perb fa ank es tai a1eg:i.e i estrenyen es r edd . Art5 Madona l’amo...


perb fa ank es tai a1eg:i.e
i estrenyen es r edd .


Art5


Madona l’amo rn’envia:
si no hu cuinat que cuiiieu
que per ventura tendreu
es segadds a mig dia.


hfitjorii.


No hu conegut l’amo’n Pebrc
qui‘m va mostrA de seg6i
Entre sa terra i sa ma
sa faus just ehi ha de quebre.


Petsit.


Ramon dels Pujols


Els qui treballen
No son dels bullanguks, no son


tampoc dels qui en les publiques
sessions del ajuntament de Ciutat
duen sempre la paraula per fer ma-
nifestacidns mes o rnanco esteriI5.
Els nostros amics, els regionalistcs,
en aquest derrers mesas han donat
una nota agradabilissinia. En el
bufet de treball es alla aon han con-
cebut els projectes i sense fer gens
de renou les han poszts a la publica
consideracib .


El seu sistema de treball es el
modern, el practic i vertader. Con-
cepcions enlairades vengudes des-
pres d’un estudi serio, profond, de
la :materia, )Isortint del rutinarisme
an a que MOS tenien acostuinats els
mesquinets intel-lectes per els yuals
la politica del voso es I’unic ideal, es
io que mos han presentat en Roca,
en Forteza i en Quintana, per re-
formar la nostra Ciutat. En Roca
i en Forteza estudis d’embelliment,
algunsposats j a a la practica en
Quintana un estudi ben acurat de
construcci6 d’escoles. De tot la
prensa diaria n’ha fet elogis


Estam satisfets de veure corn el
pessimisme d’un temps se mos torna
optimisme i voldriem que la vena
uberta se convertis en roi inextron-
cable en el qual beguessin tants i
tants d‘elements qui per no aban-
bonar,la crisalida estan condemnats
a la inaccid perpetua.


FLORIANA.


NECROL6GI
t


Entre els qui han passat a l’al-
tre mo:; durant la present quin-
zena mereix un especial record
Mestre romp Rodriguez, que entre-


gA 1’~nima Deu el dia 0 a la u ~ a
del caprespre. Uedicii LOLL sa \-i’-ia
a la mcisica. De molt jove se distin-


i D. Pere Font dels
ti direcci6 de la Ban.


cia del sei1 yartit; rcPs tart clisolta
ayueisa , segui ell per son conta
i se dedici i: l’ensenynsa de sol
feig i pi-jncipis de piano, violi i a l -
tres instruments. l~ major part &is
qui han apr-es de solfetjar dins _L\I-.
tli so11 dejxehles seus.


Tanibe f o u organists de la Parro.
quia , car-I-cg que ha desenpenyat
ima trmtena d’anys, f ins pnc.s dizs
ahans de morir


Ha mort a l’edat de SI anys i es-
tam segurs que sa mort sera senti-
dn per tots els qui’l conexien. Es
just que tots sos deixebles I tots els
qui mos hein clelitats en la nostra
infantesa sentint les pesscs de sa
banda li 1-esem un Pare Nostro.


Que deu l’haja acullit e n la Gloria
--


:\I pobIe de Sitjorn-gran (Manor-
ca! mori el dia 26 de Febrer ;I les
tres de la tarda 11. Juan Pons pare
del nostro amic i amic entusiaste de
LLEVAWT I). Hartomeu Pons Moll,
exbatle d’aquell poble. Ha mort a 1’
edat de 88 anys. Expresam a sa fa-
milia, i especialment a1 citat D.
Bartomeu i a son germa politic. Rt
D. Antoni M d I , ex-Rector de Fort
de L’Ean-(Alger) la nostra condo-
lencia. A1 cel sia


Almanac de les lletres
Alguns airnants de la gaia cien-


cia han tenguda la felic pensackt de
refermar 12 costum establcrta cn
els primers anys del nostre rcnaixe-
ment literari de publicar anyalmenr
unl d lrnonnc qrre vengues a esser com
un mosaic en que van engastades
les in& diverses mostres de cada
un dels millors escriptor-s de l’epo-
ca.


