t t .o.. . . . . *uin%eitari Cat6lic defensor del5 interessos morals i k&cr!ab...

t


t


.o..
. . . . *uin%eitari Cat6lic defensor del5 interessos morals i k&cr!ab d'!??t? ; 58 ramarea


ooio i A $ m i n i s t s a o i o


. .
DODDOOWIIOL)DOWW~M-J(IDD.CIYO.O JT)o~"oD"on~L1ooo, L M O Y Y I O I I L I O " L I O Y " e J ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ " " ~ ~ ~ ~ " " ~ ~ ~ LjooDoo~c: ~".*.""3 ,>. I"


P Q E I J S %"F %bb 00


1 ~ 6 0 5 forneo eis originals


Dslr haballs nublirah Msou rwonsasMs cis auion. 8 Espanya: .rrlme.,tre o.75
-~ .~ om


,'. Any. ~ ~ 3,- '+ . 41 Estran .. i e , . ' A g
o I o ( I I I ( I ~ o ( t o ~ o l . a m ~ ~ ~ ~ ~ m l ~ l % ~ ~ ~ D D . o ~ o . D o . o o . . o n i . D . D . o L I o . - c I ~ , I c l ~ ~ D D T . : : " n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


ArtB, (Mallorca) 5 Septembre d e de 2'319
.~ ~~ ~ ~ - .~ ~- .~ ~. ~ _- .- .. ~ ~~ .~ ~ ~. -7- .Any IIF


Aquesta espiritualit:,t H d r e w , haitria LCrw ronsekuir I'anlicaci6,de ilils paK0.s 1
d'extendres a tots eis ordies; ai i!oiitrr. r~ ili- imp(a.:os a nrce:.itats d'orJie. local? .i..


V+.t &qui rot?\ una brillatit.zctusci6 a prac- gib, social, econorilic-financiir, cultural ... .
,Pef6 qui molt agnta poc estrrny; i r:6m t i w r prwiawei;t, fins a cwsrguir que Art&


no estelin en condicions per a realism tantes pens.; ! oliri pt.s seu VOIPI, j o pes dels casla
coses al-hora. conve cenyirse a C O S ~ S pirci- de P<*:itia , i Madrid. ,S+ dit vqler, for. f
ses i beri determina:!es. uniicirn. serdn imjiosihlcs.lC> o b r q morals 1


Una d'aques1t.s prinierrs obres, t3odria matt:ii:vls que s'han ex! osat an aqberta en*
esser la de capacltsr-nos per a .reco'Jrar la que-sta i quc necesita lot poble que desitjr
nostra independencia politica i adrninistrativd viurc ikrga vi& de progrls i de cultura..
i amb ellr crew una politica economica-co-
metcial artsnenca, sense Id cual la primera **. '


. De''.1'8nq UeSta
UN ALTRE DITAI PROEMI:


difa
Jobre & ,problemes ri reaoldre que ,Id
la noatra oila. ,
A tall de proemi direni quatie mots sobre


una cue,$fJ6 preyia: l a nostra a( tus l capnci-


. . .


E ~ ~ + ~ , ~ ~ ~ 'iardarLe, agui ad la


p. 1st per fer obres grans i diirejeres i per dur
a terne, l eY idees' exposadrs an aqiirsta .~
enqueata. ' *


El$ pobles pociriiti diridirse ('ti Fub1c.s
que no tenen necesitats r;i cwas a fcr o si i ~ n
tenen no fan res, per asc!ir-ias, i en ;ob!es
que, empesos per ideaiitats i coniepci6ns,
tenen deritjos de progresar i millorar i ho
posposen tot an aquesta finalitat. Els primers
Con pobles estacionaris, posius, que viuen a


, aer liims, sense pena m gloria. Els s,egoas
'son pobles virils, creadors de civilitat i que,
entre penes i glories, duen a cap gram obres
i alxequen lluminosos fogarons que senyalen
a la humanitat el catiii a seguir.


' ' Arts es, per ara, dpgraciahment un
,, poble sense aspiraciotv colecfives de ,cap


ctase. Si colca-cosa es f2 es degut a la ini-
eistiva yrivacia, no a la volunl+it del poble;


.. voluntat que es la que obra vers miracles,
realisant C O S ~ S grandioses i etrrnes, en .ara
que una sola nientalitat les hagi concebudes,


Lo primordial, lo indispensableinent ne-
%sari abans de tot, es, doncs, dotar ai yoble
ii'Arta de desitjos i aspiracions, o sigcti,
d'una idealitat a fer belles .cases, coin per
qxemple: cansons i gloses; tonades; coros;
arjups;,camins; te1efons;escoies de Iletres, de
bl!, i.,de so:is; un port a Son 5ervera; liocs
comeris nets i senst' pitdor ni ni0ScaS;et~. zic.


