Art6. Un trimestre. . 1'50 A Fora. Any. . 7'00 AI Exlranger Id. . 10'00 Niirnero solt:...

Art6. Un trimestre. . 1'50
A Fora. Any. . 7'00
AI Exlranger Id. . 10'00


Niirnero solt: IO cts
-I


Redaccid i administraci6
Quake Cantons, 3
ARTA (Mallotca)


SETbIANARI CATOLIC RMLLORQUI
--- ____ ____


PARODIA DE CULTUXA


il-histmci6 que s'inteata doom
:L 12s Inusus ohreres, seus altre
objects qne afdagnr ius t ids
znl\riltgcs. Etiteuetn qiie UIIR
eultnm s6lidii mei e m allu-
nyar.6 de nostres oostuma eris.
t imes siuo que afecmarh, amb
m6u clarednt nostres convicicins
inconmovibles. Absns qne tot
horn de vnler horn,. -3 sen(icrs
i 110 euteniments i volurltats
inatilar'les.


El tnranuft ordinari de nostra
Ciut,at de Mallorca estB bcn eo
eonsonhicia anib el rutinnrisrne
ireijitual dcls scus hnbitadore.
Niugii troha a faltar, par exem.
plo, Biblioteqnos pfibliques que
an 01s pnisos de m h ciilturfi
estirn aiaren e:xampaded. Es
c w t clue :I h I m a u'lii 1.u al-
gnnet.r de Eil.~l:otuq~,i fs Arxi!is
oberts a1 pfiblic e n horss
determiua4i+s, per6, I luny de
easer 1111 coit.ro de nti*nezirj
per. els estw1iow-i s m locds
derierts ou no s'lii tl-oba cap
faciiidat oi eitirniil. Ar:t coni
;LEI, qiii,lsevt,! as2tivi!fht ei:?uti-
f i i ~ ~ no trotxi ;tmhent eu el
corcle vediiit de Bfallorca. Pzr
G O ala savis i i errrdits emigren
a B:ircelona, la urb dia:ipie3
ho!*izonts. A Barcelona i QII tot
Cstalullya S(iU boa condgiib
i mnerats 01s nomi d ' d g ~ ~ g
in,dloryiiius que s:io l'honor
do nostrn petitn P:itria, i p x
ells Mallorca 6s t:imbe eoongu-
da eu el rnou intsl-ligeiit. A
B:irenlona existois I'cIahtot
d'Plstiidis Catalans*, iumensa
institnci6 de culturn qno posoeix
u n o Bibiioteca que rcs t6 qiic
e:ivd,j,ir :L altrus sirnilare de
Europs. La seva actiri,lat cieu-
tifi::a s'h2 escsrup;it p,r Cat%.
luuya. fu!idaiit Biblioteirunr
popriinrs qna so3 fogars d'iiir-
t m c e i 6 psr e15 sstu.lioso,q. Jo Ics
lie vistes aqi1estad Bihlioteqncs
planes de j?ves llngidors ~ U G
despAi tie les hores de trciuil


Xom6s u u a par6dia de eultu-
ra ciibroix .la buida souoridat
do molts cervails moderns.


3lolt:i COSR hrr etjlrat a Ma-
llo,r.cn de ia tuinultuosa activi-
dlat de l'iudustrialisme modern,
que ha capgirat corts clivsics
aspeetes do I'illa de la Calma.
l ~ d l o r c a , on poc temps, ha ad-
quirit justa Ptimo c ~ m it pdble
unipre:iedor i de gmns euergies
comsrcials. MUS iiquestes oiler-
gies i aquei;iou ' u y e n p 3 eu
l 'oida econtmic no guacden
urni~juica reiaci6 amb I'estat
d'e:i,lerioriaieot en els afers
ca!ti~r::lv u i eu les actividnts
cieuiifi$jiies. Perque si el veri.
tiibie progrba d'unn sociedat
deli gcetlonr-se 110 tan sols se-
ynn.i e1.i aveupos industrials,
si I] 6 rilgu ti ~4 t.1 p rfoeci 011 am e u t
morai deis seus individus uo
pot dir se encarv queSldIorea
hagi proyrejsut gran cos. En
1103:re Patria encaiw no *,'ha
redisat aqusata acci6 social
i liumana de difuudre uua ma-
jor caiturii entre el poble.


