(Zitinzar8rI defensor deb Inlercssor m a t s I mrtoiali d'Arld 1 sa cmnrcc. Cap a la...

(Zitinzar8rI defensor deb Inlercssor m a t s I mrtoiali d'Arld 1 sa cmnrcc.


Cap a la revolnci6 -
No hi ha cap dupte que p'el canii emprh


fa .yo0 ternpsa dins Espanya se va cap clret
a la revolwi6. El8 nostros obrem. especiai-
ment CIS qui no senten en son cor la fe cris-
tlana que profrssaven els nortros avis rstrn
ulls obatts mirant lo qu'esta passant a les
naclhs extrangeres I creutn ar ribuda la
re= hum. I jo prepnt: 1Al dir la seua hora,
que volen significar? Is ben clar. que tots . **--- 'pnr+=qpc p e r llegitim drct leS perfoca. aix6 ts el millo
rment de posici6, una mes folgarfa vida, un
millar guany per a frnntar els seguits encari-
mens de le$ subsirtencies, amb un mot, mi-
llorar son e?tat present.


M C s no tots e:s obrers s'aconorten anib
ai 6 no tots creuen qne I'hora arribada cia


t&adoreg del capital i el trtball, sin6 que
creuen qu'es I'hora de ia revolta, dt1 cap-
virament del mon. be pendre ells el go-
vern de les nacions: de despullar als rics
actu4ls.de lea seues propiedats I dels 8eus
capitals, per gaudir.ne ells I'uadefruit gosant
a1 mateir-temps de veure als sen ors d'avui


el trebalt manuill, amb una paraula, creuen
qwha arriba i'hora de la wpartidora.


Noltror. amants de I'ordre social, pero a
man!% tambe de la justicia' v o l h cridar Paten
ci6 de Ir claase obrera, eipecialment pels qui
encarasedeixin dominar p'el seny a f i de
que no sc deixin engariyar p'els cappares dei
actual moviment que poden ilu*ionar-los de
iCt d'una amb ur1,benestrr apareat, per6 que
les duen 14p ptet.,a la mjSeHri I . erclevitut
nresesimtom; Perijue rtwo'uiib vol dir, sang
fam, esrlavitut, despotisnc tot lo mes negre
I funest w!,uyt.se.pot imaginar.


Pot ser @?Isdirectom d'aquest trasbsl-
Sament voldrien que nose vesskr ni una go-
+a de sang; que lot se capgirks parifiesment,
qu'e4 moll se tcasformss com en un &nit QUC
totes les classes i ' tots e b homos re confor-
marsen amb el pfograma del Sindicalisme,
tot lo qual e6 imposible: per6 suposant i tot
qu'aixbfos uno realidat es bo de veure que
sob el trasbals del canvi durla a1 mon la con-


lfug16 mes tspantosa.. I serien terrible6 lea
eonsequencies qu'aqueix canvi ocasionada.
Gp'es persipi el trutom $0 du UR canvi


Ir $ 7 del millorament social mediarrt lleis equi


obligats a guanyarsc el pa de ca d a oia arnb


'


.
I :


de Govern sense una preparacid deguda, i es
compendrA Pimportancia que podria lenir el
trionf momenfanf del Sintlicalisme. Tenin un
exemple a Portugal. Be volguC canviar un
Ref amb un pre9ident. i els desordes s'han
succeita, la indirriplina s'es extesa eir totes
lesclaees socials i la re\-oluci6 esta simpre
all& a I'oldre del dla.


EJs Sindicalistes podon consegdc fer tri-
onfar so5 ideala. per6 , qy'es desenganyh tots
els candits, i tots eta qui hl van de bona f4;
hauran de trioafar per la forsa.i I costa de
moltasang i moltes vlrles, com pas1 actual,
mnnt en Rusia, per a k p s e en el Govern
s%a de ex@ una tinma moitrnvb crud
que no l i @&,,pugbin seguir ds ,actuals go-
vcrnants i hen de causar mCs victimes que
lea que causaria la defcnsa' del territori de
un atac de traci6 inimiga. El trionf del Ideal
dels Bindcalistes no pot mai dur la pau, la
tranquili:;st i el benestar a la naci6, ni fins i
tot aIs indlvidus, .al contrari a d a de nol-
tros tocaria les conhecuencies, i no tend.iem
Segura ni la nostra propiedat ni fins la vida.


Mes cal vcure que tots els o b r m com-
breguem amb les teories sindicaiistes, ni la
gran majoria demanen el trionf d'aquester
idees disolvents amb coneixement de causa,
sin6 que'ls directors d'elles les fan creure
que.amb la victoria de so8 idoJls hi va apa-
rellat el benestar, I'equidat i la justicla.


E@ hora, ido, qu'elsqui hi veimclarament
en aquesta qUesti6, ankm a defensar lo 81-
tim que mos queda ja, qui es la bona fC de
la major part de la classe obrera. An aquesta
bona fb I'ataquen els amics del denordre per
conquistar-la a SOP favor perque saben
qu'al conquistarla son a la revolucld revolucid
en la qual els directors han de ser els unics
bencficiats. Ik6 aquesta bonaJe ha de ser
tambe el bnlusrt a defensar per la gent d'or-
dre, i per defensar-16 no queda mks qu'una
Erma qui es posar-nos amb tot el coral COF-
tat deis obrers, i donrrl6s tot lo que er! jus.
ticia Ies perteneix. No regatetjar-los cap de
les reivindicat ions an'a que asfliren els qui
ertimen la justicia. Fer-los participants en
totes lesempreses de la part dels beneficls
que les $ q u i perteneixer. Cumplir amb ells
lo que Idpahia Enciclica de SS. el Papa Lied
XI11 Rwum :.@warurn senyala. Elevar els
sous o jornal de!s traballadors fins an el punt
de que puguin viute tranquilanent ells i sa
familia, vestirse ded?tement, soplujar-se
en cam hipidnica, poder insttulri oducs~ be


a 60s infanta i fer un reconet per cuant scdn
vells, i serdn agotadcs res f o s w en el treball
Per6, aqueixes ventatyes no barta otorgar-
le6 a les sofges, sin6 qu'es neasari prediur,
fer qu'ells vegen quesols se poden cons
entre la gent d'ordre, i mecliant organisac ns
pacifiques que entrin en pacte raonrble am els
qui posseeixen avul el wpital i son amos de
Eranr (iropiedats. I aix6 SI, de eap manera
concedir altarnativa a lesor+&saci6ns sin-
aicalistes. ni voler pactes amb elr revducio.
naris, ni acovardar-se devant les amennsro
dels caps de colla. Aquests son pocs; la gran
majoria qui la rcgueix. ehi es per si duen I
ta relnldatlesseoes pre4tques, p d e r agaphr
quel.com. Oferim-loa, id6 aquelres ventatgea
abans de quere sumln als qui van cap a la
revolucib, i aquesta quedard aufagada.


vir


A fegi
~-~-;c~-~z. .-p<. i;F F;$AzfpH.-


La Soluci6
del problema social


L\ P L\ b b J d


-
Ainb notlu de la passada vaga generol


de Barcelona s'ha esrrit molt i entre tot lo
lo qu'hem lleglt no velm res qu'encerti tant.
ni que sia, tant raonat i pesat com I'artlcle
que publica el senyor Camb6 capdeventer
del regionalisme, demunt La Tri6una de
Madrid.


