I I I Arta Uii trimstre A ford A I Extrang?r id. I A R I C A 4 T O L I...

I
I


I


Arta Uii trimstre
A ford
A I Extrang?r id.


I


A R I C A 4 T O L I C N , A L L O R $ U I
_ * - --


I I
RedacciCi i Adrninistraci6


Quatre Cantdns, 3 AYth 15 Novetrrbr*e de 1921 1 PER DEU I PER RIALI,ORCP+ 1
islr I I


tant de gent del mateix bras,
I'allunyament del Centre, sem-
pre in& culte, m6s mesurat i
m6s metbdic, o l'aillament de
tot centre cultural o relligi6s
que fins en la po1itic:t se distin-
geix: es el bnri-i que in& contin-
gent dona en soci&ic,, repu-
blicans, Acretes e irrelligiosos,
si tals adjectius podein 3plic:ir-
Ics, pel-que comparats amb sos
comp:-znys d'idees de Ies ciutats
resulten unci I-evolucioiiaris com-
pletmient amarats de candidesa
i bonhomia. Psrb de totes n a-
neres crec que si a n aquest ban-i
li correspongu6s elegir per si sol
represcntmt en el consistori niu-
nicipzl, sern71.c amb g-ossa m x -
joi-fa sortiria elegit un esqurvi ;I
de m:i;-ca m-rjor. Per aixc) jtt
aFede: xci6 O t w m er t idat .c o-
ci:iIist?, a1 n ~ j o r contrllqelit de
E;o& el ti-eu d'aqgesta !xirri.i(I 1


nen formar el ro t lo mnb pctu i
harmonia corn si res mai hagues
passat.


Perb, amb tot i amb aixb se
pot dir que els cataiipieros son
dels pocs artanencs d'aspira-
cions; els qui dins el nion petit
de sa migrada educaci6 senten
m& desitjos de i~illorament, d e
sortir del seu atrAs actual. I aixi
es pot veure com agraeisen tot
e..;fors que per ells se fassa, tota
millora que s'ds e conccdesca.
De §anta Cstnlina en surt la
in& gmn part dels segadors que
van cada a.ny a Ciutadella per
lcs messes de! segar, i fins dels
b.rrris poSi-es es el qui coilta mes
emigrants a Palma i a Ies Ami?-
r-iques. Aixb prova la set d'icieals
i de millorament que m& amunt
hem esmenlades i d'aquestes
bones qualidats s'en senteri sa-
tjsfets. ic)(h! jCom s'hi demostren
quant c,na milfora se du a cap
an el scu >arc;, t;tnt pcqucs coni
fins sua1-a Ii'haur-fen I-ebudes del
A j u 11 t anen t !


Mes ara, casi se pot dir que
providencialmen t dins :'a que$ ts
tiltims anys n'han rebuc!n.; dues
que els-e teneii tot gsij )sos. L:i
concesid d'u.ax de les escoles pG-
bliques de nins i u n a iie nines i
I'Estaci6 del ferrocari il er;cla-
vada en el COT de 11. bai-riadp,
qce amb son pasqeig, 1 ' a d i - e ~ ~ ; ~
merit del carrel- d'Amadeo i l',;-
bcriui-;l del cr"l'*i.er dcl T,I;idoner
l'han de co:i\-ertit- ::
barris m& vi-itats i :x~:;itnts i e
la viia.


. %


. Si:g?[ii,L i .
00~000000000 __=C=30D30030=JOC-='~~~ :O=J
2 LLEV A NT


D’interes per els
qui crien bestiar


No ha estat possible resoldre
fins are el problema de l’alimenta-
cio del bestiar durant l’hiven’i pri-
rnavera, a pesar de tot qaant ha
:Tengut enssijant-se a tal ii; l’ideal
seria trobar una planta que durant
l’hivern conseneis difermtes sega-
des.


Un cmegut escriptoi- i agricultor
catalA;, don Modest H Villaescusa,
en urr traball pnblicat recintcinent
en ei Golizti dz la Estaci6 Oiivarera
de Tortosa, amb motiu d’unes ex-
pwiet?c:is practicades en les seves
finques enclavades en el delta del
L!obregat, a.mb el nou ferratje Ber-
sim, senyala’ls resultats sorpre-
neiiis +e lia conseguit i que reso-
len completament e: problema de


epoques mes critiques.
Solament amb la mitat de la pro-


darci6 que ha conseguit el senyor
Villaescusa, o siga amb tan sols
25.000 kilos de ferratje verd per
hectarerc,, creirn que’s te la soluci6
a1 problem2 Ci’obtenir aliment del
besiiar durant l’hivern.


