---c- ossnnna! En Foch ha fei aturai el foc stici ertA firinat. El won csi i i de joia,...

---c-


ossnnna! En Foch ha fei aturai el foc
stici ertA firinat. El won csi i i de joia,
que 'Is quatre anys de guerra I'havien,


it de dol, de sang, de dcsalaci6. Si,
capgirament del mon, no ve a trancar la
nt iniciada, dins pocs nirsos la pan sera
t, i Deu vulga que aqueixa pau sia com


lr i jue fins ria hem demanada, justa i dura-
@a, material i nioral.


Mes, aqueixa propera pail du en si un
trbbalsament de I'ordrc niundial. Se pot dir


ue rmb ella, el nion vell, despres del dolo-
h m i m perlode ,del p t , duna,s;.llurq axpi.
mon nou. ,'. il
' En efecte, segons le* condici6n d e n Vil-
son, amh !a; pa'u tip de venir 10 IIiberaciC de
tots 8th .&'pobldG Kprihits' u 'anorre&% Catla
nacionalidat aclucada fins ara baix de I t s
arpes de la ,ceniralisacib que k i n aiguns si-
gleb'doihinava' el mon, ara recobrara la seua
Iliberfaf, la setta autonomia.


Aquerta idea, qu'es ja U I J fet dins algunes
de les nacionr belikerants cum Alernania i
Austria, s h a de dur.a efecte en tot el mon,
$'ha d'extendie lamb6 a Icr niciuns neutrals
i per tant no'n seri una excepci6 PEspanya.


Nosaltrrs que ,hen1 proclamat sempre el
dret de les ndcionalidair a rcgir-se elles ma-
teixu, nosaltres que mr,s hem m m t s sempre
11s ideals de'Cataluiiya i que voidriem que
Mallorca no quedes enrera en el cam1 elripr+.s
per la nostra nacioiialidat, rentim una joia
extraordinaria quant en la peu, veiin arribada
I'horade coiiheguir Catalunya i totes les d:-
mer naciocalidets espmyolea cap.!ciiaJs, 1.1
plasmacid del5 ide& 8utc.n ,inistes.


Cataiunya, qu'ha presentada al nioii de
molt de temp> enrera aqueixe b a n d m beo
a h i ben despledada, qu'iia trebsilat alii!>
una inteiisidat i tenacidei mines ixrque sus
idealr forsin compresses p'tis deiiiis p.tb!er,
ha dernostrat estilt capacitada per obirnir I'iiti
tonomia ha imbul! els $cui ideals c i i C I S de..
mea, fins an aquelis que fins iiia la i d c n .


Per ella, riios ii'slegiiim en tui ei iiosiie
cor, per6 sentiin una uoior que nios 0p'iriJ:iX
ics el veure corn Mallorca, contempia aiiib
tota pansividat la Iliberacid dels demis i veu
arriba1,I;hora de la pau, tota caliiiusa, scnsc
desiljas de' regeneracid, sense csperanses de


~


f


i
I


I
:


!


I
~


lliberrcld. 1 .


Mir&n I'cxernp!c de Caktlunya que sc
irepara per Phora soleriiniai i ja que e1 nostre
tsperit decaigut; no es capis a mes, enganxCm
iI bot de Mallorca al vaixeil do Catalunya i
inem de remolc arnb ell per I: mar del pro-
!res qu'ella atrevessa amb valc-ntia anib son
,ropi esforc, anib son trehiili, a despit de tots
:Is denies pobles ibCrics.


i-&@ angels'del cci les mos hap, pintits
dmpre. b-ancs, d'una blancnr inhiaculada.
Els cabells Iossd i lesgaites rotyes, mes les
ales blariques corn de cisne, la vesla b!ancs
coni la Ilet. Coni ererii iiifanths ja mos con-
taven que I'angel sant baixava del cel ferit
bruiizir ses ales Ilargues, i venia a posar-se
al nustre costa!, dirigiiit els nostres passos,
prevenint-nos els perilis, confortant-nos en
les iribulacidns, fent-nos pregar en les hores
de tristesa, ajudaut-nos a alqar-nos despres
de la caiguda, inspirant-nos la virtu1 i fins
vetlant el nostre s6 quant despres dc la jor-
nada afanyosa els riostres ulls s'zclucaven
rendits per la sori i la fatiga.