La veu !ant catalana i tan autorisa 'I del
il-hustre palrici clama amb vibrant c iirivi-
denrla per a que el problema social sia ca-
nalisat prontament dins I'cinica via raonable
qu'es naturalmcnt, la matelxa per a ont son
ranalisats els problemes socials en les grans
naciOns ezemOl6rs.


Creim de gran utilidat p'el nostro pciblic
darli a cnneixer lo m&s essencial del pensa-
men! del sabipolitic; per air6 a continusci6
posam una vtrsid Jels principals fragnienb
del seu beii meditat article.


No pot destruir-se el capital ni pot de+
truir se el Ireball. perque tal cosa sig. il'cq
semprr desiruir 18 producci6. S'ha de dt tt.r-
minar 18 part I els drets que han de tt.n r r n
la riquesa el capital i el treball, que I'hxi
creada.


.: -
torsi %, ienii la millor part, p r o fora wet.-


I ercoria natural que I'un i I'allrr
rle que anassin mkriant 1 destrulnt el patti-
moni que s'han de rkpartir. fl aid es lo que
avui s'estl passant a.C$alurrpsl I/


LQue Sins ara han 'siw p&B$s @ans iy
justicies socials i que hefn pd@t ,yeuq$ Ca-
talunya i a tot el moil, en period
prosperitat per a un negoci, com
f i t era per el patre, .,sense que I'obrer acon-
seguis ni una millora? Es veritat, indii$-ltttble
veritat q w explicafl germitn de rantlinia i
de protesta que trobem en 6 s fons de les rei-
vindicaci6n obreres en totes parw'del mon.,


CQue sense I'organizaclij del pmletariaf,
sense les batalles qupfie leurat i- lesvic4orli3s:
que ha obtingut no s'hauria creat un ambent
propici a la trasformaci6 social, que a tot
arreu s'esti operant? [Tambe fs una veritat
innegable, a la qual f&Ct%Wlevem rendir!


Por6, Lno us sernbla que aquestes veritats
estin ja en la conciencis de tots i que 6s arri-
vada I'hbra en que s'han d'esteblir normes
aoves que regulin les'telacions entre el'capi.
tal i el !trebgll, perque no- puguin 'subsistir
queiles injusticies i per a que no hi hagine-
Cemitat~d'aquesbs batalles? . ~ .'.


dNo us.,,wmbla a tots, obrers i patrons,
qu-e ha arrivat . ~ ' - . 'PI ~mornent de que suspen.
gueu la iluita I sense dFsermaf-vos, comen-
ceu a parlamentar?


Vosaltres. obrers, ino veieu que avui, e~
la negociacib raotiada, obtiiidreu tot ill6
que vos conuingui obterkir? I vos dic el y.ue
vps conoinyui obtenir-, perqu6 de vegades
l'ezcds de la victoria anula la victoria; una
concessi6 superior a la resistencia de I-in-
dustria que ha de mantenir-la 6s concessi6
aparent i iransitdria que la realitat la recti-
fica o la mort de I'industria la cancela?
, 1 vosaltres, patrons, @o vrieu que, en de-


finitiva, haureu de donar tot silo que pogudu
donar? I no vos fieu d e que la forsa posada
P I vostre servei, /os pugui permetre negar
el.que amb ra6 se us demana, A l.endem8 de
la victoria de la forpa, coiitenc;aria el rkgim
@el terror i de la violencia, que prepararia la
futura capituiacid.


Ha arrivat el moment en que tots, patrons
i obrers, ttniu el deure de tractat; vos ho
aconsella el vostre inter& i vos ho exigeix el
vostro patriotisme.


I haveu de tractar en terrnes d'igualtat,
puix sense igualtat no. hl ha tracte. I parlo de
tractar i no d'lmposar-se ni sotmetre's.


, ' I a *


En els moments de4ransformacih que ara
vlvim, guan eii uii mes es registren altera-
cfbns econ6miques~que abans no esdevenien
vn quirpqueni, tant i mes urgedt que resaldre
unh reclamatic)'concreta--que sempre :sera
una justla tranzit6ria i brelt-ti'crear l'orgue
I el sistema que assegudn al ohrer la'normal
obtencid. a rada moment i en cada ihdustria
i en cacia oiici, de tot a116 que sigul possible i
per tanf, just que's concedeixi.


Auments dC salaris que permetin a1
obrer mil!ornr sa' vitia; disminucid d'ebfors
que'l faci mes home i menys mtquina, no
deurn tenir altre limit que la competknciaex-
terior i la capaotat de I'econontia anterior.
Amb tnesuta, que no vol dir regateig, i amb
p rudh ia , qire n o vol dir tirnidrsa, es poiiria
mar a totes k s milioies Ce salari i totes les
I'educcions .:el esfory pers&%al kompatibles
amb la prosperitat i ia vida de la nostra eco-
nomia cataiata


Ja se hi. que a volks son I'apatia del pa-
tr6, I'imperfrccio de son utillatge industrial i
sa mala orgriiitzaci6 coniercial les que enca-
reixen el cost tie produicici i obtigucn, pera
salvar una industria, a que sigui i'obrer q u i
hagui les culpes dei patr6. iAix6 no pot con-
linuar! El patr6 que no posi tot son.esforQ eii
en que7 trebail del obrer dongui el ra.ixXisn
rgDdiapjnt, no deu trobar en e16 seus' com-


Dcrnuni la tomba del dia ...
I tot calla... Tot reposa ...
Mor el jorrz.., La nit cs c


rendiment. i que'l patr6 organitzi !a seva in-
dustiia o el seu oficl pera que el .tfeball 'pi- '
gyi donar, amb el menor esforg. la miixima
eficacia.


