- -_I_- - ‘ArtA, 30 de J a u e r de 1921 1 PER DEU 1 PEE XALLORCA i * Redaccid i...

- -_I_- -


‘ArtA, 30 de J a u e r de 1921 1 PER DEU 1 PEE XALLORCA
i *


Redaccid i Administracid
Quatre Cantbns, 3


. CRlSSIS INDUSTRIAL
l% jn un fet po&u dins Espn-


n y ; ~ l i t c r is is indu.tt-i;il, clue s’
ac-cntba de cadn dia mes. Co-
mens8 al extranjei-. De Cuba,
amb la baixa del sficrc i el c r m
finanekr pard la primera espira
que ablarnh amb iw instant cz Ics
dem& naciorns venguent de cop
formidable!; baixes en els cotons
blnts, llanes, ciiiboiis, etc. lo
cual ha duita 1:i fdlida a molts
de co~ncrci~tnts que teniep a b a -
rrotats cls seus maguetzems.


El plllblic ha coinensat a rerno-
:&$I-: bnixn. La prcnsa ha se-
cundat aquestes remors escam-
pant nls quatre vents l’extensi6
dc la ci-issis industrial i aquesta
ha curnensat de cada di;: mes i
ha t’erercutit a la bmca, a1 co-
mer$ i a 1’industri;i.


Akirnin-ts d;ivat!t 1:i baixn efec-
, tiva d’alguiis articles els maguet-


zcrnistes de tot el nioii h;in tret ; i l
ma-cat eZs pi~o,du~~t.cs q u c abans


’ no ifr-issaven de vc n d r ~ , i ai-n it
vi&? de 1’;ibundaiicia i davant la


robable baisa, elpGblic s’ha 1-e-
ct de cotnpi-;it-, lo‘ xp:~;*l ha f t t t ,


que’i cornel< s’iiiv;!dis 3’iin prinic
e?itrilordin;i1 i i vagi abaixnnt c.1
valor de ses existencies per por
a que mds tart la baixa no sigui


jDurarri a quest esta t d’alar;na?
& k i n a fi tendt-R? {Set-6 encara
Z - ~ A ~ S inteiisit l a baixn dels que.
viures? 2S’extendi-A ;I tots els ar-
ticles?


- m+sgran.


‘p


Molt dificil e% p r d r ik?pl&-p&
arribar e1 devassall actual; i si
besernbl3que com en totes les
dein6s coses h a de venir una
reaccio, aquesta no serk de cap
manera cap& de tornar posar
les coses a1 punt qu’estaven (que
era ja iiiagugntable); perb la si-
tuaciO s’ha de aormalizar.


Setnbla que els grans acapa-
ramen ts hz u i-an ja desapareguts
amb el pAnic actual.. Llevats
aquestj acaparaments que estre-
nyien els mercats i determinaven
alses enol-mes en la majoi-ia d’
ai-ticles la pi-oduccits, ais0 es 1’
abund3ncin o e.c.t::s 6s vertade-
ra, detei-rninarii el preu veritat
de cada un.


Ja est6 c h r qve hi haurA arti-
cles de b;iixa segura, per la ma-
jor produccici i manco consiim
desde la giierrit com el carbd de
pedi-a; :titi-es corn la farina i blat
de les Indies per I;t major. segu-
i-edat dels tr;tnsports i baisx dets
flettts; ainb una paraula, e5 de


ui-e que molts dels productes
n;iturals en que 1;1 nxi d’obi-a
grava molt poc hoii*valor, el prett
ha de baixar. En canvi, com no
es regular que’ls obt-el-s s‘aven-
gu in en I n bitisa dels jornals lo
probable es que 110 sufresquen
baisa els articles en que la feina
del homo e; molt 1116s costosa
que la primera ma!eria.


De totes mane1 cs es inevitable
un desballestament industrial
que a la forsn cansal-A pertorba-
c i b s molt importnntc.


Deu rulga qup EO sia cl p ~ k k


puts corn en mottes altres oca-
sions ha swceA.


AID6N


oowooaocdoooouaooonounoooooooooonaooaan


AGRICOLES
--


Germbacib de la patala
Es costum entre els nostres


conredors el fer adelantar la
neix6 a certes llevors quant se
vol adelantar la cullita o qzlant
I n terra no te prou sa6 oer assea
gui-ai- el neixement d’aquella
planta. Aquesta practica gene-
I-alment se fa en partides petites
i consisteid en posarles en remui
un cet-t ntimero d’hores, amb lo
qual se Jona a I & llev6 el grau
d’humitat nectbssari per iniciar
el seu desplaga ment.