Que hi eirtri pornptc u M a -
llorca I'oreig recorifoitant d'nn
nvoiic moral. i cieutific quc'ns
rctlimeisi de la te;iebr,ppaa fos.
qtledat R U q i ie fills ara hem
dormit. Qiie hi entri an poc
d'aire; u n poc de sol eu tiiuts
e s p r i t s pcls quais no ilueix la
nabilisaima elaror de la cultil-
ra. Q u i uo seliti aquesta ueee.
midat d'idealisme i d'elevaci6
dei':sperit--yue &s, el segell
de 11obie:ia humani - -6 i que tCI
1'8uimu inorla, o a1 meuys en
terbnliila per uu esc6ptic mate-
rialisme o per una (Jrgullosa
igr.;orSncla.


. .


, .
, ,


P. DE 'hllRAMAn t
. , , , , !


. . . ., , . . , . ,:..
~. . .


"Soller"


,
LLE VANT - .


Arts est& de dol. Ha mort un
dels mCs proclars artanencs:
el poeta D, Juan 1.1. Estelrich i
Perell6, catedrhtic de literatura
en I'Institut de Falma i :Icnde-
mic corresponent de In Real
Academia Espanyola. '


Fill del notari Estelrich, qce
tants d'anys tengue la nutarfa
d'Artd, aquf vegC In prirnera
llum el malhaurat poeta. pels
nostros carrers feu so:; primers
jocs i els nostres bells panora.
mrs li donaren les priniercs im-
pressions que sempre hn con.
wrvades i que han estat font
dYnspiraci6 de moltes de ses be-
lles poesies.


Sr dedic4 sempre a! cbiciu de
la literatura castel l~na i arribd
a esser molt considerat i apre-
ciat per les principal$, figures de
In seua generacic) literaria entre
elles En hlenendez Pelayo que
l'honra amb la setia amistat fins
a 1% mort.


Prxa d'escriure amb la nostra
Ilengua, enels anys enque se
publicsva a Mallorca'ln revista
literaria Museo Balear, pcrn l a
seua muss poc nostrada, pel seu
constant contacte i convivencia
amb I terats castellans li donava
les .seves inspirations amb Ilen-
gua forastera, aisi 6s que iou
molt poca la seua publicaci6
en la nostra, excepte a n els dl.
tims anys ciela seuavidn que
semblava empenyat en pagwli
el deute que anib ella tenia con-
contret i s'esforsava en escriure
poesies de caracter humoristic
i popular moltes de les quals ve
sen la llum en 1'Almudaian, I?P
mades amb el pseudonim Es$iim
Iln. bbu catedratic de Literuturn
en i'hstitut de Cadiz fins que per
permiita pass& al Institut de Pal-
ma aont ha desempenyat fins a
la mort la cdtedra de Ilengua
castellana.


Dedicat a1 periodisme de-:em-
peny4 tambe durant alguns anys
el c i r rec de director de "La
Ultima "I-Iora". D'aquell temps
data I'edicid d'un Volum que
li publici la tip. de J. Tous'
titulat: Pnginas Mallorquitias,
articles tots ells de critica litem-
ria


Adem& d'aquesta obra, en
deixa moltes altres de publica-
des entre elles Prhnicias volum
de Ies aeues primeres poesies
del qual extreim ART.& que honra
avui les phgines del nostro set-
manari. Se dediczi tambe en la
scua jovintilt a la troduccih
dcls poetes lirics italians logratit
reunir un rolum de584 planes
que la Diputacib provincial li
publick I'ariy 18.99 anib :;I titol
de "Antologfa de I'uetas liricos
italianos". Amant fervor6s de la
nostra rila i de totes les nostres
coses, no passava any sense que
durant I'estiu fes la passadeta
per ella i coztribuia a tot quant
cligues o redundds en be de
Art&


vila w1a manern tie honrar i
perpctuar le incn lid del ii Ius-


Awmpanyani a tota la seua
fanii;iii i mclr especialnicnt a srr
Scnyora esposa, a la seua fi!la,
i sa gerrnana la 2oetiss:r D.'BIar-
gali&i, i;in enamorada d'Artd.
I:I r:&:siiiccra expressi0 del nos-
tro senti in en^.
.%I ccl .in.