I a! Fnirr#ejiubrer6bpatr~~,.:!es OrPo-
Fqcidns pu%riqul,s, i la primera entre elles)a
Mancompnitq catalana ' el Po iar autonom
,*#tala qhe'vtn'gtif a' s u d f i ~ ~ ~ i A i de ciq.
nrir al obrercataki tots els mit.iansde.perfb .'


. cipnamenj, proft Xssioqkque puguiu,, trob:ar
'els otliers del% pobles 6s avansats de la
f e r r ~ , ~ ~ : @ ~ [ s pobles qur, atribla seva coni-
petencia poden posar 1hi ts .a les possibles
millores en favor dels nostros obrers.


i\c?bem amb I'imperi de la violencia,
que pot destruir-ho tot, i a w n a la delibera-
ci6 ierena i a ia justicia implacable, per6
raonada, que tot ho pot reqoldre i pol sal-


Corren aires d'agonla ...


- MIGUEL &.or@
i
d i


Cercant I ' a m o r
A N A .warm mmni


, .
.I . . @ant estic~dins e t boxage, . ..


Pasoetjant sota'~ rematje
ESP i oloros del pi;


nMira cnm tot tc sornriu
Veus, aqui tot es divi.


No'sents els aecells cantar?
I lafont que remoretja,
Iles fulles que's despreclen , . , > ~.
Dels axbres guan se re tn~nfn~ . , . , .~ . I
I' 1 mar que l'aigua rabega .... .


Sen't.una UPU que whs diu: ; ' I . ' , .
. . , . .


var-ho tot1 Torfa ganes deatiiraar. ." i
F. CAMB6


;vg$yggRJ?/pRRR*fiR,$
.


* . .,. , .
I'i soroll del sentijos


BIB L~IOGRA FI A
.. Que'mh el caat.dd1 ~:sbs;..ya&


Fan ian dolca melodia. ...
Aquesta mwica rata
Bella i Irista que SBM ara
No Pomp1 el cor d'alegria?


Tu yue'm mostres l'hermosura ,;.,


B . .
I em f a s esser tan felis.
Jo't uull preguntar: No's ver . , .


I sont els sos irs del alre,


lle tots vis hornrs tancercada, .
Diguemte: No:.? mi' ainiarfu,
Qu'uyuest ha trobat I'amor?


.i'


Amb aquest titol hem rebut un follet de
32 plgines, editat per I'imprenta aL'Espe-
ranga i galantment escrit p'et prestigids I j o li contmt: nh'aturau.
mestre de San Juan, D. Josep Rosselld Or-
dines. El Sr. Rossell6, amb bisturi habilment
manetjrt destapa les caagrenoses nafres de
qu-. est8 pld el cos soclal mqllorqul, per0 el
mateix temps com a metxe espert proposa el
remei salvador.qu'es la creeci6 d'una LEiga
del Millorament social que dugui a cap una Que'l qui respiru ia.fIaira, . .~


tiva.
intensa actuaci6social sanetjadora i educe


Fa una crbla a tots elseleinents qu'estaii
en conitit idns d'actuar, aixi del $me tnaacu-
iicoin delfemeni, distribuint la tasca de cn.
da un en .cues Jurites. masculiiia i femenina
uiie tertrlrieri cada una cuatre secci6ns; I . a JOAN LLABRE . '
d'accib nobre els nins, o nines, 2." sobre els
joves, 3." sobre mares o pares i 4.. especial.
A calla una,descriu sos fins socials, els me-


sobre la matevia.


De ton bellisim oerger;
Tzi gue'm doties cix encis.


'1:


I en lir hi tr'o f a la dolcor
.̂ I


~ ,,,;


. . Palmn bbri! de 1918


.-,.c;c;.c;.~. - C,.<. -.rdc,rr_.y -.
& pr'dcljcs un apcn&z amb orientasidm / , ~ , ~ , i ~ i , ~ , ~ ~ , i ~ i i ~ ~ ~ , , ~ J ~ ~ , ~ , ~ ~ ~


a divulgar Seria convenient aqu st .follet qu'els heu qui fessim puguin per aidar tots f4hndo"ki poranfr
tls medis possibles, que de comprender-se . . .
esta cridat a fer molt de bB.


Sia I'enhorabona a1 Sr. Rossel,lo &qUi.
agraini I'xemplar que mos ha enviati dedicat


El nostro car amic Mossen Pranwc .Sw
reds jove capella lie *?pa; resident
a hrwhe dona en el local del eomitb.Nqd@ ' ~.
nal dels exploradars d'Espanye :a Madrid, el
d i a n de Novembre prop passat unanoSa-
bllssima ronftjrenda que fou :molt a p h d l -
de i meresque'que la hi publicassen Bquetls Exploratlors. . ,


Va ilustrada amb varies $oto&afies del
autor vestkt d'uniforme ,S; A. R. at PfiScBs
d'Asturies'amb I'uniforme d'explorador i ai- gdns altres. s ; , ' >)


Amb la lectura de quest trebail molt W
-p$v hi hem pasret una estona agmdawl(
I


sima. 'Es d ' a p p treballs de lectura hmene
qu'al comepsilr"Se un np pot deixarlo .sensa
ocabcr. Feliciiain ctralmcat al noarta amic i
I1 agraim I'explar rebut


El primer de Majg -
La fests obrera del dmer demaig es ana-


an$$.
El disrrpte a vespre al local de La Fede-


rcc@ .Obrera. hi @$utqi t in .i,mp.q. Par-
lare#&fs tonsuetltt, t e Papa. R pldor Tit
etc, arnb les ertridencies acostumades. Gent
regular.
. Wprimer de matg el mati e rPere Papa i


t n R v d anaren a predicar n St. Llorens des
Cardessar. Donaren a coneixer I'oratoria dels
artenencs i vengueren entuslesmats de la
compostwa i boil-harmonia dels Lloverisircs.
; Aquf a les 6, hi haguk diana, voltant la
jnisica pels'carrers de la Vila.


A les 9 manife3GB6 obrera p'eis carrers
&?-pobleamb banderes musica i cant. An6
tinea la Sara presentant les peticions ai Batle.
b . v a rebre el batle accidental D. Juan Ca-
sellas, Peren les ja acostumides. La ulani-
k Iac i6 se.vegC mLs aniniada qu'els demCs
uiys. Se crlcula qui hi hayia trescents obrers
per amunt. Una novedat, tambe hi rcudiren
donesenpuany. La cosa +mimil.
r AI tornar arribant a Vobra hi hagut5 crits
de visca, poesies i discursos. Tambe en
q u a t q t e hi,pren@eren part dones.


