-- , .---i- --__ ~ , .l . ,$. , . . . . ~ ' 7 - tr)e:i'drrquesta. , ~ , : ,...

-- , .---i- --__ ~
, .l . ,$. , . . . .


~ ' 7 -


tr)e:i'drrquesta.
, ~ , :


, , I. . . ( i ,.


' 4pin ib de D.. Guilllm Tous
I . ,i ;, .: , . .. i .: ~


Se&?t,Ies nostres Vidtes a prahoms ar-
tanencs cbneguts 'per'les seues-opiiii6ns PO-
litiques i entesos en l'atlniiiiistracio niunici-
pal entratetnen la casa de I'exbatle D: Ciui-
llem Tous: ' . , .
MOB rei36 hnib'extrema cortesiw 1, ewles


hores que pasarern dins caseua forem objrc-
ti? d'inmercscuues atenci6ns. No aitra cosa
poaiem esperar de la cavallerosidat del Be-


'No hi ha perqud fe: la presentaci6
daquest sefior qu'el pobie qui 61 coneix per
ses obres, q u a coni niiilor se conrixrn els
hbmos, I'ha judicat com a batle po,mlz,r i ha
fbt .tfui-aY la sciia batleria manifestacidns.
&'adh&o enlusiasta a sa honrada .admistra-
ci6.
.:.:.En Lis anys que ha aguantat la vara de


bHte; se'potdii que ncs'han aturades mai:les
Ctnptesas.hiunicipals i el poble ha vist seni-
pre tom kls ,liners que paga se traduien eii
dbres benefirioscs per la Vila. Ha vist sem-
pre en ri! LIII rdmirlistrador recte i actiu a
mPs i,o p o ~ I iim i-ha anyorat &sde laseua
setiratir L e I B i olitica.
, La nostra visitit el sorprengu8, corn mos er-
pres&, perque allunyat com est l avui. de tot
b q a e fa-'olor de poltica i ocupadissim eo
els afers de ;H via del ferrocarril en corratruc:
ci6 &la qu'cs lwpector del traball, no tenia
noticia de la pablicaci6 del nostro Queslio-
%H, per6 cnres cotn'.es en aqueis assuntw, i
posseint !!ices dares dels projectes que du-
rant4 e j s P d ~ . ~ i w i e s , o C u p a ~ ~ ~ ' i ~ aeDa aten-
cio, inti;ediat:.nirnt aria contestant, punt per
punt a les nostres pteguntes amb tota am:&


-+ut. Vetauui en reruiii loque de la iio~tra ilar.


,


___L.~


, , , c , . ,


$or Tous. . , .


*%a roiiversa en tregtierem: ,
I .~ I. <.'.'..?
I:.? ,~ Toth,om sap antb cidredat to que jo pens


en questibns d'adniinistracio municipal per-
.-que durarit ies vegades qu'iie ocupat el ca-
rrig de batle, no i'he ocultad mai a ningu.


, , - A k i ., . er que casi no hi ha perque detallar ies
, I 'meves ideas i molt manco Bra que m'en win
separat per ocuparme nibs iittensatnerit e i ~
els quefers del ram an a que de niomeritestic


i...... 7
Si, sempre es cstat un dels meus projec-


tes mes acariciatsel de la resoluci6 del
yroblema #.le les escoles i crec qu'hauria de
ser un dels que mes haurien de preocupar
en els directors, (le la adniinisrracib niuni-
cipal. Aquesta infanria abaiidonada pels ca.
frers, fent-ne de les seves, hauria de szr ob.
jecte de,mes atencib. Aixo de Si I'escola' ha
cleser praduada o unitaria es mss questio
dels tecnics, de I'iuspit.c:o; p F r 0 de totes
maoeretj s'ha d'anar a ;a construcci6 de lo-
calscapoCos i amb Wteu :es condicibns hi-
gieniquea que la lie1 I la peilagogia reclamen.
Si en la meva ma hagues rstat;si mes ltarg
temps tiagues duit la vara, ies escoles's'hau-
rien fetes.,


Jo tenia j a tret un croquis de un pro-
jecte d'escole model arnb grai~s patis i jardins
aigo suficient, sol i lrurn a voler que s'hau-
rian pocut dur a cap am.i poca cosa de part
de la vila contaiit rn la prestacio personal i
ia subvencio qu'otorga I'Estat.


