P R E U S Art5 Un triniesfre 0'75 A fora any 4'00 A1 Extranger id. 6'00 -- ...

P R E U S


Art5 Un triniesfre 0'75
A fora any 4'00
A1 Extranger id. 6'00


--


Arfii 15 St.l~ternbre de 1921


Q U I N Z E S A R I C A T O L I C M A L L O R Q U I


1 Redacci6 i Administracio
I


P E R DEU I PER MALLORCA Quatre Cantons, 3


_______-- I


i AQUEIXA INDIFERENCIA!
Aixi corn ca da persona, cada


individu t6 un car&cter peculiar
que '1 distingeix dels dem& aixi
tambe cada poble te una idiosin-
cyacia especial, un modo d'esser
que li dona carActer, concorrent
a la formacid del mateixdiferents
caires o aspectes entre els quals
sol sobressui-tir-ne un que natu-
rslment es el que est6 a Ia vista
de tothom.


Desde'l moment que pensam en
una qualsovol de les viles que
per Mallorca hi ha escampades
tiios fisam tot d'una amb e! cai-
re que la distingeix: l'industrial
Esporles, Inca la comercial, 1'
activa Felanitx, Andraig l'aven-
turera etc. I a1 mirar a la nostra
a la mes estiinada per noitros,
Art&, li veim inmediatamen t un
caire que sobrcsurt entre'ls dem&
i aquest es per desgracia un de-
fe zte: l'indifereizcm. L'i-diferen-
cia en tot sembla essei- l'aspecte
caracteristic de la i;ostra vila, el
qual se manifesta en tots els or-
des. Aixi veim que aquilessocie-
dats tenen per lo regular vida efi
mera, que les escoles son poc
concorregudes, que les iglesies
son casi buides, que% projectes
tots, per bons que sien, cauen ca-
si sempre en terra drida, que tot
lo que aqui se du a cap sol esser
obra individual casi mai colecti-
va. que'l poble no se deixa entu-
siasmar ni per un ideal ni per un
fet, ni per una causa; tot se reb
amb la m6s gran fredor.


An aix6 tots heu veim, tots
heu tocam ainb les mans i sabern
cert que's lo que mCs retarda el
progre's de la nostra vila. Perque
aqui tenim homos que han con-
cebut grans projectes, sociedats
que podrien enlairar la nostra


*


pablacib, persoaes que per la se-
va mentalidat i esperit d'empresa
podrien fer-mos avansar, per6
mirant-ho tot amb indolencia, re-
bent els projectes corn qui sent
ploure, feim que la major part d'
elk s'esveyesquin corn el fum i
mos afluixam dels beneficis que
tal voIta mos reporterfen.


Idb, si veim que aqueix aspec-
te del nostre carActer es mes be
un defecte tperqu6 els qui'l veim
no anarn tots a corretgir-lo? Que
cada una de les persones que co-
neixen I'aixorquia de l'indolen-
cia comensi per llevar-se la seva;
se proposi prestar calor i entu
siasme a tota obra que consideri
beneficiosa per la Vila; que pren-
gui part en tots els actes bons
que aqui se celebrin, que assis-
tesca aisi a les funcions relligio-
ses com a les reunions de les so-
ciedats an a que pertany i ada-
mes que procuri sempre influir
damunt els seus acbstats perque
fassin igual, 6nica manera corn.
podem reformarnos aquest de-
fecte. I es precis que tots fassem
Io que poguem en aquest sentit,
sino Deu sap aont nrribarem
perque de cada dfa aumenta.
Fer paga les duesfonts educatives
mes influyents sobre el carActer
dels pobles, I'escola i l'iglesia,
son casi desertes. I ja's sab: po-
ble qui no assisteix ni a 1'Iglesia
n i a l'escola precisament ha de
decaure.


A. F.
~ O O O U O O O O C 5 O O G O O M G C 1 0 C 0 U D 3 D 3 3 0 0 D W W ~


Cans6 de Septembre
I


El cel es sense n?ivcls,
1'Estiu va caminant,
el Sol de la Cacicula
deglunt dels pampols b;t,


I I en tant de branca en b.anca
per boscos y vingars,
jc6m canten las cig-ales!
jcdm canten sens parar!


iC6m canten las cigales!
igu'ardit es el seu cant!
iC6n1 brunzen les abelles
entre'ls rahims dauratsl


brandetjen ubri'acs ...
iCantau, cantau, cigales!
iCantau sense parar!