Afrnirncc de les llitres du per titol
el de que nos ocupam i es verament
interessant. En ell hi figuren les
mes predgioses firmes dels mo.
derns poetes de la nostra. Ilia i de
Catalunya. No es un llibre m6s Es
corn una concreci6 del moment ac-
tual de les lletres patries, que ro-
mandra com 8 fita permanent, entre
els vells i moderns escriptors i sera
pi-6leg de la tongada d’=l lmanacs que
de segur aniran apareixent en anys
sucessius.


L’exit que ha assolida la seua pu-
blicacib demostra la seua nilua.
Remerciam coralment l’exemplar
que cos han enviat.


Folklore menorqui
Tambd hem estat obsequiats am5


l’obra del sabi folklorista i medgt:


Desde fa algms msscis, heili aiiat di-
guerit que se nota extraordiiliiiia ac l i -
vidat en l‘explanacib de 1.i vis deL
ferrocarril Iv!macor .Ari l i drit.rn que
prest podrieri inaugurx-se a~guiie:J Es-
tacioos. ldd , avui deveirl dir als nos-
tros lectors que encara s’ha rcdoblada
aquella activiciat lo qJe ha dunat per
resultat qire s’h;ljeii ja estesvs el; rails
fins a l’Estaci6 de Son Serverd. Espe-
cjalment dins el term? dd Soil Ca-ri6
aont la maquina no ha trobat el i n &
petit entrebanc i h i o p t fer son tre-
ball coinodament s $ a anat niult de-
pressa; de manera que hi ha nagut dia
en que s’hari extesos 60.) in, de via.
Avui dia 15 segoiis noticies la maquina
arribara a l’estaci6 de Son Servera i
segons inforines vilridics el dia 29 se
fer& I’inauguracio oficial de les Esta--
cions i trajecte de Sail Llorens, Son
Carrib i Sori Servera per la qiial s’ha
rebut j a el permis del Godern.


Els mateixos contratistes d i u ~ j a ,
que si Deu ho vol i lio surten inconve-
nients a principis del rms de Maig prop
vinelit els rails estarali extesos fins a
i’Estaci6 de la nosfra Vila.


Esaquesta una noticia de que esfam
segurs s’alegraran els nostros lectors
de fora.


INSECTES PERJUD~CIALS A L’AGRI-
CULCURA


EL CORC DEL PESOL
L’estudi dels petits b a s qui amb


tanta aburldancia poblen els nostres
camps, te un especial atractiu per
els qui gusten de observar la vida
en les seues inconrnensurables ma-
nifestacions.


les nostres afici
LLEVANT 3


els ex2ptics la utilidat que repora
el coneiuer b6 a tons le5 costinis i
desenrol’lo dels insecres; d’e1.i uns
per esser dtils, d’altres per esser
pcrjndicials a lo que es la bassc de
ia nostra vida, l’agricultua


Entre aquests dltims. tenini el
cop: del pthol. aquest animalet qui
tanta destrossa fa an aquesta Ilc-
g-um tan aprecisda per l’homo.


Ei corc del pesol, es un insccte
que pertany a1 ordre dels coleop-
ter;, familia curculionits, que vol
dir que tenen el cap allargat e n for-
ma de trompa a1 extrem de la qual
h i ha la boca. El seu nom cicntific
e5 el de Brurhus pisi,


Te el cap petit i punxagut, el scu
color general es gris ~ O S C ami) ta..
quetes rosses, els eiitres o ate3 for-
tes aplaiiades i l‘aspecte de coiijunt
cs redonenc i abultat.


AI arribar e1 abril, cornensen a
surtir deis seus amagatais (escor -
xes dels abres, encletxes, gr:. :is.x-s,
etz.) els qui quedaren de l’an_v ;in[e-
rior i ja so3 partits a visitar le5 flors
dels nostres pesolers. Aviat la vida
se manit’esta en tot el seu csplen-
dor, eis dies calorosos del maig a m b
so1 vivificador >on els mes apop i j .
sit per dux la felicidat an el iiostro
Rruchus; no estirem molt dc teinps it
veure corn se formen parelles, pre-
iudi de una posta abundant.


