t 1 Redacci6 i Adrninistraci6 Quatre Cantons, 3 Arr:i :jO N O W I I ~ I W O C 1921 PER,...

t 1 Redacci6 i Adrninistraci6
Quatre Cantons, 3 Arr:i :jO N O W I I ~ I W O C 1921 PER, DEU I PER J Y .4LLQRCA


I I


E 1s ostres barris.
SANTA CATALINX


{Acnbarnent) I


Els carlersgeneralment son rec-
tes i m& amples que en els demes
barris per6 de pis no molt cuidat, de
tal manera que sembla que ’Is cami-
ners de la v i la les fan poques vi-
sites.


Les cases son uniformes, pobres i
bajxes.Com a partidaris que son sos
habitadors de la igualdat republi-
cans no n’hi ha gaire que surtin
part d’amunt les demes i semblen
totes fetes amb un mateix pla.
Els capvespres de primavera sembla


talment qu’una epidemia hagi sega-
dala vidade soshabitants perque les
portes romanen casi totes tancades
i els carrers trists i desolats. No hi
ha ni un ferrer, ni un fuster, ni cap
botiga de manestral en tot €1 barri.
Tots son conradors o jornalers qu’
apunta d’auba surten a1 camp i en
tornen entrada ja la nit.1 les dones
van a mitjornal a entrecavar,a mai-
gencar i demes treballs del conr6,
quedant to:a la barriada en una es-


Mes, duiant l’estiu ia’s altra cosa,
sembla que cap hi vulgi estar dins
casseva. L a seva cadira es el portal.
En eila hi feineigen, hei fan llatra,
hei pentinen Ies nines, hei alleten
els infants, hei berenen, hei dinen i
hei sopen. Sin6, passau-hi a hores
de la menjda a tot temps, en l’ivern
o en l’estiu i :si la pluja no humi-
tetja la pedra del portal veureu els
nins amb la llesca de pa amb oli
a la ma jugant i a llurs mares i


%: pantosa desolacib,


padlines, dccalses en i‘edi:a i pri-
nievera i arnb espardenyetes en
l’hivernad,t, assegutlei an el portal
am!, un p i n t o esc::della de terra ver
mel!a envei-nisada men jantse ainb
sos dits un tramp6 de tomAtiga, ceba
i pebre en el temps de les calor-s o
amb una arengada tot-rada durant
els dies de fredoc amb les qnals sem-
blen pendrehi mes gust que amb el
m4s suculent convit.


Mentres estan a1 portal, estgn ve-
rament en cardccer i es quant exer-
ceixen un dels seus flacspredilectes;
la censura. Desde ell i dialogant en
alta veuuna d’un portal arnb les clels
demes veinats, se retreuen amb les
paratiles mes gruixades i Ies expre-
ssions m& pintoresques, les noticies
del dia, que exageren en extrem
fins a transfofmarles en fantiisti-
ques: AMse comentaI’adminictraci6
publica de la vila. se protesta de !es
carregues municipals, i se retreuen
eis defectes del. prdsim. Sa llengua
es repelencn. iAi! del qui se fa ob-
jecte cle ses ires! contra ell se giren
totes, i no li deixen part sana.


Consequencia de son carkcter bu-
llanger i esvalotat es que no hi ha
manifestacici pLiblica, moti, o esvalo.
tanient en que no s’hi vegin figurar
com a caporales la flor de le; cata-
lineres, coni tambe durant el temps
de carnayal sol esser la barriada
aont se fa mts bulla.


Creim haver descrit els aires ca-
racteristics de acjucst barri i ho ha-
vem fet perque amb les millores re-
centement rebudes esta destinat a
perdre prest son actual carhcter i
tal volta arribi a dur molta mes es-
ponera que tots els demes.


A. F.


La Biblioteca
a traves del temps


Sigles enrera, qnant I‘imprenta
encara dormia en l’oblit, ies bib€io-
teques acoblaven els llibres que,
fruit de la civilizaci6 d’allavors, e-
ren escrits i policromats a ma i reu-
nien aixi els factors que en l‘esde-
veiiir havien de guiar les futures
generacions.


Curiosissim resulta examinar al-
gun d’aquests exemplars, on literats
i homos de ciencia hi estampaven
els seus consells i estudis, escrivint-
10s amb sa propia caligrafia.


