Qiinrenari Catdlic defensor deb interessos morals I malerlals d'Arlb 1 sa eomarea 8...

\ Qiinrenari Catdlic defensor deb interessos morals I malerlals d'Arlb 1 sa eomarea


8 Ibnquesta -
e n. ~ ~ r t ~ ~ ~ ~ ectsr8
--.-c-


feta I'enquecta amb tota la
I moguts sols p'el m6s pur
sar de no combregar ainb


iques l e molles persoiialidats
esser. vlsitades, varem creure qu'ha-


de consultar-Ies a totes fossen del color
sen, puts amb elles io manco que


franc. cortesla i bonv
ecompanyats aquests de


de totes les personali-
b major grau ho espera-


Dstenta el major
Ita investidua de
Bartomeu Esteva


Plaquer.
Noltros srbiem que I'esser fins contraris


.en politica no era obstacle perque molts de
$eriodistes PO .uessin acostar-ue a altes per-
MBPlitats, a f f : gures de relleu dins el.mon, i


I. consultar-les $obre questions qu'atmyen ai
.' be general del .pals, i creiem qu'igualment


bdiem fer-ho nosaltres amb la nostra pri-
j mera autoridat civil de la qual deviem espe
i., tar que coquen t 90s devers civics i les


bones manerts que'deuen war sempra le8
autoridats ainb sos subordinats, mos rebria
aixi corn solen rebre les persones ben edu-
cades.


E8 amb aquevta fe, que nos presentarem


.i Nos va rebre de dretes, sense ni sols
$erlrgnos cad1o.i amb m a adpsta mos de-


havia damanat,dos dies
particulars, varem creu-


~.
per mi tot quant pugui dii%quert Feri6dic i s no res; el desprecii. . .


No volguercm inbistir mCs, perque cre-
guerem que seria abusar del seu gend,
treguent.10 de pollaguerl, aixi es que li
diguerem amb tola suavifat: rDispensau de
I'enfado.,


Esth dispensat, contest4 ell entorna;!t,se
cap andins i sorttrem amb l'estat d'esoerit
que's pot pensar.


Que iuldn els nostrev mtors. En vista de
la ri<gdt<va-del Batle Major anarem a visitar
a1 tinent de la visita del qual an donsrem
conta en el proxim n.O 81 Deu ho vol.


* A. F.


Los gorriones


En todos tienipos el gorridn ha sido coli-
siderado como 81 mas granuja de todos io8
pajaros, el Gmeoc l i e de la clase de volililes.
Nada m4s gracioso ni mas picaro que un go-
rri6n danilo saltitos desconfiado en el arroyo,
y que travesura'mls gentil la stiya al arrain-
blar con una miga de pan y escapar rapidi-
simo con un aieteo desesperado que parece
una risa. Luego su canto, aquei canto soca-
r r h , como un tragala dirigldo a ios propie-
tarios de ballestillas, lazos i dem6s trampas
encaminadas al exterminio de l a clase.


El gorri6n era un bicho simpktico por
muchos conceptos. Hoy ha perdido mucho


' U t su carhcter encantador.
Antes s$ mayor crimen consistla en mo-


lestar persistenternente con la reiterada mo-
notonia de sus trovas, duraiite las horas
aplastantes del calor estival. Sin embargo,
slguien se lo agradecia, porque aquAa so-
nata infinitamente repetida era un podcroso
auxiliar para la siesta.


Actualmente, el. gorri6ii ya se prepara.
La socarroiieria deantaifo es hogafio insolen-
cia molesta. Todo degenera y to80 se per-
vierte


Basta echarse a la calle y dame un paseo
pqr ia Rambla a la c a i a de la tarde. Enton-
ces podreis contemplar la furia deraoledora
de 10s que fueron inocentes aniinalillos.


