Ar A ' A1 SGTZylANARI CATOLIC AIALLORQV'I I ?ER LA CULTURA DE MALLORCA - Vers...

Ar
A


' A1


SGTZylANARI CATOLIC AIALLORQV'I
I


?ER LA CULTURA DE MALLORCA -
Vers I'ideal mallorquinista


A Sftdlorca la questi6 de
la cultura est6 iutimament
lligada amh una altra questi6
pr6via que nom& I'ideal ma.
llorquinista pot, resoldre. Ni-
1Ior dit: perque sigui un fet
la incorporaci6 de la cultura
amb el poble, 6s indispensable
a realisnei6 de i'idcal mallnr-
quinista.


aMallorea niiillorquinar, 6s
la tessis perenue que t i in de


. ,deknsar tots els quo tenfuio
eeny. I per consegnir tant
noble ideal s'h:r de coincnsar
per esmicolar niolte idols amb
peus de fane que ban profanat
nostres cent.res d'ensenyaap,
i destruir ,molt& prejrrdicis que
com les males herbes, s'han
arrelats en costi-a terra beii
amada. *


Mallorca corn w eo:-lectivi-
dat o m:ti serb res o set6 lo
qiie li pcrtoca: u n n MailoPca
ben caractzrisatfa. b a i l nostrs ...
bon mallorqniua. Uua M:tllor-
ca castellnnisada, desde el
puut de vista cultural i litera-
ri, 6s un absurd inconcebible.
Tres sigles de submissi6 a una
llengua forastera - iniposada
en forca d'uns eridevenimeuts
que no 6s.d'aqnest lloc esmen-
tar - s6n una amarga demos-
tracib 1: que 113 eii v b 6s
defuig de les llcis do la natu-
rilesa que d61ia DZU, a1 creiir
els pobles. Duriut tres cent&
r i a la nostm llengna milentiria
h,t auat einpobrint-sa fins a1
puut de que els qui In parla-
pen la trsbaven insuficient i
iridigna d'escriuroda. 1 nixi sen.
se uoa l i tmtura propia hem a-
nat n remole d'uua a h a , m&
ampulosa, i que no podiew


7 ,ti&railar. Quines obres d'al-
p a twsoeqdbeis cientffics


ba produi t ilI;allorca duraut
aqucixs sigles (1' imposici6 do
la lleugua foritstera? L'espc
ribiicia diu que tots ela intouts
de castellanisacid it Mnllorcii,
s e r h est6rils.


Si en Ies estadistiqnes oficials
3Iallorca cbmpta mEs , ariaifit.
bets que Castella, 6s dbgot, pii-
tnerameut, a que en 10s escolcs
del Estiit 3s perttix d'iinn base
pedagbgica irrational, com 6s
eusenynr en esstell6. h1allorc:t
no 8s d'ona capacid;rt iiit.el lec-
tual m6s exigua qne Castrl!a.
Es que a nosaltros sir U O J
euscnya eu uua llengua qtie
no 8s la nostra, i solamcut,
veirri llibres escrits en cnstelld
qne el poble no er,t&ii. El3
petits rnallorquiw, dcsdc In
escola, s'acoatu!ne> a ~ r e ~ r r ?
quo no hi ha mSs I l euqa SA-
r i t que 12 e t t l le Ill1 Pt!Kq lie
nom& htm virt Ilibrea caste-
llaus. I quant aqneixs niallor.
quins son graus no poden cs.
criure un mot qrio no sigai am5
una Ilengua q u o no 6s 1:i seva.
I encare molls d ' t l ! ~ tarupoo
en satbau PZS de l'esislbucia L ~ H
uu:! nioderna litcrntiira cat;ila-
na --de la uostr.t i lwJis . ; irris
literaturd - que res ti: q i ie
eiivejiir a la de Ctut.!li.i.


