PREUS -_ - Art& Un trirnestre. . 1'50 A Fora. Any. . 7'00 AI Extanger Id. . 10'00 - ...

PREUS -_ -
Art& Un trirnestre. . 1'50
A Fora. Any. . 7'00
AI Extanger Id. . 10'00 -


Nslrnero solt: IO CIS
--


Redacci6 i administrack5
Quatre Cantons, 3
ARTA (Mallorca)


%tR
SETMANARI CATOLIC MALLORQUI


--1__1_1 1c_ -
Solemnissimes festes en I'Iglesia


St. Antoni de Padua.


Hun resultat un solemne
coronameat de les festes del
set6 centeuari de la fundaci6
de 1a Tercera Orde Franciscana
lea que acabeo de celebrar els
Rts. PP. Franciscans de la
nostra Vila amb motiu de la
bendicib de les obrzs de res.
tauraoi6 de la seua iglesia.
Fe8tes aixi se fan una vegada
i no m6s.


1 tot ha coopozat a la s e n
solemuidat. La veugoda del
Rdm. P. Ministre General que
amb sa presencia realsava tots
els actes, l'espl6ndida il-lumi-
uaci6 electrica que donara ma-
jestat a l'obra uovn, els canvis
de celebrants i de predicadors
en cada un dels actes relligiosos
celebrats i de predicadors, les
c2ecoraci6ns i orraments de
to t a cacta q u e embellien
ayuella Iglesia, cls cantics
majestuosos del chor tan nu-
trit i i'assistencia tfels feels
en ela actes dels dies festius
tot ha fet que revestissen les
festes una solemnidat que no
recordam haver vist en cap
altres.


.No podia esser d'trltra mane
ra ja qm'l fet que se sole.mnisa
6s tambe extraordinari i for-
mar6 Bpoca en l'historia relligio-
88 rlc la nostra vila.. El temple
humil que uos llegaren eis


'nostres pares, Qa estat embellit
gahuament i dins uria sencille-
sa que encanta, ha cobrtrt una


'~ hermosura que cucisa i cor-
p e n . Benhaja qui no ha ptr.
dsnats sacrificis ni ha fet cas
dels obstacles que li diiiculta-
ven 80s projectes i taut corat-
jbs en l'empresa coni eel& per


RESSENYA
la gloria de Deu, s'hn demos-
trat incansable fins a conseguir
veure raalisat el seu ideal.
Beohajcu els cors nobles arta-
nenes (encare an yuedeo) qui
tot i sentint seguit, mentres se
toea-ia a 1~ sena ports dema-
m n t llimosnes, e1 ponyidor de
les criticlues censnradores dels
quimai tenen res per ajudar
a una bona obm, hau aclucat
els u11s an el mon i han allar-
gada la ma, cada hu a mid;$ de
lea seues forces perque pogn6s
segnir l'obra de la restauraci6.
Es ben segur que uii i a l t rm,
are ban seutit que 'I cor bate-
g a m lnes alegre, i que tota la
seua Buima se trobava satisfeta
dbaver contribuit a du r a cap
en temps relativament breu lo
que semblava obra de molts
d'auys.


A tots sia enboraboua, per6
nlolt especialnient a la coniu-
nidat de P.P. Franc iscans i eu-
tre ells a1 R t P. Pau Puigcer
ver, Prior d'aquest convent
quehn obrat amb valeutia i
constancia admirables i digues
d'eterna recordausn.


PREPARA TIUS


'Iota la setmana passada se de-
.recrotlli una actividat extraordina-
ria. El diumenge dla 15 sortiren co-
missions dels PP. Franciscans a fer
una capta per vila, j a per ajudar a
la celebracid de les festes, ja per
contribuir a liquidar el compte de
les obres La Vila, segons coticies,
va fer lo que d'ella era d'esperar,
pxque senipre dona prova de sebre
estimar les coses hones.


Les oL.r2s que semblaven estar
enreret varen rebre un fort impuls
posant-hi m& personal a fi de te-
n i d e s llestes pels dies indicats per
le6 festes. Tote la cmunidat 1 pr-


sones que podien aidar, estigueren
ccupadissims en decorar i netetjar
el temple, en extenilre els orna-
ments, en enmurtar les afores, i Po.
sar I'il.luminaci6 elfctrica.