AI capvespre vengueren gran nombre
le gabellins per ridar a la tarda literaria.
\ es@se cd.e&a ks t r s i allPatre
?#cipal.Uns cuans atlotel b digueren can-
sons. Una guarda d'atlots i joves cantareii
M parei de trossets ,dirigits p'en Toni Seu
les Moli. Varen esser aplsudits, i es direct6
ligue: iVisca es coro! que va ser contestst
db'visca.Parlaren alguns Gabelfins, en Papa
es retgidor Tit, E!s discursos se seiitiren poc ww I'ablotea que hi havia feia molt de
enou,Be els ormors deien, bvutos, animals
rno&rcrrots an el public renouer Peru aquest
kguia ient renou i no cleixe sentir casi
'e:.


Bublicmoltissim. El local rstava ple de
prn en gom.


Entusiasnie de cada Cia mes, Aquest au-
nenta tant corn dies perden en sa actuacib
wentidots catsliques de la Vila. Est& dit
Dt.


ds engurny amb e m b P ant anlmacio deb d e


Lluch ardent


Avicultu ra


GUS I AVIRAM
10 crec,, que cuiique cuseta havetn de di r


demb de la .mapera de criar gplliaes i"pd-
lets i axi crqtieconve.que %pi I'Ajuntament
it diutat que noirros psigesos no eaiim satis-
et8 de I & seva actuaci6 en v m de ta "Junta de
hbistencias,, CQ lo d'ous i aviram.


ACiutat esscnse capdupte lo que mes en-
re ceya i reyr han duii, son els ous i avirm,
,sllyBe pipolietjar'Seinpre han tcngut abarro-
adwaaes medidas perque Ciutat tenpub.
lair preu ous i aviram a b@im--- ~


&Ue'es Io que ha fet I'Ajuntanlent de Ciu-
4 i IaJuntade Subrirtencies, perque aumeu-
61 U producci6 d'ous i aviram?
4Ha tesgut ningl (dssconuntes comers d'cs


Ijcmbn io . . - . A t .


trust) benefici a proporci6 del 5 0 , per 100, drl
mal que'had fet a n'els pa &s, a nels pobred
IpercapodCmdir que a ddlorca 101s son els
petittconradors que produeixen o w i aviram.)


dQuamtes cosses de mdr primera iiecesidat
estin al preu ue vslen elsque en rencn, sobre
tot en elr pob?es?


Jo encara no he rist el pa dnic, nl tamt el
ieg6, hi el blat de les iadies, ni que ria vera la
1 . s ~ del blat. ni altres moltes :asses, i he vist
m u &una vegada privar que duguin de Ciu-
tat ierina a h pobla.


Etsciutadans volcn bararo, pero no pen=-
ren a tassar las tarites del ferro-carril ni del6
vapors per aqueilr aiticles de. primera nacesi-
dat.


&r6 que no hci penwren o cs uc no vo-


nyias.
2No hatuks estat mes uti1 i just. que en


verrde servirse dr sa violencia i privar s'er-
barc (I producter d'er galtiucr o limitarlor. o
avui canc i demi obr: i sense preocuprse de lo
que menja una grllina, que COLU 41 produir
una dotzcna dous, preu terme mitj tot I'any i
coOrc1 ptr l'estil; haver tet q?lalca,coseu pcrgue
d pagaos hnguerin pogut jntenrifici s'iadur
[ria i tnitlorar srviram que a%b'&l matcirgatn
ha u60 dat un grapat *de dotzsnes m h dour
u f a gallina durant s'any i deixant ous a Ciu-
u t i aviran a preu corrent embarcar a b r c s
ioaa, noltros pagesos, C I S productor sobnntd


(QNG no sabeu que sa petita industria de
gallinw que sei cases de cap tenen, era per ba-
ratar els seus productes amb aoli, arros, $ab6
arenpdes, monjctes, 'patates fasols, gniag, fil,
petioli etc., i que avui tots dqurlls productes
s'hnn tets molt mes amunt que el reu dels


causa del vo+tro teiiir se clau per tencar i obrir
r'embard


@e no sabeu que el s e n j i de I'aviram
ha pup: molt mks de lo ue voltros haveu dci-


<p no sabeu tambe, que noltrw pagcsos
mos avem temut mes &una vagada que per
voltrosmen'ar e19 pus barato bavru concedit
privilegis ohiosos a n'els dels atrustss


0 vos pensan tamb6' que noltros pgesoa
no Lapem p r o w de pasar mesos i mesos sense
tastar ous ni u r n blanca .de gallina,a psarde
tot viviem sans i robusts, i per aquixa meteixa
uusb tenim sa conricci6 de que ous i aviram
LE mts menjar de ll~pols o malars que no de


pri%u estodiat be voitros de ciuat ue posau
tantes pit'es pcrque no S B declari &e t e x -


rtaci6 de ous iaviram, i que ara derrerament
EJuata de Subsistmcics heu nega a dues socic
dauagricoles que en demanaven una des Juan
i s'altre de Felanita, si aqvests artk ler podien
esser sustituits per altres que tenguesin la
mateixa relacib nutritira que poguesin formar
les mateixes sustancies neceaaries pel numero
de calories que necesita el cos huma i li donen
els ous i aviram. en oroductts nw cortin man-


Ian pow-se malement amh aqurl P e5 compa-


ous i I'aviram (entenguemmos a Ma 7 lorca) i a


xat pujar el ous i aviram 9


ra necesidat?


, . code roduir?
koltros que tenim bestiar, aabem fer un es-


tudi i darlos lo oue a mes baix Dreu mos dona


fpveu mirat mai?


;I mateix resultit que aqueiisaiticles ueesent


rato.
cars domts donen lo que dopen als a 9 tres ba-
dir. rdaumos tal artic 9 e B tal prcu.. sense per- Pero es beii segu: iie si noltros poguesim
judicar iiinyu no heurieu perdut temps amb
a+urrtestudi cicniiiic o econ6rnic i es contes
scmpre nioz r x r t u pcrqla molt. malicia que
qer p e r w per Jc-iccneremcnt del asunto se
Ldjiiii pcrludicrr railtisines families pobrer. per
n o hhrer nt rat de rust i tuir elr ous i avinm
a m h altres productcs que E rnes baix preu iper
Io tant wnbr perdua pel productorlse roduei
xen i hrguearn drsenipenyrt (de pel& cadi;
cI matcir 11 Jan1 el mrteix result..


