De I'enquesta Opinld de D, Rafel Blanes Tolosa I_ I -- Aiabanieni &..... ? ...

De I'enquesta


Opinld de D, Rafel Blanes Tolosa
I_ I --


Aiabanieni


&..... ?
En referencis an els medis per realisar les


millores qu'arab de exposar, en twim neresi-
drt de cues classes. morals i materidls esser!!
per ml els primers els princiblals, pcr,l;;e
sense ells i amb tots eis dobbes necessai-is,
es dificil I'execusi6 de cap ndlora, e5 press
abans de tot que, lo mateix que en altrPs


* ocasidns, desaparega tota idea individueiiata
f v,, ' w partidista; ajudar amb totes ~ e s iiostrcs
, . forces i entusiasmer ana qui s'hi i5os.i ai da -


van!, univnos tots sense distiricid de WID
clesse i fer lo ~ L I * ilria el iiir:u i,eiivoig:ut


, . amie I.ilustre nieigt', nalurai d , ; q w k : a .i,iltl
: D. Josep Surc,.;1 illassenet c: i i 1.1 c ~ ~ ~ i k ~ c ; i -
: cia que sobre nLar,acier.irlicas d e 4 P t d ' J su
i influencia en el p m j r e s o d c /os a r t a n e n s w , tengu .rem el gust LE sentir-io et i el nostre


. Tertre el dia 2 de Juny de 1912 (sa lectura
del qual recomhn per be ii'Artk) i que ilie
tervi d e basse per logritr la ~oiicesi6 dei fe-
rro carril nostro. aixo es, que foriieiAe,il l 'w
perit d'associacio arnb boil f i , i tot lo driiies
mos sera doiiat d'afegitd, que reuriiguem al
volt d'un ideal totes les forces avui disgre-
gades i no mos erilreteiiguem en criticar


: i destruir, i axi coin estareiii i esteim. units
. ' en lo del ferrocarril, uiiimtii6s avid tanllJd


tots per empren:le Ics millores Lr'aquest po-
ble, rim, pobres, iliberais, coiiservetkvs,


, pduristes, republicatis i socialistas, :ink
~ !'' Mi6 vertadera i amb idea d'tiriar a coi!struir
1.' i ' nodestruir, i fent-113 aixi, no mos faitxd la
' . !. :pcotecci6 divina coin it0 mos faita €11 la coil'
" :.>, 6Ccuci6 del ferrocarril; eix6 en quatit mi (-1s


meois iiiorals, i en lo t o w i t ais iizikrials, es
. '' (iduptable que s'iia d'aiiar a un einl'rhtit


i patridtic, es dir a1 nbast rle lois i
rCs bain, lo primer se coiiseguiria
i de Boris Mrinicipa;s de 25, 50


pesetes, i lo seg6n amb que aquest
,~ Bonr devenguin uti inter& que iio pssi del


4 pet cent, perque no s'ha d'olvidar que
rdemds dels iiitcirks que periebrd en efectin
i h b C rebri els beneficis qu'han dedonae Ies
?i'Jibores realisades.
. .. &ti, grades a Deu, e5 un yoblt ric i pa.


;.


,


triotic, de manera que el total an a que pu-
ii I'amprestit no dupt de que sera cubert; la
Ceritral tlkctrica, el Ferrocarril i la compre
de varies fiuques en petits trosos, pitden en
favor del ineu optimism:; me cregui, lo IZnic
qur falta es bona volontat i mans a I'obrr.


