Any V.--S6m 129 I PPEUS Art3 Un trirnes're A I Extranger id. A f w a any ...

Any V.--S6m 129


I PPEUS


Art3 Un trirnes're


A I Extranger id.
A f w a any


---o.oo-9---


Wiimero so:$
0' 1 I 3 cts.


P R Q CUL'BkJRA
Tornant sobre el tern 3


Donant voltas sobre el tdma Pro
Cuflurn que e.lms\areni en el n.' de
31 de JLliol ren 'm avui a fixamos
inks particularment en la constituci6
d'una sociedat que encxisi tot el
nioviment Iiterari i cijntiflc de la
localidat, corn ja esbrinaveni en
aquell article


L'idca p~clr ia dui-sea cap a1 nostro
entendre,de cluts maneres 0 be fun
dant la sociedat de sol a rei, plena-
inent aut6noma, am5 abso:uta inde
pendencia, o be crearln adherida
a una d e les sociedats ja existen-
ts, Caisa Rural o Sindicat Agricola.


Funclar la independent tendria les
ventatges de no tenir traves de cap
classe en la admisib-de socis,ni en la
trarnitaci6 dels assumtes interioi s,
ni en el desplegament dels medis
per anac a1 f l socia'Rer6 tal volta la
mareixa supeditacib a determinat
criteri que tendria estant aclheridn a,
una de les sociedats esmentades l i
fos una ventatjn, tant per la rectitut
en 1'obrar.com fins per la duraci6 de
la mateixa.


Es tant difizil en els pobles de la
categoria d'Arba,constituir socieda-
ts series de segura estabilidat que
temeriem que fos efimera la vida de
la que projectam si se fund& aut6-
noma. Perque ehi ha que dirho clar,
els qui estimen l'art'la literatura, la
musica iengeneral tota manifestacid
d'art vertader son tant pocs! En els
pobles aont s'han fundat sociedats
aquesta classe han degenera t casi per
tot en cas inos aont les taules de
prensa i eIs armaris de la Biblioteca
permaneixen tancats mesos seguits;
moites voltes aqueixes sociedats que
' s diven cientifiques posen mes inte-
res enorganisar corregudes de braus,
rues de disfresses i balls que no


acres literaris i conferencies cienti-
fie socials. I clnr,,"per xrribar a n
aquests punts no cal fer sacrificis de
cap classe


Per aix6 es que contant dins la
nostra vila amb entidats series i de
prestigi corn les mes amunt eit:icley,
ci-elm de nies eficacia constituir la
associacio que p--oposam a I'ombra
d e eiles;rnes,no com una secci6,sino
una sociedat que goci dins elles de la
mateixa autonomia de que gaudeix
1' actual s o M a t Socorros nlntuos ar-
fanensas. A Weixa socieda t pod ria
conviure en un mateix local amb les.
esmentades,i encarreg-arse de tots
els festivals que acostumr-e organisx
la Caixa Rural corn tamb& de ferne
de nous, fomentar l'art en cotes scs
manifestacions certamens literaris,
organisar series de confer-encies,
cuidarse de la Biblioteca Circulant
de la vila, en f i , fomentai- tobe's im-
pulses cientifics de la !oralidat.


No's cregui, que a q ~ e i s a entidat
1iagut.s de ser una paifiisita de la
Caixa. Lluny d'aixb, no o!>;t,ant po
der rebre subvencions d'aqaella
quant la seva vida exuberant li per-
metes, convendra ue f i n s i tot a j a -
d5s a pagar la part con-esponent
del local social. Si autbnon'n ha de
ser en les seves obres lro ha de esber
tambe en la recerca de nl&is; per
tant, tots els socis han de pagar
una quota mensual per esufragar
tots els gastos socials Axi no sera
una ckrrega per nin gfi i no haqce i t
d'esperar tampoc e 's med s dc nin-
gu podra amb m& amp'itut comnplir
sos fins i desenrotllar sos projectes.


Aixi tots els qui fins ara han anat
demanant a la Caixa que destinks
una sala a lectura veurien omplerts
els seus desitjos. Perque l'associaci6
esmentada cuidaria d'aquest afer.
Tendriem aixi la sala de yrensaaont


podria haver hi tota ia de Mallor
ca i la m& selecte del continent A i l
aquesta seccib podria tal volta a ju -
dar hi la publicaci6 d'una revista
que a1 mateix temps que impulsas i
dns a coneiuei. la vida de 1% socied:lt,
podria utilisar els cmvis per la Sa
la tie prensa ocasionant aixi u n a
grossa econoinia a la associaci6.