, ' . ' Dotar a UII poble d'aquesta volmtft;
5 .b'aque.skl; ansies d e crear i fec.urruar iwes .


'@ms,a pottiantoaa, casi reservada ais r h S :
t s Qorikr-li ur!a anima; infundir-li uri es,:::rit:


*'.


:


.


.'


ni tendrla viahilitat.
Perque tqu; gu;inqaic;.i til; p e n w i t w -


diar reformes si no ICS podem o no eiis les
dehen f6r?. .. . .


Art& depend& de Palma i Palma de
Madrit. Alli ens tenen iligats de peus i m i i s .
Alli resolen totes 52s nostres questions de
politica i d'afminiatraci6 crmunal, atenent,
no als interesos del poble, sin0 als de ():artit.
Alii manen, deixam-nos pager el gasto. Alli
fumen, si be noitros escupirn.


Per fer-nos ditxosos tenen el Govern
central i el Civil de la Proviticia, la Diputa-
ci6, la Deiegaci6 h'Hicenda, un cos d'inves-
tigadors, apents executius o cans de hou,
Comisionats d'apremis ..... i hem @e pagar
consums, cedules, territorial, matritulea, rim.
bres, contingents provivcials, plagues, utili-
tats i recarrecs i tants per cent de ,tots
clese i mend.'


Perqne no ens dongwm coiite de nostre
denigrant situaci6, ens fan baraliar i dividir
en partits, baix I'autoritat d'un casic o jefe
palmesd, que disposa. de tot poder i de tota
inmunitat pes mal, que transmet,a'canvi de
vots ah seus esclaus, vulgo correligionaris,
perque.aquCts mairnetin i escanyin als vehius
contraris, venint tots, per tal engranatje, a
esser butxins de voitros mateixos.


~ C o t n a , abar amb aix6? ZAmb que susti-
tuir-no per a conseyui? nostra iiberacid?
&om emanelpar-nos de la capitalitat palme.
sanaau'ens .ofeea? *.Corn fer.noe cavscos i


, .


Parsrelament an aquesla k i n a se n'ha de
fer un altre,'rnerament ninercial i industrial,
j a que Sense una brillan! situs(% e:oiidmicl
t: mpoc es poden frr Brans COBZS


El comer$ d'ArtS es proverix ,le Palma 4
Piima no e$ u n cohle tvnducidr: Els vaiir-
dbrs paiinesans so11 sols ittterm2 liiris entre
e's protiuctors o fabricants i e;s conwmidors
artnwncs


fli ha qu'. i;icrii..ir Rqueis iitlerii:e:Jiaris,
que ehcareixerr els articles que coti.pram i
a b m t e n els que venem.


El . nostre comer?, hauri? d' ntrndr.irse
direcfament amb els vw'ad -rs pro tuciors
dels "nostros article6 de constien i amb el$
consumidors de nostros arrtci. s de venta,
creaot aixis tin cornerc al eirg 6s.


Estudiant i' aprenenl dels giballins;.fun-
d a d sociefatS a n h i m t s p r i In itiiwrtaci6 i
exportacio; asociant-nos i ':tju$;a t m h iios-
fros capitals i cooperacid ais ci, ,:i!r ;I. t . de
Capdepera, ja en pa'? ema,iciil:i? ' ? ,-owez$
de Palma; tornan-nos navierk; f : r i!w citica
de banca Ilevsntina; enaltir el !rrt,.i.l rwnui i i
dels arts i oficis; portar a cap una fi iw pa! ya
vehementisima contra I'enihm: ;:e nostra
jovent a AniCriw. de tants funestos r+sultats
per tot el poble i de tar;t trista menioria per
rasi Iotas nostres familias (le la r-lase mitja;
nrotegii nostre petiia i decadent iwlustria,
carregant d'imposros municipals la fares-.


