i besenari grola-veu de I' ssoclaeFb '~~lnerva,, Defensor deb interessos morris i materials...

i besenari grola-veu de I' ssoclaeFb '~~lnerva,,
Defensor deb interessos morris i materials dmArld I sa comarca


Enquesta
_c__


Considerant que un periodic local ha de
ser I'intrepit fidel del sentir de la poblaci6 i


mateix temps ha de exposar a1 poble tot
quant cregiii per el l d'aita conveiiiencia, tant
en la part euonhlca, com en la moral, corn
en Ir admini-trattva, aixi es edat que t n dife-
rcnts ocasi6ns nos hem ocnpats deis probie-
mes que dins Art& tenim plantetjats i son de
resolucid casi urgent; i fins no fa molt de
teinps en un article s o h la conveniencia
d'abordar prest la confeccio de unes basses
per el consum sobre ulilid .ts, deiiidiiaVem el
parer i la colaboracib a ~ l e s persunes que s'in
teressen per aqueixes questibiis.


Mes un sllenci absolut reiiih en torn de
tal idea, I en canvi sols una petita fiblonada
al nostro Ajuntament sobre soil quleiidne
actual, fou cdp& a, inoure una for in inaror i
a fer sotraqueijar el carro de la puiitica local;
per6, com r . 0 es el nostre intent ter ubra ne-
gativa,slno ben postlva, no i n w c aigarad-s
Insulses, sin6 incitar ai t,eball, e b per aixd
que no quedarrin sallsiets deis cu.iirntaris
ptofnogi~ts. per considerar-ios infecunds, i
eacriguerem I'altrr article, ,J@prtis dels cu-
mentaris per calmar d s apasionaments sus-
citata.


hmb aix6 re veu d a r qu'aqui mos movem
mCs, per crltiquetes mesquioes, p r bdixov
personalismes I xeirdmeca de bugadrri , que
no per a l t a uestibns poliliquc;, per ideals
nobles de c i v h t , ni fiiis per quzstihiis qu'a-
fecten d'una manera directa i fonda al bon
regim del poble.


Es aixb u n caire de'la nostra idiosiiicrp
cia, qu'al nostre entendre no podeni canviar,


er lleig que sia, sino en les generacions


Idees al piiblic. i f . r sritica d? I'admiiiistracici
municipal, voiein aia aiiar a cercar medis rn&
pasitius, mes prdctics i dels quals ti'eii pugui
tiatre molt mPs pruiit.


Aquesf medi es la puhlieaciti de la present
enpuestu sobre tots eis probierntls que dins
el poble tenim plaiitetjats i medis prdctics per
la seva resoiuci6: An aquevt fi hem format
Ud Questionnri que publicam d s avall per-
que tuthom pugui formar judicl sobre els
problemes esmentats.


No voidtiein trobar-nos altra volta rodet-
&I di! eilcncj mhs curprensdm, aixi e q u e


F ufures. Per aixo es qu'en lloc de llansar


"


per allengerar la feina at! als qui els-e pertoca
ocupdr-se d'a.4ucsics questibns, no esprrardin
nos envien el S ~ U parer, sino que ies soitirem
a cami, acudiut al seu duiniciii per tenir amb
ells una entrevista, pcndre nota de la seva
manera de pensai soore eis diferents punts
ne1 questionnri i guardar desprb aqueixes


'' opiiiidns fins a tenii-&es totes a fr de puuiicar
les,una per una daniuiit aquest peitudic.


E . I) L q. dr qu'es ImlK%ible q u ' a d i g u e m a
toihom a dema.iar la uptnio, per6 iuinoin pot
donar-la; no regatetj;lrtgi a iiiirgd ies coium-
nes del peribdic, menlies alii0 diiesa de mires
vulgui einetre al public sun sentir.


t ' / i ~ e o i u t e s en selebraidiii amb totes les
persones qu'aci&iiiireut I ti uiia rndiirra di-
recie sstdii aticadea dins e~ liiuviiiiciii poliiic
i adniinistratiu de la luca&ii i aiiiu ~qudies
altres qu? poc o iiioli hdii dri1IOStrai ili.rrE-
sa-se en IO qu'afeete a l'adiiiinistraciu ,itdiii-
cipal, o en la poiitica rocai.