An aquests aiigels, la figura ideal dels
quals, les nostres mares deixaren gravada
en nostre cor, en meltes ocasidns les hem
vists novanient dins la nnstra imaginacid,
110s ha apareguda la seua blanca figura, i
fin nos,haseiiiblat sentir la seua veu conso-
ladora. Mks hem obsewat que aqucixes vi-
si6ns eren efecte del recoit que les nostres
mares nosgravaren i encaia qur cmvenduts
de que veritableiiient 10s ceiiirn apropet nos-
tro, a voltes fei:n el soit a sa veu. Aquests
angels; sun angels dci ce!.


Per6 a ia tcrra n'iii ha tsmbe d'an gels, i
angels ainb s e i obres ben scm:iiaots xls ce-
les:ials encaraque no en so vcstuari. Elsan-
grls de la lerra no son rosseis coni els del
cel, no dueti ;itlies vestidtires; .-os vestit
podran sir n':gr.%, pel 6 .i':;&c i'iegk'or que rio
enpanm qu'es mes bi. a t r x t i d a . Podian sei
blaus, per6 d'una blavor caliuosa, coin el
blau del cel; mea part devall la negror o bla-
vura del seiis hibits hi ha una toca que per
se blancura s h i asenibla aIs vestuari deis
angels del ce!, i mes tndlns encara s'hi tro-


b,a un cor qui coni cis deb angels celestials
se Ion d'anior en w r s la persona a ells con-
fiada.


Aquest$ angels de la teira cumpleixen 11
mateixa.inissi6 qu'e!s de la Gloria, amb la so-
la tiiferenci;: q u e :*i i r i aquests sols les vein
i les scntirn anib els ulis i els oitv de la fe, an
aqurlis oitres Ies veim i sentiin realment 1
gosam de sos serveis trrrenaln aprop nostre.


Aqumis:angels, tie iit ie::a, son les germa-
nes de k r c..ridat i JetiiCs iminjes escampader
a r r w del m o n per esser el consol de 'l'hama-
nidat entrislida.


Rvui mPs que mai, durant la terrible epi-
demia aiub que Ueu ha flagellai I'Espanya
i especialment la nostra Mallorca. s'han po-
sat a l : ~ vista de tothoni e16 benirficr serveis
qu'aqtidls ai:gcls presteu anih tot I'amor de
QU'VS capas el cor hum& i en tot el desinte-
'res qu'es pot coiicebr-e.


Hi ha que demanar-h!) a iiiis d e la mitat
de l a poblacio iii , avui convalescen-
ta, To .que perisen de 1,s monjes, i no sabran
exprcssar-vos le$ :iiencid;is que le3 deuen, elr
scrvicis d'i.i::6 rebuts, eis con:uIs qu'en ho-


sics :es lirri:doiiats. E:i aiqucsts casos
epidemics, quant els aniics fugcn del nostre
c- d d , ' q w n i cls parents 1'0 gosen ni acos-
tar-sc ii dcimiiar per la salul, quant fins la
faniiiia s~aliiiiijra tot !o possible de noltros,
î s quar-. inrn1.i ccin:rasts de gran relleu el
comptJrta:iieni de l a gericana de caritat, que
desafia a! terrible inicrbbi, i seiis t m o r al
contagi, s'acosta a noltros per cuidar.nos,
per escoltarnos, per aiiimar-nos, per conso-
larnos, i ;-deoiir> de proporcionar-nos tots
elr medis materials perque retorni a noltros
la salut perdua, nos mostra el cel, nos fa
veure en rot la ma de Ueu i wonsola el nor-
tra cor.


Mallorca dcu molt aii aquests angels de
caridat que ranis bwis serveis ii i ion prestats
en el coiitagi ~ t u a l . Foasen clii3 gent, se'ls
ha recoinpensa:ia anib condecoraci6n9, arnb
groses reiilhuciiji is. %nb :no:iuinents aixe-
cat5 a s a memorit. h k s ei3::s se iioiien per sa-
ti.&, am> sd.;:re .ju: iim ~ l c o
i que aixh eis IIK!I:S c ~ i i : i t t %
pujat alguiies ~i+. lcs :,iCs en


<ig!ii fa crridat vessada a
dolls daiiilint i'is i!i.i;alrs (1: M:i!!Jva, i que'lr
mailorquins be r e w r d i i i d'clics els dia de la
revolta que s'apro;jat
L'epidemia reinarit
Gracier a Deu, ha segcit disminuint el


i i . " d'rtacats de @grippe* en la nostra pobla-
ci0 i avui iio hi ha sin6 una trentena datacals
$4 rio reverdeix podrern dir que la .passas
ia es prssada.


