ia seua cooperacio per la seua actividat incan- sable com bo ha demostrat en varies...

ia seua cooperacio per la seua actividat incan-
sable com bo ha demostrat en varies ocasi6ns.


,Fet el piojecte'6el'Fzrrocairii A%anacoi:ArtB
glorir que uingli esquniiii&k a ' D: Riifel Bla- ne, ai Sr. Esrava se posa .ai seu costat, i
presta a I'ohra tot% ta ajuda de que fou capah,
E R p r m . la ,sustituab deb. repwtimeia de
conrrUW .pbr:i:inipost denrune, les w.idatfi,* 1
el panir;crctnseruadw .)'el&$! ;I di~per:~eunCeE-1!:~
cidpcuq'ue a#b@ yu'erw un aiement tLflaCiwm '
qua'l du1ia.q capsi s'lie .pr@positva;i:no~.pmG
teoir els sew defrctes, Ii liein d@*regatetjaP'.d
la g i o r ~ $ ~ ~ ~ , cor seguit fer-lo amb temps '
relativ m ti reo.


L. A ~ ~ - d e ~ ~ ~ o l t ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l0vMRnW


': 1'Ajuntrmrnt te unbpunt mill& en^ la crsade
,' Cu Sa Curtuize an el costat de La Sala, el
qual dona molta comodidai a la Corporv;',


i perque en cas de eecessitat pot :efvir-sen
per cualsovol dependencia.


-ut&da construce16 de clavegueres pitblicar
'"pp clli,xfjia de ma, fent anualinent tots elr
me resque poaues din8 la limitaci6 del medis


i...... 3


1 6 . ..... ?
i Una vegada rtesa la que$& d'escoler,
brec que ia que mes importancie te 0s la
I'aigos. Per aix6 m'inclin a rcsoldre el pro-
:blema amb el sistema de deposits. I an aquest
f i COT- ruiria en diferentf punts do la poble-
Ci;. 101s els que se creguin necessaris per I'a-
bast plibllc, donailt-ios una cabuda mes que
@gular. Aixo, no corn a fi , o soluc16 total. sin6
:COIII a ajuda.
! Per lo cual intensificaria mCs la propa-
igarida per ia cons ruccio de cisternes aumen-
"tant, si sc cregues nrcessari, la sybvencid que
ifa dos anys se seiiyall; i t i n t en ia construc-
.c16 de dep6sits con per le8 Bubvenca6nsa cis-


rernferm daqueg assugto iifig$do. que dona ei ~Zostro presupost: tom tambe
St$ passe<'necesaciis ;per &ngeguU aniria pensant ja en la plitssa que deu cons-
Weid :deA7 &ta;,pfr- &. co$?tr~&&fi truir-se a prop de I'Estaci6 del Ferrocarril i
iuna oartida de ineteriaLuet l a & I delrcarrersrlue hi han de dur. A la olarsa la


&... ?
Una de les miilcren de que me preocupa-


ria prest, seria Id de I'obertura del L a i r e Ret t,:
per posar.10 en oomunicaci6 amb el Carre
Majdr que seria de moita trascendencia per
la regularidat de la vita, coni tambe posaria
en comunicaci6 el carrP Curt anib el de la
Puresa cap en el Pontcrrb que es de gran uti-
lidat i que donaria rriolta vida an els barris
extrems del Cos i Barracas.


e..... ' 7
Ya es segur que no s'haurien d'olvida! la


carniccria, la pekqueteria, ets rentedors pti-
hlics, telegraf, etc. etc, amb tot lo que tendes-
ca a millorar la vila, per0 en quant a tot aix6
feria un pld o programa de millores a desarro-
liar i el niriacumplint per graus sempre arre-
gladarnerit an els diners que anyalinent pugn
arbitrarse I'Ajuntament en I'impos: damunt
les utilidats i arbitris sobre els cans, crernt
un altre arbitri sobre ies canals, de les fetxa-
des que donin a la via publica.