Tal volia, invuluniariainent, deixardn Adn-
se vioitar ai@ que dduria csaej-nu; eayerain
que bid yui sia, in.Js perdondid aqutw des-


i ciiiis qu'eii tot cos ubeirien rti cie:Jconeixem-:it ' dc I'dc~u.~cid p l i b L i p de tals pc,sones iiidl a
partidiaine de cup ciasse,. ja qu< tiiuguis su;a-
iiient pur i'amor a la iiohtia viid, 110 mimic il
el uolul politic dels visitars, wit) ei seu rriie
I seri6s prucedir diiia i'rngranaipc uc i'ddiiii-
nistracib local.


Ayueixa WqUeSYd d u m a fins a1 trenso m
d'ociubre. Fins an aqueli dia anirein reuiouciit
cuiilestaciuiid per escrii (.iiiiu quatsevut iteii-
p a , la que i i i t s idcil sia d l , u w ) de tutc~.ies
@crsuncs que hs vulguin dit ia eva I titis an
ayueil dia aniiein aiiotaiit upiiiibns de k s
persones visitadcs. Les culiie>idiiuiis coiiien-
saran a publicar-se daiiiuiii LLEVKST aesdr
el piimer numero de Nuvembre.


Deritjain qu'ei m6s pur patriotisme moga
el cor de tots els honsartanencsi tots exyics-
sin el seu recte judici, jd quc aqueixaeqrtes-
La pot csser lii iioiii.d per orieiiiar-sc d aqui
en avant, les persunes ao a yui lenguein
confiiida I'adrninisirasio dris inieressos de ia
localidat.


i


QlJESTlONARl
sob1 e cls problemes de m& urgent


re80~uCid d im ArW.
.- __-


l-LQuins problemes creu de m& urgent
resoiuci6 dins ArtB-LAmb quin ordre tro-
ba que s'haurien de dur a cap?


2-til prublema de les escoles. LEI I%?so~*
dria inmediatament? De quina manera? Es-
coles a fora vi!d o dins la Vila? Escoles uci-
taries o una graduada? Demaneria subven-
ci6 ill govern? Per la creaci6 de la graduada
esperaria Pedlfic! nou o interinament habill-
taria una altra casa per ella?


3 -Aigos, Corn resoldria aquest proble-
ma? lninediatament? Convertiria en realidat
els projecte del enginyer Sr. Sastre que feu
fer I'Ajuntament?


4-Continuaria les clavagueres ptibliqueq
Les acabaria de cop o esperaria temps mi-
Ilors? Fins an a quin punt les faria arribar?


5-Apruiitaria la compra de ia casade D.
Pep Alcuver del carref dels Cuatre cantons?
Perqui i'habilitaria?


6 11 ei jutjat? ~1 .I Telegraf? Feria edl-
ficis CXplC3jUS, sc-guiria Ilogant-ne, o apro-
filaria els iucals de que disposa actualment.1'-
Ajun t7 inen t.


7 - ~ l ia Carneceria? i I la peixeteria? Creu
qu'es:in be corn estfin? Aont les posaria?


8 61 la escala del Convent7La acabaria?
&I la veiia dr: la Parroquia? Construlria uclr
plassa grun d ivora I'Estaci6 del Tren. Des-
tinaria desde ara cn el pressupost municiprl
una canticfat anyal per les fires i festes a ce-
lebrar quant sinauguri el tren? SFeria p081r
canals a les teulades dels carrers ml.s centrics
i construiria les aceres altes?


9-Quins altres probleiiies creu V. que
son dignes de I'atenci6 del Ajuntarnent? I el
repartiiiirrrl sobre utilidat? fet enguany quin
judici ii I ~ I :reix? Ei refo:;nsria? De quina ma-.
nera? QuantP


10 -Si creu qu.hem de resoldre tots o al-
gin daquest problems, an a quins media
econ6;nics apellaria? Es partidari d'un em-
prestit punicipdl? Qusnt, corn i per quiiir
cantiddt? Si no e3 pamlari d : I'em?reStit,
quins arhttres carrega:ia per reiorsar eis in-
gresos, i no saldar ei presupost amb d&icit?


