Diwapte 1 de Setembre de 1023 Niim. 217 . . PREUS -_ _. __ L'escola...

Diwapte 1 de Setembre de 1023 Niim. 217
. . PREUS


-_ _. __
L'escola municipal de Mdsica
Iisguent-;e presentada una sola


instancia per regentar l'escola inu-
nicipal de mdsica creada pel nostro
Magnific Ajuntament, aquest per
acord en la sessid del dia 18 ha en-
carrekada la Direccid de la citada
escola a D. Andreu Ferrer Ginart
el qual reuneix totes les condicions
que en les basses publicades se se-
nyalaren.


El Director de I'exola, perque
srribi a coneixenient del public fx
avinent:


Que les classes s'obririn dia 15
de Septembre en I'escola nacional
del carrer de Na Btalessa, meutres
l'hjuntament no n'habiliti-altre, i a
elles pod& assistir:hi gratuita-
ment tots els alcmnes pobres que
ho aolicitin dins el mes de septem-
bre, si tknen condicions d'aptitut
musical P judici del Director i no
menos de vuit anys d'edat.


L'escola se dividir6, per vbluntat
del Dirkctor, en duzs seccihs, de
nins i de grans, fent-se la' de nins
a les 4 del capvespre dels dilluns,
dimecres i divenres i la de grans a
les 8 del vespre dels dimars, dime-
cres i dijous desde el 1 e* d'abril al
30 d'octubre i a les 6 del vespre dels
mateixos dies desde el L e r de No-
vembre a130 de mars. L'ensenyan.
sa durara tres cursos i sera tebrica
i prdctica, dividint-se aqueixa en:
de solfeix i instrumental. La tedrica
abrigara tres cursos haguent-se de
donar el text conforme al programa
que'l Director senyali. El solfeix
consistira en sebre cantar els quatre
quaderns d'en Schumannyd'aquesta
manera: els dos primers quaderns
en el primer curs, i els altres 20s en
el segdn i tercer. Aprovat el primer
curs de solfein comensari I'apre-
nentatge d'instrument que se fer&
amb dos cursos. Durant el derrer.
l'alumne podra ja tacar a la banda
amb consideracio d'aprenent.
. L'ensenyansa sera per cursos
complets, essent potestatiu del Di-
rector actnetre o no m& alamnes
passat el primer mes. Els alumnes
oe subjectarin en tot a les ordrcs
del Director i aasistiran a les clas-
%es amb puntualidat i assiduidat.
A fi de curs se feran examens i sols
podran passar al siguent els qui re-
sultin aprovats.


La matricu!a queda oberta a casa
def Director-Quatre Cantons 3.


... . .


Y


DE LA INFANTESA
El record que rnt's en plow
de la dolca mare mia,
6s el de les nits dhivern
en qae en sa falda em dormiu.


La cambra estavo en repbs:
era gran que esporu&uia:
tan sols darant d'nn Sant Crist
una IIirntirr resplertdh.


La sang llustrosa dels pew
em semblava que carria;
el cop de Jeshs, arntmt,
m les ombres es perdia.


Enfora, a Pudol del en,
la sibcca rcsponia,
i el vent a el Mal Casa#or
le0 flnesirps empew@


Lo marc. amh el cap dels @its
a'an llibre els fulls ressquin
i xiuxiuejava oracions ...
o p i e sf io el que Ilegiu~


Jo nom& s! que e l meu rap
a m:es es deixondia
vtient, at girlrr dels fulls,
snct a santa qrie fiigi.1.


"Llcvors, per vkncer la son,
PIS pnrpres, com els obria! ...
Mrs i'rm passava eriutjat,
I'altre plorant qrre etrterrrio.


' L k p r i s , ni t , arnenacant;
altre que reia i f q i a ...
Qiri sempre em rnirmg amb goig,
ern la Verge Maria.


Enjorn, poc a poqnrpt,
tota remor es perdfa:
nornPs el rosec d'un curc
en la jdssera sentia.


J o rn'aclucava ben fort ,
p ~ & semblavn que venia,
de picntetes, el gegant
que zin ull en el front tenia.


I si piarava 110 ho s6
0 si tot m'cstremirio,
que la mare, amb un pctd,
en sos brafos m'eslrenyia.


t sobre son p i t rnon cop,
quina calor I'endolcial
I el va-i-ve del s2u respir.
bon Jrsis, corn m'adormia!