El cami d e !:I iii:i!lor~;iii~i.
sncih de la Scut uostm 6s
I!arguissi!a i plB obatacles
entrebaucsdors, qne uombs
podeu apiannr se nmb u.u reit1
eutu&siue per la ednt;il:i6
i cultiira popnlats. S ' iuiposa
dous u n a politica cultural, cli:
estimul, difougnent, per i . u s
del poble, llibres nialtorcjuics
escrits ariib un Ileuguat.je sell.
se pretencibns literbries en
excirs que el faceti itlintel-ligi-
ble. :'ha d'wwibar al pobh, i
.a!reure'l per tots ela medis.
f Aveu de Cataliiuya--- molts
de pies haurern de retreiire 1'-
exemple d e ' uostms gerinaus
de I'altra banda del mar--- se
oelobreu auuiilment festes de


poesia, els Jocs Florals, en que
01s poetes de parlu oatalaiia
s'hi dotien citn per a cantar
el3 lcmw d'etclrria iuspiimci6:
Deu, la P6t.ria i PAn16i2, i d 'on
tantes vegadcs poetes mnllor.
quins n'han tornats 1loretj.rts
Do la restaoraci6 dels Joas
Florals r ~ i i I'eapl6ndida flo-
rida de l a nova litemtura
cataliiua. No sard Eactible t r a p
plantw-ne uu brot, a Mallorca
d'aqucst arbre es9oner6s de la
gAia cihcia , i fer!6 arrelar en
mig del Paradis terrenal da In
Illa Daiirade perque cada. any
doni Aors i fruits snbrones de
cultura pntri6tica?


Per6 una. cultiira no a'im-
provitsa eu un dia ni en deli
anys ni BS tramet d'una ge-
neraci6 a a h s . Ca1 sembrar la
llevor perqne arreli i fructifi-
qui en myades futures.


La cultura corn tota cow de
valor, coztn d'adquirir . Estam
condemunts a giianyar la veri-
tat qne &'el pa de I'Atiinix, amb
la suor dol front. TarnbB les
exigencies sx ia l s d'orrle eco.
n6mic difionlten. en 'molt3 de
caws, una major instrucci6
eientifica entre 01s e:;taments
pobres qne per no tenir modis
materials. si be tal i ~ e ~ a d a amb
in& abtituds iiilcI~1ectnals que
el riz, lian do cleseomptitr
seguir cap carrera. Altres hati
resolt, reutat,jo;ameut aqneut
artificicia estnt dc coses, de-
mocratisatit (1'Univursid;rl No-
r:~ (la Earc:haJ. A 1 , w t r a i i -
gw constitiieix uuit 1larg;t tm.
dici6 de c i l i h r a l'cxpl6udidn
innniPicencia amb que iiiicia-
tives particulars subreucionen
ses Unicersidats i Centres de
eusenyaucn. Poi, eonaegnent
deli teuir tin seiitit molt reliitiu
aix6 de ,113 r i q n w i do R!lal!or-
car q i i e tantes vegades s'ha
de retreure. No 65 rubs que
riquesa d'uns poc3 que uo
saben' veure cap ganancin en
eol-loear e1s setis cabals eo la


ernprcsa do civilisaci6, inst&
tuint ceutres cultorrls, que
serien 1 'h ima de &dllorca,


Elu camios de la mallorqiii-
uisaci6 ous els hern:d'obrir
iiossltres meteixos, remogueut
sentiments de fe patri6tiea i
d'itmor R la cultura


Tambt. po:tem p a r k d'nas
cu1t:ira in rllorquinista, que s4
h:tu~A realisat qoant a Hallor.
ca tot lo qne representa tin
valor PPeciiii eu el camp de lea
lle&res: vtigi sigii;it iimb nostra
p~r l t i nattiral.


Qiii no tcii~:tii els' ulls tap-
cats a I'eviif8ucia h a w & yi%
que Mailorca mig castellatxi.
s d n eu iqueis temps passrrts
ha esperiinentat n u a llastituosa
p6rdna d'energies intei.iectuals.
A Castdla li coiivenia aqnest
estnt d'ailrjrmim.~ut que repre-
senta la e ~ : t hegemonia.
A hladrit els deplau qnaot
nosnltes donam mostres de
ssntir la dignidat de nostra
parla.


L'ideal mnllorqninista dura
a noati'a pit,ria el major grau
de civilisasi6 a qii4 han arribat
Ies ni;cioiis mtls cukes.


p. DZ I\IIRAXAR.