Se rebrdn conlestncidnsjins a1 31 d'Oe-
iubrs a La Redaccid de rLleuant4
A Original de
p, DbNIF' CAN0


e inspirada sobre tradi-
cion5 d' Art6


El producte integre de sa venta s'entregai-6 a l'hospital


Oemanau-la B la LLll3RERla DE FERRER I SUR'riDW, Quatrs Can-
d'aquesta Vila, r


h r , 3 i Plaose, 2
I - b


Un diu sens sobre perquo
M o n cor prova d'alnd'l vol,
I eolia cn si quimera,
Ti.esr.8'1 i' on de pol a pol,..
Descl'nquei/n hora ditrosa
itfare !sent p e ' l cor me doli


.:Vn sd que t@, ni que vol,
Que c ~ r c u ~ cerca i no troba,
Oercn.,. i no troba consol!
I a cada nova punaida
&five !sent p e a l cor me doli


t31tora'n que s'amaya'l sol,
I esperu en hori:a de fouca,
Adw.rnir soti druconso~,
Quail wti que la son s'altunya
Afa.willur6 a i que'm doll


1 en las llaipues hits d'lnsnmni.
Qunn no'ssent rnes quell mussel,
Si cstenc, febrds, loa mcus brrssos
1 me trap totsol, totuol,
&Qua tandrd lo nteu cor, mare?
$Quo tend& que rant me dol?


&erd que% rompd lea n'es
Quan col;a arrenc4*10ol?
(Aripru f i r m conipongid
Qui'plati~i son c(e6consoll


S o sd que t e l l meu cor, marcj


Quan nion cor, cansat. rrposa.


, , . . . I * . ' .


Jo 110 ad que tCI1lll~l.d, lrm'el
Lo mcu cor que tant me CON


MILO
I'hlma, Yepteo;hre de iO:8


Avicu Itu ra -
Si trzc!am de t r a f n r m s r es nosfro galllnt!


i nioniar-16 a bazse d'una rassa de gallines
altament ponadores que avantat in a res que


igud requkint e; niateix csmen! i es mateix
espai. m s drxerh tin bencficl mks crescut
que baslaiB per c5bft r : i r on tt'afge de ganan-
c'es c: pas d'cs i n ida nies i m e h de cada dia
a p e i f w i r Dar sa riisa i iiteedrer-!a rzclo-
nalnr n t ,


Si vcii6in tiw:(9 t s ga!iii e t.n malkrqui-
r.,.svcr!t~ e w, Iiwi C e k n i : presrntques'han
de aju ar t r ~ 10 que sirn fotmra exterids a
n'f! p ~ i r o dc la r i m a . qiie a iiixh:


Gz': i g;ii:ltia nip;t t ; ioiwt rlcgres, i es
mij:: I ~ J aigi?s vcrdosee: Cteaia gtossa,


tenim en 30 PUS cedany per gal f ina menjant


Utii!ada, lumljada a $e$ gilllincg i b@


dreta a n'cs ga:l; con\'& que tengu' cinc pui -
tes: Cy ra termeia; orri I sblanqu\.s i corn mes
grosses niiilor: Bec negre: C.?rnes negres i
solen tenir m o b vegacles sa sola d'es peu
blanca: Es gall iP grosses plornes caudals, que
Ron aquelles de sa c w a que fan cutva, i sa
gallina t i sa cova lla ga i recta: Solen pesar
a un any. ( 1 gall de 6 a 7 t ; x e s i ses gallines
de 4 i mitja a 5 i niiija.


ZAhont trobarkm, i d k galiines d'aquesta
rassa?


Si rerclim un poc trobarbm a cualque
posresi6 gallines i to'es dies serdn ben igiia.
leks; dins sa vows con:a:ca no vos puc dir
ahont ni hi h i perquti, fa nmlt de temps que
no hi he estat, pern si aniiu n n'es Caldawrs
de S a d .loan ahont e-hi hd twtrs c o w que
denoten que I'amo es estudi0s, e-hi t roba rh
tota i'aviram niallnrquins tal ~:o 1 1 la vns pint
a n'es pa'r6. i s .guiament a all es possesi6ns
ahont tenguin gustamb i'avirdin 1 hagin eslu-
diat un poc lo qur es la gallina cJni R pona-
dora hauran insiiilai la anfig? r:isI:i milllorqui-
no que es la que hawia de yoblar els corrals
mallorqulns.