Les principals caracteristiques
del Bersirn: son: abund6 extraor-,
dinsria de ferratje, inclus e n els
mews IlieS freds; poder altanient
fertilizan: i destructor de les males
hei.bes.


Ed b6 pot ser .;embrat casi tot 1’
any, lo m6s oportu es fer-ho en els
mesos de tardof i hivern D u r m t
els deu o onze mesos de vegetaci6
del Bersim, permet fer de sis a deu
dallades, segons el3 climes i es
tracti de teries seyKes o d e reg; ai-
gunes segades arriben a vultanta
centimetres, amb la ventatja de
que tot el tronl: esta recubert de
fnlla; i amb una produccib total
per hectarea de 50 a 63.000 kilos de
ferratje verd, que reduit a ferns,
eqxival a 12 o 15.030 kilos.


Constitueix el Bersirn un aliment
sa, apetitcis i molt.nutritiu per tota
casta de bestiar.


Coni a planta millorant de la te-
n.{, volcant 59.300 kilos d’aquesta
Ilegut77inosa en estat tendre, apor-
ta a1 lloc ont s’hi colga uns 251 ki-
los de nitrogen o sigai els elements
que contenen 1.600 kilos de tiitrat
c k sisa o d e 1 230 ki’os de sulfat


CO:II a conclusib, podeiil dir:
quc’l Bersitn consititueis un magni-
fic pi-oveidor de I‘erratgt: i resol la
inanca d’sque;c durant I’hivei-n, per
resiscir IC..; bsi s e? te niperatures.
Assocknt lo arnb l ’ au fau , ILL pro-
d u d 6 de ferratje no queda inai in-
terrompuda.


,


1’ali llL.llLcIL~6 n 7- t- - I,. del bestiar en les


il? 0 11 1C.


Degut a que dolia iTegetaci6 ex-
traordinaria durant l‘hivern, fa qiie
no prosperin ni’s deLenrotlliii les
herbes pexicioses als conreus


1 10 que teoricamtnt se diu de la
bondar: de les Ilegltini oses en l‘au-
ment de la produccici de le; terres,
queda dernostrat praeticameiit.


;“Iereix un e l o ~ i especidl l’intro-
ductor d’ayuest feri-atje a nostra
terra don Raul M Mix-, director de
la notable ilustracio agl-icola c<Zl
Cultivador Moderno>> de Barcelona,
qui facilita :ota classe de dades, ias-
truccions, aixis corn 13 ilevor en
cantida?s 5;ufic;ents per a clue pu-
guen aprecinr el seu valor cis
nostres ag-ricultors i remaders.


Si‘s te en concepte la nezesitat
que se sent d’uua planta ferratjera
que reunesqui les condicions expre-
ssades, deuen eIs agricultors i‘ls
sindicats agricols esperimentarlo
i comp~obats els seus bons resul-
tats prnpagar el Bersim, Fer cons-
tituir la redempci6 agre-pecuaria
de nostra terra.


J. ROF I CODINX.


Inspector de Higiene Pecuaria de
La Corunya


Glosada de St. Antoni
Ala, glosadovs $Avid; es hora


de trempar les vostres arpes per
c x t a r en gloses I’Aqpinent de
I’any 1921.


La cantidat de 25 ptes. qu’una
persona amant de la no &-a viix
vLi destinar com a premi a la mi-
lior glosada, la mateixn persona
l’ha feta creixe fins a 50 ptes.,
cantidat que ajuntada :e la que
probablernent hei destiii:ir& s’X-
juntament se dividira en dos o
1116s prernis.


Tots els glosadors que pensin
presentar Avguvlzeizt convendria
pasasen per aquesta Redacci6 a
doiiar els noms i si son molts fa-
rem un poc mes d’atmtisfera ii
v e x e si q’ampiien mes encciix
aqueixes cantida ts.


No convt5 que se perdi aquesta
hermosa costum.
n n n n ~ n n n o ~ n n ~ ~ n r 2 ~ ~ ~ ~ o o n ~ ~ n n a ~ u n u n n ~ c c n


Espeztacks
Teatre Principal


Ida Goinpanyia Vaquer I’eneyto
segueix en el Principal conquistant
tisits entre el nostro public. So11 Di-
rector D. Miquel Vaquer mcreix


I’enhorabona rnes calax-osa perque
escoltant els nostros conse:, s diu-
nienge interpreta una obra saturada
de Ilissons de mwalidat, i a1 mateix
temys logrk posa- de relleu Ies se-
\res molt notables qualidats d‘actor
dramhtic


Posa en esccnn el drawa en tres
actes titulat .L’Hereu.. escrit en
qatnla per D Francisco Luis de
Rete\ i traduit a1 castcllzi per D.
F i ~ t n c ~ ~ c o Perez Echevari-ia.