Poi heu iet acrrut ; .
I+ Je wh*i-.. . . molt ergarrat en quel-


. ..., ancies. i res per estimular a pro-
duir,sino tot locontrari. kaveu mor t indus-
tries, ncmbrat salarma i tot ax6 du ia drsmi-
nuci6 de la producci6


La Juiita dc Subsist~nciar deu haver de ar-
monisar els interem del productors amb rls
dels consumidors. pcr6 mai per mai, nafrar z
un per teneficiri s'altre; per lo que Ics aeon-


.*
-..


sei ( i el refra diu; "dc conseis no ten regis a a i
far:..)


1: Que mirin si ele ous i aviram poden
hser sustituits Der altres oroductes m8s econd-
mits de produi; i donin i l mateix resultat per
la nutrici6 del cos hum&.


Que mirin si podrien fer de modo i ma-! z '
iiera que I'avirani mal!orquina que avui po-
ble elr galliners fos millorada i reemidasado
per aviram que menjant iRualpnguts trenta o
cincuanti ous mCr per any i gallina.


Corn jo som clar corn s'aigo corn bos
pages, he die Io que hei trop.


,L'arno de .sa clasfa


-
El dla primer de Maig al horab3ixa arri-


bB Kossen Pete Dauza Aixall, natural de
St. Peliu de Guixois i resident a Binyolea
d'aons hi ha esteblert un esponer6s Sindi-
cat Cat6lic del qual n'es ell el Conciliari.
Forms part d'una comisid de propaganda
a Baleares a f i de confederar els sindicatr
avui axistents a fi de tots 'unts obtenir lar
mans ventaties aue de la b onfederaci6 s'en
I


poden obtenlr. .
Entrevistat amb Dart dels Consells de la


Caixa Rurali Junta de Sindicat demana per
rcunlr els socis d'aqueixes entidatsi explicar-
lose1 funcionsment de la qu'zll dirigeix i
convenlencia fins de la Confedereci6.


A I'hora qu'era les 9 del vespre, no era
posible reunir.los, pero els de m6s aprop de
de la Caixa, avisantse uns els altres compe-
regueren en numero d'una corentena, a b
quals se dirigi Mossen Daw4 amb t6 franc i
paraula Pcil, com en una conversa d'amice
qu'es'coneixen de temps enrera. Digue que
no venia per cap inter& particular, que ell


1 no era, un viatjant de comers, peto que be-
nia amb un interds colectiu, viatiant idees
que duiter a la practlca podien ser profitoses
per tots.


Explid amb proiusi6 de detalls el fun-
sionament del Sindicat de Banyoles, recaf-
cant la manera de funcionar de cada una de
ses secrions, segurs de malaltia, segurs de
bestiar, segurs de les cullites, farinera seccid
de compres t ventesen comh, etc. etc.


DiguC qu'all8 han anat asuprimir els it&-
mediaris entre el productor i el cansu.id:'ror,
comprant el Sindicat els productes als ma-
teixos pagesos i venent-los directeiiteirt a
Barcelona, Pranse o America, aix6 en a b
principals merrats.


Explice com la Junta de'aquell Syndicat
se sent estimulada p'els socis que tots se
preocupen per el progres de la soLie lat i
I'cstimen perque la coneixen i toquen ainb
ses mans els beneficis.


Perle de la conveniencia de confede-
raise per poder extreure mes facilmmt i
a m6S .It preu els productes d.aqui: imrc8
011, ametlea, etc i molt m6s ara que la Confe-
deracio contare amb I'ajuda del Banch co-
mercial Agrari que facilitara totes les opera-
cidns mercantils dels Sindicats confectcrats.


Acaba oferint-se ell a contcstar totes ler
observeci6n2 que se li volguessen fer, a con-
tribl?: a1 exit de totes les empreses de 1. iios-
traentidat i oferint igualment els productes
de Banyoles per medi del Siii:licat qce re-
presentava.


Sa confereticia qu'acabi a les 11 del ves-
pre fou moit de gust dels auditori que's pla-
nyia de quC per no haber-se sabut amb an-
ticlpacjiir, no pod,a haverren aprofitat molta
mes gent d'assuntos tan interossants per tot
el poble.


Soldriem que ft6 aqudst seller unr rltn,
prssada perque sos bellisims projectes fosren
coneguts per tolhom i que se duugessen a cap
en el nostro Sindicat.


-$ # @---@ @ *-@@


A JUNTfiMENT
Sessio urdiaariar de 2.' aonvooato-


,i Tim del 18 de FabF8l.


fEaix la presidencia de li. A FeruenivP i airiti
I'aeislancia dels retjidona J. Gasel!as i H. Alzina sc
celabrAagdesla seasid en la quai s'rcordb:


1.0 Aprovar I'actn de I'snterior i ratificar
I'extmordinaria celebrada per el sorteig dels moa-
SUE del actual reemplas.


2.: Nomcnar e!s vecins P. Ginart Cursacb,
Gabriel Ginart Sard, D p i L Vicens Qaya. Barto-
meu Bateva payeras.,E&rtomeu Femenies Nicolau.
A ~ u s t i Ealeva Ginart, Gabriel Cursacb Ginart i
Climent Oarau Pascual. erque examinin i dicta.
minin en lacvuluracio defes ulilidat relatives I in-
moblea que figuren bontinuades a cada c0ntr.i-
buisnt en els reyertiments generals i que se'le.
abouin eo el EMU $ia ela trebalis prastats.


3 . . Apro'ar els gaatos del viatje a Ciutat fet
pel Secrrtari, pels motius indicats en la sesaio de
do8 del cwrent que pujen 27 pts i pagar del sapital
dimpreviats.


I.: Aprovar la conta del8 gnstos del r ia t je Pet
a Msnacor per el retjidor D. B. Alaina per asislir
a i a diacusio i aprovacio del pressupost de la Pra
PO, rectifieat de 1gfQIMu que s u m s ?8" pts. pn-
gantle del capital d'improvists.


Aprovar una conta de'n Rafel Sancho Su-
radh que puja 92 pts. import Wefestea timltrats
servita a naquest,Ajuntament duraln Pang corrent
pttxent dita euma del Capitat primer. a r t seaon


5:


. .
i r i vigant preastipost.


h.' Aprovar una conta del fuit6 Nicolan Caee-
Ilaa que eume 16'50 per material i treball rmpleat
a Id Sala abonantel seu import del Cap, corrospo-
nent del pressupost.


7. Que els ~ m i u e r s llerin I'acera transrersnl
de l ca r r e rde la Rosa 8n la part del ckfret de la
Plasm.


-


8: Que 61s caminars conduesqnin a la calsada
dele rentsdora una aigo q u e aur t qusnt plou mok
devora Vabeurndor de la carretsra de Capdepera.


