XL Q U l N Z R N A R I C A T O L I C M A L L O R Q U I ._ . - DfEs MEMORhBLES...

XL


Q U l N Z R N A R I C A T O L I C M A L L O R Q U I


._


. - DfEs MEMORhBLES
d


Ho s e r h eternament dins la
‘ historia de la nostra V i l a estiiii2-


da i fins i tot dins la de M,illorca
els quatre que’l poble 112 dzdicnt
a festetjar l’inaugut-acili del fer-
rocan-il que mos uneix amb Pd-
ma, i testimofiictjar n l ’h i ina de
l’empresa D. R9fel Rlnnes Tob-
sB l’apreci arnb que el tt5 tothom
i de quina rnnnera selitifn totsel
inks v iu agt-aimelit per sos sacri-
ficis p’el be de l a nosti;i Vila


Hui estades uiics festes mai
vistes dins cap vila mnlloi-quina
de la ta!ln de la iiostrr?, lo qual
ha patentisat lo que pot un poble
quant tot estA pi-& de! tnnteix
entusiasme i se donen tots lcs
mans.
L’exit es estat esclatant, f i r s no


previst, i a1 nostro entendre se
deu a una pal-tida de circunstan-


. a f ideh €&*, e l - *-
tusiasme popular, propaganda
activa, desig de festa i de conei-
xer Art5 de part del restant de
Mallorca etc. etc. I es estat en-
cczra l’6xit m& afnldgador I er


t qsnnt els de €ora s’en SDII tcr.iat.;
satisfets aixi de les festes corn de
i’hospitalidat del iiostt-o poble i
els d’nqui m x hem c1ued;its a-nb
el pier d’havcr fet una oI)!-ii ben
acabada i de sebrc la s,itisf:icci<)
dels hostcs que c1ii~;ii~t nquests
dics han honrada kt nostrn vila.


Per altra part, la satisfacci6 es
in& gran per no tenii- qiie de
plorar ni les mks pctita desgracia


ni wa snqde brega d’atlotells
per lo qual donam gracies a Deu
i la enhorabona a1 nostro poble
que ha donat proves de seny i cl’
o I- d e na t .


Mereix l’sxpressi6 me5 coral
de gratitut la prensn mdlorq\ii-
n a que sense exepci6 hn enviats
redactors especials que han par-
lat de les nostres festes a:nb I’
extensib i elogi que met-eixien,
honrant i ensalsant aixi publica-
ment la nmti-a viia.


Arnb tanta exteiisirj n’han pa^.-
iitt, que si LT,EV.‘INT no Eos consi-
demt per noltros coin una espe-
cie de cronic6 per 1’histori:r de la
nostra v ih , ja no’n pnrl:ii-iem pet-
creurer h o externparani. A l e s
cal que quedi p x c?. se1iipl-e gi-n-
vad:~ i’rt dispo.,ici i del.; esludio-
50s del avenir-, la i-escrry,i de tots
els actes que en aquests die; h m
t”ngUc1:i atreta l’ate:?cib p7iblicn.


Per ais6, volern ~ J X I I - - R ~ wi;i
no tic i :1 de ta 11 a .I a .


Sill enhorabona a tots qmr,ts
han contribuit c? l’eait gi-andiOs
d’aqueises festes i D e ~ i \?uli:L qae
!io sien 12.; derrcres.


A . F.


D i A 1 6 QEJUNY


ORNAMENT DE CARRERS


El dia se pri--;xita estir.1 I tot x s -


pira ja aires de festa. Se continuen
arnb aaividat les enramades de
carrers comensades ja desde fa una
setmana. L‘escalonada de St. Sal.
vador amb els pals enmurtats i els
arcs de bornbilles elktriques presen-
ta l’aspecte ile 1es mes g r a m dia.
des. El carrer de St. Salvador i Es-
trella esthiti p!ens de pins i murta.
El de La Sala ornat de guirnaldes
d e paper, pin:; i palos eninurtats
que acaben en e: Portal de la Con-
sistorial arnb UR frontis tor: enmur-
tat 1 masell de Earols venecians i
bancleres.