L...... ?
No son partidari d'ernprestits, perque I'ex-


petiencia i I'exeinple d d s denies pobles i ciu-
tatsqu'en tenen. ensenyan que el intoreros d'a-
quets venen a ser una somada molt feixuga
que conrumeix la major part del pressupost,
I sobre tot no hu som, perque crec qu'cntre
I'iinpost demunt ies utiiidak i e:s dos arbitres
dainunt citats, ateaguent be en el seu cobro.
poden donar ai Ajuntament niedis me$ que
suficients, perque en un periode no !nes llarg
de deu anys, UoguCs temir acabadts les obres
de refertncia. Sobre tot el temps es el inillor
consultor per anar piiedirnt els defecter i t a l
volta a la llarga se trobassen solucidns qu'a-
vui no logram veure.. -


A l'habitaci6 veinada ja esperava gent
que venia a consultar al Sr. Estcva qu'es
avuise pot dir un consdtor popular; i satis-
fets jade les contestacions d'cll obtengudes,
hi rcmerciarem la bonlut en contestar a tot
el nostro programa, bondat que novament
agraini desde les colunines de la nostra humil
publicad.


A. E .
2
I~~_ --


COMPENSACIQNES DE LAS
SIEMBRAS TARDIAS -


LOS TRIGOS TREMESINOS


(Acabament)


La circunstancia de que lor vigos tremrri-
nor permitan a1 agricultor agrindar en el gra-
do descado las sementera, cuaudo como en
la presaate campalia, la requia primero y lue-
go Irs continuadas lluvias Lao limitado el
tiempo de las siembras de invierno, ha dcser
aprovechada para cubrir con trigor tremerinos
aqurllor tcrrenos que se hubiran rembrado
en el otoiio y que para 10s trigme de invierno
la oportunidat ha pasado.


En algu!ias regroncs meditrrrfineas sobrrto-
do en el Norte de Africa y en el Sur de Italia,
de tiempo inmemorial a 10s trigoi traaerinor
se les ha concedido siempre gran ertima. En
estos ultimos afioa de cultivo adquierc asimis-
mo gran importancia en Francia, despuCs de
haberse puerco de relieve la gran precocidad
de algunas variedades del Canada, que a lab
tres m e w de seebradas pueden cosechirso
grandes reiidimientos elenen a las snfermrdas
des y a lar contrariedades itmostericrs, son
otros motivcs que invitan a srmbrarlor.


Uno do 10s trigos de primavera, cuya repu-
tacion no ha cesado de consolidarse CE el a h -
q u h . En Espuia dondc nosotros la introdu-
cimos hac6 tres afios, ha hecho suo pruebie y
ha confirmado sus aptitudes de buen produc-
tor y de e l fa r dotado de condiciones encepcio-
i d e s de adaptacibn y acliarantacion. pues lo
iuisrno en regtomes frias que en lar caluroru
y en altitudes elevadas, ha venido rindiendo
tanfo como 10s bucnos trigos de invierno. Su
precocidad, la luerzn de rus harinas, su reiir-
toncia a Ias adversidades atmosfbricas y a 10s
parasitos, con lor rendimientos elevador, ha
hecho qua 10s agricultores que lo conocen
rnuestren especial predilrcciun parr Ias iembn
del trig0 de primavera droquesw


Cultivado est:: en apropiadai condiciones 7
suficientes abonos, podra esperar quien lo
siembre la obtencion de cosechu tan rafisfacto-
rias coma si hubiese semb-ado una bueni va-
riedad de t r i p de invierno. 'I eugase en cuenti
que para estus trigos tremesinos so10 son nece-
sarias unasveintesemauas desde la epoca de la
siembra hasta llegar a su maduroz.


Sembrando ei treniesino de enero a marzo
qusda tiempo suficiente para eubrir con 61 las
tierras que no ha habido oportunidad desem-
brar antes y dar todn la aiiiplitud porible a la
produccion cereal, quo asegurando beneficis
excepcioiiales al labrador, Iacilita el abasreci-
miento del principal y mas importante arti-
culo alimenticiodel hombre.