Intludablcmente estas ideas siiillicalistas,
hoy en boga, han cuajado ealos cerebros
de ios voltitiies j s i N duda por esta razdn
5e nos muestraa agrupados cwnpactaniente


en las ramas de 10s Brbolcs q u e sonibreitil
el paseo. Duefios de . [a i l i i i iprvim!c posi-
cion estrategica ofrect"ti ai riii,i itiaiite la
perspectiva de una abuii'laiit:: cusrLha de
frutos cubiertos de piuma. Verdaderas piiias
de gorriones que discolai a riiillldo pelado
algun grave y aCren luoblema. Tai
bajo el peso de un terribl ioblenin de sub-
sistenctas y quizas no e ta la Argcnlitia
en el mundo de los gorriones. . S w s grupos
de iiobles indivi~liios tit, p i r !I> I.!l!!ii;!jp qiie
chillaii y alborotari deSCoi!li)nSd;aiiieiitC 1111-
dieran ser muy bien diput::E.ios, jutilas, ctiini-
siones. .. iQuieii sabe SI cri estt.~s iiioiiicntos
se trata de evitar el grave ronfiicto de una
huelga de alas caidas!


Sin embargo no hagamos j u i i io.$ teIiic,ri
rlos. Sea porqcie el b~lclievikisi~i:~ h;:ya
invadido esta parte de Ias c.rictur.ii o pur
otras Lausas mistcrlosas e! casd ea q i i c 10s
susodichos hriirnales sie:nbl-aii la i i ias 6:spaii-
tosa alarma.


Transeunte pacific0 quehuycs de 10s ra;os
de este sol de Junio no inteiites i lefeiid-rte
refugiandote a la sombra de I o i iib<J.t!S dci
paseo. ininedintainciite qu.: ; i j ti,igai, i ~ i c i t o
ruidillo seco te indicari quci tu sc:iii!>:crn
acaba de ponersc en cmtacto con u:i cuerpo
estrafio. No pretendas averiguar i t <jut: rein0
de la Naturaleza pertenccr el objctu q m l e
ha raido encima.


Con un ieve papirotazo libsusi., tu : i t ~ i i i -
brero del huesped bian.luciio >- 1w1 oli . i i i ie y
seguiras tu camino. Un nuevo a t q u t ' , o!ro y
otro te inquietarhn y te hariii reIlt~.,kiiiar.
Entonces acudira a tu memoria ti;! [,;isajt. i!e
la Biblia; recordaris a Tobias y 21 las golo:i-
drinas; Tobias era casi uii S?iii?J j; las golon-
drinas aves del cielo y s:il errixiigo e! escre-
mento de Cstas priv6 de la vist:r a acjut:i; tu
eres un miserable prcadur y 19s goriioties
unos perfectos granujas; Ixs c,ii~.;et~uencias
serian lamentables.


Uiiavaga inquietuJ tc liacC, I I : ! a: ! , I limiio
por 10s ojos y Iiuyes de Iii s#b . : i ! \ t ,E 1 1 , r.i;ta
eiica..quetand3te e i winbrerri I ir i :~l ,~ I A ~ ct~j.15.


. .
DIG C L X I hX,)
De Calarratjada
, .


BENVENGUDA-Calarratjada ja estd en
el ple del seu temps estival. La gran .ma&d8
dels estiuetjants chi son de cad. tot el $@S
corrent, i enguany entre ells s'hl contenal-
gunes families noves. Esth la nostra Cale'de
lo mes animada, massella de gent distlnpide
de totes bandes de Mailorca que tUgint de
lesgrans poblacions venen a vlure,dos o,mCs-
niesos en aquesta colonia per respirar aquest
sanitos ambent marltim. El moviment crelx
de cada dia; sovint arriben autos I carrualges
de turistes qui venen a visitrr rcconet tan
agrados. El Cronista se complau en raludar
a tots els estiuetjants i darlos la m6s coral
benvenguda.


~~


EL VAPOR CABLER.-Durant un parell
de dies La fet treballr de regondkment i'
adob del cable Mallorca-Menorca el vapor
cabler isentinel II de la Companyia anglesr
Eastern.


