F L H, PI E /i i 0 .." .i: ,a 2' 2 L L E V A N T m Original...

F L H, PI E /\i i 0
.."
.i: ,a


2'


2 L L E V A N T
m


Original de


El producte integre de sa venta s'entregara a I'hospital


Demanau-le a la LLlBReRlA DE FERRER I SUREDA, Quake Can.
d'aquesta Vila.


tdnr, 31 Plasaia, 2


salvaie, de isbios de uiia seiiora muy morena
y muy fea que lleva el peio constelado de
clrveles. Horrorizadu me he taptido las orejas;
el chitlido gutural, estridente, de esta mujer,
crispa 10s nervios produce ercalolrios; parece
que va a romperse su girganta, la cara se le
enciende al sostener el agudo mientras el
tecaor ayita furiosamenie I;.s cuerdas de la


ultarra con su zarpa negruzca; el resto de f 08 reunldos bate palmfib ilttn camente, muy
scrios con 10s ojazos muy ahiertos y sigue la
mnci6n que habla de muettes y amores diw
yrc+ma, del paresito en in carcel de Is ma-
rrsita en el hmpital etc. etc. Todaa co-as
muy idgubres que achican el coraz6n. Fince
la copla esfuiafi. dose lentamente, murieiido


: ' como un SUspirQ que 8e llrva el aire, quebrdn
dose en un so11ozo bravlo que parece des-


arrar las entraiias de la carctdura, Entonces ' E , rota uu grito formidable un jolbl que rugen
Tar de la tertulia y cuantos eskin en el cafe,
que ticn, Iiomrt, gritao y m+udcr~ SQCIIV ai
,estuvlesen IOCOJ.


Inmediatamente una tonda de monsoniha
pas6 que van sirviOndose uno8 a otroe con
mucho carifio; y otra vez la cadencla soRo-
lienta de la uitarrd.


que es uti gemido, unir saeta sollozante que
.vibra en ia quietud de la noche callada.


Ai sallr d el cafe llega a mis ofdos la copla


Otras vecw he vista llegar SI cafe una
?omparsa, cuatro o cinco sefiores, algunas
,'enoras, muy serios, casi firnehre. Diriase que
;,enian de u n enlierro. Uno de ellos Ilrva uiia


' guitarra enfundsda, con el niismo cuidado
que si I!evase un r e d n nacido. El hombre
de la cuitarra t!a colocado el instrumento en
una ai!la, a FU iado dir glendola una miradr
m i o i o ~ a ~ Se hzn dent:ido sin declr una pala-
hra y se hen oidii atgunos susplroa. Decidi-
damrnfe estos S&WS vienen de un duelo.
Sa acerca un camareru obsequioso y u n o de
ello; prununcia !as pa!abras mramentaies:


-Lm tres priiiietm doceazs.
Yo no salgo de mi asrmbro. A eet.8 pa-


labtas cahaiisllcas el cammro ha desapare-
cido corno u!ia exhalaci6n. Yo erpero impa-
c!en!.c. Pamn algnnos mint:tos y el silencio
noseiaietrulnpe. A i fin reaparecn ci camarero
con unit handcja enmine atestada de copas y
una boteils debajo de cada brazo. Yo me
sonrlo pensando eri N.114 y en el Diluvlo
Universai, Cieirds d:.i c:iniarrr., \icnr. un chi-


uiilo coil oira ban i r j a de n o men'fr tamaifo, 9 1 en3 de pistitiis con jainb~i, mbtifidos, acei-
tunas. etc. Yo n i t espantc iin ~'oco. Ei cama-
rcro ~a Ileoat;?o todas las copas c.ilocaiido
trisdelante de c s d n bebrdoi; 14 chico, eobre
pot su park! /!a #di.j:ido su preciaaa caiga
Ir mesa y anibos si: pscurreii,


Y entoaces aqucilas buerias gentes sc
lbalanzan sphrs IQS bebssilbles y comesiibies'


Uno de ellos afirmi que l a primera cafia es
s i m p e mala. Todus asivi i tcn y hehen la
segunda para coiaolarse del ainargnr de ia
pmnera. Cu sn&i y i est$ va ie ia ~~rirnera on-
da empieza el c:iii,n. El rocaor desenfundael
precioso artef.iccql y a 10s p r i i i i m s acordes.
una de las srfiJrirs .ompr CUII :I ii inalagiieaa
que la haw : t w wrse t'n .i hil i i i poniendo
IOU ojos en hlaiic~is.