* Naturalment que la Biblioteca ha
estat en tot temps la principal mos-
t r a d e cultul-a que han donat els
pobles, perque ella ha estat la guar-
diana d e les manifestacions d’a-
questa, i 6s precisament per aques-
ta ra6 que les hiblioteques antigues,
lo,mateix que els arxius, estaven
confiades als sacerdots, perque se
considerava corn a sagrada la cien-
cia que atresoraven.


S’instal.1aven aquestes arques de
cultura, dites biblioteques, a dins
temples i palaus, on ademes, s’hi
reunfen els tresors, objectes del cul-
te, tradicions, records; en una pa-
raula, tot quant contribuia a la
constitucid de la nacionalidat de les
races.


Trobam a l’edat rnitjana que el
p a n impuls que rep la Riblioteca,
2s degut a1 floriment de les Arts
i Lletres, i a l’evolucio del Ilibre
amb l’invenci6 que En Guttenikei-g-
feu amb l’imprenta


Les Biblitequps con tempor2 i~ ies
han trencat ja les czdenes del reciui’c
cercol que les oprimia; ja no limiten
la seva estada dins els temples i pa-
laus, sin6 que els ha arribat ja l’hora
d’extendre sa infiuencia a d i n s les
mateixes llars.


L’imprenta en aquets darres tem-
ps, donadesles facilitats amb que
s‘imprlmeixen els Ilibres‘ ha donat
lloc a que la Ribloteca adquiris un
d-senrotllo geganti, atresorant-se
a mida que la produccid cielitifiqa
i literaria ha anat augmentant i ha
2 LLEVANT


estimulat a1 poble $on desig innat
d’instruir-se.


Cal fomentar la Biblioteca: avui
d i a l’instrucci6 ha esdevengut una
necessitat imperiosa, imposada en
gran pa r t pel medi ambient en que
vivim.El qui te la sort de llegir bons
llibres, se salva en part del naufra-
gi de la vida: llegir, fer-se cirrec del
contengut del llibre iescriure el fruit
de sa meditacib, 6s amotlar-se a les
necessitats de la vida moderna. Qui
no llegeix no gaudeix dels coneixe-
ments q7ie li ddna !“istoria; del
amor que descriu i canta el poeta,
ni de la Natura que ressenyen les
proses. Ja que el llibre 6s el millor
amic, cal que l’apreciem com a tal:
j foment em-lo I


Es precis, sobretot a1 jovent, no
malmetre el temps ni les llargues
vetllades del’hivern. Burant aquestes
hores se poden saboretjar els fruits
de bones lectures. Els llibres mai
han abundat tant eom ara Malhau-
radament aqnesta abundhncia fa
que l’homo pugui esser facilmenl
envenenat per un Ilibre, ja que la
plaga de Zlibres venenosos es un fla-
gel1 que hem de temer mes que les
plagaes d’allavors deis hebreus en
Egipte.De totes maneses, molts s6n
els llibres hons i q u e s t s s6n els
que han d’esser els nostres amics
d‘estudi i consulta.


Bon Seny.
oaanaooooQnaao~~~~oonnaaaooonan~a~noanaa


En la veinada ciutat de Manacor,
el diumenge dfa 20 se va inagurar
una Biblioteca en un dels salons de
l’antiga sociedat La Reforma. Aixd
es per la ciutat de Manacor un mo-
tiu de jsia ja que contar5 desde ara
amb un dels elements mes positius
per la cultura popular. Mos ale-
gram molt de la passa que ha do-
nada la ciutat manacorina cap a1
progres per6 principalment mos
alegram de que a n deis qui m& han
contribuit a n aqueixa obra sigui uii
artanenc; el jove telegrafista i bon
amic nostro D Daniel Cano.


En.l’acte d’inauguracid, que’s feu
solemnement, el SI-. Cano teixi un
discurs que segons noticies fou tot
una pessa. Llegit per ell magistral-
ment produi fonda impressid als
concurrents que se desfeien en elo-
gis pel seu br illant discurs i I aplau-
cliren repetidament durant la lectu-
rn, essen t despres ovacionat i molt
feiicitat.


Rebig-a el nostro amic la mes co-
ral enhorabona.


Per l’olivar del coster
ja s’esten la melangra
amb que el crepuscle darrer
amara la Ilunyania.


en lloc de leo veus cantores,
quan, dins el porxo, agombol
han cercat les cullidores.