Sessio ordimria del 23 de F e b ~ e s
Arab l'asaiatanuia del retjidors A Femeniss,


J. Caaellas, E. Espinosa, G. Carlib, B. Esteva,
P. Llabrds. B. Hiera i F. Pic6 el Sr. Batle va obrir
la sessio.


Desprds de lletjida i aprovads I'n-.ta do I'ante.
rior se prmgueren elm seguent acorts:


Adquirir er ceair a la Estacio teleprafica un
aparato tele8niq per porer esleblir en ail. el per-
rici de confereucies, corrcaponguent a i r i a i'invi-
taci6 del Quefe Sr. Soriano i eomiderant una la1
millora de moltaotilidat prlblica.


Aprovar el repartimeot del arbitre imposata
ne18 @-ifon8 partieulss qu? preneu Pig0 de la ca-
ovaria municipal, corresponet al any actuul de
5919.


Queen I'aete ds alasificacio declaracio de soldats
que tendr&llocel proxim diumenpq D. Guillem Bla-
nea Rlnssanrt mrfje municipal, practiqui ien opsra-
cions de regonrixemznt i vacuna i que D. HarIo-
meu Esteva F"geraa. Sargent Ilicruc!st absolut
del Exrrcit, ctraatiqui leu operacionw d e tall8 !-que
lea hipt i ahonada R eada bu la motidat cons ig
ndda CII el Y I ~ I I rewuupo6t


Aprovar tolrs Yes rsxlamicioni tcimutndea BIn
pre~tumi,peisonuI nr: w r r e n t m y . menos 83


Que la veein8 d'nqut!sta vilx Aina LlitFras f iu .
r d a acnn~paiiyi i eotregei a n'els direckorn ?le la


i) IIP i\ii,serieoniia. cia nina Bl rbara i h h t m
tor Ofitxu de IO i 7 auys resprrtivamcna i a


iiel !IF I,luclosa "IS nins Guillem i 'Per@ Bernst
Lli!erHa de 6 i 4angs respectivmment, adm-oa en
dit0 mtt+bliw-nta ppr la [bxcma,Comisi(ln t'rovin-
eiai srigurie ;;wit praa en sessio de 18 del corrent
u&s. pngaur t .!iaastos de viatje. 93pt8, del'kapital
d,im prw i k.


homrtwr a l cir. Batlr. Gomisari municipal de
Saaislai, pcrqur d,acort wmb 81. metje' de la loca-
l i h l iiieiigui les mides necraaries perqui no ae
toroi raproduiv, coni ha iucceit a aitres bandes I'e-
1.Ppidemia piipiil.


(Continuarrt)


._I


En aquesta secci6 dureiii corjta del IIIU-
vimeitt del sindint en la nostra Caisa Rural,
ja que es de tot puiit nrcebsari que rls iiostres
suscriptors coneguin una obra tan important
,una obra que ha d'eser la snlvaci6 del nostros
PQm procurerrm.ess'r clars, per veure si les
t e r m comyrende les ventatjes de I'assoria-
ci6 i C I S inmenms beneficis que d'ella sen
poren treure.-Avuy no es ,posible la vida
sense I'associacitS, elia es la qui fa els homos
forls per conseguir el reu millorament i ainb
ella hi h s la vida en comd. que fa que rls
homos SF conrguin i aprenguin a sufrirse uns
amb el* altres, m i n t les clast% i llevant els
odis, que son els qui destrueixen els pobles.
En clr pobles qui tenen la sort de destruir
Pindividualisme, es all& aont se poren veure
millors Bssociacions i en lo que respecta a
I'agricultura tenim un sens fi de models en
10s quals se pot estudiar el gran be conse-
p i t , el millorament i els inmpnsos beneficis
.obtenguts, aqui teniu un cas per mostre:
L' h i 6 de Pagesos de Balaguer i *a cuaar-
ea, de Catalunya, no fa gaire temps va com-
p a r una fin& de mes duescentes hectarees
ambel propdsit de fer lots i repartirlos en-
tre el seus associats que no fossin propieta-
ris. Aix6 sense la associacid no s'haguera
conseguit i aqui sa mateixa agrupaci6 orga-
niza pels seus associats un Celler Coopera-
tiu, un moli d'oli, una farinera, und desgra.
nrdora i tot lo iiecessari per transformar lees
seues primeres materies i durles a la venta
directa, an el consumider o be per l'expor-
taci6.


El cas de Balaguer se podria molt bd re-
petir a Art6 si deixassim de banda el nostre
caracter individ.ua1ist.a; rocurant destruir


verses, sociedat.. . , , amb ta dona.
Els propietaris i grans pagesos tambC'n


treuen grans benfeicis de I'associacl6, tota
lasegona part del que han fet a Balaguer,
es tambC bo per ells i ademds. els srgurs del
bestid, les curnpres en comic, les pensions
pels oells, son altres formes o meneras U'ob-
tenir al cap de l'any grans beneficis.


Perquo aquets siguin apreciables es ne-
cesari que I'associaci6 sigui numerosa, que
els associats estiguin aplegab amb fe i en.
tusiasme per tlur envant I'obra; per6, encare
que no siguin avuy molts els qui estan a co-
bra de la jove alzina que ha per nom Sindi-
cat Agricola d'ArtB, se pot ben dir, sense
por i:'i.sser contradits que els beneficis ob-
tenguts CII io qut va d'any, no son de des-
preciar, vet aqui una relacid de io que per
benefici dels associats te acordat la Junta Di-
rectiva.


Dels generos que toca el Slndicat, atlobs
quitniets, faves, ritxaros, ordi, civada, blat de
les indies, garroves, etr. en dona el dos per
c e d en forma de :cupom reintegrables els
mesas d!Abril i Octubre, de Ies farines I'un
per cent I per ajudar a resoldre la crissis de
les subsistencies; ven a les classes treballa-
dores farina,anel preu de cost o inferior,
,corn eStiZ succeint ara.


Ja fa tenips que s'adquiriren eines e ins-
truments de conrar, dels que no es propi que
tengui cada conrredor o siguin els d'us a tem-
parades, i aquestes eines i aquests instru-
ments lea beneficien ais socis niitjansant
una petita renta, .insuficient per I'amortisaci6
i consewacid, mirau6.


On pulverizador *Muratorb de 13 litr.
propi per vinyes i arbres. 0'50 pts. diaris.


Un pulverizador *Muratorb petit de 3
I&, molt l t i l per.lo manuable, 0'10 pla, per
dfa.


, .


Yqueltldagl tnp-$%B-$s d: ns tes mostres con-


,*.--- .,. ..