I71 Carrer Major que ostenta ja n-
vui el nom Rafel Klanes Tolosn
tot \yC:i-d d’un cap a1 altra hagcenthi
u n aiiissirn i gl-anilicis caclafal de -
vant (321. 1) IInr‘el i un altra a l’en -
trada clei Carrer de Palma it la I’las
set:i del Alarxando que esta tam5i
ad:)rr,ada ainh papers de co!or; q u e
agunnten en mig u n fmoni-.nal
quiiicj uC.


Pels rrincipals punts de la vila
hi ha enrameilades, distingint-se el
Carre cle la Cariclat i el del I’ou Nou
plens Js vxLaciissirnes 133 nderole!;
de totes nacions; el de Palma que
acicmes de pins muim i papers mos-
t ra peiljai1tes i colocodes am% +n:.
tria i Son g.rst una especie c k
cmastres d’esparaguera i rarxetls, i
el cart+ de Antoni Blanes (aQte:<
Puput) amb guirnaldes totes verdes
d’un ca;3 31 a!tre terminant a x 5 uri
cadnfal a l’entrada del carrel-.


Llastima que no se pensas o no sc
dispongues de temps per engalanar
tambe els carrers, de S’i?bt.rrradoi
el de Son Servera i la Plassa de In
Constitucid que devien estar-hi per
esser entrada de les poblacicins vei-
nades. ,


En general eI poble ajudii a I ‘ c r -
nanient perque se sentia entusins-
mat.


Amb una mica de mes clarcjr du-
rant les vetlades, no hi hailria ha-
gut res que desitjar, perb l’actuai
motor d e l a Electra no es 60 ent
per mes i all6 aont‘no n’hi ha qiie
no n’hi cerqcin.
La mpta
A les 9 del m a t i h Vila ja reb la


primera sensassib de festa Part de
la Comissi6 a la que precedeix la
Banda d‘Arta i els cav.tllets, cossi-
ers i Indis, tfesca tota la vila cap-
tant .


kribada del Convoy
A les 4 l’explanada de l’estaci6 i


Zerrers inmediats estaven de gom en
gom. Tot el poble s’havia trasladat
all6 per veure l‘arribada oficial del
ler tren. A1 punt se sent el primer
ciulo qu’emociona tots els cors i a1
cap de poca estona veuen ja la loco-
motora ”Art&” tota vestida de flors
qu‘avansa gallardament cap a l’es-
tacib. Un esclat de mans balletes
i visques entusiastes, se confonen
a m b elsacords de les Bandes der
Ketgiment de Palma i del d’lnca que
toquen la Marxa Real, mentres van
devallant del tren les autoridats
provincials i els ccnvidats.


Veim devallar del Cotxo-salon, el
Capita General Sr S i n Martin i son
ajudant Sr Pou; el R i s k de blallor-
ca Dr I3omenec.h amb son capcllri
d’honor Sr Ronet; el Piwident clr
1’Audieno a Sr Diez de Lsistra, D.
Bernat B a r d 6 representant del
Batle de Ciutat, el President de l a
Diputacio L) Pere Llobera, cl Co-
mandant de Marina D 11, Sbert, e!
Vispresident de la iomi3si6 pro\ in
cia; D. Andreu Jaume i el senador
D. Juan Massanet, el Director de la
Companyia de Fet rocarrils Sr Fe
liui els Przsident i vocal D. Juan
Marques i D. Antoni Rarcelb. Els
demes cotxos estaven plens a vessar
de le\ mes distingides pel-sonalidnts
palmessanes que [nos es impossible
anomanar per el curt espai de que
disposani t entre ciles hei havia re
pie+~itants de totzl la prensa c1 ‘3u
tat 1 1’8nima del nostro r’errocarril
11. Kafei Blanes Tolosa.


A C C : ~ DE G R A C ~ E S


Fent obrir pas els individus d e la
guardia de Seguridad de Palma vea-
guda aposta s’organissi la conitiva
grecedida de les dues Bandes de inu-
sica citades i de la d’ilrtA seguint
zdarrei-a una gsan gernacib que se
clirigeix a1 temple pairoquial que i i -
p s a r de ser de dia est2 tot il lumi-
iiat i ornamentat esplendidament.
hi99 se canta el Tt? DL‘UX cl’en Tor-
rel!, per el chor vzngut de Palma i
r,companyat a1 orga per l’orsanlsta


implorar les bendicions del cel en
aquesta ernpreua.