Ja que de refarmes parldm, me petmet(
-que H aigui que durant el temps que'heinter-
vengut en la politica I x a l i lamajor part
d:ell juntament atnb el nieu benvolput I bon
amic U. Pere Morell, se inicid ja la tendon-
cia a les reformfs per milloraf aquert poble
i squi estan en prova de lo que dic, el cQberx
de& Vlassa de la Consbtuiil, ler clevegue.
res. lapiassa del Conquistador, el Cementeri,
I'aument de canonada per les aigoiieter el
ivlatadero, e l Corte. .'e la Guardia Civil i Ir
Carretera de Son Servera, degudes totes
ellas a la excelent gestio que desm la pre-
sideiicia del Ajuntament feren els dignes
batles, L) Andreu Sureqa. D CiuiJem TOUB, el
maYeir D. Pere Morell i D. dorens Tous, i
si no fereni mes no fou certainerit per falta
de garies'i:d~~iIjos..sino que ufl,altre asaun-
to per mi molt estimat, (p'el quai eternament
estare obliyat an aquest poble) I de grandir-
sim ipteres per tots, qu'es la construcci6 del
ferrocarril, dirtreia la iiostra atenci6 i'a 6.11
me vaig uedird smb tote% les meues f o r m
i per ell mn vaig retirar de ia polftica
activa d'aquesta viia; i dit aixd i rupiicant-
li me dispensi el parentisis, l i prec que se-
guesqui V. fent-me 15s preguntes que cre-
gui pertinents.


d . . . . . . 2
Com no som molt entes eii la materia


tein conkstar an aqueixa pregunta, pero
aisi i tot no creg aventurat poder calcular
que amb unes doscentes cinquante mil pes-
setes de que puga dispooar el nostro Ajun-
tarnent, hi ha dobbes baitants per realisar
ies mi!iores esnientades.


Ja es segur que l'empr4stit r'ha d'smor-
tisar, trobant que'l p l q ha de ser lo m6s
iratg possible pogueiitse desde tot d'una ja
a drlaiitar la fetxa de la ainortiaaci6.


Per l'explicicio detallada de I'empr8stit
es a dir , de res coiidici6ns, amortiraci6ns,
pagament: d'interessos i de les basses de
sa cinisi6 etc. etc, aixi com tambC dels d i f e
rents rnedir de que se pot valer el inostro
Ajuntament per emprendrc, no precisa-
ment lei obres qu'acib de expoorr-l1, pi-


3 1. . . . . . . . .


t . . . . , . ?


- d
n6 leo que re creguin mes convenieiits, ne-
cessit alguns daros que no posesesq, i que
me priven de contestar-Ii de moment, per6
nore oposen a les idees exposades, sin6
qwhm de servir.me per afisnsar-me encara
m6s en ies meues opinions i per dur ei con-
venclment an aquells que se rnostren incrci-
dult, perquete el nostro Ajuiitament o me-
dls- ruficientr per afrontar eiS comprsmisos
que contrauria amb la Deute Municipal.


(Qualr? Per ae pronte ma venen a la
memoria arbitris damunt les finestres, i
portas, sobre conduccid a la cl~vop,ue~a ocu-
pac16 de la via ptiblica, funcions .le Ciae I
tota casts d'espectacles, ven'a temporal de
drets d'aigo r grifd a preus molt aits, du-
plicar ai manco algunr dels actuals i crear-
ne d'altres sobre casrinos i fondes, e.dgir el
pagament dels acordats, .disminuir el nume-
ro de partldes fallidas, reforsar tots eis que
avui se cobren i destinar ail el pagameiit de
interessos de ia deuta tota la cantidat coli-
signada per obrer, aigues i tal voitil colcuna
altra que no recort en aquest moment.


Seria una covardia en mi no prestar-me
a apoyar i explicir detalladainent ia opini6
que 11 acab d'exposar, aixi es que ertic dis-
posat a lo que V. me indica, o sia a donar
una conferencir sobre aix6, confiant an l'a-
juda de Deu i la benevolencia deis arta-
nencs, aplanaran e l iami per p~ ier cuinplir
elcompromis qu'scab de contreure; i per
aCaDar, desitj que no se veja en ies ineues
mmifestacitms mCs que el desitj ardent de
contribuir en lo que puga a tot lo que tell-
desca a1 engrandiment del nottro beiivolyut
roble d'Arta.


Haviern acabat el nostre program, i tot
manifestant a D. Rafel el nostre iiier car
agralment, i ses tan extenses coiii patrid-
tiquer contestacionr a ler preguntes del
nostre Qurstiomzri, mos despedirem arnb
una forta estreta de mans. Novamerit li re-
pctim desde aquestes columnes les gracies
mCr expretsives.


