una partida d'anys el par t i Hiberal artenenc quant D. Antoni Map$ qiQt v$ d el mateix ...

una partida d'anys el par t i Hiberal artenenc
quant D. Antoni Map$ qiQt v$ d el mateix


2 Per trnt tengut! en r ~ s hafi&n &ant temps
el$ distinr d'Artd, cum novament le
fa p6&'Pp p$iant, 'la ilegisfaf
d'abM'# 1 p I A l d b$rS gqpx& '
traci4:':.:.. ~'! '?>e ," , ~ *.i; 9 ,
De recfitbt acurada ea& &s aeteb, .r&tn7$


pre s'ha guiat per la mes bons.rnmtai13~:~i;
amb ktaiboiwwluntat va coi-Iabdrer kt l'W;'
tiansamtkdlde b pau- plitica del.pobte dy:,
rant a n a d a t m a ,d'anyS:- Aixd' i d"'t&ielti'e~,*
ment"q4e ' ~elhngrfmalge. administr~t~& ,'del ',
munici* fpo$anien_t':'ha de tinir ;fou ro',que
mos mogu a visitar lo Nos va , re re ,@-la
corteriacn ell habitual i enterat de I'muflto
que -&$*a en,= visitamosan&contest~,
tant alotrab punts del QutlrtionaPi Caqm"
ta mtywra. , '


ai.con-
test &lessawes pregurrtes,.no es cm:a que.
fe de M fraicic) politica d e la cual estk t o t a b


recci6 del partit Iliberal; Sin0 que ho p,er ~
patriotisme, per 'amoral nosbo pob1e;'que: ha .'
inspifat &mpre'tbts cls '.meus ~aqtas. ". : . . I . ~ ' ':
$3 hag& & dirigic I'admin&aci& mu-.


nicipal, enixminac.ia.tota la meua actuaci6 a
resoldre els dos poblemes nies intetegsanfs"
per lanostra Vila, que son Higlrus Y,:jr?oles>
Supodada I'ensenyhsa que estan rebpnt dk
I'epldcmia reinant (1) sense pensai-hi gens
Puc dltJi q q , primer 'resoldria el p o b l m a . ,
de i'h!&hp gue.nb"d de les escoles perque
considy.g$ aqoest encarai que, precis, .it> es-


1


. , c.....:.? . , ~ ,
Vui que consti, abansque tot,


ment, P ' # un),& desde que vrig deixilrWdP


iI , '
>. ~' . '


.' c...... ?
Una vegada atesa convenieittemerit I'higie-


,ne de la poblacid, llavoncer ai qusabordaria
'inm&WmeM el problema de tes escoks.
:Feria un adifici capds a Ies afores de la po-
,.blaciQ .acomodant-se a lo y e pre?ctlu: la Ilki
i a un pla d u n arqulfecte. o naturales que
per aquestl8ssumto I'AjuntamenC!ho obfl'a


xapritxo sino.que someti la part,:hi&Mca i
I d'ornament a l a direccid del arquitecte-?la
'petlagbgita a?.lYnspector de ,enPenyabkn
Pero consti, que no rom de perer d'utilizar


'.niia casa ailquirida si cap al t re~teta 'queoe
'tr6pigsperque,rempre addliran d k n oefciAe
o ,altra: Les escoles r'han de fer de nova
p l a n k !:
i...... ?
Aix6 de La- Sala no trob que tenge la gran


importancia; cs un problema secur,dari que
i e pot deixar per quant r'haja resolt lo de m*r
:precisid.
. i...... #


S'assunto d'ai o m hmlt dificil de resoldie


tar mass& dobbb i no trab que 1'Ajunntament
perque elsprojec f es que hi ha fets han de cos.


guesqu'amb lot el cor nos repetia; consti
que's corn artanenc que ! I he parlpt, no corn
a politic.