En quant au el punt a hont emplassar els
locals seque la l lei d!u que s'han de coas-
t ruir en les afores de la pobiac16, per0 crec
qu'es en quant a les Ciutatu. Sobre tot. t rob
qu'en els poblcs de roc veciiidar~, aonl els
a;.lots respirzn cdsi seinpre .I'aire del camp
noes questilj u'aita vo:.+;a ais6 del punt. Ai
coiitrarr, trob q u e cuncC que estiguin en
punts centtics i niiilor si esta dividit en (10s
grupos escolars de nins i dos d? ninss, Llocs
no'n faiten, perque ane l ,Lcutein carer de la
Puresa hi ha uns trats vendis .!e iiiolt de teillps
enrt:ra, qu.2 be s'iiaurien pogtil U t i l i Z d r per
una escola de nines, dedicant tot el sofar
qu'avui acupa La Sa!a a un grupo escolar de
~iiiis, aix0, contant amb la'coinpra de Can,
G!h, coin dire ines envant.


Per altra part, fins en les afores d- la po-
itiacib tenim el trastdzl carre d':hi~,dco qu'ea
d i u liort d.wc Pansrzoia, que fetit desviar el
carre ,i'Aina,Jeo I do~arit-li la part d'aquest
carre que ii corresyon i aCern6s la pdrcela
de su abni,c fiiis al pas o transit qu'ha i~'a1iar


.IO, pocs ditiris se ic-n,iria U:I
i t ben orieiital i s~tu;tt, :mu ca )a$


per t.bcoi:i, p3tis. j:iid~t,s I tot q
it 'coiiiai t r ia ;,eda,:ogia t~ io ! m a , Atxi se
tcnjria so!ucionat el prr,b:cina escoitir sense
el c o s jabtilds que inoats su,rosea.


c ..,.... ?


~


-' ' 2 ..... ?
Tambe tenia esludiada la canduccid


d'aigos netes a la Vila, que sense recorre a
projectes molt costosos podria haver queda-
da abastidii la poblacii fins en els barris tnes
estrems j a!sarosos, per medi de dues cano-
nades qu'ati;ivessasseii la Vila transversal-
ment uiia per 12 part aita i s'iiltra per la baixa
que obrant eii forma du $ i f 5 durien I'aigo fin$
a quaksevol pu8it d e Sta C:italina.


i.. . . . .?
No hi ha tine parlar dr projectes de con-


tinuant el p h de les clavegueres que durant
la meua t.at!crin \,:rig co:iiensar.


SI aquesta obra s'ha$& continuada,
avui tendriern clavt~giieres a la mejor part ds
caries i ST podria seguir la ciquia mestre fiiis
a llarga distancia fora de la poblaci6,


ducci6 d,'n!*os brutes, qiiant tot se reso' , con-


G...... ?
Per la Casu rir, ;ic L'iln tiavia io fet i n


gran projecte dt!n:iiil la cisa de Can GiCi
de la Piassa di, lii Co;irtituzi6 qu'hauria es-
tat una obra hermosa id- grs~i profit. Per de
pronta en ella shi :iaiiric'i pogut instatir arla-
ines de les oficinei i d~:~e; i . lenc ies d? 1'Aju:i-
tanient, e! teiegr.ii i el jutjat tot an els alts i el
bais podia tambe hahlrt.~ae per inu!titud de
,servIcis. Per de pronta davant !'actual plasm
s'hi caiisjruiria i ~ i a especie .le corre,lora ro -
bra per el obrerv reunir-se en les niatinadrs
quant van a cercar qui'ls e iiogui. Mes endiris
unes caiiriceries 1113 :el am3 totes lea coil-
dtcibns higit'iiiques necesaries. La pescateria
cabria tarnbe en el baix del edifici en el catrer
de L'Ombra aoilt causaria la nienor males.
tia posible per no t m i r apenes veciridari i al
mateix . temps riisfrutaria de la centricidad
qu'rs requereix.