(, ..... 7


&.,... ?


A. P.
1; ova any ada -
rolta hem arribat a un repom-


fi ci'any iembla propi el ieurer-ne
elit prr peudre d 6 , per oeguir


ainb m6s dslit el pelegrinatge de
.-la vita p.mb ayuesttt, aon d u e ]a Ics


q a d e s yue hem viwt a rnbar la f i d'un
7, d u r m t la vida del nostro periddic i
cara que'l balanp no noa sigui' molt


afulayrdor, :io per eix6 vol6in rekrer.mu8,
qu'rsrin c o v a r t i cedir ai mea petit coiifra
teinpa. Es hope de fer kina, i ai mu8 afu-
ravem, falrariern al deure de bun8 ciutn-
daus. hndarant les atxea iJ6, i que Deu
nius ujudi per aguantar un a h a any la
t a m que mos impoaaren drsde un prrn-
cipi.


En varitat no ea molt atalag&dor I ' C S
tat actual de coses. Moltfsims de suscrip-
tors r 'han cauobat d'ajudar-moa i h'han
wpaiat, altrei cui-iaburadora h rn aturnda
J& pluma i caai tie pot dir que mas han
deixit t o t w i a . Pcro ;i que? Lku proveirtt i
atnb la seira ajuda cirirn poder aeguir amb
t a t da et;rar,p corn h a ara.


,&io\ rci6nb'i Eli vuiem ier qualcuna
per de pr<.iifa moa voi6rn poadr a I'ordfe
del dia. Aixi en que d'arui en avant mo8
permeirem dir qualca cam del movimant
mundial i en especial de tot lo qu'atrny a
Mallor~a. Msllurquiuistes desde temps
enrrera. voldrem fer sentir ala nostres Iec-
tors els bntrgc del cor d d la patria, i el#
orieutarem et, eia uuitres seutimenta au-
tonomistes. En les noLitres columnes hi
apareixera un reflexe de lo qu'en aquest
sentit s 'hi fassi a Espanya, per creureu
molt intereasant per tuti.


Novarnent anuncibm el nostro propo-
sit de ier campanyes a tawr de An socio-
logia catbiic.a, dunant compte del movi-
meut que hi haju dins Mallurca i en el
nostro poble.


Eocarninar6m tambd els uobttes csfor.
$03 cap a !'uni6 .%rtQnenca, fugirtim dG
tot8 els tirs person&, perqur ne yugui tra-
ballur m& i amb m& profit. ~ '


No vol dir six6 que volguem dormir-
mo6 i deixi fer els qui dormen, aqtes a1
contrari, p rocurarm que EO traballi lo
mes pomible en tots els ordres, per6 eenw
pegar tibiades ni perdigouadea a ningd,
psrque ebtam ben conveusuta de que lei
perdigonades, 'critiquws i demda, no eon-
dueixen a res m6e que a exitar lrro pas-
ri6us i miure algaladel xerques. Volern
pau; pau arnb Dru, rmb nultroa mateixoe
i amb el proisme, per6 qu'rmb..ella ae
cumplesqui lo que diu I'adagi Mallorqui:
uEn tenips de pau fan ariuwn; aix6 88, se
trebdla m i b mBa intensidat que mri, RC
prepara p'els temps de malura. Unit tot
un puble pot fer molt, per6 disgregat i
roegat per lluites intettines no fa r6s, va
a a 8 decadencia, a sa ruina.


