Quinsemrl prota-vcu do I'3rsoclacio "minarva,. '$@fensor deio interessos morals I...

Quinsemrl prota-vcu do I'3rsoclacio "minarva,.
'$@fensor deio interessos morals I materials d'Arfdi i sa comarca e,


Arts , (Mallorca) 20 de Deseiiibra de 1918 Ndm. 58


De I'enquesta
Opinid de D. Rafal Bhneg Tolosa


_L.~h.


Continuacid


En cuant a Carnicaria i Pcixeteria, la me-
vaopini6 @I que deli coustruir-ae un edifici
aposta, igual o semhlant an el qu'enisteix a
Lluchmajor, no a!revint-me a reoyalar-10s lloc
prrque he, consider un mal veinat.


Intimament lligat arnb elr aiiteriors servi-
clrjestd el del M f l r o d ? / w , per lo que rti'iiire-
vesca indicar la convenieiicia de que s'estu-
dlf si m o l e s bastant el qiie ttmlin, (lo que
desconec absolutaiiicnl), i en cas negatiu
atendre a la construccln d'unaltre de nou, do-
tant-la tambe de totes les millores tnodeines


quant ei teu co:t es insignificant, com suc-
cerlxarnb I'etcalonada del Convent, Tambe
reformaria la que derde l'cnfront de Can
Msngol va a la nostra Parroquia, com cons-
tnaria els escaiona qm fossin necessaris per
gi@ I'rctuq de San Salvador rmb ia Recto-


-


ria, aixamplant-se, si es possible, el lloc qu'ac-
tualrneiBf ocupa aquestr dsrrcra.


Podern, --Dew sobre tot, considerar corn
un fet la construtci6 d'una plassa en un lloc
pr6xim a I'esfaci6 del Ferrocarril, donat I'in-
teres que Se el nostro Ajuntarneiit en la urba-
nisacib de Iota aquella barriada I Ir booa dir-
posici6 en que segurament trobar6rn a la
Coriipanyia coricessionaria del Ferrocarril.


Si senyor, som partid ir l de que 'Is pobles
han de celebrar amb gran goig, I'inauguraci6
d'un Ferrocariil, per6 no me rembla prepi que
sia I'Ajuntameiit qui pagui tot el gast; ha de
ser ell, si, el qui ha de patrocinar les festes
que tal volta se celebrin i ha de contrlbuir a
ellcs. per6 corn an aix6 pot fex -110 de molt di-
ierenls maneres, larneva opini6 es de que ha
de triar la mCs econbmica, etrent convenicnt
que per sa organisaci6 se formi una comiasi6
en ia quc hi entrin totes le8 Autoridats i i-e-
oresentacions de totes ler forces vives i so-


c .......... ?


1 .......... ?


material necerrri per poder omplir elr fins
perquk fou instituit, i procuraria tambe que
la Diputacio Provincial seguis abonant igual
subvenci6, a1 menos qu'en anys paisatr 1
smb niolta m8s ra6 ara que se son acursades
les entrades de ia nostrr benifica lnstituci6
per haverertatt totslment satisfets uns cuanr
liegats q8e l i havien estats senynlatr. I ja que
parlam del Hospital crec que no serla este-
rii fer una crida a tots elr artanencr, a f i d e
que tots els que puguin, no r'olvidin de dei-
xar colca llegat per insignificant que ria a la
Beneficencia Municipal d'aquesta Vila, no
amli intenci6 de que se gasti tot el reu lm-
port d'una vcgrda, sino solament ret ren-
I!es, cuidantse molt be al mencionar-lo, de
rodetjar-lo de totes ler segurldatr possibles
a f i J'evitar tot lo que se puga, que ningli
sen inrsuti, per lo que nombraria sustitut a
la Beneficencia cam actualment psssa amb
el niiteix ediflci del nostro Hospital, i si no
estic equivooat amb altrer finques urbanet
dertinades avui en aquest mateix psble, a


ciais de la localidat, recomanant a la Comis- ' servicis de beneficiencia.
sib. nue tal volta se formi. no s'oblidi de Ler f Tambe heurien de fer-se uns rentadors en


-I -, ~~ ~~ ~~
colca cosa beneficiosa~p'els~ pobres,~-seguii:t
aiiib ainb aix6 I'rxemple donat pe'l meu es-
timat amic Sr. Cano en son pas riipit per la
batieria d'aquerta Vila durant ler festes de
Sari Saivador de I'any 1917.