A. P


De pel moil
Altra cop !a grippe. Diuen que Ciulat n'eot6


for!arnent afectada. qu' a f3arce:ona se nloren
com a rates, qii' a. hirnorca hi ha molts d'afa-
cats, qu'h Madrid a nioltes C B S ~ S son dos
a tres'qui jeuen. i Q u C ser j Senyor, que aixi
mos flagcllauam u n m o t t d n cruel! Deu mos
alliberi de tonar rebre a Art6 visiia !ant pro-
rosa. -


s'en rnun~a S'en mtrnta. El w ? u de les
subsistencies va de cada dia rnes amunt. E!
blat a .%pts , ;a f a r i n a a 8 pts, ci bica!iR, la
car& les verdure?, tot asg part damunt ses
i L a -
teulades. &Om hi han de podef'arrihar.els
baixos, lagent q u i no conta mes qu' amb un
petit guany? Havien somiat que la pau &ria
la haixa dels queviures, per6 no fou mes que
un somit. Per aix6 se vol supriniir el Minis:
teri d'abasteximenta, i es ben de rao. Se'po-
sa aquest per ciirar el mal i mos es surtit UB
veixig8 a 1'0s de la carna. - ," .


judici se troba nobat
cies qu'arrihen de de-
n molt afalaguet!.m,+i.
emany comenia a. do-
vitut en que hs. caigtrt.


creia, al sentirel reclam den Wilson que
eria nna ppu equifativa aoiit no hi hagues
hcedors pli vensuts p r o el tir li ha sortit


er ia culata. Li volen fer les esteil,es daiiignt,;, -4, creim que no liaija de venir la revenja.
iNo3 que hu desitjkni! Pefo heu t e m h -


Els clndita ipi creien amb el desarin i i i i i -
versa1 imposat per la Lliga de NaciOns %'mi;
ma les hdurk cai::ur!i an els peus al Ilegir l a
derrera confer( :,cia ii.eti Maura. Les ~nacidnd
s'arinen de cada dia niks, i fins aquest hon
senyor, demana qu'tspanya fassa p6r armar-
s e un esforg gros riiesde lo que li permet la
potencialidat econ6mica. iOh desilusidi ion.
seva sang vessada en val [Oh victilnescruen-
tes de la sangria universa'! Cridau venjansa
contra la fera humana qu'es diu cobdicia que
ja olora noves victimes.


iL' Autonomia, l'autononiia! Ja nl ha que,
perden el coratge perque ha eixit un bony
a la pinya auton6mit-a catalana: en Sala.
Bony o forat, esi,er I'estil. Tant si surten Sa-
les, corn Boets, coni oltres noses, totes les
arronsara el poble d~ Catalituya, per lafe
que te en si mateix i pc'r I'c.iirrgia fle sos cap-
deventers. Qui ti: rw: i Loiistanga he de sor-
tir vensedor i aquestes estan de la part de
Catalunya. Hi ha queconfiar.


Segons els datos recullits per la Junta con-
sultiva Agronornica, la cuilita de cereal a Es-
panya durant I'any 3918 iou corn segueix:


Blat, 36.934:28 de quintas metrics essent
inferior ala de 1017 dn,b 1.895'731 q. me-
trics.


Or&, 19.703'426 quint& rnetrics essent
superior a la d r 1017 amh 2.730'182 q. m.


Siuccde. 4.423'3G auintds metrice. infarior
a la de 1517 ainb 3:',5'&64 q. m. . , ,


Blat de les ind i~s , 6.132'251 q u i n t i s fife.
trirs, inferior a la de 1917 amb 1.3271981
q. m.


Aixi cow deicin I'ary passat, rrpctim en-
gumy que es neceserr cmrar moit i b6, srnb
l a f i de cullir per la c a ~ a i manco, perque er
qui el te no ha de pagar se caiestia.


m-p--ayd&-:-
OI*IO,


Un concurs
E.! &Centre Ragionaiistar de Ciutat. ha or., . ! i iqat a m b inoii d.acert u n -Concurs de,Lec-


?;ra.i Reciraclo en N a I i o r q u b per el qual. ha
ei iv:ai una convwato i ia a lots el mestres, ofi-
cialh i pariiculars d,.-qu:s:a i l i a ? en la q!le fa
coii,tcs q u c sera a q u e \ t Concurs e l primer
d'uniserie q u e s'tn celebrerl.