Deu vulga que's cumpleixi uqueet
denitj i moy deixi veure tot aquri t rby


i


I + I ' C A R f
= -- 4


JESUS REI
--c-


En la dirda d'Epifania, 60 conme-
rnura un fet pl6 de mirteri, 1. pelcgrinacid
del8 treu Keis d'Otient per anar a trobar
el portal de BeclBin adorrnt en ell a J M ~ S
recent nag. L)eu fat nin, habitu tot humil
d i m uua pobre cow i dorm damunt u n a
poquea yrllea, dins una miserable mea-
jrdora. Ala ulla del mon no'n pot trubar
firr humiidat, men gran pubrepa. ldd, ee-
b n t en aqueat eutable ae yrerentan elr
tres heir i i'adoren. I no den ernpugaei-
xen de dir que rrgoneixen su aqusll mi-
nyuuet u It: mea r l ta dlguitut retar, i en
prova d a116 a I'entrada de Jeruvshom
preguuuu: ~ A u u t ea a1 l te i deis jueur
qu'acabu do U U I X ~ ? Yerque a I'Uiient
hem virta s'estrella i venim a adoru-Io.


Aix6 mas enseuya a uoltros que si tota
nos persouatges pogaua elevvts a diguidat
de Id realeba, pregunen a a h vbu 111 rea-
leiu de Jeaucriat amb m& mutlu i'hem
de rel;uneixer uod&rea oriatianr, i hem
de vuier qu'YAI ext rcewa d a w u ~ i uoltrw
la robirauia Inuiviuual i auoial. LII ha de
reinar subre cad8 uu ue no!troa totalment,
integralment; aixi hem de volar que non
seglt: real entigui en nusaltrea, en totea les
yostre8 COUII, MU lea Iletres, ciencies, srta,
Iiew, familia i en totea lei instituci6ns.
Eli ha ue reiuar tambB damunt tot el COI
eocia1, OII el poble, en la reg16 i en I'katat
I no hem de parmatre que mai se I deupu-
11% del mea p u t ~ a t u m de soberanla. Qu'Ml
governi sampre eipecialment dins el nor-
iro yoble I aquest florirh en grans obres i
en belles virtuti.


FLAMA
.......................................... ......... .._... .... .... .n..o..!! ... n ........., n ~ ..... ~ IP...n.


LA NIT DELS REIS
A dins ron b r h o l de palles


la ha rebut lrs prcsenialir~
. i d s pastuir, l'lnfant, rient,
6 ara la nll, cor,yclcda,
< ncin fota l'estelada
per rebre els Heiv td'drient,


gui j a venen, dadivosos,
el' camins rnisterioser,


sobre'l gep dels ultr cum&,
portant la subtil freyancia
dels be!la somnis de 1'inJancia
que d e d o r m penosnt amb rlis.


Uins I'estcladu eaplendenta
brilla una rstrella polenta
m6s qne 1 'estel del rnati;
a sa claror argenntadn
els reis de barba neoada
rencrentJan son cam1


I passan imperceptihles,
i no m h se fan oisibles,
a dins la polsina astral,
a la fe de l'infantesa,
qui se yira anit, corpresa
verns I'Orient triurzfal.


JOAN RAUIS D'AYRBFLOR.


. x
__I- __


C31PLNSACIQMES GZ LAS
SIEMBRAS TARDllAS


LOS TRIGOS TREMESIL\'OS


Nunca como en 10s actualet momentor '
hubo tanta precision d e estimular a1 labra-
dor para que produjera 10s elemrntos iniprec
cindiblcra Iaaiimentaci6n humana. y en ertr
rantido jamas h e r o n max pcrentorios loo re-
querimientor q u se le hacen a f in de ue


quoatendera la necesidad de proporcionar
pan de cad i dia, el trigo.


Apesar de ser un estimulo para producir-
lo los elevados precios que cbtiene est. cerer!,
con todo y lar prirnas concedidar por lor Go-
biarnos para ampliar las superficies dedicadas
at mirmo, dirtaremus de coscchar las caniida-
der nccesarias para el consum* del .pais.yel
trigo continuari pot largo tiempo riendo n i b
codiciado que el oro, pot lo cual IUS prccioi
elcvrdos darin a1 In brador beneficios seguros.