0 be a una possesi6. o be a Uiia altre, o
sin0 acudint a las G,nr'J's ni.iroits irobareu
ous j)er puear, n bi. reprodrtctors que tractats
be, vos darlin ou4 per produlr pollets i triar
I'any vlcent seint nlals de primrra per comen-
sa s'esplotaci6, i sa vartadera seleccib 1 no
tan PO!^ en les frrrilies exteriors de la grl!ina,
aino en la tendencia ponedor.i it Fi de no tenir
cap pollet que 11.1 r n fii dc 53 galiina iiiiis
poneilora de totes; d'aixb ja vos i i o n x k rids
detells en itn drlo ariiciets qu'w 1ioarerio.i-
dat pUb;Lbid,


Suposant que \a tenitn gslllnesdela rassa
mailorquim, gallinetes elxerovidrs, totes ne-
p'rs. tie crrsta sa118 i vt riiieia i atnh ur:a taca
hlatica a W'S oreias q u e la fd ben carxtcristi-
ca; repassarem lo quc ha de ser el seu refujl,
la seva casa i procuraih que reunesqui tres
cualidats: orientacid. ui andwia srLfic;ent i . ., ~ u i : ~ 5r idat.


En quanta l a orkn'; ci6 d'el galliner; ha de
ser reseuarlat de sa trainuntana I ner io [ant


r


a sa a&4 benefactora del sol i prhipalment
durant I'ivexada tengueiit ses obertures a
n'es llevant o en'es miix dia.


HI m de fenir arnb conta que cada gallina
per rtormir ncceslta un espai w e no cow6
ala me8 ppt i t de 40 certiinttcs de llarc per
20 ceiniinvtres d'ainple; pri lo qui. cada IO
gallines necesitaran (i pt,sa:re,-i q u . bastj uri
metre quadrat; u n pa:a issb per passar a
recurr els ous, tenir rls poned D Y I d.,r-lo;
menjar els di<s que plou; rejiili:a. iiM; qiic 1.1
@!lines necesllen un galline at' 2 iiit'ttes
quadrais pcr i'50 de nltura.


Sa ssiub.ld4 d'un galiiiicr r q u .wix que
no sla humif, bin asoleiat, beri w i i i i h t sensa
tenir correntj d'airt! i que pugul w:hlanqui-
nar-je i ferde net per pievenir es llaparr6 i
altreu plagues que solen atacar elu galliners


quant se crien gallines en grosse escalr I no..
se du de lo mbs net.


Ses barretes per possar-s'hi ses gallines per
dormir conve estiguin totes asa matelxa rltu.
ra perque ses galfines sempre trien ses de
m6s amunt i si I esulta que no elii caben t o t y
Ilevonses venen bregues i algaravla que no


, dona res de bd, i sols gasta s organisme 11:u-
' tllmenl.
I A moltes poeaesions i casetes cer galliner dormen demunt ti !ledon& de sa clast& 0


dnmunt ciialque abre que estigui prop d'es
portal. I es pagesos dlven que es mllldrjeurs
de fora perque no tenen poi. Convendria que
se desprenguesin de tal creencia o a lo menos .
que se fixasen que totes ses galliner que
jeuen a se serena ponen m6s tart i menos que
ses qui jeuen a cobro, 1 si tenim ~a gdllink
b n net no ehi ha perque tenir p6 d e s poi ni
d altres animiilons, perque io tenc un galline
aont dormen ,50 gillines. totes mal.orquine8,
i mal el poi iii'lia tet p6r perque cada setma-
ns emblanquin ses parctS i ponedors i fiec on 1
zota- reba x.it amh aigo els berrots i es trispol
i appsar de fer j a cinc anys que ehi dorinen
galliii*s sempre i en numero de 50 elles van
tm alegres i 1 ontentes i fent tants d'ous que
d'ona gust voretlds.


