1’13 Q 1.1 N Z E N A R I ~ A T O L I C H A L L O R Q U I T 4 Hi ha que...

1’13


Q 1.1 N Z E N A R I ~ A T O L I C H A L L O R Q U I


T 4


Hi ha que viure dins kt nostra
‘vila per vcure corn d’una m;ine-
rii iiisospitada sembla i tnar can-
Tiant iins el set1 cnr8cter. Es a -
qi-lest un fe:iciriien que no sol fer-
se amb gl-llil t-<Lpidesa, i no obs-
tant qualsevol dil-iil que mos han
trnginat I’optiinisme a bagonadn
plena.


Et poble nostt-o s‘h.1 ca!-acteri-
sat scmpre per i’indolenci;i, p a -
la passividat; sol 1-cbrc senzpre
amb certa indiferencia, qu,rlse
1-01 proposicid se l’hi fassa; sol
reinar la mes g a n fredor ai en-
torn dels projectes m6i cap:issos
de moure’i en que siguen per el!
millores de pt-an importancia.
;_Per quin ideal se deixava niai
entusiasmqr?. Ni les institucions
socials, ni les associacions poli-
tiques, ni els ideals relligiosos, iii
lins el virus de les nefastes cor-
I-enties modernes hail s t a t ca-


x6 paces de moure fortamelit el po-
ble. Aqui no hi havia gran idea
per res i si algrin dia un asunipte
deterininat ha semblat fer pen-
dre el foc del entusiasrne, es es-
tat foc d’encenais qui h i durat
breus moment<.


r a ~ i 6 p ~:-eiu clue I:t i’idc:i de l’en-
g r a n d i m ~ ~ t h,t pi-2; en el cor de
tots. La v i h , j.1 no se sent v i h ,
ja se soniia convet-tida en Ciutat .
Hei h i q i in eicoltnr elsrotlets qiie
pet tot ce formz*i p,r fer-se cll-
rreg de la vnrieLit de projecte.;
que brollen ai-i-ea. N:, soli ja sol.;
tcs proxiin,?s festes (que sci-gn co
sa im,itadn) sino que se projecten
i est&:i a punt de sei- una realidat
varies places J’impoi-t:incia. S’ha


p,il-ln d : du:- el trnnvin d’A2rtA a
Cahrratjad,]; dz cor;s,truir un
Stadium pet. esncctacles piiiblics,
de fer anyalment unes fires i es-
tablir uii met-cat sot‘nxniil, se
pt-ojecta per dins breu temps la
gt-aduacici de les escoles de nins
ctc. etc. cQili coneixeria an el
nostre poble, vegent-lo avui en
c o 11 s t a n t e bu 11 i c id!


Aixo pot e s e r tambe passat-
ger; pot ser que aquesta eferves-
cencia popular, duri tarnbe poc,
perb de totes rnaneres hi ha que
convenir que un poble que s’ha-
via sempre vist aillat de lo res-
tant del mon; que no havia mai
pogut espandir-se per falta de
medi rapit de locomocib, te dret
a somiar i gens estr-any seria que


C O : ~ ~ ; I S ~ ! j:t uil Ila~*g passctg; se


- En canvi ;t;rui s’el veu trans- a1 vmrer-se posseidor d’aquest
formant-se.des& que ha afinada I medi, el ferrocarril, sofresca un
la venguda del ferrocarril. Tant canvi Pronta i total.
c,cp;11 s ’cos ta la fetxa ‘de l‘inaugu- 1 . E n aquest canvi noltros el pre


concebim; mos entusiasma el
seu optimisme i ja’s sap que i i -
quest cs un gran simptoma en 1;1
vida dels pobles; es simptoma d : ~
1-eqeneracid, de progrks, d’acti
vidat. de millorament, de benes-
tar, en ti, d’esperit juve’nil.


Deu vulla que aquest estat d’:t
nim avui tant patent en la n o s t x
Vila, 90 sigui foc d’encenais, corn
altres explosions d’entusiasmc,
sino de llar-ga durada per dur a
c a p els herrnosos projectes qu‘ct-
vui van broliant i prenguent C i l
mi de realisacid; pes6 procur-em
tots encaniinar aquest optimismc
p’el cami dreturer, aixb es, el q u i
se bassa en la perfeccib, en tots
els ordres i s’encamina cap a1 fj
primordial de l’homo que’s cer-
car el reine de Deu.


