PREUS =E la. Un trimestrr. , 1'50 Fora. Any. . 7'00 Extranger Id. 10'017 -FII ...

PREUS
=E


la. Un trimestrr. , 1'50
Fora. Any. . 7'00
Extranger Id. 10'017


-FII


Ndmero solc: Io CIS
--


ReJsccid i administraci6
Quatre Cdntons, 3
ARIA (Idallorca)


%R


Per lesnss rreteres
.Alties vegaderr dcsde nques-


tei columues ])em exposada
alguna petitn queixa sobre el
mal eatat tl'alg6n tros de ies


.. nostres carreteres, phr6 avui
, . ,. el mal 6s ja t,an gros que n o


mos podem Rconteutar amb
pegar una pantndeta cri-


. , ,'.'daat I' atenci6 dels engiuyers,
du6 que creiin de precisi6
bedicar-hi l:edi!orial perqoe
pugui arribar millor n qui deli
a e b - h o i si no s'ens fa cas,
monte una carnpauya inteusa,
ioteresant amb ella als qui nos
SepFesmnten devant I'Estat a fl
:de qne aquest se preocupi rn63
tie ies necessidats dels setis
governats i sofassa jiisticia als
clamors de les mnltifuts.


.€is avu i general la queixa
-qw'l pobte manifesta pel mal
estat de les enrreteres que 110s
uneixen zamb els demes pobles
i, qualsevol que per elles t r m -
ziti e,e pot cerciorar de que te
moltn ra6.


La cwrretern diArtA a h a ,
est& uspeuyadii de bon deveres.
84 P0u per6 que se pensa arnb
ella; ashi han posats caramulk
de podra en disposici6 do ser
pieada i posada amb pegats eu
e k clots.' Per taut no 15s d w
suistn qup mos volem ociibar
e'specialment, ai be devem pre.
venir que si I'intencib Os boua
uo ho se&u els fets, ja quell
miteria'i qoe s'ha caramullat
als , s e m costats per adobar-18
no:.& eu general pedra., sin6
uw gp6cie de, tur apilotat que
en haver plogat i see esclafat
peb carros formarh unes fan.
.guergs quo ferin la cnrretera
intraue!table i cdsti:uirLu nu
p&ii oonstiiut pels qui n'hageu
de passar. Es convenieyt que
el8 engiuyers exauriniri aquest
material abnns de deixar-lo es.
.ampar, a A de &e els diners


ella gaetete no aiguio en-


. .


'.*


s i .


(ma cnnsrnte d'un porjui pb-
blit,, en iloc de ser nu beucfici.
Per6, sobre quina devem fer
f isar espeeialm?ut l'atenci6
dels et-ginyers 6s la d'ilTt8 a
Caltlrratjada, la qrial es:k de
tal innnera intransitable que
els vehlculs qae per rlla cons-
taritement passen SQ venen
precisah afer mil equilibris per
d v a r ses moi!~s i epJ fueils dol
perill constant QU que eslLn n
causa dels em clots i reclaus que
per tctx,ella h i ha empitjorwts
avui per la 'pols que% umpl
i les fa' poc visibles ale canduc-
tors.


Aqoesta carretera t6 avui
grau importancia, que anmeuta
de cad& dia m6s, pel turisine
r~iallorqiii, ja que cavi no ve cap
turista a hlnlloica que no arrihi
a Calarratjada per admirar les
helleses d'eqnest reconet i!e-
vanti aunt sembla qne Deu Re
recreh en prodigar ics *eves
gracies i bnndici6ns.


La col6nia que ra a pas su
I(2stiu eu Rquest Ilogueret ha
aamentat moltissim dins poes
auys i durant I'entiri 6s una
ci&h segoida ct'autom6yils,
cotsos 'i vebicrils de tota clwsse
que diariament trausiteu per
Eiqneixa. earretera i 6s vergo-
ny6s el vetire que el passatgo
qui paga per teuir relatira (io-
modidat., ha de p~ ' s ~ t i r una
horn o mOs eu vertader martiri
srtltaut i botnut per d ins ES
carrnatge, i amb , trasquil6
constknt de pensar que de eada
monieut es t i eu perill do que
se rompi e1 fnell i hagi de
agafar el boliquot i soguir a
peu per dins una mar de pols
a ncabar de recorre els kilo-
metres de carreteea q i ~ e li
falten.


