i De I'en'questa Opinid dap. R ~ ~ ~ J B1ane$ rolosa -r- - Oulnseeari...

i


De I'en'questa
Opinid dap. R ~ ~ ~ J B1ane$ rolosa


-r-


-


Oulnseeari orota-veu de I'3issociaclb '411inarva,,


i:. . .. .?
Rcspecte a I'orde e:i quc s'hujen de resoi-


ore, spin paitidari de no deixdr pPr deny8 Io
que puga ter-si avui i coiii eiiteng que Art& ti5
tiiedis que lisobr,n per rcalisdr-ies totes d x n
cou' es Der aixi, uue ciec u w s'han d'enveo-


&era son capdcvinter dins aquesta Iocai-
dat en la que hi furidh el Centio Mauristn i


' iliat amb .D: Pere. hiorell Oleza, dirigi la
nortrradministraci6 municipal durant .una '
partida de temps, en tot acert; avui encari '
que retirat, d e la.polltica, per poder ateudrc .
1mb:mCs erpai, a1 quefer de dur a cap la


i pan orillora--cornensada, de la construccib
3 del.@%rra+Carril de Munucor':Arla re


preo:upa igualrnent de. tot quant tendeix .a
nillorar la rm~trn Vila en lots CIS oidres i es
per tbtS aqueb motiuw que anarem a consul- :
tar40 referent a1 Quesliunari de tols cone-


1 gut. b
.hn ic i enturiaste de LLEVAKT 110s vil


rebe amb la maior arnabilidat en son des-


Una de le8 personalidats de me5 relleu
dins la viia es aeni dupte 1). R a i d Blanes
Tolosa, el qial te moitisrirn d'arrargo entie
norltres no rolament per peitencixer a la
familia Blanes, que semyre es esradd protec-
(orade tot8 obra que tendeix a1 proguks nia-
Qrial cmonl de la noma Vila,, sin0 qu'el
I'ha conquirut ell tnmbe segtiiut I rs petla-
des del$ ,seus ilustrer antecesaors. Per altm


I Daft, militant en el partit nuuriata iou ternos
2 ......... .?
Suposada la b0lld:it del rnodein sistenia


pcdagcgic, la nirva opinio es que s'enves-
tesca ia construccici de dues rscoles grxdua-
ides a fora-Vila, una per nins i uti aiira per
bines, completaiiient separades u n a de i'al-
%ra i amb tot el personal i m:iteri;il necesari
per donar una boira i a6iida instruccio a tots
.ells, demanant pel de prunta ai Esiat, totes i r s
subvericidns que sc' pugiien i despues de lo
dit, es clar que no som partidaii de q ~ e s'ha-
biiiti per centres docciits, cap edifici ja vei
fins i tot amb carlicter interi, per allb de que
una volta acostumals a le$ inicrinidats se
converteixen casi sernpre en definitives.


n


tir-rotes'arrib u. co!aiiieiii berhngand aque-
Iles,en que se neccs~i~in m d i b u e inaieriais
que a causa de l e i circunstaiicies actual8 han
puiat a pieus exorbltaiits, i sols ~ I J cl cas en
que i'opinio ptiblica iiu iespoiiga, es a dir, de
que no puga dispondicr-se dels dobbes neces-
saris, es yuaiit s'ha d'iriiiir il ascalunanient d'-
eiles; cosa que no crec ..,ui sIIci<esca dins
Aiu, si se dcsiija de bon de v e r a :a rrlorma
d'aquesta Vila.