Vermellejant els pampols


11 I


Els vermadors arriben;
relluen ja els podalls;
de sos rahims despullan
als ceps afadigats.


elszcups s'en gaudiran ...
jCantat cantau, cigales,
en tant qu'el sol es alt!


Els carros s'els emportan,


IV


iQui't veu i't vegi, vinya,
tan trista cap a1 tart!
Dema quant el sol caiga
1 Estiu s'en atiira;


s'en anira a b mortalla
de pampols empurprats..
iCantau, cautau cjgales,
que f6ra tart dema!


V


De l'altra part de serra
ja un n6rol se va alsant,
camina que camina
du la Tardor 81s camps;


demunt de sas esparles
la porta cavalcant. -
jCantau. cantau cigale:!
iCantau e! clerrer cant!


A. hfESTRES.
0 3 3 ~ W O D W 0 3 0 C D O D O O D O t 0 0 3 0 0 0 0 [ ; 0 0 3 0 0 3 (


Aquest pxi6dic estd subjecte a
censurd esgiesigstjca,
2 LLWANT -
I


PEL FERROCARRIL DE CAPDEPERA
I


I
I
I El pob:e de Capdepera, que te i COM una de les cualidats millors per
i una poblacib, tenir viu el sentiment
I de patria, que estima apasionada-


ment tot lo seu i que pugna sempre
per millorar, a1 veure que la via
del ferrocarril desde Manacor s'a-


i costavafins a Arta h a cregct au- 1 mentada considerablement la pro
babilidat de poder un tdia disfrutar


I de tant important millora. I desde
i allavores es estada aquesta la preo-
1 cupaci6 constqnt de tot aqueil po-
l ble, es aquest el tema de totes les


converses i s 'ha convet tit en l'idegl
de tot gabelli. De la comunicacid d'


E aqnest ideal en nasque l'idea d'es-
trevistar-se amb el nestre compa- , rrici D. Rafel Blanes Tolosa, anima
de la perllongacid de la via fins a la
nostra vila, i un deiegat de Capde-
pera ana a veure'l per demanar li
diai hora per rebre una Comissid
de gabellins que vendrien a visitar-
lo. Deferent i modest com sempre
D. Rafel, les digue que no calia que
semoguessen sino que ell Fateix
aniria a Capdepera per assi3tir a la


j reunib que ells mateixos cridassen.
I en efecte 1'Ajuntament d'aquell


+ poble acorda cridar unareuni6 mag-
. na a la Sala p'el diumenge dia 4 clc-'
Septembre a les quatre del capves-
pre per la que se convida amb tot
inter& ai Ajuntament d'Arta i a n
els que d'aqui s'interessassen per 1'
assumpte, i especialment a D. Rafel.


D'aqui adam& del Director del
j nostre Quinzenari hi assistiren el 1 batle accidental D. Juhn Casellas, el


Jutge D Juan Sancho, D. Rafel
Blanes Tolosa, D. Rafel Said Se- i gretwi , D. Rafel Q Blanes i D. An-


i toni Sdivellas medges, D. Llorens
Garcias Farmaceutic i D. Antoni
Genovard retgidor i propietsri.
L a colonia de Catarratjada puja


' tambe, recordant entre ells a 1).
' Llorens Tous i a D. Francesc i D.
Gabriel Forteza.


A Sa Creu esperaven les Autori-
dats i plana major del poble anant
tots a la Casa de la Vila aont se ten-


; la reunib. Estava la sala de ses-
i sionsplena a vessar com hei estaven
1 tambe la Segretaria, quartos veinat.
i fins I'escala. Se veia que el poble


i te vius desitjos de tan important mi- l Ilora.
Ocu$ la Presidencia el Batle de


Capdepera Doli Llorens Flaquer
1 acompanyat del Sr. Rector d'aque-


1% vila, del primer tinerit-batle d'
1 Arta, de D. Rafel Blanes 1 olosa i
l n. Mateu Melis. Figurava entre la
nornbrosa coccxrencia , ademes de
la re resentacib d'Artri tot el ciera