RAUL M. MIR
Director de "€I Cullivador Modrmo.,


fiareeiona I):eienbre 1818
ST,, . - -.,\7= w. -r-\.,c_*--J


Folklore de Sant Aiitoiii
F;II i'aiiy piitner de la iiostra publicaci6


tiewriguirem ja la festa popu!ar de Sant
Aiitoni 2 h t 0 . Per aixd no mos detendrem
avui sxh:!i..:nt en petits detalls aqurlla festa
prro voit'i ~ w n a r a coneixer una pertida de
cansonek- que'l poble canta en aquesta dia-
da qii'es U I U de les n16s alegres de s'any l ve
a rrsri el ientatde les festes Nadelenques.


O'iiqu. ;xes c o n s ~ n ~ ni ha dt ben fetei,
alms sihoidenteres, unt's tenen t6 relligios,
aitres -pio13; pero la major part d'slles 60m
bei!c.>quts. Com el .Fulklore no conve que
!i est::::, lis, voiem posar les que tenim re-
cull:i,es, no Der retreurt.r.les corn a exem-
glars : t i i:io:i manco, sino perque els de fora
se feme L d r x g de la qu'ei poble canta en
semblaut diada.


L:L B T A R f


Just que som poseats elr Reir, cornmen
els infatnr a sonar corns csda dir i rcontrr
cansonetes de Sant Antoni rmb la tonadr ea
pecial d'aquesta ferta. Els bergantellr rls ves-
pres tatnbC canten cansbns rixi rmb Ir to-
nsda;


Sanf Antoni de Viana
es a desset de JenC
qui bon prime o derrB
sempre &on de bona


El d i m 4 cucarell
vu nei.ze en temps de magranes.
son pare en trnla gams
de tocar-li cy clotell


--


__
Sant Antonl una miss.%. .


Sant Ariloni dues, tres, ...
corn cengud s'asa defora
Sa& Antoni no hi ha res.


S m t Antorii glorios
gorcr'au-mds sa porcelkta
que j o teng una esse&


' per una missa c f 11' vos --
Cridgm, i Viaca Sant Antoni?


A n b so mocado an es coll
iamb so s6 des picarol


ferenr fuqh a1 dimoni.


'Sant Antoniglorkas
An divenrer son vrngut
i j o mai no n'he t e y u t
gens de 66 ambsospeacadds


Sant Antoni es un Sant cell
el mkgros que ki ha a s'omite
e11 inos dona pasta -fiLtx
i coques corn un garball


Sant Antoni j a s'acosta
j n comencam a cantd
a dins ta uila d'Artd
saben fe . pans sense crosta


Sant Antvni vu per mar'
sonat una rpmpaneta
tots els prxos de la ma
ballen dins m a cambreta.
N'ki haoia un de mc?spetit
qui hnllaua rn& pulit
el oa gafa pc sa coua
i el tivd dins Barceloiia
de Barcelona a Ciufaf,
Hei huvia u,n pobre gat
i una trutja niolinrra
qui molla una cortera;
i una lloca antb unpollet
Mal li caiga s'ui endret
de r'ui endret a s'esquerra
sorti sa jaia Miquela
i 1.2 fd quec-quere-quec


S a r i Anton; rdpicava
repicaria a poc a poc
mentres s'snsrnin esfoc
i sc xuia yaix crrmaoa.
Es pestorvt qui yottaoe
pa.sJcorat des rented6
: ne senlia s'alO
de sa xuya qui ea cremava.


GanSonates qu'sls besgaatells bo-
l l s n g u e ~ s aanteo e1 dissapts 8
vespre pals togarhs


San Aiitoni cs un sant nell
el nu% grds que hi ha a la md;
i j a qu'ell no pot refrescd
sefr~esqut?m noltros per ell.