L .....,.. . .~!
'An es m u modo de veure, els princi-


palsproblernesarefold;e gins Arl& Eon els
referents a Escu~es, .*iiyues j C'ic,ciiyuerm;
Deodsits dniuo: carniceiia i kkscatcria: 'Ma-


&yells edificis prdxiii; a dl;, aixi cmi t a n -
b i a coristruir els inodciiis depdsits d'aigues
bruws iti i aijui-lis a l m s que no disfiulin de
les veniaigea que dona i'estar aprop &una
clavrcuera.


paig de sa casa rhnyorial.
Esbrinat I'objecte.de la nostra visita i al


lo1 apunt.deliprimera pregunta del questio-
nard anib I'aplum propi aels grans homos
que coneixen a fom ies questions apunu-
des, nos respoiigue exleirsanitni a tots els
punts. Vuaqui la seua contestacid:


"


i ............ I
La canalizaeio de les aigues estl tan in-


tinlament iligada a la xerxa de clava ueres,
queno crec que puguen separar-se una de
I'aitra, per lo qual crec que la reahsacid d'a-
q u s t c s dues grai is milores ha de fer-se R I
matrix t ~ ~ p s , i ooiigaiit dc tot d3na a em-
paliiiar amb la clavexiicra pubiicii a tots


1 .......,..,, ... ? I que r'engreixen en L interior d'Arta.


Crec qae lo millor serla vendre la casa del
$r. Alcover i si no se trobls comprador per
dla, llavonces la habilitaria per Correur i Te-
fegrafs cobrddt al Estat el lloguer corresponent
a Correus, advertint que cncara que instalat8
en ella els servids citats, si se present& oca-
si6 de veiidrer-la l'aprofitaria, perque enteng
que per moltes causes, les ja esmentades ofici-
nes es de grandissirna utilidat quo se tr6pi-
guen ertablides a La Sulc. ( I )


i ................ ?
Coin gracies a Deu i segons exprersi6 grP-


fica d'un amic artanenc, existeix en el nostro
Jutjat flunicipal pcste de pau, crec que serir.
guficient habilitar en el mateix Ajuntnmen! lei
dependencies necessaries per aixo,'sense obli-
bar un department que servls p'elr qui dea-
graciadarnent tenguegsen de rer agafats i de-
tenguts.


(Seyuiru)


(11 A m i la Cas1eitsdB la ?st& venula. X. del D.


-- =.I\.*. -.e. -. -.<.v-.c.. _. _. -
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ ~


COMUNICACIO


El Centre Regionalista de Ciutat, se-
guint la corrent renovadora del mon. ha vol-
gut ercoltar els batecs de tots els sjunta-
ments de la nortra llla en la questid de l 'au
tonomia qu'avui te en ebullicib a Cataiunya
i altres regions d'espanya.


Vatrqui la comunicacio qu'a cad. Cw-
poraci6 Municipal mallorquina ha enviada:


Aqurst Centre Rtgionalisia a1 contem-
piar I'irnniinenria, en rnoltes regions espa-
riyoler, d'un truiif de les doctrines autono-
,nistes i prlncipslinent d'un ileslliuraci6 C U I -
lural i espiritua!, eiicara que l lmentant
no uoder airecar la veu d i m cap (le les cor-
poracions municipals de Mailorca per iio te-
nir hi representaci6, no vol deixw de cum-
plir un de sos devers patridtics que 6s rzcor-
dar resptctuosaiwit a V. que I'eiiJarrari-
irient poiitic en que! nos troben ies corrznts
vitals del regionaiiirnc no 4s corivciiient a la
digiiita tradicioiial de ;a iiostrd ,@ria Miilur-
ca; i uer rixb molt e b i v a m e n t ruplicam
a V.


Que posi a discussid entre t i s di-
versos elements gel con4lrtorl que digiiamenl


I .?
f , L L B V A N T


prezideix, el lema de la nutonomii municipal.
e coin a primera pisra per a
nostro poble per u n a pr6dmi
gionol, dernrini I'Ajmtament de
idemcia ill Govern d'Espanya.


