terier solides que tambe eerieti un bon in- grts Del Municipi Intimement...


terier solides que tambe eerieti un bon in-
grts Del Municipi


Intimement relicionat amb la claveguera,
estdlo de sobre quins materialshi han dE
anar, ja que avuy hi ha certes restriccibn~
que perjudiquen l'higlcne de moltes cases.
A la claveguera hi h m de pore anar els es-
cusatsi la claveguera r'ha de poder fer neta
per lo cual se necesita un deposit imb aigo
suficient per arrastrar les materier rolidev
que quedin aturades i que podrien sonrtituir
focus d'infeceio. A les claveguerer principals
hi han d'anar les branques secundarier, Ics
branques secundaries, les quals be podrien
fer entre el6 veinats iI'Ajuntament ranetjant
d'aquesta manera el poble.


Per les rigos iietes tenim el projecta
Saatre que sembla resol la questi6 emper6
es de molt de cost j no se,pot envartir tot
d'una, per lo tant i mii'ant sempre de cap a la
,ceua realizaci6, siria convenient erfablir a
I'estiu un torn perque tot el p,tile potuks
estar servit, de cap manera atendria, com,
s 'hn fet fins ara, a certes reclamaci6ns, rix6
si reria inflexible i m b els ' - abusos. L'ingrls
que tC I'Ajuntament pel concepte d'algos e s
importantissim i no cotwe de ca;, manera ex-
posarse a la seua perdua, ja que si se segueix
com fins rra, es casi segur que tota el8 par-
ticulars acabargn per tellar les canyeries.
Mes convenient c n c aue e el torn. dodant
unicament per cumplii ies necersitas m e ur-
gents de les families, mai per USOS agricoles
ai industrials.


Eln rentedors, necesriten tambe refotau
radicalment; e: sistema de les piques indi-
vlduats es el mes nigenic, jno's per cakular
OIS .contagis que hi ha per medi de le$ rigor:
dels rentadorsl S'haurien de fer nous,' a ~lloc
en' que I'aigo pogues desaperexer tot-duna' i
no gendriem la fabrica d'essencies del cami
del Rec6. No aniria, malament ferne uns al.
tres, tal vegada per N'Argoaybna hi hsuria
aigo.abasiament AI entretant camviaria I'aigo
de les. piques actuals, cada dia a l'hivern i a
l'estiu, no hi deixeria rentar dos de seguits
1 si no hi pot anar mes aigo les umpliria dos
dies a la setmana buidantlos e1 vespre. Sus-
tituint la calsada actual per luberia, Be gonya.
ria mer dela mitat d'aigo. que se pert per


-El posar ordre en I'aigo no >? prgble-
ma me8 que de voluntat i ia inida es extrdv
madamont higienica.


En quant a sltres servicis publics. hi ha
un solar Capas per ate,ndre a molts d'ells;
Es e! solar de )a Sala; alia comensaria 9er fer
la Sala decent i separat de la Sala a I'altre
carier hi faria Estasi6 telegrdfica, Jutjat i b:.-
bitaei6ns pel inestres llevant aixi slguiies.
rendas que ainb el temps sirien bons ing're-
so8 pel niuriidpi.


La carnic.e:ia i pesceteria estan molt ma-
lamciof: i-especte a ia primera he de d.r amb
eiogi dels cariiicers qur han demastrat Lenir
arrelada la virtut de la passiencia, ' sols.
aguista o una ntscossitat extremac'a dona
eq:!icaci6 del sacrifici que represenid I'estar
tot i'biverii a ne! mal temps i es mo: t poc hu-
m i i'exi~irtzint de Leinps aquest secrifici. En
aquest inonierit se rn'ocurreix qu : els trasle
de! cbrrer cie !a Pureza sinen el lloc mes
aproposil per carniceria, pesce:eria i plassa,
i perque nu? El punt es centric, te surtida a
dos carrels i pel tloc que oci3;;a tendria aigo
ibasten:erit per la netedsc; nesseraria en
aquets Ihcs.