I lo pitjor & que per am no
se veu idea de remediar.ho.
Voadrlru lee primem a i p s


rentarkti la pols i d e i s e r h la
carrt:t,ora, ploun (10 bsssiotd i
fnnguurcs yw6, w i n no hi ha
esquerda pwpnrar!:r, el rnarti.
ri se perl1oogar.C i Ifany vineut
estireni pitxor title engunny.


Per tiis6 0s quo ctitlitm i'a-
tencici dt:Is L4j~ir~::imauts d'Ar-
ld i de Capdepnia perqrw k i l t -
s& re.ss6 de lea iueises de13
nostres convmins acadesquin
p e s t a qui deven, dernauaut
La reparaci6 ininedi:ctn d'aquees-
ta carrctera taut i krnt transi-
tadn, i ea de w~!ni*c que In so-
ciedat aFot t i~nto del l'urismoa
preudR talnb6 ciirtes .amb
l'assumpte i ajuutarg la seua
ven a In ucstra a LA cfeEaraos
ssntir de les :wtoritiats compa-
tents perque hi poeiu remei
in niediatiimont.


A. F.


51 ARINESCA


Cor-n itit estol de gnviites
Ilisquot Les veks Llatimy
amm.adrs df zllnllcol';
nlliiiiyant-se de In costa
qiiari el sol s'eii ala a la posta
texyitd el cr l de rojov.


Es a la nizsteviosa horn
que i'hoino a1 bo): Dcir ii>iptoro
la grricia de In z.esllirtit,
i els grins m i b Ihrv cnwtarelln
In vespmrla,faii m4s belln
intpregnada de pcrfiinz.


a1 ruixar-la dia z nat
i eizcuviosit la contempla,
corn dr gi'aiitlcsn, L'exeniple
exldtic i t m es>zritll.


?FET PRODIGIOS?
Persona que nos mereix tot el


credit nos ha cnntat un fet que
trobarn dizne d'esser iniprt?s en
les nostrcj ydgines, a fi de que
s'ai-reli dc cad3 dia m6s en el cor
de tots el; :irtankncs la venera-
ci6 a les itna tges que% noStrbS
pares no? ensenyaren a esti.
mar.


El fet. ha socccit enguany
mateis i es corn scgueix:


Un matriinoni devot de La nos-
tra Verge de St Salvador, venia
a passar la tetnporada a una de
les nostres co!onies estivals,
i trobant-s6 casua:nent amb la
persona que nos ha contat el fet,
aqueixa li digue:


-Heu visitada la Mare de Deu
deSt. Salvador?


- No passani mai per Artd,
que no li fnssein u n a Yissita; res-
ponguC la Scnyor::.


-Vos heu tisnt anih aqcella
artistica inaa tge del Kin Jesds,
de careta tan espressixTa, obra
de N'Adi-iB FerrAn?


-No mos h i hem fixat deten.
gudnmcut.


--I (10 val la pena. Esuna her.
mosa imatgc, que inspira devo-
cih.


--A1 lomar-hi nos hi hem de
fisar.


Se despe&;.e!i i fa pocs dies
s'hnn Croba;s novament; mes
aquesta vegnda fs estoda la
Senyora la qui iic cop. plena
d'intensn emocio i amb els uys
espiretjants li digue d'aquesta
manern:


-Miri, que roroant visitar Sant
Salvador d 'hr t8 m'ha passat un
fet ertmordinari, del qual enca-
re no m'cn SC. avenir i en ell hi
w i g la inierrencfb divina.


Veniem noltros de la nostrs
residencia teqguent a fora una
germsna tan gravemeat malalta
que estava amb perill de mort,
i corn. les dernes vegades moo
arurarem a fer la visita de con.
.


. . . ~ _. I . ., . . . . ' LLEVANT . , . ". . . -i
suetut a la Mare de Ded de Sant
Salvador, per0 amb aquella emo-
ci6 que sent el cor en casos de
perill, quant un cerca rcmei a
ses necessidats. Recordant, lo
que nos havia dit Voste sobre
I'imatge del Nin Jesds no- acos-
tarem a ella.


