AIS Suscriptors . , _wc_ D e d m demsnar-los dispensa per )a tardansa en la aorti,da...

AIS Suscriptors
. , _wc_


D e d m demsnar-los dispensa per
)a tardansa en la aorti,da d'aquesf n.'
de LLEVANT, qu'obeix a haver h a g u t
de geure.tambe.dursnt una quinoena
de dies atacata del ".grippe*. EE uiia
'crdsa que tot -hob compreiidra per-
, , . , fgctament . . ,i , . esperam m o e ho, Gspetiaa
ren


., . LA RrDnCCfd
, . . ~ . . . ~ . . ~ . . ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ ; R ~ . . . ~ t:'n,:n.
..-.. r..- ~ ............................... .


Rerum Novarum
' ' Del rifat actual deb Obrers


XVllr
Dignidat de la pobresa.


3 9 , ~ A n els qui no tenen bens de for-
tuna IWglesia Ieo ensenga a no tenlr coin una
deshonra, com tampor I'hi te Deu, In pobre-
sa, i a no empagayr-se d%aver de guanyar-
se la vida traballant. Tot lo qual fou confir-
mat amb ses obren i fets p'el mateix Jesucrist
Senyor Nostro, que pera salvar als homos
s e f e u p o k e essent ric#*J i encara qu'era
Deu i Fill de Deu, voigu6, aixi mateix, mos-
trar-se i ser tengut per fi l l d 'un menestral;
i fins i tot, consent1 a passar una gran part
de la seua vica traballant com a tal. ;A'n ('8
aquest el i u ~ ~ ~ ~ s O ~ a l ~ j i ! l d c Mar;nl El qui
tengui q u e s t axetnpla divi davant els ulls,
compendrh millor lo que segueis; aiso es:
que la vertadera dignidat I exceleiicia del ho-
mo erl les costums, es a dir, en la virtut con-
sisteix; que la virtut es patrimoni comli a
tots els mortal:. i que lo ma!eix la poden a!-
cansar els a!ts qu'els baixos, els rics qu'els
pobres; i que sols E les virtuts i al merit, en
qualsevol se tropiguen, s'ha de donar el pre-
mi 'de I'eterna benaventuransa. I no tant sols
aix6, sin6 qu'els afligits per alguna calami-
dats'hi veu mes inclinada la voluntat del
mateir Deu; puis Jesucrist anomena bena-
venturats 6fl els pobres; arnantissimameiit
: i *


-
j. ? :I;. i


crlda cap a ell per cqrwolsr-los, als qui. estan
en algcin traball~o.af4iccidj iicrls m&&batuts,


dels pobres, i els \;iiS se dobleguen a rer be-
nignes l els altres g~,siir,humils. l d'oquesta,
manera, la distancia qukiitra. uns i altres
voldria p a r IH soberb@$, S:aqrsa, i no hi
hiillra dificultat e11 copsepurr, que 8"unesquen
amb un.e$tret vincle',d'amt$tat una clasde
amb i'aLtia. . ' L . ' i ,


. ' XIX ' ,
La vertaderh' f r a t e r n t t


4O.-AquWes dues 1 los$es,,si obeienan
CIS tnanameiits deJesucrist, nosols eh amis-
tdt sino en amor vartederamknt de germanr
s'uniran. Perqui sriftiian i combendrhn que
tots els bornos sen'ie cap distinci6 'hail estat
creats per Deu, Pare coma de tots; que tots
tendnixen al mateix be, corn a fi, qu'es Deu
moteix, 6nic que pot d6nal benaventuransh
petfecta ais homos i an,els Angels; que tots
i cada un han estate per favor de Jesucrirt
igualment ledimits i alxecats a la dignidaf de
fills de Deu, de tal manera, que nosols aellr
amb el s, sino fins anib Jesucrist Senyor
Nostro, primogCnit entre molt# de gerrnanr
els-e lliga un parsntesc vertaderament de
germans. I aixi 'mateia qu'els brns de natu-
rslesa i els dons de la gracia divina pertenel-
xen corn6 i sense 'dikrencla ajguna a tot el
llinatge hum8,f tiing:ic, a no ser que -'en fassn
indigne, serA'desfrer6dat dels~ bens celestlals.
Si j l l s , tambe lierEus, hereus aertadwa-
nient du neu i cohcrcuspmb Jesucrist.