Corn m6s vos cuidereu de I'avirAm mks
coiitr vos dona A, tota vpgada que hajeu
partit be?. Perque n'hi ha que aompraren g?-
iliaes fo nsteres quevenguereii d'una Cranja
aoicolri anht estaven respectades pitbr que
cap wny6 ; les posaren dins un allinerb nlal


j a qui! adem& de rcsultar poc, no reunla Jes
cualidats d'una proporci4 nivellada en matp .
ries axosdes i no azoades, i.aquells !res ant!
ma1e:s que tan macos eren quaiit varen ard-
bar i m i f i r e n de dins sa gabla, morlen list&
des cap d'un pnrei de mesos perque nlr I,# ~~
snberen ciiidar ni instalkren co ,dici6ns,. ._


Ben inslalats. beii cuidats i una WWa
rassa. donark semyre bons result its si ala
tracta d'uns inanera adequada al f i que 8a


orientat i humit . i estiranlos fort f r rm cs men. .


, .


persegueix.
En el vinrnt m6s tractarem de I'alirnetl-


tasi6 en el terre cientific.
Per avui res pus i a reveuie.


(L'amo de sa Clasta)
Septambre


ci *s,> . . .... S%.. ~ . & ~ z s a @ ~ % s 5 B ~


l a questici sanita:h


La qii:s.tib> d e I J :,si:ii: i;uhlisa 3 Espanya
esta rnalJmeiit: I ' i nc rvn ie i i t i I i i \-iruleniia que
e n aquets deircs dies h s pr& 11) e? demi3 de
rgrii:peu q u e r o t aquci: w i u cwre de pobleco
poble i deciuia! a ciuint, ha p:oduii tai alarma,
q u e el goscr;i, ha h a p ' de pendreunascrie de
mides eixiiminodas a cyitar la propagaci6 del
mal i p ocurs Isseva Iccaiizaci6.


En qi:s:ir a i'estrcnger, tambGse rumcretjd
si s'ha d e a r ullada aigunn epidemia,! er de-
fen-ar-mos de lu a w i rambi s ,~iaa Jonaden
disposici6nT eiicarnina.! .s a cvitar la seva intro.
duccid er ports i froiitcres.


Per P o que mos t u x a Arta hem de dir Que,
si bt I.c.tat sanitari es avui satisfactori.'no
deixa d.liiver-hi ua rerill de dcsenrol la da
colonies rriicrobiinei, I 3ta vegada que la higie-
iic &I poble e& coniF:rtainentaDand6nada.


Uo h e m d ' e s p k i i - a i els punts aoil hi ha
ah.:nd >no. claveguerec; fern&. as sol:^, ei2. rot.
5011 focus d. i l ikcciG p - r la c a u w d e l a deixadzso
arnb qire .\e i c i ~ c n Ialn dependcnciesi nocum-
plii.-sc cap dc ' e s t ~ r , , , i : i a i i i J ilisposicidnsquele)
nrdcna ices m u n i c i p l s i la llei de smidat
ordenen.


Per ais0 i - e~e : i 'iio m i t s c o m el p:erent. cfl
, ,' ' 7 - ,ibs,Tlut, !a minera corn


se pot d:, ':!r cumpii.iiarr a la disposici6 del
GoL..rn.ido: rcfereni.I la i x t a dels porcrde les
ajsolis de la v i h . &una ds tantesQispaici$@
. L L E V A N T I
~ . . i : pgucrrades. Son m,dtes les cases que tenpucnt
pocc, no tenen un pan, de terra per !er-kii a,ic!l
i s l t r e s tenguriit terra, no t enen a s i o l l s p'rque
@igu,sha ciiidat de k r cumplir ies di.posici6ris
sanitarieq n i fan sols e a lo relcrcnr a netid-11
d e les mateixes. quf' 6 poc co' tiria; per I(,
tant creinl. q u c cli tiin poc te nps corn ?,on co-
ranta vuir horer p~r jud ic~ i t s tanis d.intcrcssos,
es mclt dificil qbe si curnplesqui aques: nta-
nament.