. , , .$om fer. ho? . . . . ,


; Oestins.
Aquesta primera tssia a emyeii,irel ST' , , -


.. bla iniciaiia per 1"ernqueut;q que n i m iu i : m H
i. ploma; i per ella nwrrixeir honor i ,:stitiiaclrj
1 ds que I'lian duit a ternic; ni:-s, pcrquc iqpi
: donar es f ru i t s dt.sttjats, f6ra convenient
J' entnotllar la can$ 'per ationt ban lie currcr
.J.- ks idealitats artanenqurs i .u:tivar les 8, aten- p&$ de I'lnima y e han de verificar .it$%
c-.


. . $$idetJjt#B. . .


gCr ais politics d'Arta a oensar i obrsr p?r
wnte seu i no per conk dels seus jKf?S?
LCom tieslligar ais partits politics de la su !i i .
si0 que cegarneiit prestm ais partits ;:rovin-
cials? LCom c r t w uisa murxipil:tnt iorta i
potent que pugui rk4sttr ies pri~sio;is ilr ies
autoritats \le ia l'ruvii;c:a i az l ,Estut? ?Lo ii
dotar ai1 aquesta municipalitat u'triseiida
propia? &oni conseguir de I'Estnt u n a via-
jor pnrtiiipaci6 atis els i q o s que l i foirn?


*
8 ,


Tota aquesta obra a realitzrr, la pot dur
a terme LLEVANT, gusi'ira i e I'intelertuali-
tzt d'Artri.


LLEVABT ha de semhrar idees; .rear vo-
l i in t i rw; iinciar nous uitiu. p i v Pes erit del
poblt; ha d.esser el pit'wrso <' lr nom era


L I Tedtz angulai d'iin Art8 n.,t; grnn f fort,
l'bru de p o w vosaltres, i.niics %C LLEYW?.
veritat &en sereuller victimm i tal vatti f
els .i,artirs. per6 tambC es cett que formarea.:
el Saitoral de la renaixenq artanenca. I
una COM anid per I'aihe:


A**
Acabat aquest proemi. que a


b'arh ridicula quinera, vaig a co
cretament al questionedde I'enqu
que Artfr hauria de realigrr, de PI
dues roses: primera, repoblar
gren serralada que s'atkn des&
s'aienalvt des Verge amb @&.a1
muntenyes que cornpiem; 7 . ~ 6 " 0
1l~:cs comuns amb sif6 a totes sea cases i
cil.osits d'aigor brutes, 8mb profitament
d'a uestes per I'agricultura.


Iatlem, ara, d'aqwtes cosrs.


Amic volput: Causer extranyes a la meJa
voiuiitat ,ban fet que retardfrs aquestes ctiarl
tille$; per6 avuy que puc, m'apresura escriu-
lei-fes i enyiarles.


Ei ten11 s liidterialment curt, ha fet artibd
le frt.d'de lrs eleccions abans de que tend
gurrem $timats tots PIS treballs; per6 per
ai. 6 io hos h a w n d'aturf, sin0 que a ' h a s
ccnieil,at una bona organisari6' 1 constitglt
una agrugacrb en la cual tenguin~. reprerich:
lacid tots els pobles i., ciutrts de Mallorca,
totes Ibs Caixes Rurils Sifidicats i Wmares
A . riqg;ts, 1% bestiah,i avicoles-tRuqant las
a i i tgws.,xetlaoes d'lfern i aprgfjtant,,una
veiiada de P i u q e I podrem kxflcac, de
viva veu a tots els,qrtanenca la necesidat de
d,vorcii.rmos de ,b.p.dltica vela i,rnaI dana,
drxar I-mdifereocia i traballar per implantar
1 er tot arreu una adminirtraci6 veritat i una
po:itcs que lengui per dnic f i elben-estar 1
la prosperidat de Mallorca. Keferent a n'elp
piocedimmts B seguir cuant venguin unes
e ecci6ns de. dipgats, +om depper que s'ha
de sc uir es segon o sia: Una vegada reunits
it ts$.seprqsentwts %b poble ,desM9110r-
Fa, el6 pr@den$s,p,dg ciyb un!&e$;Sindicab;
Caixes :,i&rak ,etc. i ,designata .per majoria


distrits rls wus cand
arxi susesiuampt.