--


--


-_


--


I-


-...


leais amat Sant Antorti. (Viana)
quines ban es te agucst bou


aork mds feies qu'el dimoni


Smt Antoni de Diana
rr J dessct dr jand
venturds d'homo qui le
ao dons qui no lrengana.


per dins maia i clap&
per . onyd cuatre dnbb6.s
perperm sabates nooea.


jugaven a trenfa (1
el dimoni ua fe trente
i S a n Anton; trentu z2


daunos coca 00s torn di
i noliros cos derem vi


res doma c! er carre m u


--


_-
Shni Antoni para lldves .


---
Sant Arctoni i el d&oni


, . , .
~, .,


6


6


--
1' Dawnos coca, daunos coca


qu'cs rstat a dins sa bota. 2 , -_
Sant Antoni ses sabates


j a les mos poreu deixd
perque enit hem d'agafa
un gat que no agafe rater.


per quant l'haurd de me&
Sant Antoni diu que t P
sa poreella que sap lleira


Sant Antoni glorids
de Viana enomenut
j a que sou nostro inuocat
de tot pril l gordaunidr


Sant Antoni de Diana
de diana de caasot
si no mds voleu da coca
donau-mos pa i camaiot.


Assistiu a Io elo i


--
Jo d e n twig a mmpra tcpta


--


--


--
del Sant qu'hem B e uenerd
Digucm jvisca ??ant Antonil
que l'infern f a tremolir.


Aquertcr son ler que h i m aplegadei
entre le8 que $e canten en la nostre vile, i as
de creure que si s'a legarren ler que IC e m
tan an els demCs pobles, s'en podria fer un
torn voluminbs. Que colccl r'arrirqui a reple-
i p r - b . AmLn.


---0


6


ALI BhlKA -'


_j_e


Pclr dcvers devult any$ que aqueixa po-
pular reprerentaci6 no havir tcngut lloc rn
el8 carrers d'Arta. S'eran fetr dins el teatre
rlgunes vegader per6 rlid dins no hi diu:?,
tan com rl aire ront sc'l: pot donrr me6
aim de realldrt.


tngumny unr qurnts joves enturilstes,
hrn volgut fer mquelxa rlmpltica represen-
trci6, i pcrque sa Is corretgb de fer defickn-
cim i exugeraci6nr an a que tant se prerta
I'obrr i sortissen lo mts correcter possible,
demrnrren direccid r I'rutoridat er Itpi&
tlcr que el8 e confid a Ir del Virrri b. Jurb
Ginrrt Pvre. rl qual s'hnnsomb en toti
per tot.


La representacid IenguC lloc el din dels
Reir r le$ dues del decrpvespre. AI mrti, se
prrretjrren amb una xeramga, captrnt pels
canerr, vertits tots el: rctors arnb elt vestitl
conerponents i el poble ja bullla en deritjor e vwre.lw. A la una comenormil a yulit


-
I


&rellas.
a ~ ~ ~ t ~ ~ ~ , que molts ,yanys les poguem


&we an dquestes fesks tant animades corn
enguany. [Visca St. Antonil
- - ~ p m


2 , - , carret6ns de gaballins desitjosos de"veure
I'acte. En ven4ueren moltinrims, se pot dir
que',:mltJ poble de Capdepera i mQ,Ed e,
gent d e Son Servera


La funci6 comenC6 a les dues en punt.
Per dergracia s'eaculli el punt mes dolent
d'Arti; el Trapolct, rnib el cadafal adossat
8 I1 cotxerfa de Cas Marques, aixi e6 que
la pran majorfade Is gelit vcnguda exprer-
sament &Is pobles veinats $'en haguC d'cn-
tomsr sense veure ni sentir una paraula. Ja
se podia esperar que la gent farlr trui molt
si no s'hi podien agombolrr comodament.


De totes msnerer mor consta que'ls tic-
tors sabien be els seus paperr respectius, I
que 'Is gests e m ti:olt naturals.