eclarat oficial el mallorqui dins
ride la nostra ilia.
ue ea demani urgentment que Ma-
' trbitre de tota la enrenyanqa


ue rpoi' la idea d'una aportuna
a de tote els municlpis de Mallorca


r unes bases d e rCgim auton6-
atiu i politic dina I'unitat fede-


ral de I'Estat espanyol.
F'spera aquest Centre Rpglonallrtn que


er far& V. cdfreg de la transcedhcla dels
mo:rientf i que u n ibandonament. ara, per
part de Maiiorza Jelr seus <!rets morals I de
s e i prerrog-atives materials, not esser la fatal
raTm de la n a i r a pzrsoiiaiiJat corn a regid
airiisnt, abms q u e tot, de sa fasomia hist6-
rica i ?P 10s atributs caracteristics; i que per
ronscgUent sabrii encaminar el poble que
representa per les ruter de la llibertit serena
i deixare al marge, Io mateix que tots els
regidors de I'Ajuntament que presideix, ler
diferenci-s i apassionninent partidistes.


EL COESELL DIRECTXU


Aria i secundhrin.


Deu vos guart


Ciutat de Mallorca, 22 Novembrede 1918


La isla de Oro -
que tendrl de sobrenatural, esta isla, que


ha merecido el magnifico galarddn de .La
lsla de Oro ?


De sobrenatu:ai. mda; de bellezas natu-
rales, mucho.


AI leer el reluciente titulo que encabezr
estos rlpidos wnglunee, de la idea ... de un
fasldstico cuentu oriental o de una realidad
positiva ... de una isla ricarnente favorecida
de minas prodigiosas en abundancia del uc-
tual rey y seiior de la tierra, del riquisimo
m d a ! 0x9.


Nu; no h e trata,ni de lo uno ni de lo otro.
Los verdaderos tesoror que la ish cncierra,
consisten en su sfable ambiente popular, su
clirna. benPfico y saludable, sus agrrstes mon-
tes: val!ys mag I s ma:inas y en su con-
junto:de t r any i i acidrz. .La lsla de 010s.
es tin suhliir:e poema doiide la srbia natura-
i w a dej6 para 6ieiiip:e csculpidos todos 10s
encmtos de '11 mdgico poder.


A.rti:;t;:s, jifcraios. turistas gedgrafos, me-
uicos y iigiGiimios lirn coincidido todos,en
que Mallorca por sus pintorescor panoramas,
por sus clAsicas y encantadoras costumbres,
por su c i h n pi;centero y por su variedad de
prnii!iclus : g:ii.oi,?s le hnn adjudicado muy
riierecidaincinte el sugestivo mote de 'La Isla
de Oru..


?or u :,I r m coincidencia acude r mi
iiier;t,? e! ;e: uerdo de la tiple Marina Querol,
cuando vii:o ai =Lirico, de Palrna .:estrem:
.La giiita biaiica., que al final ue unode aus
cuplets decis:


c... pues me gustaria
vivir siernpre aqui
si luiiera die% mil duros
y una iori'e en Porto-Pi.,


Gciitor Santiago Rusifiol en u n a
l a h a titulado, algo derpiada-


darilert,, TLW: de ia Cnlma,, iidiculizando
dgcri>s y , ;uc f i33 coorumb:es y no profundi-
zando dcic:iidarneiite, en su generalidad, la
vida y costumbres del verdadero y simpdtico


carlcter mallorqnin. Que brllo y justo 'seria
si maAnna PI mismo u oiro auioi publ!C.:w
otra obra bajo el titulo de .L'lIlr de l a 1)olca
Calmat ... ilsln dulce y placmtera! iQuien n o
rdmira con veneraci6n tu$ maravillosas cue-
vasde A r t l y las fantasticas de Manrcor?
LQuiPn no se siente transportado en u n mis-
terioso ensueiio al contetiiplar tu costa bravia
y !us bosques pcrfuiiiado,. por la natural ve-
getacibn? Yo te admiro y te venero con reli-
gioso carino, como si I:IS tranquilas glosar
fueran algo de mi sentir. como si tu clhsica y
tipica sencillez fur?seii ;.'go de mi nlina que
no admite nada de reczim n i traiciones.