Es rovabie que.dins s'hivernada qyant
el page$ eiitra cins un periode dernes calrna.
sien dais a ronoixer els htatuts d'equekr;r
nova asocirr: ib i convidats c-Is popies pel cey
ePtudi i irprovacih, i uiia vegada insrrit a
i t 'e i registre del Oover,: CiW i conexentruos
i t is t I F I ilc(:sos (iue t-oinsidesquin an la riosa


c ' i* i . t A,. r a i i -KigionalisYa, i estretb cls
I . gc'r.. ar,or, ~parfiirBmetipas resoit


cil, { li. a ia vida pdbiica per inter.
L i n i l , d ~ r e : sar e's inleiesosde Maharcaigri-


Ternbe cavern de treballa perque en les
es<o'ea s iucu'qui a n'elr fufursciuWanj una
eSi1r~aci6 a I'agricultura .i. un. qnexement
d'etla que eis 1,ec.i de sa rutina i comensjn a
sebre el perqut fun des feines I I L camps i


'. .


1 ateeos.
La nostra idea, es I'idea de tots eis p


de Mallorca,.so!a, son ,gmies de taq!@,%q!
cacic o quete ~algfii14e1s iiroits pa+ e?....
tics que sense programa encalsen~ es Poder
o lo sue ve d'es Poder.


Quedam per, un'poc m&'d$ tem&;a.pk
Pages, sensarepresqtqcib i en soS&Wff
d'afiliaci6, politics, per6 sgnw pr$%Yplqa i
sensa. 'sebra que pawn fer,, quin) v 8 4 g
&us ideals.


Be es ve que els sintomes d@.hw@$
sogueixen Frtesos depunt Mal~Ka,:M.p SI
iitsarn be,& npstros ~16,. ve.uwn8vn#ibf$.k
gediw< .qwi,intwhimtfr.t b In4u,.-p9Hg$lW#u
una astixki@h.diiins,ets. npstr@s$?iesI.AhlR, 9
gem& r e m a g c i a ~ssprecisn, idkt l i+
ticai desenganats de tab sistemes dwfl *- ijiampant. Noltros ~ , ~ L B O S ~ O S ha tcndrq a' pagzsp, $a. de ut?? el$ iqqaf??gR
diputata i basta dc comedies i ,+dig&@ poatiso6, idesconeguts. . ,


JO teng, confirnsa. en.que;se~~:&$t,,th
agrup,wia, i ~organisacib polItj@ deJ&
pagesoJ $e: l$allorca, perqyc: tal ~ 6 %
desitjs de la majoria-pero !ant,ocls f W
forma, 1 qstatuir ,& bases per ,ias
havem de retjirj 1, mes di[&:mcara&+&
dia vajg recutlint adap+#s.de dis&tp @&le8
de Mailorca,qq@. s'ofeceiX@t?j.@r fO~pM~pg4


ld6, .atQr+tts, irebaxeni i. or?
ganisem i dins:s'$vernada q r e m da rswif?
mos a Palma i , d,e deixar con#ttuida.i.inscrj-


en,elt.QovFF C&vir ~ p , eswi~figib,ppl@q
diferent de lo fins avui conegwh, , , .


La comarca Ilevantina de M~llprcg:&r~
sen$ ,dupta la mes ben represen,Wj tota
vegada que per medi de LL V ~ T ha,es osqt


rs;yrgir, per,tot arreu aqueata sana. idea :I
wyatlisg la crr;uaqa &redonci6,.


Llihertar al.p&lwna!lorquj del8 &tauit
tut. a , que'l I reneh sones . rls pacic.s . i :,que
ipiperi .per ,tots Id jusfi@a ts to q y ;jnp$
profisam i si,Dru tku vol antes. de sortir
del any 191s trndrern. po$ats e16 priqers
foriarnents.


. . . . . -regiQ*@$tei ,, ,- . _ , , .


el seu desitj .i se presta If a&ds:a;pre.. ~' a ! . gr i


Endevarit id6.


. ,


P. D V r i x aittb molt de ;..;it.el movi-
mcnt Salvador due inichweb 'els 'Baties ,de
Mallbrca en s a assmbt, esuitlmament duitgs
a afette, pero uiia dupta me posa un poc
pensariu.


CPodrArr escapar d e ses ungles dels e&-
cics ... . .


El temps heu dira.
hcamente el deseo @e tranquifiir a
lcctores me llcva a esc-ribir estos @ma-
Gracias a la imponderable aniabiltdad de


Martinez pedre serenarlos espiritus


ba un ohoque tatre rspafiolistasy re-
inoidenlri espehznantes que
ci6n a1 Animo del inoctnte
' tltularcs el) 10s perilhlicos
a-sensamSn d e que la' cosa .' reiatos terrdrifiros


ocenas 10s muer-


supremo Martinez con
nrisa de qi:icn,vive en el


.me. mirb compasivamente..


ivocadamcnte sin duda - y habl6 pausa-
'dinenhd gwn .Martinez, con aqudla voz


rsuasiva y squel tono disylicrnte de hom-
e ruperior.