El dissapte dia 21 a les dues de:
capvespre el repic alegre de les
campanes anuncid que les festes
comensaven a1 sendem6, i a1 bora-
baixa completa la c re par acid l'arri-
bada del Rdm. P. Ministre General,
el h1.Rt.P. Provincial, Rt. Sr. D. Cos-
me Bauza Pvre, predicador, M. Xt.
P. Tuan Garcia i molts dels W. Fran-
ciscans d'altres convects que ve-
nien per pendre part activa en les
festes anunciades.


Dia 22
cOL7mv16 GEiVERAL


Ales ret del mati se celebra la
Comuni6 General que fou molt con-
correguda. Fou el celebrant el hl. Rt.
P. Bartomeu Salvi. Provincial de
Maliorca i durant ella els Chors de
Sta Elisabet i Serdfic i el M. Rt. P.
Garcia cantaren hermosos motets.


BENDICIO I OFICI


A les deu despres de Tercia, sor-
ti la Rda. Comunidat de Frsncis-
cans en ndmero de trenta set presi-
dida pel Rdm. P. drnau Rigo, Mi-
nistre General de l'orde el qua l
efectua la bendicid de les obres de
part de fora i dedins finalisant a m h
un soiemne Te Dezrrn. Tot seguit
s'exposri Nostre Amo per donar
principi a les Coranta Hores dedi-
cadesa la Sagrada Familia i co-
mensA 1'08ci de Pontifical. Fou el
ce!etrant el matejx Rdm. P. itinis-
Ire General, fent de Diaca el Rt. P.
Pau Puigcerver, Superior d'ArtA i
de Suhdiaca el Rt. P. Niquel t'idal,
Superior del Convent de Palma. E's
Preveres assidents foran el M. Rt. P.
Hartomeu Salva Provincial, 1' el
hl. Rt. P. Fra. Gabriel Tous, Cus-
todi Provincial i el Rt. P. Cristdfol
Sureda. ActuP de Mestre de Ceri-
monies el Kt. P. 5liqxl Quetglas.
A I'elevacid sortiren a fer guardia
d'honor ruit Pares arnb una atxa
cada un. El Chor Serafic reforsat
awb valiosos elcments arribats de


fora cantd majestuo~ament la Missa
Eucorfstico d'en Perossi i en I'Ofer-
tori el &I. Rt. P. Garcia canta amb
molt d a r t u n hermds 0 Sa&iaris.


Predica el Rt. Sr. D. Cosme Bau-
zb Pvre. de Felanitx, un serm6 de
fons histdric que si Deu ho vol sera
imp& prest. Assistf a l'Ofici 1'Ajun-
tament en corporacio Acabat I'O-
fici tots e's que hi prengueren part
foren obsequiats amb un refresc.


FUATCI6 DE RESER VA
X les set i mitja del respre repi-


caren les campanes i s'amolla la il-
luminacio electrica. Tots els pedis
de Ia fatsada i rampanar estaven
ornats amb tires de bombil:es el&-
triques de distints colors que daven
un bon cop de vista. Dins e! temple
semblava de dia tanta era la profu-
si6 de llum que hi havia. Devant
l'altar major en el qual hi cremava
la c.era corresponent, hei penjaven
cinc saloinons senzills, per6 de molt
d'efecle atapits de bonibi1:etes de
difcrenis colors, i devant cada una
de les capelles n'hi penjaven altres
iguals fent entre tots un beilissim
conjunt quf: donava a tot el temple
un aspecte maravellds.


Se r ts i la corona i despres el
Chor Seraiic canta tres Parenostros
despres dels quais ocupa la critedra
del Erperit Sanl el Rt. P. Pere 1.
Cerd2, superior del Convent $Inca,
i despres se feu la Reserva de Nos-
tre Arno.


VETLADL4 LITEiZARIA
I1fCrSICAL.


Aquesta tengue lloc a les 9 i mitja
dins el claustre del Convent que es-
tava adornat amb papers de colors
i arbosser. i profusament il'luniinat.
Hsi cornpareguC una gran gentada.
Entre e;la hei vercm lo mfs selecte
de la zociedat artanenca. Ocuparen
la Presidencia el Rdm. P / Ministre
General, el P. Provincial, Superior
de! Convent, Rt. D. Cosme Bauz2,
Rt. P. Cerda i els oradors que hi
havien de pendre part.