Per complement de la S A l a de
prensa se tendria la Biblioteca.Per
aquesta se podria partir damuut
la basse de ia ja exiitent Biblioteca
Circulant queaniria engrossant amb
els donatius dcls socis i les cantidats
que l'associacib r?ogues destinarhi.


Ayuesta mateixa entidat podria
donar lloc a que '1s amics de colec-
cionar objectes de la naturalesa i
antigue:lats,que sortosament tambe
'n te '1 poble d'Arta, cuitlassen de
constituir el hluseu artanenc.


Si 1'ai.t sublim de 11 musica est5
ayui tsnt descu dat ,<qui millor que
una entidat semblant fomentar el
seu qonr6,creant un orfeo, i una or.
questa coni irnpulsarit 1, vida de la
bacda local qu'en ella podria tenir
cab 11 da ?


Ella podria esser tambe la que
pi-engues le eiiipresa del Teatt-e.Frin
cipal mmtres no 'n tenguks de propi
i adem& de moralisar a1 poble amh
escullides pelicules cinemstografi .
ques an a que a v u i s'ha tant nf icionat
constituiria uila seccio que durant
una tempot ada cada any podria re-
crear als socisamb escuttides pese:;.


Aixo i molt podria fer aquesta
sociedat amb la cooperaci6 de totes
les persones amants de la cu' turn,
moralizaci6 i progres de la nosti-c?
V i l a que segurament no faltarian.


Voldriem que aquesta idea fos
rebuda amb la sinipatia de que c's
mereixedora i a1 tocar a 1e.i porte?,
dels q u i poden aidarnos a durla a
cap. Trobar 1'a:uda que per aixo ne-
cessi tam..


A F
2 LLEVA NT


PER “MANACOR”
No podia esser d’altra manera,


Que vos atrevisseu a trastocar
amb mals termes a una villa honra-
da corn Arta que no s’havia ficada
amb voltres; que gosasseu voler re-
baixar l‘importancia de les nostres
Coves de fama universal;que fosseu
capaqos de tratar-nos corn a esclaus
somesos a uu infamani jou caciquil
que vos hajeu cregut poder pegar
cegament, irreflexivament, a dreta
i esquerra fins an a qui no s‘havia
ficat amb voltros ni sabia si existi-
eu, havien de ser per forsa jovenets
inexperts coin si diguessem infants
de ilet que plorinyen criden i s‘
escarrassen i fan rebequedures per-
que ja saben que 7 qui no plora no
mama.
No bo sabia amb qui les havia, per6


heu sospitava i‘ heu fet be revelar-
mo per tenir-ne absoluta segui-i-
dat. Sis jovenets sense una pisca de
seny! i sera aixi, quant confessau
que no duis rnes bagat ye que “ilu-
siotis,” aix6 es cabories. An aquets
que dins es cap no tenen m& que
aix6 que teniu voltros, a Mallorca
deim que tenen es cap qne les vola,
o tambe que tenen es cap ple de
grins Be heti let dir-ho, jovenets de
hlanacor perque aixino extratiyare
lo que deis de que es impoasible en-
tendrermos,


Esta clar, ?corn mos hem d’enten
dre amb els que per defensar !o seu
ataquen lo dels altres? Jo,vaig voler
repel-lir el3 atacs que feieu a les
nostres coses i voltros contestau en-
vinegrant l‘as: ante tant malament
que tractau a n e!s artanencs corn
una tribu esclava i envilida. 1 amb
aix6 no demostran sino impericie,
desconeixeinent ambsolut de lo que
tractau i una gnszdia sols propia de
jovenets de pel ruc8.


Perque sino <cornpodrieu dir qu’el
terrerd’h- ta esta tot arnb mans d’
a:gtins senyors si a proporc;6 d‘
habitants tenim molt m& alou,
molts mes :es;ablirnents que no la
vostra lliberrirna ciutat?


Aquesta‘ pintura extravagant del
caciquisme que mos feis no es rnes
que una copia de lo qu‘en diven cer-
tes novel’lotes que vos haurien de
caure de les mans a1 lleyir-les i que
pot ser heu vist sufrir a colcd de-
vers cavostra que lo que’s devere
Arta estam ben curats d’aquest mal.
iQue va que no gunnyen inillor sol-
dada els missatg-rs maiiacorins qu‘
els artenencs? I que a n‘els treballa
dors d’Arta les doneil millors jor-
nals? Tots el3 jorna!ers de la n o m a
villa tots, scnliu? tenen les seves fin-
ques que conrar i van a jornal just
quant volen per auaentar la 5eva
entrada i no tenim ni s‘u per mil de
pobres captadors, i en camvi en


