37-La obediencia an squeeres ikis Lnu es ver que bastaria ella sola per ilrver la fuisa I...

37-La obediencia an squeeres ikis Lnu
es ver que bastaria ella sola per ilrver la fuisa
I acabar amb les causes o'aqbesia Luiia? Per6
I'lglesia enseijyada i guiaud pcr Jebucribi,
aspira a quelcom nies gian; es a dii; ordena
coka cola ni& perfecle i ainb aixO pieten
ajuntar amb intima unio I ai:xd:a~ uiiii cia15e
amb a h a . Entcziilrt: io qix h ~ r i cii br i i rd t i
tstimar en lo que vertaurriinltiil vbirti les
cases del man, eb; iniposible 81 iiu bc pveeli
@is ulls de l'dninia eii I'aitra Y K H , qkc nu
tendril ii; si se iieia ayucixa Y!LI~, b'aLailhra
inniediatainrnt el C O I . L L ~ L C i veir,aut:?a iIiJb;iO
del be, i fins ce conveiiiia i,i;iic% a,, lvcia c.0
un mister1 mexplicabie a ~ y i a i i i , C a i i g . a C i i l
burnaira. Aiai, 106, io que del riiiihi>icii tic ia
naturaiana i i t i ~ t w i a hem ap,rs es taiilue U I J ~
ma de la ie ciiaiiatia, G ~ , que 6c wiiwii t~!~t i
princiyalment la I ~ O I h i ,'TSW ue id KeJig~o,
Crixi, es, que quam suriigucrir ti aqucsia v i d d ,
llavores hem ue cuinsnsar vcrauitnt a viuie.
Perque Deu nu va w a r ai t~oiiiu per aquedts
coses fragiirr i passalgcrcs, biiiu per i t s ce-
lcstials i elernes; rii iiub va LM id terra per
habiiaci6 peipetua, sin6 per ,KJS (le dearerro,
Tenir abundur o passar xeiura de iiqueses i
cle les demes co& que S'anoiiiriirn urns, res
hei iiuporta per la benaveuturansa etcr&i; io
que iniporta mes que res es I'us que faixem
a'aqueuts bens. Les varies peaalrdats de
qu'eatil corn a teixida la vida iriuriai, no les
Ikvd Jesucrist aiiib sa cupicisu i . e & ~ ~ o , sinS
que ies converri en incearius de viriuis I
nlateria de mereixer, dr: iab nibtiera que cap
deis mortais pot arribac ala b w s c
66 cainiuant per Sobre de les 8ailgUiiruse;S
peljades de Jesucrist, hi tit suJi,wc EwnW
r'ernur8rn umb el l . Sufririi, ell voiunta-
riament tieballs i penes, u'uiia iiioi!era adai-
rabie trenip.4 id fursa d ' a q w a i i ~ i t i ~ i ) ~ ire-
b a h i perm; i no suis amb sl.ii exeiopie,
sino anlo sa g r x h i aii lb ~ ~ X ~ J C I ~ U M quc i i V 6
p a a1 devaiat, d'un pieirii eicrn, feu ines
c-,


;i] II ha TIIU I:+


cia resurgeix


irentutn cAgrupaci6 Escolar* i rNostra Par-
,ar qu'estan fent un intensissim treball cap
P reconqsistar Vaiencia a !'esperit i la llengua
le1 Rei En Jaume.


I el pobie Vulencia, corn ha sentit vibrar
la f i x a nies intima del seu m e r , e*hi respon
gatiardametit, ii'iii lroba totalinent iden-
tificat, cam demostra fa poc ainb la popular
manifestad6 d'adhessib al dlgna batle senyor
Vaienlin que fou la in& entusiasta que dins
Valencia diiw celebrada en quea ta epoca,
en la que fou constantment aclamat :'el pb-
blic valencia que vela sols en eil la flgUt8
del batle papular sosteriidur de la vera ban-
3era de la patria valenciana.