Las cundicioncs meteoroibgicas ;del ultimo
otoiioe invierno han sido m u y poco fivorablea
para la iiitensiticaciun de Iar sententwas, ya
que no han podido renlizairc en ConsOna'hCia
con Ian neceridades del ais y + ios agriculto-
res. Lisequia por uii la o y mas tarde lnrper-
sirtcntes liuvias y humcdades han impedido
que muchos campos fussen senbrados oportu-
namente, lo cual cnnstituye un contratiempo
tatal que anuluria tudos loa csfuerzis dedica-
dor a llevar nuestra producciun triguera hastl.
la potencia maxima posible, sin6 se recu.mjuse
a l mcdio que se tiene todavia a. msno para am-
pliar las semenreras.


Estos. si han de realizarse con trigos de in-
vierno, corren peligro de resultar oco menos
q u e inutiles, por i o avaozado de pa estaci6n.
S i en cambio se utilizan 10s trigos de prima-
ve r i queda tiempo sobrrdo pare llegar a la de-
seada ampliaci8n de las superficies dediudan
I dicho cereal. !(r >


Con 10s trigon ',Tremesinos,, de ".pria&ve-
ra,, o ',marbencos., las sementerar pucdtn
proloogarse harta el mes de marto y ,aun,en
detcrminadas circunstancias y situacibnes
h a s u el met d e abril. Lor Estndos U'nidsr,
Isglrtrrra, Francia, Italia, or nc citar otros
pai?;er, han acudido estos uftimoa ifior a Ips
aptitudes rrpeciales de 10s trigos tremesinor,
que pirmitan efectuar la sieni bra en prfmare-
ra. La prematura de estos trigos consists en-
sanchnr en proporciones incalculabies lab zona:
cerealiferas' en todo el mundo, aoipiiaiidpso
asi lor recurtosalimenticios de la humanidad.


duzca lo mas necesario e indispenra 1 le,


:


~


(Acabar d,),:
B u ! . ? m ~ L z 3 m s S m ~ ? ~


Vida Social C.zixa Rural -
Aquenta benemerita entidat,, il la sego-


na testa de Nadal cunvoci a u n a retini&
especial a tote ela obrersque ea!Qii innorits
a la llista de aocis, perque fie p i l a i n d'a-
cord en proposar a h Consells, lcs obrei :
sociola que creguesven coilvenionts, sup- ,"
8at que la cGaixa. en Juuta Genera1,da
Julio1 havia acordat destiLar ~ i i aqnert fi
01 ciuc,uanta per cent de son bedefici
tiquit. Els obrers qtle hi acudiren, rebereo
I'encbrreg de la Junta ainb tnoit d'eutu-
siasm i acordrren demanar que a'estrblee-
ca una sala ptE rcuni6ns aont s'hi trobi-
gueu elements de cultura, six6 ea reviates :
i peri6dics i adam&, que s'est:lbleaca una
secci6 de docors mutus.


Aixi ~a bei. ArLt veiien per loa nostree.
E8 una gran cos& que lea masses obrdrea
sentin neceasitst de lectura, que exposin
., .
fita ntvxnsitat i qiis tr6bigut.n y
uga satibfar. ~sj i i -


,. Aqueeta mateiva mtidat ettRara frnt
el Tridno que auualment dedioa a1 Rert


' 'Bernerdi de Fehre. Cads vrepre any1
Convent hi predica el P. Yivt..n S. J Di-
rector del Patronat Obrer dr Ciutat Qiu-
mengo hi h a u r i Comuni6 general'; la
bateixa iglesis, Ofir,i nrnb r~rrn6 i a! rap-
Teapre del dia rleln Rei8 a les lines a;, bl
%atre Principal 8'hi fe una a'hrda:1i. ..e-
rerial en la que hi prengtieren p.rrt, a ia -
beadel Pare Vim8 i el nostro Sr. &&tor,
blguns memhrer del Patronfit Obrer ja
kU&&9t8 que .ferenzhengtra diocnrsm.