A. I?.


LES FESTES
El dia 1s a les 8 i mitjn del vespre


hi hague en el local-escola de I,a Sa-
la una reunici cricl&i per iii,?Ji (!e
yregd, per tractczr de 1’organisaci.i
de les pr6ximes festes de l ‘ innuj iu-
racii, del ferrocarril. Fou presididit
per la Comissid org-anisador&.de que
ja parlarem en el darrer numero.


Obert l’acte piengue la paraula
D. Miquel Oleo el cual esbossa en
linees generals el programa que la
CoaissiO havja projectat corn tam-
be el \-i::tzz que feren a Palma per
entrzvistnr-st am!, els propietaris
cl’aqni-:~~ tci-ille i l’entusiasme amb a
2 LLEVANT


que aculliren l'idea de les festes, en.
tusiasme que han demostrat apor-
tant la cooperacio cada un amb els
medis de que disp6n.


Entre els n h e r o s del programs
projectat que se feia per tres clies hi
ha :.fa:


Primer dia a1 capvespi-e - Arri-
badade la Junta de la Conpanyia
del ferrocai.ril, autoridats i perso-
nes convidacies; Te Oeum a la
Parroquia i -Salve a San Saivador;
refresc a la Sala; Manifejtacid de
simpatia a D. Kafe! Blanes; descu-
brimerit d'una Mpida cunmemorati-
v a e n l a Hassa de 1Estaci6 en la
qual se perpetui la memoria dels
ilustres benefactors artanencs D.
Rafel Blanes Massanet ( a . c. s. ) i
de s e ~ fill 0. Rafel Blanes Tolosa.
Despedida de la Junta esmentada.
Tot aixci i demes actes que se cele-
brin han de sei- amenisats per les
bandes de musica qu'assistesquen
haguent per de pronte convidacies
la del RetgLment de Palma la del d'
Inca, la de la Misericordia i la dels
exploradors de.Mar;acor. .


A1 vespre, focs artificials a dife-
rents punts de la poblaci6: Plassa
del tren, Plaza de ilntoni Maura, i
Plassa de la Constituci6 Amb musi-
ca a cada plassa.


Segon dia--Diana per totes les mu-
siyues. Repartiment de carn, arrbs,
patates i vi an els pobres. Ofici de
Pontifical a la Parroquia. predicant
el Canonge Sancho. Capveswe.
Gran castell de focs aitificials, cine
a1 aire lliure, i diversions infantils
an el Trespolet.


Tercer dia - Diana; Ofici solemne
a Sant Salvador i a1 capvespre
grans carreres de cavalls a1 hip6-
drom que s'arretgla a Carrossa en
el punt anomanat Pla de Tarrago-
na. AI vespre focs artiilcials i de-
vertiments populars, cavallets, in-
dios, cossiers etc.


hles o mancoera aquest el pro
grama qu'anuncia D. Miquel Oleo.
Eis del public i entre ells U. Guillem
Tous D. Antoni Solivellas, E n
Cuiem Bujosa, EnJuan Marin i al-
tres feren observations i proposa
ren alguns altres numeros nous.


E n vista de que no hi havia temps
material per en dos, dies i mig donar
tants de numet-os i supusat d e que'l
public nianifestava desitjos d'am-
pliar amb un dia mes els descinats a
tant notables festes, s 'acorda que'l
quart dia se destiniis: el mati a l'ofi.
ci funei a1 en sufragI de ;'Anima de
i'inspirador de l'idea, de portar el
ftrrocarril D Rafel Rianes RIassa-
net ( a. c. s. J fitner-ul que ri detiici
tot el 1)ersoifal de la Cornpanj-ia de
ferrocarrils i manifestaci6 pilblica
a1 cementari per m a r a depositar-
t in? corona damunt sa tomlxi, ;!ant
se EcuB un discurs necrol6gtc. Ai de


C a r r ~ s s ~ s , d t r e s de\.ci-!:jmznt? p I
( . ~ ~ C C S ! ~ : ' C - k i h3:lrfl coIIcl.lrs d..


pulars i el vespre traca final.
Seguidament llegi el Sr. Oleo la


llista de suscripcib qu'havia au-
inentat molt com se veura en altra
I l c ~ i s'en apuntaren de nous.