Eh qui seguim el desveilameiit natural
de totes l e regi6ns de petla catalana, creiem
per les tentative5 que s'lian fetes en nquest
sentit dins i%iailarca, que ia rlostra llla havla
de ser la segona en conreguir-l'ho, integral.
ment. me% veim arnb vec.anqa corn adormlts
als rariiors de ia mar blava que mos clrconda,
d e i s m que nos passin a1 drvant les demes
regi6ns i iios quedam aferrats sernpre 8 IR
roca, ir;tcaicsts per la metxina de la polftica
ceiitratista qa'hem respirada tant de temps.


$,Quiiiit seta que amollar&n les amarree,
ismreti: ve t s , i nos unirem a I'esquadra na-
cimal ista que va a la reconquista de tot el
reialme que blasma el Conqueridor?


A. F.


RECEPTA
per w a r insomcis, uulgo desuetlamsntr


De bona saiut , 77 grams.
U'exlracte de boiia condencia . 90 B
De cumplinirnt exacts de SES


obliesci6iis. , 17 *
D'ainistat amb totlioiri . . 21 *
De menjtia bona i swsiila pel'


sopar . . 99


Y


'To{ a: _: (xu se mescla be. De seguida se
po;a es pacient dins el !!it, snib un hon ma-
talas-si n 'hi ha l o ~ . riiillor-posant.s8 da-
niunt una bon8 cotoiiada, una flarsadeta fa-
leauera o un td:q?ie !iensol. seg6ns S'esta-
c i i , i tancar4 be F'S quarto a f i de que no pU.
ga ientir \wi!g, t r m , guiterres,.#. o i 98e8
I afd Q.


d ' c ! q i d @ , qui SP paseelien
I I ::uareks, e n sa nit , i tenen sa
esser nits :yai.iosos, de bramar.


Es reiiit:i, me ci i i qui [.ha provat qu'es
Le Lo w i n efi& i fiils e-hi afegeix qu'es
inftilibie.


No obstsnt, squest, tant b6 com es, tk
tambe un Fiari aemper6*. 1 es, que deixard
casi setnpxz t.ie produir EIS sew bons efectes
en se: ~erso i ies sigUents:


1 ,er l l i x ses que tenen sa eogra renouera
sobre tijt sl cs jove, robusta I ,te bona brae
t/ons.


2.011 En ses qui han sdpat d h 6 n l a k
saragetrs, rtlbietes, o qualsevoi altra cola
Igualrnerit iiiaia de pair.


S.= Eli ses qui s'estiinen mds :dues fee.
t e ~ c;u';i ciis feiner, o qui en 110: de menjar
Oc sa gansntia, nletijen de sa substanda


4.Axt Eo ses qui se fan llegir 88 planeta


6.1lt En sos cpolls* I "polles" qu'ado.
refi ia c k ~ ~ iliacic i li corren rempre darre-
ta.


0. En ses qui rnaldament no patesquen
de a'aie curt, hen de pujar molter vegades
s'escalii de's jutjat.


7. Eli sesqui han ercampat molta tlnta
d m u t pagarb.


8. En ses qui per examem, per amor o
er 10 que eia hati trsvalat amb una cara-


il tots els demea assegura que te4 un
bot; efec!e sa recepta que dona,ai.uia sa
pubiicidnf, rer vzure d'alivisr d tants qui
patelsen t l ' i ~ crudil mal de no poder dor-


~ mil, CB qui !E v 3 iiiventar i n'hafet n,oIt d'ua.


%!euen en bruixeries


L a .


i :rl t W ! p do1';/22d"~,


pur, eocara que mecijant B bastametit.
Es I'Avituitura uria rama d e I'Agricuitura


ertudiadaper molt pocs i resulta que casi se
c i ia sense donars'en corita, es a dir, sense
prestarii s'ctencio que se inereix; i a pesar
de tot aix6, es una de ies industries que mks
diners entra a Mallorra.