c .... . .?
Atencib prrfereiit dedicaria a 1. reforiiia


,!CIS Rwtador,s pdbtics ja qu'avui casi se
pLiren cnnsiderar un foco 3'irifecci6 per
acudir-iii tothom a re,!hr diiis una i?ateirs
a i io ies ,icts,iuies de bons i de malnlts. Per
de pronta regularia I'aigo netn que va an els
grifons tic1 bdrri .k i # Putesa cap an el Cor,
i miizri.; J, q u e : ic i .o:idiicte d :is Re!ltad!)rs
n'hi a i i x la in& posibk, Con6ttuirin en
l'a~~;oi.drri dei c d ; i d'avaii de -\'<L Bor.r.adsa
veinat dc!s z c : ~ i.nta.io;s un dep6sii
d'aigd it':ta aisards del q u ! s'cii p g & pen-
dre ne'lipre qire s'.::~ t-ni.ii&s xccsiJnl. Ai-
saria uns quatits pains el pis %leis Reiitadorr
actuals i en ilo: t1'h:i .er-hi uii so! deposit o
pica per tot-hom, feria uiies piques indivi-
dualramb un grif6 especial per cada una'
posant en dos o mes toms les clones qu'a-
nassen a rentar-hi, els dies que les piques
no fossin suficients per totes. Cad. r en te
&a s'hauria de cuidar de deixar la pica
m e r t i t a amb tota netedat i la qui falths
a* aqueix precepte seria castigada amb una
w a d e deu o quince c h t i m s de peseta.
-6s feria apart un iloc especial per
rentar-hi les robes de rnalalts, i fins i tot les
de dirunts, amb els utensilis necssearir per
fer-hi bugades, netetjar-hi llanes etc, i no be
tendria com ara la gran modestia de dur-ho
a lamar. .


&... . . .?
iOh! altres projectes, IEn tenia tants!


Una mica mes enlla dcis Rentadors devers
lo que diuen EJ Camprodd dcstinarla un o
mitj'corto de terra a carnatge, aont s'hi
poguessen enterrar cans, moisos i iota casta
@animals morts i no tendriani la veryonya
de veurer-los consumir per les ciquies d'a-
prop de la vile an els petits i pe'ls boschs
veiriats eis m6s grossos.


TambC en el cementeri cat6lic hauria la
Vila de construir-hi una ninxos individuals
qu'al matoir temps ratisfarien la necesidat
sentida per tots els qui sense tenir tomba,
perque no poden tenir-la, ler sap greu qu'els
cadavrer de SOP parents vagin dins la terra
moltes vegades sense poder sebre el punt
fix0 aont jeuen, i tambe serien una gran font
d'ingresos per I'Ajuntameat que amb una
quinzena de ptas. cada una podrla coiistruir-
ne unii bona pardida que cediria despres.
a vint, vinticino, trenta o mes ptas. seg6ns
el temps que cada u volgues tenir-los.


Som i no som partidari del emprestit.
Per una banda trob qu'cs una gran cosa
poder d'un cop resddre tot6 aquests pro-
blemes i fiirs. dr justicia qu'els iiostros des-
x d e n t s paguin per amcrtisar el gasto de
lo qu'ells disfrutarln. Per6 per aitra baiida
re lo oificil qu'es poder.10 aixugar uria voita
fet i per aquest motiu nie fa inolta por un
empitstit. Ademes jo crec qu'amb bona
voluntat re pot fer tot sense necesidat u'a-
pel,lat an aquest medi. 8'ha de tenir en con-
l a que falten una partida d'anys per liqui..ar
la recaudacid de consums, i que se pot Ob-
tcnir una gran ajuda amb la 1.restaci6 per.
sonal, si el batle se cuida de fercuniplir
rigorosament, aquest servici. lgualment s'hau
ria d'apeiar ais imposts entre els quais vaig
a citar-ne un: El de uti tant que se fassa
pagar per cada afrova de poic que mata
cam famdia, qu'adamb de ser un graii
cie $i "e rc,agdaciO es de justicia. Hi ha
i m t r s families que matant un porc gros,
s'excuseh de coaiprar carn ni peix, de lo
que no se poden excusar la major part de
impeats i persones de mig bras i com hi
ha U,I impost dainunt aqnests articles resulta
que ben injustament aquests suri als h ics
que venen a papar I'inipost citat.