Y yo u ~ e iiiarcho po'(i:i ei i i j i i . zo a swtir
la comezhn dr iiii :i:.w . ! i ~ jug' pudieta cos-
tarrite un gurrotazo.


m w ? ' - * . N , m -.&1 * ' ~ qE~7
D I ~ . CESTENO


EL CA rhLA 0BLIG:q 1'ORI
f i prtoposit d'une B I C . - I \ ) B F ~ ~


"2 rib=^


Convendria qu'els poquissiins esdanyolr
qui ho son dr hon dr veres r:Jmensassen a
predicar entre ie p i s de hona vu untat dc
tota la peninsula I'alta convenlencia d'estudiar
1 apendre'l catsli. La nostra Ilengua te ja
prou tiiols-i prou scmblanp amb la caste-
llana i la francesa - perque cap eapanyol d e
la desconega.


No es duptris qu'ariibari el dia. si les co-
8es de G talunya segueixen la marxa d'ara,
qui. Yere riisenyada, n u sols e i i I t s escoles
nacionnls. (es 8 dir. catal8nv). sin6 en totes
les espanyules. Per& cal ainar preparent el
cami, el c.:nii til ic que'iis poi dur a I'uni6
germ;iriiwia de tots.


E15 E:pai:j'u:s 111) :iios coiieixcr4iii men!res
n o iiios rntcngkiii parlatit cada.cd Li prjpia
ileiigii:~, prrqur la Ilengtia d'un pubie r s tota
d'una p e w aoih ia JW:I iinirng.


Es uii vrror pensar qiie basta ariih el cas-
telia. Arrib CI casteilk, liosiilires 10s enteneiu
a elis. pel6 elks no inos enitnrn. LA mbs pur,
lo mCs intim del niislro io t's intriduible.


h'ingir arribaia iaai a ccrinpendre el foils
de la nostra fiiiiw, ! s i la de cab pohle, sense
entendre I'idio nil qui I'expre-s.i naturaloient.


Aquest disgust d'aigtins forasters ai seiitir
parlar catale d:ivant ells. vc tlc. que conelxen
qu'en iiosaltres hi ha dos hxunos; el qul parla
6mheiiS i I'cdcr'e qui es el ve.tadrr, i s'els apa-
apdreix de sohtt: c m u n i n t i d i descone ut,
en r l s accents d'un;i iirngu 1 cxtiagcra Ells
VQ diien miiar-la, i n i l l o r h t , vi)!d i e n que
nusaltres el inatassem. Ens d:inanen que Vex.
tranguleni. il n'hi ha del: nostros qui: casi s'hi
atrevirlenl


S'nvendrien al propi siufcldl, per fer pte.
Sent d'un mort a la patria espinyo!?. lo C W G
que de fnorlr .-''*? aobrun.


iJa hu val arnb aquets autom6vilsl Arr
tornen estar trempats i cada dia arriben; aix6
si, no vulgueu sebre el temps empleat en la
travessia, dues, dues i mitja. tres hores per fer
e19 20 KIms que hi ha de Manacor a Arid, un
poc in& d I temp.; que empleaven le- dill en-


que no progressam1 Per6 com sempre I en
quilaevol assumpte hi h.i d2fercnts parerr;
n'hi ha que diuen, que six6 es mar mere,
oue es una afronta per un poble consentir
aquestes coses, prrque els dies que no arriba
d'hora an el tren (que son bastants) ocaalow
certs perjudicis an el passatje, que no son
hons dohbCs per indemnisarlos i una partida
de coses mtis. que vos fan duptar d'acluell


cles quant feien el matelx servlci. 11 duen f


progrks I VOR fan preguntar, sl'a Art& no hi
ha qui vetli per ci ben-eslar del pobie, si la
Cornpanvia de Ferrocdrrilu es imootent ixt
fer cuniilir el contracte q::e te firmat arnb e!
propietari d'els autotiidvils i per el qual s'obli-
ga a dur e:- pissetjes a Ciutat I; a una estrci6
ahont pugiii alc:insai el tren, els dies qua no
hi es a temps. Ex,iosam aqu:stes coses. per-
que troba;ii q u e cs hora cjuf s'hl posi retjlt 1
IPS rxposaiii fent u- de la forsa que inos dona
la veritat dels fds i Ln nom de la democraela-
i ilibertat fant eovint trepltjad:i pels qui se'N
diuen ddensors,


Fa una teniporada qtie a certs c a f h da
la Vila s'hl veu una concurrencia excessiva
d'allits L'any p a s a t en aquestes columner
en Ftlimrn,s se va fer eco de I'ahandoiio
que hi havia anib aquwt-s cosesi el batle d'-
aleshores D, .4n'Ofli Ciiiio f-ntse carrec del
nialnom que d o i i : i v ~ 4 x 6 en el poble, vaco.
rretjir i'ahirs. A v u y que t:i tnrna esser mos pep
metem supllcar a n el ncrstro Batle que hi. pos
reniei a n b l a seauredai de que, com el sei?
antecessor, trndrd un aptau lment del poble,