JAIME PALMER ESCALAS


Mallorca, Octubre 19i8.


Avicultura


L ' i i i c u h i c i d ni,ti/iciul


Molt estesa estd a Mallorca I'equivocada
idea de que els pollets nats d'incubadora o
corn vulgarment se diu de mdquina, no viven,
i moren sense rrriba a obtenir el reu desa-
rroll complet, per0 es necesari desistir de
tal idea i tenir sa plena seguredat de que si
I'incubadora es racional i ben construida, els
pollets neixerdn bons i robusts i arribarAn al
seu complet desarroll exactament igual que si
provinguessen de iloques.


Fa molt de tcmps que se coneix I'incuba-
ci6 artificial si que baix de distintes former;
la humanr, la de posar ous dins fames i la
calentd dels fems aviva el germen, i la dels
forns i caixes si que de cada dia s'ha perfec-
cionrt i podem dir que I'incubaci6 artificial i
cria dels pollets estd m o l t I en ses incuba-
dores e hidromares construides a conclencir
i baix una direccib competent.


Egipte i China en temps molts veir ]a
practicaven I'incubaci6 artificial i la prospe-
ridat dels reines d'Egipte Damasch i Jerusa-
lem, era deguda en gran part a tal industria,
i es forns o covadorer del egipci que en el
seu pais se designaven en so nom de rnamalr
arrib6 a produir segons varis autdrs, 100 mi-
llonr de pollets rnualmrnt.


A Europa ses primeres manifestacidns de
.l'incubaci6 ariifi+id ihten del siglr X V i de
la epoca en que Caii\,s Vi1 de Ficinp tract&
d'imilnr it Amboisi. 1 0 q iJe Ari:;\i>!i! i i'lini in-
tentaren a Florendr i Vztieci;i; pcr6 anaqui
,e dcu i'histoiia del m t , r n L i : ; ik Egipte i le%
mixes x i ~ s fou a I'Espanyol K. P. Juan
Gonzliles d e Moiicada que doni a coiieixtr-
dins Europa tal induslria.


El !prime a y m t incubaddr de resuitrtr
(Tractics dins turopa fou d i t a coiieixer l'any
I860 pei Carbunnier i modificat per Des-
chsnips figur3. a I'exporici6 Universrl.de Pa.
ris l'any 1867.


Avuy I'incubaci6 artificial esta regones-
cuda iadinesa coin a cosa resolta satisfacto-
riamwt i perfeccionaAa fins a rc,aultar mes
sgum q u e i'incubacih natura', p?r dependlr
de la voluntat de s'homo suhjectea cines
lleis o a u n maquinlsme dat, i no a la voluntat
de la gallina.


Fa uns set anys, que degut a la rneva
aficl6 a I'AvicuItura, vaix fer construir una
covsdora prenguent per patr6 una de france-
sa fcnt-li unes rnocjifjcacihns I quant vaix
carragar-lo d'ous per yrinern vcgada vengue
un seny0 amic rneu i va di q u m t lava veufe;
no o r i /ni.ds rail po'l a port, perquc tots
cia r i n k d iiiciibadorci m o w i an:rx d.arri6d
11 grossos.


Aquclla manifestacfd m'entristi, i pori
dupt6r tota vegada que no coneixia I'iIICUbQ-
ci6 m6o que en teoria i per 10 que havia Ilelglt,
i aquell amic nieu me digue que a ell, li oos-
iavr per rxppiencir. Passsii el temps i nes-
q u e m el dla que tooava e13 pollets sans i
poderosos i vaix aprolita per prova si era ve
I: que el meu amic me digue. una lloca que
Iredue ei meteix dia, els pollets, i li viii 1[ bare-
t i elsdotreseurendotzenats de sacovadola
i tots ben scnyats. Passrren diet i mtb die,$
i cap pollrt dels que manaw sa Iloca,
ercn de si covadora se mori, i de sei bili&,~'
que tenla dels 70 restants reguien un?prn-
porci6 exacte els 12 nats de lloca que maven
amb elis, i vaix convencer-me de que inorim
per frlta de calh de SI mare i esincnt dura i t
Irsera infancia i no per covafs de maquina.