Una de les coses que cionen mea sensa-
ci3 d'iii:pcjrlaixia es el i . k t espectacle del
exemp!ei. ei?t d'ArtB, sol. e tot en els Seus
derrtrs estzbliri-en& Sem;-:c I'irnprevisi6; els
cwrers no shpn de sen?; i n m n t la convt-
nieiicia de! prol:ietari, h iia de senyar mirant
la nostra historia, mirar: el denis per 10 cual
es precis tenir u n pla L'urbanizacio de les


evaporaci6 i filtracions. . ,


afore, de la -4a. I ja que pari d'urbarizaeid
iamb6 convendria scnyaiar unminim d'slsada
a les c.as.i.s noves i un niinim d'obartura a les
finesties.


J la beneficencia? Lamb6 hi ha molt per
fer, io crec que siria convenient crear a ~ H o r
pita1 I!e Sta Rosa una renifn vitaiicia la qual
permetes cumplir de ple 1s seva rnisid d'hos-
ita1 i refugi. Les dues coses son convenien-


tissimes la primera per porar obiigar en ets
p0bres.a estar all& rnalalts i treurarloi ltels


J'OCUS que molter vegades teiien a caseva; i
lo wgon per aquelies persones que no hi-
guent familia estan destinades a viure mrla-
mant i morir tainbe a %a mireria. L a monjes
hi guanyarien, les pociricii ajudar les fanii-
lies de:* interessatr. Per aquesta i altresco-
ses es necessari fer els respectius retgla-
ments el dia qua se vagin a rcsoldre.


En quant a alties petits problemes la
-la voiustat i la previsi6 son lep qui les han


det fm 1 rwe 'ad, desprds. flblr6s i daurat,
, en lee enfiles. Ib temis, ami:, hl defalleinir


diea de calrna:.ZQt gra germina dins
i la coriita, vokpt DC, 4


Tota vida te a s k t proces en Thome, en
el blat. en les i&&s;~Tbt:procds t a el seu
tempr. j j.


Na trigarm a veure com tot floreix, coin
3ot grana, com.ve la Collita.~' '


Pripareu.$os, conreadors; la tasca 8%-
costa i a tots ens Cri@


&a prlmavera" no &&my: la'vida truca'i
le: pottes. Ha germ1n'at:en la gran calm
d'unr dies: penseu en la collita.


-:ma[:)-:- -':


! i


POL


LI , . de resoldr?; Alumbrat, carrer6 la piassa no-
va del ferkocairil, festee, canals de Ias tau-
lades. etz. etz. Mes de "Soh Serbra !


~ -
Demaner a n a quina mcdis econ6miu - ~,'L' ti


: ,d apeliria per fer tot aix6? id6 bC. Jo crec que
els irigresos ordinaris repartits lo mes justa-
ment aosible. raforzats ainb aitres arbitris.


Er el CIS que noltror, abaix-firmants, roiir
U n i homos que de voritat estimam el noatro


alguik dejs qurls no per csser petits r'han . de despreciar, com per exemple un tant per
cent demunt el3 ~~roducter c~*exportaci6, un
impost demunfcanais i aubellons qui van a1
carrer; un altro damuiii tot lo qui ocupa 11O$
en la via pclblica, porten, persianes. belcors
i saca I aitres objectes de rechm'i en rls
qui d,una manera ristematica fan feine en-
mig uei carrer; ilemunt les finestres que' no
fassiri mida higiknica, etz. etz. I'engranatje


.tributari es molt complicat i es el qui reque-
reix un estudi mes a fons.