Garau, el medge Sr. Moll, el mestre
1 D. Sebastia Sancho, D. Llucii Alzi
1


1 REUNI6 IMPORTANT,


de t apdepera, el telegrafistn Sr
I


l a , mestre de S'Horta, tot 1'Ajunta-
nent d e Capdepera, els Srs. Cal-
lentey, Vaquer y Flaquer comer-
:iants i altres que sentim no recor-
jar


Obert l ' ac te , el Segretari del
Ajtititament de Capdepera s'alqa i
jaluda en nnm de la Corporacib mu.
nicipal i de tot e1 poble a la comissi6
artanenca i a D. Rafel Blanes To-
rosa en especial, donant-los la mes
coral benvenguda i agrain t-los que
m vers de rebre an els gabellins a
Arta hajen teguda la bondat d'assis
tir a la reuni6.


Digue qae de f a temps, es gran el
desitj que Capdepera sent de poder
disfrutar de una via de ferrocarril
que l'unesca arnb els demes pobles,
perb que desde qu'arriba a P-rtB,
vegent-lo tan aprop, aquell desitj s'
ha convertit en una especie d'enve-
ja, i creuen avui realisable lo que
altra temps se considerava casi im-
posible.


Tant hh aumentat el desitj que a
principis de Juliok se tengue una
reuni6 per parlar-ne i s'acorda fer
una visita a D. Rafel Blanes per de-
manar-li els tr imits per conseguir
aquesta via, mks a1 demacar-li que
senyalas dia per rebre els gabellins
ell se brindd a passar a Capdepera i
assistir a la reunib que conrocassen.
Repeti els sentiments d'agraiment
en vers de D. Rafel per aa dignaci6
i l i sup l i caennom de tots que no
tant sols le:: digues les passes a do-
nar sin0 quz tot Capdepera li resta-
ria eternalment agral't si ell posava
el seu esfors i tota la seva voluntat
per conseguir tal millora.


L s nuriierosa concurrencia de-
mustra qu'a5sentia amb entunasme
a lo dit pel SI- Segretari i acte se-
p i t s'aixeca D Rafel Blanes To-
losa.


Comensa aquest agraint de part
de laComissi6 artanenca la rebLda
que'ls havien dispensat i les paraules
afectuoses del Segretari Digu6 que
era inimic de les paraules que no
v,igin acompanyades de fets. Aquets
son lo unic eficas. Feu l'apo ogia
de les vies de coinunicaci6 que ve-
nen a esser les arteries d J s pobles,
i historia els trainits i incidents per
la consecuci6 del ferrocarril d'Arta
que se deu, adam& de la s juda de
D2u i la Verge, a la constancia i in-
sistencia en so d e m a x r , a l'uni6
dels esforsos de tothom i a la multi-
plicidat de cartes, indlcacions, in-
Ruencies i demPs leisorts que se PO.
sare:i en joc.


Agrai I'ajuda que Capdepera i
demes Ajuntaments de la Comarca
prestarzn at firmar la sol citut d-.
manant a1 Estat que aprovas el fe-
rrocarril d'Arta i en justa corres.
pondencia troba que aquest ha de
prestar tambe el seu auxili per con-


;eguir el f ros de Calarratjsda a
4rta p el qual el trobarsin sempre
lispost a ell per Bjudar en tot lo que
mgui a que prest sia U P fet .


Els plans i treballs prewrator is
je la linea Calsrratjada Sa Pobla
mssant per A r t i estatl tori fets; no
hlta mes que la firma del Ministre
creu que aqueim > * O b W 1 d i - i si se


:rea una Coaissid de gabellins que
wtivi I'assumpte i sal3 aprofitar una
I po r t I; ni d at


Digue q u e par:ilel am%. l'ideal de
:onsecuci6 del fe.-rocnl-i-il han de
iur el del POT!, t 1 .trim ts del qual
jstan tots fets 1 fins s'estranya que
no se tenga ja la subvenci6 per co-
mensar les obres.


Aconcella que amb aquests as-
sumtes tot Capdepera fassi un cor,
<e fugi de tot esperit de banderia, se
leixi de banda tot partidarisme po-
litic i tot persocalisnie i amb l'ajuda
l e Deu prest sera un fet.


El Segrerari agraeix lea manifes-
tacions de D. Rafel i f i suplica vul-
gui aceptar el lloc principal en la
Comissi6 i nevanient parla aquest
excusant-se de formal- part d'ella, '
diguent que haul-ia d'eqtar formada
tota de gabellin!;, p e d promet pres-
tarli la seua cooperaci6.