L'acte Se doni per acabat.


La Comfssio


Casicada dia es anat reunintse
per comviar impressions i ultimar
detalls. S'han repartit els treballs
encarregant-se cada un de alguns
punts del programa. Tots i cada un
aixi van fent tota la feina preeisa
perque surtin les festes lo mks llui-
des possible.


El public se va entusiasmant ca-
da u amb el n.' en que tC gust i en
les tertulies i cas inos no se parla
de res mes. Especialment les Carre-
res de cavalls tenen fora de si a tots
els cavallistes locals que ja van fo-
ra corda.


S'han encarregats a I'empresa So-
ler eis programes de les festes i p'
els focs artificials s'ha escrit a una
important casa del continent.


E s t i est udiant tambe la Comisri6
la questi6 de l'allorjament a fi de
que els qui venguin de fora trdpi-
guen si es possible estatge o a la
manco manutencid.


Es de creure donada la competen-
cia dels distingits Srs. qui formen
la Comissid que tot sera prevengut
i tot estira corn conve.


Ln via


Hem visitades les obres d'expla-
naci6 i tensi6 dels rails 1 es coratjds
el veure de quina manera s-adelan-
ta La setmana passada posaven
rails en el Tunel de Son Sard El dia
27 possren ja el primers dins Id pos-
sessio Es R-lfaZ propiedat del bene
merit D Rafel Klanes Tolosa el qual
volgue fer amb tal motiu un obsequi
an els treballadors. Acudi ell alla
desde Ciutat i desde Arta hi anaren
tamhe alguns amics i se don2 un
Zilnch an e!s doscents i pic0 qui fan
teina per alla Ei refresc ionsisti en
enssimads, galletes, copa yran i pu-
ro.


Es per demes ponclerar la gauban
SR amb que fou rebut tan generbs
obJequi i lo contents que estigxeren
tots.


1%1 dia 29 posen rails ja deves Son
B m Tenips i pensen a 4 ja esser a
S a Coma Cegriera.


Sembla que devers mitjan setmi-
n a qui ye tenen qanes de que'ls
i-ails siguin an es Coli des Cassador
i 5i Deu ho vo1, a1 tqrnm- w r t i r €&E-
V X K T podrein szntir ciular la loco-
motora devCs ,Mi l-ciri.


Deu ho vulpyi.


Una nova Plasa
Ja diguerem en Tin altre nrimero


que hi havia el projecte d'obrir un
carre qu'unis el C'urt amb el del
Ponterrb, tomant la qu'es avui cos
tura del carre de la Puresa. Id0
aquell projecte es estat ampliat arnb
l'idea de convertirlo amb una Has -
sa que per lo regular serviria per
carniceria i pescateria. L'idea fou
molt ben acullida i els vecins bene-
ficlats obrireri una llista de suscrip.
cib que dona bon resultat. El batle
D. Andreu Femenias vist I'entusias-
me public oferi la seua cooperacid i
lo que era projecte s'ha convertit
en realidat S'ha comprada ja la ca-
sa de mestre Antoni Escriva i estan
en tracto els trats de Can Fosa i se-
segons sembla sera aix6 cosa de
pocs mesos


Es aquesta una obra que mer-eix
un fort aplaudiment perque en rea -
lidat la pescateria no pot estar rnes
en el xibiu qu'avui ocupa i el tin-
glado de la carniceria afea la Piassa
de la Constitucio que sense ell ten -
dria mes elegancia i fins es digne
de que s'adorni amb un monument.