De un emprestit, coin mes hi pens manco
en som partidari. Eis dobbes r'han de tor-
nar i *'ha oe pagar l'interes, per tornarlos
s'ha de sebre com i aquest CO:ri, mos resol
el'problema cari dins el inateix temps. Bs
mes, i amb aquesta valg a acabar: si se con-
sedtix I,autonomia, per I o iital tots haurirn
de traballdr un poc mes de lo que heufblifi
la SltUaSl6 del municipi lira mes desahoga-
da i encansewencia hi haurB mejor llibertat
de moviinentr.Amb una paraula, se volgu&un
Corte I se tb, se voigueren clageguerrs i se
tenen si be incompletes, se volgueren,cinins
j i'fian conseguit, per lo tant k n g w i t un pia.,


,raOl,llt de lei :rap miilores, ambd'volunat.
totes s'e aniran fent.
m ~ = Z S Z Z J ~ - ~ D i F A V ~ U


c El prscgs de la vida.
, .


Fa uns mesos, vegi eIs camps enllestits
pel conreu preparador de la sembrada; des-
pres;. vegi elssembradors: Tot era al ,darull
per les contrades. Voleiaven 1esernbostes.de
gra com,volves Iluminoses ... la vida s'escam-:
pava arreu. Despres torni a veure els camps:
soiitud i siienci. I em deia u n amic que igno-
rava el proces de la vida:-iPero, qutfan els
pagesos? Gandulegen?- Oh, no! La llavor
germina en la quietut i ?ii el rep6s; els miste-
ris de la Facunditat exigeixen calma i serinitat.
Despres tornare lafresse i el treball; desprks,
els yrans serveiits de la vioa cbmpliran la
santa missio la tascatindra.


I-veus?-li deia ahir tot passejant pels
camps que ja cobreix una Latifa verda qu?
s'estremeix, mo!la de rosada, el bes del
vent.-Veus? Ja vela dors. Tot sera fressa i
trebail en eis camps Fecund$. El gra ha ger-
minat, creixeri la tija, i vindra I'espiga i la
segada i el batre, i rodaranlles moler del mo-
If, i cauran la farina i el segb com cascades
blanquei i dauran 1 el pa es courd gq la caldc


..


poble i donariem un ull de 11 c a n
el seu enaltiment i dignificacio .m
anima com t i diguersim ' u n s p
tcsc i quixotentjant quixotetjant,
trarem, ens coneguerem,-.ens coneguerem I
aplagsrem, I deide leg horas el .nos$@ viun
es plorar roi reguit, pet una joiiinfha igno-,
rant i drseducadr que v i creixent entre m'lx
de noltros, deplorar prevaricaci6nY"i"Yb A i-
cad6nr d'unes idees i unes cbsturhs'idMpF
fable# per unes altres que's'diuen -mddt?Wr
pero que veritablement son atr&ad@il.:,j'*
augurarl-hi Far e n d e d , a ne's n
matipoble, un pervindra tenebr6a
ble, I an el matelr temps, pregar
hi pod la ma i adobi una Cora tan e
i tirar plans, noltros mateixos, i
programec d'accid per un reiurgmiiM&ficb ;
i salvidor; plans i programes que se 'Ci-,;
en ptojecte, perque desgracirdament li6lW. :
$om veis i ronyosos, i a no erser pel con#&"
nyero, que ens sosten, ,ha j P temp8 que -
riem ciigutr desplomats dins sedoS&
iTempr era aquell .... qiie .Martafilavall..r ~ c i ?


Per'aixo; aquell dia en que asseguha UP.:
tlll de sol, dins el corral, ens portrvenrpPii.
nove!-la'lo de rCultura serverensea. rtqW:p
dir no cal duptar que tornarem. vint any& jwtl
Y e s , verem en dhl turas un cap decrYPliih
$:at a nostra ideals ja proximc a tiaufryghr
de tot ~61; ?!abarem e l projecta, i , ersp,%?ar


cat, pacific, be? administrat+n' P o b k Oqki:
Deu es respectat que no @asfemab,.e@ ,V)&.:
perseguit,sa virtut enlairadr. , ., . ~, j , ' t i $ , i ~ i i a