SOL D'ES'TIU
h I ' m i e I, Y. R.


Epitre roses i clavells
i caiitades d'oreraells,
zu .;enisit el sol destiu;
i el fiilldgt, que es coU-totya,
va repzifiut tola la forfa
a la frtiitn, qiie somriu..


Passm trilvols ( b ~ viatge,
que zvin f € t i t pelegritlatgg
corn fugint del sol que CQU;
i am8 el y o u del demabf,
tota l'herba voljlori,
per mird aquell cel tan itdaor.


Per les branques de l s f ru im,
els oceUs tnks nzatinrrs
c q m t mwbves ~ o y c a d ;
Hi ha certes dades que convC
no oblidar mai, i encare que
sabudes. 6s altamcnt necessari
repetir-les amb freqiiCncia, per-
q u e bapats en la forca dels :id-
merus son per CIS q u e no tenen
a l t r s inslruccib, shlida base-de
defcnsa i arguments poderds en
lcs discusi jns (lue 1s rancis.. i
de l a crosta amzrga havem de
sostenir amb els flarnants llibe-
rals .nous--centistes. Aquej tes
dades sintetisen un art.ide de
fondo, ?in6 una obra volumino-
sa. . .


. .


1600


Felip I1 regin Eqnnga. Ida
sreac.ci6* es t robavs inliltradii
en el cor de1 poblc. El Cclerica-
lismc. eo el prriode aigit de son
poder.


Donli,l;s Espqols: Espanya,
Portugal, Rosello, K a p o k , Sic&
Iia, Milan, Cerdenyn. Flandcs,
Franc Condat, Balears, Can&-
ries. Terceres, hIXxic, Pei-6,
Brasil, Chile, Paraguay, Plata,
Nova Granada, Guinea, Angola,
Bengala, Goa, Mozambique,
Calcuta, Ormuz, Cnrnboya, &,la.
labar, Alalaca, BIzicao, Ceilan,
Mulucas, Filipinas, i Antilles
[Cdia, Fuerto Kico, cic. etc.).


:,'.icinh: Grernis hen vistos,


Tvibzrls: 50 millons de pessetes
Deiile: 100 milons.


c
, jornada d e S hores.


moa


r . l e comenpimcnt el :Gno:n:iiatB
progres, la nomen;iil:i ecirilitza-
ci6. i e l (nomenst) d'omc. Carlcs
I11 espulsa els Jesuitcs. L:i re-
presentacid d e 121 liibertat escala
el poder. Els priiicipi; de Frznqa
s ' introdutiscn a Espanyn.


Dorniiiis Espniivois: Espanya
Balears, Canaries; Filipines, A.
rntrica, Antilles, (quina b&xa i
quina vergonya).


.%&a& Cants esbqemt> $e


l a internneiona! dcrninant p a o
feinn.


E...r%ufs; 150 miilons de prs,
Ueute; 1.500millnns de pts.


1*900-1*313


Sufragi universal. Ll iber ta t de
pensament i d'imprenta. Matri-
rnoni civil. Socialisme. manigues
nmples pel joc, prostitucin etc. ,


Dominis Espmlyds: Espiinya,
Baleara, Canaries. 'Fernando
1'0.


Soiirrls.' L'agues, setmana d'
agost. manca de r.i!bsistencies,
scrvei obligatori, einigracib, de-
sas t res a l N a r r o c , etc.
TribzLts: 2,000 nillons de pts.


1 horror).
Dezste: iLR mar i els barcosl


0 la mar sense barcos.
El5 comcntaris c!s deisem a


gust del lector imparcial desa-
passiona t.


Dr. VEXITAS.


De Calarratjada
La iesta de S . Roc


De cada any va arnb aument l'es-
plendor amb que se celebra la iesta
que aquesta colonia estierica dedica
a son l'atr6 San Roc. Engusny, so-
bre tot, s'ha celebradn amb gran
brillantor degut a1 entusjlasme de-
mostrat pel cap de l'obreria D. Bar-
tomeu Garau (a) Bonibu. que fa poc
fou anonienat Balle pelani d'aquest
1:ogaret.