7


el que sols sepermetir rentar-hi les p e r m de
roba usades per atacats de malalties conta-
gloses.


Tsmbe som d'opini6 de que r'haurir d e 1 destinsr un Iloc cebert ais obrers que acu-
&..: ...... ?


deixen a la plaaa amb el f ide contratar els
servicir, no corn ara que ho fan en mitj


L'......... I


Me pareiz mit plausible I'idea de posar 1
canals en les bocateules de les fetxades. a1 I _-.


".=1 t a r . manco a les que pegtiin an el crrrer, peique I a
adarnCs de que omb aixo se conservarian mi-
llor ses aceres, sefia un rnedi de provisio-
nsr-se d'ai;:o, per lo que no sols rubvencio-
iiaria la coiistrwcio l e cisternes, sitio que no
aprovaria cap !,la ni donaria cap alineaci6.
meiltres RO ertiques coiistruida ia correspo-
n:iit cisterna. Tambe crec que serin conve-
nieitt i de gran iitiitdat i>'el vesinilari d'aques-
to vilii, ia cnnstruxi6 d'uns cuants deposits
d'ziizo en diferetits parts del poble, evltantre
ainb aixo eln iriconvenients ite tenir-ne sola-
meiit un, coni ara socceeix.


7


<. ........;
Amb el f i de que puga cumplir-se I'orde


donada darrerament per i'autoridat superior,
e s prncis construir en les afores:dei poble, i
en diferentr punts d'elles, un ritimero d'as-
soils capaces entre totes per tots el$ porcs
que s'engreixen dins la Vila i liavonces privrr
terminantament que hi haja caps d'aqciest
bestiar dins el poble; cuitlant st) meritres
tant aiY6 ve, d'ordenar visltea d'inspeccid
prr sebre cert si dins les issolls actuals
s'hi observa la hizrene deyuda i que se t u m -
pleixen les disposici6iis dictsdts ainb tal f i .
coinuiiicant a la Superioridat les midet pre-


I~i inedistameii l deu haver-re de construir IFfi irnpossibii i . lat de dollar cumpiilnerit
per tot l i t u n a a les ceveS orJes.


e. ......... r
uri cotio funi.bre ller dur elr inortr el Ce.
inenteri, wrque, al menos per caridat i per 7 1 .... ..... .r respecte a la mort. es de urgent necersidat
fer que desaparesca I'actual manera de tra-
gi-riar-10s-hi.


N o me sembla tlesacertat qcie ta nbC se
procuri dotar ai tioslro Hospital de tot ei


- En aixd dels c3nsums som molt radical,
crec que haurien de suprlmir-se o al manco
cercar la seua substituci6 ne sobre les utili-
dats, slno princlpalment creant arbrltris o im-
posts damunt tots els gartos superfluixor,


< ......... ?
4 -- _--__ -
I dlversidns, iocledats recreativer,


< assinor, etc. etc. per6 mai grrvar all6 que
sia necersati per I i vida.


.......... ?
No me sembla que for un desacert que ' I


nostro Afuntament. cercas un ediflci apro-
piat per destinar-lo a Bolsa de treball I a
C ortera avont poguearen deposltar-se tota
casta de cereals, comestibles i mercancles
cestinrdes a la compra vente. corn existelx
en diferenta pobles i que produiria bona re-
sultats.


(Acabard)


Pau an el mon -
L'lglesia Catdlica reinembra en la proxi.


ma festa de Nadal el nairenieiit de jestis,
qui venguC an el man en mitj de la p ~ u uni-
versal qu'a lavorr reinava i,amb SR vrnguda
els angels I'anunciaren a tots els homos d e
bona uoluntat.