-Una a h iniciativa~. tenim. avlli


qo de ser grans poblacidno i ets nine del ,,T?@SI??
tro poble a s ~ n b l e n anlmalets, fom.s'inhnsiUJf;
[Pobres. angels, ells no tenen la culpa $ - p a ; ;
guen el$. plats romphtsl: ... . PWh vedtablw ' f
ment,, fan Ilhstimh: van bruts. molts', d'4I 1
guant toquen mitx-dia no se.treuen.el.iape1 T
pinten en a r b 6 per ses parcts,.no 8a&en,&.
oar sa m i a ne'l Sr. Rector quant' passl, no
saben treurer-se es capell devant , el .m{ga
o el mestre, complxen ses portes, n'hi',hp,
que batuen j i en e1 nom de Deu, alfres, Iller-
graciats! no saben el Pare-nostro, amb una :
paraula, rr conelx que mi i han entiat dins''
una ercola. I er que ningSl se cutda d'eflsi.
corn arbres joves sense politx6, crelxtn.Y6rtS
i bonyerruts i treven tanyads malsanes 6:;


-fnconvenients que ningci se cuida de 87xrw.
mar-los.


Don# ioh ditxa grrn! el Sr, B&be ens ha


s'entjqjlum w1 pobk ms:cl:io:,relligi a s,m-
alabar: Entre noUror va cundin4 je s'abP p:; w


enviats dos Vicar16 jowl I, en !sa @ t W W
L L B V A N l 4
.j . , , . . , . I. . . . . .-----.


setmanes que hi, ha viuen entre noltros, en^
Po@\ ,,ob.servar ,que tenen gust f ,paslennr
amb aqyestes.irthetes: a sa doctrina els diu.
menges acut a I'epgesia nna niaradd d'iirfapti
qus assemblen ploguts, tants n'hi he, .led
mostren sa doctrina i perque no cansi 10s ho
mesclen amb cangonr, aquets darrers dies
hm tractat de durlos vora la mar per
decaniar:loP &I 'bogiot crrnavalesc incult
i atrassat, ertan fent obra a una casa amb
uncorf ben gran perq? servesca de juga-
dor! . ,,, oc d"ed$caci$,. etc.etc.
.'..&~.a,am t q b e I aplaudlm, be tot cor


aquLf projecte, aquesta obra,, n'estam d'ale-
gria que no porem ous.


Deul hue' unea tats ,cases ens, beg
f&firCpqe;,plerc;es,!niini~~~ vos siguiri feter i
ug&!n@jes ,wur$d'uneq sltru qillorq,


._ . ._. . . . . . . . . . .
....


, , *
Dor seroei'ins.


> ! . 6on,serrer.,, , ~ . ,, 15-Ut-919, . .
c p r c l . w w n v , . - . . . . , .I,.
Ue p & a o n


. . + * t . ~ r , . ~ I . . . . , , . , .. .. I? . .
El mon est4 ple d'embuis, diu 1,'gdagi


maflorauf i no st si ma7 s'havia doeut ailicar


,~.- ~- ~~- ~ kste derballestat ;io Giljor es que no se veu
un reniei p'en Iloc, ni pcrsona capas de
posar-n'hi. -


!. T? I , ,S i_ . . , -.. . , *" ,i
*Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ' ~ ' ~ a ~ ~ ~ ~ ~


celona, LCrida i ladmirau-m-ne! Mallorca
arnb les demes Balears. Lametxa encesa al
cap damunl d'Eur6pa encara te i Pies eSpWa
han arribat al rap.de mes avall. En esclatar
el plt6, quant feri el tr6 formidable Cque pas-
aay8% ..,:


L'Ajuntament de Madrid va dlniltir en
pi&&&.R&na.te.acordada tambe la se-
va dimlsib, tot se revolta contra I'actual ad-


%inisttacio~espmyot~; si administracib t e bot
dlrldel$ vtllrer-ne :elb plowemes i ' n o fer-
neeid, xermrne .moltts .i, ,no' resqldferne~
cap. Diuen quW Qdvern est& preocbpadfr:
rim. Temotir per'estar-hi.