Page, id6, tractar l a i cuidar-la d'um ma-
nera racional, conforine aconseia In ciencia
moderna i la practica esctupulossamcrit ob-
servsda,


SI la direcciir de L imir r r!ie cedeix un
pot d'espal cada mes, jo me coinpromet a
divulgcr la &ailera cam hrm de tractsr les
galllnes, conforme aconsellen les niodernes
enrenyanses de I'.rvicuItura racional, Procu-
rarC espresar-ho de la nianers rnes sensilla
a f i de que sia entes d:is conrad6s I tamb6
de 88s madorms de pusacsib que u Mallorca
&On les qui LU;&II i'avifdiil.


Si vos piau, si acrptau el meu petit oferi-
ment i la direccio de LLEVAST me reserva
uites coluinnes de sa sirnp8fica pubiicari6
Ilrvaritina, vos anire familiarisant en I'avicul-
tura moderrla I, vos aconrellare segonv eila 1
lo que la practlca en molts anys m'ha ense.
nyat trevaiant en mitx d'el camp, en una pos-
aesio ensenyaiit resues estranjeres de galliner
qu'he arist reemplaesnnt per altres fine a lo-
grar el meu fi .


El nion avkol tt! clasiflcades les galllnei
segcni les s e w s qualitats i te un patrd per
cada rassa que !i i:ivan Standatt I an el cue1
adoptarse tots aquelb que se creocupen per
I'avlcultura.


El mon avico!, h a aJmirat i aplaudlt, con-
cedintii 01 t i lo; i:r :etita die aesponadoraa, a
LIIIE( gB!iitis beii tioatra qui els ingiesos i nort-


rfeccioiiwcci i que avuy la pre-
w l e n co: i i ,:e ies tries bowlores del inwnl
anlb so l:miI ce .M.?,uryrk.


Porp..s t i ? qwicn a Mbllorci de gallines
vertudcr;aiw:t inaliorquinrs; lo que hi ha son
gallities rliircinescltl!ies c'altres ra8ses que
de eiieredts 110 Hrribeii una amb aitre, ii ft?
108 ous rauu a n ) ; s'acosten mee a 80 que a
Irx).


Ne~esii i i i i j , i.16 transfurmar els nostros
gpiiinerrs i po%nr.hi gsliiries que en SO mateix
ntrnjar f as in de I!& ous en arnunt;


Sa nostra maiiorquina seleccioriada mos
fer& 120 ous, 61 cuidam d'dimentar-laen una
aiimmtac!d a;'equclia, dad8 diuriament a la
matexa 1io:a la teitim beii instalada 1 duiin
nete>ist dins el gailiner.


En el numero vinent, vos dart? e8 patr6 de
sa mallcrquiiia.


. L ' a m de J(LI clasta


La millor i,olicJi(z
I


I_C----.


Aquelxa quinzena passada, estarem a
punt de trobar-nos en un greu conflicte per
la falta de ferines. El poble, alarmat davant
la perpectiva de fam pr6xlma, corrla d'aqul
i d'allb cercent farina i blat que %e demena-
va a un8 preus exorbitants. Venturoaament
L'alarma fou passstjera i dins breus dies la
cosa se normallsd,


Mes, el Iet en si !IO tirixa dk sei una Ilis-
so altament profitosa, j ~ q u c la pcspectivadel
poble hense pa, pot vcurer+se realidat qualse.
vol dla SI Be continua fcnt el coninbando de
comesllble6 dacsradament can1 !ins fa poc;
i n'hl ha qui volen wposnr, qa'ara mateix.


HI ha gent goc escrupuiom, que comen.
tlria veure sufrir fair1 ai pohle con tal de fer
ells el gran nrgoci; altres qui per UIIS gra-
padeta de monedes, qiic n o cis-e treu de b
rnisena, consenteii a aidar i ocuitar als mal-
factors qui amhirqueti lo que la llei proiiibeix
I el poble necessita per IY wt ia alinientaci(i.