Els partes del lnspecctor inunicipal de
Sanidat dels novament atacatr cada dia acu-
saven:


Dia 5 atacats 10-Morts, 1 que fou sa
niadona Polla, esposa de I'amon Juan des
Rcc6 coiii digilerem ja en el R.O pasrrat. Fon
la piimeia qtk >'en dugueren amb el carro
dels morts de *Sa C'olonia.


El dir 6 atacats 4 morts 0
,, ,, 7 I 6 > 0
,, , , 8 ' 3 ' 0
I , ,,9 ' 3 ' 3


En- aqucst dia el poble de nou se ompli
de conternaci6 per el 0.' iclasse de morts
.4quests foren Sa Madona de Son Duch, Na
Maria Xina, viuda d'en Toni Mengol feia
coxa d'un mCs, i I'amon Antoni de ser gra-
cioses. Tots robucts i molt coneguts.


Aqucst dia R C tira tal$ per tots els carrers
de la Vila; Ilastima que plogue i en poques
hores tot E'en ani a la mar.


Dia 10 atacats 0 molts 0
I , 11 0 4 I, 0
I1 12 1, 4 I , 0


Se veu la tendencia a acabrr-se. Els dies
12 i 13 novrment r'encengueren fogarons
per la Vila , per6 ja no snih tant de n com
els dies anteriors. El poble j:i havia cobrat
mks coralge. Avui ei panic ja ha fuit de tot
i smse haver-se autorisat, els cafes tornen
a esser plens de gent que seu i juga.


Dcu vulla que no refermi.


Noltros trniern inteticio de obrir una
Ilistia de suscripci6 p C I S w l a l t s pobres i fins
tenguerem propostes an rquest sentit de
bons prtriotes que viuen a fora. Per6 consul-
tat el cas, se mor digut que bones persones
havien feta caridaqrense ostentacidns, donant
a ler monges cantidats per repartir entre els
neceritatr i pareix qu'aquestr no son molts,
i encarr queden diners en fons. Ademes la
Vila te una consignaci6 destinada an aixo i
una bona persona envid cent duron al Ajuii-
tament p'el mateix fi. Supouat, id.) que, di-
ners n'lii ha i no son molls elr qui s'han
prrrentats en demands d'auxili, per rra
deixdm d'obrir la llista esmentada.


i1Ad eu ~ S C O I ~ S ! ! , : -
hlos arribarCm a tornar esciptics en tot ''


lo qu'atany a millorar I'mienydnsa dins el' 'j
nostro poble. Promeses no n'han faltades.
Pdr6 ateses, Lay. Prmier abans d e venir. 3
I'actual mestre D. Andreu Ferrer, l'escusa ?
que se dava per no fer 'escoles era qu'els
mestres teiiien aqui poca estabilidad. Estaven "'
uiis quants anys i s'entornaven, I se deia: Es
perdeines fer escoles noves perque a1 tenit
sa gabia no tmdrern aticell. Ara qui tenim
auceli i sernbla per molts d'anys ni se fan
escoles nl s'en volen fer. Totes les passes ..
donades per b a t h anteriors son perduder.


En el projecte de pressupost de 1919 f i -
gura supriiriida la partida de cin: mil pes-
setes que hi destlna D. :4ntoni Cano lany pas.
sat, i aqueixa partidadenguany ja queda sen.
se gastar.


Si aquest projecte passa a realiJad iAdeu
escoles!


Per altia port s'havia comprada la casa
no. 5 del ca rd dels Quatre Cantdns per des-
tinar-te-hi meiitres se fesseii els nous locals.
Aix6 era I'iiitenci6 dels compradorr. Aquella
casa acaba deser venuda.


No hi ha remei; per desitjar i'instmcci6
se I'ha de coneixer.