Amb tots aque:s nieuis i altres imposts
qu'es podrien citar dins IJOCS anys queda-
ritn resoh tots aqueis problemes sense
cap esfors extraordinari de part del Municipi.


c..... .?


c. ... ..?


A pesar de trsctar-nos amb nolta m6s
extensic) cbda un dels puiits atlotnts, que
1305 explira arnb grar. copia de detalls, cre-
perern teniern la prol; per dar a coiieixer
si ti6 en extracte, I'opinio del Sr. Tous i
nos despetlirem d'ell, donantii mil merces
per 'I'amabilidilt amb que se pies14 a ser
per noltros iiiterviiiat, inerces que ii repetim
desde aquestev humiis columnes.


A, F.


"Cui t ur a server ense,,
4 la part de Ileoatlt d'aquesta iila de Ma-


llorca s'hi troi3d enclavat el poble de So'n
Servera No maiiio llevunti que els de Art& i
Capdepera, preten corn ells tenir dret a les
coluinnes del qriincenari LLEVANT, ont pork,
quarit vulgui, rxplaiar ies seves penes, ex-
pansionar scs aiegries, exporar *a la aprova-
ci6 publica llurs plans i aspiraci6na, publicar
fetxories de llurs homos il-lustres, etc. etc.


Esel poble (si mai hi sou estat) de Io
mCs bunic de l'ilia: obert a la part de mar
aiica i aixampla abdos brarsos a I'mna i altre
part d'eil, coni SI voigues abrassarlo i estre-
nyerlo quantre el seu pit, i la mar, agrahida,
el regaia tot I'any ainb les seves aures sa-
nitoses i i benolents; ell est4 assegut an'e
peu del Puiy de IaFont i enfila alguns dels
carrels fins beri amurit oe la seva pendent;
semblaque un temps no I'hi foren prou les
torres-viyies ue ca s'Hiareu i altres possessi-
ons i volia estarse bLn al aguait del pirata
qui, venguent oe mor?ria, sovint assaltava
les sews costes i robava a ri'els seus fills;
a la part Je lievant hi ti. la Cordillera de soli
Jordi que d'un cap toca ses aigos de ia mar
iamb I'aitre ens senyala el purit o endret ont
cau el poble u'Arta, i per demunt llur Creita
aguaiten les torres de i'altre poble IlevuntI
Cilpdepera; a la part de tremuntaria hi ha una
coi-lecci6 de turuns que el tiefcnsen de les
malanades ventades de Nort, paidemunt de
les cuais hi guaitent les montanyes de l*Errnini-
ta i mes enila: el puig de Farrutx; i a la part
deponent una carretera real l i dona la ma i el
gosa en rontacte amb lo restant de Mallorca,


El terme es repie d e vegetacio i a les ho-
res assembla a redols talrnent si hi haguks
nebat, tales I'abundancia de I'ametlerar i tal
esclatainent de flors hi sobrevingut. De pi-
nars remorosos hi esta ben rodetjat com si
fossin purquw i a n'ei peu de les iiiontanyes
hi broilen multitut ti'auballons que armoni-
saiit la seva veu aiiib ld dels pinars ! auseh
contribu$iaen en gran iiiamera afar la ieiici-
tat dels benhaurats serveriiis.


Dons dins aquest tros de cel baixat a la
terra corn diria el pueta, hi seu el ditx6s
poble d e bo'n Servera orit res hi rnanca de lo
que hi ha Sols una cosa hi feia faits pero ven
turusdment aquest dies, i subsanant la neees.
sitat que si sentia, acaba de funuarse U R cen-
tre que ha per nom "Cultura Serverense,. Es
el part u'un projecte cuncebut fa ja 10 o 15
anys i forsosament te qiie tssrr cosa boiia.