Aix6 s'ha comprovat en la ,rcpresentaci&
que hart repetida el dia de Sant Antoni e n
el Teatre Principal avont han. merescut-be
els apliiudiiiients que'l pliblic 19 h8,tributat.
Sir cnhorabona lant p'els actors corn per
son director. --.-


. ;, -


7 i s s f s 3 o ' i


Antoni a la major part de posseisi6ns d'olivar
-acabaren de tot la culliia I pcllucaies d'oliva
i s'ha donada ordrc ja + r aiiar a fer el rcpls


rembrats hrn na ts molt be i cieircn q u i es un
gust. A moltes tinques han comensada ja l'en-
uscavada.


moltes ,es dories qu'aprofiten Els


Festa de Sant Antoni


,


Engutiny iqueixa festa tant pOpbb[;i$a@t
nostra, der cekbrada amb. blnfanrd 'MI%
mimati6 qu'els demes anys. Ja durant el
disapte la gent anava alegre i rrreu arreu
se t%eien moltes lleunes amb coqiies i ensai-
mader. Se diu que feia moksd'anys que 11'06
havien fetes tantes. Senga que la &nt-te'
nlBs humor i mCs dobbks.


Els dimonis se passetjaren tot el mati
amb I'obreria qui captava; i ja sc sap, sor-
tits els dimonis mogut el pobie. Ses donas
ja no prengucren feina en tot el mati .trafi-
Rant els infantons an el bras per &oar-[os
~1 por.


El d i s s a p t ai horabaixa just que rcpica-
ren ja s'enrengueren dos grans foyaronr a
Sa Plameta del Marzando. i an el cant6 del
carre detCentre amb el Major. Sorti i'acom-
panyada per mar a Completes i durant
aqujstes s'encengueren enla malor part dels
carres de la Vila els tipics fogar6ns. Engumiy
n'hi hagiiC onze mCs que I'any parsat i se
pot dir que la ma'or part dels ii'eriguariy
eren mCs grossou. d ntre aquests foren ndta-
bilissims els dos de\ CarrC e A. Blanes


.,antes Puput, queparavinaotel oarrd i el que
:,"st? fe davant caii Colau Titany. Attres n'hl
havia d'irnportants per6 , aquellr sobre tots.
iEn voleu de crits i visca &ant Antonil que
cantvva' el jovent. Semblava qu'enguany
tothom an83 mCs alegre perque era niotta la
gent que recorria els fozardns L molta la
bulla qu'es feia. Corns s'en sonayen molts
corn a reinat dels que feia vuit o me8 dies
que sonavenels atlos durarit els horesbai-xes.


El dia del Sant, la cooalcada tambe va
ansr bastant animada; vengud molta gent


obler veinats, I acudi nit1 bestiar i
,que to ardinari, especialtitent compa-


rcn caval!s i muls, ben grassets q u ' 0
'fen .una maravella. El dia se arestava. Der-


Kurri ceieon en nonor ae son Aavocat CI I
&at Bernrrdi d e Feltte, el dia deis Reis en
'el Coiivknt se aigud un Ofici Major cantant-
ae la Mrssa uen I rrorsi a dues veus i pre-
dicant ier ylones or1 Beat el qui havia fet el
tribuu Rt. P. Guiiiem Vives. S. J.


.AI capvespre a les cinc eii el Teatre
Principal tengue lloc el mitiri o vrtiada anun-
ciada. AI tkatre ple a vessar, hi dominavr
i'eiement femeni, El Cairer Sr. Aiiina llegi
I'estat de contas ue la Caixa i el moviment
hayut' durant i'any 1918 qu'es niolt afala-.
gador.


Feu un notable discurs sobre ler iniliores
conseyuides a Ciutat per la S e a 6 deMeta-
Ilirgics del Patronat Obrer, el qui es son
President D. Guillem Torres. VenguC a dir
que la uiferencia entre el procrdir deis socia-
iirtes I ei dais cutwics ea qu'aquells volm
roriseyuir arrrtgiar ia quebtib socisi per la
violencia 110 coiiseguint rind aiveriiiar mCs
I8 questio, i aquerts bassen ler seues peti- tip$ darnunt , rainor, la caridat crirtiana


"b tenguerit nies d e lo que desitjen, en la
majoriu delr casos.