Tendra Hoc aqueix en les fesres de Pasc'ua
d'ergtianj- e n ei d i a i hora q u e s'auiinciara
o?orrunameiii. Les condici6ns establertes son
les siguents:


I.' Podran coucurrer nins i nines fins als


Primera seccih fins als 8 anys inclusrius.
Segona seccio: de 9. io i I I anys.
Tercera seccib: de 12 13 i 14 anys.
3. 3 Els do la primcrg seccio (fins 11s 8 any#


b u r i n de re,$itar. "Arnor ds patria,, de do1
Mtguel Gosf,@ Llobpa i llegir '.El Bon fesu
set,, de donya Victoria Penya d'A.mer, i un'al
tre oesia d&lliure e l y i b .


4P:'*Elr de la segqnasecci6 (de g I O i I
8n 8 )recitar&n Wn pi, de D. Pete d. A. Peny
i 1 r . . ugifAn'"El . ' Rey,,.de D. Joan;Aicov~r.iui
altiha Is'seva klecc16; '~ i ...


Els $e fa tercira seccid (de 12, 13 i 114 aaT
recharan "El Pi de Fornicntor,, e Mlt:Mi


uel Costa i'llobera, llegirin "Cam Pagesa,
f b d o ~ , M.S+nto+ia Salvi, i un aitren lase;


A n aquetss'elr f er i llegir un tros en prora.
Premis:-Se donaran premis a cada un;


de les seccibns, i en elles, independentmen
.


b'primers premisde 25 pts.
'' 6,segdns ' I de 15 ''


6 tercers " de I O ' *
Ademis elsscces8its i diplomed 6we;sec;r&6


,.. , .


i2eccw.: ", .. , + . ..


:* nb+inines, Hi haura en' metdic:
,, ,.


- t~onvenient.
Ek noms del *Jurat cdiificador,g feriF pi .


blics oportuifameflt.
Bkn aquest Concurs d'una trascen.


dencia extraordinaria, per niplts ng +ospicr+
i cotistituiri un gran exit a1 'Centre orpfiza dnr:.-. ..


de1 ,&ohos quintats el diumenge paraal oat
el n.: que, pertocd a caria un,' , . . . ,


; N.' ' I -Jos@ Arias Ruiz (Carabincro)
" 2-Francesc Furter h c b . (Ranxe)


:(' ' 12-CrkK6fOl Massanet Juan (Benaula) r' 13-Cristbfol Garau Eipinosa @liar) "' 14-Gabriel Dalmau Miquel (Morey]
~ 15-Juan Sastre Lliterar (Pi era)


- .I 7-Pere Bonnili Aguild (Quix6)
. 16-Jaume Bisquemi Rien ( R . ayata)


,.' 18-Jaurne oil ,Mascar6 (Bb) . .
19-Pere Cursach Ginard (Se Mequiz


I' 20-Juan Nahot~Ferrer (?Jabot) . ".,-
I' 21 -Juan Fuster Piiia (Moxa)
I' . @--Pere Cleleber4-Pons (Jaurni)


23-l~larena Ray6.Torriins (Masset)
I' 24-Gaspar RosseIlB Perello.(CloIoni&)


R-Antoni, 8erra:Llitetas (Serra) . ,
1' 26-Anloni Vives Pemenias (Juanillos)


27-Juan Roca Febrer 4Xi.m) , I
. ..28-Antonio Gliiard Llnbres (&ti&)


(1 XGAnton i Taus Susechr. (Deurat)
30-Sebaqti8 Sureda .Artiguer (Poll)


(1 .31-Jaume Caseilas Casellas (Gara-


Ida) ', ; . , , .


,, [meu),


i , [tas)


{' 32-Juan Esteva Perxma (Jalet)
33-Mateu Sure&i.Miquel (Na Setsen-


1' 34-Ektomeu Muntaner Cailelles (Bar
has?)