Ditxosament el Nadal d'enguany la por-
ta t m b k a la pau en multitut de ilars, de PO.
blfr i de nacions que fria ja anyr q u e no In
fruien. iQue la hi trobarbn de saborosa des-
pres de quatre anyr de Iluita ferestega!
iQuantes fandies enguany celebrarhn la
testa casolana i fondament cristiane rino
arnb tota alegria, a1 manco amb gran t r m
quilidat del cor!


Benehitlsis :el Senyor que en la seuii
festa novament ha enviat el seuexercit d'an-
gels que als quatre vents del mon escampen
la bona nava donant la pau de Deu a tots els
homos de bona uoluntat. De bona voluritat,
si, perque no per tots n'hi haurh de pau; es-
t& escrit que p'els dolents no pot haver-n'bi.
I en veritat, roegat ei seu cor p'el descon,
tent, Iambicid, I'envcja i tots e!s pecats rapi-
tds, eis ioierik procureii ilevar-la del cor
ciels dames i volen tenir al moil en continu
sobrrssalt.


Mirem cam en Russia, Auslria i altres Es-
tats que tenen riecessitat de fruir plenitut de
de pau per la reconstruccid de ses Patries
respectives, han sortit boldroiis de gent de
cor negre qui criden Reuolucid i capglra-
ment del ordre del mon i amenassen en mou-
re una guerra molt pitjor que la suara flnida,
la guerra en que 's destrossin uiir alc altres
el germans d'una mateixa nacid:


Que Jestis infant, en la diada de son Na-
dal, toqui el cor a tots, i ela inflltri bone
volmtat, pcr d sfrtitar tat el mon una pau
plena i perdurable.


~


FLW


llabland'o un rato
No cabc la inenor duda que vivimor bnjo


u n rCgimcn de vordadero tcrror y panico.
A y e r era la tragedia inmensa, horrorosa y


criniiosl que asolada la Euroba ucivilirada,
cuyo iicoiii pfiainicnto gueircro componiase de
gases: a.xiisiauies, t6xicos, enrenenarniento de
p z o s y manaiitia(es, lanza minss, lanza Ila-
;nas. bsI:is, panadas, submarinon y el caos, o
ineicr dicl~vo, la muerte, con todoisus honorer.


tlo!- son loa Pteiiier 10s que toman por
asdic. no par wrpresa, hay que decirlo todo,
nuexra tanquiiidrd, que con su estruendo
hilicii ariastran] a toda la caterva de sus semc-
p t c s acribillando alevosrmente nuestro orga-
uismo.


Maiiana ... maliaiia haran su aparici6n otroi
e:Gmigos de lo existente. (Cualsr? ... Otroi


5 -.
L L l T A X T


*pseudo apesiosssv in!+? o mcnoa humanos.
pwo apeitoros a1 fin.


iTriste fin a nucstros desmanes, con lain-
vasidn del castigo harto nierecidol


El destinoes cruel, el sender0 de la vida es
u n llaberintocruzadodezarzalesespinosory lor
hombres caminamns por el con lor oioa ven-
dados del trapo sticio de In vanidad, de la so-
berbia y de la envidia.


La Civilizacidn que antes, hcrmosa y ga-
Ilarda, fina y coyuetr cuyo presti io era ci de


nilr donde re puden las paiioner humanas.


una mar uesa Pompadour, o et f e uaa diosa
que todo 9 o podia. ha ifescendido a la &ants-


La modestir no te dejari joh ilurtre .poets
y querido Dr Centenol emularal gran Espron-
ccda reuniendo sus musaa tragicar e inspirrrtc
un canto horrible a base del Dios Martry una
elegia postrimera l a ciencia de Sbcrates con
todos SUI laboratorios.


Tur musas son alegres, eres un enamorado
de la naturaleza con todo su risucfio esplen-
dor. Cantis el amor, bello ideal de 10s quc como
td vivis para tl.


Dichoao :u i tus nihsas que todo lo imaisl 1 cuidado, rnucho cuidado amigo Dr. Cen-
teno, con la Grippe.