No snm nokros els prixeta qiii donam la
veu d'alerta darant e l :ri d'einharcar-se eta
comestibles necess Fer la aI~:iier;tnciA del
pabla. Periodic6 de ta t i de F;iei itx s'han
ucupats de io m-iteis i lim f i ' i ~ i !IS qui ama-
naten amb citar nom8 si e8 precis i case$
concrets perque 'I poblr sf,piga q u i son el8
qui ' I condemneir i? una fan pr4ximn e inevl.
table 81 con!iiiue;i !cs coses p c ~ aquest caml,~ '.
Dins Artl hi v m e n rumors, :io sabem fins an
I quin punt ve1idiq;les d'cmbarcs de contra.
band, i de vendr.8 groses a [firens a tisslrnai:
no sempre sc p ot icr c z s de w : s volnnderes, , "
per6 seria hora de que tots i cnda u n
cunstituiestm en vigilants erpies
nunciar al qui, p'el nostro mal prdxi
is el blat, que necessitam a nacidri~,


feres.
El overn ha publicat Ileis, fa els medl


ossib f es per ferles cumpli:, me8 ils qui YO-. P en seinpre troben manera de btitlnr-ies i I'd- .
nlc qui pot 1 deu interesar-se perque es cum
plesquen es el poble, que te uis a mils de mib
I 61 vol pot trobar 81s infrac!ors.


Es hora, ido, de fer el cap viu, s!nd prest
en tocarem les consequenclca.


I'LAI&


~ Q ~ ~ E ~ ~ Q ~ ~ ~ ~ ~ I A
s + ..-z?s.-- ' ~ ~ x ~ ~ . w ~ T x i - L ~ . : : ~ ~ ~ -


I_ -.
L'RMO BE 5Fl CbA9TB. I !?:n Conknt


que mos feis anib aqucsis ;:r:iccs vc!rt!ou
d'avicultura. Tot lo qur sia prof;i6s es adtr i ts
er noltros. Escriviu-re ri:nlgs i io:a pw,- e us ayralm le8 inrnercscudcs irsses iaudaio.


riea que mos dedicam.
bOCTQR CENTE.NO..-Esperam la vo8'


tra segona CrAnica gaditann que mos teaici
promesa, No vas descuideu.


hc9 VCU b% &?RLkBRCW:--Sempre
hem emiat el canvi. perd tenia encarcl el nos-
tre adnlnletrado? la w l r a dl wci6 aniiga,
~~. , . . . .


I -- <;-'.',- . .E=%%. $3- 2 ...... .... .....,. ............. ,~ .. ;....,. .
L I, E V A N T
lllacT -


Oiigiaal de


e iaspirsda mbrr trsdi.
cidng d' Art4


5. DANIEL CAN0


El producte integre de sa venta s'entregarii a hospital


Demanau-la a la l l l l 3 ~ ~ ~ l A DE PtRReR 1 SUREO$ Quafre Can.
d'aquesta Vila,


tbns, 31 Plarra, 2
*


err I'aiuda mtletial de @er$oiies interessades
;'el o i U'ArtB. b Senuit. seeuit se :an rebent dciiatius o
depos~i% (:e icbres els quais i'aurnenten i
I'svaloreii i si avui es encara petita pot amb


h i e s de ies persones que en aquests da-
rrers teinps han conlribuit amb donatius d e
llibres a k r crcimr la Biblioteca esinentada
hail ertats els b;.iiern&its sr!anetics Mossen
Fraiicesc Sureda Blenrs 1 D. Llorens M. Joy e Pastor. Perque serveixi d'exempla a tants ! altres boiis artaiiencs que podrien si coniprew


c guessen el profit que pooen aanaf e l poble
U'ArtSI voleiii pubiicarper ell8 ceditd, qlie son:


"el te:njs fer-se important.


; oonstiua do losoen erencrdc Sureda
l 1-La dinastia d e Mallorca par Guilleme


Carbonell, I 2-San Prancesc. Volam XV de Obres
Conipletes d e Mossen Jacinto Ver-
daguer.


niateixes obres.