ti e :ir:ancnc. %- '


A RT A


Fundado el moro,
en este vaile que I.? paz augura,
no oEtenta A R ~ . A el tesoro
de r;ca arquitectora:
la luzle coron6 de su hermosura.


1.0s hi.ier:x ; e circugeii
inostrando alegres sur doradas pomiis
y poi 103 a i m fluyen
bslaimicos aromas
de ilorts Vcrias i silvestres gomas.


Con armoniosa queja
zobre 18s guijas de su cauce sr'lla,
m:enlras !a iuz refkja,
el arroyo, que cma!ta
la B!ancn espiima si !a yerbi falta.


E! o::\,a: ati?lso
sc esiier:iie a!&, de quintns salpicado;
luego c! i i inar verdusrt;
y selva, y b ~ s q i i e , y pwrlo,
adornan e! conlii inJs apartado.


El i p e o carro lanm
m m s de luz cuaiido cn orienle asoma,
can thh en si1 ai&hmza
lorretite, val!e, y lorn,
basta que tras e : moiite5e desploms


Despiirtnme ei biiliicio
de quien rrovecho a su trabajo iiinla
e igiiori otro servicio
de la x e r a d a piiiita
que el de labrsr ias campos con su


[punla,


!\qui, do sljio cncierra
nobles viriudes c awpesino pecho
subamos a la sierra,
buscando fresco !echo
de verde cCsped y menudo lhclecho..,


Tan rico panorani?
n o lo crib : m 3 s i a fa ltasia;
I:+ vim se drrr3::ta
absorta; y se Pxiasia
e: a h a , y su p:pgaria al cieloenvia.


CoirIadn por el viento
drl sol anlaril e:! a io5 srdores
la e@@; y a un aceeto
cantan 10s segadores.
a! recoger el don de sus sudores


0 sobre las espigas
agavilladas. coil el pan sabroso
repone sus faligas
el labrador ansioso
de olvidar su cansancio en el rep080


El inanso becerrilio
ss la bio:ica k'gox'a rccos1,ido
y el eiec!o penci!!o
d-I balador ganada
contento dcn y aniniaciirn 2.1 prsdo


f o r senda mal segura,
con la rosada mano en la cabez,?,
e1 cantaro h.x?gura


con pie desnudo holi rndo 12 riialeza
13 iliitica belieza, Q.


En viejo-: monumentoi .
q~rc pregonan oe! ciclope la i a m
aizandose a 10s vientos,
en busca de r e l m a
cl trcped?r cabrito se e i i c m m


So!~re eiiipinatlas cumbrc.',
.q;ie cbio el twitre voiador domina,
ceaido de albas lurnbr?s
0 d c nirb!a opa!i:ia
el vie$ Tolayo! su irerite inciiiia


Cadena de iiiontafiia
que sobre el i:iar se eleva en e! oriente
esconde eii sus entrafias
lesoros que la mente
del va:e soiiadora no presleiite.


Galas de desposada
viste, coiiio a l nacer, naturaieza,
y oetent3 a la niirada
con noble gentcleza
10s dones de au esplendida belleza


< A que voy yo vagando
en milr incierto, ea busca de segura
morada, si bogando
est5 mas insegura
la esperanza de gloria y de ventuia?


En este honrado suelo,
desnuda el a i m de estiidiado a!iPIo
a la Virgen de! c ieh,
con inmenso cnriiio
alce ferviente mi oracf6o de ntiio.


iY cuintas, cuaiitas veces
con poco jtdcio y previsibn escasa
trepe For !os almeces
que a 13 pared de casa
l!evan su sombra cuando el sol abrasn.'