venen de la vostra Ciutat. Si no fo-
sseu tan atlots no vos atrevirieu a
dir les . . . . toixeriudes inconvenien-
cies que deis sobre un caciquisme
bue no existeix mes que dins el vos
tro cervellet d’alotts puss&.
Vaja, atlotets {que tanpoc no sabeu
le tgir? <Que jo he ditilladres a tots els
vostros batles?Anau a escola un poc
m6s i lletgireu millor. (Per6 i que
voleu sostenir voltros que tots els
batles de Manacor d’una vintena
d’anys an aquesta part han estat
uns b m s administradors, i que no
s‘han comesos abusos‘ i que tots els
manacot-ins e s t h satisfets de la se-
va administraci61 Si tots hagues:;en
estat lo que’ls e pertocava i h:*pilej-
sen duit esl!zm ben dret, ja faria
estona que liauriex vist aixugat el
vostro deuta que se conserva ben
grosset encare, i f i n s podrieu veure
la vostra ciLitLit enjoyada amb mo-
numents dignes d‘eila.
Deis que a1 treb3.lInr per Manacor
ho feis t&mb> per St. 1,lorens S. Ser-
vera i hrtci? . Dcisau-mos annr jo-
venets estiniats i proeurau estojar
les vostres iniciatives, ilusions i op-
timisnies per aumentar el progres
de la vostra ciutat an el costat de les
persones de seny. Mirau corn la gl an
majoria d’inclustries que dins Mana-
cor se despleguen estan en mans ex-
tzrnes Mirau coni si
tiva si ha tenguda e
industi-ies noves, de cooperatives o
d‘entidats financieres han hagat d‘
anar a parar n mans de forasters
que exploten le; vostrzs t-iyueses i
tant nets de caciq;iis.%“ corn estau con-
sentiu entregar le5 suors d? les. vos-
tres riyueses i tant nz fs de caciqiiisme
corn estau ConSei1tiil a entregar les
suors de les vostres jovenetes i la
f o r s t de la v0str-a joventut masculi-
na a omplir la b o s s del qui ha ven-
gut a ex-plotar lo qze voltros amb
totes les vostrcls ilnsions i o2f;tnis-
me tenieu descilidnf.


Rqui, het; de gratar, jovenets opti-
niistes si voleu esst’r utils a la vostra
ciutat. Permeteu yue’l qui t6 mes an-
ys que voltros i ha sortit de l’edat de
les ilusions sense haver e;] trat enca-
ra en la CMS caducs vos doni a-
quests consells.


Sieu arnants de la vostra ciutat, a.
portant tot quant sapigueu i valgueu
a n el seu pogr65,per6 deixau-vosde
pt-etonir que hasti.n les ilusions per
fer cosa de profit.Lajoventut no ha
de guiar,sino que ha de sometre els
seus impulsos jover,ils a la direcid
dels qui estgn en les edats del seny
i I’experiencia Procurau que el vos-
tre optimisme no vos aciuqui, i PO.
sau-lo tot en ohre5 que enaltesquen
el noin de In vostra ciutat.


Per5 sapigueu tambe qrre casi mai
les polEmiques irreflexives i els a!.ics
impietosos condueixen m& que a
criar odis,i a enver-inar els assump-
tes e3 lIoc de resoldrerlos arm6nica-


rnent.Preferiu sempre fer campanyes
a favor d’assumpte deterininat que
no contra. Tot aixb, si anau de bona
fe i voleu treure profit del vostre
treball; que sino pretenguesseu mes
que xerrar per darvos a escriura per
cridar l’atencid i conbatre per des-
truir, no serieu dignes de que ningd
apoyas els vostros esforsos i traballs
que serien vans o contr3 produ
cents.


Habia coniensnt amb l’idea de
pendre en guas-zi las vostres s8-
tires, pero a poc a pcc ni’he anat
po;ant serio perque c k lo que valen
el cocitge i l’ardtdesa de la joben-
tut SI no se deixa ceqar per L-1 pe-
dantei i.1 tniit coirent entre joves, -$
i conseiit en posarse al cnstat dz le-
persones de seny per laborar ljer la
seva patria


Sieu bons atlots, i perdonau que
haja canviat de rumho. perque P r n h
voltros tant joves, he cons:dei-:tt
que no d’altre manera clevia f x h o ;
procurau atreura a la vostra Rcdac-
ci6 homos de pes,de pretig-i i de trem
pansa q u e frenin quanrgimporti k;


1 vostres envestides laborau sc.il;7re a favor de causas justas,raonabIes
i de profit segurs de que l’opini6
estara anib voltros 1 les generacims
futures vos ho agrairan.


