Art& Un triinestre. I 1'50 A Fora. Any. . 7'00 AI Extranger Id. . 10'00 _c_ ...

Art& Un triinestre. I 1'50
A Fora. Any. . 7'00
AI Extranger Id. . 10'00


_c_


NOmero solt: 10 cts
--


Redaccid i adminisiracid
Quatre Cantons, 3
ARTA (Mallorca)


%R
SBTMRNARI C.4TOLLC RlALLORQVI


PER LA CL?LK!RA DE XALLOXCA


- -_


UNA ORDEDE CAVALLERIA
INTEL-LECTUAL


Paral~lel a1 moviment patri6-
tic, que arn comenp a douar
seuyala de r ids a Mallorca,
surgeix tambe el inovimeut
cultural. Cultara i patriotisme,
base essencial de prosperidat de
tots els pobles, veuen ngerma-
nabs, 31 escalf vivificatlor d'au
esponer6s arborameut de nous
ideals de ressurreccib quo yen-
tnrosameut, desde f a poc, e8


Una fervorosa Cridti, adre-
&a a tots els mallorqoins, va
escampnr 1s boua nova d'uua
projectada Associrl.ci6 per In
Cultuia, que a hores d'ara j a
est& dreturerameut encarrilada.
Aquests patri6tica iniciativa,
que tant tro?lLven*a faltar,va
esser per a uosaltres com uu
raig de Hum csplendorosa que
nos ha retornat a l'anima Ices-
perancd d'uua prompta reno-
vaci6 espiritual en uostra Terra


-beuamada. Saludam amb frau-
ca simpatia, aquest esforc col'


' lectiu per la educacib i cultura
popolars, que creim seni d'uua
efichcia dc.finitiva. Lo conegn-
da significaci6 de cada tin dels
s e w clevanters homes nous quo
han deixat sentir veils noves-
ajuntats eu comunidst d'ideo-
1ogi:i i d'eutns&asme, 6s pen-
yor:i tie que,. aquesta vegada,
nunin de tlret reesurgitneut
integral de LlaIlorca, la dolpa
pitria de uostres amors.


Al eutorn d'uu temn de tan.
ta amplittit i trasceudencia com
6s el problenia de In Cultura a
Mallorca, sigui'us p e r d s CO-
mentiirhi breumont alguueir a-
preciacious personals que, ge
temps, yugnaven per a mani-
f@tMPSe at exterior en forma d'


, dsixen seutit. a Mallorca.


articles, no per esplai literari i
seuse iin objectio determiuat,
sin6 digueut, amb parauls sin-
cera, les coses,pel seu nom a m b
el fi prtictic d'aportar el gra de
arena de nostre poc veldre a
la niagra euipresa de coutruc-
ci6 civilitzadora.


4s


Entre nosaltres no 6s cap sor-
prcueut revelaci6 dir que la
cultura a Pvlallorca-parlant eu
general&--.d,una uul.lidat esfe-
reidora. No ens dolgai formri-
lar, eu termes coocrets, aques-
tn crua afirmaci6. Aceptem la
i aonfessem la; que el ccmeu.
$ament de l'esmeua ha de
consistir en recoueixernos i-
empagairaos d~ la nostra fd ta
de culturi..


I aqui j a (IO parlam de ciil-
tura en el seutit propi d'assi-
milaci6, individual iie lo que
hau produft les m6s altes i n -
tel~-ligencies en els diEerents
rams del saber hiimh, siu6
conci*etant nos a la minima
significacib de lluita contra
I'ignorhncia i fins contra 1'a-
nalfabetfsme. En aquest paut
el nostro enorme euderreriment
cultural queda de cos prereut
davant l'evidencia iucoutro-
vertible dels fets. Les estatlis-
tiques oficials seuyaleu &la-
llorca com uu dels pobles 1 ~ 6 s
analfabets d'EYpAuga. Lo qua1
vol dir que Mallorca 6,s dels
pobles m6s analfabets del mou
civilitzat. m6s del 70 per% uo
saben llegir n i escriure. Su~Sns
iiix6; el sebre llegir i escriure
que 6s el rtiuiui de cultura que
hehria exigir.se a tot ser cons-
cient de la seva diguidat dL
criatura iutelligeutdot:ida d'uua
Ariima iumortal 6s eucare eiitie
rtosaitres nu article de luxe,
nou143 resgrvot a una petita
miuoria d'cscullils. La !.umeii-
sa majariw dsls nialiorquins
u'estaa eu cfejcl.&t PA esperi-