El carrer priixipdi s'adorn8 amb
prsfbsi6 de papers de co!oc~ i rnw-
t a i devora Sa Cain e'x;xrcd un ca-
dafal per la nikica.


Et dia 15 d e w p v e ~ p r e devall6 La
banda que dirigeix en Miquel Llull
(a) Pedito de Capdepera i mo!tisci-
ma gent d'aqueisa vila i d'ArtB.
Una partida de vallmeres i turro-
neres ajudaren i: dar color a la fes-
ta comles varies cases que amb
una bomba de pelat adefora prego-
naven sa niercancia al crit de fresco
i bonu.


AI horabaixa la Banda toea en el
cadafal varies escnllides pesses i
mes tart arnb bengales enceses an8
P rercar al Rt. P- luan Ginard el
qual presidi les solemnes completes
i fen una platiqueta a1 numerds pu-
blic que s'hi cong.reii.8.


A les nou i mitja &I vespre sc
feu una fantistica process6 de bar-
ques per dins I'ampla Cala cremant-
se en cada una d'elles vistoses ben-
gales de distints colors. La mar es.
tava quieta; no se bategava; el cel
ben sere i ple cl'e?trelles. les tocades
de mdsica, et pns de le.; barques i
Ies bengaks de rariats colors re-
flecrint-se dius 'es sigues produia
unefecte mnravei!ba. Xcabat squeix
acte dins la mar mtiieixa s'anlolli
un vistns rastebl de Cocs artificials
que i e vein de tota la hahid.


El d a 16 deniati j les deu se di-
gut la missa major cssent el cek-
brant el Rt D. ]uan Pocovi Pvre.
En l'ofertori predicli el Rt P. Juan
Ginard. El M. I. Sr. D. I'rancesc
&tp#j Canonp, tor* I'armanjam


Lie Son Seruera i el jove D. Pere Sans6 rantd amb amore algunj motets rc:iigiosos I la 1
banda tocd la marxa real durant
I'elevacib i una hermosa sinfonia a1
final.


El decapvespre la banda se pas-
setjB per to@ la Colonia acompa-
npant I'obrerin a la capta pei cu-
brir e!s gastos fets.


Hi hague tambe corregudes de
bixicletes amb cintes variades i
hermoses, brodades per les esiuf t -
jan:es. No faltaren tampoc les re-
gates que m a r e n molt animades i
la fesra acabi amb un ba!l ben en-
vismat que du r i fins tart.


Enhorabona ais clavaris i que de
cada any vaja arnb aunent.


Correqo.?scl.


De Gapdepera
Les Festes patronals que aquest


any s'han de celebrar e!s dies 23, 24
i 25 en honra del seu Sant Patrb S.
Bartomeu s 'ajnstarh al siguent
programa:
:' Diu 23 -A les 8 del vespre un repi-
queteix de campanes anunciarri que
comensen les festes i a rontinuaei6
una banda de mtisica recorrerS ab
quns carrers acompacyant 1'Ajun-
tament a les Completes que se can-
taran a la Parroquia i arabades
aquestes se f u r i la trndicional pro-
cess5 passetjant les relliquies del
Sant.


A les 9.-A sa Plnssa del Sitjar
una banda de rntisica d'aquest po-
ble tocari lo mes escullit del seu
repertori a!ternant amb bans i vis.
tosos focs ar t ikials preparats per
un bon foquista i amollada de glo-
bos.


Diu 24.-A les 10. Acompanyada
del Ajuntament a1 Ofici aont d i r i
ses glories del Sant el P. Ginard, i
acabnt a sa Casa Consistorial se
servirli a se: Autoridats i dames
persones convidadeJ nn bon refresc.


A les 2 del capvespre. GI ans co-
rregudes an el Cos de Son Jauuicll
aont si dispuiaran valiosos premis.


Primera corr~eguda d'hoinos per
tots a,juells qui se presentin.


Primer premi: Una moneda d'or
de 20 dollars. Seg6n 10 pts. i tercer
un pollastre.


Segona correguda per homos des
poble.


Primer premi: Una moneda d'or
de IO d6llars. Segdn IO pts. i un ter-
cer un pollastre.


Corregudes d'ases. Primer premi
5 pts. Seg6n 2'SO id.