+-


'


PASSEIG
Es tambe un fet la construccid d'


un llarg passeig desde la Carretera
Nova davant Can Corona fins an ei
Collet de Ca 1'Xmo'n Jcan Sard
Gracies a les gestions del batle els
propietaris confrontants cediren els
mecrcs que eren iiecesaris per ai
xamplar el cncre c,ue senyalava el
pla vei i ai-a tenclrri prou exampli-
tut per fer amplei aceres a c ida
costat i dues fileres d'abres. Els qui
camprep trasts se subjecteri ja an a -
quest nou trassat que sal arribar :+
la C a r i e t x a de Santa hlargalida
queda convertit arnb una plassa i
continua despres atravessant tot el
Collet. Aquesta- setmana passatla
vengu6 I'ai-quicecte Si- Grau el qual
prengue les mides necessaries per
er la rectificacid del pln.


A propbsit de In derrera prohibi
cia feta per I'IIm. Sr. Risbe de H ? r -
celana Dr. Guiliamet de captar per-


pobres d'aquelia di3cessi i la sus
pensid acordadct ja de la anomena-
da .Fiesta de 1 3 flor. bo sezi que
f e s e n un brei1 comentari jLt que
per t a e s parts hn posat. rels aquell
mal del nixki-nisme tot i demznant
que ara quC s'acosta aquella diada
no aigui la riostra hhllorca la re-
negada que no vulgui entrar per -
I 'her mo s cam i noi .


Q i s n t ai-a fa un any st: remsIc5 ;1
8 irce!onn d'aquella miae ra tan i n


medic duprosos de moralidat per e!\ ' v
. .


LLEVANT 3


decorosa, la questid del joc el cul-
tissim escriptor En RamOn Rucaba-
do, escrigue demunt la Veu de Ca-
talunya, un article, bell corn tots els
que de la seva ploma bi-ollen perque
la seaa anima profundamkt rzli-
giosa correspon admii-ablement an
el seu cor i aquest cor a1 parlar es el
qu i diu sempre molt belles coses.


En I’article de referencia titulat
*El pa brut. Ilegim: Es cristi8 do-
nar un tros de pa a un pobre. Per6
quant aquest tros de pa es brut
d’inmundicies, es pot- dir que aix6
e s ci-istig?.


Perque la caridat es ofrrir el pa
en nom de 4 e u . I el p3 b r ~ t ?e2 nom


Vertaderament, si el pa que s’ofe-
reix a la publica benef%cmcia pro-
cedent dei joc, es pa b J t , que no
hird el qui procedeix de la bacanal
.Fiesta de la fjor* pa recullit amb
descaro en uio:nents d’exibicib, fins
per familie; q a i volen passar per
crisrisnes, pn ciitregat per vanidat
e n moneats ustremudament passio.
rids?


Xquest pa. no hi ha dupte es tam-
be un pa ple d’inmundicia i no es
cristia a m b una cosa mal adquirida
voler fer una bona o5ra. Ayuest pa
deshonora an a qui el dona i tam-
k6 a qui el solicita.


Voldriem que la disposicib del Dr.
Guillament tengues eeo dins la nos-
t ra diocessi unica manera de que la
caridat s’aplicas seguint aquell pre-
cepte evangelic u La fzia dreta no ha
d e sebre lo que hagi fet la ma es-
querran.


--“ de qui s’ofereix?


Ploriana


DE GEOLOGiA
Estudi de15 nostros terrenos
Si pass& desapercebuda per la in-


mensa majoria dels nostros vesins la
venguda dei pro!esor Dr. Darder i Pe-
ricas, els qui tenguerern la satisfacci6
d e acompanyarlo en les seves excur-
sions per la nostra coma ‘CB, no porem
deixar d’apuntar la importancia que per
la ciencia i Is agricultura represeateii
els seus descubriments


Per la ciencia, en quaiit ha senyalat
una gran extensio de tcrreno friasic
l ins avuy ignorat dins sa comarca de
Lleuanf, marcant adernks la major ex-
tensi6 que hi t6 es terrcno cretdcic.


I per l’agricultura, en quant, estu-
diant la Geologia sa formacio i compo-
sicid de les terres i sa manera corn es-
t A i i sobreposades ses diferentes capes
en els drfererrts terrcnos, rnos ve a dir,
per exemple, que ses graves trilissiqnes
son ses miltors perque tenen rnes nidg-
nesia, i que per entre els diferents te-
rrenos o pisos es per aon corren FCS
aigos subterranees I per lo tant el s:u
provable aprofitament. L‘estudi d’En


F


Darder, per aix5,’es una p ~ s s a que hem
adelantat en I’estudi hidro!dgic de la
comarca.