Els furtdadors d'ell se son costituits en
Junta Directiva i d h a resultat president don
Antoni M.a de c a b Nebot.


Noltros alabam a tal fundacid i a tals fun-
dadors; puisque eis fins i projectes d'ella
i d'elis rid poren esser ines Iloables: Culbura
civiiizaci6, iiistruccio, woralitat, et(:. etc, tot
a benefic1 del poble.


Per aixd els alabem de tot cor i els ani-
mam a que no desistcsquen de tan bons pro.
p6sits. Feiicitam anel Sr. Presidcnt i oemCs
de la junta, a tots el5 membrzs de dit centre
i a tots els serverins puis que tots &am d'e-
nhorabona.


Doa sei*uwiiLs


90'11 ciervera 97 de febrer de !919


Subsistencies
i Traballs


A la Federeci6 Obrera d'ArtP, d(umengt
passal al vespre s'hi celebra un liiitin en et
que parlaren en Vicens Pirris, en Pep Rata,
en Pere Papa i el retgidor Juan Nabot (a)
Tit. L'objecte.era demariar al batle que tra-
bai8s per I'abaratiment de subsistencice i
perque doni fzina i paguin el8 jornals COIR
a minim a tres pessetes.


Un orador V 8 fer algunes estridendea,
per0 tot lo demcs an8 en concordia, am:
dant-se que si el batl:: no coiltesta !avora-.
biement a la demanda diumenge se fasse una
manifestaci6,


c s t E a 3 - 0- ~. . ...-*&


Dels derrers dies
, .


Enguany nohi ha hagut les bogerler d'ill-
Ires anys. La cosd es anat amb in& calm..
Aixi mateix s'han tocades moltes Ximbaih.
bes s'ha caritat molt i s'ha donat broma,
per0 pix6 qui mentres se fassa be es una cos-
tutn ben tolerable i fins ai16 de paaar les
vetlades dins una cuina toLant guitemc. fe-
rreguins i ximbombes, xorracs i cantar In
cans6ns tipiques del pais ainb aquelleztwin
des tant nesires, es molt pauslble i dlpnedq,
:onservar-se.


Lo que ja n3 hu es tint es lo que se
ten introduir, aixo es els balls de m&rsa,,
Enguany eren tres els punts avont st^ ilgfl.
:iB aquest ball: a sa sociedat Instrqi661r,!
Hecrco o Casino de Can Mas, an es,c&!
ie Can Pirris i a n es de Can Andreu @&-,
Font Caknta. Pero veiiturosa.nelit el pokap; .
iemostra tenir m o k i seiisatcsa i no aa$b
acrida. Va trobar que lo que no est4,&
ier-se a la destspada, matico hiestartie&
nascarats. Se pot dir que SOIS no ne pogci6i
xillar, perque just unes puques mascare hi
:omparegueren i fino haguereri de pagar ek
ionadors seiihe haver tret ni pes Iluin. .I


Sia I'enhorabotia per totes les mares qtr
io comportaren que ses filles anassen a , e g
mtir-se dins aqueis centres dolents fent-Ra,
ndbe sa propia horira, I per aquelles fill@
lue tengueren prou delicadesa i seny por ,m
ieixar-se dur n llocs de tant de perill.


Que aques seny. tant caracteristic fla
Ira en el nostro poble perduri per moth
f'anys i que cada any se fassen aiximateix
Ins darrers diesben divertits com 10s hl fela
a gent d'en temps priiner, els nostros ante
mists. , .


FLAMA


I- --gcpr
Es pecta cl es 1


Ungran aeert ha tengut e l Col-legi de Ger-
naneqde la Caridat 'en organizar dunnf
iquest derrers dies, afgiliies tnncinnctcs q u ' d
sateix temps qu'han tengut entretengut el
pubiic i I'han ailissonat moral i rrtesticamcof
han conseguit allunyar-lo arnb gran part del$
:spectacles iamorais que durant aqueis p"
iats dies se celebren.