Muls i mules. Primer premi l5pts.
SeK6n 5 id.


Correpudes d e cavalls. Primer
premi, una moneda d'or de 20 d6-
Ilars. seg6n 10 pts. i tercer 5.


Segona corregiida per poltros.
Primer premi IO pts. i segdn 5.


Nota --No se donaran es premis
si no se presenten m6s que un pos-
tor pet cada joya


A les 16.-Mirsica a sa Phsca Ma-
jor i ball a f'estil del pais.


Dio 25.-El mati lo niateix que'l
dia abans.


A les 2fdel capvespre. Corregudes
an es Cos en bones joyes i el respre
mdsica i ball.


Cowesponsul


Prsviammt anunciada amb preg6,
diumenqe 12 del corrent eis estiuet-
jantsde CaleBona feren la fesla
qu'acostumeo relebrar c a d a m y ar.
aquest temp'.


Hi va haver ball, corregudes de,
relociilat i proeses de natacib, es-
sent guanyadors En Jaume (a) Dida
i En Jaume Sureda (a) Bot& res-
pectivanient.


Sabern que 1'Ajuntament, aten-
gueut a I'importancia que de cada
dia adquireix Cala-Bonn t6 projec-
tat l'aixamplament d'un tros del
cami qiie condneix a dit llcc. (D'es
Comel!nr Fondo avall). Urgeix el
fer tal milioi-a, puis niediant e'ia els
vehhiculs po,!r&n mar i venir arnb
ii?pnco periil i mes combdo


--Enfortida amb els Sants Sagra.
ments i rebuda la bendiai6 apo3bli;
ca deisA d'existir el diumenge prop-
passat la distingida jove Ivlazgalida
Vires Sard (a) Frare. Ha morta a
l'edat de vinticinc anys, despres de
gueu malsltia (ses febres) suportada
resignadament, quant la vida li son'-
reya. Pel seu carictzr bondadbs i
son tracto afable posava de gene-
rals simpatfrs entre ei vezindari,
posant-se aquestes de manifex due
rant la conducci6 del catlavre ai
Cementeri, a quin acte hi assistiren
totes les Filles de Muia i un milenat
de persones mes. AIS funerals hi va
concorre moltissima gent.


Enviam an els seus parents, i es-
pedzlmmt a sos afliyits pares, Vex.
pressi6 del nostro in& viu senti-
ment AI crl sia.


--AM, dimarts, a le; 3 del cqp.
vespl-e se cali foe a n el Puig de
.Son Serubi. propiedat de D. Juan
Nebot. Va e s s s estingit a1 cap de
cinc hores d'iniciat, conaunint $Is
pins i altre I l e n p de dins u n a gran
extensid de terra.


-Per pnssar-hi la temporada es-
tival vengue a Son Serwra, amb
e!s de caseva, I'il.iustre serveri D.
!::iloni Sancho, Cinonge Magistral
de IR Seu.


Desitjani 5e senti a gust la rempo-
rada que passi en nostra csmpa-
nyia.


~'cirresponsul.


Son Servera 15 Agost 1323.


~.


BIBLIOGRAFf A
Antoni M.a Alcovrr-Rondayes MalIar


quines-Tom VI- edici6 il lus-
trada.
Novament tenlm que donar comp-


te d'un nou volum de Rondayes Ma-
llorquints que ha reeditat -En fordi
den R e c b o sia hiossen Antoni hf.'
Alcover, tambe engalanat amb pro-
fusi6 de jirnvats, deguts al l18pis
d'en Francesc de B. Moll.
E5 avui ja tan-. popular aquerta


Biblioteca de Rondayes que 16 rem-
llides dins la nostra Mallorca que
seria petulancia desc.riurer-la per
dar-la a coneixer. Amb aquestes
rbndages passa com amb I'aigo qua
bro!la de I'interior de la terra: corre
a la mar, s'evapora i toma nova-
ment a Is terra escampant-se bene-
ficiosament arreu. Aixf tambC Mns'
sen Alcorer recull de la bocn ,deb
noctros Fells, aquestes candorosm
CWttWdT€% gjle @l h a 8 1'-
i profusament torna a estampar-les
mfre el puble que les reb amb mulf
de gust, i apesar de sebrw-1s-se ca-
si tothom de memoria, les rellegei-
xen seguit, seguit. fent-se un bene-
fici inapreciable a la cultura patria.