Eti'boiqe&&tes jaen fan de leiseues
debcrs Portugal. Son corn els microbir de
de la grippe qui fan la volta por tot i com
dlr,:per all4 wont yassen fan estngos. Na-
ci6 qui reb sa visita, ja .se pot prepare per


j ter-rquns,quants anys enrera. i I lo que costa
@&refer d sami perdu!!


...I , , . ' -


, ., !>, . / . , . , . , 7


J A N E R
Dia 1. -Andreu Ferrer Pons.
Dia t. -Bartomu Tous Estcva.
Dia 2. -Gabriel Tous Amortis.
Dla 4 -Francisca Qeleberf y Martlner.
Ditj 4. -Julil Esteva Lliteras.
Dia 4. --Barbara Alzamora Quetglas.
Dia 6. -josep Planissi Dnrder.
Dia l?.-Manuel Garcia Miravet.
Dia l2.-Llucie Ginard Mestre.
Dia 12.-Teresa Ginard Mestre.
Rla 13.-Juan NegFeBssanellas.


. .,


Dia !9.-Francisce Arrow 3osselld.
"Dia 22.-Maria NicGl.iu Cdr-ach.
Dia 'LJ.-Antonia Esteve Px,.iiai.
Dia 22.-Cristofol Tauler Tenier.
Dia 27 Barbara Sureda Mmanet.


F E B R E K
. Dia 1. -Sebastirl M .squi,la %tad; .%.
Din 4. -Antoni Servera Ginxd.
Dia 4. -Antonina Bernad, Lliteras.
Dia 9. -Jaume Vives Vives.
Dia 14.--Franrisque Moragues.
Dia 16. --Llorcns Bis!,al Ginard.
Dia 16.-Margalida Masranet Moll.
Dia 17.-Juan Amoros Esteva.


Dia L. -Maria Llaneras Gomila.
Dia 2. -Juan Amorbs Mojer.
Did 2. -Antoni Jaume Font,
Dia 7. --Antoni Pastor Gursach.


*Did 7. -Jdan Mascar6 Morey.
Dia .8. -Elisabet Llaneras Mas.
Dia 'l%-Antonia' Amoros Cassellas.


. . :Resqq: 1,Li nins i 13 nines. Total 31.


* ' M A R S


, , .


'Febrer 15.- Bartomeu Esteva Gtau (a)
P&acola amb na Rosa Gil Sureda (3) de
Cas FerrC Oil, Fadrins.


Dia 20. -Bartoiueu Fiaquer Giuart In) Man
eo1 viudo, amb na Barbara Caselias Anior6s . .
[a)Mauxafadrina.


Dia 2G.-Gabriel Aeuil6 Anuilo. d'lnca am


Moviment social


..
Rem&, fadrins.


Dia' 27 Sebsstih Miraiies Florit aiiib na
Cataljna Cursach Carrio (a) Bossa, fadrins.


Mars l.-Juan Tous Tous de Ca'n Canals
amb N'Antonia Carrio Muntaner (a)Juiiarieta . . _
fadrins.


amb ne N'Antouia GII Cjili (a) Bauca.
Dia I.-Antoni Lliterss Psslor (a) Jesus,


Total 6.
MOR TS
-1_1


J A N E R
D'ia 7. -Andreu Tous Qina~d (a) Canals,


' . casat de 57 anys, de tuberculosis
ptrlmonar.


Dia 1 I.-Catalina Ferragut Juii i , casaiia
80 auys, debilidat senil


Dia 13.-Maria Bosch Muntaner (a) Ca-
neyereta. fadrina, de zl anys t u .
berculosis pulmonar.


Diaal.-MaFgalida Nadal Bosch, (a) Fi-
guereta, fadrina 33 anys tuber-
culosis pulmonar.