Aixo no vol dir que totes les covadoic 3,
treguin pollets robusts i sans, perque hem d+ ,
tenir en conte que rnoltes covadorer sun ~
fetes per gonyai dobbea elr construc!6s 3efise
ajostarse tal cnm dcven a les exigencies r p t :
demana Sou durant el periode e m b i i o l b ~ i ~ ~ .


d'olvidar que res mallorquines pures haw
son, per6 tambe son refrectaries r covar i
ademes de tot aixb a1 JgriCUlt6 li conve mhc
qiie a nlu@ I'incubaCi6 artificial.


El pagCs diu: quant segui hruria d t teni
cent, docents, trecentg pullets que cometMd
sin a rlienjar molt I que pasturnssen per apro-
fitar ses cspigues. Ilevoretes, cuquetd elc. i per
lo tan t haurien de tenir dos mesoa i tnitxc*Eid
i coin per,% i.tat, posr sa covadora tal dia,
i dcscap de 96 dies es pollets tenen es dos
mrsos i mitx i poren come per dins es r06toi.s
i cercarse la vida i sobament costa al png& :,
una grapadeta de manjar per completar UI . j
racci6 i fer que vagin a dormir completamenb I


I coin els polletr fins ai dor mesos i mi&
no son molt costosos resulta qu: amb pQc
gad podcm crlar un (iarei de cent4 p,eIkrr
i per haver pesturatli fet molt d'exerclci 1 ".
cercats cuquets, erbctas, llavoretas i esplguer
perdudes, podern dir que s'alimenten amb
una relaci6 nutritiva perfecta pcrque 1m.d
guent liiberfat cerquen lo que el seu.organir .:
me les demanr i creixen com carabJsrietC4:b !
quint veim que ells K fan muit eufora, i ver: :,
nen els horabaixes en 8o gavaix mri Wit, ,.:)
hem de rumentar-los @a grapadata i vendn:-a.
tots e8 galletr i polletes que no moa aredin
i parsar rI galliner le, que volguCn d a r r '1 i


Aixi se poden criar elr pollets en poc .,
grst per6 havem d'aiudir a t'incubacio ar- '
tificial si els hem de criar en grosaa escala,


L'incubacio artificial est6 resolta ratisfac- ;
toriament; sols hem de teni en conta aont Ir
compram i que tenguem boner rcterencies de


.
Si vdem galliner punedores, no h i v e n '.


I


i *


plens. , ' ,,,:'!,


per I'any vinrnt per ponadorer. . ,


tal p qual rirtema, ,, ' 8
Par I oniprl hein de scbre que cornpram.
Si se -grippe* no V'ho impedeis i saguesc .:


b6, (Deu heu vulga) en el mes qui vC, VOI
parlare de o'snimalet qui dy la domr: S ' C I ~
diol.


L'ama de sa rianta


La nostrit, enyuesta
_I_


Ho varem prornotre en el pcntiltim nh-
mer0 d'aquest quin8,enaii i ho hem de cum-
pllr. Avui coii ieri~~m la pubiicaci6 de les vn-
rice cntreyistes q u ' h r ; ~ ~ tengudes amg,/a i q ;
]or part del# prohoins de a ranstra VI a gQe
r'interessen per Io qdafecte a la seva adini. ,
nirtracib. ' ~ 2
Qi bC es vE: que soil moltes les coritesta-
cidn$la hagudea. tambO o es qu'en fdlicn al-
gurMencara a rebre, leu que a pesar de lo
que deiem qualit publicarein el &rr/,,stionari,
reran admeesr perque cam sos autors se re-
rervaren donrrr-res-mas per escrit rbans del
31 d'Ocfubre, I'epidemia gripal 10s impedi
cumplir sa paraulr i hem cregut qu'rquest era
un motiu prou fort per no exigir-los el cum-
plimCnt de les condici6na posades.