Plovisca i va degotant
pels cimals I’aigua gebrada,
corn pel1 de serp clapejsnt
l‘aspra soca clivallada.


l’oratjol de la montanya
i es flavors mCs anyorat
el calor de la fogatiya,


i la flamada brillant
qui, dins I’antiga tafona,
purpurina va danqint,
atiada cada estoila,


Bull la caldera en e1 mig
corn en rondaies de fades
i es sent I’ofegat trepig
dels tafoners, fent truiades.


Corn d’un gegailt torturat
cruixiria l’ossamenta,
cruix la biga a1 pes sobrat
del quintar qui la turmenta.


I els espnrtins van suant
oprimits i entre fumera,
i la Ilu 11, com ut1 brillant, .
en les gotes reverbera.


La Ilum que va difonent
amb ullada trelnososa,
el i h n d’encruia, impotent
din: I‘estansa icnebrosa.


abrigat amb la pellissa;
vol pegar-se u n escaifb
abans d’anar a la pai’ssa.


enllestida la truiada
s‘asseuen a1 seu costat
i fan tots ampla rotlada.


I es sent el plany del mussol,


Ens deixa el cos trepanat


Ja ha arribat el veil past6


I els tafoners qui han deixat


Perque en la nit hiverna!
3assa el temps qu’un no s’en dona
a devora la fornal
de l’abrigada tafona.


i de les fortes gelades;
qua,i!cli d ! u que les d‘enguany
seran encar nies sobrades


Parlen de l’hivern d’antany,


Defora, segu i t segu i t,
dins la c!asta empedregada,
coni u n batcc de la n:t
cau la piuja acompassada.


JOSBP M.“ Tous Y MAROTO.


Venguda del Bisbe de Lleida
El dia 22 d’aquest m t s se rebk la


noticia de que l ’ h , SI-. E losep Mira-
iies Bisbe de Lieidd, qu‘era 3 Palrna
f-is uns cjm~~I!s dies, coni%iat per D.
H~fei Blanes I‘oicss arribaria fins a
Arta p:r veure 13 m3tm riirea ferrovia-
ria i els bei 5 p +mges que dssde ella
s’adrriireia


Efectiva T grit, ;tliib e: tren de les 12
arriba acompmyat de SSil segretari, de
la seua g m n a n d , de r’ex-Raior d’a-
questa IpaI-roqii.a I actual Hector de
S a . Eularid t Ss . I) Gabriel Munta-
ner i D. Rafel Bme:: A I’cCiacid i’es-
peraven Ies antortdais i plana major de
la v:la. Se dirigwn en cotxo a ta cas8
senyoria\ de D. Kafel Blanes que els’
obsequiit amb un dinar.


Visit6 c f e s p - 6 ~ la Przrroqlmia i St. Sal-
vador i a le5 3 i rniija s‘en torn8 cap a
Palma.


.


a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o o ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ o ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ n n o a o o a o a a


El dia vint a1 car:-respre en l’Esgle-
sirta d e Sta. Cat,llina se feu el repar-
3
- n


'LLEVANT


timent de prcmis a tots els nirts i nines
que durant I'any eis diunienges de cap-
vespre assisteixen a In Doctrina que
ensenya el S r , Rcctor Rt. D Juan Rubi


Els prernit; eren a:rayents els ulls
dels infants, u::s de profit aittes jugue-
t ts, per6 tots agratiosos, cot*locats en
varies taules, de QW SZ'G cuidaren les
senyorefes qire ajliidaiit a les (iermanes
de la Caridat @ I S diuaenges fa3 de ins-
tructores a la Dsctriiia.


Ocuparen la presidrricia el Sr. Hec-
tor, Batle i )utge arnb aiguns altres se-
nyors i sacerdots Els nins i niiies foren
cridats de un en u n cornensant pels qui
rnes s'ercn distingits durmt I'anp en
Passiduidat i en i'aprenentatge i cada
un triava d'entre la que hi havia expo-
sat lo que niPs l i cridava l'atenci6.


L'acte stf feu corn se pot pensar en-
t;c'l builici sernpre alegre dels infants
i satisracci6 de les mares, rnoltes de Ies
quals esperanlcn a l'eentrada del local.


'


Fou un acle simpaiic.