-.-c .,.- ". ' _.=-.


tuel de la cultura. 316s del 70
p e r g no saben voureen aqnest
1non in& qne'l tros de terra
que en paga de la su6r del set1
f rout els hi d6ua e l p , inateri:il
que hx de nodrir el seu cos de
fauc. El nodriment del esperit,
el pa reconfortant de la cultura
qU0 taut poc costa d'obtenir,
s6n inoombrables el8 qui uo el
tasten.


Els qni hem conviscut en
diferents regi6ua de !a Cata.
lunga continental hem corn-
provat, amb profunda amargor
el gibs desnivell de cultova i
de civisme en qua es troba
Mellorca comparat nmb els de
fora. DI4s d ' m s vcgnda el
nostro ainor patri ha hagnt de
sentir.se rebaixat per la flbla-
de del meoyspreu a1 veure que
els visitant,s forastcrs de retoru
a1 seu pais parieu amb to
d'indulgent commisseraci6 de
la pobresa espiritual dels in-
sulars. no ens faesum il-lusi6ns.
Els estrangers que vcnen a
Nallorca s'entomen amb la
impressi6 de la n o s h inferio-
ridat idel nostrs euderrerimcnt.
Fius hen? rist estauipat en
qualca Ilibre molt llegit, que
blallorca, eu certs indrets cam-
perols, evoca la idea d'un poble
primitiu, que tot just acaba de
sortir de I'estat pastorivol;
(la pataula 6s forta per6 uo
rnassa iujosta) lcs formidahles
acusaci6us que George dand
Ilanpoa coutra nostra iguxau.
cia, eucata no han perdot
per dissort, el fouamcnt de
vrritat.


EstL bO que tengueni les
coves d 'Ar t i , les oliveres de
Valldemossa, i...-anava a dir
els pins de Miratnar-- uu cel
blau com eu lloc m6s es veo.
Pel6 tot aix6 no dona-dret a
res. Per& si uomh podem
euorgullir nos de posselr aques
tes belleses naturals- que tam.
poc sabein guardar- no teu-
guem la ridimla pretensi6 de


voler pasear per ori poble dig&
de la fama que li han volgut
douar pintcrs i artistes. Ni uoa
fail gaiize favor els forasters
qu'eu pxrlar de Pvlallorca han
de fer sortir rxclusivammt 1st-
bellesa iucomparable del pni.
sntge i la candorosa bonhomia
de la nostra gcut.


Lil arrel de tots els nostrss'
ma19 col-leotius est6 en que
aquesta gout nostra uo Pent, la
oecesridat de despertar d 'on
est,at d'esmortuirnent letirgic.
E n arribat a esscr tradiciosal
el rutiuarisme i la resiguada
iudol6iicia que eu la major
part dels Nallorquins s'ends
vina pw tot lo que siguifiqui
renovaci6 i vida nova.


Per damau t de tanta dew-
laci6 espiritual, nostre tcmpo-
rameut obstinadament optf-
mizta Iii entreveu uua Maiiot@
futura recoriqiierida i retordada,
a1 reialme de I'espeiit potla'
novissima ~ r d a de Cavaileribl
Iufcl.leetunl que sui!ra han
fundat els amics de la CUltUi-Ik.


, .. , ."