Tots els qui me ktjeixen han vist en
els scrrats de les mudanyes corn es pe-
dreny estA dispot en fuis i ‘nos fa s’e-
fecte de veure els llibres composts dins
una llibreria o be drets o b3 amb una
inclinacid mes o iiianco proliunciada.


Si dues d’aquestes c a p s , fuis o
plccs,pon continues i sa de dernunt
deixa filtrar s‘aigo procedent de ses
p ujes, es natural que aqu s t a p s s i fins
a tocar sa de devall; perti, supxen i
ara, que sa de devall sigtri iin:ier ma-
ble, es dir que no deixi p 3 s s x a i;iella
aigo, <que succzirri? Es bo de ver’re,
s’aigo w r r x a per dewunt aquelld c tpa
fins arribrlr an el punt ines oaix, i en
consecuencr:t, si no’tros coneixem be
sa iiaturalesa d’aqcstes capes i la seua
inclinaci6 ssbrein atrlb exactitut aon
liein d’atiar a sercar s’aigo.


Aguesta es la bass. dels ectudis hi-
drologicc, el petrfeccionaii~~~iit dels quals
inos podria rcportar U I I aiiiririit consi-
derable de riquesa.


i&erque la Diputaci6 de BAears qui
desiara fa manifestxiotis de proteccio
a la n o s n cultura, no dedica part cl?
les seves enersies a la formacid del ~ I M -
pa geologic priiner i l’hidrologic des.
pre.s, de icls tres illes? L’agricu tura que
e5 el fonament de l d Iiostra riquesa mi-
lloraria notablernent i en restaria extrc-
madament agrahida.


LL. G.%RCfAS.


Les Obreres de S m t Josep
Els dies 15, 16 i 17 d’aquest ink, en


el Convent de Sant Antoni de Padua
se celebraren fes solemrrs Coranta Ho-
r f s que per cada any deixd la qui fou
SJgretaria de l’associaci6 D.a Maria
Terrassa. Tots els actes resultaren
molt solemne?. Predica el Triduo el R t
P.Castell de St Feli2Nt.r-i a:: Porreras.


El dia 17 a1 capvespre, a les 4 i mi t -
iat en la sala-escola del mateix convent
tengue floc la tarda literaria-musical
que acostu nen celebray. En ella doni
el mateix P. Castell una brillant conie-
rencia ensalsant la caridat cristiana i
tbiant coriselis prictics a fes associa-
des pcr fer la s e w obra rnes agradable
als ulls de L3c.u


El Chor de S*a Isabel, format per
donzelles i que dirigeix amb una corls-
tancia, entusiasne i maestria adniira-
ble% D a Rmey Paharnonde cwt3 amb
molt d’ajrist, I’HirnIiea St Josep, els
goigs al mateix, els Pare Nostros de
costurn i la Fe de’n Rossini que hague-
ren de repetir davant l’insistencia d‘
aplaudiments de la Concurrencia.


La Tresorera Sta D a Margalida Su
reda lletgi el moviment de contes de
drirnnt I’any. A I‘interrnedi se feti capt i
dins el local i distribucib eiitreles 50 ~
cies actives do les 1,imosnc.s a rcpsr:i!-.


En la capta se reculliree 125‘59 pis.
Sia enhorabona a totes.


C R O N I I C A
DEL TEMPS.-Despr&i d’escrita la


nota meteorologica del n.O anterior
torn3 canviar el temps, de manera qu’ei
dia 15 a1 vespre ja p!ogue tota la nit 1
bona part del dia 16. El vint i vintiii lo
mateix, de rnanera que casi tota la set
rnana passada feu temps de mars.


Caigueren tambe algunes calabrui-
xades fortes i feia fret. Ara d e s assen-
tat el temps i f a bon sol.


EST IT FANITAR1 --Seguim, grz-
cies a Deu en oona salut. Eis tnietges i
potec.iris dscansen. @e duri, si con-
VB.