Els adcps fets per els Enginyeis d'aqueb
xa Companyia ajudats p'els nostros ofidals
de Telegrafs I'inteli ent e incansable senyor
Bibiloni, quefe de Tinea, embarcat com
Delegat espanyol en el Sentinel I I'oficial
D. Lluis Oarau, cap de I'Estad6 de Capde-
pera, desde la caseta aont amarra el cable
en Son Moil, han donat el resultat desitjat,
essent completament meglades les impor-
tants averies del cable indicat quedrnt per
lo tant restablerta la comunlcaci6 amb I'IlIa
veinada.


Llastima que aprofitant I'ocasi6 d'aquest
remendo no hagin estats revisats i arre tats
els altres cables que nios lliguen amb el Eon-
tinent. Sembla que per falta de constgnaci6
no s'han arreglats els cables Etvissa-kvea
ni s'ha repasat el m6s important qu'es el que
mos uneix directament amb el continent o sia
el cable Mallorca-Barcelona.


Es d'esperar que I'incansable quefe se-
nyor Aicover no deirari4 de traballar per
conseguir-ho i lo rnateix desitjam per part
dels nostros representants en Corts.


Aquests treballs han estat motiu de dls-
tracci6 per aqueixa (I'olonia estiuena ue


dins la nostra pintoresca bahia lo mateix que
els treballs que se feien a la platja de Son
Moll aont e-hi treballaren Ir brigada de
mariners inglesos i la de celadors espanyol8.


All& hem tengut el gust de saludar als
distlngits oficials Sr. Bibiloni i ciarau a\S
quals sincerament felicitam.


seguia curiosa les evoluci6ns del Sen fine 4 II


-
EN L'AST1LLER.-La Ra6 C'oclal, Fe.


rragut, Garau i Moll, segueix en I'AstiIler
quc te nioiitat u na Ferradura traballant
activament en la construcci6 d'enibarcaci6ns
i fent feina de serrrar per particulars. Avui
ierlrn unk virlteiia de freballadors diariamenf
la major jx<it d'ells cledicats a la construcci6
d'tiii b m o d'uiies 105 tonelades que s'ha
d'zcabar per devt rs Tots Sants, com igual-
ment u n i lavut de coranta cuatre pams qu'ha
d'estar ilest a la raleixa fetxa. Aquestastiller
es una nota simrdtica que posa de relleu I'ac-
tivicat i I'esperit d'emyresa dels gaballins.


Cronista


portad6 de I'OG hihanifittrve&ut el8 obli-
gar8 ,a ,Getlac pel be de la Vila.' Algarades de dones , .


C ON P L I C T E P t0 que sh se sabrd, i de la on dharem conta en el n.O qui v
ADON Despt&'-de la &nisi6 d e la Juut&dF subsistencia presMIdr p'cl bntle corn: digue:


rem en el m.%&&tw .for~amwent.~havfa de
venir el cannick. : ....


La Junta de-subsisitmles 'qbant eStlgUC
encarregat- accidentiilnlent de la batlerla
D. Juan Caseilar prenguC I'acard d'abaratir
I'oli 4 . la csitn i Mu consegui. En quant a
I'oli ~ v a celebrar uns contractes ambs els
pagesos oliers del tsrme I els 00s tractants
amb oils al por major l'amon Pep de ses
Peper i I'smo'n Juan des Rec6, amb CIS pri-
mers de que fins ab cultita sewirlem an els
segons I'oli bo i d'ArtP necesari p'el consurn
del poble I aquells comerciants el serviren
an els revcnedors ~r un preu tal qu'aquerts
el poguessln vendre al pabllc a 0'80 ptas.
la niura.


Durant els dos mesos que mestre Juan
fou batle accidental tot va an6 cem una seda
ell feia crmplir aquell contracte i el public
catisfet. Mes dllu p c temps d'haver-se en-
carragat movament ~ l'amon Tomeu Esteva
de lavara una temor fcnda se comensk a
rpoderar del public fundada en rumors i
sospttes de si sc treia d'Artii l'olj on dep6dt
que hi havia obligacib de guardai p'el con-
sum pdbllc. 1, de tal mancri pareixia con-
firmrr-se, la sospita qu'el dla 13 d'aquest
mCs, la major part de les botiguer de la Vila
aumentaren I'oli fins a una peseta la Iliura.