Tal es la nsturallsa dels devers i drets
que la filosofia cristiana ensenya. iNo es
veritat que en brvvissim temps pSreix que
s'acabaria tota Iluita, aont en la sociedat
prevalesques aquesta .Bodrina?


, ,


(Seyuiru]
e ~ ~ - ~ ~ , . = _ -,'--.. miT.IRl-0


JANC EL MUSIC -
(Acabament]


Ai ondemAeojancestnva Qevsnt el jutgc
L'havien d e jutjar corn a an IJrdre?&n tepur.


Id6 perque bavia entrat all6 mCs que per
robar?


El siildic del poble i elr jutges el miraven
fixhment amb ulls plens de severitat, quant
estlguk davant ells amb el dit dins sa boca
amb elr ulla esglaiats de per, petit, mngre,
arruinat ... LCom jutjar-lo? iSi encari no tonii
deu anys i per iiiiracle se gontava dret! <Tan-
car-lo dins cI pwili? Puro, era precis currct-
gir-lo! ... Que'l guardi6 el s'enduga i I'assoti
per fer4 perdre s'inclinaci6 a robar.


Cr'daren el guardii Stach i li daren ordre
d'addtar-lo. Aqiiest preiigue an en Janc corn
un moixet davail el bras i.el s'enduguk an el
graoer. S'atlotell no comprenia res; mirava
espantat nom un aucell agafat dins uns filats.
Solanient quant n'Stach el tlri en terra iamb
la corretja l i peed un tuc esgarrifador, crid8:
iAy mumareta!-i cada vegada qu'el feria amb
la corretja repetia: i Ay, mum;ireta! sempre
mes dehihnent fins que calla i iio crij6 jx mCs
a sa mare .. iFerGso5, jutjes criminals! [Perds,
criminal Stach! Q u e a'atrevcix a pegar aixi
ai1 els nins? i l an aquell qui era tant ftac que
no podia respirar!


Va'anar a cercar-lo sa mart i hngue de
dur-lo-s'en en brassos. El deixa daniunt el Ilit.
En Janc no s'en aixeci mai mCs; al tercer dia
casi no alenava bris de sa pubre flrssada.


Ler oronellea piuiaveii davora els cirerers
que creixien davora la caseta; un raig de sol
entrava per la liiiestreta oberta i banyava amb
sa llum daurada sos cabclls raulls i sa cara
enmagrlda. Aquell raig de sol era un cami
p'el qual den anava aquella animi:b cap an
el cel. Era herm6s que al mauco i I'hori de
sa mort li aparegues una. via ,ampla i Ilumi-
nooa. ]Sa vida havia ertada uii caininoi tan
eitrct i espinos! Aquell pit o p r h apeiies res-
pirava; i sa cain semblnva beure una miisica
que venir de sa fiuertra. Era13 I'liorabaixa. Els
nins cantaven tornanl d'espigo1ar:-Oh! da-
munt eln prafs, veils prats,-3c I'Abufera ..
idel torrent sur& coni un inui:nriri dolcis-
sim. En Janc s~i i t ia pei darrerd vrgada cantar
els camps.


Sobre la flnssaalu, a i SULI costat. hi jeia e1
seu violi de c1,isca. l k s o p r'ii.lumini la
cara del nii i i n u r i ~ ~ ~ ~ c i ami) CIS liabistremolo-
sos digue:


- -iMu mare!
-<Que VOIJ, fil let meu?
-1Mu mare! .. jA4e doiiord el bon Deu un


violi vertader?
-iSi, que'l te darA, fi!l meu, ei te d a d -


responguh sa mare, per6 no pagtre dir res ids;
-I , ~ ..,.


e dolor i gcmegava:-iOh
.. io11 Senyor! 1 caigue da-


t rn un plor esglaiador.
t, la mira'l petit. Els ullr
oberts i fixos; sa cira


Torna la daniiala i el cava-
ava. Ei cavaller deia:-lQuin


-il qurW gent tant mlisical-afegia la


-Es tant bell trobar aqui talents artlrticr
Srityoreta.


i protegir-los!
. . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . _ . . _ . . . . . . .


Daniunt ia tonba d'en Jane hi murmura-
v w eib aesniais.


L'euid emia r einant
I


---P--


En e ; 11,' prop parsat donavem conta del
piiricip< ae i'epidentia de la 'grippe. .adins


' iriia i cum oe clesairolir. Quaiit escriguerem
II croiiica ueiern que se pirsentava de carlc-
ter briiiyne pero coni se v i per i'aiiunci iiior-
%uori put~~tcar nu era tant benignr coiri dcieiii,
i r s que ]a teiiieni tis originair a iiriipreim
quaiit ocoiiegue rd niori citada.


Aquiia beieni que s'entregava; I'ainia i
inoha de pobler ertdveii presus du'n p h i c
txiiaciiumiiii per tu fort queren assuratr,
per6 a ~ m , eiicaia que n i ~ s vrsseni la rui-
xada daiiiunt, suporat que caoi tot el vecin-
daii navia rhra% alacat ari el 1116s dAgust, no
ienieni is pur qu'els denier pobleo. hixi es
qu'ci p d b ~ no b'dlUia d'aiisi ai cine, iti ire-
qucnia: eis cales, n i coniprar en ies cases
wAii iidvta m d i t s . L'A,uliiairienr, tanipoc
nu'i: ieia cits, tic iiidiieia que quant el s e g h
tiuri:t uiiie, c n piriia ces.10 dernana que
s'cxli i'~ii.~sbcii b niides higieiiiqucs fins an
el j J U l l i tie ,IJ pLi i i i r t rC i'rrta&& dins els cafes
s'eri i iyuc~cii eis wines, de id ~ e v a prvpuri-
ci6.


Rc;, *a !cr;ip~ctat s'acostava, s'acootava.
L e i I I U L ~ de! i i ~ , g e Inspector ae sanidat
cioiiiivc:i .:::rop die 140 atacais i de cup so-
L I L L \ ~ . ;:~II,J u : ~ & tdpoera lriesperaua ia niori
ua b. L!i, . . i ir. i i d i i d ~ , , ~ , i i ~ ~ , i uc iiil , iv1iq:ieia
i.;iva, io y u d uwpii i!e poi ai vrciiiuaii i
Ub..gd ;i i;:" ai~t,.k~A&ila~ :i pciIUiK leb t l i l l lr( l
i i w c . x : t w e Z . t iwi iiioic una paruua de
tioiics juvca, i nriii ariibat a un panic inncts-
ciiriitie: ei yuuie u t a cuiisteriial i cerca
1u1s eia i i i i i i~ pcuiuirs p a rviiai er perill.


:i'*


i ~ I .t' ~! u i o .:ti <I i;rtul.re i'lnspectur de
.,, I ,,. Giiiticitl ijiailcs ii;: anat donant


i s i i i ; x U r dci r)." d'atacats i molts
i:, i i grippe.. Segous les no-


L: U I X iii i:&via 127 atacats
,, :, 21 1 , ,, 136: , I


. . ,. ,~ -,:. ,, ~, 1 3 ,, i mori-
m0:h %m% i Na .itiquela Fava


El Cia 2.: si id Id iiota de 122 atdcatr
I , ,, if ,, ,> I , ,, I , 110 I ,
I , 2 % i-?:, ., 1 , I , , I 97 ,,
I , , I iJ,, ,. ,, ,, , I 95 I , . . ,