Tots ssbtm que el porc e i u n element de
vida per les lhmilicc pokres. no so's bzix del


Jnt de vista al i rntntxi , sinotatnbe pei e s t r k lladrio!a que. una Redti r o m p & ha d e
servir per paear render Cc~,~tr'ib.i<~biiSy erz, I
pel fet d'obfiirsr B : i e u r ~ r I o ~ . no qiieda i i i c ~
remei quedur-lo an cI mercaf anib la conse-
g u m perdu? produida p e r I'otcrt:!. 4questa
p$dua es -newsa r i e\it.ir-ia, cs precis surtir
en defensa de!s diner5 dels pobrcs I tota pros-
sa encaminada a coordinar els interessos qu'ara
topen, m i r e i x e r i I'aprmacio del pobie. Que
a.dxtrenii la neiednt i n les asso!ls i que sc d!gui
ai! el Governador que no e\ possible cunlpiii
una dispo:icioqui mal fer :anta dc gcnt.
. Per aitre di t , i an aih6 n ingu hi, ha yist,
tenim a Capfepera u n port aon arriben cada
,m& difercntr barcos precedents de la peninsu-
la i pot ser qualqun de Fr.14 <a i q u i , e, ordres
s'han donades per la viS!hi ic ia l i 'dqucsts hai-
cos? Cridarn l'ntiiicio d.1 Got ernador v b r e
aquestes C O ~ C S . a m b la seguraddr quc el seu
recte criteri ssbra resoldre aquest acauiiipte
de manera que no perjudiqui tans Brans i n k -
resos. sense que. per alire pert l'higictie hagi


-de quedar sbandonada.


Volieni, enaqliestntirnerodonar una enlio:
rabotia ad el ptopietari del8 auiombvils qul
fan el servici pirblic de h n a c o r a Capdepera


. . peryue fa una vintena de dies que arribeti a
la hostra Vila a horz que els lluins encara no
estdn encesos, per4 a darrera nura hem ha-
gut de dtsisttr d'un:i c . ~ qui i n n gi:ita nios
hauria estada, perque, si b e e s v i que arriha
cada dla a ArtA abans de sopar, no passa lo
mateix en sa arribada a Mami, or abans tie
que el tren surti i el correu qu rda en terra, i
conierx perjudicat, i el pessatje avurrit, i . . . .
t n voleu mes de perjudicis?


_L_


En Caribb i en Maura semhla que son dels
poc. qui tenen fe en la reconstituci6 d'Es-
p a n y ~ i traballen i s'ajuden per reaiisar el seu
ideal. El$ nostres politics ianibf ireballen, no
mPs que, coin no hi-estan avcsats, iteccssiten
&I dcscans dvsiara, i q u a n i se ternrii a'ador-
men i passen mesos'i nifs iiiesos sense que
el poble 6e doni cunta de ia seva existencia.


. [Pobre Mallorcal


;La venguda del Nunci
A CiiftHt P I Ilia 15 ''PI 1 4 s wttial fou u n a


,' . dlada de fistr ntiijor i imb nic)tiu de la Con-
8 0 g h d 6 d r l tiisbe de 'Ierierife Ur. Llornpart,
per la qtinl veiiyueren el Nuttci d e s . s Mon-
senyor R a g o r m i i e Bisbe de Sion Dr. Car-
done de matic ra c i i e Mdlnrcn per tivs quai~ts
dies hosteijj qutilie b i ib t s , i osii cpe no 's
veu tots cis dits. A lii St u tit t w g u e altar fu.
mat i un poc 11:es de ! i k a d.i tres.


Passada la f r s t q coin era natural els
Iiostes ilustres rolguereii recorre M a k r r a
liar sdmirar scs imtumis belleses i rtaturhl-
lnei!t tambe i;i.:!ichitm :iii . i t ; a vlsittir i rs
nostres faniosev Coves, i aqurst fuo el di.


El Sr. Rector va anuncih al pobie s'arri-
back1 p'el Aimars %a 17 a l e s l l del mati
i at:cmes convic ' lamb papeleta a les perso-
I : ~ . s ilr mes relleu, que, en eferte acuitiren a
I'horii ci tada a la carretera nova per e s p e r i r
a t il-lustres visitants.


uilh s'hi coiigregaren les autoridats civil
miIiti,rs, judicial i eglesihstica el clero parro-
quial, la comunidat de PP. Franciscans,
ditrrerts refgi 'ors <!el Ajuritament i les nies
,ist!ri,,ir:es i!crsorialLlats e I B pobloclb, ade.