I de lo de Madrit iqse no n'hem de pa,.
tar u!i poc? la es hora iveritat? ld6 heu de
pensar que la roda, reduia i els de oempre,
fan sempre lo mateix. Qu a es hora de menjar;
que es necesari que governi lii1 soi Jartit;
que es hora de que els nosties deixin el',
iniiiiatui; que es necesari,el parfit. per us de
la inonn:' 1ui.3, etz. etz.. Per& que cap digul:
es precis r'ohallnr r) :ijudar ais qui treballen
per sahar 1.Espaiiy;i. a k o son aitrea cinc cen-
tes. iPOhra Monarqiii.:! si s'h;i&u& d'agc@r
smb aquesis estalons. Coni si la Monarquia
no fos d'Espanya i $1 d'un partit determlna!,
$om si no tengue; ti seu miilor bresal en
I'ohra de govern qui trehalla per fer i'aspa-
nya graril [Pobres senyors! Empznyats alii'?
estrenyer el seu dogal. anyoren el teiiips dd
fer el p a n d m i menjar a esquena dreta. qo,
no tornard aqueil teiiips dels governs iesptes,
aixb son. coin deieni I'any passit. els estirr-
ments d'un c6- qui nior, en el qual se :iar$l
aironla ii fa pensar eii la salvaci6, per6, ja
est& fet iPobre Mondrquia si no pogue3 aoar
rn& que amb crosses!


-


COSMB


GORiiESPONDENCIA
------. +a,,< ... s-7


.-..I. * c-
m S'ha despedit tambe per Palms Fra.
Rafel Jaiainaiica el qual ha residir u ~ i a pnrtida
d.anys cn c.1 Convriii d . A m dirigiiit el Col-legi


tar una n i i a atlib el sea carro i fou tal ef
seu susto que collgrij una malaltia que 11 ha
dura t un !iar ~ , i Ll'alrys, susiri,,tor del


12-Maria Sancho Garau (a) Blaya,
L ~ ~ ~ - ~ ~ ~


casada de 31 anys. Era del Forn de Can
Blay de devora Sa Cantina des Poll. Mod
tisica, el w t e i x c!ia qu'en Jaime Guix6, de


s'ha!r;ejl eilirrgats qua!a toren 1 tra R s'aitra els qui anaven a resar la corona
I 81 sortir cie la Cam d'un entraven a I'altra,
I Deu I'haja iierdonada.


Ditl 14.- Marla Ferret Llaneras (a) Qa.
tova. caaaJa, de 53 enys, mori de un cram


* I pessetes per gir postal a conta de la suscrip- ci6 d'enguaiiy.
br. CENTEN0.-Per fi arrihen els VOS-


tros desitjats articlcs. Vos feim justitia. AI
aer a Barceluna eviau la direccih i escriurem


..
de >t Bonaventura i aonr S.I cilpta generals
s:mpa:ies. Igualmeut hu teu V.i~a. Julia el q u .I
amb ci R d m . P. Ainau rig^ >,'en !;a cap a
Roina. Deu les de boil viatge.


L'RMO SA CLRSTR.-El vostre i M La setmaaa pcssada sortireii cap a


:e I,limero. sia.


I cwta p'el correu.
Anirk at qui vC. Coiitentisslms.
PdiCle no ariiba d'hora per aqueSln(lmer0. MahS uiid partidade mdais arianritcs dci qui ! que u'l eStava a cant6 l'al-


LsI.sJLilpIpr;. 'm- .-- bOr[, sorteiptsi D&U vLii;u; qua h i caiyuasjen.


C R O N I C A ,
-u-


AI dla en que nos trobam el temps no ha
rnrnput encara; seguim d'erriu fort amb una
calor corn no la feu en el mts paasat. El sol es
ciilriii fcrm i a dins les cases la un baf aslirianr.
Molts d-anys sol ploure entre iei dues Mare de
Deu, pero enguany Burt de botador. No es
qui 'Is pagesos no desitgin caigo perque er ben
hora de sambrar civddes I ordis. bi Deu ho
~ o l , ploura prcst. Aini sia.