Don per acabadcl aqueste ‘petita
pol&nica,pc,rque crec qne arnh el
rumbo que li havieu donat havia d e
resuitar sencillament infructueia


FL AM 21.


Es dignissima de remembrar la
tasca cultural i moralisadora que du
a cap el zel6s i actiu Vicari de S z -
Pobla Mossen p a n Parera.Son nom
com amic de la arqueologia mallor-
quina hs traspassat la mar que mos
circonda i es avui conegut a fora
pel- sos estudis dels Monuments pre
hist6rics de Mallorca


An aquesta profitosa tasca i a la
pesada de son ;Ministeri sacerdotal
n’ajunta un altra tambe de gran
profit i es I’espandiment de la snna
cultura publicant fa tretze auys una
revista Sa M m j d que escampa b o m
llavor entre els poblers i adamks hzi
organisada una Bibliotecd circulant
dins aquella Vila per propagar la bo-
na lectura.


Mes, un altre cake desconeixiem
d’ell i es de tal cayent que cal, darlo
a coneixer I es que mentres escam-
pn la sana lectura,destrueix la do-
lenta puis s e q o x c m t a 5a revma
en vintinn any ha destruits dins Sa
Pobla vuitcents i set toms inniorals
que valien 1457 47 p a s sustituintlos
per llibres bons Just l’any 1914 va
destruir 242 toms fent ne un formi
guer gros a Crestaig.
3
0


LLEVANT


f


Si a cada poble hi hagues algun-
elements axi; ja hu crec que se sans
ctjaria l'ambent cultural! iamb ax6
hei gonyarkn molt la moralidat i
les dones costums.


Lluch Ardent.


D i i
Les fcstas de S. Bdrtomeu han estadcs


enguanyex?rao:diiiari~s t ~ n t per la nTes
iniportancia que s'ha donat a cada un
dels numeros quz s'ccustumen, corn la


.icy concnrrencia de gent deis pobles co-
marcais i de fora.


S e anoinanfi un2 Comissi6 cornposta
de tres Torneus que hair vo:gut quedar
be i ho hsn consapit. Corrreilsaren per
co tractar 1. banida de rnhica-del Ret-
girnent d'inca, que d:rigeix el Sr Bda-
guer la qudl (1s p l w i i b w disci,miada,
executantJes prsses a nb ta:ita juses3 i
ninesirla que i l n s'admira coin 113 po-
gut son director pabar-la a I'd'tura en
que esta. Ade.iit5i de's pass3cdrrh a -
costu nab va donar tres coricerts a la
plasin en C I S qwls pogutrm fruir de la
sea3 111 iravelloza execticia Liastima


--,: ,.-qu* k+guent J 'e ~ 3 7 e$ clddfai eis inig
del p2sseig ;la rcmorada d-1s passet-
janls distreu i zstorba an els a m m de I'
art musical.


Ad2iiies de Id Rmda rn!litar citada se
flop u n joc d.: xerernias de Muro que
's una de les ~nii!ois parelles tnallor-
qu'nes.


La revetla dzl dissaple estigue mo't
animada a lo que contribui el* castell
de focs artif.ciaIs que fou de badant
efecte. El ball dels demes dies an8 tam-
bC ben ariiiii,lt i f i n i a altes horcs de la
n:t


La part relligiosa fou molt solemne.
Ilespres de les conpletes del dissapte
anib assistencia del ajunrament s : feu la
tipica prozessontta q e vo!ta la tends-
sa de devant el ternp!e cantat I'himns
rnentres romp la banJs en vibrant pas-
uobie i s'amollen algunes fletxes i iwa
rodella sicnbo'isant aixi la perfecta ar-


tes que 'I poble celebra en el carre.
En els oficis dels dos dies se canta-


ren ducs misses a vetis: el primer dia
I'orfeb novel1 d'hontos i el segbn el
chor de jovenetes qde j 1 est3 acreditat
per la finura i ajust aiiib que cantir. Uti
i allre ho feren .molt be. Predicd les
gleries del S a n t Mown Pere Domeii-
g: de Mdnacor.


';r
I rnonia de l'iglesia anib les honestas fes-


La colonia de Calarratjada pujd casi
en ple tots els capvespres a presenciar
les festes.


Sia enhorabona per la. Co-zissi6 de
festes.