Ja'n pcrlarem mks envant, sl el projecte
de pressupost se converteix en realidat. ,


FLAW '
.. ZO.-Crist6fol :Cabre Ferrer
,, ZI.-B6ibara Gay& Nadal
.. 2l.-Bet Maria Vicens B a u d


I COR s s $3 PO N DEN z I A
L'RMO bE SA CLRST?l.- Graciao -


Elvostro prec es tram& i agrait.
C. Lliteras.-Vostro patriorime vos hofl-


fa. Queda contertada la vimtra amb 10 q u e
deim a L'Epidemie ?'e'e:nant,


R. F. --Vosjiervini cls numeros atrassals
que deixarem d'enviar perque no donaven
wnyrl de vida.


~...nrr..~...n.nnrr.n..n n..Rn.n . ... ..... .. ., ... .. ,... .. . . .~~. . .. ., . . .~.. . . . . .


C R O N I C A


METEOROL0GIA.-Fins al dia 1 3 han
continuat elr di;s xrlocosos. La major part
ddb ha pingut, no molt pef6 si lo rufieient
ptr elrnservnr la blrnor delr camps que casier
imposible cohrar. Molts d'ellr se, trobcn em-
bascats. Sembla qu'enguany pansartm sense
vewe s'Estiuet de Sant Marti. -


AGR1CULTURA.-A conrrquencir del
mal tempr que predeim en el soit anterior,
regueixen molc retrassadec Ies feints del camp.
Apenes r'ba rernbrat. Hi ha molt d'amor que
diuenque mai re havian trobrts tan enderrerits. -
LI PUJA DE PREU.-Semblaqu'el reu dcls
na c u d a els cornpradorr feien er mujol, i 10s
arri aren a pagar a a t , a lo in& a 22 pts. Ara
B'en torncn pagar de a3 fins a 24.


porca grauos s'ha revivat una mica. E a setma-


NOVEL.LA NOV&.-La darrcra Nove1.b
Nova sortida 6 .Don Joan,* Llegcnda en 4
acter i 5 cuadror, adaptida p'en Salvador Vi-
!iregut. Son Preu 30 CU.


MORT.-El dia g d'aqueat mCs, mori vic-
tima dt.1. maldtia reioant n'Antoni Mesquida
(a) Graciod. Era natural de Felanrtx i tela una
pai~ida d'anys qu'havia vengut a ertabiir-se
aqui rout posa una fabric. de sifans i gaseoses.
Homede caracter expansiu, s'havia fet popular;
tothom.eraarnic feu.


Era ruscriptor de LLEVANT d e d e el pri-
mer n: A I cei da.


COTXO D E M0RTS.-Per fiesde crcure
que tendrtm C O ~ X O de morts. Se diu qu'en el
pressupost per I'any qui ve hi ha consignada
una groua cantidat per aquesi li, i 1ambe;diuen
quc;se f e d prert. Amb la epidcmra actual s'ha
pouda en evideucia sa necesidat. Aplaudim,
wnm reserves, aqueria resoluci6.


' CONVALESCENTS-Els maliltrde mCs
h e d a t qu anunciavem an el passat n.. coiii li . Llorcns,Garcies. U.' Maria Nabot, i eii Per?


Esteva. hail enirat ja en periode de franca
convalescencia. Mos n-alegram moltisvim i
pregam..p'el scu total restsbliment.
.............,.. ~ ..,.....,. ...... ,..... ..,.... ~ . ~ . . . ~ ~ . ,.~. .~. .~..,...... .......... * lY . . d
~ . . - . . . ~ . . . - ~ . . ~


R E G I S T R E
NAIXEMENTS
_I


Derde 6 doctubref ina a1 15 de Nooembre
Wbrc 6.-AinQ Fuster Cant6


,.
,, 23.--Magdrlena Moya Amorbs
,, 27.-Juanaina Femenias Lliterar
,, 27.-Monserrada Gili Massanet
,, 31.-Juan Ginard Lliteras


Nbre. lO.-Maria Ferret Ferrer
,, 12.-Bartomeu Esteva Cursach
,, 14.-Juan Pastor Planici


Rerum: 4 nins 1 7 nines, Total 11


MORTS PARVULS


Octubre 7.-Antonia Pastor Currach 16
mesos .. 25.-Bernai Vidal Llabres 2 anvs


.I


,,
Nd;e. 8.-Miquel Tour Domenge 2 anvs
,, 8.-Magdalena Xoyd Amor6s 15


26.-SebastiB Febier Salas 3 an$$
28.-Llucib Fuster Canto 2 anys


dies


Reslim: 4 nins i 2 nines, Total 6


MORTS GRANS


Deide 20 d'Octubt-e ai 15 Navainbw


Dir 20 Octubre. -Andreu c'ifre Colom ( 8 )


-


Dir 22


Dia 22


Dir 25


Dir 27


Dia 27


Dia 27


Dia 28


Dia 30


Dia SI


Sauvatgi de 78 anys, cassi,
de Uremia.
D.' Marlangela Blanes,
Blaiirs (a) Pairona, de 31
any, casada, de grippe.