Uespres don& una llarga i sucosa confe-
rencia el Rt. P. Vivcr per pondorar eis be-
nrficis obtenyuts p'el Patronal Obrer derile
el seu cornensanient. RessenyP les diverws


b q a : iQuiria lliistima que novament f a l t h per
i'embelliment de la festa la nota rnks tipica
i m&'hermosa, que son les quadfillerdeglo-


; wdorc. S t perden eis glosats de s'argummt
i We rempre fou tan interessant: 1, , uk, sltrn nota discordnnt dcvem'con.


slgnar I es que voltant els fogarons moltes
lovenetes en Iloc de cantar ks antigues can-
Ws rpropiader i de conruetut, entonaven


,


La festa de la


L R 0 1'1 1 C A
m D R 0 A- N 0 5 7 9 A ~m


. METEOROLOGI.4.-Durant aquesu da-
irera quinzrna la major part dels digs han
,estaf esplendits, per0 matins i horerbaixes se
. rentia una fredor intensisrima. Aixi mateix


' piogue un dia o dor i n Lo frts uns quantr de


1
SANlTAT.-Arn el poblc e s l i en plena


ranitat. hla,illts ae molta grevedat no s'en
conten. Aixi mateix hL ha uns quaiits casos I de strime. Der6 de casos aillats ni sol haver


Caixa Rural I
,I corn r final del Triduo que la ~ a i x a I tot W . * . . . . " . . . .


ctlilt i'eSta1 u. tuar d'aqueixa 1 aurigUidiit
que fera oora rocid, que per aqursi ti eii hi
fiyura I drixaria de tigurar-hi si aqueiia no
re proposas siiio k r triiiisaccionr cmarcials .
Dig16 que no sois ndviein de desitjar que la
Caiaa 1110s airru,t Jilib prestams ue diners a
un baix ititrres, 011.6 que puga donar-nos
inrtruccio i ini vrgades m6s proiitosa que la
misercroie ,xssr ta aii~u que pot alleugerar-
nos; u~gue tainue que 110 sons haviein de
mirar p'el present IO qual ai ,r i i f iu egoisme,
sin6 per i'erdeveitiilor, peryue eis nostros
firrr recullin eis fruits d e lo que noitros
hajam rembrat.


Tots eir oradors foran aplavdldisrimr
roin tambe ho fou en Pere Esteva (a) Mal,
recitdrit 131 Jwp, I elf joves Llaneras Este-
va i Bonnin en ies pesses qu'axecutaren d e
flauta,, violi i guiterra anienisant I'acta. Sia
per tots I'enhorabona especialment per la
ccmissid oryanisa?ora.
- 3 - 5 -


MORT.-Victirna de molt llarga mdaltia
mori Iasctmani pasiada Mestre Andreu Tous
(a) Canals, picapodrk. Era molt conegut i ,go-
aava diits el pobie de generalssirnpaties. Rebi-
ga la seua familia, especialmerit s'esposa i son
germ4 D. Cuiliem Tous I'exprersib del nostro
mCsrentit condol.


SOCIALISTES,-Per una d'quester sot-
mane: estrva anunciada la veaguda P Arti
d'en Berteiro i nlteas socialistes y .hayiei i d e
renir en viatge de propaganda.. c deia ferm
d'un prinoipi, pero la noticia des esfumada i
no don ha p a r k pus,


iAQUEST JOCI-Pareix que va cser fe-
rest amb el joc durant les feofes pasadea. Se-
gons diuen ao va esser cosa de dos o Ires duros,
no, sin6 que s'en saben una uarda grossa
que 'n perderen a centenars. duali t tencn el