Mentres l'estavem contem-
plant, el pensament de ma ger.
inana rmlalta aflui a In mcva
memoria i me sorti com un sos-
pir del fons del cor:
'


-1 Jestts meu! Curiiqsi conve
a . . la meva germ-na.


En aqiiell inoment no st' lo que
me .pass&. Amb un etnrdiment
corprenador, me sembiB veure
qu'el minyonef .Jesds obria mes
els u p ; alsava ses pipelles.


.L)uptant jo de si podia esser
il.lusi6 meva o efecta de! vel que
duc dins l'automovil, que no
m'havia llevat de devant la cara ,


, de pressa el me vaig alszr i mes
qdmirada encara vaig veure
com 1'imatge;abaixava les pipe-
lles i varies vegades ohri i tancii
sos uys.


Ja pot pensar, amb quin aborro-
nament d e cor vaig pressenciar
aquest fet miracul6s. Er. tot el
dia ni els siguents el me podia
llevar de l a mem6ria ni gosava
zontac-h6 perque no'm cregu6-
sen una vissionaria per6 vu)' que
siipiga lo que me soccei des-
pres,


Erem a una arenosa platja dis-
pots a prende un banp amb 111-
t res d e la famiia quant assuixi
& l a meva mare li caigue per
demunt l 'arena un vali6s anell,
estimat molt mt's que pel seu
valor. pels recorts que gdardava
tal joga. Naturalment tot d'una
mos posarem tots a cercar-lo per
damuat l'arena. Cerca qui cerca
i gira qui gira arena; resarem a
St".. Elena i ferem altres devo-
ci6ns que en casos semblans
s'acostumen; per6 tot fou e n vii;
l'anell GO apareisia i fins varem
perdre la confiansa de trobar-16.
Vegent que tots els esforsos
ercn inutiis mentres elr demes
seguien cercant lo jo me disposa.
va prende'l bany, asseguda ran
de l'aigua, a punt d'entrar dins la
mar, de non me ve el pensa.ment
del fe t de I h a t g e del nin jesds
de St . Salvador i e spon thea -
melit yaig dir de cor. Jesds meu;
si a!li que vaig veure 6s veritst
feis que trobi l'anell.


iX creuria V. que inmcdiata-
ment, sense moure rme d'aixi
com estava, vaig veure l'aricll
qui lluia un tros Iluny demunt
l'arena? llevors si que vaig que-
d a r ben convencuda de que'l fet
aqrlell era vrrirat; per6 mulr mes
amb lo que segucix:


De la meva germana malaka
no havia toma t sebre noves i
teniem ansia db rebre a lo millor
un telegrama amb sa noticia de
sa mort.


136, alpuns dies despres ten-
guerem una car ta escrita per la
seva pr6pia ma en que mos deia:
Vaig be de tot. &tic PO st& fo.


1


ra-; perill, sino que he aumen:a.
desmou Iliures. Te deman que
compris dos ciris grosos i 10s du-
guis en aqueil Orztor i d'ArtA,
an a qui tens tania devoci6.


Ja pot creure a m b a quin gust
vaig cumplir l'encarrec.


I efectivament. tots els arta.
nen& pogueren veure durant les
pnssndes fesles dos ciris grui-
x;ats quc c remaym davant l 'gltar
del oratori. Eren I'objecta de la
promesa . . de la malaltn que havia
trobada corn per gracia especial
del .hIitlyonct J c s ~ s de-Sant Sal-
vador. . .


(Podem considerar. aquest
,. fet com 1111 vcrtader miracle?
No mos toea a noltros definir-hb
que cls aixtl compatencin exclu-
siva de la Smta lliare Iglesia.
Mes i .noltros aquest fet nos de
nioski que Deu premia amb
gracies . especials la f6 dels qui
devo.tdment aeudeixen a ell en
ses wcessidats i que vol que se
li demani per medi deles imatges
que nos Ilegaren els nostros 8-
vantpassats.