--Barcelona, Querido Centeno, hace ya
brstrntes aiior, era una riudad paradisincii.
Se dormia con las pucrtas abiertas de par
en. par. No'se encon'traba un carterisla ui
enauefios. Los guardias niunicipales boste-
z W n ~ e h n c o icathente a;aiqiaodY'yicttmas
Q l~'neU~rslstenf$ Los hokhbres Avidos' de
db$ieries,.fletfes caian kri el vacio,det tedio
.dkb'refu&iatian en la plaza.iJe 'toros. AI&
&?onado a novelas dett?ttivescas, a1 atra-
vegqr, pbr la nothe una, calleja obscura y
nialolionte, experimentiba por uu niomente.
bmo Tartarin, la sensacl6n de que ellos
iban a Ilegar, a ponerle un puhal EI pecho
fieiendo cortbsmente: Caballero tenga la
rmabilidad de entregar cuanto Ileva. Unos
pasos lcves. cauteltis@s, que escuchirba tras
desiaumrt;t,banla iiusibn Pero no; no eran
&os; era ri >ereno que drsgraciadamente
gwtaba. aipargatas, b,'l/os, 10s atfscadores
misteriosos tie Ius calleo londinenses, 10s


flies de 10s barrios exlremosde Paris,
lleaaban nanca. Cuandwet st;rmo .pro.
dqba GI oi??el>i, o , - ~ i ~ ~ t e r l .'eecj;nse ye.
to*, nuestro hot1 i J W se seiitia acuwtido


sopbria desrsperacibn. AIguna ype
rn er 1 r : q u t a r a! vigilanle va1iei;dose
ropta ciiibata de la victima. Dos refle- !
le drtuxvieron: yrinieramente el ternor
r rl fresco a 10s restatites vecinos.
I screno gastaba corbgt* dc
'nferloi, mpy deciiiiachadd. Tal vez
iese ante de consrguir su intento Y


;E


inid6 una .violenfa campafia en la pren3a-y
por fin el Gobierno oireci6,bmar metiidas
Una comistbn. fub con misi6ii secreta a l e x
tranbro. al poco tlempo apareii6 una handa
oeapaches que hlzo las delicias de 10s admi-
radores de Rocambole. Un activogobc-rria,:or
reclut6 un crecido nhmero de indivi IIIOF. A
unos les encasquet6 banetinas.tojwg avles,
a otros les coloc6 en la solapa un coque;ep
laciio con 10s colores narionales, y ihols!
darse garrotazos en la RamBta. Se riearw
tasas de hu&spedes,, se dirigieton 6r.kne
severas a 10s propietarios de fabricas y ti-118-
res para que obligilsen a1 persona1.a tiecia-
rarse en huelga; IQS robos mistrriosos se
sucedfan. Barcelona libre de la anterior ver-
@mi!@ respir6 rarisfecha.


-E$: mmWilloso conio 1o:penetrii usled
todo: Lo'Unico que no h@ rxplito es!q(Te
hays, alguieif, que se prrstek hxer d:! Vi&-
,makUalndo hay:que asesinara dlguien


4 a N I Todo pura far$*. No46 es8sIria
a nadie. Los linicos asesinntasde verdad siin
10s producidos ~OP-WR' exagerado afan c!e
imitacjpn, por un trup d r aele ..., , ,


,Si si, ,per? Ips robos no me tiegarlr
usted que son reales?


Que tr crees tu eso! Los robos iinicamen-
te aprovechan a las empresas anunciadorqs.
Se simula el rob0 en uq importante hotel y
la empresa hace de ello u n magnifico rccla-
mo; descripcidn del edifici,. , folografias. ..
Creame usted todo son fantasias para hRrrIi-
zarnos de extranjerismo. .


Y Martinez sonrie indulgentemente.
Ilr. Cerrmro


cacetusmc?zlv&~2-~~&


Jessus de via
LI


Assagut a l 'ombra &Is recorts d'hai,


El f c i x a l'esquena, aorerasi cami
Chnsat de la tasca, 'banyat de ouhor.


Pobre velll reposa, i'n son interior. -
Npdiia.. &'e.* trista la v ida'dd pobrp


Sefior!q~r'es.feixuga la creu qutm'fieu !de!
L'espetit j a me -faito, a can? a !he


[sohra
L a vb ta s'acuma ... j a*m sent acabatl


Men cor s'atrofia, s'rmboyIn ma penna


La vida s'acursa i s e fa rnirqs ititriisa
La sang en lrs vents. se'm torno de yri ...