Quant les bajoques comensen a
inflar de bon de veres, es quant ies
femelles demostren mes actividat.
Durant les hoi-es caloroses del dia
tresquen d’aqi i d’all8 escampaiit
arnb l’oviducte, oi’ets per to:a 1:a
seua superficie, uns aprop deis
yrans, altl-es en els espais que les
separen, sempre peroen jmajor nu-
mer0 que no el de gransque come l a
b;j. ioca.


Els ous son del coior groc del
ambar, citindrics i redonencs per
els caps. L a seua llaryada no passa
mai de un militnetre, A\ ifeivar 1 o-
vidpcte queden fisatli a ia bajoca
per’ uns filaments. viscosos que ?en-
dureisen a1 contacte del xire.


La calentor de[ sol 6s la covadora
qui dona vida an aquests ovets, d-Is
quals neix un petit cuquet d; coior
blanc amb el cap negre que no arri-
ba mai a 1 mm. de Ilargada.


Aquest cuquet comensa tot-seguit
el seu trebai; obri una galeria a la
bajoca i se’n entra per endins cami.
nancactivament de cap a n el xitxaro
mes prQxim. Una vegada que l’ha
trobat obri en ell un pou de cap a1
mig de: gra, punt escullit per la
seua primera instal-lacid i aont sem-
bla que hi ha les millors bussinades,
les mes apropbsit perque el petit
animal6 comensi el seu creixement
amb ufana.


Els foradets d’entrada se poren
regoneixer en el grl en tot moment
son unes taquetes rosses corn a pi-
gues i se troben sempre en la mitat
del grh oposada an el llombrigol


Cada gr8 esta destinat a serrir
d‘hoscatge a un sol corc, aixi es, que
si mes d’una larva (cuquet) entra
dins un, la qui consegueix arribar
a1 mig es la que triunfa, les altrei
moren. Es curi6s veure com la part
atacada del gra es la que no dit la
naixb, aixi es que tots els agi-icul-
tors saben que els xisaros corcat j
son neixents. Fabre, ei gran obser-
vador dels insectes, sospita si la
causa d‘aquesta particularidat es,
que la part de l’embri6 conte sus-
tancies que no agraden a1 paladar
de la petita larva.


Juan de Binialgorfa.


d c a b a r j .


C R O N I C A
13EL TEWS. --Mars marsetja,


diu l’ndagi mallorqui i s’ha confir-
mitt be dut-ant Ia primera quinze-
n a . Diacles de sol esplendides i se-
giiid:imcnt dies humits, emboirati;
wmtades fortes seguides de dies de
pluja hivernal. El barc>metre ha va-
riat seguit, sexuit.


AGRICUI,TURX,- -Segueixen els
conrndors 1‘e:itrecavada. Els favars
es;)ecialment els primerencs. son
rn!ilt hermosos, carregats de flor i
esponc:-oso.;. Ell; ametlons que
ari-txi floriren be. avui no presenten
tant bon aspecte; tiraren mrJIt la
flor i s’han quedits pocs ametlons.
Les oliveres ja son particles a treu-
re pareia a voler; n’hi ha qui co-
nienrien a bianquetjai de ferm. Gran
cosa es que surti borra,:perque hi ha
pr-obnbitidats de que aferri mErs que
si no‘n snrtia. Pero. ... Deu sobre
tot.


ESTAT S.QJITARI.-No podem
dit res dolent de In saiut publica. No
hi ha epidemiw, per6 ja sesap que
M - u s rnlzrsot rn.ita la ve lh i el vdlot,
aisi e.; que els veis i atxa cosos de
la pobiaci6 el senten ftti-m. Amb un
dia ehi ha$& cuatre morts grans i
un auhrit, I dos viaticats, per6 tots
veis o molt malaltissos.


EKCURRIO ESCOLAR.-El dia
tres d’aquest mes la jova Mestra
nacional lie Manacor Sta D.”Juana
S d v 5 organisa un viatge escolar a
la nostra vila aont vengue amb sa
germana Maria i acompanyant 18
nines de sa Costura. Foren aqui re-
budes per la mestra Sta Josepa
Torrents que feu als honors del po-
ble a les simpatiques excurrionistes
junt amb 17 alumnes de la seua Es-
cola, que les acompanyaren a Sant
Salvador, recorregueren els princi-
pals carrers del poble i organisaren
juntes una excursi6 a I’ErrniCa de
Bdlem. S‘en tornaren a1 horabaixa
molt satisfetes pe’l bon exit de l’ex-
cursib.