KEFRESC ’-1 L h SAL:i


Despres de la Salve ia comitiva se
dirigeix a la Sala ao it les pr’ :meres
aytoridats i dem& convidats son
obsequiats anlb un refresc esplkn
dit cosistent amb sandiutichs, dolios,
J e rez , C h a m p a n g n e i puros.
T o t bo i abundant. AI desfer e l
champangne ensata els dis;cturso.j el
batle D. zlndreu 1:‘emenias i seguei-
xen el Rector ct’Arta Rt. Sr . Rubi, ,el
represedtant del batle de Ciutat St.
Barcelh, el President de la Coinpa-
nyia Sr h f . i que ; , 1’:inima de 1 oi7i-a
D Rafel B\anes, el gerent del treii
de Sollei- D. leroni Estad.:;, T l m
Sr Hisbe L l r . L).)rn:iiech; cl C.t;iit;k
General Sr. San Martin i el Pre3i-
dent de 1’Audiencia Sr. Diez,


p’el pohle en festn, de fras~si 1;iuCla-
Lories a 13. liafel Blanes i hini.-ics dc
gloria per l’obra acabada foren re-
buts amb aplaudiments repetits i
perliongats pels concurrents


Inmediatament se passa a1 domi-
cili de D. Kafel Hlane.; i con acte d’
horncnatge dcstit:i la multitut do-
nant.li la m:i i ahrasios el-s m5s in-
tims dirigincse les autoridats n l’ei-
tacici per ciiipzndre la tornads clap
a I’alma.


El poSle lei; t< ihwi unp entu ;‘as-
ta despedicla donant se vives a bal-
quena. Es scgur quc s‘en anxren
ben inipressionats de la nostra rebu-
da, coni a noltra:; mos deixf un bon
l-ccord la s:iu:i venguda.


Tot.‘ el-; discursn.; p!c25 ct’afc<-tc


No s’havia vista mai aqui la gen-
tada qn’ncudi de tota hiallorca. Ja
el primer dia cmnparzgue nioltissi-
ma gent de C:ipdeim-a i casi cada
familia tenia hostes. De cada dia
au;nent:i i el diumeiige sobre tot no
se podia dona;- passa pcr els car-
rei-s de la festa. No van m6s espes.
sos R la 1i;rmlm d e Barcelona. Ras-
t:i dir que a le5 Carrere.;, de Cavalls
se calculen de deu o dolze mil per-
sones q x hi a5sisti.e . i dim la v i i t
a In mateixa hora no se coneivia pel-
les p:.*sses i carre.; que la fesra [io
fos en el poblc Tot era gent. E’s
trens venien caireg-adissimj 1 el ve’j.
pre del diurnenge sortiren trei; treris
amb unci vintena de cotxos cada u n
i no pogue e;nharcnr-se qu i vo\gu&.


DUNCIONS RZLLIGIOSES


3Iiquel Costa Llokera i I ) . Juaa
Quetgles;; corn a Jlinistras el 34. I. f
Sr. rh ton i DzyA i el Fisdd esglesi-
asric hiossen E’rancesc E r t w a i els
dotze pi’everes assistents coni de
costu rn.


L’iglesia estavrr de <om en goni.
Canta la Alissa GucGristica de Pero-
s i , una agrupaciir cot-al d- 1,) m&
selecte de f’alrna que c a n t & magis-
tcnlm.m dirigida per- el Ilil-ectar del
Orfed ,Ilallorqui 13. , Intoxi Oliver‘
1 acompanyats a n i b l’orxa per il. €3.
Salm organista de la Seu i amb I’ar-
moniurn per D. Iiafel 1~ic.h organis- -
t s dc Cordolzi. 19reciic:i e! Cjanonm


CORREGODES


Co2forme a1 prom-aim, el clta 17
sc celehraren le i de hixicletes. Se
yartia de 1’Ed:tciO voltant pels car-
rer; cl? nn, de fiafel Blanej, An-
to3i Wane>, C.\rretera Nova i Esta-
ci ) , G 1:iyaren en la regionz1.- Pri -
1~1.x- prerr,i de 50 pts D. Bernat Roig
de Lluchmaj\x-. Z o 2 S pts. D. Tu-
an Po\ de Palma. En la Cartera lo-
cal --Primer premi 25 pts Juan Fer-
D. Juan Marques Luigi
Prcsi lecl d e la Conipanyia dels Ferrocarrils de Mallorca.