F E B R E R
Dia 23.- tine Torres Lliteres [a] Nouga


de S. Pou, casada de 23 anys,
de tuberculossi pulmonar.


Dia I.-Bartomeu Turre-; (a)


Dia-- '-


M A R S


casat ilp O' anys, cardiopalia.
. -Jrroni Sunyer Surcda (a) Sunyer,


fadrl de 29 anvs. de tuberculossi
. I


pulmonar.


de 94 anvs. de debilidat senil.
Dia 16,-Francesc Pujol [a] Pujol, viudo


Resumen 4 hoinbs i 4 donas. Total 8.
4 UBATS


Dh 16.-Teresa Ginard Mestre.
Dia 29.-Margalida Femenias Miguel.


F E B R E R
Dia 27.-Llucia Ginart Mestre.
Dia 2!3.--Antoni Curoach Gelebert.


M A R S
Dia 5.--Pranci%a Moragues Pro'nenl.


-
J E N E R


Total 5#


La nostra Crixa Rural fdesitjosa de tre=
ballar pel be d'Artr va nomenar una comisid
perque estudias la manera de rninvar o re-
duir el conflictes d'orde social que se presen-
taren o poren presentar dins el nostro poble
i aquesta Comisid a principis d'aquets mer
concrete amb un escrit qJe s'ha enviat a le8
persones interesades, el seu principal punt de
mira. Diuaigl el document.


"Mu). Sr. nuestro: Atenta esta Gaia
Rural a1 desarrollo de la Agricultura 7 a
atomar en lo poaible 10s transtornos BO-
cialw, ha resuelto inrertir hasta la sums
da doeientas mil pesotas 0n la compra de
fincns rdstiwss para luege renderIan en pc;
queiias parcelas.


Esta resoluci6n no tieno par fin el Iu-
cro, asi ea que a In Caja Is ner& indifereo-
te comprar y ~ r m d e r por i u cuenta o ven-
der en comisidn por cuenta del propietario;
en este ultimo caw podria !a Cajn hacerse
cargo de 108 debito8 pagandole su importe.


Xn ambos c a m Ir Caja deetinaria la
initad de BUS benefieios abaratar la8 com-
pras que hagan sue socioa.


La finca o tincas, igualmente Ias com-
praria la.Caja a plazoa que al contodo.


Como I t Caja no perrigue otro fin qU6
el'de hacer muchon pequniios prnpietarioi,
ei Td. projects eatablrcer por IU propia
cueota alguni fincn de importmx' 'la en
peqneflas parcelas, le ostimaremos ne sir-
va indiclrnoale porque en tal cas0 podria
suseder SU4Df?T,6&mmOi , .* nuestrasl gestio-
QW,


La contestaci6n puede dirigirse duran-
te todo el presente mea a1 Director-Preri-
dente de la Sociedad.


Una. aomisidn pasari a entrevistarae
con T. en el rasade recibir i u s ofertaa.


.Igual ,carta dirigimos B todos loa terra.
tenientes de est. localidad.


En eepera de que coadyurerl en la for-
ma que estime eonveniente a fin tan be.
ndfico ae suwriben ,. de V. attom J 8 . 1. q.
1. m.' b. . .


f;A COXISION


AI mateix temps ee nombri una altre CO-
rnisi6 perque dugul a la prhcticai'acort pres
en ID derrera reuniti colectlva de crear una
Secrid d'auxilir pels malalts.