cap romput sr posen la cervellera. Aixi er que
per fi ha vengut el remei. El batle ha fct prego-
nar quesericastigat el qui jugard a1 canonet
ni a jocs prohibits, Massa tart, Sr . Batle, per6
raja, xque no tarda quien1lrga.w -
BONA DISPOSIO.-~I'ambi ha tet prego-


nar el batlequr.iscaf&sie tanquinales i i cada
dia manco dirsaptcs i diumenges e n que's per-
met tenir obert fins a les dotze. Ara ho ente-
nem. Aixi va be. Ordo en tot; per0 q u e les
ordrs sc cumplesqueii i se castigui an elr con-
travcntors, sin6 l'autoridat c'ea va per terra.


VERGONYr. PUYLICA:=Cadn vegada
que veilen fentes una mica importants ja te-
nim un erpectacle vergony6s p'cli carrers de
1. Vila, En Met16 que s'engata coni una sopn
Noltros creini que.] qui maiico culpa en t t ,
es ell er erser un dergraciat quc sols fa ilasli-
ma. 8 s qui mes culpa e n tenen soti cis que
li veoen el suc i s a b h que mol t eh vegadcs
fins i tot no son elsque ni venen sino que per-
aonesqu'haurien de teiiir coneixeirient per ell
hi paguen copes per enpetar-lo. E: dia de Sant
Antoni era vergonya. Ajagut per mitj dels
carrers, encara hi havia qui ;I r eun i .~ , I'entrava
dins eis caskinos i I'acabava d.eagntar. h le$
cuatre del capvespre arnb una currua de m i s
de cent ntlots 01 a setjaven p'els carrers del


remri.
poble a becoll. s eria ben hora de posar-hi


-
CAIGUDA -Dia 1 4 d'aquest mes cn T o n i


Telabart rtsequeava a Morrli i tenguC la dcs-
pracin de caure de l'olivera. El dugueren a !a
Vila I fou curat p'el mctge D. Rafel Blanes~ Les
feridrr no son de molta importancia.


DONAT1U.-Sonipre hi ha pursnnes ge-
neroses i patridtiqucs. Una d'ayu:stes es estat
el bo:] artenenc D. Jua:i Payeras Qrraana.
resident a Barranquills (Coloinbiwj el qual
haguent lletgit a la liista de suscripci6 p.el
mdtcrial escolar el deficit yuc e-lii i.ecultava,
irimedirtament c n u i i un xcc de So pessetes
oer aidara cubrir-lo. Derde aauestes colemnes
i d n m csprersar-Ii la noma mer viva satislac.
ti6 i agrimrnt. Merces mil.


.Per ktxes d'origina! deixarn de publicar
Ajunlrrnent-Lo que iiold;in l e i enguany-
y De p'sl mon (Secci6 tiovaj
NOVEDASTS * NOVEOATS
#isiC~a la teada da


Aont hi troberreu QR-
t i i l k s d'anski, fDsycse-
ria, Pe'rfutnerin, i ju-
guetss par tots gust .:


Cart-& de Palma, '16 -
".. Q :j . ,, ,., f-'; fit ..< j ' f i


- - . - L I P , . > r ; .
<- 1
' . I (


OI:tK-rA .\ TO1 ES 1HORES
Yins i airaropti m6diLlnaiJ


Aixarops de C U D S del Qr. Morey
preparat arnb erba Cuquora d'nRTA


PLAS': ETA DiES P A R X A N D O
I"


AMH <.EXEM) DE TOfA CA5TA I A TOT PRDX
-: CALSAT FI I DE MODA :-


C A P B O T I O A


Parroquia, 7


- A R T A -


Ferrer i Sureda


Miauel Roca C a
B sa botiga bci trobarcw


eempre pane, panets,
gaIZe tas, beecu i ts,


rallete, L tota caeta bc parrtlccrfa
TAYSC SE SERVEfX A BOMlClLi .
Ncfedaf, pnf i fu t , i ccoeo&


DESPAIG Carrd dt Palma 3 bia. ARTA