I .
.*


P. DE MIRAMAR


De cSolIerB .,,-
I


.... . ........ . . ~ .... ........ ... ......... .. ...... ...~ ........


COMENTARIS
Lrs YAIAVELLS DEW IYPBLTI.


Diu una Revista yanqui que un iak.
Heury Platter porserix uM, pornera,.
que tk empelts de 32 classcs de pbhek-
i 6 de peres.


Quant I'homo VI entrar a treballu
la finca, i'abre aquest era tort i kt.
milbe, per6 tapan! els forats amb
ciment, i h i n t cura d'anar empeltaut
cada any sobre ies tanyades noves ha
assolit una produccib exlraordinaria'dc
h i t s , essent lo niks interessant, que
en fa de totes formes i tamanya.i
co!ors.


I naturaiincnt, cui fruita del matel%
abre, drs de fa m& primeren6a a IP
mks tardma.


Aquets abre que realmenl ha d'essef
una marevella, diu que are 78
anys.


--_ &&. >"l"zJg. y l s * - ? .


. .
i - LLEVmT
Briilantissiines Carreyes C J R T A A B I E R T A


er. Director de LLBVANT


Muy distinguido Sr. mio: Pubficada,
en el peri6dico de su digna direcclbn,
una copia de Ian Bases para la desig-
noclbo de un Profesor de mbsica,
subvetic!onado por el AI untax~iento,
que me lionro en presidir, se ha t i
suscitado entre nucsiro pcblico ri:it?s
dudas que han dado lagar a suspiiaci-
as infundadas, para desvancer las ciia-
Ies me permilo rogarle In pubiicaciim
de la presente carta abiertrt, aienci6ti
que le apadezco anticipadamente.


En la base segunda debera etitcn-
drrse qoe la reaidencia en l a localidad
q u e se obliga a 13s aspiranles no es en
el moinento de solicitar la subvenciirn
wino al tomar posesi6:i de! cargo. en
casode ser nnmbrddos.


La aclaracibn de es!e pmto obxnro
no solamente inf!uir5 en que puedan
solicilar la plaza profesores coinpc-
teqrtisimos de cuaiquier localidad siiio
que desvirtuara 13 especie propaiada
ep Csla, de q l i c la condici6n de tener
esludios de piano que impone la bise
3' apuntaba a deiermiiiada persona,
pues si desgraciada:nen:e no son mtt-
cbas 18s que en nu0.1 c~ ra vi!ia reiinan
csta condicibu, no por esta liay lugar
a suptimiria ya qut. en ningbn es!ableci
miento docente que merezca el nom.
bre d e tal s e clan lecciones de solfeo
sin aconipaiiamieiito de piano o armo-
nium.


Aprovecho !a ocaciirii para l m e r
Constar que el Ayuntamiento ai acnr-
dar subvenciunar una Banda de mus:ca
cuya neceaed,iJ e l pit:b:o.sei;tia, C O ~ O
reteradamente lo ex?resb durante ios
vaiios aiiosen que carecia de eih, ha
t'eeaido la precaucidn de no fomntar
dnlcamenle la c r e a c i h de una Danda,
f m a d a con loo res103 de otras que
eta otros tietnpos oxistieron, la qual
mas o menos pronto se diso!veria por
falla de elementos jdvenes, sin6 que
ha querido al misnio tiempo gralificar
a1 profesor, para fundnr una escu:'a
popular gratulta una de cupas ventajas
ha de ser ia f0rmacibn.de un plantel
del cual eii adelante ha d e nutrirje la
la Banda, para su sosten y progre.
so.
Y al decir graluita, c o w consta


tamilien en el apartrtdo 1.O de !a base
e,*! me es precis0 aclarar est4 palabra
en 'el sentido de que la enstiisma d e
mbslca lo serP bicamente para 10s
alumnos pobres cuya inscripci6n se
acuerdr.