. i r i q ~ d i,epidcmia anava: dismi-
ixi sin0 que molts sols no


aviaaveii e, ,~&ge, plr i i ien purgants i maven.
ti dia 27 hi iiavin 21 atacats i mori Na Bar-


bara Mossona esposr de I'amo'n Oabriel
Tasa (jove) i altra volt. el poble s'alarma,


e16 mult inks a I'hondeml el dia 28 en que
iguks que hi havla 81
Catalina Garcias Foiit,


ceulic $1. Garcias, i erpo-
tge D. Rafcl Blanes Sari-


dia una joveneta
, qu'estava Iluga-
a malalta i ade-
a d e n Marti Xe-


ret. Tothom queda
hague dos nins


partes acusaven 80 atacats.
9 , 85 I ,


4.; ' ? , t&-~ols ;ni hsgue ,. . 83 ,,
Mi @Q ..p> ..,at Eld p9 havia estnt grossa per0
]Oven$ nes, ia 7. de Novembre de bon


mari ja*Uigueren qu'havia morta D.' Maria
Sancho Sureda (a) Fill8 de I'amo'n Miquel
Seomtafi,,ilu.Wta jova i robusta, i adamks
76 atacatr. ,El dia 2 r'aumentarcn en 16 els
rnalaitq,!pl @aaa,3 s'en jagueren 14 inks i el dia
4, 18 mer: 1 el dia 5 qu'er quant escrivim
aquextet notes-emam que no se te el parte
fa-ultat/u,, pi , ha moita I'esposa de I'amo'n
Juan.,d'es Reco, dona robusta i grasaa qu,ha
dClbP1 de conrternar el poble.


A,i& tori , l e note6 preses de Jepidemia i
contadu tel corn han anat rocceint.


2..
Parl&m.'qa un pot de le1 mider adopia-


der. Per de pronta ia'hem dit, que de tot d u-
na cap inida'se v i prendre, perquc \'a lama
no h@ia cundit encara dins la puDiaci6, ines
desprb ,dels. dos primers m o m inniediata-
metit, el dia 22' COctubre mateix, se va
fer fyiblicaf aquest preg6: 1.- que ningu
cairevesc'a.;i ,tIiar aigos miter p'eis carrerr
2 . 0 ~ Quedah Drbhibides tola clasrr de fun-
cibns de teatren i demb reuni6nr publiques.
3.er Que nu pengum ller eis qui ebtAn buns
yrique p u p babtar p'els malaits. 4.11 Que no
se vajs a irsar la curona a casa deis IIIOILS.
5.1~1~ Quan aquesu 10s s'eiiduguen an el
Cememeri iu, iiies prert possible I 6.e que'lr
qui qcersitin assistencia avisin a la Sala.


Toth,om obel' aqueixer urdref, de inanera
qu'an elr casinus acdianiutiaien scs cadirer
i els,qui h I . v m prenen de diets io que te-
n m gust i surtrn, Ningu a'hi asseu. Casi niu-
gu se virita, eis rn+laits mu cerviis pei la
gent de familia i ningu va a veurris. ' Lrr campbnei tocant a mort, o combre-
gars alariiiaveh a i vecindari, especislincnt alr
nial*irs i desde el dia 29 nu ~iaii LOG+< pus
cu i~ i~rega is pi 4 itivrt. Toi va a 1:s beige;,
peio e : pu@~ ]a 5e cuida d'escanipar ies
Iluticles.
el d i i 3t se va publicsr t w b i ' per itiedi


iIi,,ciida: l,?: Que tots eis vecirih: se pruvcis-
hi in de l1rriya;dei fer fogarbns quriii i.Ajuuta-
i1,ient. 110 senyqli.. 2 . 0 ~ Que'ls qui iiajen esirts
iiiaiais nu surtiu de C I U L V ~ tinr qu'estiguin
bonj de tat. 3.er Que totes les cases que
twguin uii cadrvre avisin tot d'una a1 batie.


Que'is qui. nrcesritin auxili acudesquin
a ia'Sala.


EL dia 2 #e Novembre re don6 ordre den-
cendre fogar6ns cada u davaut cassevaal toe
d e cdmpana a lesrct del verpre. Els caminerc
p 'ds caps de cantous repartien romani I un
paperet arnb sofre, i el pobie a I'hora senya-
Iada cregue de bon devcrer. Sc pot dir que
tothom, rothom v i fer el fogarb. El diumenge
se feu una cridn donant la gracier de part lie
I'Ajuntanieiit per haver correrpost totliom a
la iovitaciu-i convidant per siguir Lent-ne el
diiiuns i el diinarr 1 an ques t s dies se feren
encara,amb me5 t k l i t , oe crerni moita rnes
lleriya veida ainb una fumasra de no dir, i


stirant molte.lofre que I'Ajuntament donava
agelr~ptncsque 1. denIanaVcn.


