Voldriem que la nostra ploma sapigues expressar graficament els sentiments del nostro cor,...

Voldriem que la nostra ploma sapigues
expressar graficament els sentiments del
nostro cor, per cantar un himne avui a I k -
tItuci6.de "Obreres de St. Josep" associaci6
benefica, Associiici6 de caridat que tant de
be ha fet, fa i fer& dins la nostra vila.


ue mou an aqucst estol
s, que deixen els quefers de
nar a la casa del pobre, del
sitat per aidar-li a cuidar


'empeny an aquestes mares,
a deixar uns instants a sos petitons i esto-
iiarlos algunes caricies, per mar a fer-les, i
a cuidar als infants de la familia neces-


e impulsa an aqueztes valen-
deixar ses comodidats d e


son palau per anarsen a dur una parailia de
consol, yuna Ilimosna, un consell, una prova
d'amor a la llsr del pobre?


Sols una viftut, la mks hermosa de les
virtuts pot fer ?quest mirarie; la caridet
cristiana, Id6 aquesta virtut ha fet que (.ins la
nostra vila ah i establis, s'hi consolidas i
perdu&, de cada dia amb mCs forqa, .una
institnci6 que te perfi aixugar iiigrinies, ves.
sar consol dins els cors afligits, aidar a18
necessitats i manar al mateix :emps al bon
cami les IiPimes extraviades.


11 pensar qu'a tot aix6, hu fan aquestes
heroiques dones amb una ferma abnegaci6,
sense esperar la mCs petita recompensa de
part de qui rebel favor i si sols per crearse
merits davant Deu i donant-se prr ben oaga-
des amb la intima satisfacci6 de haver fet un
.be al germd proismel


Voldriem que'ls aitruistes a1 estil del dia,
parhssin un poc d'esrnent en aquest exemple
perque vessen que fora la caridat cristiana,
cbpsltra forca pot haver-hi, ja's diga altiuis-
me, ja humanitarisnie, que sia capas a obrar
el miracle que continuament estd obrant
aquella virtut excelsa,


r El poble d'Arta se pot sentir ditx6s de
contar amb una lits~itucib corii la de "Obre-
res de St. Josep" ja per el molt de be que
@$te destinada a fer, ja perque iliiib uti e s rd
tant gran de virtuoees dones, tal volta Deu


.S'apiailari del I I O S ~ ~ O pobie i enviara els
media de esvairlesmoltres taques que I'enll t-
geixen.


iQuc Reu beneesca tail marevellosa lns-


"


I -'.


1


FLAXA
-@)-


CARTA OBERTA -
A D. JU4N PAYERAS


BARR i N Q U l L L h


Amic carisim: Tenc de temps eiliera coii-
trat amb tB un deute, pi de r,:tre publicament
hoinenatge ue gratitut a i a w u a geiirrosi,iati
patriotisme demostrats en repetides ocasi6iis
ainb ia teua a j i h material imoral a Ies
meues humiis obres de ressurgiment a dins
Art& comensades.


Amb l r s tcues cartes cncoratjadores, en
les que me reror;!?s aqilell temps ditxbs de
la nostra jovel!esa que passtirem en el rccu-
liirnent clau~triil drdicnfs at estudi i . a la
formeci6 dr*l iiostre esperit i a1 mateix temps
ponderes inos desequiiibrats trebalis d'aqueil
temps en que el n i tu esqerit inesqui veia a
son devant u n horitz6 iiiolt ampla i el volia
abarcar tot d'un cop,-iinieiis ie mi!-nious
de nott les meues iiisions i m'empenys a
continuar la nieun tasca d'aumentar I'educa-
ci6 de la nostra joventut, empresa qu'aqui
se caiifica de qici julesca.


Aquesta e,:iipksa, Ii?u rpgonesc, es co-
lossal dins un poble aoid tot esta .per fer i
aont la gran majoria de !a gent de criteri no
sent I'ideal ni manco vol dona I'espatia per
ajudar a dur el pes. Pvr conseguir els fins
que me prop6s vaig creurt qu'liavia de ser-
virme dels inedis pr.<c:sos, escola i i i ies es-
cola, nocturiia, aiursa. I oninical, eti; d'as-
sociadons jovmils i p:'r a i .6 vaig fuiidar
CMinervas, d'elerrients d+ divu'gaci6 a iiomi-
cili i d'aqui nasque la €3 b i:ifel.a Circulant,
que avul consta d'uns sicents volurns i del
nostro burnil peri6dic LLEVAAT. iNo crzus
qu'aquests medis, secuiidats per tots els que
desirlam amb tot el cor veure a la nostra
joveritut que prengui nous camins rap a
ideals enlairata, podrien en roc temps f r r
canvizr totalinent l'idosincrasia del nostro
pobie?