El drumenge di3 27 en el pati o


cans se feu tdiilbe el rcpartiiueiit de
premis an els 11 ns atilidts a !a Assbcia-
cib de c<Tarcicisa. Despks de la fun216


1 del decapve-prc i la p;c?cesso dels ma-
teixos, tengut5 iloc I'aite dins el claus-
tre qu'eslac; de gom e~ g m . Se re-
pl-esetiia L I ~ i t m x draniatrca sobru la
vrda de St. Tarcici i despres cada nin
dels assockis ccmensant pel q i nt6s
premis d'dsListe icia teria ana a escullir
l a jugueta o prenda que mes 1 1 agra-
dava.


1 cla~stre del C ~ n \ ~ c l ~ t tie PP. Francis-


Aixb eo un bon estirnu! pels niils


. RELLTGIOSES
W la Panoquia


Acabat el nies de lLs snirnes, se
dona principi el dla 29 a la Novena de
I'lnmaculada. Els dematins a les 7 se
Fa sol em:^, arnb Con1u:iio a la i'nlssa i
cant.
2jEi proxiir! dimars dia 6 comensarin
les tradicionah Cnranta Hores de la
Purissirna .qne revestidin la soteii~nidat
de scrnprc, Predicarb el triilu el Rt. 1'.
Gsspar Morey de SI. Fe!ip Neri. -


depera
LYaquesta simpstica Vila mos en-


vien 1 3 sigueiit nc;ta per la seua pu-
hlicaci6 que feiin amb gust:


Wn @to humilde de dabanza
El pueblo de Capdepera ha jun-


tado harmhicanmite , dias pasa-
dos, do5 aspiraciones ambas muy
dignas de alabanza: la restauraci6n
del venerando y casi ruinoso san-


tuario de Ntra. Sra. de la Esperan-
za y un homenaje positivo de cari-
dad a nuestros valerosos soldado<,
merced a cuyo herdic0 esfuerzo
ondea nuevamente en las crestas
de 1as montafias rifefias el glorioso
esrandarte de nuestra amada pa-
tria.


Tres seaoritas: Maciana M." Vi-
dal, digna Maestra Nacional, Bien-
venida Moll y Victoria Vaquer,
entusiasticamente secundadas p-a-
otras distinguidas jtvenes digna:,
igualmente de todo encomio, aca-
ban de celebrar algunas fuiiciones
recreativas para 10s dos lines indi-
cados. Henchidos sus coiazones de
puros sentirnientos de fervido idea-
lismo, hicieron latir el a h a del
pueblo en una explosi6n de entu-
siasmo por la Religi6n y la Patria.
Junto a la ensefia patria brot6, es-
plendida, la nota religiosa y a 10s
h2rrnoniosos acordes de nuestra
marcha mrgieron felizmente amal-
garnapas, dos sensaciones represen-
taciones tipicai j r g<*nuinas de m e r -
tra espiritualidad hii>ana: Dios y la
Patria. El incienso de estos eleva-
dos sentimiento, fui. un homenaje
de amor a la Virgen del Castilio,
Protectora espeecial d e nuestra vi-
lla, y de caridad hacia nue &-os her-
manos ofrecidos en hctlocaxsto para
la reivindicaci6n del patrio amor.


Y mientras 10s colores rojo gual-
da herian la ietina y las rnarciales
notasresonaban en 10s oidos, las
plegarias subian en un arpegio de
esperanza basta el trono maternal
de la Virgen del Castillo y clama-
ban, si, clarnaban por 10s amen-
tes! . ..


jSalve, Spes nostra! .....
Hsllcdn da Idalia.


Capdepera, Noviembre 1921
J D o w o o F y J o D n n o l o c 3 D o U ~ ~ ~ o ~ o ~ n ~ ~ ~ ~ ~


G ' R O N L G A
DEL TER.IP5-Segaim el temps


variable propi de la temporada.
Durant uns quants dies ha plovis-
quetjat. per6 una pli;ja menuda que
no feii mes que fanc i uonar mal fer
feina. Despres. dies d'homitat i fi-
nalment de sol.


ESTAT SANITARL - Gracies a
Deu ha passat la mala temporada
de gfistriqxes i tifoidees. Ara hi ha
si, convalescents, per6 ja no $'en
ajeuen mes.