Agrafm coralment a1 Mn. Alcorer
I'exernplar que nos dedica.


Premis "Segundo DIaz,,
La cantidat dltimanient publica-


da, lfquit de la suscripci6 per 1'Ho-
menatge B D. Seg6n Diaz qua s'a-
cord& destinar z la creaci6 perennal
d'un o mes premis, era de 359'40pts.
ia qual ds estada aumentada amb
vinticinc pts. ?,ks rebudes del bon
patriota i car amic nostro D. Juan
Sgncho Aliquel de Megic, el qual ha,
afegida aquesta cantidat a la qui
ja envia per la festa del Inorneuatp.
&a la cantidat que tenim pel preini
es de 384'40 pts.
A fide deixar col locada inmedia-


tament aquesta cantidat amb una
lamina intransferible .que quedara
depositada a l a Sale, la Comissi6 fa
asebre a mthom que vulga contri-
buir-hi nnib colca cosa mCs que
diu frenfa ti dag& quedara closa ia
suscripcid.
Que Deu toqui el cor a colcd i


s'aurnenti un poc in& In cantidat
recullida. .


Meteorologia


El temps 6s de lo m6s fort que
hem vist mai, Fa una calor insopor-
!able, i per lo vint no 6s a Arta tot
sol sino que segons diu la 'prensa
deper tot fa moits d'anys que no
s'han registrades temperatures tan
altes c o n enguany.


Estat sanitarl. i


Hi ha algunes malalties propies
del estiu, per6 no texen gran impor-
tancia. No hi ha cap malalt de mol-
ta gravrdat ni s'ha duit c a j com-
bregar


A fora


Seguint ia casturn d'anys ante-
riors els dies de la Mare de Deu i
Sant Roc, els 15 i 16 moltissiina
gent d'.ir.tQ s'en es anada a passar
10s a la vorera del mar. Calarratja-
cia. 51 Colonia i E3 Port Veli s'han
vist animadissims amb la gentadn
que hi coinpareyue, per6 se diu espe.
cialmem Sa Torre de Canyame! que
es estat una COIR groisa; hi allui.
r m innunierables artanenci que ar-
maren g r e x a ferm i Ieren festa a
vo!$r.


, Mort.
s ,. Ahtr cll\-enres, mor1 cristiana-
'.' ment quant manco s'esperara en


onbricl Masvanet (a) de S'tfort dm


Slaya o de Sa Canova, fadri d'una
corantena danys que fe1a una tern-
porada que nose trobava be. Havia
millorat i una recaiguda rQpida ('ha
duit a la mort. Deu l'haja admis a
la GIoria. Rebiga sa familia l'ex-
pressid del nostro sentiment.


Viatge d'estudl


Ha passats uns qumts dies aqui
el catedrdtic de I'lnstitut de Tarra-
zona D. Bartomeu Darder. qu'ha
vengut a prosseguir els estudis geo-
Ibgics de fa nostra Comaxa.


De Sa Colonia.


Segons noticies, les festes que Sa
Co'onia de St. Pere dedi& a son
Pair6 el dla 15 d'aquest mes anaren
molt anirnades i cridaren rnoita
gent. Tots els nameros anaren molt
be excepte el ball que r a anar un
poc desbaratat


Revlst e$.


Acaba d'apareixer el primer Qua-
dern Menssrnl de la revista que la
~Associaci6 per la Cuitura de Ma-
llorcau se proposa publicar. Vet-
aqui son sumari: Tasca Nom-Sa@.
tacid per Elvir Sans. Seccid O/pciuC.
Proelama-Acta de constillrcid-Re-
glament-De la lzrnfa Central--De les
Delegacioizs-Moticiari-Llista dnsso.
cints-Llibres rebit!s.- l'ario.


\


GLOSES
de Phmo AniQni Vlcens Santandreu


de Son Gnrbefo.


s9


Oh mon de tanta vile68
artifici d'engana
a la farsa saps pinta
sa teva g!oria i grandeaa
i no tens inill6 moneda
pes teus missatges pa&$
si hen1 d'anl a parlh CIA
ets aut6 de sa pobrcsa.