Tres respres hati dooar la funcid i alms
ats haquessen pogut un pie a veswr, [xi?, e!a
I'entusiama q u i debperti en la poblasio aqueix
:spectacle C P S I bc nou dins la a la .


k s fuucions tenieri lloc en una %$.de
I'Hos itdl aont s'hin improvisi un MWin
molt &ki rrretglat. Hi hsvia numeros de cP9-
L L E Y A N T 1 I - ' , - L
: $O"at&ambgestos amb gran afinacid i mol@


gratia per nenes la major part petitoaer de [res
a sisanyr que vestideter de blanc ereii un en-
cant.


Interpretarcn dtres rnis JandetLs. Le sar-


mtr gr+ns:Saianra I n k . dr ima amb tics act@.
doscpadrcs, de la Galeria Salcsiana. Totes lei
pctitka actius heu feren inmiiiorablements
srtint-loselgest amb tota naturalidad i ia p.-
raula rmb gracia i correccio inesperadcs de tan
tendrer nines. Voldriem poder citar els nom8
drlesmesnotables pero per fer-ho ias haurien
dccitar a totes, perque totesestaren a una altu-
ra admirable.


Lo mks notable per6 de ~ A I E espectacles fo-
renhs aparicions de La Verge Santissima i
Santa In@, woltades d'Angels dins un nimb
de llum qu'era una maravella i deixava emba-
docada a la concurrencia. Se coneix que les
direciores teaen un gust artistic no vulgar.


RLbi ueii totes les artistes improvisades,
ses ikmiies resptctiveo .i 'm6tt especialmein les
ditecwres I'hcnhorabona mCs entusiasta. ape -


: ram que no serd~l 'hnica vegada en que I
&iikaran en organisrr actes corn aquests
ui tam contribueixen a formar el gustartistic


; %e les deixebles i dels espectadors.


sueleta infantif *La Virgen f e ' la errnita,, i l a


AIDON.


L R O N I C A
[H) D E G A - N O S T R A CIU


METEOROLOGIA-Dies esplendits. Her-
mos sol de mars, Temps primaveral. Aixi son
estats la major part d e s dies d'aquesta quince-
na. W temps s'es estiraf de bon de Teres. Tot
fapreveure una anyada abundosa, que heu
sera si Deu ho vol.


SANIT4T-No ot e se r millor. Apenes
6c mor ningh i m&ks n'hi ha pocs i no de
gravedat. Llastima pero que tenguem aqueixa
Ucade la tuberculosis que mos desbarata fora
mida la planeta. Enguany desde I d e
Janer nohi '.a m&s que sisdifuntr grans. D'ells
n'hi ha cuatre de tuberculosos. <No hi ha
manera de comhatre aqueixa terrible malalt'a?


-


PELS POBRES TRABALLADORS-El
Sindicat de la Caixa Rural d 'Ard en vista de
I'esut precari de la major part dels treballa-
dots d e la localidat va acordar beneficiar-los
enlo mibh i an aquest fi. va cnmprar una
part& gro& de saques de farina i va fer cri-
daanunciant que se vendria a tothom a preu
decost, Ara annm per bon cami. Es durant el
mal tenipsque s.hm de fer les obres bones. 1
ara ho es i k i m , I cr forsa el poble ha d'a rair


de la c l a w pobre.
a l a Junta del Siiidicat, elseudesinterks a P avor


; PREDICADOR-Ha vengut a prediear Ies
Coranta Hores dcls uDarrers dies D. Pere J .


uetglas Pvre natural de sa Pool& Sense poder
que hi kaja liagut tnoltissimi concurrencia


notat qus ha aumentat molt damunt els
: anyrpassats. Se veu qu'el poble &e vol recon-


c h a r amb Deu; perque aquest moa alliberi del
terrible assot que mos arnenassa.


CORA-uCorreo de Mallorca, copia la
nostra protesta cnntra Ikcord de la Diputaci6
reterent a I'historia de Maliorca, que publica-
rem el n." passat.