1' 35-Francesc Pic6 Woiliriri (Nofre Roig
6' 36-Antoui Cursach Bernat (Canay)


' E' .37--Vicents Vivis Servera (Virris);
b 38-Bartomeu Alzina Gili (Pamboli)


39--Gahrie! Gclnovarc Tomas (Pulit)
C 40-Juan Llabreg.Arrom (Capell&)


' , i~ "&!-Juan Sanchb Rosse116 (Leu)
f l '42-,Marti Nicolal; PaS'tor'(PFtaCa)
i < ' 43-Prancesr Vit:;tns Roig [Jan]
6 ' Be-Pere Juan Fortt .Cursach (Guin-


[ dando


'' 6- Quitlem Llull MestrC(&lina)
'' 46-Pin Saflcho Partor (Blay)
I' #&Juan Masanet &mat (Poll)
''. 43--8'&tomeu Rkrd Blnimlis (Polatf)
" 49-Antonl Masrpnet Gay& (Trebay)
I' . !W-kume Pnstor , .~Ll~o~W&ao6)


51 -Mqwel Bonnia Bonnin (Math)
"' 52-Jhan Llsbr&. Pomar (Escolh)


" 93-Jwn Pastor Perrcr)(Rebe&),.
.


'.S, , . ,
S


:.' : '
IkikEI-- . .


'.


' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i o r ~ de Mallorca .ale,%
antiW9Hc;' Wcara que no&bllislnl ea6fitdr ,P
D. Gabriel, &mar


: ment &tfi '~YCet61
manera r'havia de enca
quitanles. proves h do


~ eidat I'historia de la nortra regie 9''
ammiSss+ma-& I'espert! r8lliglds. ' ' '
. . , . En sep6n I~oc, s'ho dS donari .Part a
qail:ka diu el nostro refrany, gue-.vd..&--
que no perque N'Aloma
nrersscudtt+famp haja, Qe
riador&-+d hanco'no ffhi
vts, ja que cap tnbiil .dhist6riano
li!coneix. En canvl hi ha dins la
Gutat his odNors que .a
dioaincracia del pobie m


TambC volkmque COfl6ti la nosfra pro-
r .dejp'Diputaci6 de ms-


convicci6 ti. #"catbliqirea g


; , ' . . ,
,.. . -


~ f i , ei dtrret w r i t vos promei$y;,F$, z:,; xi:; I si.,
ria de ranimalet que pagava LE p l
dura*? ies'feites de' Nidal i 'rcdlta
en cornprn a de sa


Loprmds ria at6s.
Diu en Rodillon que r'endiot ea originre ti4 ,'! t


Amtrica Se~teotrional.i.que se seva intmdqct.,, ZI!
ci6 i h o p a data del s i ue XVI egenr iFsr*r;


tempi espies ya esser duit a Franl;$.per pa,
*miponC jesuita, el Pefe Prbt i sncara'avyj trpi,
barn regcons kiincesesqhe a n'li 'eneiots lo$,
diqun epropsm o uprote$>.


miMi
El* ingles
:diuen rCbi-men-tiow i simholiraren anib ell
's'embusteria i el consideren co
.de s'adulacid i'sC talted;rci, '


hqui, dins taliorea, saPnimalt
cndiolai finski tot conrtitueiren u
duttrh la seua cria, ue l'erplota
,tlsiatlots de d e v k r s a h e r
~ l l a s ) , Cpstitx i altrer, paratjes
dona p&c, dgut a. que hei:ha..
teria. Aquestes dones tuidenam
slsendiotons i presten molt de
crih si bc squeixen aferndes a varies rutin&
que convddcixi, con es una d'
mqo rl'ous quc p.osin a la lloc
o impar. Qurnt nfriba I'epoca
que em forcstd li diuen crisis d
.clsendiot6ns a aquells anios d
'10s recriefl, i 2sturmfrlu6' I
:mC intea de d 'Tom& q
neh de sa a l a per posarlos m&
10s llw6 devers ses Enremadas
qw els que n i b les agradin
ii"u i wrnpreq s'endiot, el prcnen pel scu con: ..,
9 pqdells ciutadaners etits entre ferlos baretlf ''
I tanirlor fermatai amfrivols eir-e fan ptniro