AWi, parsada ia I'epidemia, i per tant ca-
si-bons tot# els consultats, no hem volgut re-
' tardar mCs Ir publiuci6 de Ics contestaciijns
per ntar regurr de que le$ poques que mos
faltr rebre, estrrin ben aviat en poder nos-
tro.


LAmb quin ordre les'publicarcrn? Lo mEs
propi seria rmb I'ordre en qde feren les con-
rulte8, pero derde 'I moment en que a1
guner peisonrlidatr mor han ruplicat que no
publiquCn les seves en cls primers Ilocs, no
mor queda rltra rernei per atendre son prec,
que cwia r I'ordre, i r e q i r el que millor nos
vend&


Novamint, hem d'exprenar 8 tote8 i a c8-
da una d e les persones que ban tengut a be
donar contestaci6 a I t s nortrea preguntes, el
mes coral agraiment i voldriem qu'el poble
SrpiguCs rebre i ograir aixi cam deu els con-
ells que desde rquertes columnef li anirhn
donrnt sos capdcvanters, com' tambi: qu'elr
cridats d'aqui en avant a regir la poblaci6,
rbans d'entrar a la Casu de la Vila, repassas.
sen be lei opini6nr que publicam, ja que les
rerviran de norma i d'orientacio en ler em-
buioses questi6no municipals.


De l'epidemia reinant
Gracier II Deu, se pot diu que la Vi la


d'Artd er arribsda a la normalida! en Io que
atrnya I'epidemra gripai. Derde el dis quin-
ce del mdr passat no hi ha hagut cap defun-
cib de rerultes de tal malrltia; el n." d'atacats
segonr els partes del Inspector d e Sanidat
et estat el r e g i l d :


Dia 16.-2 atacatr, el 17 tantbe 2 i el 18
no mts 1. Derde el dia 19 fins al 23 no hi
ha hagut cap baira. Del dia 24 ul27 inclu-
siu $hi haguC una cada din i el 28 due8 el 29
sols I i els dies 30, 1 i 2 cap ni una.


Aixi podem donar-la per desaparegula 1
Dea fasra que no torn. AI dos podem congra-
tular d'haver estat un dels pobles aont manco
vlctimes ha causades, gracies a Deu. -


Ara uita volta acabs la la passa mas toca
dir qu'el pable rieu haver Je queJar rrcone-
gut a tots els qui s'hrn sacriftcatr per ell, ja
assistint desinterersadament an els malalts
ja donant dispositions per la ralut ptiblica. C jr quenomoses possihlecitx a molts,
pemue motts si h m exercida 11 caridat ha
han At secretament, a! inanco hem de reno.
var un eiogi per les Germanes de la C4r.i-
dat de la Vila per sos servicir prestrts amb
coprlrtancia heroic.. Tnrnb6 en inereisen un
Bsi~eirl a. Pere Morel1 i de Oleza, qu'en
tot el temps de I'epidzinia no h r rtparat en
sacrlficii per lidar a le3 tasquer dire&
ves del Ajuntament i pccuniariaxent ha con-
tribuit d'uns manrra molt laudable 81s gas{~;
d'etvciment d e tal hoste. q~ valetq daixsr
de tributar-lg t q i p g e 4i reg6n tinent.brtl::
R: Jprn Cqaelia el qual, encarregat &I man-
do en tot el temps cumpli nmb ejcieix els de-
vemdsl cbrreg qu'an dies com aqueils SWI


a cart8 cabal. Digne d'elogi trmM
, Lluir Despulg el qual envia desde Q$at


un donstiu de 500 :ptr. p'els pobrer atrcats,
I ho son tambe tots e!r qui calladamen! han
contribuit a auxil!ar ier families necessitader.
Deu a lots les pac la caridat.