'. $menisaren : Ikote el *Q,uartea d'


h Asil de Sta Rosa
r. L'Hospital


- ,
Srg6ns ela llibrrj de contabiliddd pre-


sentata a I aprovsct6 d.~l Yg? i%juntament
per l'hdminiatrsdor iir (ct'Hoayitaln, M i i s -
sen Ratel Nivalau Pvle. durnnt el tinit
any 1918 hi ha hagut.aqusix rnovkenb. . ,. . .,


C R C ) N I C A


ME7EOROLOGIA-D'ensii qu'es en;
trada I'kivernada fa el t e m p que li pertqca;


'. rix6 es fret a voler. El disrpte .+ Nadal fe! E$
wra un dia esplendit, la nit de Wadal ea sa pri-
mtra part tambe hermosa i serena per6 a la


irortida de Matines. ja plovia i,d'aigua e,n
, . lenguerern les dues festes. I.es montaiiyes de


I'Alquerin Vellsr eran blancas de-neu ydurant
uns quants dies feu fret a les 'totes. Ara fa
bons dies, pero els horesbaixes i matins son
tam& molt frets. -


'" IMATANSA.--L~ niatansa dels porcs se
va acabant ja. Son moites ies families- qui j a
tenen lessobreasades pcnjades. A le plassa
priblica o'en treuen pocs ferin.


. ..,,
' PHESA / ) E IJOSSF.FSIO.-$~es .ein-


barcat cap P Larache a pendre porsess:6 del
carreg que ha obtenyut d,-.spr& de bri'iants
oposicidns, el n i m GperlB de m p a , t:i nostro
boa amic i psisd D. Francesc .Sure& Blaiies
&re. Desitjaiu ai nostro amic tota CiasSi. de
felicitats en son nou carreg.


. . -
VACAN7:= Per liaver.qwdat notnei/at


mesfre de seccio de 1'EscoIa J'rdciica iigr":
aaa a la Normal i e Mestren de Palma don


. juan Bover Fullana que regcntava interina-
ment I'ercola 2.a de la n o s h vila, ha quedat
questa altra volta vacant,^ la quBl s'naurd


h de proveir interinsrnent fins a la re8OlUCib del
Concurs de Tmsllat.


.'


. . -
A UTdS.-~auto qui eenduia la inaleta


L L I I I V A B 1
,- __._ ~


1 _ _ .


de la correspondencia tnrna parsar. Ha tengut
ja u n parci dc tupa.ies, per6 la mejor part
&is dies ve. No va a Capdepera sin6 que a
sa arribada a Art& parteix un carruatge que
transporte passetgers i correipondencir an
aquel!a vila.


L'utom6vii qu'anunciarem que aprtiria
de Capdepern a Palma diuen que comensartl
dia 4 d'aquest mks i que frra el viatjel trer
pics cada sebmana.


~


?'ORRO,VS..=Durant les parade8 fester
s'lia :et iriolt de gast en torr6ns i altres Ilepo-
lies, lo cual prova que la gent te dobbers I Irr
vol pastar.


X O V/,;L,LA NO VA-Hem rebut elr
darres nhieros d'aquixa publicad6 que's :fa
decada mes iuteressant.


Aqtierits son: E! drama L ' A / h r Fill; i
EL. i\lestr'e de i l l i t i p s


DTSOLUCIO- Despres de mer d'unsny
yue feia qite k v i a quedad stispesa la rock-
dat f : i r co / Catd im d'O6vers novement IC
reuni l a J:in?n per deiretar la definitiva diso-.-
IuciO acordansk que cam preve el Reglament
s'existtncia liquila, qu'era la respectable
cantidat de mes de 600 pts destinades a bene-
ficencia, i aixi se feu enfregant la esmentada
csntidat a l Director de I'Hospital Asil de Sane
ta Rosa.
L & s z s z l @ - - ~ . n m t-0- ,


R E G I S T R E
bel die 16 el 31


MOR TS


Dia IS.-Pere Gelabert Ginard, de 66 any,
de Cardiopatia:


Dia 19--Bdrbara Amor6s Sancho (a) Sopa,
de 36 anys de Miocardifis.