90


Veniu arnadors del moil
a demunt ses sepuItures
i vorem ses graos !ocur?s
i abinys del mon que soii
que se fonen corn a plom
al rniy de les calenturv$
mirant ses costs fuhres
sa nostra vida 43 un loill


91


Per6 per niesdelatd
germans aquestcs niiit~ri(i
i per vture ses miseris
aont riban a passA
feis es fav6 d'rssolfd
a s'eco des cemen!eris .*


' que crec que serln mis!eiis
ben dignes de contempla.


03


Psrla, Eco tu qti'estis
dins sspulliires profundes


que resp'endeis o rctumbes
eloqUent rnos pariaris
i resposta tornarls
a diferentes preguntes
i m u s dirk ses resultes
des cos hurna, que les sabs.


93


Visitant.- Eco t u mos parlaris
coni a veu del a!tre inon
i rnos dlrds Io que son
1ai:tes de celamidats.


99


Eco - Dmb sa meva llengo seca
resposta te lornaie
arnic, i te parlark
m la veritat mts ceria
i bmb sa ra6 directa
boirs conseis re donarC
io som m b bon conseyt?
que S6cretes i Seneca.


!I5


V.- Eco amb so tcu llenguatge
parla-mos amb claredat
qu'es aquein ossam petst
coni a reslns de 'carnatge?


!?5


E.- Amb paraules eloquents
te dire ses verilats:
Ax6 son aiitepassats
i amics teus i parents
n i i ia i no tardarss t e m p
qu'aixi com elis t u serhs
que rixi corn e!ls te veuras
a tants trilss abafiments.


87


V.- Eco de poca alegria
desmaydl de pena'm trop;
Lqui es aqueix de m&s prop
que no t6 fisonomia?


98


E- Fanatic aont surts are
o has perdu1 I'aluyi?
til 11 v a n s Icspecth
l!arg temps en aqueixa cara
aiu6 6s s'ossaiu de ton pare
qn6 'n ei man tc va posi
aqui t u pots co :templa
tan natural aont para.


99


V.- (Oh, Eco, funest i trist!
es cabeis s'alsen des cap
<qui es aqueix de.ditxat?
no crec que rnai I'kagues vist


100


E.-Tu es nor1 hauris perdu1
o desmayes d'afli:it
aix6 es aquell amic
que tenbs conegut
que temps a sa joventiit
amb ell t'hauris devertit
i la mort I'ha conduit
a un punt tan abatut.


(SegttrirS)


Co mu nieacl6n
de Balears


xj A K~TIAZES


Sortides de Pulnan.


Cap a Barcelona: El8 diumenges,
dilluns, dirnecres i divenres a les 9 del
vespre.


Cap a Valencia: E!$ dimarts a le67
del vespre.


Cap a Aiicsn;: Els disaptes a migdia
en pnnl.


c3p a Ervissa: ~ 1 . r dilll;ns a ies io
del vespre i els dissaptes a migdia.


Cap a blah& Els divenrrs a les 8'90
del vespre.


Cap a Ciutadella: El6 dimarts II Ies
7 del vespre


Cap a Cabrers: El8 djmecles
divenres a l eu 7 del matt.


Cnp a Marseila: El dia 22 de cada
mes ales IO del vespre.


Cap a Aigec Dia 27 de dad6 mes a
les 4 del capvespre.


Arribndes n Patina


E)s dlirmenges a les 7 arrlba el de ..
Ervissa i a le3 930 de Barcelona per
Alcudia sont hi ha arribat den-ati.
nada.


Dilluns: a Ies 7 de! maN arrihen e l
de Mah6 i el de Barcelona.


Dimart.;: A 10s 7 de Barcelona i a
les 7'30 el t e Ciutadella.


Dirnecrea: A les 8 el d'hlicant; a,
les 5 del capveepre el de Cabrera.


Dijous: A les 7 del rnati ei dc Bar.
cefona.


Divenres: Ales 7 el de Valencia
a lea 9'30 amb el trcn s'arriba de
Mali6 i de Ciutadel'a per via d'Alcudia
aont hei ha arribat e l dia antes hora-
baixa.