M Aquesta setmana passadn arribi don
J u a n Dover Fuliana, nou mestrr: initri que ve
a ocupar ia vacant que deixa 0. aegon Uiaz
(a c. E.) Seinbla UI love molt Ilcat, oen desxon-
dit i ni i t culi E:icara quc veiiya itiierinaiiiciitq
te opa~ici@r aprovades I esta d m b espectacio
de plasm. Air6 mop t d wposar que prrst se
dcspedira de noltros-. i m6s suposat que per
Rcal Ordre s'ha diu OSL que ais d*oposicions


bia benvcngut.
oprovades se 'Is doni f cs plasses de nova creacici.
M El die 5 veneue D. loscp Colorninas,


delenac oer i'lnstiiut d'Estudis Cdtalans de


a L'iiitre i:, zii j a a n Garheli fill del
drsgraciat A i i u u q ~ e eata uricst b anys I la
loqueria de Ciuidi, iengue utl dtaC ds la uiaiei-
xd mdlditla i conicl:sa ii fer de..uirars, e insul-
tar a la gsiit uii i i i i i tin a t u i I coin no tenia
lamilid q u i l.liustet;as LC iqcreii an el cas de
dur-lo al Iloapiiai m;atiebtant r'drretglaua i'ex-
pedient pcr i cc~u i i - -~o a la ioquesla. L)uiant 18
uei1ad.i el guaIda,,d e i celador tiulilem Monra,
el qua! 11 ~ o ~ i ~ e ~ i i i quc s m i b ii iiinias on rigarro
a id tresca, 1 ai t e m p 3 q u e h i era emboiona ai
celados p'ci toll I i i i l ~ \ a p L r e,co,ryar-lo, pero
ell, cncara que r i b 6 u n c i quaiiiebrsiictes tortes
tengue temps de ciidar jqu .n l I cdmparegue-
rsn Iioinos i d o n a dr pLr tut . Cn Garbcli
quam vejk talita gent b eLi dna a (ancar-se enel
qJdrto, i per ~ ~ i . s i l I tenguereii que toraarla
i8urLo. UDerta nqUer:n niligu goiavd envrstir.io
pzrqur tenia uiiV sadira aita I amaiiassava. En
tiucticcii Bujou tnj rCairancia% t e i una valen-
iia; ~ ~ i e i r a que rzd:gue UI~LI quantes cadirades
iog.asuojectai-io L a i ~ n v o ~ i c e ~ CIS deiiies ajuda-
rsci i i i p m r e n la forsa, hi dia i o tou trans-
portal a n cotxn R Id hpurria de Cisrut.


(o. Durant aquest any gassat hi hagud 85
morts grana entre ells I O de tiaiccs, lo que resul-
ta ebrer un 12 p 8 hnguenyde morts prans
n.hl na 50 Der ara i i a hi l i a tambe io lilorts
de tuaercu&, n 10 qu es iyudi u n 20 p SI .\o
rr ver qur Scrla c o n v c ~ l l e n ~


n l r a ~ e v e u ~ e d'ol,i p,o,e,,en aqu..sie:, mil-
lailies a ~ u e l r ~ ioauel,dar l mlrar de


BarGion'a, p r e.rtudi..r ia Prenisturia de pila-
llorcn Acompinyatdei Uiiector del-LEVAN'I, 1
Mossen i,loiens Lliteres. i el seu totodraf, YISP
taren el6 monuments nieuaiititca. deis Puiois


*,.,,* I,


del Millac, i elf dedarrcrauIescarri dcls Pujbls,
el de Son Frare i el de Ses Paisses, dels quais
en prengueren varier fotugrnfias. AI capvcspre
acompanyets del Sr , Gsrcids farmaceutrc, visi-
taren el8 de S'Auma i els de Liucbamar de San
Llorens. Segons diguk te el prop6sit de venir
q u e s i any qui vC, per coiiicnsar I'ixploracib
dcls mCs intererranu. Ho celcbrerieni.


Segons 'diuen se projecta per aquest
In68 una festa benefica organisada per Mosen
bureda &lanes i D. Aatoni Esteve Biaiies. hem-
Lla q t i x n elid hi pendran p u t la mapria de
josriietes estivetjaiires res'quais eatuiireo l.her-
IJIOSII saraueln rLes SueB~s de Jiiin. .'XI seisie
LI pro;rama ei pub!i!cm.


La rercera Ordre Rqular: 13 setinaiia
p b i u i d a cclebri capitoi prdt iiiiiJ prcsidit p e l
i dn i . P. Ariidu Krgd Coiiiisrm General de
I Uide. Eii e l l toren conririiiats e n son cisreg I d
ni.qos part dehsuper i~r i eriiie elms el Reverent
P. Fr. Juan Garcia del Convent d Artn, i tou
anomanaf superraruel de Palma el Kt P. Fr.
Sebasiia Llinas, Artaneiic, en lloc del P. Fr.
IlI!quel Vidal el qual es estat anomanat Segre-
[ATJ Psovinsial. bia cnhorabona a tots.