El Sindicat Agricol nombrl tambe fa una
mesad3 diferentes comlsions encarregades
d'estu3ar els punts reguentr; Estudi de la
"Confeiieraci6n Nacional Cat6lico Agraria",
si es convenient la fideracid del Sindicnt i
propagarr :a. Compres i ventes en coma Se-
gurs del bcstii. Pensions !pels veilr. Tenirn
bones impredons del treball d'aquestes co-
misions, les q.:ils dins de poc temps presen-
tartin el: sew respectins estudic
AJUNTAMEfiT


Sessio extraordinari de dia I ds Jsnw de 181
Uaix la presideucia del B a t h acompniiyatdrla


rctjidora senole 0. Casriir,' U. C s i e ~ a , I' L1abik.s.
A. E'riuooies, J. Amor is i;r' i'i,:,6 de! Julje muiii-
5pnl D. J . S;t~.ro i & I Sr rfw-iol Moslieri 0. Xun-
:anrr, c r lebr i ayuesla sesaia per forum I'allia-
&men1 deia 111o3409 d'enguai!y, la i!irta *el.
. ] i d s fou qiihhcada ja n LLEVBXT.


Seasib ordinaria de 2.' oonuoaato-
m a del 2 1 de ;Jaoer


"&dits pel Batle, e!& uus aasirtrnn wtiyorr
L<. Semeriier i ,Juan Ciselis., coJehral.oo iquenla
.aa*iO preiipe'Lt els seguenta a f x t c :


1: Aprovar despred do .:atjidR !'acta de
I: nnterior, i ratifimr I'ertraordinaria celebrada a1
dia 13 per la Iormacib del allistament.


a," Auiorizar a! eenyor Secrktari porque COIU-
pri l langa per 1.cstula de la Sala i unraqtor&,por
posnr derall la t,aula dele ascrirona, abonant e l
gasto delcapit corresponent del vigsnt preaupo-t.
. 3 . O .\lo hagusnt-we prcsentada tap reclimaciu


coulra !a liibta d'olootora formaden per I'elecci6 de
coioyromiswr o IC R,-iiador, s'aeordi declsrtnles
dafiiiitivas i aw!> i d cirster puhlicarles en el


.tla per


".-
res mes per t r a c t u r'aixeca la


"ssio opdinapia de dii 26


~ a u i a s , cis retjidor senora J,. Caseflas. E. Espi:
.iosa, G. Carrib, P. Llabres, B. Hiera; B. Alzini
celehraren sessib acordant Io Seguent:
, i .y Aprovar l'acte de I'anlerlor.


2.' Far per adiuiliiitracio els traballs n'ece688-
rir per tzansformar el porta! en bate6 La1 bale6 en
portal, qua donen a n el pati de l a Sala, a fi de qbm
ha taula dels escrivents pngui colocarm en Iloc
aon hi hagi elaror bastamenil n u tengoi corrent
d:+%


3.0 aut: passi a la comisri6 dlobC.6 61 projeetb
dofionlis d i !:J casa de nova planta qne e n d
carmr de 4 i;;anes Juan desitja coiistruir en Jurn
PkrellJ A i !el..


8: ni,torizarel Sccretari perqne eompri ai-
gun material q u e fa falla per atmdra a le8 opera-
cions de qiiiiitas.


Y :o bsguen-ti rcs mes per tractar e'rixeca IL
gessio.


.mb la presidoncir, dal Batle nu on D. A . Fe


Seosi- rrcrmlrdinari da die Z6


Ibon any. Hi havia faveres que nrcessitaven
aigo, i aquestes darreres plugucs les han fet
dlsdr s u i . 1.a gent sc dona anib tota i o n delit
a les Lincs de la temporadn.


41 P: S -I' R .'L h' 0 V A-Ea ertada iiornbrrdi
m w t r i iiacioiial interiiia ilc la I . * escola de
iiiiieb q ~ e Jeixa wcaiit Id mesrra Sancho. la
senyoleta D.' Josepa Torrens, natural d e Pal-
m a , qiic prcngui: posscsori el dia I d'aquest
mes.


Li desitjarn felis estada en la nostr? Vila.


VISITA D'INSPECCIO-Ha vengut a
passar la reYista nnual ordinaria a totes Irr
ercoles de I.' ensenyansa de la comarci Ilevan,
tiua I'inspector D. Manuel Rueds.