[do bP. aquesta pr8ctica ben
estudiada permet obtenir grans
ventatges en el cultiu i apropbsit
d’aixh, diii un peribdic agricola
de Noruega que allzi s’han fet
ensais amb la pntntn els quals
hnn donat un resultat ‘sorpre-
nent.


Ella peiinet treballar les te-
ri-es u n pel-ioio d e temps llarc,
ja quc tot el temps que sc te la
patafa en els germinadel-s els
camps estAn Iliures, ndemes i:i
planta ceix mil> mes forC;t i .s’it-
delatita fa sew fructificaciit ;imb
lo qual nios queden alti-e vek.irda
els camps Ilibci-ts per opcrarlos
si les hem de destinar a ulLeriors
sembres, corn *m6s poc temps es-
tRn en els camps minven els pe-
rills dels camvis admosf2rics i
pel- tnnt els pel ills de contreure
nxilaltfes i per li aumeiIt:i not:)-
bleincnt 1:i p: oducrici ja que el
mig- dol aument ha arribat a 7 ;
quint& per hectarea obtent;ueqt
se pitrites mes grosse.; i de n i t$
pl.3.
E!.: cnsais fets durant si% any!


e3 Estacih euperirncnt:i1 dc
Vold han donat aqucll rf ;t;ita
ad~lantan t dues setrnmr~s 13 cu
llita *


L e germinaci6 o dip:emne
pi-eptc-;jci6 de la patatn per sem
brwi <e fa de la seguent manera
rn ut1 local de bona llum i tern.
piaLt ,';lconsellen les boais i e s -
f 6 i h l ~ ~ , se posen les patatee este-
r,es dins caixes les parets de les
qual5 no ban de tenir in& de 10
;a It' cm. d'alsrtda, si posen a m b
I;i cot-onit peramunt i procurant
rio estiguiii una detnunt s'altre.
Sic teiien aixi durant quatre o
c i ic setmxnesabdnsde plantbrles
Juguentles dc~;pr4s ~ I I e1 camp.
S e semhren am13 la m;iteixa po-
sicio que estavtn en les caixes.


Juan de Binialgorfa.
o o u u o ~ n ~ n ~ c ~ n o o o ~ n n n n ~ o n ~ c ~ ~ n ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~


JUVENTUT SERAFIC A
El clia 16, a les 10 del mati


te,iguC iu7,ta extraordinari la J u -
ventut Smific~1 establerta eii el
Convent dels PP. 171-xciscans
d'aqquest poble.


Hei coi7correguercn tots els
sock pei tractarse del renova-
ment de la 1. Directiva que s'ha
de ler saegoiis son reglament a fi
d'any.


Corn que tots els joves estaven
UIS no hi h a p 6 ne-
&re reunio i acte se-


gilit se feu la votaciO deissnt
1' urn ii t apada.


AI decagvespre reunits altra
volta s'obi i s'uma a presencia de
tots i se i!egiren les papeletes
quedant elegit's per ma 'oria de
vots: D. Pere Garau delabert,
1'1-esident; Juan Gili Sancho, Se-
gretttr i; M ir'ti GiIi Sancho, 'fre-
sorer. L'eleccib fou ben encer-
tada, gust dels socis i dels seus
Directors qce vigilen i prucureh
la bana ixarxa de la Joventut Ser f Y ,


Sia enhoi-abona a tots, als ele-
its per hAver rebut la confianqa
&Is e:ec;ors i an aquests per
son ~ i c a t en l'eleccid clels qui
han de f2i- ,mar enmct xquesta
'asoci:icio c?e novelis terciaris i
l'han d'aixecar a l'altura de les
;!ssociacions mes catdiques i
rnes sanCs.


El dia 18 els e1eg;ts distnbui-
ren el3 dernes & x e s en aques-


a Cd.


LLEVANT
ta fix-ma:


Viceoresident 1 .ar .C;.eh,?sti(l G
nard Ginard.


Vicepresident 2."" Franccs
L-literes Llitcres.


Segretari 1 .er Tomzis Tuan L1
teras.


Seal-etari 2 . O " Juan Pons.
Vice tresorer Ba1 tai3 I- & i c y


Genova rd.
President de SSeccic) E'iadosa:


Brt 1 ta 4iar Cur E a (- h .
Id de la depwtiva - Mate


%3IIChO.
Id. de la hteraria--Ju:m F u i t c i
Sia enhorabona ;I tots i qii


Deu i K . P. Sant Eraucesi. bc
neesca sos cs;for ,os per d u r \:
regeiiwacib de la Joventul clc
nostro pobble.