L’obra corn h c n dit no te res que
rebutjnr Totes les escene5 son Ilis-
s m s per Z’espectnJor. El Germans
Vaquer deseinpenyaren notable-
ment sos papers I-espectius. La Re-
neyto se veil que havia estLdiat ,
profmdamrnt el seu paper perque
en cap altre funci6 liavia lograt in-
teressar tan vivamerit a1 public.
AIereix felicitaci6 especial. En 1 uan
illzarnoi-a (a) Leu sorti per primera
volca a m b qce ixa companyia.
Llastimi que la veu no l’acompanyi
perclue tti. quatidats ben aprofita-
bles 1
. ’Els demks procuraren no clesdir
de la rompanyia.


Per cornpromis coutret ante-
riorrnen t p ~ r la primera actriu
Ddores Buiieyto me reig obli-
gat, a suspc.nel!te In funci6
ann~ici:id:i (La E’lor del TrigOD
fins til Ditrmetigc tlia 20 del
covrent.


Miqtrel V a q l ief


61 s


El dfa 31 de Octubi-e, rebuts
e’s Sq-ranients, mori a la edat
Xorida de la juventut i victima del
tifus Nn Fra*Jcisca Risbal Bisbal.
Era una joveneta virtuosa de tracto
agradabii que se conyiristava les
siriipaties d e qui la coneixia. Deu
l‘haja acullida a la gloria i doni a
hi: mare i dm-ds familia resignaci6
i consol.


L’acompanyam en son sentiment.
-Dia 2 despr6s de rebre els Sa-


grarnents mori virtiina d’un atac-
de got2 D.” Coloma Fuster (a) Sale.
ma de Sa Plassa mare del retgidor
artanpzc D. Francesc Pic0 a1 qual
com-a szj dernCs familia enviam I’
expressid del nos tro c o ~ d o l .


-Desprti.s de molt llarga malaltia
sufrida amb cristiana resignacio,
mori a Palma D.“ Catdina Flaquer
Vda de E\teva. Deu liaja acullida
la seva Aninla a l a Sanra Gloria i
rebig-a sa familia i niolt especial-
rnent 50s fills Rt. D Sebastia L: isre- demanda.


den?&, ei nostro i11Cs sentit conbol. 4
--Poques setmalies despres de f


la mort de son e,p6s D. Lidoro
~ a i - c i a de la que donarem conta 1x1 4
morta tdmbe 0 1 ictihnaine~t a la


tota seraira
com una cfrena;


es estada bona per0 van barato.
Es porcs tambe s’aguanten an es


preu de 20 a 22 ptes. i no hi ha gaire


ESTAT SANITARL-Tret d’al-
guns casos de febre5 no hi ha gaire
malalts. Els casos de febres ia DOCS


de fervent de posta,
qzde corn un ;-’Igp d‘irlcins, pzija i s‘en- -\.a, Rectal- de ]a Sc u, D Antoni i


A l’horu cnpespral,
a2 f o r s dcl ,ow de l a cistcrno vella,


sent despr6s de nx)!t penosa i llnr-
ga malaltia D a YIargalida Vingut
mare dels nostros bons a.nic Rt. Fr.
Tiian Garcia. Segi-etari General
de l‘orde Tercera Regular i D.
Antoni an a aui adem2s de la res-
tant familia a‘companyam amb son * sentiment.


El $argent Quetglas ha mort


-Els camps marroquins ja han
estat regats amb sang artanenca.
151s 1lostl-o; solrhts ha11 pagat ja el
tribiit a la l’atria. Ade1ni.s cie haver
estai ierit el legionari periodista
d’aquecxa vila D Onofre Picb Po-
mar, s’ha rebuda tarnbe la noticia
d haver rebuda g lor io’a mort en els
caixps de Monte-Arruit el sargent
artanenc I>. Francesc Quetglas
Na da 1.


S’en ana a Rlelilla de solclat i as-
c e d i fins a sargent, afiliat a1 retgi-
mcnt de Csrifiola i Iluitant hemica-
ment en Monte Arruit fou uiia de
fes rictimes de la criteldat moruna.