VIATIC.ADX -El dia 28 rebC el
Santissirn Viatie 1:i Superiol-a de
les Monjes de la Caridat de Can
Morey. LA malaltia ha minat rapi-
dament el seu cos, de rnacera que
I'anunci del sea I'i4tic sorpizngue
a molts Aquest se li dugu2 amb
gran acompanyada i solemnidat; no
se recorda de cap ai qual assistis


tanta gent; eren a centenars els ho .
mos i les dones que hi acudiren per
acornpanpar al Bcln Jeslis. Que Ell
assistesca per la part que mes con-
venga ,


NOU PERIODIC -€Fiein rebuda
Is visita tiel riou confrare de Inca
La Comcrrca que sorLir-6 quinzenal-
ment i en la redaccib del qual veim
que hi figara un artanenc en Juan
Llabrks. Correspmem a la saluta-
cio que dedica a. la Prensa i li de.
sitjam llarga vidi?,


LA PLASS4 NOVA.-S'ha do-
nat cornem a l'explanaci0 de la no-
va Plassa que se fa entre els ca-
n e r s de Pedra Plana i Puresn. Uns
quaiits c a r r x tragjnen els escom
tros procedents dels trasts vells
que se derruirei i prfst se posaran
a toinar la casa ejii'ei-a d'Antoni
Escrav5 I a elkt segtLi-8 la costura.
Hem vist el jx-ojecte de la plassa I
pes de pronla el conskkram be.


OBRES K0Z;E.S.- % I'cscaleta ti'
en 'fasa del carrer dill sol s'hi fan
les obres necessaries per I'instaI-la-
ci6 de la COST LIT:^ p~bl ica no 1 , per-
que a causa d'harerse de tomar la
actual del c x r e r de la Puresa ex-
propiada per fame plassa, 1IAjun-
tarnent ha l logaja l'escaleta dita.
A?nb les Gbres uue s'hi fan sembla
que queclara be per el fi a que s'ha
de destinar.


CASR DE C O N T R N ACId. -
Aitra millorti important s'ha feta
de la que voieni cionar conta. Des-
de temps inrneinorial els jornalers
d'aquesta vi12 fan els dematins a
la Plassa a esperar qui'ls e vaja a
contractar p-.r fer feina. Estaven
alla a l'inclernencia dei temps, su-
fi-int fret, b-usques etc. Se feia pre-
cis cercar nna casa pel estar re-
gordats del temps en l'hora de la
contractaciii i fins els obrers ho
havien Jemanat ja. L'actual batle
Sr. Femenias ha fet .arretglar sa
casa de Ca Sa Tieta Jana en el ca-
rrer de I'E:strella i I'hd destinada ax
el fi indicat Es aquesta una milb.
ra diana d'elogi.


CATliLEG.-La casa Vda. de
lgnaci Figuerola de Palma mos ha
obsequiats ainb el cataleg ilustrat
de les novedats de robes i dernes
gkneros per la tempxada actual i
d'hivern. Agraim l'ohsequi.
m - -9-L'zr DIT


QnaIseTol qw i-ulgui emlriii*-
c'~is3 ijer liestranger* se diiigw-
Ca i l l :


$jj


- AR?',P - (R ! \ t%l% Mallei*-
1?S ;i:*[&J+nlYi In ClOC'i-


l a ) Coniiit!a. - PONTARRi),
(") i
incutuci6.
(A) MAKGOI, s
I A todas 12s lleg-adas del Ferrocari-it hay coche que parte direcio p:tra Cadepera y Calarratjada
d


yde esto; p u i i t x sale otro para todas las salidas
de treii. ii
H ~y tzrn5ien co:‘ne; disponible; p.ii-‘~ 13s Cuevas
y viajes extraordinarios.


AGENCIA DE TRANSPORTES
Se sii-ven encw-gos para Palmi y Estaciones


intermedias,
PLASETA DEL MARCHANDO.


ES ALMACEN
San J o s e


D E


Uda. Ignacio e- FiguLerola
IHOY, COMO NADIE
detalla en precios, esta cssa, todas las


Pinicos -almacenes que rienen en grandes existencias
TODO 8E R


PI Y
y que venden mas barato que nadie


Tellfoao 2 1 7 II P r a t i o fiie
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES


Carre de Palma, 48-ARTA


P r o n t i t u t
S’ES OBEKTA F A POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


A T I ECPN


Gran establiment d‘en Centro, 3-Arta
Sempre, Sempre, derrereg novedats en M E RC‘ERIA Estens surti t de PERFUMERIA


AMB CONSERVES DE T O T A CASTA
Representant dels licors de la casa MURENO amb el sen acreditat


Anis Miramar
Miicfuinas de cnsi SINGER a1 contut i a pagues


No deixeu de vis i tdo amb la seguredat de que quedareu alnb gaiies de tornar-hi