D. Juan Sancho, jutge d'Arta di-
gue que sap per experiencia que les
gestions d'una comissi6 soien tenir
poca eficacia i per aix6 ptoposa se
posi tota la confiansa en D. Xlateu
Melis, el quai te proves donades d'
amor a Capdepera i si vol pot esser
el qui conseguesca el ferrocarril.


D. Antoni Vaquer de S'Heretut as-
senreix a lo manifestat pel Sr. San-
cho i creu tambe que ha de ser sols
un el qui s'encarregui de la feinada
que aixb represeiita i eqta conforme
en que sia D. Mateu hldis. Aquest
senyor. acoss.91 pel 1 'assentiment
espontani de la concurrencia mani-
festa que a pesar de no creurer-se
amb condicions per esser el qui du-
gui el capdevant amb aquest a s
sumpte, per la se:ia amor a Capde-
pFra e.,ti dispo:;t a carregar-se !a
feina me;i:i e3 p\ig-ii c'mtar amb 1'
ajuda de tot Cnpdrpera i amb l'es-
peciai i coii_;t&t cooper-ac.i6 de D.
Iiafc! Blanes.


Tant aqu?.jt c o n el piibiic digue-
ren que estaven clisposts a secun-
dar-lo amb tot entussiasme i el batle
declara termiriat I'ticte, que fou ve-
rament trasrendental.


Seguiclnxent se seri-i un refresc
an el asjis ents i despres s'acom-
pany6 a ia winissib artanenca fins
a f.2 Creu hont se despediren fent
vats tots per.lue dins breu temps
poguem acudir a cantar el Te-Denm
per haver conseguit l'ideal.


B!


.)


O Q O O O M 0 0 0 0 0 0 ~ D ~ ~ ~ 0 0 a O L 1 ~ 0 0 0 0 3 ~ 0 ~ 3 ~ 0 ~ 0
FET ESTR-ANY
Dia 4 al demati devers les cinc se


tira dins s'arjup des Duntarr6 sa dona
,d'en Jaume hlarin, la q x l feia ostona
que ttnia irastornalles les facultats
nietitals i tenia la inaiiia de suicidar-se.
Coin liei havia poca aigo i la gent qui
pazsava la seriti cridar fou treta sense
res de noti i per son pas's'en ana a
casseva. hfis al rnitgdla tocaren un
Extremaunci6 i preat se corregue la veu
de que ern per ella i que era niorta. El
ailedge a1 ri.gdilctixer-Ia dins el hit li
veg6 uiia sin13 an el coll i sirnptomes
d'cscrsrtslltaiii~iit de:s que donll parr ail
e lu!g:s per lo qual fou detengut en
J;luliie 1 dtrit a iV;lI1:icOr a m t eatigue
tres dies inconiunicat tnentres tant el
Jdtge de l.a instalicia vznguf! a Artri i
,eu totes les diligeiicics per esclarir tl
fet , i'aiit les declaracioris de la familia
cr'ella, Coin Ih de s S ~ U S Firis, W ; i l la
dels veiriats li foreti totcs mo t favo-
rables perque tothoin regoiieix que la
seva conducts amb ella era extrem-
dainrnt bon.1, per lo qua: fou p m a t en
Ilibertat. Amb aquest !et el seu hanor ,
410 ha desiiierescut gens davant el p u -
blitz, antes a1 coiitrari ha goanyat molt,
perque tothoin ha pogut eiiterdrse de
les moltes proves d'afccte que seiiipre
havia donazles a la seva dona a pesar
dels angs qQe feia que la tenia trastor-
nrda i malalta.


4'


Per traspapelacd de notes deixi de
sortir cn el IZ drrreh, qu'hevia passat
a milior vida, despres de ilarga IiialiLI-
tia i de rebre els Sants Sagrawents
Mestre Antorii Kujosa, naturl 1 de Palma
que tantes relacions tenia dius la nostra
vi!a, per haverhi v.scut alguiis anys di-
rigint !es obres d'un dels rnil.ors edifi-
cis de la localidat. Deu haja donat a la
seva hnima el descans etrrn i ribign la
seva familia I'expressio del nostro con-
dol.