J. ALZIXA
Ciirii~ Noviptnbir 1918


m Y I L H e d - m c 3 - -0


N A D A L
A NA W4AR.A IONTONIA eALVA


/Oh Nadal! Oh rrsplendd
de la mitja nit diuina!. .
Els b e t l m s a un reed
fan una olor de sibina.


Tot com d'una h o d @ imnocenl
reb una llum dolca y blanea;
el ud~gorcirfirmamenl.
la neu que'elo llunyadora tanca ...
I animant I'alegra dhor
d'mcisadores rondallrs,
Jesris es blanc robre un or,
sabre un o r humil de palles.


Dins e! j r e t del temple vel1
lcsllandies son amorosex;
l'oratge uel escaruell
mou le8 neules tremuloses.


Dolces calcntors de niu,
degries reposudes.. .
l'hieern s'ulcyre 9 sorrriu
amb l'cncant de 16s necader.


Blanques nits dr ce' in& clar
y iluna mCs argentina.
!J d'ayun qu'a rnitjglacar
riu a sa llunz, crestallitra.


Q i i m i t drfiira mc es.fi.ct,
y:ani '318 iiiilres 11.xgrimetyen
i s uw p s c i l'pastoi'et
pcls ponlai'rdns y i i i rscumetgcn:


assr.tjlilifs a I ) e: cti l tnnl
i i , , lo { C ~ U cnsoinno.
wiii e.? h i ! , . y coi!for.~aiit
i * a h iidorq t i i i%iqalana!


--Que 'i b , , r i ircu qui / i u rlonn. inoy
de txrie;r-l~i> :e runmi!. .
1 I P S copes d o cr rs fc i
vnri ompiirrlre dc ci ranci.


('0 l irr rl ' un foqd Pstiinu t
ayuella escalfor es hona,
com es ho'l torr6 msucrat
y el dol$pet+y de montona.


~ 4


y la pomade Narlal
qui d u neu en les entran es


clmagat entre montanyes. ..
Frsta d'infants es Nadal
qui rcnten dins s'alegria,
m& inrim i.fraternal
l'amor del Fill de Marla.


Oh, corn son clars y dexpertv
a1 encis d'eixes diades
aquells ullets tan oberts
qui beuen Ilum a glopades


Captioat mon es erit


a m i que's f a etit, petit,


que 1' embauma aquella 016


I se pert en 1' horilad
del betlem de I' icfanlesa ...


y perfum del hort nata Y


d'aqueiza humi P poesia,
corn el e o n 4 esus coiia;
d' inocencia y deputesa ...


MIQUBL FERRA
..........................................................................................
..................................................................................... n n u n n P n n n n n n n q. p.P:


, - _ -
Moa trobsm atnb una prrtida ad:


suscriptors de fora Mallorca, sixi del. .-
Continent, com d'AmArioa, que ;mas
deuen sa suscripgi6 d'enguany i a1
guns tambe lia de l'my parsrt. Moab
con& a tots liquider contea; per
i ateL.ent a que eoontes vells ba
naves)), conv6 qu'enviin sellor de
rreu, o donin orde a colch de sa fa&;::,.
lia de quemoa paguin, ja que no1
noloa podem enviar cobrador. iC
tant poe quedar be!


aquest m6s que desde '1 Jsner L% re
bran ink el Llevent. Heu deim sixi,
perque n hi ha que moa han escalitati
i uu escalirrt val per cent Corn m&
arnica uies claa.


LADYINISTRAWR. .I


Pensin els qui no hu feran dim"'(


. .


a 8 . ' 3 a _ v ; . m F B z c % ? z i ~ * ~ ,~',
e 4 1 -


El dia 7 del present in&, dinaugur6 I1
temporada de funci6iis de teatre i de cinema- I
tograf en el Priiicipal de la nostre Vila. L ' i nW. - .
guraci6 ten@ lloc amb dues funci6ns dra-,
iriatiques que doni la companyia ciutadanl . .
dirigida p'rn Prancesc Fust, r.