El dilluns al mati se presentaren a la Sala
un gran aplec de dones en reclamaci6 de la
baixa de I'oli acordada per la Junta de Sub-
ristenciu. Poran aquelles rebudes aub ges-
tos I parrulas indecoroses de part d'un em-
pleat municipal que deipr6s e r vege, obiigat
a tancar les portes davant I'amenassa de la
muttdut qu'es vegC provocada i poc he1 falta
pet mourer-se un Lonflicte inesperat.


Per f l acqdl el batle que suplicd a ICs
dones que se disolguessen i confiassen an ell
que procuraria cercar els culpables de la
puja del oll i faria cumpllr I'acord de la J. de
S. de vendre I'oli a 0'80 ptas.


Efectivamente el mateix dla se posh I'oli
al preu indicat, per6 un oli d'infimr calidat
que no era possible pesar-se a la boca, lo
que motive un altra manifestaci6 de dones
per I'otidemh dla IS que com el diaabrns
acudiren a la Sala tambe duguent un satri
d'oli per mostra an el batle perque ves la
mala calidat i demanant-li un correctiu per
I'empleat que les reb{ el dia anterior. Aquell
va prometra qu'averiguarla d'ont procedia
1'011 rquell i que imposaria un castic al em-
pleat disolguent.se altre volta la manlfestaci6
en actitut pacifica.


El dia 16 a h a cop, s'organisd uha nova
manifestaci6 de dones, homos I atlots qu'uns
asseguren qu'eren unes cinccentes persones,
altrzs diuen un centenar, (noltros no hi
erem I no podem dir-ho exactament). Tambe
hi dugueren un sptri d'oli i demanarern an el
batle el resultat de les seues averlguacions
i Is dtJtituci6 del empleat, mCs amunt dit.
Ell contestd que havia sabut que I'oli proce-
dia de Son Forte I qu'en demaria conta 3
I'amo, i que diumenge donarla conta al .-jusi-
tament del comporrament del empleat perque
resolguCs lo que creguh oportfi. Paclfica-
ment se torn& disoldre la manifestacl6, que
gracies a Deu, no ha tengut fins arui les con-
sequencier u'eren de temer davart I'exemple


A un poble com Art4 amb circunstancies
corn les actuals I entre asuntosde subsisten-
cies, no es de lo m6s prudent que ocupi
el carreg de batle un comerciant. A uest es


x h o r a qu'escrivim se parla molt d'uns
prmnhanifestaci6 p'el pr6xim diumenge per-
gcrque #) diu I veus pdbliquw ei en la ex-


Yaltres pob 9 es.


1'6ni omentari que rnos permetem 9 er.


PERD1GONADES
en Maura. %:caigut i ha cqigut Nctimr ~


de la seua candid& i retrogrrdrcib del 1
reu espcrlt. En Maura el vel1 estadista (a ,,
temps que esta delxat de la mb de Deu. El
politic mallorqui otvidat .de sa vertadera pa.
tria ha rebut el castic del seu olvit; sa man
per dl tan despreciada no li ha posat at a
vant perquc iluminds son enteniment el v
adagi de sa terra =el vinagre f a 'mal ea el.:
vis I ha cairrut, victim. de la seua --Wn-.< - .
did&


En Maura ha caigut vietima de la retr
gradaci6 del aeu esperit., MaUff.efl
moment mcs culminant de ka vi&, no s
mdstrat tal com havla remblat dyrqit un pila.
d'anys, i cs que I'ambent I / guanya, el centra-


company, I'h3n duit a consentir qu'e
ciquisme entrL dins el.'Tribunal Suprem el
nier alt orga&ma de . I'Estat, ;En Maua ha
abdicat del seu mod6 d'esser i aque&a re-
trogradaci6, I'i ha duit la mort.


Mes val alxi, perque noltyx creirn ue
la replantaci6 de I'lberla s'ha de fer !e-
munt le8 cendres dels vells partits, i m a r e
potoien.


'- I


' J


1


lisme que 'F&WoIi& eVdploin4 i q


~:


. .