A1XAMPLAblENT.-4% Collet,
propiedat de I’amo’n [uan Sard que
confronta a la Cam-etera de Sta
hlargalida s’estableix en trasts per
cases.


Enel pla d’urbanisaci6 s’hi senyala
la continuacid d‘uncarre de gran
amplaria que parteix desde la dc-
sembocadura del carre de Sta Cata
lina devant el Cafe de Can Corona
i atravessant la carretera de Sta
hlargalida seguird per la finca ex-
pressada. Segons diuen a continua-
ci6 d’aqueixa vol establirse sa finc- ,~
d‘En Rafel Coca i d’aquesta nianer;;
aquesta via ser i ampla donant
gran hermosura a la barriada que
sei-a de les m6s hermmes d’Arta.


NAIXEMEN-L.--El dia 4 d’aquest
m6s Yesposa de U. Antoni Este.r a
,4morbs (a) Regalat dona fzlisment
a llum un nin. S a enhorabona als
pares. .


BlORT REPENTINA-DDia 9, a1
horabaixa just devant Can Ganan-
cia, passava el Sen Bo, del Carre de
St. Francesc el qual caigue en sc( .
S’avisa el metge D. Iiafel Q. Rlane.
el qual no pogue fer ja mks que cer-
certificar la mort A. C. S.
REMUNTA.-UesJe la setmana


passada tornaii tenir en Ia nostra
Vila la parada dels cavalls-pares.


RAB1A.- Segons noticies un ca
rabi6s va mossegar a una cabra de
Can Bieu i aquesta dia 12 tenia sim-
tomes d’estar atacada del mateix
mal El dia 13 s’aficava ja a tothoni
que s’hi acostas i se va fe matar El
dia 14 un ca Jc mal aspecte mosse-
ga a varies parts a u n a trutja. El
ca no es estat agafat ni se sap per
on ha pres. La cosa es seria i es
precis estremar les mides que V a l
r n b sa que guarda que sa qui cura.


ORFE0.-L’Orfeo que s’esta or
ganisant en el Convent de PP. Fran-
ciscans seqieix els ensaigs i seg-ons
noticies sortira a rol’lo per ler fes-
tes de Pasco. La Juventut Ser a ‘f ’ ica
prepara tambe algunes vet tades re-
creativa -inscructives. Les desitjarn
exit.


PREDICADOR. --Els sermons c o-
resmals han estat predicats fins a ra
pels Rts Vicaris i Ec6nom. Espe-
sialment els diumenges hi assisteix
una gentada corn feia estond no hi
solia acudir.
E1 del dia de St Jusep i dernes q u t


resten fins a Pasco correr j a carre$:
del Rt D Antoni Lliteras, Vicai-i
de Son Servera.


. - I t - -


Aquest peri6dic est& subjecte a
ceneura esglesiAstiea.
ANDES AIL
$an J o s e


D E


=b.


Zapateria
Lenceria Confecciones I Sederia Merceria Camiseria Corseteria Laneria


ABRIGOS CAPOTES PALLIZA'5 IMPERMEABLES
Articulos para luto -- Gheros de punto -- Bastones


y paraguas -- Articulos de viaie
SASTRERIA - MODlSTERIA - CAMISERIA


Mantas de Lana - Gtaanclos de Go,na
Gran seccibn de Peleteriz


Carre de PaIma, 48-ARTA


P r o n t i t u t
S'ES OBERTA FA POC, TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVfCI ESMERADISSIM


DAT I EC


C O L
AWB CONSERVES DE TOTA CASTA


Representant dels licors de Ira cwa MORENO amb el ,3011 jwreditnt


Anis Miramar
bdiiquinas de cusi SINGER a1 contat i a pnpm


Ne dehau de vhiiitado amb la srsguredat de que qimlnrcu nnth gaties de brr iar ki