I l'dnima anyora lu hlacor del cel!


Mos neriiis s'niicui!cn. s'entrla ma nista
Cridaume si us plau
Senyor! Ks can trista


La oiak del pohre! 1'1 cel es tau hlauj. ..
Assegut a l'ombra dels r.ec0rt.s d'hai
L)&a&l! TepbSa, iwrera'l eaml. ..
. . . . . . . . . .~ . . . .


MIGUEL LOPEZ
Yaig d s lYi9


m e S 9 z F a - - z?aesrI-


Els magalzems del Sindicat se van om-
plin!; de coue x que hi ha bone- persones,
interessadcs en qur n o fakin C I S cueviures
dins Ar.a. ia que, per ia caiiridi!t ilcaremu-
Ilada i lo qve se re en tractes pt r !a roinpra
vrii que ei Sindicai fa un esfora per dur el
ben estaf dins el noble.


-
gTileu--LIuCh;-PUfsihitx


El Mhgistt?ri, ma!inrqui s'es' enlairak Du
r m t lw vacimli.ns d'esttu, UD. w o l , prec )at
dr mrstres' h,, renuxiat a1 de?, a8.s qoe les
ikrs ,'el Estitt'ii fxw-adeixen i PS i,nat t? se-
giiir 8'tns c! r.los~silenri~(s~dc! i ! : ~ t t r i de
LII. h u r t r u r ' ~ ! rlr I'rrteorionemoic. e!.coi
t m t i+s ,mfitoces. I'isons;xle jm+:sc.ors dis-.
fiiigidlssini.; i .wnui ; icnnt -se niuluan e n t 1t.s
vcntat-Ps I. i o:&;:cks trolrats p . r ca$a un
&e!!:. en PIS 1 ktodcs i prore&rrients fi'eii-
sr-ny. i i p yos:cts en prdctica:durLint eis anys
que l e n i n dedi? hts a Peducaci6 d d s nins.


C:icti~e n0ti.s simpAtiqWs se destaquen
n e ! i!i::tdre i ' I ;II d'aqucst cursrt qlte venen


+cer , cini lrr rc!>clte8 cares a ' i t ~ : herrn6s
ktr:.:: d r e . F3 I,!)(,, el director, el i roietorat,


Ailre HOC mitior no podia es(ii'Iir.se. Se
reupeir i'aplec en el pohle ri,Ps cwttrlc de
l ' l l fa, en la vila de Sinru, I 'Ajunt:,ii .enl d e
la quai ha demostrat ver t i i i ior ,'tar :'ense-
nyanqa cornensant per pt,gar bc ai L I ~ U mes-
tre, prestant-li I'apoisnienr nio! t i i i m,itrrial
que tots els mestres rwessiteii :-ei,.iue sa
faixughfeina doni el resuitat que 1 1 pc.r!om;
i adames te ja lets i a punt de d1.r :I l a rei.li-
dat uns acabadissims plaris d ' u i i cdiii i-:.co'a
model obra del distingit arquirectr D. Gu~~lriti
Forlesa que serlr unrl~maravellk. Deaue Siwu
van cap aLluch, a18 peus de la Ketna celcs-
tial i Mare nostra La Moreneta. Aqut i ' IB-
cink misterids les gaaroa durant G W dies I
en scm SI elaboren corn les ahelles e11 e l ruw


e k l~18c5tlrs


els nous plans a desenrrotitar per pujar iks
generacions tioves: I d'e!l& salten dePpds a
la populosa FelarAtx que les bii..da ,-t;t*tgr
en I'Estaci6 Enol6gica. .Crrc que rir? ti di i
que no sia ben eacullit el Iloc I que ~ J W ~ i -
Ll&ch-Fetanitcr no siguin e b tres c w c s
ben pwrfilats que forme% la cara tr!aiigu:ar
del tttraedre que mos hs ser?it <:e simii.
mallorqulns. els quals I'estimen tots de bon
deveres per correspondre a FesBrnaciO qu'ell
les te tambk.