D. Sebastifi Feliu Fons
Director Gereat d e la mateixn Company ia


i 2
I


s un dever de SA patriotisme, en els moments


sent afavorit per especialissim do que li aumenta
les fonts de vida, tributar un jus t elogi i expressar
amb tot el cor l’agrairnent a tots els q u i han apor-
tat el seu esfors a l’empresa.


Si un nom il-lustre, el de Rafel Blanes Tolosa ha
sortit espontaniament de la boca del poble per que
aquest amb sos propis ulls l’ha vist treballar i a
tots moments es estat en contacte amb ell, els qui
posats en un punt de mira m6s elevat, fitam a m&


D Rafel L. Blanes Wlassanet
lnlciador de la iiiillora que coninemoram.


que aquell ha tengut en la seua obra uns col*labo-


i li han dat tota classe de facilidats; amb una parau-
la, li donaren carta blanca per poder ell desplegar
la seva actividat a benefici de la nostra Cornarcat
Aquest fervorosos col-laboradors, aquests entusias-
tes impulsors de don Rafel, formen una entidat
qu’es la Cotnpanyia Ferrocarriles de Mallorca >.


LLEVANT, 6nic orgue d’expressi6 dels senti-
ments qu’animen a1 poble d’Artd i demCs de la COW
marca, en aquest dia en que conmemora el tanca-
<


I


II


I
i
I


n
ld


@4 n
D. Rafel Blanes Tolosa


peticionari i anima de la nova linea.


--
-53 G


ment d’una 6poca i s’entrada trionfal e n una nova,
jun t amb les manifestacions d’agraiment i simpatia
que dedica al senyor Blanes Tolosa, creguent inter-
pretar els sentiments generals de la comarca, ex-
pressa tambe, amb tota la cordialidat de que’s
capaq, e1 mks viu agra’iment a la citada Companyia
de ferrocarrils i en especial a la Junta Directiva de
la mateixa, de la qual no podem olvidar que hi for-
men part don Sebastii Feliu, emparentat amb ArtA,
i don Francesc Rlanes i don Rafel Amorhs, fills de


la nostra vila; motiu mCs per cceure que els senti-
ments de patria les han empks a secundar l’activi-
dat de son compatrici.


Rehiga la Companyia i Junta esmentades les
gracies m6s corals de par de tots, i sigui aqueixa
millora el lligam que unesca l’esperit de la Comar-
ca amb el de la Companyia per dur a cap altres
obres que siguin un complement de l’actual en
profit de u n s i altres.


A. F.
0. Bernat Galvet 6:rona
Enginyer-Autor del trassat de! nuit ferrocarril.


S’INAUGURA OFICJALMEKT LA


NOVA LINEA E L DIA 16 DE


_ _ _


-


JUNY DE 1921. - - - - -
- - - GRAT SfA A DEU - - - -


- - - - -
-__ ~-


~- ____________ ___


9 y /
/b‘


- 0 -


LES OBRES DEL FERROCARRIL


MENSADES E N EL MfSS DE JUNY


. 3’-


D. Juan Cerdd Pujol
Enginyer - Constructor del rnateix.
En LM d'a peu - Parada regional\.
P r i a e r prefii, Bartomeu Camps de
Sirleu; segon Miquel Ferret- de Sta
Jlarggiida. Pqrada pC< des poh1e:-
Primer premi: R,im>n Ginard (a)
Hurl6 i segon Juan Mrjrey (a 7 e l a -
bart.


CarreraS de caValls. -Se cx4ebra reit
en l'hip6drom que se feu apojta en


Les b'ontane!les dc Carrosa , el &a
19 a les 3 i mitja del c.qvespt-e A -
questes c'orre,vuch efen esperadcs
arnb deliri i feia dev& un m.25 que
hi hivia m v d i s que sc provnven i
r*avnllistes que pasaves iiissiony
p i r un o :iltr<. S ' h i ari-epleg i com
hem dit 11 i i q - c ~ ~ q:::i i1.i 5 cl? pc:
totes parts. Carrt>,s, mrr 'to.is, catso5
rnotos, autos, camions, (r13 tot hei
havia molt. S hi dugueren mil cadi-
re3 desde Palma i s'hi llogaven ca-
retes, perd totes eren plenes. G3,nya-
a-en eli prcmis:


A la Pnrad.i de rnlb.--Na P.lstora
de Betlem i seg6n Pzttta d i M.ma-
cor.