L'crquesta executa la hlarxa As.
siria d'en Poul Wachs i tot seguic
el Pt, P. Miquel Quetglas proauncib
un parlament.saturat de punts his-
f6rics sobre la difusid de la Tercer.?
Orde a Mallorca, donant una parti-
da de noticies hisrdriques de la nos-


ire vespre el Clior de Sta. Elkahc:
wnt:I wiiliits motc:s


J,yGj7fAI,'l j ]ELf { : ; ; ; ~ ~ [ I [ ~ L ; { ; . S 1
'


tre vila que I'orador te extretes dels
arxfus que visita amb frequencia.
Fou un discurs ple d'erudicid qiie
fou rebut amb molts d'aplaudiments.


Llavores el Chor Serafic cantii
ben ajustadet Sortinf de les Coves
d'Artd i tot seguit parhi D. Andreu
Ferrer en nom de la Jun:a dels Ter-
ciaris d'Arth sobre la necessitat de
una acci6 censtant pei-que la Cer-
mandat de Terciaris duqui a la so-
ciedat la restauraci6 moral 81 ma-
teix temps que se esforsen per la
renovaci6 material dels temples.


El Chor cantii novament. Esecuth
I'hermosa composicid den Bail ie
Montanyes Rqalndes molt coneguda
pe16 semure agradosa i fresca.


Tot seguit En Marti Glli recitzi Is
poesfa De la l iar feta a posta Fer
aqueix acte i original del P. Fr. J d i -
me Ro>sell6 que perque I'assabores-
quen els mstres lectors la publicam
en aquest n . O .


Despres s'aixeca a parla D An-
tooi Gimenez corn a reprzsentnut
del Discretori de Palma que fou re-
but amb molts d'aplaudiments.


Llegf un hern16s treball sobre la
ciutat serifica, l a bella Asis que
descrigut? amb justes i mistiques
piozellades. Son treball, que's pot
dir una filigrana literaria iou eo:-0-
nat amb forts aplaudiments.


Despres el Rt. P. Jaan Garcia
cantP d'una manera admirable L'Ave
Mariu d e n Mercadante. El public
que havia acudit ja ple de desig de
Eentir i admirar ia seua veu beu
educada s'entussiasma de bon de
veres i li tributii colorosa ovacid.


El jove Antoni hiassot llegi drs-
pres la poesia La Tercera Orde a hlo
Norca original de Fra. Ginard qiie
ptiblicam tambe en aquest n.' i tot
seguit el Chor Serafic cant6 Mari-
nescu d'en Morera qu'agrada ferm
i nos sorti despres el riovici Fr. An.
coni Rosselld el qual se destirh
duna poesia casi be improlisada,
pleaa de sabor popular que essent
molt adequada al acte, el pub!ic es-
colt6 devotament i li tributii ilargs
aplaudiments. Tambe va publicada
en aquert n.O. Cantada la canco-
neta J'Hercu R i m a la qual se li
posA la iietra La Revefla de Sont Se-
bastid del nostro Pere d'A. Penyn,
que agrada moltissim. s'aixeca el
Rdm. P. Arnau Rig0 hlinistre Ge-
neral, que feu un sentit parlament
de gracies aixi per l'assistencia en
aquell i demks a c t a de les fe5te.j
com per la cooperacid pccuniaria
per l'obra del Convent. Sessencillcs
psraules, sortides de lo m& endins
del seu cor, conmogueren el pubiic
que ho dernostra amb un I larg
aplaudiment.


L'orquesta que' ja iiavin tocat
tambt? el Vats d'en Leo Weat. clo-
gue la vetlada amb Id A'forxs miliior
d'en Kelly, i el public an3 desfilzrit
ben satisfet del acte celebret.


Dies 23 i 21


En aquests dies segulreii les fun-.
cions de Coranta Ilores. TarL[ en iin
corn en I'altl-e a les 9 i rnitj-i se feu
I'Exposicibi cantada I'ercia se ce:e-
bra soleinne Otici.


El dilluns a vejpre despres de la
Corona i Exercici ocupa la S:grada
CAtedra el Rt. P. Miquel Quetglas i
el dfa 23 a la mateixa hora predica
d Rk. 5'. ww e*&. w uq i al.


1


DE LA LLAR


Tercera O d e a MaIiorca


I "...*...l,..........l ,,...... .. .....,..


D. 5ebns:ii Fc!iu Pons, Director
de ia compnnyi i *Ferrocarriles de Ma.
Ilorcan niori confortat amb els Sants
Sagrameats i la Dendicib ap6st61ica
en la ciudat de Palma el 25 d'aquest
mes, diztla de St Jaume.