COdVMPRA -D. A ntoni Massot ( a i
Notari, h i co.nprada la botiga d: Cali
G?il incia i s’es establit p’el seu conte.
En tiuiem Bujosa ha passat al carrC
Major n . O 21 (Can Tiros) i segueix tell-
guent 1’Agt’ncia 6’ArtA a Palnia.


DCSGR.4CIS;.-Dia 21 UT\. atlot de
C.rn Calletes se dwrera U H auto-
mdvd i quaiit wgue amollar no pogue
esreiit ariossegat tin bon t10j Quedi
ainb 60s jo:io!,s.ino!t pelats i valga que
no fou inks.


-Dia 25 a naig di2 una nitla de 6
anys d’en G:isprct de nr? I’orreta e a -
tav’t d e v x a el loc; s’hi gird d’esqueiia
i els vestidctj preiiguereii quedaiit tot3
ablanada Alnb rls crils que dava tiei
acudi Iliad6 Estamera que I’apaga.
Que(i&tot:i u n a llaga desdr ses anques
fins an es co!I- S.Estaniei-a tarnbe se
feu cretnadures a Ies nians.


I W U TLLEGX4FIST \.--DesprGi d e
brillanrissiins ex:!rcici: fets a .VI adr:d
en la drrre.r.4 mrvocatoria de T e l k r d -
fos es estat apr-ovat per ingress i r en e!
Cos, el ov2ner D Bwtomrii Llireras f i l l
de l’nino’li Tomeu de I’dia. Tot just i1-I
cmplit eIs q.iiiiz2 anys, Io qual p;oi a e_
grau de la seud intelrgencia i aplicacicl.


R+ibiga ell i sa familia la iiles cum-
plilla whorabona.


ECAI-QNADA NOVA.- Se f a una
millora notable en I‘escalonada de Sant
Salvador i es la continuxi6 del r a m i
que va per darrera 13 Parroqitia. Uiia
bri.;ada d‘hornos amb els caminers d e
la vi!a van tscotant el terre desde e i
Carre de les Figueretes dins a 13 cotxe-
ria de la Rectoria. Fins aqiri s r ~ 5 carrC
i llavores commjara I‘escalonada fin..
a unir-se arnb i‘altt-e que v e 11.: la plas-
sa de la Parroq!~ia


A ljllllois hosa
Ja cs taverli ti rant ?,1,4v.& ST ~ (4 :I .I r? r


s’ha I-ebJt parte de 11. IM‘ei F: ::ne:.
digue:it q:ie ;I k s n o u i mlrj .r p:
ria UIZ nvio desde foilens:t. S’?i j. it.-
ta una cr i th i a IC; cle1.1 toihoni


vol er I tL:nt s-.inu que feia vo l t
E s w t i t uti aronteixeniznr. l’orh-\.m
anava a l.ai:-e.
.


Fixau-vxs be eii sa Oiredcib: CARRE MAJOR 21 ART:!


ANDES ALMACENE
San J o s e


Uda. Ignacio Figuerola
- _-


Pdii e ri ;i


Cor b a t e r i a


B 31- dad os I Bisuteria I Perfu neria Zipteria C 3 J Eec ci o z e s T a pice i i a s C 3 rs e t e r i a A 1 f o bra s Sed :ria
ABXIG3S CAPOTES PALLIZAS IMPERMEABLE3


Articulos para luto -- Generos de punto -- Bastones
y paraguas -- Articulos de viaie


PJ fi o I e ria


SASTHERlA - MODISTERIA - CAMISERlA
Mintas de Lana - Chanclos de Gooia


Grail secci6n de Peleteria


a Ran~a, de Esteva
Cm-6 de Palma, 48-ARTA
S’ES OBERTA F A POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVfCI ESRIERADISSIM


P r c n t i t u t


i i


(a) FUY’A DES


Gran establiment d‘en . 3 Centi’o, 3-Arta
Sernpre, Sempre, cierreras novcdats en MERCERIA Esteris sur t i t de PERFUMERIA


C O L M A D Q
AMB CONSERVES DE TOTA CASTA


Represeutant dels licors de 1:t casa MORENO amb el seu acreditat


Anis Wiramar