Id6, aqui a penes ha trobat rew3, la mcua
veu. Hi ha hnguts boris [:atriot<%, amants
ferverits del pro@ del poble qui? genero-
sos m'han oferit el seu cnncurs material.
Per6 aquets son tants pocs que se poden


rial. Nd parlem dels qui'm fan &ra que
ja son rnes, {lerque ais6 j a ho haile dar rcr
descontst tot el qui se pro;iosi fL!r nbra b:ma.


Per aix6 es que quant ui1 s'h.1 acostumat
a respirar aquesta atiti6sfera, qum! s%a aco-
modat an aquest ambent. es altament con-
solador, rebre lietres d'entoratjament corn
les teues, obtenir 1'6bol dels bons patriotes
amics del progres corn tB, que tot i essent
fora d'aquestes miserietes nostr$s, vols aidar
amb tot el teu cor an aquesta obra &ail-
tesca que @ha proposat el n;&s hu iiii dzlr
artanencs.


L'obrer pot esser inapte, pot no conse-
guir eis fins qu'es proiiosa, per6 vo'untat
no n'hi manca, i aqueixa aju.lada de $8 corn-
panyera inseparable la co stancia tot lieu
veils.


Reb. amic carissim. les res grans mer-
ces de part dels nins de i'escolaper lo I do-
natiu a f i d'aixugar el d6f:cit deis material es-
colar; dels socis i Junta de 1 inerva per tos
repetits donatius de llibres per ia Biblioteca
que creix a poc a poc, per6 molt csp'-.ci-
alment reb, per tes paraules d'encoratjainent
I'agraiment ptiblic de ton ver umic.


A. FERRER
- L - s ? s F a @ - ~ -


LA TERRAZA D€L CAFf
Podria hablar larpamciite dx ia xcnei'o-


pia de la ,eri'osrPe. 1nuudable:iient:: :re \I cia
fgcii demostrar su existencia en i R P? )c . el
niasumuth, per6 alii1 a iriieq le dd iiweria
tnenos iriteresante, quirro ceiiiriiie a la vlr-
dad no historica--ya se szbe q u e a 1.i ier-
dad histbrica la Ilaman asi para di,ti!iyirla
de la serdaiiera verdad.


La ter'rasse es tin deli28 io iiivaiito 11 O-
demo. La gioria del descubl-i i i iw to peite-
nece a/ siglo XIX. Miirco Polo ase;ura. sin
eiiibarLo, qiie se e!:i,:lesba co!iio su licio
entre 10s japoneses-no en b;iid-$ t i ; m la
rliza arnarilk rzputacitjii dc refiiiada eji sus
toriiienios. Es iiiexpiicabi;, de to ,os - : o h ,
para el que considera la ruesti6n a simple
vista, que, u n instrumento, bajo todos 103
aspectos. Iiestinado a la pro iucci6n de! hlen-
estar. Sea en rialidad un veidddLro wpo,
!


L,- p x licaci6n e5 hien sendla. La humani-
d:id gastaca y ahita dei placer, perdida lil
6 icada srnrihiiidad que la llev6 a . la cum-
1 . r ~ . de ou prife.~..ionamiento--por el niaysr
:,f :n d: pla,vrrs troc6, en una absurda re-
\er+i6n, la cudidad de I P S sensaciones, y he
ahi cnmo lo que antes fu8 goce es hoy a lo
sui1 o kstid 0, y como el dolor adquirid la
categoria dr supremo deleite.


S. nos ren on atnos desde la aparlci6n d e
ox ( I t-1'0.. firtjarita hasta la prodigiosa in-


vVnc 61 del vervnouth, vemos, la desgracia-
da kumat,i a I , pasar por una gradaci6o de.
rrf.iaadas srueiddder que la debilitan y C h i -
I Imn r erairlamente.