-El dia 14 ha mort tambC en aquesta
Vila l'anio'n Gabriel Ginart (a) Violi
despres d'una malaitia de molts a n y s
sufrida amb cristiana resignacid i de
rebre els Fanis Sagraments. Que Dei!


Irr haja pen i ia t els seus sufrimeots, ainb
la gloria irrinortal. Sa lainilia arxi au-
sent coin presei t r&ga l'expressi6 del


~ nostro sentiment.


.


C R O N I C ' A
D?L TEM I%.-Apesar d r trobarnos


a tnitjan septeinbi-e sa c . h - es tant
forta que pareix qu'estcrm en el cor de
s'estiu. Endernes que la xalocada que
fa es grossa, les parets ratgri I'at-
rnbsfera es molt pes -da


AG :?lCL.L~lXJ~<.l.-Les fi,ues abior-


beixen avui la major part del temps dels
a ricultors. Corn n'hi ha moltes i bones


S'ha comensada la vrrmada i a colca
banda ja han acabat, perque en general
es petita i'anyada, en no ser d e v h Sa
Colonia aont han agontat un pcc i se
ferA bastant de vi. S'aprofita be'l temps
en les feines del camp de lo que's prova
que a la Plassa no surten homos i en
camvi s'hi presenten molts de llogates.
El jornal d'ara es un duro.


ESTAT SANITARI.-!-es febres PAS.
triques 110 h.rn marlcabat gaire. Eitcara
hei ha iiioit.; d'aracatc. i'er aixd i per
la calor que fa el vocal niedge de la
Junta de Canidi:t Iia aconsellat ail el
Uat'e que 110 deixi ohrir 'e5 rscoles.


hl33.rRES NO'JS - 1 I h p iiitcr d'
aquesr nu% cessaieii en- el c a m g de
m@s:res interin's de ses respectives es-
coles nacionak D . Gabriel Coil i la
Sta. D.Q losepa Torrens per h ivcr ven-


ut if peridre possessori dels carregs
fj . Mateti !Br!is i la Sta. D." Margalida
Ba I a g u e r r c s p e c I i va ~i e n t , p r i rn er
ri!estre de Petra i la segona d: Deya.
El Sr. Coil p;issa iira a I'inte;iniilat d'
Esporles I la S a . Tor-reiis a ia de Sincu.
A uns i aiirrs doi1al!l "eiihorabona i les
desitjam benestkr en 80s rwus 3estiiis.


L)ES(iRACIA.--Dia 3 u n nin de I8
mesos fill des Princes de Na Keya cai-
gut! dins u n saftreix del que s'el tregu6
en estat de gravedat; per6 se coriaegui
salvarlo.


CAP .A MADRI3.-Dia 3 pkrti a fer
les priciiques reglain:.ntaries a Madrit
el jove i aprofitat aluiniie de I'eucola de
Telegraiistes LI Bartoilleu L!ireras (a)
de Pula ingresat en la darrrra convo-
catciria.


FUNCIO TEA?' RAL. --E I s gwrnans
Vaqt!er (.I) Rays recent venguts de
Buenus-Airrs auiit se dediczvc-n an el
reatre han orga[iisada una con:panyia
draniaticit que per dificu1t;t:s en i'arren-
daiiicat del Teaire Prir~c~pal se prrsen-
tara a1 puhiic dia 25 d'aquest iries en el
Teatrc de Can M Z S pusnnt en escena
el fainbs drama d'en Guiiiiera Terra
Baixa i la comedia d'eri P. Sanchez
Bert Vulkiria. L'erh-ada es una pestta.
Tracthritse d'sctors artanencs s'ha re-
but be i diueii que j a hi ha inoitis:irnes
I oc;: 1 i d a ts .co ni an a de s


C,-iS.-i;\lCNT. . - E l dia 12 co;i!rad:oe-
rei1 i n a t r i ~ i t i n i en I'Iglcsia I'iiiroqulal cl
pi-opiet;iri D. F ~ ~ I I c , sc Wanes aiilb 13
Sta. UTa Maria Blancs-filla de D. Antuni
id. de sa Pl:.ss~.


Els n ti v 1 is srr t ir c i 1 in ni eii i a tan ien t
cap I I Pa'ma i .Yak4 a1 contiiient eii
vptge de noces. Ueu les deixi rstar
mrlts anys p:ega!s.


i f a molt de sol, s'en sequen a voler.


e I


WILP 4


RE.SI.STRE
?iIoviinent de la poblaci6 d'Artd du-


rant el nics d'.+gost,


s 4. - lsabel M * Vicens Nadal.
1) 7.-Catalina Massanet Alzamora,
u 7.-Aina Pascual Pastor.