, r o q y ,
sapit I 8"'" I'


orselleta, els capons :I
,, . r i . f ' ; , t~ :y


I* avirarn), I f , sa gola, 1 umana. !' I . , . I : ) i
I nya c l r i y e r p?!s que' f . xa .. impRrtar,:i:,pac:,,,;:


'.''
,.., ~. ', ' . 4r , ;* - , j ' . ,,:


+vui s'endioc es coaegut per casi
ti diuen amrcpdyr i elmreurn &I+ ifl


ginari de p urquia. " I els laponeaos . i c h i n m d i , a$'
I.: , . . ~ . : ..


onr endiots ,'ha do tenir en conta un
uc sa varia-


T i delsseus amables tectos, vos diria de-
ladament corn s'ha d*ahnentar al: endlo-
1: nerb ner'muime I h i L a dirv6s due fins


c&e a i bores quq han nat no cis 2eu res
r menjar I ilevor 01. b o h t furi i prcri petit
sen&^ elseribn di3 miaueies de ua I' Ilevd


L L B V A N T


&Ignes Tolosa. Gracirs a Deu, sabeni que ja
s$ troba casi totalnitnt restablert.


VENO1JDA.-Es v,'ngur a passar una tem-
oradefa a la vi!o D. Lluig Despuig.


,' I
I $..,', ', : 'L
c- ..,


DESGRACIES.--Sentiiiana que coniensa
malament e-hi sol acsbar. Uti c;iva11 devella-
va:p'@$arrer de An'oni Bianes, de pressa i
amb una pota va feri an es cap de una nineta
.,&%h]aqne Cabrer, t i rmt ik un tros Iluny. De
resultes .!'aixb tengiieren que donarii dos
uns W es cap a! 08; 4pital i pow-l i uns es-
renyedors an el front.


Per altre part mad6 Moscona atrevasava
latarretba.-nova part d'a: 011 el Corter de
Guardjes Civils mentres di,vallave en Justeni
ai'ns,el seu carreto. Re s'esforzzi aquest per
desviar a1 cavgll i cridar a la dona, per6 com
es'sorilai no elsava es cap. \ a rebre espol-
sada del pi1 del caval1 i vu ana a caure a la
cuneta de la Grretera fent-se u n a parti.m de
cops. I Lentura que 110 va ersz:r oies blau, que
perirlave ferm.


?


Caiquda-Just adavent'es Corter, hi ha
un sobam que s'hauria d'arteplanar. S'altra
diassa e-hi caigue el Sen Tia Roig i se feu
uns quants cops a ferir.


TitePes.-Aquests dos diumenges passats
i: elsdissaptes respectius en el Teatre Prin-
tipat h? h&pe funcib de titeres o exercicis
d'equilibrl. Coin sepot suposar ehi hague
uti pl6 extraordinari rada vespre. AI darrer
vespre corn a final de feda h , hague ball no
gens decent demanat pel plib!ic grosser.
Volrm dir a I'empresa, qua en fasos sem-
blants ho ha de fer anunciar 81 saig o no ha
d'atendre les exigencies de la par t de pliblic
amiga d'indecencies, perqiir atrets per
I'anunci de I'espectacle vistbs i admiratiu
hi acuaeixen -espectadors arnb infants, que
na tenen mks remei qu'alsar-sei fugir abans
d'acabar la funcib.


M~ut,lJegr'a~e.lat-SabPm que hi es estnt
lferm el nmtro hen amlc i col-;aborador don
Dan.ie4 Cano oticial de Telegrafs resident a
Bgrcelona,Fou atacat de pulmonla i davan
lajgravedat sos pares se trasladsren a la Ciu-
tsf Comptal per assistir-li. Les dai teres no-
tiaies dbtengddes acusen una Iranca milloria,
de lo que mQs n'alegram ferm.desitjant prest
estiga totalment resrablert.


. ,


Autorndoil.-Per fi ha obtenguda'gazolina
a voler I'automovil que va de Capdepera a
Ciufat. Per alx6 ha anunciat per medi ,de
preg6 qu'el qui vulgui anar amb ell pot anar
a pendre lloc an el cassino de Car1 Garreteta
del carre de Palma. bortira tres voltes a la
betmana, el .dilluns, dimecres i divenres. , ,


_I_
: ..,(


ICasino:,ncu.--S'en ha obert un altre en el
carre Major a Cin Mondoy d'enfront el ca-
.qe de la puresa. Ja'n tenim un mes. Progre- bmm..~ ;~< 1, i!