I < Cr s e bastanta gent que a t u iteti uiis a la
c;,rrc.teril I a i t res a \'fsglwi;i.


f:i Bisbe ~ . e S3n s'il idsiosh Ltiicjl:t ii!
!lit i ai.4 fou que suspenguC ia seva ve.igu la,
la quai efeciuaren solament el Nunci hl. R a -
i.o~ic'si i el nnstro Bisbe Cf. Doiriktircli.


Ariibareri anib I ues harts (le rerids i
h : i ciitisti de que tin po:urreti aturcSr st: &I
i e ;+ r~ s'izrtibtida i de,ti<arer la art de "!I$#
r dwr .~ t i c'r v;aiiai t': ter i i i le parroquinl.


s soii niateix auto#i;Cii!
i a iot i r re \u , ta bt>s;,reii soti anei! les autoii-


t cl to i i v rn t i la, parroquia rej,icarrii UIIS
qiiarits trcts i L'auto atrevessa ia vila ii.;iir,,a ia
i,iii) do !iilssos i b a r i k r e s i se ,iirigi cap e la
7'ori.e tie Carryarirel per visitar l a coves. Da.
k i l # cis / ' i m de k s I'e:/!/aes iesfouservi tur i
bo11 \rti.8 nrrctdlat p'eis u i l , e r s dei Sr. D. 1':
re dels O!ors, i all& rebigu6 les salutacuhs-


'de .es i-;utori.,ats w Capdeyera.
A i'hota.,aixa, entre awgres repies d e


caittimes a la Porroquki I a i Cotiveitt, regr_-
si;reii d e Ias co' es iiirigi;it-se tot u'uiia 91
I'ei,tpie Parroquial qne estava espien i i.ia
iiirnt enlluniiriat amb lleres e k t r i q u e s I YES-
f i t ue gala. Poren rebuts baix pall, oraren ill
altai major i duntaren la bendicih al poble


Sorti ts adefora, la gent s'aprPsirk4 a b e
sa r soti aneit de tiou pdrtiren cap a Palrna
ortt srribareii devers les tiou del vespre.


U w t j a r n que sa curta estada enlre nol-
tros w s haja estat nialt agra?osa.
r.~*.~.*.*~r.rri~.r.~.*.~.~


a t s i a l ~ u t i e s beraot.es in&; les cain


congrrgat


C R O N I C A
(9: B B G A - N Q S C Q A 91


P


Som a final del mbs de Seternbre I les c a l m
segueLxeii taiit fbrtes corn dins el mes d Agcs;.
El temps que fa es impropi de la nova errdclo
la Tardor en q u e ja ,bein entrats. Es de W,IO-
sar que no tardara a refrescar.se, especidme!it
si id una ploguda com es de esperar. Amb
aquest ro i ies figuek assequen moit bL, i ies
o I Y ~ S s'omplen d'olt qui es un gust Si ueu nu
VOI, aqueix sol encara ajudara a tenir boiia
anyada 4,011 i de figues que se paguen cares
ferm.


M Dia t z d'aqurst m & I'amo de Sort des
Bril estava cuint figues damuiit una figuera i
vil c m r e maianient fcrin. No se romp6 res per6
a1 s'endcmademati suiri unaconmoci6 cerebral
i mori cari tnbtantaneament. Acompanyamala
sevd famiiia arnb el sentiment.


rn Dia 11 iou sagramcntada a Binisaiem
la mare d:l Sr. Rector d'alla i fill d'aquest
pohie I ) . Ses,istii Esteva. lksit ja:n que Deu
i 'auvlii + r ia partmes conwotent I i i reioriii
la S.I i? ! I :,I conve.


m; El nostre car amici col.laborador don
Ddwei Cano, O.icial de 1 elegra6 que residia a
Cadtz h a conscguit p a s w a Barcelona en YIT-
tu1 de permuta. Celebram que s'haja acostat
uti poc inesi lidasitjam mo,tes prosperldats en
la nova pla$a.


vn Hi ha molt de rebumbori a causa de
la cr tda que se feu dia ao, t n m l n t treure tots
els porca a fora Vila i escurar assolls, esiabled i
famers duguent di fcnr a mer de doacents


metres a fora d e la pob!dCi6. La primera part
de la cridacsdificil decumpiir .