--


-
PE'L SA. GOVERNADOR--A la bahi i


d'iiicudia, dles pnssais cridava I'atencib una
gran barca que, UII din e n devant Polltnsl i
altres devant Alcudia. La gent d'aquelles cos-
tes, que psr qualca cosa es mal intcncionada,
.-i.ii: :]lie aquella barca s 'anara umplint poc a
p x .:: ::i.neros dels qui desyrCs mos fan falta,
aprakia:. la k ina de petites barques durant la
nlt . <Poiria el Sr . Goveri!ador aclarir i en CIS
de i a l ~ castigar, lo que h i hagi amb a uesta
barca, ;de cridava I'atencio dins la Bah ia
d'Alcuctia?


SANITAT-La setmana pasrada se pre-
sent8 u u cas de garrotillo (diflcria)&l qual, g'
a. D. no ha tengut cap,mala consecuencia de-
gut onc l s trabailr dol metjc D. s. Blanes i a
les disposicibns de ].autoridat.


Lo que segueix exttnguentse es la cucuru-
xa (tos-farina) per6 se prosenti molt benign+,
Dal t res mals, cas1 no n'hi ha. Deu fassa qua
duri molt de temps la boua sanitat.


E'ERRO-C 4RRI L-Scgucixcn adelantant
1;s obres de l'estaci6 del ferro-carril a Na Pati.
I.'ed,Rci estacio. d.cstil modern crtP casi a
piisit de cubrir i lcs aretsdcl magatzem de
voiv sa carretera ,eEa estio a rnitjan-iloc.
Els camina laterals pel moyimenr delscrrros
ja estan cuberts d'esquerdahns devora I'rsta-
ci6 i s'han omplits elf seua costats d'arbres
d'ombra. Per6 el punt depcrill do dcrant el
Zor t tde la G . C. no s'hadcfensatencare. -


0 P 0 S I C i 0 K S-Les han feces pcr IIIM
plnssa de . ; i i~! ig~ o n la nostra Seu, els nos-
tres be,lroiguts ainics Mosseo Gabriel Mirnta-
ner, Rectd; i Rlosse~, Francecc Esirvz Bl:<ncs.
Fiscal eciesiarac.


,?!,.' :*
w i t mort gram i cine peiits, quint,aqu;+F',
dos in \ passets en el mateix temps hi haijp:!


l ' n n y 1917 i 17 I'any 1918.'
LlLtima per6 que'! contingent de tubercW:;
sos rigui tant Rrin. ,,
1 9 di tints grms, ' . '


.. - , . i
. % * . ~ tc


8 , BJ
D E S0.N S E q V B R A * . # :


Ten im per predicador de corema a D. Pi"
re Santandreu, vicari de S i n Llorenr. Taneli'
diumengts com el's dies feners, acut molta'&&nt~ .> 1:


j . ~


.-,, ,
_-


i n'er sermo, i aix6 es lo qui n l .
;


Els dijeur verpre el nostro RFctordonapna
cenferrncia apologerica tengueiit per 'aud)to$
solsament homos. Sa de dilons que h k ,
primer., va esier molt concorreg-uda i I.+@W
se va animl.


__
Atrnent a que le cosa s'embruta, hzm'arret-


glat una junta d'homos qus's cuidari
mai mor frltin uSubsi$tensitrs. 'Noltte
rins estam per lo positiu.


3 ., -'. .': 8
Dillunr pissat comcnsiren altre vola ies


obres de I'esglesia nora.
7 ~ ~ . - - ~ 5 7 ~


,. ii (!I1 .t.
NECROLOGIC)


ma de CY! lo 17 ."., . .; .
D. Salvadoi G J I ~ C . jl drnfiae$.w
del /erroc;rr;i cn coi:.;:~irccz,l r
# q u e l l A1untamo!l Htliiya . : ' e x
wstro mis r:n<ir i o & d


. ra.:.:sc,.I'c! z r q 6 '