Tenim un altre artanenc publicista.
Graciecia Deu. Mossen Francesc Sureda Blanes
(a) 1 dona acaba de pubiiear un herm6s ilibte
*La Educdcion de la mujer, dedicat a les alum-
ne de la Normal de hrestres dc uut . i t . Son
preu 2'50 pts. Les ndrriidiistes ieiien @I 20 per
io0 de rebalxa. Sr veil en la illbreria de Ferrer i
Sureda, 1Jlarsc. Arta. Hem estat ossquiats
amb uii excmplar por la Miulioteca de M i , i . Lrsa.
Mos it'ocuparem e n u n airre 11." ai Usu no YOI.


t ~ , A pcsar de la calor reiiiazit son ja
molts eis catiu2tjanti qu.amollxieii Li.uatp.-
dd i torneii 3 l a VI& de poole.


S'ha derpedit cap a Ua:celwa ci n w
tfe Bniic I COlaburddOr L). Momrra t Saiicho
LliiCr8rRd~~ocit, omb la seua bra. esposa.


vn


m


(D)


*


R E G I S T R E


Agost 15.-Juaii Giiiart itldssanet
u 15.- r '~a i ic isc~ Giiitii, .Lhsanet bwnt
* 19.--Maria Ivloreiiu Lozaim
3 21. -Jusii Poiiiar i oiiiar


23. -Seba:tia Payc:ras Alzaniora fill
de sa Coiiiara Metxa jova


B 24.--!Vico!au Heriidt t i inar t
D 25.-Miqucl surcda Rlzainora


27. Juaiiairia b ~ i i 110 iMunianer
a 31.-Sdtbara Pcrriiu heriagut
* 31. - Margaiida t ' e r e ~ ~ Friragut bimar


Sebre. 6.-Criatufui Su~ivt!las b y ~ n o s a
Resdm 6 nins i 5 iiines. Toial 11


an ei veiitre.
Dis 16-Pau Palou Massanet (a) Paloll,


fedrf de 17 anys, de febres tifoideas.
Dia 31 Agost- Barbara Santandreu Saw


cho ( ) Fi-uerota, fadrlna, de 14 anys, de
Sas ktire.. tamSC?.


Sqiteiiibre tlia 2.-Bartomeu Gili Terras.
sa ( 8 ) BaLc. viudo, de 77 anva. de Malal-
tia ;le ventre.


Dia 3.- Margalida Taverner Adrover
vinda de 83 anys, de Broiiquitis.


Dia S.--Catdina Cursach Tous, casada.
de 56 anys. Era sa Madona de S'AmetlarA,
germana de l'arno Andrzu, gent bona com es
pa. Va morir tisica i li ferrn una gran acom-


i


pan ada.
&a 8. -Marpalida Oil Ouran (a) de Son


Gallaneta, v k i s , de 84 a n y de Hemorragla
cerebral.


Reslim 3 homos 1 6 done& Total 9
Al ce! sien tsts


MA TRIM0 NIS I ] ! i
t i
8. I
a !


esziz25 i ] ;


Agost dla 24.--Bartomeu Lliteras Dinas : i I
Die 31.-Antoni Alzamora Bisquerra amb a


? /


amb Margalida Mestre Orell, fadrins.


Maria Blanes Nadal, fadrins.


Cu atlotet entra a I'escola i du un mana-
det de cot6 fluix din9 una orela. Es mestro
eom el veu. cregueut-lo malalt li diu:


-Marti, qu'es que tens, corn es que te ta-
pes aquesta rola oreia?


-Senyb mestre-resp6n ell-com que V.
me diguk aTr que tot lo que m'entrava per
una oreia to! d'una me sortia pe s'altra, per
aixb m'en sap una, perque tot m'hi quedi i _ I
dedins.


P


Un estudiant presentava es conta del Di-
rector del coi-legi, d son pare, i aquest a1 veu-
re lo que pujava sa suma li digu8:


-1No m'hauria cregut mri qu,els estudh
costassen tan cars!


-No, i ell,-respoongu6 el fiy,-pens1
quc io som un des qui manco estudien.


, .
....................................... . .. . . ...... . . . .~ ..... ............... . .......,....... ~


I


AGENT CORRESPONSAL DE


e .


:(L-sutil i ni.i i 4 111,1113, ruia1 5 ..
L 20
Orandes Almacenes f


arci