AI hacer ias an!eriores aclirsCioties
no me mueve otro deseo q'ie c i de
cons!guir la possible unmitiidad e:i
un asunto que pucde ser el priiicipio


2 . O qca e! Ayuntamiento tiubiera podido
iegalrii<flte desarrollar est3 inici 3ti:'a
prescindieadp de concursos %y:c so!:-
mente se han anunciado con ri iin d e
obtener mayores probabiiidades de
ccierto.


Repitibndole, Sr. Director, mi agra-
decimiento poi la publicaci6n d e !as
precedentes lineas, me reitero de V.
a f f m ~ SS. q. e. s. m.


JUAN CASELLAS, ALCALDE.


DE SON SERVERA
En el Col-lcqi r!: ! e$ rtl!lipioses


Franciscanes, dissnptr 14 :,PI roirents
comemaren lea vacacihvs estivals.
Amb tal motiu compx i rueren a dit
c-wtrc d 'ensrnyania lotes les inalri
cuIsc?.s, diipirn: pcsst cadn una el
devanto!-dis!i!i'i:i amb i'escut de sa
cos!ura per rcbre !liir orcmi.


IIi assistireti co"i it?v:t?tt9 el F,rma-
ceutic D Aii!oiii C::t-s~ch i els Vr's.
Srs. Clilrraa'i Puig*.i,r, dzva'i! els qoals
les alumnes mes a,vaiitetjades recitaren
reonblecs i alguns diA!ecs.


Llevol-5 anaren tr iant , per crdre,
coinensant pe: la orimera, I'objccte o
jugueta que era , i ' t s de son gust; a
la sotrid?. rebossawn d'alegria, repetint
deaiora: &in an el prhxitn cursa.


=L'Ajuntament ha disposat elnetet-
jimeiit de tots el Eemera, munts d'ex-
cremenls i altres porqueries d e per dins
la Vila iFora bruticia!


= S e s presentnt I'estiu ainb tots els
seu: rigors. La batuda segucir. LFS
plages son diariamrnt visitades.


Corrrsjwisal


De Clapdepera
Prograrna de la festa qu'els congre-


gants dediqiien a1 ~ e i t patid S . Lluis
Coi izqa dies 21 i 25 de [uriol de 1923.


Dia 24, a enlracla de fosca, Compls-
tas solemnes en la Gapella de la Con-
gregacib ,


A Ias g i mitia: Concert musical per
la Banda de mlisica que dirigeix D.Mi-


que1 Llull (a) Pelito i s'amollar&n els
siguients focs artifcials: Prinier el Etna
en erupci6; consistid amb un gran vol-
can que desperark continuament bombe
i estrelles de variats colors i acabari
amb una bomba final. Combat del Ge-
rugl i conristiri en dor castells que se
desperarAn bornbe: niesclades amb
hermoses flors quedant vensut el des
moro.


Gran jardinera despedint flors de
colors i acabant amb un brollador de
estrelles de color de plala:


Se despeferdn adem& CoWfs d'ho-
nor amb tr6, d e gran gala, znib I t ~ i m s
i bengales de variats colors


Dia 25 a les 7 rriissa de comunih gc-
,neral pels Congreganfs i d e n & dcvols
en la rnateixa capei!a. Ce!abr,?rA !a mis-
sa e! Rnt. D. Toni Foiit, vicari de Biiii-
aniar i tambe fari $a p,Btica de coniu-
ni6.


A las 9 i tiri!ja acoa!~a:iy.ida dels
congregants per la banda iiiareixa des
de el local de la co:i::ic Cacib a ia Igiesia
Pzrroquial; a les : O ofici en que predi-
caid el dit Orador; el Chor Davidic
cantar6 la Misa d t n Ravaneilo, acabat
olici he1 hews refresc en el local de
a congregaci6.


A les 5 corrrgirdfs d? cintes que re-
correrkn els carrers, Cenlro, Esttella
Port i Pima Orient, a m e n i z d aques-
acte la banda de miisica.