Aqui sofit en la gloria
que el apacible corazdn mancilia.
!No btiyais de nii memoria
con vuestra paz sencilla
casa natal y sosegada villa!


A u n iniro en el vallado
el roble, que estuvo el primer nido
por inis ojos hallado;
y el agua en que h e perdido
tablas con velm de bajel iingido.


Y todo me habla, todo
vivo recuerda el jGbilo de un dia;
y por extrafio modo
absorta s e cxtasia
el a h a , i sii p!egaria a1 cieio envia.


iFclices moradores
del aagrarlo dicboso de mis lares,
cuiia de iiiis amorea,
putdd en vuestros hogares
alzar a Ilios mis ditinios cantares.


AKrri, x c s r o 1875.


De Gapdepera
Amb molt d'entusiasme s'es celebrada


aqueit any la festa del nostro Patr6
S. Lluis. Tots i cada un dois actes re-


sultaren brillantlsIms. El vespre a la
hors anunciada h,: hi va haver les com-
pletes e t ~ ia capeiia d e 1.3 congregaci6, ,.
acompsnyades pel organista de ta pa-
rraquia, i feya l a capa el nostto Rec- ' ,
tor 0. Gaillem Femenies;la capellaesta-
V B profusament. iluminada i adornada
amb cirk i bonibilles eleclriques en In I
cual se dedtacava I'imalja en rnig de
una hermosa glorla. La capella estava . "
conc,urridis:;iina; despres sa coinens6 la
revetla que l o x molt aniinad3. Tot ei
catre del ceixr? estava all6 que's diu
de gom en goin i Mestre Pau Correo :
de .4r18 1116s aniol14 3 hermoses rode-
lirs i beijgaies i s'aniolli tambe ufi
giobo i al t m p s que s'alsava, !a tanda
toi.8 uii kzrinbs pas-doble.
El deniati a ias 7 tie hi va haver la


M i s a de co.niini6 pel congregants i
de:?& persones devo:cs en la riiateixa '
cspdlrt.


Ales 10 re tornaren reunir els con- ':
gregants en la sala d'actes de ia con- .'
gregacib i acompanyals per Is mf~sica
mos dirigirem a !a parroquia aont s'hl .'
ielebrti I'ofici. Fonc cl celebrant D. :'
Pere Ferr-cr predicndor de S.R.M. i CP
t?dr.d(ic d e s'lnstitut de Paima fent de
Diaca D. Fraiicesc Fuster i de Subdia-
ca D.juan :.2elis; ensalza les glories del
noslro Sant el Vicari de Biniainar D.
Antoni Fonl; el Chor Davidic cant6 la
missa. La Iglesia estava plena de feels
i congregants i estava presidida pei'
nostro migdfic Ajuntament, acabat
aquest acle mos dirigirein altre vegada
a la sala de la congregacib aont '$e
mos servi un esplendit reiresc.


El decapvespre a les 4 se corregoe-
ren hermoses ciiites. N t i i hsvla an
cenlenar, Totes regalades i brodades
per les jovenetes gabellines. Desde
aquestes columnes les donam la n m
cumplida enhorabona perque han aju-
dat en totes las ?ems forses. Elxiclista
que mes ;i'agaf;i va esser enJaume For-
teza (a; B h f ; CIS xiclistes foren en,&
mer0 de 25 despues hey va hzver CO-
r r egudp d e resistencia que gonyk en
Mateu Castor de Cala-Ratjada.


El vespre a les 9 concert musical i
en Pep Terrassa amolij ties hsrmosos, '
g o b o s ipes iinall'herrnosa rodellaReina
Victoria. Tots els actes foren ameni-
sata per la banda que dirigex en Mi.
que1 Llull (a) Pclito. Evtln de mhora-
bona els que aretg(aren d csrrer; era
ungust es passar per all& TambC esli
de enhorabona en Miqurl Flaquer pet
bon gustam!, que odornd la capella.
Desde aquesles; coiunncs donam les
gracies al Sr. Vicari que tant ha lreba-
llat per l'espiendor d'aquesta festa i
tambe a les persones que han ajudat
amb les sews Iliinosnrs.