ANGEL GUI~IERA


El "P6sito de Pescadores"
DE CALARRATTJADA


El domingo dia 19 a las 3 de la
tarde reunidos en el saldn de actos
de la Casa Consistorial, todos 10s
pescadores de Calarratjada, Ferso-
nas visibles de Capdepera y las
Autoridades. ocupando la presiden-
cia el Alcalde de dicha villa y el
Oficial de la Armada Comandante
de Marina de Alcudia D. luan Serra,
como Delegado en aquel distrito de
la Sociedad Espaflola de Salvamen-
to deiNaufrago3,[didse lectura a una
comunicacibn del Exmo. Sr. Presi-
deutede la misaa, por la que se
confiere a1 patrdn de pesca de esta
localidad Gabriel Gelabert Verdera,
medalla de bronce de premio y
30 pts. por la abnegacidn y herois-
mo demostrado en el salvamento
de unos niufragos. Entre enhora-
buenas y aplausos del pfiblico fue
hecha la imposicidu de dicha meda-
lla por dicho Sr. Serra.


Termiuado dirho acto y cum-
pliendo la R. 0 del Ministerio de
Marina expuso dicho Sr. 10s moti-
vos que sirvieroa de fundamento a
la treacibn de.fa Casa Central de
Credit0 Xarftirno, el desarrollo de
lo misma, su funcionarniento, la
constituci6n de 10s Pdsitos de pes-
cadores, que son sociedades coope-
rativas que persiguen la completa
redencidn de dicha clase, estable-
ciendo i( su favor 10s distintos se-
guros sociaies, y explotan sin el
auxilio de intcrmediarios, la indus-
tria pesquera.


Seflalb 10s trimites precisos para
su funcionamiento, detallando el
regimen de las diferentes secciones
a establecer, subvenciones que del
$$tatlo pueden Fscibir, be~eficios


que a la clase pescadora, en parti-
Cu!ar y al publico en general, van
reportando las establecidas en
nuestro litoral, y seAald diferentes
casos en que pescadores de esta
localidad. han explotado la indus-
tria en Alcudia y Pollensa, y han
visto aumentados sus ingresos en
un 100 p g . Se extendid en conside-
raciones para prevenir a 10s pesca-
dores acerca de las dilicultadrs que
se presentan er, toda n'ieva or-mni-
~ ~ c i b n , especialmenteen las ue CL-
rircter social, anim;indoles para que
nfronten la Iucha con calrna y sere-
nidad sin uliiizar ntinca la violen-
cia, sin valerse de medios tan re.
probados coma Eon las nientiras,
injurias y calumnias, invitandoles
a que hagan suyos 10s principios en
que se fundamentan estas Socieda-
des, que xon el amor, la pad y la
justicia que stis aspiraciones no
s e w otras que,obtener Io legal, lo
que es factible deatro un.ordenper-
fecto, en una sociedad constituida
sobre principios basicos de equidad,
con lo que han de obtener siempre
justicia cumplida en sus aspiracio-
r.es y deben corresponder con el
amor que tales actos inspiran.


Mas de una hora durd la explica
cidn del Sr. Serra interrumpida
varias veces por 10s aplausoc con
que se recibian las rnanifestaciones
acerca del funcionamiento de di-
chas sociedades.


Quedd nonibrada una comisidn
para la redaccidn, y estudio del re-
glamento, que en lineas generales
fue el 20 sometido a la considera-
cidn de nueva reunidn celebrada.


Dado el entusiasmo observado
entre la gente de mar, la coufianza
quelesinspirasu Jefe y el afecto
que por el han demostrado sentir,
puede considerarse un hecbo la
constituci6n de dichk Sociedad; y
como la constancia y disciplina son
noras caracteristicas entre el ele-
menta maritimo, cuando se les guia
como merecen, cs de esperar que el
?ewer Pdsito de pescadores de Ma-
llorca constituira: e n breve plazo un
nuevo baluarte para defeusa de 10s
intereses de estos bravos y honra.
dos trabajadores del mar.


NOTA -Publicam aquesta ressenya
amb llengua ca~teilana accedint a la
shplics que nos fa son organisador, a
fi de que amb mks facilitat puguin en-
terar.sen els Directors de la Caixa
Central de Madrid.