1 , ~ coniarcal p ~ r a v a i l s --Primer
Esglieq ?e hl )re11 i seg Sn Polo Je D
Juan 1 trres.


Lrt cuarta cornarcal per cavalls i.
Fgaj.-Primzr Creus d'en Juan Creus
I seghn To15 de l'amo de Sa Torre.


Parada g:ner:tl p3r cavalls -Sc
d i sp ta entre VeLur:fn de Barcelona
i hlontpier de Can ilulesa de Mnnd
cor. No b e cunipleix el retglament 1
el Jurat nnula >a prova


Siseni per cnvally i egos.-Pi-i-
mer' Farif de Sa P o h h i segt5n Rirnz-
P o de I,lo,etd.


S2tena piracla d- c..lvdlis -Dz
resistencia. -Primer Sd tan3 de Pal-
ma. Seg-6n FwiL de S 1 Publa i tercer
Peixet de'nJaurne ci,: S?s L l ~ i l l ~ d'Ar-
@.


Et &a 18 a ies 9 i mitja c k l vespr:
e n el Teatre Principal, presidint t '
I1 S r Risbe i auto: idats locals dj -
Vant selecte i numerds auditori se
destaparen els retrats de D Kafel
Blane; 3lassanet i de son fill D R;f-.l
Blanes Tolosa. El bon patrici art,t
nenc i distingit metge de Ciutat D.
.Josep Sureda Massanet lletgi le.; bio-
krafies dels dos personatges qae I '
Ajantaaent h-tvia a c x J i t cl:tlar.ir
filss il'lustres d: la nostrd vi13 co 1.
f o r m l ' aca cj?i? alhora lletgi el Sz-
gretari D. R.ifel Sard. Aqnesta hi,+-
graffa b3.1 do.x:n?,ilta?.i i m?lt b; I
escrita segons noticies serh publi-
cada prest i podrAn as15 )rir-la e.s
.nostros lectors. Tothctm sorti m;&t
ben impresionat dA a c e .


El mateix dia jrist d- ;;\at el poi-
tal de 1 Estacic) s'hi havia deatap 1-
da una artistica 15pIh cr.nexg;-. i-


t iva que en una placa circular de
mdrmol engastada en doble cuadro
de marmol negre i rnitja de Santa-
nyi amb figures de relleu dic "ail
la memoria *del Exm. senyor Don
Rafel Blanes Massanet 1 de son fill
el senyor Don Rafel Blapes Tolosa,
ininia de l'idea el primer' i executor
do 3a mateixa 21 seg6n, de unir la
vila arnb la Crutat pe'l cami de ferro
cte Jianacor a Artri..


Lo Magnific Ajuntament en recor-
danca a s o i il.lu5tt-e.; fill; i c o x a
testimml de seu ' m o r a la terra
nadiva.-XVf de funy de MCJIXX
I ."


nCTE CO,\U'.\IOI'I~DOR
Els znpleats de la Cornpanyia de


Ferrocarrils de .Mallorca tengueren
la piadosa pensada d e v e n i r
a Art& a fer Celebrar un funeral en
sufragi de l'anima de D. Rafel Bla-
nes Massanet que ja hem rejsenyat
en altre lloz, i de visitar sa tomba
en el nostro Cetnmteri, i en efecte
aquect acte se celebrh el dia 19 a les
9 i rnitj3:


Els trens feren una partida de
viatges an el cerncnteri duguent-hi
gratis a tots els qlii hi volieii anar .
La gentada fou eiiormz. Arribaren
el.; ferroviaris que amb Companyia
de I'Orfe6 de la Protectors entraren
en el Cernenteri. El Sr. Rector resi
un Pare nostro i diyue pat-aulei de
salutacia ais ferroviaris i seguiment
1). ;lndl-eu B-ircel6 lletgi un discurs
Je D. Honorat F o w l que sentim no
tenir prou e;pai per reproduir Li
cantest5 el Rector Mossen Rub i , 1'
Orfet5 canta d:spres una Salve i no-
varnente seguiren fins a Ar ta p x la.
ce1e':racio del funeral despres del
qual e n la S+hi s'oh;equi,i als ferro-
viaris a.nb un dindr. A1 brindis pro
ncnipinren dit-cursos el Ratle D. An
dreu Fz nenias D. Rsfcl Blanes To-
1052 D. S;,,>a,*ia Feliu i el S r Fo3t
e<cent.ili )It ap1and;ts E i n A grdn a
ni qici6 i cordialidat.