Una arada de pala, 040 pta. per dia. *
Arades conents. 020 pta. per dia;
Picasses, 0 , IO pta i parpals 0'02 pfa cr&


dia.
Peladora dc metles, una pta. diarla.
Aquestes ventatjes m i l ja he :AI sir r


mes gtoses, tant cow mHjor.sigii la apo&
ci6 I llevors es precis teiiir rti conre una
i cs, que& produrtes que veu el,
sempre sgn gqanfits, d :op son m$s-lprrtp
que kn e1 corn&, ek adbbvi ' akre6 gene&
susceptibles de fabificaci6 et! camvi son 48-
segurats.


'>


* ,


Pa@ , 7 . . i i ; ,
) >


M e m o r i e s
I_


La Caixa Rural de Sant Juan ha edfts#a
pulcrenient la Menoria Retglamerrtaria djl
Consell. d'Adn~inistrrci6 acompanyadr d I
BalanC i estdt de co-tes de tan honorlfka e{-
lidad. Segons ella va quart crelxen ebq
cialsentels deposits que casi han quad&
pllcrt, Agrrim I'exeniplar envist. t


1gua:ment volem fer constar el nos&
agrriment al Crtdit Ealcar per haver m
obeequiat amb la MemuriQ que tarnbe $
editedade 8onestrt a f i de I'any 1918 i I


honre de Mallorca.


-


Balarc de tannotable entidatfinanciera gu' 8
3 ,


C R O F J . I C R


. , = . , a @ G + P i Q S T R : & +-
XEl'EKEOLQaIA.-Durant aqueaQ


quincene hi ha hngut una partida de ca:Di:
vis atmoaflrics, del calor 81 fret, ad gq
mit a1 aec.


Hi, ha hagut dies mai ertirsls a q b ag
a d ardor&. Dos dies el 28 y el 39tamf,
bruscr algunei eatones, mise s r r i b a r d
tt,r aah6. 'En canvi el dia trenta el m
feu mol i a1 capvespre deveru lee oust,te
mit.xe caigu6 una torts pedreyada. cobrio
se la term de nalabruix g m ferm; hi ha
fa grana corn amet1t.b.


--


9


AGH1CULTUK.h. -- La sequin $rn$
tent ha caumt molt de mal a l'agricultu;
ra Elr snrnbrats peteixen Ret i tendrak
poca h y p per ,grjpr FOE,, ai@ t m


deirrra pPdregadH per icl rapulrr hoar[
cadsat hrd. :due b ~ . 81 Dcn no Iy
p m 8s ma poderosa, 88 molt probable u-11


k mala aoyada. , .


n'Iiac qu&ta petit,& per pitjitr


-


rronquilla. Hem rebut un nou
peri6dics que porten hermosos
la sew ploma. MOB ne congratulsm,
5 L L E V A N T


XAR1PA.-Hem lietgit a I'La Van-
guardia,, de Barcelona que eiestada agra-
oirda en un sorteig, una pdlisa per Piano-
Ira nuswita pel1 nostro amio el medge don
Hate1 Q, Hanes Blanes. Sir enhorrbonr.


BAQK(:A A LA MAIL-Ala noui as-
>illnrs qu'a Ca!arratjadil de Cadpera ha fst
!a ra6 social Berragut, ffrsu i Cia. *'hi
ha c.onstruit un hermom h a m de ctos-
j entes tondadee. Est6 ja acsbada i la fmta
>lc la botadura tengu6 Hoc el diumenge
r~rimer de maig, dia cuatre.


En el ndmrro quivdparlarem d'aques-
l a feita.


I ;XCUESIO. -L l exgoreraadrr de Ci u t~ t
b;r. Hoie Valeriano, vengu6 la eetmnri
pawuki per visitar eli lloci mea rirtoaoa
MJ la Comarca, Calarratjsda i le8 &res
1,'acompanyb D. Juan Marohidinsot u . 1 ~
cam recent coustrulda a Calarratjadr per
zquest aenyor.


-


-
ALTRA PXCURSIO. - D'excur~i6


per 1'Ermitr de Betlem veugueron els Vi-
caris de St. Llorens deo Cardessar i de
Ron Servera que reunits amb el Rector
il'aqui anaren apaaar una nit i un din en
que l l a seledar.


PERXIf3WB -El prime* bath de la
Tila D. Bartomen Esbva, dennull i cou-
segui de I 'Ajuntament permis per dm me.
ROB. Igualment feu el primer tinpnt don
Andreu Fernmien; i el srgoo tinent don
Juan Caaellaa t i b quedat batle acnidental.
En els quinzc! dies que ea eitat encarregat
del wmnndament ha donat prove8 d'euer-
gia i rectitut. tant en le fer cumplir el%
acords de la Junta dosuboistoneiea com en
rltrer. En la que mereix I'aplaudimcnt
ines k:,:cer de tothom ea ell la qiiesti6 del
ioc. A p n e a encarregat reuni &SIR eirwiuers
i le8 digid quo &fa que ne jugava i 186
prrgaw ti les bouei que hu deixaueu anar.
Per ara ho Iia couseguit. El lelieitam.


> . . ~


,


D)l;dP!dil)IDA.--l'hs drspedit de nol-
t w n par tcrnarsen a Raraoiona a orupar el
~t u mrrrg rl noRtr9 trmic i col-laborada
D. Dnniei C*nck Can ta lhp~ , telegrafiata
que vengu6 iw:.valecent de lagrippe. S'en
va ja retrt tocnlment, loque celebrhm do
tot cor.


NOVELLA NOVA.--El derrer nu-
lnx,rtl de Novel-la Nsva, pubha l'inreres-
8;lrlt ixpisodi novelrw "Roses de tot l'any?
&m preu 10 cthtims.


1)EBUKACIA --El criat de la cpla
dele Olora I'amou Biel tenguk la deagra-
cia de wurc del carrs, i se romp6 la cla-
vicula de i'sspatla drera. Sentim BY des-
gracia .


c6


PAN CARITAS.-E1 dia Jti Aog.1
o m es rostum veia casi totbom aortf s fer
1- ~ e e . 8 . Yoltissims d'rrtnnecn OB tradn-
daren 8 Calarrstjada per veure BP bores
El dia ne afavori.