!'c ro ti Ire to$!as 10s maravillas que han
: cido. zrincuna tan sutil, tan ingeniosa


, . ; a i. niirablecocno la ferrasse. Confieso
4; daii ente que simto una dolorosa ver-


&ti I z i . Ignoio el rombre del inventor. Pese
a #. :IS rcireradas busquedas en IosmlIs copio-
21,s a i< hivor, no me ha sido posible averi-
, u; rlo. Srria de gran utllidad conocer es.c
(!-*I ii e q:ie 110s permitirla erigir un mow-


l-nio nids y originar un nuevo centenario.
;i nioso trihulo de gratitud a1 genio olvida-
ti I. !
I) ! h w o s nuestra ignorantia y habie-


t 0.- e I t.r,,a.me.
i Z,II (1 e' sombrero de paja es una inven-


c,ij+i I r i p. En invicrno es un paramo
i b - c i ,: I pig.;o a las pulmonias. y donde
~ ~ V Z , I I I ,;I 1110: de hojas doradas. En vera-
mi 5: I I .. > ( rtma poi , owplrto. Continua-
n t w k , U:I edrre con agua mas o me-
n'>$ sc, :.'Ti s I uaritas niacetas que os-
trritan cli (, a pliintas hocoicameote verdes,
la coi.viert n e11 un oasis deleitoso. Un tol-
&I la deft.. n ie <:el sol. Una orquesta d e
tzilan s-que a veces hasta son autCnticos
-to.lvlda a s o k r cabalgando en las
t-spi,:, es dr un v d s vie& Los camareros
qu , v.in y vierieii asresurados, hariendo
1 8 iir ~ i ~ l o s o s e.juilibrios con bandejas uberri-
ni s dP il .la {as, son una mag?iifica pro.
m(.sa. El CU:~ 'ro rs tentador.


Dwgraciado del paseante que tiene la
osa,iia Ge $u 'ar en las cercaaias de una
terram El hr a ;o le alucina, las plantas
LC ~im;e r t r i r t n un fresco bosquecitlo, el
I I ~ ~ , ' O parece llairiarle con un suave aleteo.
La niljolia t s uria fascinaci6n adormecedorr.
L rez:ptciit ia es im: osible y el infeliz pene-
I . c n el E is. 0. Er.tonces se inicia la trage-
I ia


f rinxiati ente es un limpiabotas- con la
at;.ur it prett.ns 6!i de convertir 10s modes-
to za aios r p charolados cspejos. La victima
qi el: $la la hipocresia rechaza esta fatza
!. i t ) ignaci611. Luego es una vendedora


L i;ms qL;e oftece el gordo por tres
.,a' Dt,spu& u n vendedor de postales


i .. ; 6 n d o rn metrrie el Arc0 del Triunfo en
i' . obi.'($; R I ioco rat0 se le acerca un sujeto
s( jw 1io.o que insinda misteriosamente la
c ' , e;,itmia . .e adouirir un reloj de or0 por
< iiros. i i ~ i ciego violinista que reclania
I . , C i r m denpuCs de ascgurar que el
c,: L I I r . 1 , m i t a a hierro muere, un turco
Q. i( v i , I (quilias de Bmbar por tres rea-


.ies. o i i ~ I i i I en cort:plicidsd con un corne-


.ti. ('I ;: r i~ va111i lite la rriuerle del que a
i. . . I I t i . i kmbre dmfallece abruma-
,.I?. Lli . , ! te el ver:dedor de postales
t sire. hi i' I co, ia dt-t iriiera es una tenta.
cim, c :;,I :. ~ i i i a pesst!ilia, sigden desfilan-
(io inas ;. r r b coi!i.enm;o uiianimenierde
ai (:uv I I , ~ I : O mars--;Que les habra hecho
5 ,\or'?- i i hon:bre es uri infeliz que no re-
c i rut: ka! .r asc.:ii:ai!o n,ds que a una gene-
~i .oil e t h . u h s con polvos insecticidas
pe o : t,uerii iiisistcn, ia le mortifica.. . Y aca-
t;! r .'I do iinic~sr a, ton-praodo una boquilla,
.UI: i'e , t i 0. uii b;str,n de cartas, hrciCndose
Iu?trpr t;s bolas ... Y (uan;'o v8 a beber la cer-
t i z i que le siivipron, observa tristemente
~ u . SI polvr ~e rutornovile6 y c4frua]es, hr


fonhado en la superficie del liquido, un ar-
chlpielago sumamente peligroso.