Tota Is setnzane, cnda de-
capvespre l'hip6drom de
!d'ont:.uellesr (CsrroGa) s'ha
vist molt concorrqut perqiie
els cavalls quo' diumsnge s'han
do pt'ovar s'entreutivou. Airto.
mhvils, euros, earretous i
persooes II pcti, feien n u seguit
de gout que anavii a disfrutar
de les primicies de leu cameras
que prometen esser molt con-
corregudes i aniinades ja pels
premis que se disputeu. j a pels
cavalls que se preseutan corn
per l'entussiaame qu'nan d e
pert&


. ~
LLVANT -
ESTIVAL DE S. § ~ ~ V A D R R


DIES 5, 6 I 7 - 1 923


PROGRAMA
. DIA 6.--.4 Ies 8-Sortida dels .Cabezudos*.--A las 9.-Cnptr amb


mdsica.--A Irs l?.-Repigueteix general de campenes.-A leo 16.-Ex.
traordinarics corregudes en el hipddromo ~ S e s Fontanelles.. -A Ies 20.-
Completes solemnes a la Parroquia.-A les 22.-Concert musical i *Re-
vetla..


DIA 6.--.1 les %-Diana -A les 9.-Rebuda en la Casa Consistorial
del Orfe6 ~ A r p a d'inca., cantant-se alli s'himne mal1orqui.-A les 10.-
Ofici solemne a la I'arruqtiia, que dirk el &I. I. Sr. D. Francesc Esteve,
Canonge, L'Orfec citat cantarl una missa a 4 veus, i predicari un elo-
cuent orador sagrat.-A les 12.-C&reres an el .Cos*. Entre altres pre-
mis hi hauri els s?guentc: homos gel ~ ? b l e , 2 galls; homos del pobie i ex-
terns pint:: 15 ptq. pel priiiier i 5 pei s e g h Cnvdls 15 pts. pel primer i 5
pel seg6n.-A !es 15 i 39. G m n cont'ert j w -LArpa d'Ir.ra* en el Tea!:.e
Principal. El prograxi q u ui:ci-8 seri e! seguent: I-IiinGe mallor-
qui per A. Po!.--2 i0 dia yo?! .li-ndcisso:?n.-L'Enii,srant per A.
Vives.-4 Siula ei fuer per E. Grieg.-5 Sereiiata per F. Otto.--11--G
Barcarola per hfendelssohn.--7 La Fi1ndoi.n per A. Vires.- S Floi-s da
Maig per Clav6.-111-9 L'Abre Sagrat per E. Morera.---lO El hlatalacer
per M. Acemi.-11 Canig6 per E. hlorera.-l2 Els Fadrinets per LI. Mi-
llet.-l3 Piomx de Perdiu per J . Cornell::.-l4 L'Hereu Riera per E. 140-
rera.--A les 17 i 30.-Completes selemnes a i'Oratori de S. Salvador.-
Ales 18.-Concert musical i ball de la cisterna.-A les ZI.-Cine a sa
Plrssa Nova si no surten inconvenients.--A les 22.-Concert musical i
ball de page9 a sa mcteisa plassa.


DIA ?.--.A les S.-Diana.--A les 10.--Ofici a S. SaJvador, se cantar8
una missa a veus i predicara e! Rt. D. Andreu Case!las Prev fill del poble.
A le6 12.-Carrsres an el 'Cos*.--A 1c.s 15.-Gran manifestaci6 infanril
que partint de la Plassa Nova. recodera CIS principals carrers i anira a
relre hornenatge a la Verge de S Salvador.--A les 15 i 30.-Co!ocaci6 de
la primera pedra de Ies obres de I:% gran reforma de S. Salvador, costetja-
des per D. Bartomeu Ferrer (a) blurta.-A les 17.---Gran lirada de pirhon
.en el 4os* . - -A les 2l.--Gran coalcada en la qua! prend6n part artfstiques
cwrosses i elegants cavaliers.--A les 22.--Focs artificiah i t ram final a