Ales 9 mlisica i eiitre i entre en Pep
Terrassa arnoilara ~ 1 0 1 ~ 0 s grotesc i co-
uets de varies clases i per final sa gran,
Rodeila-Reina Vicloria.


El nitniero d'aquest programa que
mLs entusiasme ha despertat 6s el de
les corregudes de cintes qur pasren les
50; totes l es joves del pobls s'han dcs-
trxitiades en brodar i regalar ses
millbs cintes que ban t robads i tots
els joves se preparen per dur a bon Tt
a q u s l a renoxbrada festa. --


Dimarr dia 17 devers les 8 del vespre
les campanes locaren de loc i va esser
en el Casteli a la casa que habitaI'amon
Tom&, des Forn; no hey va haver des-
gracies personals i ks perdues no va-
ren esser de mo!ta d'iinpoitancia.


Corresponsnl


-


Cavalls en !es kites de
Salt Ss'vaJor


el dia 5 ri cn&apr.c


Aqueste; ar ' rercs que s'inicia-
ren a m b poc entus4xme. degut
a ciicunscaiicies especials van
a resultar extraordinaries o m&
be dniques dins Mallorca fa
molts d'anys.


Tots sahein di? quina manera
hail dcgciicrat arreo les carreres
de cav.tlls en que casi tot sol
essrr fictici, dcsde els prernis
fins ais cavalli guanyadnrs.


Id6, aquestes sembla que van'
a esser de lei poques veritat
que s'hagen fetes a Mallorca.
Podrdn inscriurir.s'hi amb tota
llibertat tots els cavalls famosos
amb la seguredat que no hi hau-
rB mettAfares de cap classe.
Garantia d'aixo t:'es que la '~
Real Sociedat Hipica de la qual . .
n'es President efectfu D. Nicolau
Cotoner ha actorisat a I'Empre-
sa per anunciar q u e en ellea 5e.
disputarii cl Campeonat de BR-
lears en resistencia i velocidat.
E!Y cavalls qu'eii cadn una gua- .
nyxrlin tendrlin adem& del pre-
mi en nictilic un Titol de campib'
i diploma d'honor i c o p d'or i
plata.


AdeinCs hi hauri u n a Carrera
de Galnp amb bons premis i &-:
ploma d'honor i altres Carrere'
especials de cavalls en les quzll
hei pendriili part el3 tnillors de I
tota Ma!Iorca.


Ademes de lei. de cavalls se
'


fardn cnrreres pedestres de ve-
locidat i resistencis tambe dis-
putxiitse el campionatde Balears
amb premis en mrtlilic, diploma
i copa, cam tarnbC una carrera
i-qional de bixiclctes pel cam-
pionnt.


Se puplicarin programrs es-
pecinls amb anticip:aci6 i se se-
nyaJarB plds per cscriurer.se.


L= -


Segbns noticies el bon arta.
nene recent viugut de I'Havana
D. Bariomeu Ferrer uerrcfor-
Sitr els piemis en metdlic se-


___I


Dies


13


us


.~


de otran iniciarivas cultural-n dr. g w : 14 imporfancia para nuesLro pu:i,!o.
~' Por lo demdsestoy a!!aiiiPnce salis- ! 16


f 17 (echo de la acogida que s: iia dispensa-
do a mi proyecto No podria ser de 1


18 cxtra minera si se tiene en cuen~e:
1." 10s considerables gastos que
en afios asteriores ocasion6 la ve-
nlda de bandaade otror pueblos Y


C o t f z a c i o e s d e l a s e t m a n a
Desde el 13 d e Jicng a l 19


"" I


96'30


96.B


96'00


W10


96'00


96'10


89'00 OO'W


89TO 00'00


89CO l0'00


89'00 03 00


83'00 PQOO


89'00 @I 00
nyalats per l'empresa ha donat
2,500 pts. No cal dir que aqueix
acte de desprendiment es estat
molt ben rebut i ha despert molt
d'entussiasme


------JLL-,-./--.