Rellegint I'escrit sobre I'epidemia del nu-
inera 56 d'a.quest periddic, hem pensat si PO.
dria interpretar.se malenient loque deiem so-
bre la falta d'educaciir moral i de la po:a
voluntal de donar-n'hi de part d'aquelir an
a q?ii toca preocupar-sen. Entenguis que tot
a116 se refereix en absolut a la educaci6 me-
r.al que podria rebre el yoble en leo escoles,
s i els qui poileri atendre a resoidrz aqueci
problema s'eo preocupasen aixi corn deuen.
No mos referircm a I'educaci6 moral que pot
emanar d'altrer institucihs. Que constl.


C R 6 H I C A
CGJ DFi C R - N Q S T Q A CH;


-_cI


METEOROLOG1A.-Per fi c'es cstirat el
temps. Fins crsi an el cap de mer seguiren elr
dies ~ I U ' O S O S i fins a princioi de la quinzena
segona d'Octubre reSerma ainb tal furii la
pluja qu'un dia ratja a voler tot lo dia i conti-
o u i tot. la nit produint una torrentada rant o
ines Sorta que la descrita an el n.' 55. A n el
pont del torrent del ?ilillach s'en dugue tot lo
qu'hdvien reconstruit els caminers, : lo rnateix
soccei en el ont de Lapdepel-r que queda an
estat deperi!. A Manacor tau mes gros enca-
ra, seg6ns conten cis dcmks confrures. En-
guany va debrou pareix. A m b les esportallader
no mes, els mestres de paret seca trtien feina
per i'any.


AGR1CULTURA.-Are que :'ha posatdc
bon sol, i la terra ja ha aixugat un poc la
gent pages, ce dona-pressa eiembrar. Com es
natural, tothom voldria seinbrnr a la una i no
hi ha brassos ni areiis ruficientr. Per aix6 han


El de homo oscila entre 3 i 4 ts i el de parcir
aumentat term e P s preus del$ jornals del camp.
entre 6 i 8. iJa son bonsipreus P


M4LALTA.-Se troba m d d u de bartanta
ravedat la Sta. D." Elisabet Blaoes Tolosa, E avent-li sbministrat e l Sant Viatic. Que Deu


I'alivi si conve. -
NOVEL.LA NOVA.-Hem rebut els dor


darrers numeros de la r2lovel.la Nova, que
son aUn Niufrcc., monoleg i *E1 Cas de Sa
Il.lustrisrima> den Poal. Son prru 0'10 pts. -


M0RTA.-Dia 24 del mCr prrrat rnt vkta
de que madd Cinta, veia qui cagttva per la
Vila no obria les pones de cassma I era ja hora-
baixa, va fer antrar en suspitas an es seu fii
si tendrh colca cosa de nou. Per ordre del
jutge re feu obrir a un terrk, i fou trobadi
morta dins el ilit. El jutje se fa carreg del ca-
davrc i ordead 10 qu'es de llei en semblants
casos. -


JUNTA DE Sb.UID"I'T.-EI dia 5 d'aquest
mCa re reuni la Junta munscipal de banidat la
que en vista be que ha passat ja el mal eslat sa-
nitrttri de laQpoblaci6, ha donat ordre de obrir
elr Centres, publics autorizrr lea iuociont de
Teatre i Cine, mentres no refermi I'epidemia,
i comenrar les clasaes en totes lcs escoles, pr9-
porint als mestres que no admctin cap nin
convalescent. -


DE1XADESA.-An el carre deli Cuatrc
Cant6ns fa dics que ratja el grif0;pitblicilningh
se cuida d'arrergiar-lo.-En el c a r d de la Pu-
rem, aprop del @if6 deial cap de baixt hi sun


un rubs116 que ja no es d'aigo neta, ea d'a116
mCs pudcnta, molestant tots eir veinats elr
quals ha. acudit diferentes vcgades an el bntic,
per6 el r e h i no ve. 1 nose crega qu'er cosa,de
dies, fa mer de mitj any qu'esta aixi. iJa liu n 1 1