De Capdepera
Amb gran solemnidat se celebra-


ren enguany les festes patronals
dedicades a l glorids St. Bdrtomeu i
tots els actes tant civics corn relli-
giosos se veren concurridissims. El
dia 23 a la sortida de completes co-
mensa la revetla, en que s'amolla:
un castell dhermosos focs preparats
p'en Toni Espinosa (a) Correo corn
mai n'haviem vist en q u e s t poble;
la plassa major estava adornada de
vert, ondetjant a la Casa de la Vila
les banderes EspanyoIa i Mallor-
quina, i la musica desde el cadafal
deixisentf les mes escullides i ar-
monioses pesses del seu repertori.
El dia 24 ales 10 fonc acompanyat
l'hjuntament amb mdsica i les xe-
reniies a :a Parroquia, ahont tengut
1lOE tl 0 0 h W d r i !$le debla d


SI-. Rector D. Guillem Fernmion
assistit de diaca pel Rt. -D.. €'er
Ferrer i de subdiaca pel Rt. D. lues
Pocovi. El Chor Davtdic can@
molt ajustadament la missa d'?
Ravane1,Io baix la inteligent Mtutg
de D. SebastiO P-scual orgunisla, '
de la parroquia I fonc acompenyada
la missa pel famds organista M. 1.
Sr. Frsncesc Esteve, Cano
la Seu AI temps del ofertori el,
Sansd, mos cant$ alguns moIetes i
a la sortida re serri un refrese ea
!a Casa Consistorial per I'A
ment, el cre1-o i demes convidats.


A les 2 les rorregudes en cl en3
de Son laumell rerultarrn estrnor:
dinaries taut pel ndmero de bestiq
que corregue com per la grafl, gon-
t ida esterna ,que s'hi reuni. sc! N-
moretjava si hei havia 2500 pem-
nes; veogueren 3 campeons i gonp
la moneda de 20 duros d'6r el cam-
pedn de hlallorca des Pont dInca;
la moneda de 10 la gonya en Miquel
Pelita i la moneda, de 20 el Fava11
de I'amq'n Jordi Femenias. H,ei ha.. 7
via premis primer i segon de ~mulsi- '.
ases; el primer dels muls el gopgI i.
ia mula de l'arnerica Sr. ,Sunyer d . '
Art& i el segdn el mu1 de l'.amo'a
Mateu Mayal. Corregueren 11 a%;
el primer premi el gonyP s'aEe Ben
Miquel Pruna i el segbn el. de .l'&
mo'n Climent Rfecu, s'acabareb kf
corregudes sense la mes petita der ,'
gracia.


Ales 5 mdsica en la. dita piass&
a l e s 8 se comensa el ball que agon.
tii fins a la una i mitja.


El dia 23 a les deu acompanyada
iofici en les mateixes cerimqniw , .
del dia abans mos digue l'oficl el
SI. Vicari D. Llorens Parera assir
tint dr'diaca D. Francesc Fqta i
de subdiaca Rt. D. Juan Meli, d
Chor canti la missa armonisada dt
D. B. Cerdd alternant amb les FilG
de Maria i el Sr. Sans6 deixa sentir
la seua timbrada veu de tenor amb
alguns motetes.


A les 2 altre vegada c o r m y d w
en el mateix cos; aquest, dia gonyi
el primer premi el caval1 qu+ ma-
nava el jove Perk Buuch d'Art4 i el
segdn el de I'amo'n Jordi Femenias.
De les mules la primera, la den
Sunyer d'Arta i la segona la de I'r-
mo'n Mateu Mayol de Capdepira.
Els ases la primera foncden Miquel
Pruna i la segona s'ase de I'am'n
Climent Meco, hei ha que fe'constar
que aquest puja sense cavalier i fon
una parada de lo mes hermbs.


A les 5 musica per la banda que :
dirigeix en Miquel Llull (a) Pelit0
que amenisi tots els actes de la fer.
ta fentse lluir en tores les ben aR-
nades pesses del seu hermds reper.
tori.


L a festa acabi amb un ball bm
enfirmat Bus a altes hores de.ln nit; s:


Enhorabona a1 Sr. Batle D. Fed:.''.
Antoni Bauza i demes membres db
I'Ajuntament i principalment alJ
obrers D. Miquel Alzina, D. Fraw
cesc Grau i D. Pep Bauz6 que a m b
tanta actividat hac trabaiat perdar
a bon fi tots els actes daquesta fes-
ta en companyia de D. Pere Fin-
quer Oficial Saig que'ls ha ajudot
amb totes les seues forces.


:a


Y, I


_,


:


:


\


z5. <..
ri


,* . , ,, I 1
De Son Seryera
Corn diguaern a1 ndmem derrer, M


preQaruen unes brillantissimes fates
en honor de St. Agusti. Win de Knir
llw din 1, 2 i tres de Setembre.