Una vasta cultura lograda a for(;a de vu
luntst, un seny de persona vella cins un cos
molt jove i un cor grandi6c que ratja amor
sense midaper cada una de les ferides que
li van obrint els desenganys vataqui el8 tres
cairts de Is segona cara. El Magisteri mallor
qui deu molt a I'hnima gran del 5.r. Capo,
per6 MaLorca va contreguent ainb ell un
i m t e enrara mBs crescut, que regoneixartin
les grnerari6ns futures. L'actual no pot, per
que rs orba; porta davant els ulls les cuca-
Ies del fora: terisme quz no li deixa veure
ni nianco estimar lea erquisiteses de lo
propi.


El profesorat, vataqui la tercera cara.
Tots perits i especialistes en la materia
qu'han ensenyada als mestrer, no han anat
a exiiosaramb la pedasttria queencara s'es-
tila una Ilk6 apresa en el darrer tractat
sortit; han anat a fer una, dues i rks con-
versades amb eis me8tres. baixant a sa altu-
ra, fmt.los torar practicament i s idees per
oils e .posades. No han pretengut fer sabis
r n quinze dits; han sacrificats (10s intrreaor
i hail rorisentidcs les incomodidats del vial-
x c [ er niosirar-los el cami, per fer-le8 guai-
ti r irs e: i ou de la ciencia. lo que desprCs
h a r a iir fcr 1cda mestre amb 80s alrmnes,
perqur s'hi ari.ollin derpres a beurcses ertii-
ladrs a,gurs els qui si sentin cridats.


Sarrmci, cesmterks, patriotisme; vetaqui
I Is Ires d r e s d'aquesta nova cara, colcun
der+ qua.s forma part de I'alka qu'en rest8
e\s inestre.


Tots joves, semblaven un estol de grecs
d e I'antigor que's trasladaven de la viril
Es, arla a la culta Atenas per atresotar les
sesions dels grans sabis.


No h m perdonat sacrifis, sumisos a les
indic d d n s amicals de son Director han tre-
baliat intensament. m Q que molts no poden
sospitar i s'han abeurat deiitosos en el doll
seguit que ratjava de la boca dels seus pro-
fessors incansables.


Noble aspiraci6 a la sabiesa, esperit de
sarrifici per amor als niris de Mallorca i una
ii rr;,da voluntat, vataqui cloa lacara irltima
uel gran tetraedre que mos ha remblat veure
en l'estd que formaven elr qui han pres part
eti e I C'ursrt de perfeccionament del Ma is
I. t i Ma lordui, que de csda dia se va f - ent
n+s digiie de la consideraci6 i estimaci6
,.ub iques.


A tots. Director, Firofcsors i Mestrrs
it-li ita oii;b tot el tor i.1 qui esprra de Irs
rs\n.es la regrneraci6 i transforiiiaci6 de la
nostra Meilorca.


FLAMA
e-- .l_-- % L K 3 ~ 3 B ~ L % s i = a


C R O P S I C A


$ . ' r TEOROL0GIA.-El temps ha $e.
I , 6s iisi tCtS e!s dies de la Fassada


cp~,z"iia, si be ultimament dia 30 d'Agost
qoniensaren els vents frecs de la part de
tr. o ur,t;tda a Never la bulientor del ambe,nt;


C. I u .o! ploure i I'aigua sobretot per
11 ts eis qui no hi poren fernegoci, ja es molt
desiljatla.


./ I


-
ACR1CULTURA.-La falta de plujes,


t~ c;:usa de la perdua de les cullites de
sei ana, les figueres, segueixen perlent
tulles i tirant els figons, sobre tot les de
ttvres primes i les bones impresions que fa
quiiize dies teniem de les oliveres avuy no


*on gens afalagadores. ja que els pagesos
mos diuen que I'oliva tarnbe s'en va, atacada
per la mosca i ni els propietaris ni els arren.
dadors, se desideixen a provar cap eels me-
dis de destrudo d'aquest insecte. La rutwa
amb lot.


SAN1DAT.-Sense que cap malaltia
tengui caracter epidemic, son mes les prrso.
nes molestades per qualca afercid. que hi ha
hagut ara, perd, la fresca d'aquests dies fa
pensar que pronta les malalties ale ia calor
fugirhn iseguirh ia pesta de salwl qu'en diuen
nostres. els potecaris. -


V1ATJERS.-Per visitar les belleses de
la nostra contrada una d'aquestes pasrades
selmanes va esser hoste nostro el notable
pintor valencia D. Lloatxim Sorolla, va visi-
tar la Parroquia i S. Salvador i no descuidh
les Coves, de tot lo qual se'n va dur una
agradabilissima impressid. -


DESPED1DA.-La donam, desitjantlos
un felis viatje an els gprmans Mossn Pran-
cesr Esteva Pre. FiJcal Egiesiastic i Do! a
Maria Esteva de Vicens eIs quais dia 31
del passat Agost sortiren per juntarse a sa
tamilia de ca;: a New York i Alayaguez.