, j


*'*


Sacaridat crlrtirna ha hrillat per saau-
aencia. Nu rlibkin si la, por ofuscava el cor i
aprgava la virtut u que, pera iuthom aficat
dins casseva ningu volia ajudar aiiiels demh
que se veien abandonato de tolhoni. Mos sap
greu haver-ho de dir, per6 la veritat crus i
dernua a vegadeo te el poder de llrvar la
cenra de damunt el caiiu i se converteix en
un be.


A D." iMarlbngela Blanes, ningu la volia
posar dins el baul ni dur-la sen al cemcnteri,
ni amb dobbes ni sensr. Tangue que ier-hu
r'esfosser amb proniesa de boiia retribuci6.
D.' Maria Sancho (a) Segretaria, mori cui


sense assistencia, i la s'cnduguerea uns quanh
mediants 70 persetes de propitma. Si aixb era
entre senyors'ara figurau-vos lo qu'havia de
passar entre pobrer. A na Xarelo del wrre
Nou, son pare mateix hagnC d'anar-mi a
cercar el baul de cal fustei. Elr veinah, .,&-
dats per aidar no volgueren acudir i son pare
meteix I'hagut de posar diu8 el baul, I per
evitar qu'ell mateix la s*en haguks de dLir al
cemrnteri, acudiren al bitle qu'envi6 ais cln-
pleats de la Vila, que de.mornent re resistlien
i sixi corn Deu volgue las'en arribaren a dor.


Tot aix6 obligA nl Ajuntament a ceic'ar
medis, i st: pens& en dur el carro que se feia
servir per dur elr morts de la Colonia i aquesl
avui, pincat d: negre ii amb unr~tela 'negra
adamunt amb quatre faaillz er*el whicoj qua
%'emp!<ii per endur-%'en eli inorts. Per Wr lot
lo que sia precis en la,conduccio i desinfcc-
cib de ia casa r'han anornaiiat,quafre itonto&
quesrii s'Eafoser, i'amon'n juan janeca, i e;s
do1 caminrrs municipals eii Xtsch Ksij .i
n'hndreu de sa Font Cllenta, els quals ainb
retribucio extraordihaila re cuiden del servici
expressit. Per la desinfeccib se nomane una
Cornissib, essent el qui s e n cuida activainent
el retcidor D. Bartoirieu Aisina, Caixer de,b
CaixLRurai. , , ,. :


iAra s'ha sentida la necerritat ' e cbddfrtdr
uii 'coixu pels morts corn ja proposa i%ny
passat el batle regbri D. Andreu Femeniarl


Tot lo contat, es inoh trirt; ercarrufa, per6
I'eduuacib moral del noetre poble no dona
mes de si. Educaci6 no r'en t!, n i s'en vol, ni
s'en vol donar. El poble no la coneix i no
I'estima i els qui haurieir de donar-la-hl, flb
n'hi volen dar, clar i Ilampant, no n'hi,volcn
dar. Co:ta dia r'en tuquen les conseyuencies.


Deu vutla aixecar'k &re '1 noswe poble
i de sobre eis d e m h el castic anib que mos
assota p'els nvstres pecats.-Ainen.


_i. ---------- -* -u-a.- - _._, ~~~ ... - ._-


Sobre l'e11quosta
.. ._____


AI pubiicai en e1 1112s de Sep:embre 1'En-
q u t s a suliie quesiu i is a resoidie ainb ur-
gciici i p:.i i i u b t r u .Aju~~tatiltiii , varrin dir
que comensatirili R I m i i c d r le8 conlestaclGjis
al quesiionai: dr:dr P I p:inie, n." dt: LI .E-
VANT corres;,one,it a:i ei in& de N:~vcmbie:.
Noltros cr>:ie;n teiiir fuies ics Co:ontes:aci<:)ns
i poder tirar env;iiii, pzrb I'homu PTUPO\I i i
Deu disposa, ami es qw, dcgut a 1'epide:iiia
reinant no lc:i;:ii mLII wi ie t que periloiIglr
el plas per itlD cwta:sr lc!ut i$ h i s d findl d ~ l
present inis.