AI pi-incipi de la guerra sa mar-e
rebia cartes sews, mes despres del
desastre deix6 d e rebrer-ne de cap
casta, lo qual la feia ja scspitar de
sa mort. Mes ara desgraciaclainent
la sospita s‘hc convertida en reali-
dat, peryue e; est5t identifieat el
seu catlavre.


Que DPLI haja dat el descans etern
a l’anima del sargent Quetglas i re-
biga sa fsmilia e:;peci:ilment sa ma-
re, I’expressi6 del nostro sentiment.


Silnnci capvesprol. L’hort dc l convent
reposa snntament
tot pld d‘olors divirres;


b’ sbn els frzdilers de branques oloroszs,
els prissechs &or. les peres caputxines,


soperbes arrecadcs,
m e l de clazisu;a,


petoils de sol, lornats f r u i i a madzcra.


Reposa santament
l’hort del convent


i m a cang3 tranqaiila
vnga entorn dcls xiprers, saga i s’enfiln


Reposa srin!amcnt
L‘hort del rotivmt,
cleda gen?il
de la puresa,
rccb trariq2zil


lzont f l i n i x la b llesa
de Pirnrnorial vi;id
de DCU h ; o j f i & Scn 6.


de les ovellts blanqzres,
del co*onut de l lzm,
del que posa’l perfunz
dalt de tot de Zes Dronqztef.


Del Bon Pash


Dr‘l que r o d 2 pel clnustre qzian Jos-
[queja


per sentir l’abadesa coin salmej-c.
Del Amor dels il;ilcrs, que’s lorna pd


dcl Amors tiels amors, qite‘s iorna vi
per rombrega,


per ojcrt‘ ...
Kepos:i sanfament
l‘hort del convent ...


. I %


son afegi; van acabantse. ‘1 OPERAT. - Despres de sufrir
Palma ha regresat ja fora de peril1 4 el nostro amic el Rt. D. Josep Fus- . ter Pvre. Sia enhorabona.


‘ I OFICI DE GRAC1ES.-Hem re- ! but del Sr. Batle un ofici de gracies
a per lo que cooperarein amb I, Ka-
ka fel Bianes a conseguir el ferrocarril ’ ManacorA-t2. Son gracies que no ’ se mereixen perque no ferem m6s ; quelo que poguerem clink les nos-
h tres escasses forces. Es atencio que e; agrairn arcb tot el cor.


NlZMORIh -Hem estat obse-
1 quiats p’el Foment Ag-rico!a de Sa
$ ~ o ~ a am12 un exemplxr cie la hire-


moria quelia publicada del movi-
inent i :4da d’aqtiella entidat que va
de cada dia mes polent. Agraiin 1’
obsequi.


CAIGUDA,-Mado Maya den Fi-
%; querota s’en anava dimars per sa


:’ 1 una delicada operaci6 quirurgica a
4


b


-
Carretera veya. quant feya aque-


Ila ventacia. Una bufada de vent la
va pendre, I alsaal aire i la rebote en
terra, fent-Fe una partida de COPS
de 10s que ya haver de geure.


CORrPNTA HOKES. - Els dies 30
i 31 d’Octubre i primer de Novem-
bre R la P.2rroquia se celebrat-en les
Corania Hores que deixa D a Elisa-
bet Blanes (a. c. s.) Les funcions
fdren mo:t solemnes assistint-hi
rnolta gent. Predica el Triduo el P.
Salom S. I.


I
I-asca sue en el XI O anterior res.
senysrein venguel-en uns quants
dies de sol, pero el dilluns dia 7 d-


casi tot lo dia i el dimecres feu ca- 3 (.:,> i e,; les ;irLICtg\:ti ;\
labruis amb u n a foi ta fredorada. ii ,!c,c’l-


G C c C O g O O U 3 Q O G ~ C l .‘??GOOC3 t ~ i en sai.6 i poclen fer les feiiiei a n “89 el seu gust.
S’han trets els moniatos; i’anyada
3
d


(A) RQANGOL
A todas las llegadas del Ferrocarril h


que parte direct0 para Cadepera y Cala
y de estos puntos sale otro para todas las
de tren.


Hay tam5ien cochej dispanibles pltra las Cu2vas
JT viajes extraor dinarios.


-
AGENClA DE TRANSPQRTES 3


Se sirven encargos para Palmi y i j tacioneas
I intermedias,


PLASETA DEL MAWCIlANDO.


Hda. Ignacio Figxeroia


La ?