LLUCH .ARDENT.


f.. . .
L A P.ATRIA


. .


NO JS la pdtna un tros de'terra.
Sun ek pares, e k germans,
es imllengua; soia les serres
oni passaretn nostres anys.


Es el campatiar del poble,
ds el celpuv i divi
ds el-mmp fdyiil i ~zobI,o
4s el fiostve niar Ilnti.


Sort les suovsc oizsagrades
de nostves avant passats
soia les cendres verzerades
de Patriotes 6sfoYpZtS


Es l'espunza s'nbo ru
en el fons de nostvo cor
ds la llzent qnr'ns anernom
Ps lapdtrzn qiie inni mor.


. , RAFEL T A N S
mwsgqjeeem


De calarratjada
Aques!a col6oia estival so troba


en son periodc infs alt d'animacib i
moviment. Aprolitant Squesta ocasi6
16 piadosa familia del M . I. Sr. D.
Francfsc Esteva, cqnonge, ha organi-
zat una vetiada literaria musical a
benefici de la Capeileta de Calarratja-
da a f i d'atendre an e!s gastos del
Culte.


Comensf a lcs 8 i mitja del vespre
del dia 19, leiiduent per escenari la
galeria de sa senyoriai case, qu'estava
tota adorn,ada amb mo!ts de ramells. i
il-luminaci6 veneciana. Els jardins
i el pali de devant estaven plenr de
gent. Hi acudiren la mjaor part delr.
eatiuetjans.


Unr atlotets ballaren Els moretons.
Uno niwts ptltoas m M mi7 mala


gracia una poesia casiellaaa i canti
1'Himne a la bandera ri.l>~.nt rnoh d'a-
plaudiments. Una Seriyorata declainfi
molt be I'Arpn d'en Costa i Llobera.
Altres daes un DiPlec d'ac:uJidat i un
a k e Ont SOU ma mare? del P:Kosseli6.
Un jovenet ressitzi entre le4 rialles del
pdblic una xistosa codolada popuiar
i el jove Sr. Satrs6 deixa sentir sa ben
tlmorada veu de tenor eantant amh art
algunes romanses i I'Ave Marfa d'en
Gounod. Rebe. molts d'aplaudim!n!s
corn en reberen tambe els senyareks
que corn a final de la vetiada inter-
pretaren el xist6s sainet dten Penya
On criat naii, demostrant alguns tenir
condici6ns de bons artistes En un
descans se va fer urn captli pel fi
indicat qua dona ciricuanta set p!s. amb
cinquanla ct5.


Que Dcu pagui a la famiiia ja dita
les inolesties que s'inporeii per !tal fe-
vor pel culte caliilic; i enhorabona
a tots els qui hei prengueren
pari.


--Novament es estat aqui I'Exnr.
3. Governadoi de Balears, que posh
a1 palm de D. Juan March.


-Sha pres amb entusiasme la re-
plega de fondos per aixecar una nova
Iglesia. ja que I'existent es insuficient
i de no gaire bones condici6ns.
Voldriem'aquets esfolsos fossen eoro-
nats per I'exit mes falaguer.
-Es estat an aquesta co!bnia el


Comandant ' de Marilia d'Alcudia
D. Judn Serra Bmet per coristituir un
Posit de pescadors per I'estil dels que
ell h3 j a constituit a Aicodia i Pollensa
Ha tengudes vsries reunibna amh LIS
mariners ha 1o;rat son fi. DaixS
nos ocuparem datengudament en el
proxirn n.O.


Corresponsol.


De Son Seruera
Pr6ximes ja les festei que en ho-


nor del Dr. de I'Esglesia st. A p i - t i
tenenjloc cada any aqui, la Comi-
si6 organisadora de les mateixes co-
mensa a fer preparatms a f i de que
siguen verament extraordinarias i
solemnes.


Se parla de la vengpda d'una fa.
mosa banda de musica esterna i de
la confeccib d'un programa amb
numeros que encare no es possible
adelanta


Els organisadors tc'nen unes im-
presions les mes optimistes.


-Eztam recolectant les metles.
Lesplet d'enguany no passa de mit-
janser. Tarden a madurar.