Dissapte: A le8 7 de Barcelona.
Dia 22 de ca$a mes arriba el de


Alger.


Sortides de Bareelann cap a AmiricQ


El dia 4 de cada ines psrteix un
trasatllntic cap a Montivideu i Bones
Aires.


Dia 10 cap a Canariea Porto RLco
i L'Havana.


Dia 16 cap a Rio 'janeiro, Santos i
Bones Aires


Dia 25 czp a New York i LHavana.


MERCAT D'INt:A


Uessij B WOO quint&.
Blat a 1950 88 cortero.
Xeixa a 20'00 s s D
Ordi mallorqui a 13'30 a s


* foraster a 12'00 = *
Civada mal!orquina 11'00 pts. id.


b foraztera a 9'50 c
Fares ciiitores a 24YXJa . ordinaries a 24'00.


e pel bestiar a 23'CO .
PIA CAT
-- E-


m


11%


4
+ QUALSEVOL CLAS9E 2


VENTES AL DETW L 1 A L EN GROS DE ? LLIBRES, I ARTICLES 1
models oficials.


r\, todas las llegadas del Fet-rocarril hap coclie
que parte directo para Cadepera y Cnlerratjada
yde estos puntos sale otro para tod.as las salidas
de tren.


.%il


Hay tambirSn coches disponibles para las Cuevas
v viajes extraordinarios.


AQENCIA DE'TRANSPORTES
Se sirven encnrgos para Palma y Estaciones


nterrnedias.
PLASETS DE MARCHAN') >.


RE. ::-icn.
GKATUITAMENTE arreelo 7 3 doamientacibn aara


E S F 0 8 N N O U
D'TN


podrise einbarcar avisando conociio lioras de anticipafidn,
por contar con personal aciivo e inteligente en el r a m .


:'am Iniurmes: Bartolome Roca, Host8les. 11." 87.


Los que deseeii embarcarse dc San Lorenzo, Soil Ser-
vera, Capdepera o Art& poeden informarse en


A RTA
a GUILLERMO BUJOSA


GANANCil


, .,


, > / .


.3
A sa botiga hei trobarzu seinpre pans,.' .6


panets, galletes, tiescuits, rouets, i ' totP ;q casta de pasticeria. . ,g
TANBE SE SERVE:IXaDOMICILl ..:


Bliquel h a Casteli . *:


. , ,. .
,,


.. Netedat, prontitut 1 economia


DE.SP.-I IG
Cnrrer de Pu. t r i za 3 his. A Q T k


GRA AGENE
S2-n J o s e


Uda. Ignscio FlEuerola
D E


=iF : iHOY, COMO NADIE'
detalla en pl-ecios, esta casa, todas las


E$ 8


k3E SE ~~~~~~~~ PARA
que t xistenrins


ESTIR Y


Ttl8fen# 2 1 1 I Prtrlbtii@
y que venden mirs barato que nadie


BSTA CASi1,PJQ TIENf:. SUCURSALES


A E IflSW E N ES M ATON S
DE


RAFAEL FELlU
CALLB DE JAIME3 11 ne3Yz.149


Palma de MallorCa
SASTRElcIA P-IRA SbRORA Y CABALLERO,
ARTICULOS Y hOVEDADES PAXA VBSTIR.


LYI 6 de Palma, 48-ARTA


p r c n t i t u t
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


OMlA - %E - . ,*--l__n


(A) ROTCHET
t e a i inn Ageiicia entre Ar l i i Palnia i bei va
cii'ja dig.


Hwveix amb prontitilt i seguredat tota classe
,i'enc&rregs.


Direcci6 a Pnlrna: Hariiia 38 An es costat &E
Csatro FarmacAutic.
Art6 Figueral 43.


i
DE TODAS CLASES I


DISPONIBLE


di~igiu-vos a


. JU INA
Qnatre Cantons, 8-ALRTA


Te olis de primerit i sego??& clasn ..


Servoir b a r d s de 16 litros I\ do- , '


a prens acomo6ats. . , .


miuili.
VENTES EN GROS I AL DETAIL " ,


rpo.