@ar-teig.- Diunenge passst e-hi haglie
trui$&~n.tptlo dla. El demati r o letjaren els
soldats I les faniiiies estaven al cmre espe-
ratit no!icies i comentant les ja rebudes. AI
ca wspre els. quii,tats, plens de suc. i cridat
corn aiW&se oassetiaven o'els ca rers i de


8
S . - ~ - A - P


SUBVENCl0.-Suposa la I: determioaci6
de Masoen Antonin M." Alcov 'r d e dedicar
d'a.jul en avant ses i"ne s e! e r p s i !:ran-
disiima intelipencia a la form i ' . ib :le1 Il ixio-
n i r i dela varietat l l i r gilirt.;:? e .M,:!!orca hi
ha qui VOldrid que I'Ajunt?a mt v o t n s un
credit anyal de cent o mes ,x,c,es pzr ajudnr
als ;astos de confeccib d'obra : xnt qotahle.


Noltrob aplwdi.:i sens re, xwi . :r-ruixn
idea i voldria que !io fos sois l'.\jimtsn:ent
(i ' . \rtb el qui hicooperassinfi tJ!s e!s de Ma-
Ilorca. Es hord d'aprofitar unes ,!nergies i una
int-4igencia extraordinarirs, q,l'iina volta
perduifes lei ploreiem. Qcc sigrii pert un
fet. es Io que. vol&:ii i consti !i!i(: ai16 no res-
ta cap simpatia de t?; moltzs q ~ i ? sentirn per
I'obra de la confeccib del Uiccionari general
de la Ilengua Calalana, que ja voldriem veurt
acpbat.


I_.


BULLA.-Estam en p!eos derrers dies, i
corn se pot suposar, bulla n Ycn falta, espe-
cialment per les foranes. iksiresses i broma
Ximbombes i xorracs. Per:, v in ta rd qi' R bou
principi el batle accidental D. Andreu Feme-
nies tengue el bon acert de prohibir la bro-
ma pesada i m a r p'els carter:, ni eiTtiar dins
cases amb la cara tapada.
8-,3:~-1-j=.ai.-, E:- :&z3 ~ m m


RElkLr IGIOSES


En el Convent de Saut h t o n i de Padue
I'bssociacib de Terciaris h i orgmisat corn
fa cad0 dos anyzs els ~ Y Z I iicis cspirituals
que dirigeir I'orelor sagrat de Campos Mos-
sen Frairsesc Pomar Rvra. Comensaren el
passabdiumeiipe dia 16 i acibariiri el pr6rirn
dia 23 ainb uiia soleniiie comunib general
que coincidint amb la iii::iiwil l e la T. 0. es
b e n e p u r quc sera nurnerosisima. -


El Sr. Rector d'Arta Lie ?art <I : / A Parro-
quia amb ses asociaci6;ts -r:r:~sci-s i el
Rt. P. Prior dz! !hive;rt 8;ii > iio / i t.iinbe de
les asociacidiis dc se:lars CuiiJa.i..s en ell
r'hnn ajuntsls a la protcsta ,!el aCiritro de
defensa socirri. de P,il,nd contra I'acorJ de
la Diputncio encaire,,ant e; esx,,ictor s x t a r i
D. Gabriel Alomar qu' esrriyui una Historia
de Mallorcri. -


L'encorregat de predicar la Corenia cn-
guany ts D. Selvedor Morey Pvre (a) Des
Ser Pastores natural de Maiiacor. PredicarA
els dimecres, dissaptes i diumenges. -


Les Coranta Horas dels darrers dies co-
mensaran el darrer diumenge i acabariin el
dimars a vespre.


. G ~ ~ . . - -- . . .. ....~ ....... . .~
.. ... ........ . .~. ~ ~.~ .... ~ ~ . . .
a dl33
?