-Sembla qu'ei nostre dignissim
Ajuntament aquesta vegada va a
engrandir el Cemenzeri, ja que les
necessidats ha reclamen de bon de
veres; ens diven que l'antic projec-
te se dura a la prictica tan pronte
com ho permetin les circunstancies.
LIevonses serP molt herm6s i higi8-
nic. .


U-n altre vegada en parlarem amb
m& detenci6.


Cowesponsd


,
Dilluns a lis dues de sa dcmatina:


cia les campanes m o 7 unciareu
que a la possessi6 de S ' a e t a t pro.
piedat de D. Pep Quint Zafortesa el
sostre de la part de derrera hei ha-
via nna locateria, hei acudi nume-
rosfssirn public que no si porier:
acostar per les grms flamades que
hi havia; dcvers les deu el pogueren
apayar-lo; a dins es sostre hei ha-
via 25 sacs de blat que nose crema.
ren, quedant devers la mitat de para
sense cremar; Ies pe:does no hau , :
estat molt grosses, l'incendi se con-
sidera casual.


,~


. '


''8 Dilluos :I vespre, cozfortat a@+
e ~ s Sants Sagraments, morf -a< ,
aquesta colonia dc Calarratjnda el
sacerdot D. Guiem Ramis Vanrrell
vicari de Sineu; havia vengut II
passar una temporadeta per veuro
si se restableria de la malaltia que
fa una temporada el tenia rendit i
lamort el sorprengue an aquesm
colonia. El dimarts s'horabaixa ' .
fonc pujat a Capdepera en Creu' .
alsada fins a la Parroquia i despreq#,
fou conduit al Cementeri aont l i
donarem honrosa sepultura a ,I6 '
tomba de D. Nicolau Grau (a) Bom-
bu. Enviam el nostro mes seatit .. '
condo1 a la seua familia principal. ' .
ruent alsseus germaus D Rafel,
Rectorde Santa Catalina i a D:AG
nau Director espiritual del semiaa-.
ri. I .


.''


. .


'


, . -- .
B


E1 temps s'es 'refrescat bastant.
eis dfes ja no son tant pesars com
aquesta setmana passada, qse te;
niem por de morir asfixiatj. D&
iassi que s+guesqutrefrrscan:-se i
si preit mos envia qualque xubasm
peryue ja se comensa a veure esca-
ses d'aigo per dins la poblacii, i pelt
harts, i els reims i figues tamhe mot
;:u;nentarfen bastant.


Les metles pareix que enguany
duen es preu baratet; en general le%
mos paguen a 30 pessetes sa cor-
tera.


~


' '.,


Corresponsd.


Foc
Altre vegada s'ha declarat un in-


cendi en el pinar de Can Canals,
propiedat del nostre amic D. Rafel
Rlanes Tolosa, El foe prenga6, sc
creu que casualment, devers les deu
del - ati del dissapte de St. Barto-
mm i tocaren les campanes en' sb
d'aiarma, acudint bastanta gent de
la vila i del camp a prestar atixili.


ratge que en aquella hora se moguk. I ,
prest l'incendi adquirl alarmants
proporcions i si be el mateix dfa se
conhgui dominar-lo. el mal que
causa es molt considerable, perqae
va quedar Soeorrat casi tot e1 piart
del Puig des COT.


Donat el temps fort que feia i 1'0, , .


'


Sentim aquesta despracia.
Predomina certa alanna entre
el poble amb motiu d'haver es- OSTRA
tat cridats urgentement a incor-
porar-se eis soldats qui estaven
amb permfs.


'
Ncteorologia


Encare que no fassa la caloro-
ta de les setmznes anteriors,
persisteix el temps calent. Al-
gunes vegades s'ha ennigulat i
semblava qu'havia de ploure pe-
rb ha pzssat coni a iiigulada de
estiu. Avui ha arribat a fer un
xubasco.


Estat aanitari.


' En general l'estat es bo, per6
hi ha alguns casos de febretes
ghtriques, corn els que hi sol
haver cada any an zquest temps.
Hi ha dos parvuls morts, un de
na Mitjanit i s'altre de 113 Marza-
tida Llovete; per6 no son de fe-
bres.