S'Argument de 1920


Permis del batle maj6 .
:s lo cine hem de mcnestc
per canta aquesc pape
tambe del Seny6 Rect6
all qL.i n'es UR c o n k s $ 1 :, , - ;j
Je pobre i cavalle.


Per diraha aixi corn venghe
nolt pc\c g ra se va cui'
d enguany torna esse aixi
60 SC 10 que haurem de fe
5 i gonynm cclca dobbe,
i o basta per1 manteni.


'esplet dets abres fruit&
larnunt ses metles dornk
!guns han pogut menjd
ecque e3 bcssb anava ch
ins Mallorca aixi mateix.


Tanta sort que \-a sfrib&


Tot s'ha posat en cn punt
ui no pot esse es conpra
ada dia ve'i pu j&
va r e m p ~ ~ ;)<I- arnuiit


I


rnentres sa gent ~ i r s'a jmt
molt mahrne t t mczs n!ra.


Ea Dijuu, Sam t-rq present
gran proc~ssb yarer, IC
,CLJ passer j < t pi.% cam6
i t s poble va eJta content
feim juga s'entenimtnt
ques Io quem& mos conye.


Pe San Antoni de Juri:;
tarnbe x L i fe bona festa
I c.,ida m y fan sa matei ~3
ptx- no pt-rdt. *a costurn
aixi ja mu.; ve de liuy
1 lieu e s p r a m per svrnprt..


vos ho cletiiaa


Ues que se,varen
.'ambe vos ho diren


3erquk iixo nes uit canii
lui rothorn n'ha de passa.


. ' * . 2 ,.
Vuitxnta nou clc apuntades


,


:n duim an aqucst ?apef
;i troban que nos ta WL.
wdonaurnos ses er rades
Iue.9 qui les :nos ha mostrndes
as1 cas: no'm sap f k ,
\


&s


I
4 LLEVANT


d ' e n G U I E B (a) G a n a n c i a * i - .j ' 3
SE VENEX BONS I .!3AXATO


Comestibles de tota casta, licor, diilces, galletes,, &e,. etc. firajjdjhs surtjt e Perfwija
Aquesta casa es s%nica depl+sitaiia dins Arth del AEld TUXEL


~ a ~ ~ ~ ~ ~ a Bdosa (e) E~ ~~~~~ !erveix am2 eswent, pllntualldat i barato qualsevol eirarret se li fassa per Miit i pels altres pobles &' Mallma
Despaig a Art& i CARRE DE PALMA N.O 3 - Despaig a Palma: ESTANC DES BANC DE S'OILB


GRANDES ALMACENES
San J o s e


D E


Uda. Ignacio Figmrola
- -45;


Ianeria Zapa tecia Bordados
Lenceria 1 confe;ui;l; I PafiEAleria I Tapiceria


Camiseriai Corseteria Corbateria Alfornbras
Merceria Bisuteria t'erfumerii


ABRIOOS CAPOTES PALLIZAS IMPERMEABLES
ArtisuIoS para luto -- Qeueros de punto -- Bastonee


y paraguas -- Artieulos de viaie
SASTRERIA - MODISTERIA - CAMlSERlA


Mantas de Lana - Chanclos de Goma
tiran secci6n de Peleteria


La Fonda Randa, de Esteva
Carre de Palma, 48-ARTA.
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIhl
P r c n t i t u t


S€GUREDAT I ECOWIOM11A


E i i s a i m a d e s . i p a n c t s
En lloc se torhen ~nillbs que a la


PANADERIA V i c t 0 r i a
E S F O R N N O U


6 WEN


A sa botiga hei trobareu sempre pans, panefs,
galletes, bescuits, rdlets, i tota cuts dz pasticxia
TAMBE SE SEEICVELX A UOMICJI~[


Netedat, prontitut i econornfa


DE.5PA IC Cai*ret* de Palmit 3 bis. .-l Iz T A


i i U E P ! !


Sempr.0: Sempre, derreras noveltits en MERCERIA Extccls surtit de PERFUMEiM
C O L M A D O


Representant dels licors de la easa MORENO amb el seu acrditat
AMB CONSERYES DE TOTA CASTA


I


Anis Miramar
Miiquiuas de cusi SINGER a1 contat i a paguts


deiseu de vbitarlo amb la segnredat de que qtmlnrea anib gaues de torwr-hi


I