C R O N I C ' A
DEL TEhlPS.=Encara que si-


guem a1 cor del estiu, no fa ja la
calor sofocant de la quinzena
passada en que'l termbmetre
arribk fins tils 33 graus. Ara el
t e m p es m5s fresquet esyecial-
rnent desde'l dissapte de Sant
Rartomeu en que feu deves inig
dia un xubasco tant fort i llarg
que posA la ferra de m& de rnit-
la savb. Desde llavores ha fet
algunes altres brusques.


ESl'AT SANITARI. =Les fe-
bres tifoidees, i gastriguetes que
segons diguerem estnven de pas-
sa diiis la nostra Vila han man-
cabat un poc, per6 encara hi ha
molts de malalts i colctin qui s'
ajsu de nou. Gracies a Deu, per6
ara no n'hi ha de molta grave-
dat, si be algu,is h,L passat per
lloc estret.


D'.~GRICUL,Tli'Rtl.-EstB en
el seu ple la cullita de les mel-
les. "hi ha poques en general
perb els preus alts an a que se
soste el bess6 son una esperansa
per els nostres conredors que les
permetrA umplir els respectius
serrons.


Perb, corn no totes poren esser
bones, vat-aqui que va pren-
guent extensio la malalth dels
porcs, per la qual s ' h m hagut de


prende mides per evitar la seua
propagaci0.


M0RTS.-De la malaltia dita
mori una nina de 9 anys fia del
nostre amic en Gabriel Metlara
an a qui aconipanyam en son
sentiment.


--De .la mateixa rnalaltia que
li dura sols alguns dies, passa
tambe a millor vida Fra Colom,
novici estudiant del Convent de
PP. Franciscans d'Art8 i natural
de Bunyola. Expressam a la
Rda. Comunidat i a sa familia el
nostro mes sentit condol.


DE CALARRATJADA.--An-
aquest llogaret s' hi celebra
ren en la forma de costum les
festes de St. Roc, acudint-hi
molta de gent d'ArtA i Capdepe-
rat. El dia abans, iesta de l i ~
Mare de Deu d'agost se feu so-
lemnament la colocaci6 de la
Reserva del SSm. Se feu cornu
ni6 general amb pl8tica, r-eves
tint l'acte gran solemnidat.


Passades les calms, la gent es-
tiuetjadora ja va buidant. Aquest
estiu n'hi ha acudida molta de
gent; de cada ~ n y aumc;nta ci,
ma manera exrr-aordinaria.


CASAMENT.-El dia 20 d'a-
quest mes en Ariany s'unii-en en
matrimoni la Sta. Catalina Rig0
Mestre d'aquell poblet amb D.
Antoni Gili Sureda veterinari,
fill de la nostra vila.


Desitjam a la novella parella
inacabable felicidat en. son nou
esta'i:


rr --
Aquest peri6dic est& subjecte a


censura esglesiastique.


DE
BARTOLOME FLAQWER(A> MANGQL


A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche que parte clirecto
para Cadepera y Cdarratjada y de estos puntos sale otro para to-
das las salidas de tmn.


Hay tambien cohes disponiblcs para las Cuevas y viajes extraordi-
narios.


r


8. 'as39


BGENCIA DE TRANSPORTES


Se sirven encargos para Palma y Estaciones intermedias


' PLAWTA DEL MARCHAR'DB.
SE VEN ONES c
lJN ESTA s


Informaran en aquesta dministracid.


GRANDES ALMACENES
San J o s e


. Yda. Ignae:; -- Fi:rero!a
iHOY, COMO NADIE
detalla en precios, esta c isa, todas las


y que venden mas barato que iiadie
PII


Tel i fono 211 I Pretio f i io -
ESTA CASA NO TIENE SUCURSASES


anda, de ~ s ~ ~ v ~
Cvre de Palma, 48 -ARTA
S'ES OBERTA F A POC. TOT ES NOU


I LLAZMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


P r c n t i t u t
SEWWEDAT I ECOPdOM1A


i i
A in& bou prerx que nkkmgfi cornprn.cnrt-o.s


darretons erl qnalserol estat, estigiien ineetre


':t) FUYA DES


Centro, 3-Brta * Grail ttstabliment d'en Sempre, Sempre, derreres novedats en ME RCERIA Extt:iis snrti t de PERFUMERIA
C O L M A D B


AMB CONSERVES DE TOTA CASTA
Repi-esentant dels licora de la casa MORENO arnb el sei1 awe !It:tt


-


Anis U irarnar
MAquinas (le cnsi SINGER a1 contilt j a pagues


No deixeu de visitarlo nmb 1;i segiiredat de que qnetlarea aiiib gaues de tornar-1;;
*