Per 16s festes
de San Saluadu
S'han escnmpafs ja uns avants pro-


g a m e s de l es grandioscs festes, que
si Deu ho vol se celebraran a la nostra
vila, per Sant Salvador.


Les gran Carreres de Cavalis a l
Hip6droii de les *Fontanelles. es
fer4n el dla 5 al capvespre, perque per
m e r diumenge se presta rnes a la
venguda de I s gent csterna.


L'orle6 *Arpa d'Inca- cantara 10-
fici del dia 6 i al mateix di3 al capves-
pre deverr les 3 I niitja donara un
concert an el Teatre Pfincipal. Acabat
aquest aiiirR a cantar i ina Salve a Sant
Salvador i a l g u n ~ inotets relligio-
sos.
Un altre dels r.8,neros nous acordats


6s un gran Tiro de Pichdn de SOrga-
nisaci6 del qwl est& encarregat el
eonegut sportman D. Bartomeu Sureda
(a) Sunyer, que donada la seva activi-
dat, per aquestes cows 6s de creure
que se iluir6.


Tant c o a coneguem detalls de les
festes les nirrm pubiicanl pel coneixe-
ment dels nostros lectors.


Enles festes
del Convent


Dem& com se sap,:comensen
en I Iglesia de Sant Antoni de
Padua les solemnes festes ja
anunciades amb motiu de la
bendici6 de les obres de restau-
raci6 del temple. DemL dernati al
Ofici comemariln les Coranta
Hores i se faril la bendicici.


El vespre despres de la fun&
de cloenda, en el claustre del
Convent hei haurk vetlada lite-
raria-musical que presidirk el
Rdm. P. Arnau Rig0 Ministre
General de I'Orde. En ella parla.
ran D. Antoni Gimenez, con a
representant del Disrectori d e
Palma, D. Andreu Ferrer del dc
aquf, el Rt. P. Quetglas i el Rt.
P. CerdB. Ademes se lletgiraii
poesies fetes sposta per aquest
acte pels Franciscans P. Rosse-
116, Fr. Ginart i Fr. Colom.
ClourL la vetlada un discurs del
Rdm. P. Rigo.


La part musical consistiriamb
varies pesses de molta variacib.


€31 C h o r Serific interpretara
Sovtiizt de les Coves d'drtd. a 4
veus mdsica d'en Beethoi-en
Bmb acompanyament de piano a
4 mans.


&fontanyes regdades Chor a


dhrirtecssa chor a 4 veus d'en
Morera. La Povqzferola, c a n ~ 6
Popular arinonisada pen Morera.


La renetla de St. .%bastid.--
Cant6 popular amb mdsica d'en
h r e r a .


Aden& de les pesses de chor,


. 4 veus d'en Baflle.


ANUNCI


Caixa Rural d'ArtB
ANUNCI


Els conseys dAdministraci6 i InspecciO d'aquesta entidat, per autorisacib de la Junta General, han
acordat en sessi6 ordinaria d'avui, la adquisici6 duna Casa adequado a ses necessitats i a n aquest fi obrin un


El concurs sera baix de sobre tancat en el qual se indicard el carrer i el nlim-ro de In C R S ~ que
s'oferesca, indicant ademes son preu.


Aquest concurs quedari tancat el dia 5 d'agost qui ve i en aqoella fctsa e\3 CQnseIlj, re.units:e,n
sessi6, exarninarin les ofertei i si n'hi hagues colcuna que sia de sa aprovaci3, se posaran inrnediatammt Sn
relacib amb son propietari per mirar davenir-set


Art& 1 de juliol de la23
P. A. dels Consells.


Concurs baix ies condicions que segueixen: ..
1."


2.'