Vetaqul el programa:
Dia 1 a les 1% Repk general de


campanes. ArriBilaa de SB' mudcr del
Rctglrnent d'Inda, esaent rebuda a SI-
ostacib del wen per les AutoridaIs i
i ComisM del tren per les autoridats
i Comiylib organisadora de scs fer-
ces.


A les 20: Completes 8 Yesgledte
Farroquial. Llavonses donan4 comers
ia tiplca .reveUaa en les places de St.
Agnstl; de St: luan i d'Anloni Mawa,
it9 qual8 eslarh il luminades profusa-
ment i adornadea de io millor. Hi hrur6


' . aucanyes, amollada de globor i hermo.
$sslms,focs d'artifici per un hmdo pi-
totecnic. durant els inierinedis tocar4
panomenadd Banda.


Dia 2 a 15s g Repiega de jeies per
les corregudes. A les deu Missa Major
celebrada pel M. I. Si-. D. Anton1
Sancho, Canonge hlagistral de la Seu.


A Predicarl el Rt. D. Andreu Casellnr Prv.
.A les dotze: corregudes d'homos, nins
1 bsties en el =Cos..


A ies 15 corregudes de cintes per
biLiietes.


,


A les 17 Concert musical per Is
Baoda niilitar. Ball.


Et vespre ContinuaciQ l e ball i md.
sica. Foc? aitificlals.


D i a 3 Missa Major, a lea,deu, rmb
krm6 pel maleix predicador.
A mig dia corregader an ei *Cos.


.. El capvespre corregudes de bixicie.
tcs i ball fins a alta hora\de la nit.


NOTALEn un dels esmessats dies,
PL sortctprd una brassowla d'or inn
'I8Dotge de butxaca: Hi hadrd frena
stfraordinnr is.


=La nova de! incident hagul a sa
Torre Nora, recullida pel cronista d'-
Arta ha sorprbs a quants l'han lletgida


,puis no ed tan gros corn per jaquelia
vlla ho fan. Soccei aixl mateiK que el
serveri Miquel Vives (a) Buseo adressd
amb sa bistia i el carro per uiies ginyes
de dins 6s Torre Nova. Afinat pel ga-
r$gue del lloc i per orde d aquest s'a-


" iura, El jurat li ku avlnent que no era
pernies psssar per a!ld; i a lo vist per
aix6 s'entab'l entre ells dos un viu dis-
lee, que pareix piengut5 caricttr viru-
~lani; puis se Jonaren IOCS. Rornangueren
En Busco tan IesioRst que'l s'en ha-
guefen de dur.
Se conservaven eis contendents certes


rencors per motius de Cassi, les qual8
cortaren an e1 indicat Miquei Vives ei


'


, .


. ner processat.


Corresponw!.


Per la carretera dArt4
tt Capdepera.


Pocs dies despres de la publicacid
del derrer arficle sobre . I mal estat
de lei carieterrs hem virt ainb satis-
facciG, qxe s'ha dispost I'anonci de fa
Eubarta per arrelg'ar la citada canete-
ra entre altres. baix del lip0 de subasta
de 26.544'30 pts. pel tros comprks en.
tre el Km. 71 i 78.
Nos alegram de poder donar aquesta


bow noiicia que pacificarl elr dnlms
dtb qui se veuen ebligals a tranritar


~. . pa fant rneP ptb.


DE CI NOSTRA
Meteorologia


0 temps segueix essvnl propi de la
(empotrda si he no fa aqu-Ita d*es tant
for@ com en !a priinera quirmna d'agost.
Dissapte 25 devers les onzc teuunr
brusca i per Capdepcra caigue una
bona ruilsda


Emtrt mmltart.


Hi ha alguni casos ~ O I I S de gblriqutr,
per6 no son de gran importancia.
N b A I hr nl mrlalts de gravedat ni eap
mort.


cap a cf#


Els eatiurtjaar de Calarratlrda lo
han comensada de nou la desfllada cap
a casseua. Son monissimes IC# families
qu: ja han regressat a In seua
Ilar.


BCUTbXIgUt8.


Per passu una tempwada a1 costat
de la sew famllia en arribat aquesta
setmmade Madrit, el Rr. D. Fran-
cesc Sure& Blanes, capella de tro-
Pa.


Tambe harengnt per passar la tem.
potada, mm de costum, D. Lluis Des-
puig i sa Sra. espwa.