c o u vi *r s
EI dia 13 >z cs1e:x.i a 11 %ln un


convit en obsequi a (3. Rrfel BlaneS
Hei prengueren part uns 132 comen-
sals. Fou servit per la Fonda del
Ferrocarril de Ciutat que vengue
expressament, Rein5 en ell gran en-
tmiasme. A1 final se iletgiren moltis-
si-es adhesions i pronunciaren en-
tusiastes brindis el batle D; Andreti
Femenias, Mossen Salvador Ga1mi;s
D. Juan L! Estelrich, Sr CoIom;\r,
D Antoni Akover, D. Antoni Cano,
D. Andreu Ferrer, Nossen Francesc
Esteve, D Teroni Massanet i D Ju-
an Sancho; tent el resum amb i i t i
maqistral liircurs D. Rafel Blanc5
Tolosa. Semtim que la falta d'espai
mos impedesca ressenyarlos a tots.


El dia 20s'en feu un altre de ra-
s-acter intim de 32 comensals cele.
brant l'exit de les festes.


ESPECT ACLES


Fou molt hen rebut el Cine a1 air<>
aliure que se project5 en la P1ass-i
Nova cada vespre. Sempre estigiifi
concorregudissim.


Les dues sortides de carro4sc*
tamb6 foren molt elogiades. Sen pre-
sentaren cine molt hen adornade-. i
molt vistoses clu'el seg6n ve.;pre
amb bengales feien un efecte mara-
vell6s. La traca del 17 fou tarnbe clr
gran efeete, pero sobre to: el castell
de focs artificials del derrer vesprc,
Havitn agradat els foes japonc .
sos i el castell que c&i X-CSFIT
s'arnollA a la Piasa Nova, per6 eren
poc vists a ciusa dels abrcs


Per6 el darrer vespre que b'rltno-
llaren per disposici6 del batle I3
-2ndreu E'emenie; davant el-Cort6 d c :
la Gclarclia Civil i que tothorn 10s po
g u e veure be foren un final de festa
eaplkndicl, Molts i bons.


Tothoin s'en feia llengos en ala
bansa sAva, 1 be la mereixien.


Voldriem haver pogut donar mi.>
excensih an aquesta re;senya, p r o
no di,poniem de mes espai i en un
a1 re numero ja seria estalitissa. El
lector s erl ferd carreg.


0 0 G 0 C C O C O C D O J D ' C C O O O ~ ~ O G O O C O D ~ O O D C G ~ U D ~ B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O D U G G ~ D D O O O O D O O O ~ O O O D O O O I ) O P O W 0 0 3


WCiO DE CARRUAJES
DE '


84RTOLORh& FLAQUER (A) MANGOL
A todas las llegnJas del Ferrocarril hzy coche qli: parte ciii-e;to p I -
ra Cadepera y Calarratjada y de estos puritos sale otro pxra to,! t j
las salidas de tren.


Hay tambien cohes dispmibles para las Cuevas y viaje; extraxJi
narios.


..,-


AGENSIA DE T R A N S P O R T E S
Se sirven engargos p ; ~ n P;ilma y Ejtaciones inte; me &as.


PLASsZTA DEE MARCilAND3.
4 . LLEVANT
-


* .
. .


SEVEN EN ONES c NDICIONS
UN ESTABLI ENT D‘IMP


Informaran en aquesta Administraci6.


GRANDES ALMACENES
-San J o s e


D E


Yda. Ignacio FigKerola
-- __


IHOY, COMO NADIE
detalla en precios, esta cisa, todas las


y que venden m6s barzto que nadie


T e l B f o n o 211 I Pmie fii o
ESTA CASA NO TIENE SUCUKSALES


(hrre de Palma, 48 --,4RTA


P r c n t i t u ?
%J


S’E5 OSER’TA F A POC. TOT E3 NOU
I LLAMPANT. SERVICI ESMEECADISSTXI


E n s a i m a d e s 1 p a l l e t s
En lloc se to,hm -1ill6s que a !a


PANADHERIA vi c t i a
E S F O R N N O U


1)‘E:h


E a u


Grail establiment d‘eii Cenlro, 3-hi [a


I.