\~ Agrfcolea


S'haacabat ja de batre casi
per tot i corn digucrern la hatu-
cla ha donat boa resdtat. L'oli-
va i a desaparegut molt i a rot-
10s no'n queda gens. Les tigues
se prefenten moit be. Si tenen
bon temps n'hi haur,? anyada
@ossa. Les fruites i hortolisses
en general han anat malament


e; m i la cullita cs molt magre.
Le rnetles ja s'espolseu a la ve-
18 l n'hi ha bastantes.
.L I". "


, , Obres a S. Sahador.


S'ha coinensaia ja I'obra de
eftplanacid de la part N. E. del
Oatori de 8. Salvador que pa-
ga l'opulent artanenc D. Barto-
h e u Ferrer. La empresa es dui-
t&.a cap pel mesire Juan Ferrer
(a) Sacristd. Ja comensades les
obres se projecta fer-hi un altre
cisterna, corn surten tamSC idees
noves que qui sap si se durin a
tec. ,'


.


Alrres obres


TambC s'ha cornensat el clot
de! gran arjup que s'acordd
Construir en el carrer de Llebeig
rlevant l'Estaci6 del Ferrocarrii,


r asjortir d'aigo potable tota Y ' a barriada de S h Catalinu i Na
Pati. I prest se cornensmi tam-
be el de Na Crema.


&forts.!


Adem& del5 clos p A ~ ~ u l s ja
titats han mort tambe Mads Llu-
ca V e p i La X a d ~ n a del Se-
menteret. .AI cel les vejem.


~Tirs?


A I escriure ncjuesta crdnica
8e diu si a sa Torrc Nora hi ha-
gut tirs entre el gan-iguer i cas-
sadors i fins se c!iu que ni ha un
d'aquests mort. Hcu recdiim
eoh a noticia que corr de b o a
M boca i segnrament el nostro
iorresponsal de Son Serveranos


el pr6xim u.O. i,. a0 &pinzellenj


De sa vida an es final
me troba cada mortal.
A I'infern no tenc entrada
ni an el cel tmc arrfbada
i en el mon es ben segll
que no me coneix ningll,


1.'- Amb a que se sernbla la
mar a un dia clai?


@E
-* 2.5-1 us vapor a una saba-
ta?


\%


3.' - I un mestre d'egcola a
una bandera?


I es nord arnericans amb
un qui fa bunycls?.


5:- D'equina class? de pe-
dres n'hi ha mes dins In mar?


B. A.


%.
CABlbAClO


Poilmnsa, Calvici, Valldrmossa.
Porreros, Sonsellas,


Amb.sa primera k t r a d'un
d'aquets noms, sa seg6na d'un
altre, sa tercem d'un altre etc.
formar es ncm d'un aitre pobie.


&
QUADRAT DE PARAULES


a 8 8 8


8 I s


8 8 I 8


8 8 . 8 8


Poaau iletres demunt tiquns punts
de manera que SR primera ret= de dait
a baix i Ge eRuerra a Greta digs un


nom propi, sa regona" una cw que
semprt hi ha a la mar 8a tercera Un
nom i sa quarts un verb.


XARBQA


Ma p7 r;m es nom d'animai
i pyma ~ G S Hoc de marina
ma dos Rota musical
tersquurta es un verb Tu


[nina.
I et dire ben claramest
que prima quinta es adjectiu
i per passar-hi l'estiu
el meu tot va molta gent.


B
FU 0 A de VOCALS


D'..g. d s p.. d. s.n M.r.
n:n v.. n.'n f.. n, .n b..r.
P.rq.. h. h. c..g.t .n j.v,.
. 9.. j. v.1.a b.


22
A M BIDEST RE


9 234 Lo que im es dref.


Lep soliiridns nn el n.0 qui
w8.


22
SOLUCIONS a les del no passat.


A L'ENDEVINAYA


Una pussa.


$2
A LES SEMBLANSES


1.' En que te trompa.


2.p En que te taules.


3.'En que n'hi ha pocs de
bons.