No es qiie :io ksj.i dat ie3uital l'eriqxsta
esmencada. L'ha Il>~:tdt h i s ayui, gros
que iioltros no iz+xa 1. SU!l &IlOlt p0;s el3
qiie s'liait negar it worr:bui!-iius, io qaai
mos obiiga ja a ri'rfieiciar anib tot ei cor Id
bona voiiiiitai a:nb ,;:.le CIS cappstes d'rirti
s'han prcstdi a ct)nt,.:irrnus, i les atenciirns
de fa major paii d'ells rebudea. Mes ata-
cats alguns de qrippL., qurnl haviein d'a-
nat a contesiar-ioa i atacita lioltroS tyinbk
durant la darrera decenu del mer d'Octuilh,
no es astot posible qbtenir Ics contcstocibng
-
de tot-horn, ni fer totes Irs .vib:iti:s pujccta-


L des. Per aixb es que ... *:!It:
si Deu permet qui : l'~!;.:dei
prunta. tal Yolta no e s ~ : r . i i . ic
sin6 que ai rltre
mensariem ja la


U n poqutt m6s d e pasicricin. id6 de p a x
dels nostres lectors, i si Ucu hci VI^ tot niri-
bar%


A, F.
Q-C?S??;T: ~ 7 V Z Z $ . 3 2 r ~ l E


--
S U S S ~ ~ de 29 do SBpksmbra 19 i f


t in t .
L. he Ilegi i aprovi I'aera deia sesb~o anterior.
4. Fou examinat i aprovat m i conta presentat
.Guillern Oliver Yoiiveilas dc 202'60 pts. do j a r -
s mmpleats en la custodia delaeampa rcordnnt-


81. 0 pngement :irlctipitol c o i i e : ~ p o i t w t .
3 . Pagar a1 Jrgretari net prsaotca p ' d ~ gaston


de vialge n Maoauor per as-islir a ( : ~ r t e 6 Juntes.
I 1.. QuPdur enterals i contoriw .t'iia?erse Setn


eldia 97 d'ilqueat mas i'eaoritiira n ! ~ i a ~ ~ i a l de eom- I pra nfrvor d'aquesta Corpwrcio irtuittcipal de la
I eaan D U U . 17 del earre de aa Plaaa.


6. S'auordii p'r uiiaiiin.idat doi1.u iin vbt de
bonfiansa a U. Hafei Manes Toloan ptrqutt en re-
resentacio uei Ajuotamrot u'antrrrviati a m b la


Eotu nnyir de farrocarriis perque de comun acort
rectiiquin el pla<iSurhanisaoio de In barriada d.a-
prop ue I.Estrci6 drl fcrrucari 11 c u conarruccio.


I no haguenti niea a tractar ei SF. Uatle aixici
la sessio.


Soasio del di& 6 d'Ootobra


3. Donat conta d'hlversc cotnsnsadeaiesobres
d D 1 8 p m i n s vecinalw de Sa Torra i S'dlqucria
ieliaa'acord.4 cvmunicar-ho a la Diputacio perqui:
L'Arquilccte provincial iiisprcoioiii lea obres (id
ref.rencia perque pugui abonar-sr la subvrrici6 ue
1a:Biputncio.


4. Aprovar I'extracte dels acurts presos per
: I'Ajunlamant dlrrunt e l Srptembrm i enviar-lo 91
/ 8r.' (lweroador.


6. S'acordi la dislribuoi6 de fondos p'el tnes
COrrenl.


' 3 4: Qw'ls reeaudadors municipals de 1911 i
1915 preaa"liu1esliquiaacioos dd 188 rreaudxcibna
que leoguereu a #on carrsg.


I nopapent-hi res mea que lraciar a'aiaicii la


Sessio del dim 13 d'Qotubee
j sessib.