Corrsspoadebeie' -'
Wrtctor aBa1earcs.r -Mal lrcm dekat


d'enviar el canvi I la vostra publicaclb. Es
aqucsta una atenci6 que mos corresp6n. Es.
ctiurem per correu.


L. H.-Trobareu quo mos torbam a pu-
blicar la vostra poesia I.ulle.3 de Rosa. Te
colcavers qui no mas acaha d'
la pulloseu un poc? <No vos semb a?


-
afgradur. Lsi


NECROLOGIQUE
Pregau per I'dnima de


- . : . , e , .
I


Mori cri$ianament .de&& d ~ . +re els
Sanh Sacraments a l'edit' d e 8qarzys. En-
cara que era de l'opulentu J a m i h dels &-
mans Amords consermi sempre la humittat
i senzillesa de la fiagesia. S e f e f a umb fot-
horn, volgud sempie firesentar-si a s0.s con:
veins corn a humil i no se vansglorld.mac
del rango de la Jamilia an a qu(: pertenetxla.
Tot aixd la f e u molt simfidttca de lo qual
en Jou testimoni la numerohsimh concurrm-
cia de tots rls estamenis qu'ajsistl a SO%
enterro i funerals.


($u' Deu ha j a recompensadeg ses v t ~ h t s
amb LZ santaglovia i donia salarnilia ma&


!


d'onys dc vida per $rcgar.pcr e&%
i
BIBJAIOGQAFIA -
Harem rehut el ~Queatioiiari


ULTURA.-Se bat a la


R E G I S T R E
_I_


-~ . - . ~ .


FER1T.-Dia 12 d'kqlrest'ms, el givn..
gu6 de Ses Pastores va tirar do8 tirs an. ri
vesi de Petia Jaume Mascard Cabrer de 25
anys d'edat. ,El va ferir de gravedat. El ferit


ves@*,lb' CamPana g i O s h de, -18 Parroquia primerament per el metge Ladaria i el parri-
amb persistente i alarmants bdtaiadee a w n - ; guk fou. condug a la pres6 d'aquella CLutat
ciifoc, i pronta s'extenguk la noticia de que . o&fint I'atestatcenaiguient.
en el;Qs:,hi.havja~unagarbaa ~cesa-TOt- , , . ,
homrospprtdva si seria la de la nova batadora


~ . ~ . R C : U L S --
D a . 15 aeduny. - Nicolau Cassellas Es- ': FOC.-El dla '7 sobre les dues 'dM cap- fou tran<portbti a'$&nacor a6nt $ 0 ~ curat Gra u, enter,tls aguda, teva


Juan Dia Lliteres 18 de A ~ ~ , ~ ~ ~ , ij.-Toni bessonets, Llit res Amor6s i
Resum 3 homos, 3 Qones i 3 parvuls-Total9 , .


. . , . . . - , .,
MATRIMONIS 6 -


stava fent proves; La gent, ~. EST1UETfANTS.-Hanvengut a passar
tots ol&punfs.de la Vi!+ . entre nosaltre5 la femporada de I'estiu, don
mes de cin-entes persones i Bartomeu Bosch. D. Jordi Descatilar de


an cl.Cv.9 ajudant qoksa ailbr el fOc,q(l'fia- . Palma ,amb ses respectives families. A lots
via pres en la garbera dels amitgers del batle ' donam la benveoguda.
I'amo'n Tomeu de Son Real. Se retiraren - fadiina.
totes les garbes qu'eb pogueren i 8e regi
tot el payur i rostoi del'voitant a fi de que'l
foc no s'extengkr i quedl aillat cremantse
Uns dotze cavai6ns de blat, fava i civada.
&gQm & informs ventaven .cera ,winada ,
01s amitgers ditsen Juan de Sa pont cderta ,


ives, i un nine! seu de devers nou anys
agd darrera la @arbera per fumar, amb
sal$ sob 'qu'al enceddre et XegaLro
en uC la garbera sense$*e s'en dassen


nt per,.la carretera afina el fum i an8 '.
ents a avisarlos, acudint de moment tots
de les. eres i finques veinades a prestsr


Dia 31 de Maig.-Rafel Ginart Servera
amb Margalida Sureda Ferrer, fadrins.
, Dia 3 d- Juny -Gabriei Moya Amoros,
(a) Tasa viudo, amb Catalina Amorbs Canto,


Dia 7 de id.-Jaume Genovart Llanos,
arnb Francinaina Planici Gil, fadrins.