Dia26.-.4lna Sanho Oliver, (a) Madona de
Sa Granja, de 65 anys de Catarro


Dia 27.-SebastiB Sancho Cil, de 70 ays :(a)
Coll, de Hemanitesis.


Dia 30.-Kafcl Nicolau Lliteras, dc 70 anys,
'Debilidat Senil.


Restiin: 3 homos i dues dones. Total 5


A7AIXE'JIE.V1Y


' , .
'7, . Pulmonar.


I__..~._~._.~. .


D h 15.-7eresa Fuster Pico.
Dia 16.-Catalina Dasscnef Jaumd.
Dia 16.-Juanaina Massanet Jnume.
DLa IF. -Jaime Danus Bisbal.
Dia 16.--Marin Mestre Carrid.
Dia 17.--Uarnii Bisbal Cant6.
Dia 19.- Margaiida Alsina Femenias.
Dia Z;<.--:Zntonia Ginart Sureda.


'Din 23.- Eiisabet Ginart Gil.
Ui3 Z'--Cliqent Garau Dalmau.
Dia 31.--iMatgi Gili Carbonell.


Kesurn: 5 nins i 6 nines. Total 11 . , .- . ,
1Zr.i ~l<lMo'\'ls ~ ~ - _ ~~ .


Dia 19.--MiqneI~Mestre Oinart amb Margali-


Ria ZI.-Baitomeu :Jrantaner Genovard (a)
Barbassa anib Barbara, Ginard Ser-
vera, fadrins.


'Oia 3l.--Pere Jusep Ray6 Ginard amb Rosa
Femenias Llabres, fadrins.


Ria 31.--Pere 1. Brunet Guiscafr6 amb Se-
bastiana Maria Frau Perell6, fudrinr.


Dia 31.-Miquel Andreu Tous auibhtonina
LlabrCe Melis, fadrinr, Total 6


I ,. da Cursach Lliteras,:fadrina.


0
- -


&&I dslf movimint ds poblecil durant tot 1918
MA TRIMONIS -


- 49 -
' NA IXAMENTS
I


Nins 75.-Nines 67.- Total 142


MOR TJ
Homos til.-Dones 44.-Totul%
Ninr 13.-Nines Q.-Total22


Totul 117


Naixamentr 142.
Moitr 117.


I&fkrC?LClfC d ' ~ i L l J 1 U i l t 25


111==2ZT - ? - s % S w i ~ / ~ r n b


AJUNTAMENT


s ~ s i 6 dol dia 13 de Nowembre ds 1918
En aquest dia I'Ajunlament relebri sessi6:or-


diuaria presidida pael b a t h D. Barionieo Esleva i
amb assistencia de D. Budreu P e m w i a s i 0. J ~ E U
Casallas. primer i seg6n tiueutn reapectivament,
i del8 regidors Srs. Espiuusa, tiarri6, Xrbot, Este-
va, Llahres, Riera, Alsina, Pic6, aeordant:


1.er Aprovar I'acta de la anterior.
Lon Douar alguues dirposiciona sobre deiin-


leccio i aurili a pobres durant l'epidomia gripal.
3.W Douar un ample vot de coufiausa YI segbn


tiuent hatie i a!b rctgidors Srh. Cartih, Hierai AI-
slna pirque se cuidiu de fer cuinplir totes lea dis-
poeici6un relatives h Sauidat.


&.art Autorisar a,D. Bartomeu Sauobo Sancho
per conduir le8 ciKuee de pluja i brutcs de sa cas8
u: 16 del carre del Figueral a la clavaguera de
de Miauel Sancho Sancho Que pas& p'el carre de . .
les Pakes.


5.1-t. Solicitar de la Direccio Oeneral d '0bres
Publipues la construccio d'un nou pont perque la
torreutadeha porjudieat molt a1 exintent.


6.C Pasar el public, coin ordena la !lei, el pro-
jects de prssupogt per I-any 1919, perquinze dies i
nassat@ ells aue se nreseirti a la rotacia definitiva
he iaJunta Mbnicipal.


1 sense res mes a tractar a'aixeoi la sesaiv.