S e n benvinpts.


Penmid.


Es estada cwcedida la de 470 pts.
anyals a D: MereCs PadrQs Lopeainos.
V.* del Tinent D. Guillern Tous Ginard,
(a. e. 6.) que pcrcebrd per inediacib de
la Delegaci6 d'Hizenda de Balears.


Punts d6embprc.


Per R. 0. del Mioistre d'liizenda
que publica la Gizeta del 22 s'habiiiten
elr pun& s'Arenalet i Fontsalads per
ernbarc, en regim de cabotalge, elr
productea de la finca *Er Verger* del
nostro terme.


Premirt.


%QOn$ 3e diu, an els IOCP Florals
organlsats per la aAssoeiaci6 de Cultu.
ra dt Mallorcav I que se celebrarcln
dern6'a Felanitx ha obteaguda la
*Viola d'or. el nostro bon rmic Rt. P.
Pra. lamb Rosselld, natural d'rquella
Ciutat. Mom ne congratulam i si Deu
ho vol, an el prbxim n." la publica-
rem.


NOP Superior.


Hem tengut el gust desaludar el
Rt. P. F. Esteva Amer T. 0. R. nou
superior dcl convent de Fraaciscans
d,aquesla vi!a, que ja s'ha possessionat
del carrec.


SOLCQONS a ies del no m w n t


En viulrya:-L~ llatra A
PteguUtes:--l% EU ytle t6 Sol.
'L* ea que tB sola.


3'. eb que enrenga.


4h en que teneo ea polla pea
mhneg.


5" de banyaderr.


A la cabilaci6: Solbr'


QUADRAT DE PARAULBS


T O N 1
O N E B
N E T A
I S A R


A SA F U G A


D'aigo deu pou de Son _- )rzL
no'n vui u d u vni ni'n beurl!
perquehi ho ;I:: , t :in jova
a qui j o vul ia l ,B


Ambidestre. Tort -Trot.


-em--


S E M B L A NSE8
1. Amb que 8'nsernbla un


2" 1 uu r~1el)otge de paret


3'. I uua casade bauca m b


uiu a UII rellotge de paret.


amb una casa de baucaf.


'una Rqkblica?.


CABILACICS
Porreres, Seuoa, Establi-


nzenis, Puigpunyenl.


FUGA DE CONSONANT8


A..o.a, a.e..a a.ee..o.
.ue .a .C .a .c.a .ia
.o. .i .a.e. .d. .o.ia
i a.e .ui'. .o. .(J .o.


ENDEVINAIRES:
1'. 2'. somblsnsa i sa fuga


Les ha endevinades totes En
En Pere Mestra Gil.


Toni Massot.


Si Deu hi% ha&& perrnh
la mort t'hautia crgafat
i I'haurien enterrat
series tal corn t i l 6s
pcrque s'horno viu camprCs
a peril1 conlinuat
I RO pot est8 f a ?
en sa seva iobusi&.


V.- e1 nquest d'aquctxe b m
que ta tanta feredarf
de presumit que's estet
prreix que ha duita butPnQa.


103


8.- A1x6 es un jove d'edal
d'aquest sigle du se faixa
no9 retgirava amenasa
De deu ni auloridats
per6 la'rnort I'ha posat
en candicid tan baixa
que no ha rneste carassa
per pareixe un desfrcsat.


104


Aquells cabeis fan hermops
dels quals feia tanta gala "
que componia amb pomada
i aftre6 lieots preciosos
pareixen cucs asquerosos.
que I i roveguen sa cara
tota sa pompa profdna.
te resultes horrorosos.


103


V.-Oh, Eco, trist i funest
t u mc fas entristi es cb!
;qui-& aqueix qui fa p6
amb s'aspectc tail funest?


lV5


R.-Aixb Cs rtq:iriia ftadins
que tant a la i w d a mava
que tot es temps ewpieava.
en lux0 i fanlezia;
la gent des carre sortla
a mirat4a quam passasa
I ara la mort I'ha posada
que no te lisorioniia.


(Seguirdl


MERCA'T DINCA


Bess6 a 100'00 quint$.
Biat a 00'00 sa corterr.
Xelxaa20'00' *
Ordi mallorqui a 14'00 c L - foraster a 13'00 a
&ad8 mallorquina 11'50 pts. Id.


s foraztera a 10'00
Faves cuitores a 24'00 *
s ordinaries a 25'00 s . pel besliar a 24'00, .
,