Era el {;:?at, rm senyor tondados a
corta cs5al I d ' i i n i actividat i talent
admirabies, condicivns que Ii conquis-
ta:en Iortes simpi!les i I'elevaren a o-
ctigar llocs molts d:s:ingi!s


Cas-! ai115 una germona de D. Ra-
fel B l a n ~ s 'Toiosn. s: relacion6 arnb la
costra Vila a la quo: denioslra diferen-
teswgades estiniar i inolt especialrnent
qua i i t , el projecte del forrocacril que .'
awui nin; uneix aiiib Palma pel qual va , '
!reb;;ilar al costat de D. Raid anib ver i:
entusi mne tins a eonseguir que fos un .J '.
f:'t.
: 7ufa la prensa (!e i'sliiia ha pcblicai
grans elogis de ia persona del Sr.
Feliu, ai CCI sin, eiogis que tmia ben
puanyats, si3 quais noltros podeni afe.
g r hi atxueix que 190s ataiiy parti-
cuiari::enr, cl de son amor a la nostra
vi!a en I'historia de l a qual hi ocuparQ
un lloc distiiigit el nom del Sr. Peliu,
perque va unit a uii dels sew episodis
~ n & s gloriosos que& la construccib de
la linea del ferrocarril.


En mo!:es altres ocasions ha demos-
lrnl SO:I acor i inleiis per les coses ar-
laneiiques dels qual,; e,i doiiava prova
cada vegacii que se li prestvitava oca-
si6.
L L E V A N T , ~ ~ ~ tenia en gran honor


contar a1 Sr. Frliu en l a ecua l i i s ta de
suscripcio desde el primer 11 O, s'asso-
Cia a1 do! d? la familia Peiiu-Blanes,
expressant a la seua esposa, fills, ger-
mars i junta del Ferrocarril, el m & sen.
ti! condo1 per pkrdua tan gran, lot ient
vots perqof Dru haja premi?des les
s:ues virtuts dnii,int.Ii el descans eiern
de la Saotz Cloii3.


A I i e l sia.


?


Festes de St, Salvador


A l'hora que tirim f.LavANT la
Cornissid de festes no tenia encara
del tot enliestit el Prdgrama de fes-
tes que haurern de publicar en prb-
xim n.'


Sabem si, el prograrna de festea
que cantar6 l'Orfeb =Arpa d'Itlcas
el dia 4 en el Teatre Principal. ., Es coni segueis:


1-Himne mallorqui per A. Pol.--
2 Oh dia del Senj-or! Mendelssohn.
-3 L'Emigrant per A. V i v e s . 4
Xiule el fuet per E. Grieg.-5 Sene-
nata per F. Otto.


I1


6 Barcarola per Meflde1ssohn.-
7 La Filadora per A. jliires. - 8
F!ors de maig per Clavi.


111


9 L'Abre S q r a t per E. Morera.
-10 I ~ I ~iataiasser per AI, Acenci.
-1 1 CnnigiS per E. blorera -12 Els
FadrLnets pci- LI. Millet.-l3 Plcrna
de perdiu per 1 Coniella.-ll L'He.
reu Riera per E blorera.


. D . . D D o o . o o . Y . a o n o D . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a


1
~


~


~ '
SALUTACIO
En nom de tots e:s meus germans nuvicis


io be conec qne per tals erercicis
m'han dit que us saludas


no som gaire capac


De tots e;s m6s indignes <que us dire?
Be el cor ho ha sentitl


Es una nit curuila d'alegria
per tofs, aquesta nit.


A v u i doncs contemplam renoveliada


galana coni l'esposi aparallada
l a casa del Senyor,


per rebre el seu amor.


Aquesta is: ia 1:i~usalein qi!e, eii skt3


va vetire Sant fitan EvangeliTta
coin d'4gui:a capdal


en somi divinal.


Teriible nqucll l i o c ' i p!e de .,loria
perqiie 6s 01 maleix Deu


el Deu de pau, qui dona 18 vicibria
que I 'ha volgut per seu


La ma pontifical del nostro pare


Ilavors ... mes perque ho tenc de dir jo ara
avui I'ha btneit


si lots ho aem sentit?


La festa solemnissima de IObr (I
quin cor no alegrara?


S'alegri el veil i el jove. el r k i ei pobre ....
is'a!egii lot Arti!