Piensa en el suicidio y huye del vig8simo
pobre que iba a colocatle ia sempiterna teo-
rla.


DR. CEN'PENO
-rsr&R-mlzzzssu-


BibIioteoa Circulant -
Aquesta humil Biblioteca ptibiica fundslda


'el nostro Director i que fou inaugurada F any 1915, a poc a poc va fent la seua tasca
esperant que circunstancies in& favorables
li donin empenta i la fassin avansar amb
mCs rapidesa.


Amb motiu d'haver-se ajuntades amb la
Biblioteca de Minerva, ha quedada per ara
instalada en I'Escola l a de nins de Sta Cata-
lina.


Realmeiit avui4d6 est6 convertida en dues
secri6ns Estatica i Circulant.


Per la primera, no se paga un centim, es
completament gratis. Poden anar a Ilegir-hi
tots els dies feners de les 8 a les 12del
mati i de les 2 a les 5 de la tarda del mes
de Novembre fins a1 AbrV de les 7 de la
vetlada fins a les 10. Els diumenges est6
uberiade la 1 del capvespre fins a les 4 y
mitja.


Pins ara en I'estBtica s 'han llegides unes
456 obres. Tenguir enconta que es tant
ford el local qu'ha de tenlr gran voluntat el
qui s'hi acosti. Aspiram per6 a trobar altra
local m6s centric que sia mts accessible a
tot hom.


La Secci6 Circulant ja ha tengut mCs
moviment. Se veu que la facilidat de dursen
el llibrea casseua es un gran estimul p'el
lector. En canvi te I'incouvenient de no
poder-se descuidar mica. perque sembla que
h1 ha poc mirament en so tornar-los. Fins
ara contam amb 87 lectors amb un total
d'obres llegides de 1069 fins a I'actual.


S'han comprades 388 obres. Se n'han re-
budes entre donades i depositades 251. Mes
corn de les depositades s'en han retirades
38, resulta qu'avui la Biblioteca consta de
604 voluns.


El aquesta Seccid adamis de deixar ben
spuntades les senyes del qui s'en du els
llibres se paga una mddica cantidat per lo
qu'aquell s'espenya. En aquest concepte
s'han recaudades96'10 pts.


De socis inscrits i protectors s'han recau-
dades 260'15 pis. En total 356'25 pts.


En canvi s'ha p.gat. Per compra de
llibres 361'70 pt3: per encuadernacidns 15'70
pts: per impresoi regis!res i altres gastos
27'70 nts. Tolai eastat 405'10 Dts. ouedant .~
aisi ut; deute a $gar de pts 48'85.


Pels detalis apuntatspodrA veure el lec-
tor qu'aquetxa obra humil i casi desapercebu-
da que se fa dins el nostro poble pot esser
smb el temps, l'ajiitia d e Deu i ua poc de
costal de ies persones de boria voiuntat
una institucio cuitural qu'honraria la nostra
Vila . I el be qu'amb ella se pot fer &qui es ca-
pas de csicular-io? Sols una refiexi6 mos hem
de fer per tenir-ne una idea. La gran nrajoria
d'obres Ilegides heu son estades pcrjovenets
i jovenetas de 15 firis en 25 anys, que de no
lltgir ies noslres riovoktes morals i educati-
ves haurien tal volta nidtes !;'eiles Ileg,ides
obres irimorals que son Irs nies barato I les
que mks abundeii. lit6 sols de pensarqu'he ii
conseguit,que s'hajan deixades de ilegir un
milenar d'obres inmordls creirn que ja podern
docarperben passats, e b maldecaps, trebaiis
1 gastos qu'aix6 representa.


'


Tarda literaria -
Ge nou han celebrat una festa literaria


musical la henefica instituci6 d'Obreres de St.
Josep" no amb el f i de Iluir-sei conquistar-si
una gloria, sin6 per moure a la Caritat a lea
distinguides persones qu'han asslstit a tan
simpatica festa.