_I_


CONVALESCENT-Una vclta entrat en
periede de franca convaleocencia, ha vengut a gwr una teyporada entre nnltros el nostro


aarnic I cc1.13borador D. Daniel Can0 Cnn-
la116' s, Oficial telegraiista resident a Barcelona ' C elc 1 ram que s'haja posat 5$ i Ia seva vengu-


:~ cia, drsitjant qu'els aires sanitososdels nostros


j


E amps 11 retornin totalment Is Ealut perduda.
II


NOU ESCRIPTOR-Hem vist daiiiunt el
setrnanari ciutadi *L'lgnorancis* una bella
poesia uDesitjB fetxvda a Art5 i firmada uClar-
1-net. A pesar de desconeixer I'Autor el sospi-
tam i desitjarieiir rebre er la noma publica-
cio c o l u producte desa [ntasia.


ALTRES PRODUCCl0NS.- Novament
liem rebut un feix de exemplars del periodic
de Borranquilla (Colombia) uEl Dia, en els
que bipgue ix publicant ben raonats articles,
el nostre amic I bon patrici D. Juan Payeras
Rrrana . natural d'Arta. E! telicitam de nou i
Ai pregam nos fassi arribar colca produccio a
posu-p'el nostro periodic.


F


CA-NOSTRA-Aquell xam6s sctmanari
d,lnca que tan alt posava el nom d'aquella
Ciutat, que se-transforma despues en *La Veu
d'lncdv i aquest any passat suspengue M
publicacio a causa de IFS critiques circunsun-
cias qu'encara anam atravessant, ha aparegut
altra volta atnb nova lorma. Gonstara de 4
fuIlieso lien 8 planes, si be elprimer n.* consta
ja de ci fulles o sien 12 piancs. Surtira cadi
m(li per ara. M a alegram ferm de la snrtida
del Confrare a1 que desitjam llarga i esplkndida
vide i a m b gust establim el canvi.


Hem rebut el$ darrerr nhmeros deuNovela
Nova, i aNovel-la I'eatral Catalans, que son
alirpanya Endins# &en Girbal Jaume la pri-
mera i UL Amor Vigila d'en Poal i Oregall, la
segona. Sor preus son IO i 30 centims respc-
uvdment. -


Per I'Aucoridat Esglrsiastica de Mal loru
han -tat condemnats elsLeriodicseFnc I gum*
aubrero tialeam I rLa Voz del Pueblos de Giu.
tat i aEn Xerrim, de Sbller.


FORT.-Segonsdiucn les ventadcs que va
fer desprer de Ics darreres pluges sacaren molt
la crosta de la terra 1 avui apenrs se pot enire-
cavar. beria bo que fes un altra ploguJeta i la
reblanis per poder tirdr envant aquella kina.


U----iB


AJUNTAMENT -_ -_
h i 6 extrwdinori L dia I d, J a w de l9 lg


Baix la presidencir. del Sr. Liatle i amb assir-
teneiu deis retjiuors A. Pernanie~, E. i3n iuoia,
0. Cwrio, J. Nebot, D. Eateva. tl. tlieri i br. Pico
se celebra aquosta scsk!io par cuniplimantar lo
uisyoat eu em arLicieb 2.5 lacid. ia vigent lley
Eiactorai per Sruadors o eigul la formacio de Ir
llibtade ulectors per uowbrrr compromisaria per
I'elecoio dn Senador acordauss siguin les IliateB
anterior8 le8 cual5 s'exporaran a ne'l public fins
dia 24l per dectes de raclauaeions.


P . .


sees it^ oFdiaalria de dia B
fteunits amb el Batla elsretjidors .I. Yemeui.8,


J. Casellas. E. Eapluona, G. Carrio, J . Nebot,
P. Esteva, P. LlabLea, 8. Kiera, B. Aleina, F. Pico
prengurreu ei sigueri~a corts:


I . ~ b p i ovac L acta ae la anterior i ralifici la de
i'ertraoraiuarir de uia primer.