Per fi, han comeiisat a dur blat. La
Caixa Rural e n compra uoa partida prossa i
I'amo en Colau Xina tambe. 51 va aixi i s e p o t
vendre a bon preu el poble no sentira tant el
conflicte que te prcocupats a molts de pobles.


Corn s'estorba tant a ploure, l'aigodo
la Font dc la Vila s'esireny, de manera qua
molts de grifons estaveii aixuts. Pcrque 'I p6-
blic pugui aprofitar la poca que hi ha, sh'a fet
tancar els grlfons particular I reprrtir l'aigo
par hares en eiugritons publics.


Les nines do la Colonia estiuetjantd
han feta ja la funci6 q u aitunciarcm en el nit-
m e m pasat no orgaiiisadd per iblosen Fran-
CCIC aureda Blnnes, corn driem, siuo per varies


ficimades Aquella tengue llocsels dies rg izo
e n uii m a i tinprovisat en el pa t io jardi de
I),' Rosa Ehteve que fou adornat euplcndida-
meat d m b pins; banderetes. peres electriques
i boll:s o ilanternes prcacnrant un cop de vlsU
failtar& La o i i rL ia 0,112 a.esirrn8 luu *Los bue-
iios de 1.111 que iou iiiierpretada beniasim per
la nu,iiero a coin,aoga Voidricm citar cis
n o m de les ac t i i ua improvisades, que mes se
di\ti tigaren pr ra son iantcs q u e oinpliriem
I'espai de que avu i t an t poc disponem. M o l
limitam dixi a donar I'iienorabona a totes.


Dia 18 en riii Pifolk fii de el Sen Tia deva-
Ilava amb bixiclea per la Coax de can Torre-
ta o C i r i e de Sant Salvador, no sapiguk frenar
i a n i ii p g a r a1 eiifroiit del car:& de la Plassa
a m b ta; dcbgr4cia qu'adcrnbs de espenydr com-
pie,,jtneitt ia bixicieta, se rompe una espatla.
beiiiirn sa desyracia.


@a_r=======E4=----n----------"


M


M


COVErjBOS


Dins un cassino:
-Jwe, aquesta orxata es terbola.
-No hu cregui, es es tass6 qui estd un
Un sastre deia a un client seu.
No sf corn est8 el servici de correus an


aquest pais. Air vaig enviar 95 factures a h
meus clients 1 no he rebudes rnis que dues
contestacidns.


..................... n n ll ..n .... n.. n 4 ~a .h n.,.n.,.n,.n..n


poc brut.


................................................... ..... ................ ..........


A V I S


Per sobra d,origiiial deixam de publicar Re.
m n i iVooamiri- Un trasuti'dntico-Jac
e! music


.................................................................
I- ---


-.~%-. !??*..*=??..m


AGENT CORRESPONSAL DE


ns .. ..
dujay, 1128
LL E VA h 'T


?


~


S E V E N E N S O I A


e3 en ea Dirocci6: CA RE ds PAL 4, 3 MARTA


~~~~~~~~~~~ de l o h casta, tlcoro, dutcos, gallefaa, ete , at;, 3 ~r~~~~~~ BU iit de
Rqrresta easa es b'uniaa depasitaria dins R I M del F. ,l.S TUNRri


gagencis airjass (ahasciaservsix amb eonlint, puntualidot i barato Fualsauol aiclrrer; SB l i fdssa per ciutdt I pel5 altrss pobles de @sllerca
'r


Pqpaig a f irt i : Carre de Palma, nom. 3 2 Pespaig a Pa1n)a: Lstanc d'eb Banch de ~'011


48 @


NO COMPREU CAF?
que 00 passeu sbavs per ea botiga d'en


C A ' P Q T I G A
'EN EN MII.I.OS COiSDiCIONS Q U E SA D'KK


Jum Vice