El dissapte posaren en escena I'Episodi :
dramatic en dcs actes Abm-Amar origin&
del nostre pais8 i amic D. Daniel Cano. El '?
conjunt desdigue un pw. Es veia a I 4 k @ ~ !I
que alguns nclors errn nous i riosentienl'obrs..;
Altres e11 canvi esrent neus feren un graft .,
es:udi de I'obra i In treguerrn ininillorable. . ,


Despres posareir en escena.
L'obra fou molt aplaudida p ' d ptjblis,


perque la companyia tota, estigue a gna
rlturs. ..


El pub!ic ompii elparadis; a les butaqW.
mitja entrada.


P'el diuuienge estava anunciat El
:nallorqui; que per rsser original uel
Hos logr:! atreure una plena al teatre. La COW
8


panyia va fer tet lo que va sehrr. AI autor
se'I feu sorfir cn csc:'Iia a rebre 'Is aplaiidi-
merits del public. Se vru qu'el nostre public:
esti a gran a!?ura. Si u n dia se li donen a
tastarproduccibns d'en Guinieri i altres bons F.


f rutora riuri-o se festidiari. I acte d e n Pcrc Geli titular uPassionalr. Son
preu ozo pis.


L'IGNOR'\NCIh.-Novameni sorti a l lum
el dirsapte passd, aquell s-tmnnari que fou la
primrra espi:a del renaixamentliterari mallor-
q u i i que se feu taut popular P son temps en
tot i l'iila. Entra en la segona epoca, a m b sern-
blantr arpiracidns de quani nerquk. aixb es,


P'els vinents disssptes i diumenges estdn
pnunciades funcicins d e cinematdgraf.


NECROLOGQUES
El dia sis del corrent me's, desprgs de pe-


nosa malaltia confbriada a m b el Sirnts Sa-
gr-aments i la Rendicid Afiosldlica mori e n
el Senyor la dislinguida Sen.ysretr D.a Eli-
cTbel Blanes T,~losi.


,


- QELtLtlGIOSES
1


infiltrar bernivscs idees eo ela lectors, corrctgir
abusos, i donar-!os llissons priictiques de c b t a -
dania tot f en r - l i~? I iurc Dcdica i'ii 21 primer n!i-
mer0 u n article a U. Bartomcu Fcrr,i pocrn
f ~ n u ' a d ~ i r d. la matLix.tj en sa PLI , iera ??,,<a. I
pLe demts de son contenwt de bnn fans I ior-


Les Coranfa Hores que cada any se ceie-
bren en I'lglesia Pal-roquial dedicades a la P u -
rirrima concepcid, tenguercn lloc els dies 6-7
i 8del present mcs. Se ferendiub tota solcm-
nidat. Scveu que les &ilks de Maria. feren
tot quant pogueren per la brillantor d e tal fts-
tr. Adornaren la Capella amb art i rsplendi-
dcsi, corn tambe cantaren en totes les funcidns
molctcsw molt atidats i ajustats. El mChors d,-
homorquc s'improviri, per esser la primera
vegadi que cantaren no podicn fer-lio millor.
L'enhorabona a s:,n organimdpr.


A les tunci6ns dels vespres assisti poqocta
g m t ercepte eldia dela c o n c h i 6 en que I'l-


lrria s'om li ae om e n gom. E1 predicador
!el triduo &n el,!. Brunet Ligorl.


En plena joventut , la oida li sonl-eia a1
hstlrd po,qut,,,.uir.,le s;n<j j,,!,,t, i d'ella


El diumengesiguent dia 15, en el Con-
vent dels PP. Franciscans se celcbra tamhe la
fesln dedicada a la PPma. Concepcib. A I'ofici
major se cania la fflissa a tres \Zeus d en Peros-
si. Prcdica * I Rt . P. Juan Garcia, Prior del
Convent. La ftsta fou molt soieiniie.