10.-Andreva Orell Rossellb.
* 15.-Francisca Pastor Sdns6.
* 20.--BBrbara Sureda Massanet.
a 28.-Juan Alzamora Scgui.


Aina Ginard Cursach.
Jaurre Cant6 Vaquer.


= 29. -Gaspar Hay6 Bizquerra.


Dia I . - IJa Marga'ida Gili Garau (a)
Cowuna, fadrina, de 23 anys. Febre ti-
foidea.


L'Xnio En Per? Servora Bsteva (a)
de Sa Cova, msat de 72 anys.yInsufi-
ciencia iiiitrai (cor)


Dia 2 -L'amo En Jeroni Sancho A-
mor6s'(n) Bdroy, casat de 77 anys.
A p o p ~g i a.


Ilia 5 - 1 'An10 En Toni Scrvertr
Amor6s ( a ) Virell, viudo de 84 anys.
Dcbiildat senil.


Dill 8.- N'Antonina Ginrirt Anior6s
(a) Porreta, fadrina de 14 aiiys. Febre
tifoidra


En J l i ~ : i Meetre Cant6 (a) Pont, ca-
sat l e 63 a n y s Accidtwt ferroviari.


Dia I2.-Ea hragdalens Cnrspch
Guisrxfrk, viuda de 81 anys. Heinorra-
gia cerebral.


Dia 13.-N'Antoiii Cantd Mestre
parvu! Enteriiis.


Dia lal Na Anfonina Ests-va Biztiue-
rra (a) Cnll, de 10 anys. Paratifus.


Din 19. - Fra. Guiyem Colom Mateu
de 16 anys. Ftbre tifoidea.


Di'i 24.--Hartomeu Juan Payeras,
parv..). Raquitisme.


Dia 26 --Lain0 Andreu Massanet
Sureda (a) Fusteret, viudo de 91 anys.
Debilidat senil.


Bdorts


Msstrhonis
Dia 13.-En Sehastij Font Cwt6,


viudo. amd Na AIargatida Massane!
Sureda, viuda.


Dia 18.-En laumc Mayol Fehrer
an?h Na Margalida Bizquurra Garau
(a) Blancus, fadrins.


OFICINA D'EIMBARC
---


Qualsevol que onlgui embar-
carst! per l'estranger se diripes-
ca an


fa) Coinuna. - - P O N T A R I I ~ ,
36 - AUTk - (Baleaw Malior-
w) i ell les arretglarii la tioc:I-
m e n t i t cib .
4 LLEVANT


TOLOMe FLAQUE
DISPONIBLE (A) MAR’GOL X todas las llegadas del Ferrocan-il hay coche


que parte directo para Crtdepera y C;lhrrat,j;idni
y:de estos putitos sale otro para t o d z Lis sali-las
de tren.


ti fh-rw Hay tambien coches disponibles para 1as Cuevas
8


AGENCIA DE TRANSPORTES
§e sirven encargos para Palmi y ZEstaciones


y viajes extraordinarios.


in termedias.
PLASETA DEL MARCHANDO.


‘ANDES ALMACENES
San J o s e


D E


Uda. Ignaeio Firuerola
-= -


iHOY, COMO NADIE
detalla en precios, esta cisa, todas las


Uinxos alrnacenes que ti
TQOOLO QUES


y que venden mas barato que nadie


Tel i fono 2 1 7 B P r e c i o fiio
ESTA CASA NO TlENE SUCUR$A.LES -


C w e de Palma, 48-ARTA


P r c n t i t u t
S’ES 0B.ERTA F A POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIill


OAT I ECQRIO


4


Sempre, Sernpre, derrerim >ovednts en MEEWERIA
C O L M A D O


AMB CONSERVES DE TOTA C A S T A
Repwseutrtnt Jels Iicors t i t ! 1:i c:isa MORENO itrnb el sei1 am3 titiit


Anis Xiramar
M6quiii:is (le crisi SINGER a1 contiit i h pagries


No deixcu de visitarto xn!, la segnredat de que qnedart?lit ainb gamj de tornar-hi