Sessio otrdiawia del 10 lovernbro


A I'hora acoilumada i preaidida p'el hatle ma-
jor ae celsbrii laseab-io acordant:


1.W Aprovar i'acta d. l'anterior.
2.*n Aprovar la u6miorda Kastos l i t 8 en eia


carnine reciuals de% Torre i S'Alqneria Vella a
conta dc la subvencio de mil pesaetcs concedids
per ia diputacio, i tornar-le-111 euviar psrque l'a-
provi i pegui i on import.


3.er Que consti 8Iconlol de la Corporacib
per la mort de I'aspasa del retgidor D. J u a n
hmoros.


4.mt Doiiit coilin p'el Sr. Raiii- :i'buver rebut
cinc. Gentes pesseies de U . Lluis Despuig per
mcorrer ,el8 nialalts pobres, expressar-ii l'agrxi-
ment dr la Corporacio i dar-li 10s mie expressive8
graoiea.


5 . h t Igualment per aclamacio n'acordi conr-
t68 en acla I'agraimant del Ajuntament a D Pare
NloreII i de Oleza per 000 uobia i deviiitoressat
procedir.duraat l'cpidemia #rip;il


L a distribucio de diners per B I mes co- 6.8
rreiit.


7.R
I 'a juntamentdurant el m6s d'wcluhre.


8.e
cant6 dels carres de la Taulera i Ilsllisaa.


I seuee rssluda a tractar a'aixecli la sesaid.


Aprovar l'eatracte dels acords presos per


Construir la iioca de la claveguera del


-
(CorltinILal'd)
4


Aqerssta QISSQ es s'unica depositaria dins Ant6 del FHiS T U . I r
~


Fixsru-vss be en sa Direccib: CAWRE de PALMA, 3 A4-iTA
1


agent a Bujoss (a)Ganancia stntix anb ssernt, punturlidot i barato qual~arol tncllrrro tt li laan ptr tiutct I ptlr altrw ptbht d t ~tlltrw *
Yerpaig a f irt i : Carre de Palma, num. 3 J Pespaig a Palmi: f r k n o dCs Banch do r'011


I


Juan vicens (a)
Totil casta d articles, coiliestibrs, galletas, etc.


Lt. G A G G I O


P f i P J 4 I I A d C O N S


E5 REPRESENTANT DE SA rERrUPIERlA


TE DEPOS T DE MAQUINES DE COSIR


Corn t m b a loti rarli I'irbaainlr unuk Sulmi* Yln* a. . IHECCIV: .-: ALCARIOT, 3 -
KONDAIES


_ _ Y - DE flENORCA Ebmnisteria


us --


Ferrer i Sureda 3
Ici kkAl pap~lc '$8 wtr ili ani48 i m mlM


uiwt, IrM, Ila~c6dl, Ilt ik
Illbrer escolars 1 reiligiosor


t'wu~uiti l a hla usla en toti plMln.Y
QUA 1'RE CASTONS, d AHTA


-: A PREU DE CATALEG .-


i


Ensaimades i Panets
En llocti se troben mi116s queala


NO COMPREU CAFE
que ea passeu abaeg per sa botiga d'en


JAllME CABREY


_I


I Penaderia Vick0p.a par -
3


6 S F O R N N O U
Andreu Ferrer Magatsem der motdlcrs Un vo,um


A+ eeinyre y a w piinetr,
rollcte, i tota cfteta be paetfctrfr


TAM& I E SERUEIY A SOfllCiLl


en 4.8 t P W ~ W - D 6 -
BBliquel Roca Csstsll U I M ~ U S A U I L ~ I I FERTCR l5dRCPA


A R T A El sa bolt@ bet trobartu
an sqaesta edniautrrti6 gaIletae, beecufte,


D'EN


podreu encarregar
tota casta de


A o u y
Parroqula, 7 I M P R E S O S __ Ncttdaf, prontifuf, i ccooomia


DESPAIG Cwid de Palrnu 3 6ir. ARTA - A R T A -