AUTO.-Diuen que ja s'ha duit 1'Aute-
m6vil que desde Capdepera m i r a diariament
a Ciutat. lBenaja elr gabellin$ per esser em-
prenedorrl


0POSICiONS.-En les oposici6ns a placer
de .Capella de t ropa derprh de brillants exer-
cicis ha tret plasiael nostre amic i pais5L). Fran-
cecc Sureda Blanes Pvr c. S'ra va destina t a
Larache. Sin eniaorabona.


_I_


F0C.-En la passada quinzena, entre dia
se pegi foc cmualment a u n a cockerin del
Carre Nou. Se cremartn algunr iei:;oi de Ilenyr
i ja prenia u n carreto; per6 coni era dinnieuge
i a la plasra mercat hi havia molt- gent, tothom
comparegut! i en pocr momcuts r.apaga el foc,
tense que,hi hrguescap dergracia personal.


CUMPRA.==SembIa que no se deixara la
Iabricacio de gaseores i siions, perque l'amo'n
Juan *Terres, ha compraaa la Iibricr que truia
m Toni Graciare (a. c. I . ) .


IES BEN HORA!-Si, e6 ben liora de posar
ietgit an el joc. Per totse juga desciradameut.
Com en temps de I'epideinia no se permctia
jugar a cartes, se jugava a1 canonet, dins cas-
rinos en les carreteres i iins ari cls ilocs mes
dntrics de la poblscio, i no a pcsaa petit., no,
a pesretn per cap. Diumeogc piissat \ i rcn i un
rebol amb tretLe pessetcs en plata drnrunt.
Fins a la llum dels fai:nls cs j~ve i ie ts e n les
vetlades juguen a set i mitj. i Es un escaiidol
i4n aque hem arribatrl


R E G I S I f i E
MOR TS


Dia 17Oclubre.-Maria Afigeia Pou Bordoy
viuda, de 88 anys, mor. i iat l i i i l i .


Dia 17.--Prancnrc Sureda MIqii?! ( a ) Be
Son Figuera, fadri, 15 pliiy.1 tie Prows
tifoideas.


Dia 24- Catallna Artipues H u iu:i (a) Cin-


NAZXEMENTS
I__


Dia 16.-Miquel Giirienez Muntaner.
,, 16.-Juan Miquel Cursacti.
,, 17.-Josega Ldzaro Perrer.


Total. 3


MA TRIMONIS __ ~-
Dia 18.-Pere Reus Llull (a) Pintiango amb


Crtaiina Ferrer Pastor (a) 'Jrrincys.
Dia 16.-Francesc Balaguer Liabres srnb


Magdalena Ginard Gittxd. Tots failrim.
T o t t i . 2


k
4 L L L ~ ~ R T


S E W E N E N S O N S I l 3 .ARA.TO
gomeitibies de tota casta, Ilcors, dulces, galletas, clc,, etc, s Grandids surtit de Perfumeria


Pqaesta easa BS s'uniea depositaria dins A&& del ANIS TUfiVEb


S'agencia hjose ( a h a n c i a serveix amb @Gent, puntualidat I barato quslsarol bnchrrsc sa 11 fisc# per siutst I pels oltrss pobles de Maittrco


1
I


-310s be en sa DirecciQ: CARRE de PAL A, 3 ARTA


Pepaiy a fitti . Carre de Palma, num. 3 3 Pespaig a Palma: Esbanc d'es Banch de do11


I


z


d


9
I


NO COMYHEU CAFE
que r)o passeu abar)S per sa botiga d'eo


C A P B ~ T I G A
ilhN EN MILLOS CONDICIOSS QUb: SA U 'ES


KONDAIES Ebanisteria
~~ MeNORCA


5 ~ ~- __ - - per -