Dia 7 de id.- Jusep Bernat Ferragut, amb
Cata\ina Carrib ~ i l i , fadrir,s.


Dia 18de id.-Juan GiiiscafrC Llabres (a)
Cabyol, amb Catalina Gelabert Mesquida
(a) de S. Porc. fadrins.


Dia 21 d e id.-Pere Tous Lliteras (a)
Canals, amb Juana Soler LHnas, de sa farin
nera, fadrins.


Dia 28 de id.-XaJal Xamena Sureda
(a) Nadal, arnb Maria Carri6 Pellicer (a)
Trebay; fadrins.


El n." de .Baleare& de Buenos .4ires
,6 de Maig oe ,919 publica


part de l'opinib que Per IqEnquesta de LLa-
VANT mos don6 I'exbatle D. Gulllem Tous.


- s conta e i batadors fins qu'en Jaume Sancho
-


S f V E N E N B O N S I B A R A T O


Rqrtestsr OQSQ e8 b'uaioo dsposiharsiar dins AtrCI del AflIS TUNHLk
Fixau-vos be en sa Direcci6: CAR@ DE PALMA 3 ARTA


Comestibles de tota carfa, licors, dukes, falletao, etc., etc, 0 Grandllis ourtit de Perfumerfa


tagencia Bujosa (8)Gananoia scwsix amb esmmt, pontoldat i bnato qualrpuol rnclneo I( ti lam par M a t I PI8 rltru p o b h de b
PeSpaig a firfi: Carre de Palma, n h . 3 3 Ptsprig a Srl?w: Eetano d'os Banch da ~'011


Carre de Palma, 48.-ARTA I --- __ &e - Ida, lgyado Piguerola e - -
@ S'es oberte fa poe. Tot 6s noa - v Sadrerli Clmlreda M e w h Lpltth Paled. -: Laneria Pafioleda Lencwh :- GCneror de Ponto Sederla.Artlculos para Pia]~


OBJETOI DE REPrLO I i llampent. Serviei samarardissirn
v I I


Depdcito de n)iquinrs parlrnier
-.- . P A T H E F O N O -:-


-_
PRECIO PlJO __ ~


1
i
4


I
t


I


Juan Vicens (a) Jan Visitau IQ tsnda de ses massetes Tota casta d'articles, comestibrs, galletas, etc.
CS RWRESCNTART DC SA PCRPUPlERIA


AoRt hi trobirsu er- ~ t . G A G Q I O
TE DEP06T DE MAQUlNES DE COSlR tides d'asspi, meres- F i e , PeFfumeris. i ju-


guetes per tots gusts P & P f l l 1 b d f 2 0 N S
hd tlaM u urh lkbpaslr a o ~ k lems M6m, at.


C e r r C d e Palma, 1 5 C IHECCIO: i-: ALCARIOT, 3


LtLiIPREQIA, PAPKUET(tn
i GKNTRE de S U S G Q l P G I W $ S


DE


Ferrer i Sureda


.\


WmuIeI 1 u 1-IK " -.. f ' L A S \ E r A DiES PARXANDO
-- -- ~qqcrr I SdRCDk ''


A Q T A


podreu encarregar


iR $a botfga bef trobareu
eempre pane, pane@,


an aqueata daiaistraci4 galletae, beeculte,
tollete, f tota ca 0ta be paeticertr


ThflBt %E SERVE11 A BONlClLr
Nttcdaf. prontifut. i ccoqomir


G h i i N BO i lCiA
A131 1 L\FKO 1)h TO'fA CASTA I A TOT PREU;


- ~ . \ l . \ A l ' t I I DE MODA :--


tota casta de
1 I M P R E S O Y Parroquia, 7 A C A N A V I V E S _ -