En ella s'ha duit a cap un Programa ben
escullit i se veu que aixi les qui declamaren
composisions literaries.com les que executa-
ren pesses musicals, s'esforqalen per deixar
ben impressionada la numerosa concurrencia
i de tal manera ho consegui qu'a la sortida
eran generals les exclamaci6ns d'admiracio
per a totes i cada una de les que hi prengue-
ren part, que en veritat totes, una pgr,,


res als apleudiments que'ls-e tributaren.
Comensd I'Acte cantant el Chor d'0We-


res amb seguredat i gran afinaci6 I'Hirpnd a
St. Josep que fou repetit al final de I'aete.',


En la part musical, adap&.d&Hkmwss
mentat, el Chor cant8 amb vei'gusTfiafi&h3
"Esperanza" de Rossini, "Suspiros de un
moro" i "Caridad" per Rossini; La Srte-43.'
Antonia Juan etxecutB 31 piano amb galanura
"Granada" serenata d'Albeniz i 18 nateixa
Sta anib la Sta Da Ma del Roser Estelrlch tocti
ren a cuatre mans amb ajust i maestria la
"Marcha,, de Mendelshon.


En la part literaria recitaren: la Sta. JuangAi
na Sureda 'Casolana" "A la mar" la Sta Maria
Flaquer, "Cancion de la golondrina",la Sta
Da Antonia Juan, que ho feren admirable-
ment; per6 d'una manera magistral que cridii
fort ferm I'atencid del pliblic qu'ovaciohti Ilar-
gament "Lo Pi de Formentor" d'en Costa
per la Sta Da Ma del Roser Estelrich.


Dos altres nlimeros agradabilissims enas
tivaren al selecte pliblic i foren els adentab
Dialecs "Lligrimes i diamants" per% Jm-
patiques ninetes Juanaina Esteva i Antonieta
Blanes. Les dues composisions son origiIlals
de la distingida poetesa Da Margalida-Est&
rich que present a I'acte fou ovacionada I abbl
gada a sortir a rebre els aplaudirnents.'


Tant per la singular gracia amb que foren
dits, com per lo adecuats al acte rnereequo
ren gram elogis del public que demanlI i con.
segui la repetici6 del darrer. En altre: llOc
d'aquest nlimero el donarem a coneixer
als nostros Iletgidors, degut a I'amabilid*:de
I' Autota que ha correspost a la nosra deman-
da.


Dignissim d'esmentar es el DlseUrs in%-
gural que llegi D' Emilia Bahamohde, Trek&
tera de I' Associacib que fou un cant a la Ca-
ridat i una demanda de llimosna p'els pobreS
de la nostia Vila, tant ben dit, que conmogtl6
la concurrencia. Per altre part.fou .ttjmbe
escoitada religiosament 1 molt apkudidk IA
Memoria que llegi la Sacretaria StaD' &4W-
galida Surtda Masranet. Dediad Uti sehtlt
recort a la difunta Segretaria D.' Maria Terra;
sa que tant estiniava I'associecib. I doiff
conta del niovinient de la mateixa quo .si no
mal entengut-rem era aixi.


Socks: I i an ingressades 11 actives i 16
honoraries. Baixes: 4 honoraries i 2 ' aetivq.
Conta actualmerit I'Associacio amb63'ridk
ves i 240 honoruries.


ltigressos: s'hsn recullides 1 981'75 pts de
captes i s'ban rebuts adaniks dos donatlus +tn
pe 50 pts i u n da 59,GO pts. Aitres medis com
rifes, etc. tambC han donat bon resultet.


S 'han repartides an els pobres 1 428'72eh
bons de 50 centinis, robes, carn etc.-,l'& avtil, ,
I'associec:6 291'18 ptas. d'axistenc,ia. Es-
menta despres el llegat que feu la difunta se; i
greta taria Da Maria Terrassa ( a. c. s. )de',& ; .
seua propia casa per local de l'lnstitu&5, Zaq
pts p'els pobres i 1000 pts per gastosdbbr&
a la casa. L'associaci6 correspongue fent dim


cosa I'altra per una altre eren ben acre g-


]i uns solemnes fuiiernln da mf*a-i I =* A n i
plas. a cada pobre que hi asisti. El
or clogut5 I'acte remerciantla geg2ro: .
e I' associaci6 en nom dels pobrCPs.


ta que. se feu en I'intermedi de ~"A-c-
dona un ezplandit resultat: 238 pts


sorti bellament inpfesionat
a agrad6sa i benefica festa donant
recompensada la calor que se sufri
local i tlesitjant que se repetesquen


iictes seniblants.