RET0RNADA.-Comenaen a Oesfilar
lesfamilirs qui van a passar I'estiu a Cala-
retjada; no hi ha iemei. Cads rosa a 8011
temps.


BEHVENGUTS.-Per parsar la tempo-
rada de consuelut, ha wngut an.b sa familia.
D. Lluis Despuig.


-De MayagUez ha harrihat per passar
una temporads amb sa familia, e! nostre
amic D. Antoni Gelabert Pastor (a) Jaumi
acompsn) at de sa esposa i els seus alcgres
tillets.


MALALTS- Se troba an el llit viatica-
da IaSrta. Maria Esteva Sanxo de sa Caba-
neta, pregam a Deu perque l i ajudi per la
part que sigui mer convenient a la seua
anima.


-Tambe se troba molt delicada la Sra.
esyosa de nostra bon amic i colaborador
D. Montserrat Sanxo Lliteras, els quals per
veure si recobraran la salut hail venput a
passar una temporada an el carregpdor.


-


-
POSeSSOKI.-Ha pres I nsesewi de i i


esrola .ci*::oiiil de nins, el mrstre propietari
D. Tonias Camps Rerramslerr el qual ve {!e
Rir 011 (1:ataluiiya) aon reyeFitxva una esvola
graJuac!a. Que CI seu estatje entre noltros li
sigui agranabke i ei heu trehall profit& pel
nostre poble.


3 ~1'Agosr.-6artomei~ S::re+.; :ia,ixo.
4 9 . -Anto;iia Or. 11 Marri.
IO ,, --klarg:ilida I '<m*s Nadaf.
10 ,, - A n n la Siirrda A.zamora.
18 .. Aina. Pic;# Fnrtrza.
20 ,, -Franoi:sc Xameiq .Carrib
21 ,. -h4.' 'f'rrrsa Bicnes Apmac
26 ,. - Francesc Cursaih Cursach
31 ., -Gabriel Espiriosa Oarau
31 ,, --Catzlina Sancho Tous.


Resrrr!: nins 4 nitie? &=Total 10


MOR TS -
Dia 5 Agost.-Juan Orpi Sewen (a) Juin


d'Era, viudo de 85 anys. Hemorrsgh cerebral
Dia 8.-Rosa Cursach Esteva (a) de M


Torre, viuda de 73 anys. Atac an el cor.
Dis O.--M:,reu AguM Cortem (a) Xivill,


casat, 62 anys. Enibolia cerebral.
Dia IO.---Bet CrPspi Pascual, viu !a de


99 anys Mort iiaiural.
Dia U.-Francinaina Massanet Ginart (a)


Sola viuda de 11 anys, Disenteria.
Dia 28.-Catalina Mayol Febrer (a) .de


Son Rlbot, ca6ada.-Cranc del bisbe.
Dia 30. . Bartomeu Carri6 Gili (a) Venyn


9 anys, Endocarditis.


PAR V U L S _- . .
Die 4 Amst.-Juan Neere Eccanelles (ai - ..


Mondoy Enyetitis aguda.
Dia 18-1uari Salas OuiscafrC. Ententis " . I


.: I I aguda. . ,
Rrsurn: hotnos 5 dones 4.=TotaI9


. . MA / . / i t IlOh'IS ~. -. ~ . ~ ~ ~ ~ . ~ . .
Dia 21 Agu:oJt.-juai, Carrid Fi.rragut,'d;


Son Pou, viudo aiiib Na iUaris Qcjelglas Verj
dera (a) Masseres. fadriria.


Dia JO.-Mateu Alaiiia Tories (a) Suriyer:
amb "Angela Mascar6 Carri6 (a) Valenta.
fsdrinr.-Miquel Vilixloiiga Genovart (a) Co-
ioina amb Na Maria Ginart Sanchn, fadrinn.
--SrbasiiA Fvweiiias Ginart (a) d 'hbarce
airib Na Maria Antic Nadal (a) Canitya, fa-
drin*.-Bertoineir Erleva Liinds. de soil Penl
tinat amb NR Mnrgalida Psscuai Feiil t1,c SY
Bugura.


L - -