Miquefa Juan Alsamora (a)
Fava de 30 anys. casada,
de grippe.
Catalina Fortesa Valls (a)
Ranxera de na Careta, de
84 anys, fadrina de vellesa
Jirana Maria :Csnet Vidhl
(a) Xaretr de 18 anys, fa-
di ilia, de pneuiiici:ia gripal
Barbara Amorbs Canto (a)
Mossona de 31 any. casa-
da, de Piieumonia gripal.
Maria E$pinosa Gili (a)
Xcreca, de 22 anys, casa-
da, de grippe.
D.a Catalina Grrcias Font
(a) Pujamunta, de 29 anys,
de grippe.
Maria Sancho Surcda ;(a)
Segretalia de 28 dnys, fa-
drina, de grippe.
BBrbara Llancras Amorbs
( 8 ) Sua, de 26 anvs, fadri-
;a, de tilus.


Dia 2 Novembre-Jaume Clirau Servera. (a)
Melindro de 70 anys, d'u-
remia.


Dia I ,, Antonia Vives Moyb, (a)
Polla,de 41 anyicasada, de
i rippe.


Dir 5 ,, Margalidr Carrid Amorbs
(a) Paida de 61 any, vitida
mo r t ii a tu ral.


Dia 8 ,, Juaii Massanet Cabrer (a)
BarriS de 16 anys, fadri.
de Afecci6 cerebrat.


Dia 9 ,, Maria Angela Pornar Fla-
qucr [a) 5on Dutfi de 3:{
any5 de grippe.


Dia 9 ,, Maria Esteva Flaquer, (a)
Xina viuda, de 30 any$, de
grippe.


Dia 9 .. Antoni Merauida (a) Gra-
cioser casat,' de 4i)'anys,
de pneumonia gripal.


Ren~m 4 homos i 13 dones: Total 17


niera fadrins.
Dia 12 ,, Mateu Sureda Garau (a) Ba-


laguer, viado, a m b An-
tonina Cant0 Blanes (a)
hiossons. viuda.


Dia 17 ,, Josep Fla iuer Alsina (a)
Mango1 viudo amb Cata-
talinr Massanet Venys (a)
Niva fadrina.


Dia 19 ,, Jmcp Pic6 Fuster (a) Pic6
Fadri anib Aina Maria
Forteza Fuster (a) Asdora
fadrina.


Uia 19 ,, Iiancesc Ginard Casrellas
(a) Fuya aiiib Maria Bis-
hal Carri6 fa) Caoellcra .,
fadrina.


Diit 9 Nbr<.-Jauriie G'iiard Ferrer (a) Ca-
regol fadri anib Maria Su-
reda Serra (a) Coronella,
fadrina.


Total 6


Una Senyora deia un dia an es seu hi:
-No se perque no te cases amb n'EnrC


Si PS uii Angel.
-Si que hu es, per@ se pinta.
-Ai, cararnba.,ii quant has vist tu niai un


queta.


Angel que no sia pintat?
I_


An es Jutjat h i comparegiieren dos homos,
un d'ells convicte d'haver robat u n jac tot
espellissat.


El jutge dernsfind a! aim: Bono, ci que
trobau que ptidia valei la prenda iobada?


-La prendn iiie costa, fa deu anys, ,vint
duros; despuer la m e rcforinai-en per vuit;
llavor ia vaig fer airegiar ail es ;inkxer per
tres, i darrerameni e;i i a i g p a p dos n i b per
unr adobs. Aixi, ido, frob qu: es jac tneu val
trenta ires duros, qu'es lo que jo soin bagut
de pagar per ell.


--iNo tens fret, aixi coni vas? digwe un
ben vestit a unritre tot cspeiellingat.


-Manco que tu.
= N o pot ser, digut aqueil; jo vrig ben


abrigat i t6 dus sa caniia plena dc forats.
-Id6 perque hu veges, A tu es fret te


queda dins e8 cos, i a mi ni entra per un forat i
hem surt per r'altra


JOB


ara&s
9c Fen * " C S
rcrrer i 3 u reda