Alegrau-vos que 6s dla avui de iesta
de ilum, de resplandoi;


iiiostrau la vostra cara mes XdieSta,
i el cor inks ple d'amor.


La n m k a festa avui taiiibiSj la rostra;


Re la nostra prrscncia 11-u dmostra,
<no e r ver que I'hi teiiiu?


be vostra cara 113 diu.


Tal volta no som fi;k del msteix Par:?


E1 Sant cord6 comialtre temps encare,
gNo som to!s franciscans?


encar mos fa gerinans!


Gernians. .! iOb Con1 iiic plau el vastro pobfr


tot lo que es bell, tot Io que es Sant i nobie
qua estjma com a seu


tot lo que mira a Deu.


Envant, oh si!, i anib dolca gcrmania


alegrau-vos ainb la nostra alcgria,
unit al ncstre cor,


p!orau en nostro plor


Dijiau a vostros Ws, pares i mares,


Smira, fi i l meu, Lveus el convent deis lrares..?
digau-10s dolqeinenl:


es e i nostre Convent. !n


FRA. ANTOXI RoSSELLO T. 0. It.


DE SON SERVERA
Eran nits o nien> s Ics na:: i iui!ja de!


diumenge proppassat qumt a cal'arno
e7 lusep (a ) R ~ s c o del c;,ir r hlajar s'iii
declard UII Imrroriii inczrioi. A I duriai.
sen compte, el ioc j s hnvia pres !ai
incremer t, que, segons fui;dndos supo.
sicibns. si no fos estat dia de ftste


~ I'auxili hag& arribat tnt; i Deu sap
a gnantet cases el foc se fos propagai


La Junta Diocesana d ' i ixtrcicis
Espirituak a m b I'ajuda i pail de
Deu ha pensnt organitzar un Reces
Espiri tual i Pedagbgic qne se celc-
b r a r j a la 2 a retrnaua del mes de
agost.


Comensarin a1 diumenge al h o r a
baixa dia 12.


La p w t d'exercicis esplriiuals
esiara n cdrrec del I-'. Xiquel Rosc-
l ib , dels S S . CC. i diirnriii dcxic el
diurnerige a vespre 1111s els dij:r;s
Bemati.


Adcines se donnr::i: C,>nferen-
cies liturgiqaes pel M. I. hln. I.


'2 i':...f.fi.il d?
:u di. AidIlor.cn


pel E'. l3al- lolr i~u I:a.ce:b :le ia
dijoiis i div-eni-e;.


peis m:ifeimos mc,:tes. I'ei :a c!irec-
cib de Its ~ ; u a l s 5.2 invii-,-i .> +l'o-
nes competents.


Coiiciicidns econ(,m;quei-; 2 pis.
dinries.


E is S:s. iiicjt','es que h i r u l g u i n
concoi-rer Se dirigirdn air ci Sr.
Rector de Eelan i t s hIn. A. Mora
nbans cui ler. d'ngost. Si: suplica
qus no s'espxi a derre;. liora.


Converses prdc; i .pes d'c,rsc,


hvui, divcirrcs a ies Ires del czp-
vcspre lia rebut el !"agrameiit de E x -
trexaiinciii iri jovei;etc Juaiiaina Guis-
c. , l . , . i t i Artigurs f i y a del retgidor del
n o s m Api imi ic i i i '.Itsire p a n Ciizia.
f r t (a) Scti, 13 qtia! dins brecs uio.
inriiis h i expirai, despres d'una molt
ilmg-a nIataii(2 sulr:dn aoib r?:siglia-i6
cr.htiann. i', con i~anyan i a sa taiiiilia
amb sori jnst dolor i que L\eu la :ei:ga
en el cel.


Lcs cosies estiticnaues bCalarralia-


D c g t aii els ausilis dc la G.;ardia
Cic.il i del vecindari sofocaren I'inccndi
d-.;;r>s ri'haver-sc cremat tot lo d?
dins una casa i part de lo Puna altre
del matcix propietari.


Covresponsal


trossat el xdfer ileument k i t i el fon-
dish Verrina qu'anava an el pfscnnfe
amb el niovlment d'inercia pass& pel
rridre de devant que se feu benes, i
adeiii&s deis COPS qiie ' s pot pensar se
feu considcrab!es ferides a la cara, en-
tr2 eiles una .a la mandibula in
que li hagueren de donar quat
de sittura. Fonc trasladit al hospital
de la vi]?, nont fou assistit conveiiient-
nie.it. II


Aitrc Eesgracia
El disapte d e St. faurn? a vespre el


mcrcader en Sebastid Tir6s (a) Trenta
s'en aiiav3 a In iird de hZanzcor amb u.