-,& sa Plassa Nova
IMPORTANT:


Se suplica a1 vecindari queadorain els carrers i fatxades, repartint
murto\i arb6s 1'A.juntament


Tambe se suplica amb insistencia als pares i mares que el dia 7 a les
3 del capvespre enviin els nins i nines menors de 13 anys, i encare que no
vagin escola ni a costurk, a sa Plassa Nova amb un remellet per anar a
depositar.10 als peus de la Mare de Deu.


LA COMISSIO.
Art6 Agost 1923.


~ Eo allre Hoe d'aquost u.0
publiearn el programa de les
festes que en hoqor a la Traus-
flguraciri i a la nostra Patroua
la Verge de Ban Salvador fie
odebrarjn aquests dies en la
no&a rila.


E1 primer peusament no fou
rQ8 ebtraomdinari, sin0 fer la
fttsta en la forma ::ntige. Per6
la cos3 ha I e p ~ B a de cada dla
m6s i degut a1 Xr. Bntlc i al-
guns altrcs membres de I n Co-
miesi6 q u o ho hm p ~ e s arnb
molt d'eutussi;la:no s'ha lograt
rtmioure el ~OIJIU i oigaiiis:rr
lines festcs q m se podrh:! po.
sar a\ costnt S I C le3 q i i 1 3 en-
guauy s ' h ; ~ ! ] ci:!ebra!lox en iii-
ferentes Gintiit:; dc la nostra


Lentussiwerne dels Srs. in-
dicots i la oooperaoici moral i


, illa.


pecuuiaria dels qui desitjen el
be de la nostra rila ban lograt
que elles revestesquin caricter
extraordinari.


Que sia enhorabona, i houes
festes a tots.


Y


Diumenge passat a la Parroquia
% celebra la festa del Cor de hfaria.
Hi hague Tercia i Ofici. Predica el
Sr. Rector.


Dimecrcs 2. les dotze el repic de
les campanes d e l s Parroqsia i del
Cunvont annnciaien que se comen-
sava el Jubileu de IaPorcitincula.


En i'iglesia dz SI. Antoni de Pa-
d ~ , aqceil !irari l iavicn comensndes
les lo ran ia Hores qu'una d, " ro ta
familia ha deisat per la iesta d c k
Angels To:es !es liincions han re-
vestit so!emnidot, cspecialment l'o-
fici del &a dels Angels en que se
cant& !a hlissa a Ires veus d'homg
de LI. Perossi.


Predica el triduo el Rt. P Fr.
Crist6fol Sureda natural de la coi-
fra Vila i resident a Roma. Es la
primera vegada que ha predicat
aqui.


Demh, primer diumenge de mes
a la Parroquia hi haura la Comunid


'General del Sagrat Cor de resbs.
En el Convent hi haurii ofici so-


lemne, que d i r i el Rt. P. Fra. Cris-
t6fol Sureda natural d'firtd en com-
memoracio de la Missa nova que
digue a Rorna per a P.isqy d'en-
guany lluny de sos paients I amici.
Sera tanibe en acci6 de grar i ts per
la tornada de son ge iAi dc 1'1 gue-
rra del Marroc.


De! te.apa


La cslor CL'. nmb nument; i n iin
estiu dels foris. Per6 rada any som
a les mateixes.


Estat sanitarl


Segveix el poble sense epidenies
ni malalts d c molta gravedat. 2 -
q3csta setmana no hi ha ni cap ma-
131t ni cap ninrt.