. . El inateix mati se feu la Cotnunisi gtneral
: delsrPrciaris i el proxim diumen e dia-


) Terciaris.
dral loc la Comunio general de ca 8 a inks, ra ten- dels


4


C R 0 N I C A


METEOROLOGIA -SCgueixen cis dies
de tardor, general meut a m b sol i alguii\ a m b
bsstantn humitat caractrrisiica del nosiro cli-
ma. El dia IO plogub bastatit, i ja er poi pansar
que despres de la savor forte que hi havia des-
bnrata malts de jornals. -


AGR1CULTURA.-1.1 gent regueix apre-
rirada a m b e11 ireball: de la sembra que s'es-
feta tardana. Eli dies bonr s'aproflten cobrant-
re bonr jornals. Aquestsorcilen ara entre 3 i 4
pcsetes. Els collidorr d'oliva l i in hsgut de fer
un .cornpar d'espera. Moits de :tap* s'han
ruspcsos perque u cau poca, pero. encara en
queda per cullir a principi de janer. -


PORCS.-Encara s'cii treu colca un an el
pes public, per6 els grossos se;soii aciarits molt.
Srgonc sc d!u han teiigut nra una baiaa molt
notable.


GRlPPE.-.\los crcie:n ja tcnir el poble
bes net dc cgrip t>>, i eiicara parcix que s'e~i
conti colca cas. Fer ara, sdames de1 mort E I I
Magi Xaloc, se diu que n'ki ha dos mCs de
bastanra gravedat. Deu w l l ~ que no scyropa-
sui mb.


J0CH.-De cada dia se juga mer. S o just
*Is prohibitr qu'aquests per lo resullrr se jiigen
m q u r r t u t x o s amagats, sino a r canoaei rer
toter parts. Pels carrks m& ceritrics de la vilii,
cn.~lri carretera de Pslma dins els/casrinos i
fins dins ler bmrberier. Es una coaa escanduloss.
1 noes que juguin quatre at lotelk. i a p e m de
quam, no, jugum molti8siinr d 'hmos;carats


in? hurnoristica, es de cyeure quc se f i r i alta-
went simpatic a1 phbiic rnaliorqifi


Lcirespoiicn; i 1~~ ba lu :ac i6yc de::ca a la
preuaa i li dcsitjain iirolrsanys dc vida.


CASAMEYT -Dia 9 d'aqucst m e r sc c a d
a Manacor SB jova viuda Na hlargalida Dsu-
mava d'aquesia vi1.i arnb e l conegut cmprcrari
de carruatges de iloguer de M nacor anoinanat
!in Vinagre. Sia euhorabona.


4LTRE ESCiIIPTOR ARTANENC.-
Hem rebut una partida de numeros d e l perio-
dic <El Diar que se publicaa Bhrranqiiillaies
u n des de mes ci:culacio d i Colombia En ell
hi pubiica uti( partids d e not;ihles articles el
nosire pais& i amic de I'infanteso en Juan Paye-
ras Pcrrhana que ambsa c a m p r n p a farurdel
coinerg ti,spe~io-.4mcr:ra posa ben alt e i nom
del ~os1 ro pobie Sia c.i ' -maboua a ell i a s a
familia.


P E G I S T R E
M O K T S __--


Dia 6.-D.9 Maria Elistbct BIanes Tolosr,
fadrina. de 33 anys, d e congcsti6
pulmonar crcinica.


Dia 1 1 . J u i i B Carrio Tous (a) Fuya, casaf,
d e 62 anys d e enteritis crdnica.


Dia IX-Matgi Bosch Vidal (a) Xeloc, d e 45
anys, casat, de Bronco-Pneumonia.


Resum: I homo i 2 dones. Total 3


Dia 8.-Margalida Payeras Estcva.
Dia 15.-Teresa Fuster Picd.
Dia 15.--Catalina Massanet Jnume.
Dia 15:- Juan-Aina Massanet Jaume.


Total 4 nines


Din 7.-Agusti Esteva c'ursach amb Anto-
nina Rose116 Mascaro, fadiins.


Dia 1 ?..--Josep i\?a?,sanet Vaque: anib Cata.
lina Caiiet Riera, fadrins.


Ilia 12.~-Bait~,iiieu Esteva Cursach anib An-
lonina:Quetgli;s Mascard.