Preaidida p.el batie D. Bartumcu Estavr i anib
assintetrcia tlcia 'i'inaos 518. Frmenias i Cnsellaw I
el8 liegiiturv Sm. Llnbrds. Niera, Bworos, Alsiita


i


* L L I V A X 1
.-___


trvt i a m b *snisteneia del linent SI. Caselias i
deln reqoui'8 Srs. Carrib, Nabot, Eepiuoan. Riera,
L l i s b r e ~ i Alsina st celebrii IH sessi0 ordiiiarta
acordar, t- re:


1. -49provar I'acta de la s r ~ a i 6 nntarior.
2. Que ia coniissio 3'oliii.a vagi a senyalar


I'aiiupnci6 demanada prr N s i f a l Xaineua Lliteras
per cutt8truir una ptrct a Sa Grauje iliudaut amb
el eami de S'Esteiiica


3. Que lea oficinna drl Jutjat municipal passio
a la cas8 n.' 17 del asrrB tie la Plassa..


I n o hagueiit-hi res rnee a trnctar s'aixecii la
smssi6.


Ssasio del dia 29 d'0etabre
Presidida p'ei bail? D. Bartonleu Esteva Fla-


quer re celebii w'wi6 de segona (convocatoria a a b
assistenria dels Srri. Gasellas, Espiuosa Carrib.
Rabot, Eiora. Linhrks i Alaina, acordant-se:


j . ;3 p ~ o v ~ r l.s,cta de la srssio anterior.
2. Examiuar i apiovar nn conta de I'Agencia


Foro Ualrar de 110 pts. p'eis trcball6 realisats rc-
latius n I:( ldrninn del Hospital do Sts. Kosa acor-
d a n t pagar-les del Lapilol d'lmpreviats.


1 no haguant-hi rea mer a tractar s'aixec6 la
seas10


.... . . . . . . . . . . . . . . ........................ b;s'is) . . --A ............. ....................................................


C K 1 4 1 G A
CEI D B G A - f l O S T R R CH)


-.-**I.-


METEOROLOGI -\.-La quincena pdssada
ha scguit, coma p-opi de la tcmporada rardoral
a m b molts de dies homits xalocosos i bastaots
d'aigueta no molt torta, per0 qu'iitura la gent
deicaino deooder ier feinu. El din en au'cscri- . .
vim aqueixa C ~ C I ~ ~ C P ,,IOU prrsi,tmtm2et coin
en dirdes d'hivcrii.


_I_.__


ACRICULTC:~2.--.:¶oits son ji eir qui
ban acsbat de t reure c i s moniiittis; aigunr loa
ban trobats puori:s causa de l 'humitrt . Ara
se cullen olives etr la rndior part de possesi6ns
ier?ablimcnts d'ollvdr. 1-ambe Ir gent se dona
pressa a sembrar ap:olitant CIS dies de bon so1
encara que rien pocs. -"___


PORCS GRASSO:i.--Uurant una twipo-
radeta estigurren sense p:'sar porcs I causa del
coiifiicta deis enibarcadurs ainb I ?\junrament
de Ciutat. Ara de IIOU se scgueix pesant, molts
ds porcs cadi vcgaua. t l s Ptcus hati baixat u n
poc prru ciicarn se treucn niuita de dobbers.'
Enguany a la vila d .Aria li haura entrada una
riquesa grossa per aquest cap. Gracier a Deu. -


MALALTS.-Ja va iniiloiaot, gracies a
Deu, do la malaltia reinant el nostre boil amic
i company de Kediccid D. Llorens Garcies
Font, farmaceutic. Derpren de la mort de s'tf-
posa. r'hque de jeure inmediatamerit i arriba
a tal punt la srvagravadat,que prcparava ja a be
morir i arretgli totes lcs coses iernporals i espi-
rituals, per el terrible trarphs. Eis metges el
veitn ja perdut. Vengue per consuita D. Mi-
que1 bureda rnetgc artantnc resident a Ciutat
se deman i desprer I'assistencia del metge d'a-
qui D. Antoni Solivel!es i entre cis eriorsor de
ia eienciai I'aiudd de Dcu, s'ha conseguit por-


8
-_I_T_) ____~__-_..__I__.._._. .