Agrtcoks


A moltcs t res de s'alou j s s'ha
acabat de batre, .en camvi hi ha
rnoltes possessions qu'estbn enrera.
Casi per tot b:i retut el blat una co-
.?a inesDerada. En moltes finques ha
donat mes de dotze per cavai6, cosa
que se veu pocs anys. Tothorn se
rent ben sntiqfet de l'anyada des
baix De figues, si no se desbarateu
i el temps ve he, tambe n'lii haarb
bonq anyada, perque hi ha molts
de figons. L'oliva ja no hi va tant,
perque ha dcsaparegnda moitet.


\ Autom6rils


la tenim alp& vehiculn mCs
_i antom6vils. N'ha adquirit un en
Juan Boll3 del cafe de Can Garre-
teta. Aquest ja fa quatre dels que
hi ha per llogar dins la nostra viia;
i tots s'han ac!quirits dins tres me-
sos.


1


Tornada


Amb motiu de l'entussiasrne des-
pertat per Ies festes de San Salva-
dor son molts els estiuetjants de
Calarratjada, Sa Colonia i Es Ca-
rregador qu'han deixada la como-
didat del mar i twnen per passar
aquests dies entre noltros.


Condal.


Ha mort en la Vila de St. L'orens
des Cardessar un bon amic nostro
D. Salvador Galmes i Soler. hlor a
la flnr del nion quant la rida li
sonreya. l'osseia el titol <!e mrs:!-e,
desempenyd, el cirrec de Ssgretar-i
del Ajuntanent durznt alpcis anyi
i son carrider nfable li conquiiti
nio!!es aixiiixts.


Acompsnyam amb el sentiment
a sa fnrniiie i especialment a la serra
eFposa.


AI eel sla.


Comunicadbn
de Balears


M A RITIMES


Sorttdes de Palma.


Cap a Barcelona: El8 diumenges,
dilluns, dimecres i divenres a les 9 del
vespre.


Cap a Valencia: Els dimarts a Is 7
del vespre.


Cap a Alicanl: Els dissaptes a migdla
en pont.


Cap a Ervissa: Els dilluns a les 10
del vespre i els dissaptes a migdia.


de! vespre.


7 del vespre.


divenres a lcs 7 de! mati.


me.; a les 10 del vespre


lea 4 del capvespre.


Cap a Mali4 Els divenres a les 8'50


Cap a Cutsdella: Els dimarts a lea


Cap a Cahi-era: Fla dimecres i


Cap a hla~sella: El dia 22 de cada


Cap a Alger: Dia 27 de dada rnes a


Brribades e Palma


Eis diuiiienges a les 7 arriba el de
Ervissn i a les 9'30 de BarceloAa per
Alcuilia aont hi ha arribat dematl-
naci;!.


Dilluns: a les 7 del mati arriben el
de Mah6 i cl de Barcelona.


Dimarls: A 1e.s 7 de Barcelonn i a.
les 7'30 ei de Ciutadella.


Uimecres: A les 8 el d'Alicant; a
les 5 del capvespre el de Cabrera.


Qijour: A les 7 del matl el de Be-
celona.


Divenres: Ales 7 el de Valencia
a les, 9'30 amb el tren s'arriha de
Mahd I de Ciutadel'a per via dllcudla
aont hei ha arribat el dia antes hwd-
baixa.


Disrapte: A Ies.7 de Barcelonn.
Dia 22 de cada mes arriba el de


Alger.


Sortides de Barcelona cap a America


El dia 4 de cada nies parteix un
trasatlhntic cap a Montivideu i Boner
Aires.


Dia 10 cap a Canaries Porto Rico
i L'Havana.


Bones Aires
Dia 16 cap a Rio laneiro, Sanlos i


Diu 25 cap R New York i L'Havana.


MERCAT DTNCA


Ressb a 95'00 quintb.
Biat a 20'00 sa cortera.
Xeixa a 19'50 s s =
Ordi mailorqiii a 14'50 e


* fonsler a 13'50 (1
- IV? .C~ in;I:oiqcina 10'00 pts. id.


Jornstera a 9 ' 5 0 . s
F a ~ s cuitoies a 25'00, .


r: ar,!inaries a 24'09 ,
= pei besliar a 23'00 , .


,.


I
.


De la cual es Presidente Iionorario
e