El Segretari-Rafel Blanes Sancho Vt. be.-El President-Antoni Blanes Mestre,


l'orquesta executark I+lar~a s-
syria denPoul Wacks, Vuls d e n
Leo Wheat, i1far.m milttar d'en
Kelly.
Ademes d'aquests ndmeros que


umplen per si sols una vetlada el
Rt. P. Garcia, cantar& algunes
pesses. P r o m e t esser una vetlada
molt amena. En el prOxirn ndme-
ro la resenyarem.


La vetlada cornensark a les 9.
Nose repartirh entrades; l'en-
trada serL Iliure, quedant el PO.
ble convidat arnb la sola publi-
cacio d'aquest programa.


DE CA N O S ~ R A
Meteorologla.


La calor forla no esperl Santa Mar-
galida. Ha fefs UDS deli dies de ia mks
forts que sol fer durant I'estiu; mes di-
mecrcs horabaixa el vent @r6 i se posa
elternps mes fresc.


Estat san i ta r l .


(iraciesa Deu, seguirn la ratxa de sa.
lut. No hi ha epidemies ni rnalalts de
m o b gravedat.


Rlorta.


Diumenge passat mori la niadona


AI cel sia.
vella d'es Carnpet.


Benvengtus


Ha vengut j a a passar en la nostra
Vila la temporada estival D. Valenti
Matsanet i familia. Sien benvenguts.


Un pcrsonatge.


Dimm varem tenir e'; gust de saludar
a1 poeta &Inca i Director del peri6die
mdlorqui *Ca-Kostrae, En Miquel Du.
ran, el qual venguC per arretglar lo de
la venguda del Orfeb VL'Xrpa d'lnca.
en les properes festes de St. Salvadot.


Altfe autom4vfl.


El nhmero de automSvik que ja hi
havla en la nostra Vila ha aumentat
amb un altre rnarca Chevrolet que ha
adquirlt D. Pere Mowgun i de Arcus.


Alusid


L'Almudainan de dijous publica un
herrn6s article de la Sta F. Cataiiy
meslra nacional de Son Carri6 que fa
alusi6 carinyosa al Homenatge que
tributaren a son mestre, els alumnes de
D. Seg6n Diaz Corder0 (a. c. s.)


Caiguda.


Dia 20, el retratista Sr. Sans6 s'en
anava cap a Sta. hlargalida i deves
es Coli de Morel1 tengut5 la dasgra-
cia de gir& el carretd caiguent un
tros lluny. Se va fer una ferida im-
portant en el cap i fou tornat a I'hos-
pita1 de la nostra vila aont se li feu
la primera cura i despres fou trans.
portat a Calarrat jada aont hi t e la
familia.


Ld bistia tambe fou mal ferida.
Sen:im sa desgracia i li desitjam
pronta restabliment.


SECCIO AMENA


Es animal mo!t petit
que s'enforinya per tot
taiit li 6s peg& un bot
com estta mig ajupit
El cercau en tenir-lo
per6 dona taiita creu
que en tenir lo no'l voleu
ni desitjau cercar.10.


Semblanses
l.'-{En que s'assembla un


msocart a un mdsic?


&


B
2."- I un cafe amb un teatre?


3,a---I els municipals amb sos
melons


FUGA DE VOCALS


.I q..t.rn.l q..g.m.c
4.. t, p.n. q.. r.cl.m
q,, J p.g. q 2 n d a m
q., jti; ,$tic ri(rrf.t


COLMO


Quin 68 rl eolrno d'un?@
rnndero? . . .--


L F S rolltcadlzs ill1 bt li." #qui
UP. ,,.%


- 6
L '. -1


, ,. _*'


-AN-


SOLUCIONS a les del no passat.
_ i


'4lalQ-- Es tren


* i
A LES SEMBLANSES'.


I.a- En que caminen


2."- En que es vent les fa


3." - En que es de fusta.
4.x- En que te escala.
5."- En que te espines.


coria. .~ &.


. .


I ' . , ,
A SA F U G A


Si.dius que no se caMk
ja n'aprende qualque dia
~es mestre que m'enseny6
quant corncnsi no'n sabia.