!e yorcs j parti devers
i t foil d.:vxt el to:ren!r;t
add la Imsa del M


s .I:?: d m n coiiipte la bisil; s'acosi8
tan: a la wie ra qi;e iii p.;i d r d h s ,
qiielant ell b:nt:iiii mife!it. Tcngue
eti::a l i t pe@r wit d':juda q:ie foil sen-
f i t per a1 :uiis pradrrs 4": r:2avcn, e ! ~
quals hi assist'riti i!imcdintainen!, t re -
xtimy.i e! c . 1 ~ 0 i 7p:eci
I;rcs:ajen ci cab] d':m S
pa:':yarcn aiiii) co c m i ) a casaeua. Cri-
t a t uri !net<: li 1i:i;vf dc doiiar dguns
pu!-~s en el cap i 11 trobh ta??oe aitre
en el pit ci1ific.int 123 d u s de pro-
rrdstic resfrvzt. Scntim sa desgracia i
desitjain que prest quedi rcsteb!ert de
tot.


G I R A T


Dljoiis ~ x , ? I J ixn tl criat de D.a Te.
r e s Vn!im!c V.d"de Fustcr =Can GJi*.


3i!x:it ai1 el carreth,
o;abr.~, per lancar
i c c h i n s , coni al-


, fzr. El cava,l parti i
a1 scr a i l ti c x t u 69 ciirrer del Cen-
tra e i y n r i :XI ei p r i i i gird, qurdan t
i'mitiiai n;;lsiiie:it i se c!nva a 1:s a n -
qucs vidrcs i- b;:e:xs i bdrinls que
duia i sc trL'iicareii. A: punt hi fou el
criot i ai:re gciit que desenganxaren la
beitia i no hi hsgu6 I ; , & dziiou que
u x s peladures i escarrinxadrs.


FOC


Divenres a Ics Ires de la matinada
se dec!ard uri inceixli a Ca Na Marga.
iida de S'Escclela des Quatre Cantons
q;e podiri hzver tciigudes males con-
scquericiis. A la xiiuzneii del veinat,
el dla abans sericei3gue la tiuvina per6
nu s'eii fcu p i - e CJS. La iissera qu'
aguaiita el porxo dc c i i\la Escaleta
doiiava a un cariteli de 1s xemencia i
dsspr6s tie icolt de temps se li coniu-
nicd e1 ioc que a pcc F0que.t zna cre-
nxiit-ii e l c,.p fins qu'estava a punt de
d:sb.?rrni. Qwi! coiiicnsare!~ a c a r e
r i i i qccs d e.co:iib:os elln i sa germana
qilc j:ieri dc\ai l srniiiit reiiou se dcs-


1 al porxo i rereil la
lassera eiiCCca i t ame un carainull de
paya que h i Cstavii abaix. To,aren ais'
"ci,.., . dmb . wits alarinaiils i a1 punt
hi co~oparegu~rin trenta o coranta
pwsones aibb gerris i poals que prest
conleguiren cadiwar i'element devora-
Cor, logrant auib estalwis apuiiialar la


ruina.
i i:O foren ri:o;t grosses,


jab..- -b..rd i salvdr la casa d'uiia


nt hi liz& dcs;;rac,ts personals.


MALALT
Svgg:,s iio;lci's 5c !robs inult deii-


t ie a i i : ~ Ce Lit. Llo-
C::: dl.5 x r 11. Sa.\aLor Gai-


~ 5 3 , cx3Sgryt2;i d: a vi's veinada.
Lk>.!iiuu qi,e D;u ii retoiili p r e s la
s . . l k t ptrduta.


L X C k S D'Of?KILVAL
na d?'x:m la SecciS


Amena, bibLog:aiia i aitres aiticlt,
que aniran al n.O pr6xim.
EX S
CAR


AUTORIZADO POR LA REAL SOCIEDAD HfPICA DE MALLLQRCA 2


De la cual es Presidente Honorario
0 0


TambiBn se correraii 10s CAMPEONATQS PEDESTRES
DE MALEORCA VEL DAD Y RESISTENCIA


Se adjudicaran valiosos premios, Titulos de Carnpedn y Diplomas de Honor - Detalies por programa - Trenes extraordinarios


B 0