@
A SA F U O A


El qui le mal que gemcc
qui te pena que rcclam
qui vol psga que'n demmsn
que jo ja es!ic satislet


AL COLMO.


Dar cura a un crrn qui no te
cura.


de Balears


Svrttdes d4 Palma.


c u p N i3ircelon.c EJs d;umeflgas,
dilluns, dimecrer i d:ieores a les 9 d d
vespre.


del vtsprr.
Cap a Vuiencia: Els dimarts a lea 7 'h


Cap B A'ic-n:: Eis dissaptes a mlgdh


Czp a Etvissa: E16 dilluns a le8 14
del vespre i e ls dissaptes a migdis.


Cap a Msh6: Els divefires a IPS 8'60
del vespre.


Cap 3 Ciutadetle: El% dimarts a I*
7 del vespre.


Cap a Cabrera: Els dimecro 1
diucnres a les 7 del tnati.


Cap a Marseila: El dia 22 de Cndr
mes a ies 10 del vespie.


les 4 del capvaspre.


en JXJnt.


Cap a Alger: Dia 27 de dada me8 a


Am'bades n Pairno
Eis diumenges a le3 7 arriba ei de


Ervissa i a les 9'30 de Barcelona per
Alcudia aont hi ha erribat dekntl-
nada.


Dilluns: a ics 7 df:l rat1 arrlben E
de Mah6 i el de Rarcrlona.


Dimarts: .\ Ies 7 de Barcelona i a
les 7'50 el de Ciutadel!~


Uimecres: A les 8 el d'Alicant; a
les 5 del capvespre el de Cabrera.


Dljous: A les 7 del mat1 el de Bu-r


Divenres: Ales 7 el de 'Valencll
a Jes 9'30 amb el trcn S'aKiba de
Mahd i de Ciutadel'a per via d'Alcudia
ann1 hei ha erribst e l dia antes hors-
bF.iXa.


Dissaplr: A ies 7 de Barcelona.
Dia 22 de cada mes srribaeidc


celona, ,. ; .. . ... . .


Alger.


Sortides de Barcelona cop a Amlrfca


El dia 4 de cada mes parteix un
trasatlhntic cap a Montivideu i &nor
Aires.


Dia 10 cap a Canaries Porta Rico
i L'Havana.


Dia 16 cap a Rio Janeiro, Santos I
Bones Airer


Dia 25 cap a New York i L'Iiavana


L


MERCAT DINCA


Bess6 a S9'00 quint&
Blat a 19 50 sa corterii.
X t i x a n W O O ~ 'i *
Ordi mailorqui a 13% * c


ioraster a 12'00 8
Civada mallorquina 11'00 pts. id.


Favcs cuitores a 24'00 - 2 forastern a 9'50 r =
c ordinaries a 24'00.
s pel besliar a 23'00 3
. ~. . ,.,. ~ . ,


D E - ', .. *e*- , , , , , , .. . . . .
a '3


f


'Especialidat en i r n p r ~ ~ ~ : , ~ px correus, mestres i Garabiners segons els $ '4


:toria ~'


E S ALMACENES
San J o s e


I Uda. lgnacio Figyerola
D B


=-


iHOY, COMO NADIE
detalia en precios, esta c s a , todas In>


Cnkos nlmacenes que tienen en pranLies existencms


SE R
Y


y que venden m8s barato que nadie


ItlbfOUrl zll I h H i 0 fii0
BSTA CASA NO TIENI! SUCURSALBS


ALMACENES UIATONS
DE


CALLI: DE JAIMB 11 n 39 61 49


Falm a de
SASTREKIA PARA SEmORiZ Y CABALLERO,
ARTICULOS 1' NOVEDADES PAXA VESTIR,


DE TQDAS CLASES


Cm-6 de Palma, 4S-ARTA


p r c n t i t u t
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


88 EDAT I EGO
e,--" .-. u__j__


Ii d'oliva
dirigiu-vos a


D. JUSEB PIPA
Quatre Can tons, 8-hRTA:


Te olis de primera i sogona classe
1 preus acomodats.


Srrveix barrals de 16 litros a do:
nidi. . .


'..,I ~


VENTES EN GROS I aL DETALL , . ,.