!% > Escola Domieat


METEOR01;OOfA. -La calor , persis-
y ti final d'kgost o a


ol fer una bona savo;
m'per cuants'ho estorja
o ha fet mes que dues
mes quyno han entrat


i ksque la calor no


-
CENSOS - En el.Cos de Cotreus ha


L L E V ' A N T 111


R E E I S T R E estat esendit a oficial ler amb el sou 5000 pts Administrador de Correus de la nostra Vila
m d i t a oficial C r t amb 4000 pts ei quefe de
la Estaci6 telegrcfica D. JuiiA Soriano. Sia -
enhorabona p'els dos pundonorosos em-


D. Josep Carnicer; i en el de Telkgrafs ha as.


pleits.


-
MOR TS


No n'hi ha cap, gracies a Deu


LA CORRESPONDENCIA - Degut al
permis que disfrutava I'Autoin6vil que duia la
correspondencia de Manacor a Capdepera i
viceversa, durant tres inesos s'ha a duita emb
galera, tnes haguent acabat el rermis desde
principis de mes la du I'Automdvil de Capde-
pera. Per aix6 tornam telir la corresponden-
cia amb claror del dia. Mos n'alcgram.


NAIXEMENTS


Dia 1-Josep Carrasca Vives.
,, 3-Maria Ribot Sancho.
,, 7-Ayna Gil Estarellas
,, 9-Domenge Gonzalez Oroger
,, 8- Jaume Llabres Sdliiho.


Resum: nins 3 nines 2.=Total5.


MA TRIMONIS -
MALALTS - Segons noticies fa dies que
jeu i'oficial del Ajuntanieiit de Ciirtat e Ins-
pector de Queviura D. Pascuai Ribot. propie-
tari d'aqueixa localidat. Den vulga aliviar-io
pronta.


Tanib6 es esfada bastant mala la monja
Directora de la Costura Lorjuana del Nin
Jeslis. Eacare que sagueix malament se troba
millorada. Deu vulga qu'aqueixa millorasa t i e s z z a @ ~ ~ @ ~ ~
aumenti aviat si convk


(I) Jusepeta.


-
DESGRACIES-Un atlot de 14 anys f i l l


den Polet de Na Barriona jugava amb un
altre a sa Ciquia del Moli de Bellpuig i
aquest amb una sempeiita el tirl a baix,
tenguent la desgracia de obrir-se uiia ferida
de 12 centimetros de llargaria a n'el parietal
esquerra haguentli de uonar dnc purits de
sutura.


-tin alfre atlot an es Musti veil tambe
t e n & ? sa desgracin de xapar-se sa ma anib
un ribell entre esdit pols i i'index. Li hague-
ten de donar 6 punts.


PERSONAL-Despres de passas la tein-
porada estival s'ha ausefitat novament don
Bartomeu Bosch i Familia.


Hem tengut el gust de saludar a D. Mi-
que1 Jou Pastor Dab0 de mar especlalista que
ha vcngat a pasar a1gui.s dies amb sa
familia.


A FESTA.-A la festa de S. Agusti de
Son Servera e hi va assisti 18 banda de mdsi.
ca de la nostra Vila que u:rgeiu D. Anioiii
Gili.


-


-
ESCOLES 0BERTES.-El dia l er d'a-


quest mes s'obriren en aquesla Vila totes les
escoles nacionals.


PREM1.-El Vicari del Mo!inar de Ciu-
tat el nostro bon am,c i distirigft folklorista
D. Antoni Pons Pvr.: ha obtengut un premi
en el Certamen del Bisbe Nadal de Soller.
Sia enhorabona.


-


-
EENVENGUDES. -Per passer una tem-


porada en aquesta Vila son arribades ies durs
nobles families de D" Teresa Valiente Vda de
Fuster i de D. Josep Zdfotteza. Sien ben-
venguts. -


Dia 1-Francesc Pic6 Doniiiil ( , I ) Bof:het
a m 5 Catalina Ijoiit~iri Fdstzr ( I )
Piconeta.


Dia Id-Josep Quetglns Quetulas (a) Butlo
ainb Franciriavna ForteSd Fusle


Total 2


U E
En plena joventut i q w : t la vi.!n in& l i


sonreia i amb elia esperallsa de pr6 ciin.1 for-
tuna, acaba de tro!)nr I n imrt d,:sgr&s .le
molt breu malalrla D. risltasar S\.IvB gcr-
tn8 de la Sreta. Esposa del Admitiistrador
d'squesta vtla.