Total 3.


des ses erans oil-cuts am6 SJ gioriz eterna.
f'ev.qne v i r h o s i ho el-ii niollissiriz i eiiiie


tiitmtsvirtrcts leu q u e m i iiuidn e n ella elen
ia caridat i l'liumiid.zt. b ' sse i i l j i tn i l ia d i s h -
gidissima no li sabiz p c i i Jei--sr ainb gent
@,bre L fins el seu I , -OC~U pit' que li oinplis el
cor. L e s amigues fiubr-es de I.t sella :'n/entas*,
seyuiren essent-hu leks ex la s u a Juvencsa.
Visitava els pobres i soviiitetjmen les scucs
llimosnes. 13s bcn srpiir que tots l'anyorardn
moltissim.


Les seues g r a m vir-tuts li captaven sim-
pat iesde tot el poble qu'eiz inilssa va acirdir
a1 seu enterro, el qu.zl s2 o o / e r amb cyeu alsa-
da Als /unerals hi assisli tanibd nnmerosis-
rima concurrencia fiosdnt-se de niani&t les
sitnpalies de que g o s ~ en la nostra V i l a la fa-
m i l i a 13hnes.


Q",e Deu a toto sa /ziniliz la c o n f o r i n a ? ~ ~ ~
nesbaila per sofior-tLii~ t ~ l p i rd iw . rehi tola es-
peiia~nri~nl son gerini el i sos t r e bou ninic D.
&/el, I' expressid del mi9 sentit condol.


AL CEL. SIB


Ilia 19 mori desprds de rebye els SS. Sa-
gr-mmtrna Bdrbava Amorus ( u ) Sofia, f i L h
del conegut coinerciant l'amo'lz,[unn. I esfioaa
d e h Mengol, e-pi-essnri de ca r rua tges de
Iloguer.


Hebiga la seua /amilia tota i molt es@-
cialment son esfids, i son gcj ma el P. A oi 6s


del nustro condol.
Franciscd resident a Llucmajar la ex f i esssd ' .


A L C E L S I A


Gals Bona y Barato
80 Van ?. n'SP


Forn Nou de Sc R'esc16


.. ... .~... ..., . .. ., . . ... . ,. . . . .. . .. . ... . ~
TIP. Pr AntOnie uom.P--PO.t d' inca--rul8mno. Y
. . ~ . . . ~. .. . . . . . . ~. . ..._
S E V E N E N B O M S I B A R A T 0


A q r l e s h easa e8 a'unisa depositaflia dins Art& del APIS TUNELt


' agsneia Bujoss (a)Genanciasarrcix m b eemmt, puntualidat i borato qualtsrol sncSrrrc 18 ii fossa por M a t I pals sltrcs pobltr d8 h l m a


Comestibles de tota casta, licors, dukes, dallatas, etc., ek, S Grandids surfif de Perfumerfa


Fixau-vos be en 3: sa RirecciB: G A, 3 A R T A


kgpaig aerti: Carre de Palma, num. 3 9 Pesprig a alqa: Estano d'et Banch de ~'011


NO COMPREU CAFE
que 00 parceu abavs per sa bofiga 1'cb


JAUME CABRE6


C A P B O T I G A
TEN EN MILLOS CONbICIONS OUE SA D'EN


Ebanisleria E 0 ND A IES - . . 1 D ~ ~ ~ € N O P \ C A


t-errer i 3ureda
hUi trdwOl BlPW k '811 lrfr I b R d l i E R


IiitW, tlatss, IMKN~, L. ck
llibres oseolarr I rolliplosos


_. . A PREU DE CATALEG :-
r'waasales 1a kla ~ t i a U IulwMd


Q llA 1 R E CASTONS, 3 ARTA
.h'.r.. *-.---


Ensaimades i Panets
En llocli se troben mill6s que a Ir


El 0 i botida bei trobareu
eeinprc pane, paneti,


galletas, beecuite,
rolIete, I tota caeta be padticcrfr


~ ~ f f l ~ ~ OE SERUEIX I\ 81% ICllI
Wtfedaf, protjfifuf, i acoi+or)ir


DESPAIG Cam@ de Palms 3 bir. ARTA