S 'AUTO .JA Y t j TORN.1 .-4riiiociarem
en P I n." assat la c r i d i que s'haria l e a de la
t w u a d i le1 ~4uiomOvil q c c 5 el trajecte de
Manncor a Capdepcra., .Uo d u r l m k qric dos
dies. El primer 'a arrib; en retr6.r. .?I endcma
ia sa Dassir mo I t tart i no arriba a t e i i i ~ ~ a n el
iren ( n o torna mes. Be que va fer. iP'er anar
t i n t malamentt


?K)VEL.LA NOVA.--El darrcr *n." d'r-
quest sctmanari publica eTenorios,,, una co-
media e o tres actes de.J Ftrrer i Codina. Son
preu 0'30 ptr.


NETEDAT.-.-h era u n poc grossa Ja bru-
tor deia rentidors i abauradors. Ja voliern cridar
l'atencid drl batle per0 iquerta setmama una i
d t r e s'hnn fet ncts. Per6 cal ;que tambc s 'hi
fasss la cokada que condueix I'iigo de I'abeu-
rador filii 11s rentidors .Ferque hi ha brodei
nmb q u a m dits de ilim i porqueria,


1 .


_s_


El dia d& del pidxinz me's pasrz t , baixd
a1 acpuici-e i l z edit d - 29 onys i 'esposz de
D. R z j d BIanes S.incho I)." <;atulina Gar-
cias Font. ;


Niifeiil H h q u e t i e a inesos q u ' c ~ z C J E J -
da i l z vida li ,soniriu, i i n b lesscues l1uissor.s.
S o n cat-actev bondadds l a feia . / i l k a ella i
als qui amb .Nz habitsoen, captnntse les
simpaties de qiranls prr una sola oeg.zda fa
tiactnoen Que l j ru L'zja prcmizdz zinb el
premi dela justs, i doni a ron esfiir, p a x s i
denids familia el consol necesiasi per sopor-
till tal $&aka.


A. C . .S


ViCictlrnJ de In IilJLc'xZ md.tlz;J. mwi cn
el Scnyor el dia de Tots ,Y.?nis /).i' .!Jarin
Szitcho Siireda a 1"edat de a9 a n y , .


Poc temps coni feia qiiz SI ri.zre /!.z:!ia
morb, e1.c elfa el fiuntal que s v s t c i i i ~ SJ CJ-
sa, rendit com estava sonpar-e dins cl llic,
m.zlnlt dc gt-avedut e igualiizent n7aialf.z 11
ti.% j a vclla yu 'amb ells vicia.


Deu q u i ' e s sobie tot dispcin lrs C O S ~ S corn
vu1 a coin creu qu'esta be i xu lii ii1i.s q i i c con-
fbvmar-se amb sa voltintat.


Rdbiga la seua " remi l is 1 r.upressid del
nosfre condol.


A . C. S.


-4. c. s
4 L L S T A W T


I


I


@
Orandes Almacene


I ,.,


Sastreria Caniseria Merceria Zapa!cria Pa'leria c
-; L a m i a Pasaieria Lenceria :.


Generos de F'unto Sederia.Ariiculos para Viaje ,z


I - -- tREClO PlJO hit 7 k 11. ISM HI B ~ I M M 217
i i "0 CGMPIlEU CAFE


que no passeu nbevS per 61 botiga d'en


JAUME CABRE6
qua'l t4 bo i Prase


Ail& bai bobarau tote easta de
eomestibles i a tot pr8a


b r r b de Antoini Blanss Juan - Antes f'uput
AI i i -~OS , ~ ~ E R I ~ U H E S , PATA ZES, clr .


F A a : M A C I A


C A P t 3 - O T I G A
?EX EN I\IILI.OS CONDICIONS QUE SA D'Eb


Tota casta d articles, comestic,s, -galletas, etc.


U. C A C C I Q
TE DEP0S.T DE MAQUlNFS DE COSIR


CS REFRESENTANT DE SA PERPUrlERlA


P & P ) I I I & J C Q F c ~
[na larhs iota Cirlmatnis erinls. Bandmies, bilerrr, 8h.


1 IHEI,'(.'IO: :.: ALCARIOT, 3


Parroquia, 7


- A R T / % -


Ensaimades i Panets
E n Iioch se troben mill& quer Ir