Amb tot el cor expressam el mCs sentit
condo1 a sa familia especial;$ent a soil oiicle
I'ex-Rector d'aqui D. Gabriel Salve Pvre, i a
sos garmans D. Josep Carijicer i egosa .


lVoltfl truhois dIii3REHTB zroiiimits i htiiUUsl - dirigiuuos a s'iBFREITR -
D'ANTONI MO AW 8AL-LE


PIasa de la Iglesia, 177 ::-:: PONY lU"


~ D E -
i43S


OBERTA A TOTES HORES
Vlns I alxarops nieddnals


Alxa~ops de cuo6 del Dr. I'J(01ey
pi*epafat amb wua c u q u o : ~ d'ARTA


PLASSETA DOES p A R X A N D O
__ - -. .- REPETICI0.-El dia 15 se repetien I'es- cola dels PP. Franciscans l a vet-lada literaria ----


GRAN BOJIG,'l\ que'l 14 celebraren les Joscfines. Va esser tant lluida com la primera. -
AXB GSSFXO DE TOTA CASTA I A TOT PREU;


: CALSAT FI I DE MODA :- PL0U.-Ja escrta la Crdnica, a punt de -
titar-la an el Curreu se posa a ploure. Meam
si aferrari aquestavegada. Li costa ferm. 4 C A N B VIPE':. a


C A R R ~ DE P ~ ~ R R C Q U I R , 1 d- k
P e r Amor de eu sia (*I


AinPr. -Sempre qu'he de repassar
con 'es de ses josefines
m e sembla que son espines
qu'a n'el cor s'han de clavar.
H a ertat un any ben ferest
u u ' e s dobbes .... iaont son ells!


r - - - -- 1
D e I-altrlte'ts-a1 Novembre
tenguerem un bon esplet,
Per paga ja feia fret ....
dI qu'en direm des Decembre?
El qni no te malaltia
no ttl roba ni tapai
S o k Dot nonl;% ainb gran trebal


la vostra a j i .a Kern mester;
no $6 corn heu hem de f B


erque 11~0s suri sa barca.
L aiiii I lant mans plagadetes,
qurd:iriein com abans.
AI a pi hi ha ciutadans
s o b i e tot tiutadanetzs.
Br I too se mrreixen elles
que I ts r a j a a visitar;
c:da my venen a awncisr
bon temps coin les oronelles.
Record umb agrairnent
que tots se dedeixinaren
quat:% noltros Ids coiividarem
a G m Turde an el Convent.
Ja ca> i dos anys deu re....
tamt+ teniem apuros. ...
IVsjal mos plogueren duros ....
M e pens qu-l. m'animar6.
Es presls sortir d'el niu
i la priniera visita
ha d'csser per Na Lercite
que sempra seguit m'escriu.
Gasta sensa t6 ni s6,
amb modes, aixl coni pega.
i son Dare res li nepa;
ptm5 i s cert que tebon c6.


(R*golh) isus! A veurer-la s'ha dit.
Es & & i o t a ~ d r l dia:
per6 anib co1t.a moixonia
pot serqu'en trega profit.


Guardau-me de tot perill
qu'el meu cor en vosespera.


ara an?b mi se topard
que's a116 q u r duamb aa ins
tant biodat i ian hemibs?


Aturanlsp; Val rids qui. l'eegrr aqui
qu'el sol no noiesls tant.
iEila es von uii aianant
I sandunguera .. t ix6 si.!
,l,er ita, ben arribida!


A n e a nieva esti.1 nd-?
A c n t 'en anavks?


Ja h u eus, te vtrc B eqeia
iI tu?


@ortint de ( . a w u @ iJesbs, quina solaieral
(SeaPnrse)


(Mantree eaminal SI eis UIS nom' han fet dos


En nom del Pare i dsl Fill,,..


Lcrcilr--Que vol dii ;'o le i tn ia
( a d a l * ~ r l j , r iariprdp I no , t ,.cineixia,


A;/Iq-- d o ?


&?&60- Anava a tompril
r$da r i broda; tg;r6.


a s'ertr&gcr. No n'hi ha
dins Esganya; gens s'en troba,
[Son teles tan ideals!