AI quadrat de parades


C A P O


A M A R


P A C 0
- --- O R O S


ENDEVINAIRES: -pl *
% ?


H a edrvinada: Vendrvinaia; la 4."
5.R semblansa i sa fu&a, En Wain.


S'endevinaia sa fuga i sa tcrcera
remblansa en Imep Wnntn 1 en Slmd
Ciifi. I


.. - . ;,.. . : - i
SERVlC16 DE CA AJES


BAR'POLOMk FbAQU.ER
D E


(A) fiiA4KGOL
A todas Ins llegadas del Ferl-ocal-I-il hay coche


que parte directo para Cadepcra y Calarratjada
y de estos puntos sale otro para toc'ils Ins snlidas
de tren.


Hay tanibien cdches disponibles p x i la:; Cuevas
v viajes extraordinarios.


-
AGENCIA DE'TRANSPORTES


Se sirvea encargos para Palinn y Estaciones
ntemedias.


I'LASBTA DE AIARC1IA.N.j '+.


H:ibsna, Ruenos Aires, Frincia. y cualqil ier punto de A.. I .:.


(;RAW I T A :vi BNTi arregio 13 doco* i~et~ Incibn para
poderse eiiibarcar avisaiido con ociio iioras de anticipacidn,
iior cuntar con perso,iil aciivo e iri!e!igentc en cI ranin.


l'ara iniornies: Bartolonie Rota, Hostaies, 11." 57


Los que desern cinbarcatse d r San Lorenzo. Soti Ser-


,,lrllLn.


vera, Capdepera o Art$ puedeii inforinarse en


A RTA


Eeusaimades I pallets . ' , . i
En lioc se tiohen :niliosquc a la , ,


- PANAIIERIA Victoria*)


Miquel i b ~ z a 'Castell *


, :l
E 3 F O I ? N N O U


, . I
D'YX


A sa botiga hei triibarzu 8empre pans
panels, galletes, bescuits, rollct5, 1 tota
casta de pas ticeria .
TAMBE SE SE RVEIX n DOMIGJL1:


Neteda,, proxititiit I cconornia


{;ariyr d e p L l l w t 3 his. 11 !1 TA


I _


DL?.I'P,1 I I ;


Sara. J o s e
D E


Uda. Ignacio Fipy:erola
iHBY, COMO NADIE
detalla en precios, esta casa, lodas 121s


Onicos almacenes que tienen en giandes existencias
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA


VE§TIR Y
y que venden mas barato que nndie


Tsltfooo 211 I P i e r i p Eio
ESTA CASA NO TIENti SUCURSALES


________ju.


A LM A C; E N E S M ATON S
RAFAEL FEblU


CAL1.B DE JAIWB 11 n " 39 t 1 $9


Falma de n!Iallal-ca
&%STREKIX PX1t.A SEfiORS T CABALLERO,
AlrTlCbLOS Y KOVEDADES PAYA VESTIR,


DE TODAS CLASES


ev
Caw6 de Palma, 48-ARTA


p r c n t i t u t
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMI'AKT. SER\'[CI EShIERADISSIhI


- E A T I EC IyuI-IyI ,mu__E
C U G ~ ~ L I 6s tar bcn serrrits?


16
(A) RQTCHET


:ea una Ageucin entro Art6 i Pwlmn i hri va
iada dia.


Sclvrix amL prontiliit i segnredat totn classe


Diiecyiti ii Painla: Harina 38 An es costat des
i'enc6rrege.


h t m Fnrm:icbIJtic.
9rtB Figneral 42,


Df SPQNIBLE


. / .


Quatre Cantons, g--ARTA
Te olis de primern i sogot;a claSSQ,


Serroix Ixirrals de I(; litros a do-.
I preus acornoclats.


nicili.
VETdTES EX GROS I A L UETrY,I.L 'I. ,


c ,
-' ---


, . . ~


I


., ..


. . '


I . . - , .-* > .
1


. .