2: Aprovar I'extrrcLu d e k acurta presos du-
rant el mbs de Desembre I euviur!os al Ercm. senor
Governador per la swva aprovaclo.


3" Aprovar el resumdu vesina I hniciliats eu
aquest tarme fins r 31 de I)caembre aigocis resui-
ta url p d r o Ita veciuu derrernmenc couiecuiunal i
anviar uu duplical L la Uiputucib.


4.' Aprovur Ir. diatribuclo Uefoodos per e:.pitai
per aartiafer lea obligacions d"'ques1 mO6.
5: Que el Secratari vagi a Liutat per asuulos


d.aquestmunicip1 i que iiarguiii abonat elurratos
del capital U'lmprevits.


6." No remetre a1 Excru. 81. Governador un
nou presupurt ordinari per el proxim any I Y I U a
lgL0 per uu vular moifiti.:rr cup prrtida en e! re-
me* per aqueot Ajuulamaut abans de la publica-
do de la L:ey de LI de Uaaembre.


8.' Que a i LI~UIWO de joruais parsuuals que &'ha
de fer Puny, corrrnt aigui de do8 pel8 homos no
exceptasts a Bn ~ u a u t a CBE~OE i bistis 60. prensui


per base la tiquesa del 8eus amo8. XIS Srs. Feme-
nies, Cwrio. Nebot, i Llabrev ereuen de parer de
psrrr de que t a n t de18 homos com'eili aftres .so
sengalassin segons la posieio dels habitants, ate-


giclelSr.Nebotqueellerad0 parer de que tie po-
guosin sefiyalar de uu fins a deu. protestant ds la
mapria.


Que unaComisi6 compoata dels Srs. Feme-
niea, Gasellas, Espiuosa i Nebut dividesqui els
habitant- en categorias i senyali ai num. de jor-
naln a cada categoria.


-


8.-


Sessio de dio 12 de J e n w


i : ~ Aprovar I'acte de I'anterior.
'2: Aprovar el padrd de prestacio persoual co-


rrespunet al actual any Lglgen el que s'han con-
tinual dos jomals als homos nu rxceptuats i de
eonfurmidnl &nib lo aeordat per I R majorin de la
Comieio o'san senyuint an ela cilrius i bisties, uu
joroal si ole seus amas paguen par utilidats menos
de 50 pts, dos jor. a.180~ .v) fin9 a 150 i t rev jo r -
nalaan elM qui payuio IUCI: I! li;l pts, ilcordanl
exposarlo an el public per vuil dies per efretes de
reclamacioos.


Mudansa
_cI_


Cere l'ideal per la terra:
-tideal s'ea amagat.-
He trescat del pia a la serra,
de la Vila y la eiutat.


-
Xpoblats, ni calk, nl comes,


m'aizamplen el cor eslret ...
L'aucell qui muda ses plomes
no canta, piula de +et. -


Homes del cor ui'riiiicade,$,
womni de naajowetital,
sense eizes plomes pintades
el neu cor sewnt retut


Perdudes ses belles j a l e s
ni tc forsa per volar,
ni'l plomissd de ses ales
es prou per ogoinbolar.


Me fa enueja la uentiwa
de qui vola cap a1 sol,
i solspuc midar Z'altura
amb los ails, rnes no amb el vol


.-


Alsentir cantars o tr'oues
les ooddria acompaizal:
jOh si treguds alesnoues!
Si alba pic poguds oolar.


Plaztt de la lgleata 177 PO.\il' U lhLA
Telclonr 21
Aont hi trob~rau an-
tialas d'esari, merae-
ria, Parfumeria, i iu-
gU&3S PSlr tot5 $UStS


C a r r & de Palma, 15


OBERTA A 7OTCS IiORES
V i m I aimoops rnediolnais


Akarops de EUCS de1 Or. Morey
prnparat amb erba cu4uera d ' A A T A


PLASSETA D ~ E S $AP.XANDO


CRAN BO-PIGA
AMI3 GENERO DE TOTA CASTA I A TOT PREU


-: CALSAT FI I DE MODA :-


A C A N A VIYES


Yuan Tic


Ebanisterie
, __