Aha-Deu costar un Potossi,
Lercitu-Com a careta, aixo si,


val el pam trenta reals,
Si vai fer a Ah. J O U ~ O U
pe s'hivern, una capeta.


Ainu-iA sa teva germaneta?
Irrcita-Wuent) iAra m'has fet riure tu!
Ainu-Detals mots no m'eiiteng io;


a tu te diuen Lercita,
Lquin nom es?


Lercita- Leonorcita
Atnu-iValga'm Deu! Eiian6.
Lercita-Jou-jou es un nom franc&


que significa jugueta,
perque es asuxi, fiela.


Aina-tPer6 se pot sebre qu'es?
Lercita-LJn regalo de Cap @any


que me va fer eb pap&
Cent duros li va costil.


Aim-Que sia herm6s no es estrany.
Lercitn-Es una cusseta inglesa;


per6 ilo mtis rer.!onona!
Fer coiitemplarla una estona
val qu'et treges sa peresa.


Aha-La d e w teni avessiada
Lercitu-Dona creu en so menjar


sovin t hem de variar
i me 16 mi$ apurada.
Sa petxuga i es niadritxos
ara ja 10s te avorrits.


Ainu-iOh Seny6! i quins enfits
que duen aquests capritxosl


IA ua Lercital ,j en tot es tant miradet?
Lerciro-Per ventura no heu seria;


mes, corn tothom l'avessia....
A:a li han tret un llitet
que te sonzmier i tot
i ningu mesque jo el toca.


Ainu-Lw) Si aquesta atlota no es loca
digau no ni'en entenc brot.


Lercita-Me costarti deu durets.
Ja he parlat amb s'argenter
i un collar li far6 fer
de plata anib Cascavellets.


Ainu-Sa cusseta te agombol
molt mks des que necessita
i pobrets hi ha, Lercita,
sense bossi de Ilensol. .
1 mentres ella et refua
es congrets i sa gailina
hi ha colcli que no dina
I per un tros de pa, 823,
I si twen molts d'infanls
iilavb si qu'es aponial


Lerciln-b,. qu'es gastos 'vui en dfa,
iAinela meva,! ison miits!
qu'arriba qu'un ill) pot pus.
Ser niil!onaria I 0 1 , itia
i els dotbers no planyeria


Airm--ia.':
Lerclta-Liavurs no enieiic PS misterl:


si volsdur els qui griiieguen
a un ass& se renegiren
i aix6 que Gassen miseri.


Ainu-"a colcd que tenga pit
per no aonarlos azsili
de sfpar$ a una famiiia
que Deu ha constituit,


Per fer cages a n es cus.


14 de Septembre ya


iOhl no vulgues ro npre els llacos
ni refredis una Ilar.
iQui te podria arrmcar
dels teus pares dins els braGos7
Si no has provat el consol
d'entrar a una casa pobra
pet fer-hi una bon'obra
entra-hi prest que Deu t'hi vol.


Lercita-iCalla, Aina, calla per Deu!
Estam al migdel carre
i si'm descuit plorare.
Si no t'ha de sebregreu
desd'aram pots apunta;
vui ser de ses Josefines..'


Aim-El meu desitg endevines,
Sant Josep t h o pegara


Lercitu-Y paga dobla per tu
te darg Sanf Jusepet
Ara pren aquest billet
de cinquanta Nn Jou-Joa
durd un collaret brodat
arnb quatre campanilletes;
Ses cinquanta pessetetes
m& bon desti n'han trobat.


Aina-1 io, ben net i ben franc
a tot-horn que trobar6
com a t6 10s brindere
en que'm surti un cabei blanc.


Lercita-El teu desiti oiad6s


[aplegafl
Aha-LDevien escqltarmos? , . , '


]a que Deu heu ha per ids
que mos poguessin senti
colca cosa.les viu di.


Lercita-DiguBs. Aineta, dig&
Aim-Germans: Vos vui fer present
fa1 pli6lie) qu'el dur la Ilungo esmolada..


sa meua pena ha costada
i un poc dempagaiment
Ss paraula fina o torca.
que del meu cor ha sorfit
dins el vostro harettunyit
i ha fet ..... qu'aflyxeu la mosca,
Vos don, amb tanta alegria
de gracies un enfilai;
mes el milldacabatai
es: Per amor de Deu sia,


MARGALIDA ESTBLRICH