1,'HORA OFICIAL. - Segain sense
canriar I'hora Anam per ara una hora da-
rrera tot8 els demw prblei d 'Espmjo. [Si
que Lie diu auar enrrera. -


DIFUNTA -Dia 26 d'Abril mori
oristianamen comva viure na J. Maria
Terrassa Font [a] Terresseta. Amb eon tes-
tmnent deixa sa cma a 11Asnociaci6 de
Obreres de Snnt Jonrp i una cantidat per
ler obres preoisse. Afavoreix el8 pobrei i
lea monies, el Culte del Ssgrari i deixa
ademhi unea Coranta Hores perpetuei eu
el Uonvent. Aqusster ae celebren rqueixa
setmana. Ha passat feut be, i ha rolgmt
que aqurit be seguir desprks de morta.
Em una anima gran, qui estimavr de cor
I'institucid de que era a c t i n secretaria.
Eo ha demodrat. Den li pagui ea caritat
i doni a la seua Anima el oremi dele ineta.
R. I. P.


ALTRE DIFUNT.- TambC ha pan-
ant a I'eterna vida. pn Gabriel Mawanet
[a] Porret. Ben edul;at relligiosament for-
mave part de cmi totes les Confrerien i ano-
aim~i6ns piadosen de la vila en les que 6-i
dmpre ocupava earregr importanti. Es
entnt President de la Adoraeib Nocturnir i
mestre de novicis dels Tercisris de San
Frmcaso. Fou sempre nuscriptor de LLE-
VANT. Era amio de tot lo bo.


Deu el tenga a la gloria i doni a sa
deiolada mare el coni01 necemari per so-
portu tal p6rdua.


CO&FESPORDENCIA -
MUSSOLLT-De complet acort.


L'AMO bi Sn CLfiST&-Avui va lo
~ostro. Benissim i endevant.


M. L.-Be; company.-Anlmauvos a es-
criur- molt que hu ferku be. knviaumos mts
sovintet.


J. LL.-Se coneix que hu lietgit. Vos ho
publicam perd convk Pulir un poc m& els
treballsencara,abans de dar-los al pdblic.


M. JOY.-Vos hum e m i t per correudues
vegader i no con+estau. A veure si dau se-
nyals de vida.


A E G I S T R E


Mars. 9.-Antoni Cap6 Ro er.
I' 15. --Antonla Amords s astor,


,, 16.-Juan Salas Guiscafre.
,, W.-Francisco Tous Llintts.
,, 3O.--Prancisca Ginart Quetglas.
,, 3O.-Bartomeu Sancho Miquel.
,, 3O.-Miguel Perell6 Sancho
,, 3O.--Mateu Nicolau Sancho.


Abril. 2.-Antonia Sancho GayA
,, B.-Victoria Rebollo Valls
,, 6.--Maria Esteva Rosscll6
,, 9.-Lluisa Luengo Barrio


Il.-Xerafina Amengual Suredr
13.-Margalida Casellas Sancho.


,, 19.--Miquel LlodrA Pascual
,, I9.-Monserrat Santandreu Cant6
,, 19.-Juan Ferrer Rayd,
,. 24. --.Jauive Na,'al Nadal
,, 'LG.--Mergalida Vaguer Pol


Hesum: 10 i i i i a i Y I L ~ I W S . Total 19.


Aibrl. l:-D Llorens Tous Yives (a' d e
S'EstepB ai:ib Dona. &irh
Nabo! $:22r!cho (a) de Xiclati. ,,? '.,


,, 16.-Berriat Roca Lln.i6, ,:eforapoble,
ainb na Maria Este:rich Fernan.


Mars. 18.---Palonia arLri6 Vwkil (a) Sdn-
tanyinera, viwls de 84 anys, de
cardiopatia..


,. 28.--D. Miquel Sureda Sureda (a)
Refali. fadri (ib '74 anys d'assis-
tolia.


,. 31.-Bartomeu Llalw3s Seriera (a)
Cape114 capat de 35 anyr, de
tubcarculo% puimonar,


hbril. 3 --Jdmw LlabrBs C a r d (a) Fens
casat de 72 anys de broilquitis
r t . c i i i i p w -. ~ . . l . i 1.


,, 4.-Jaume Llileras Carri6 (a) Mostel.
viudo de 77 anvs, de debilitat -
senil.


,, 11.-Climent Bernat Escanw:.G@)
des Moli, fadri de mys,
Regat.


,, 12,--Catalina Massanet Flaquer, viuda
de 85 anys, de debilidad seemil.


,, 13.-Antoni Mesquida GuiscafrC (a)
Falabart de 83 anys, de debi-
lidats scrnil.


,' 26.-Jnana v.ia. Terressa fadrina de
51 anys, d'hipc,slstolia.


Maig. 4.--Gabriel Massanat Fornks (a)
Porret de 43anys, d'insufirien-
cia cardiaca.


Resum: 7 tiornos i 3 dories. Total 10


A UBATS -
Mats. 18. -Juan Pastor Planisi (a) Gatova.


, 18. -Sebabtil Moll Terrrssa.
Tot& 2


I I.,. i
OBJETOS DE REGrLO li
~~


Peposito de miquipas pariaptes


~


Wont hi trobar:eu a?'-


ria, Pwfumevia, i iu-
gustes per tu!:s gust


carre d e Palma, 1 5


tieles d ' e s e ~ i , RIEVW-
h. G A C G I O


P f i P j I I I & d - C O N S
Eon tambi tola tasta d'iWi+tnls umiiralr. Baoh!ic$ Guilems. atr.


~.XQF)E~~OS.T.DE MAQUINES DE CQSR


LIBECCIO: :.: ALCARIOT, 3 - I


I. A II il l A 1' 1 V E S I Parroquia, 7


RONDAlES
De flENORCA
__ . pB* ~~~~~~~~


Andreu Ferrer


FE&ER I SJRCPA


2 Pesstes Un volurn en 4.'
DUIMULES A U IUBRlfiU of 1 (


"
A R T A


an aquesta administraeiir


I M P R E S O S


SI swdxan ail ~iou!iI~I


aGf&, podreu encarregar
tota casta de


I A I S GESERO DE IOTA CASTA J H TOT I'REU; .+: C&Lsa~i PI I DE 5iOD.L :-
__


Ferrer i Sureda
Qui lmbseu paaei de ala rash a la minela i i n Ires, iiIi11


Ilibratas, tW, Ilapieila. elk a t
Ilibres escolars i relligiosos


s'eatornmden da tota wsla an Iota punluali ad
Q U A 1 BE ' C.~.VTOIVS, 3 A i U A


-: A PREU DE CATALEG :-


..L ~ ... . _ic .. .~.-I1-_I.lI^-.I1--u-=I--Y-II
Ensaimades i Panets


En lloctr se troben mill6s que a la


PanadeFia Victoria
e s P o R P N o u


~~ u f i