-
: &Lo soiiiiii de Sant Joan. Voluin VI de le8
I 4-La Figida a Egipte. Volllin XI d z le6


nialaixes.
6-AI cei. Voi(lm XXllI de le8 mateixes


obres. I 6-Letunia de La Virgen per Franisco Luia
r be Rites.


'I-Compendia de la Vida del Bienaveiitu-
ratio Rarri6n Lull per D. G . hi. 'Fa


8-Coiistitu .idn y Keaies Ordenev pot el
br. U. Josi! Mirailas y iibert.


Oenatiu de D. Llorens M. Joy
I-El Estado y I B dignitlad personal por


2-El Tesoro de ,us iiumildes Dor M. Ma-
P. J. ! ' rot idt ih


ttrliiick.
3- Lo6 irifiernos de Paris, per Juan B. En.


seaat.


Verne I.* part. ',


gona pal t.


part.


4-Los hijos del capitfin Grant per Julio


6--Los hijos del Capitdn Grant per id. se.


6-Los hijos del Capitan Grant per id. 3.'


7-La Jangada por Julio Verne.
&--El Alma de Pedro per Jorai Ohnet.
Q-La Morai en accion per Benjamia De.


10 i 11-Amaiia, le' i 2OU tom.
&----m-~----- *


leiissert.


couaFpos --
A Ciutat hi havia U:I manxolet que ed


niiti del caner reparria prospectes a tota la
gent qui pwava ,


Un senpnr qui passava allargP sa ma
perque n'hi donas un , i es manxoi digu6:-
No, a vostc! no.


-6Per6, perqui?-digti6 aqueil.
--Perque vosti. se drixa tota sa barba i jo


anuncii r a m s i maquinetes d'ateitar.


--Per6 f i i meu. deia u n pare a un atlot
seu que despues de critlar-lo una partida de
vegades no s'aixecava des ilit.--mita que f a
t'he cridat set vegades.


-0 no.-rcspotigui. acjuell,--no mts han
es!ades sis, jo ies he contades.
....... .,. ..,..'.,.. ,.( ,.... .. ... ....,.. .......... ... . . ....,,,... ......,.... .... I . ..... " Iq...~..n,.a,,,n,.Q . .. n . 3 n,.n..n .,..tr ,.....ie...tr.,.Ta.


C R O N I C A


Sa monja Oencen 1 eo f ra ro I'rpaga diu
el refian mailorqui, referimse a1 tem s estival


ue vol dir que per Santa Margaliha (so de
Quiiol) cornensen clr dies forts i per Sant Ber-
nat ( io d'hgort) acaben; pero enguany, no han
$cabat sino que la calor persisteix amb tanta o
mls foico quedies enrefra. Hi ha estont; amb
01 dia que son rofocsnts,


La i d a l t i a de egrippes mancaba a
pot a FOC, per6 son molts encara els atacau i
moltissims els canvalesccnts. Es estada una
epidemia tan general qu'es de creure que n'han
passat be tres qunrtes parts del poble. Hi havia
una familia dc nou persones i totes jeyen a1
mateix temps. Deu mos gliast de mes gosses.


En l a d a ~ r e r a con\ocstoria a e x h e n s
er ingressar a1 cos de Trlegrafistes del Estat,


Ran aprovar brillantmetit elc tres exescicis d'o-
posici6 D. N i q u e l Sureda SRilcho (a) Tafona
d'aquesta Vila, t i l l de D. J u a n que viu a Capde-


era i D. Pere Llinas natural i vesi tambe de
tapdepera. I>onam la mPs cfusiva enhorabona
ais dos aproiitats estudiantr i a les beues tami-
lies respectives.


En elsmateixos esdmens ha a roYat l'cxer-
clci previ, el iove h'!iqucl J a m lliteras; de la
nostra vila. Rebiga tarnbe I'enhorabona i li de-
sitjam Cxit p'elsdos restants.


La cuida de l a metlcs ha comennat de
deb6. El sol que cau !ea ha obertes atropellada-
ment i tot son cstoir dc danes iatlots qui cuiltfl
les ue e,polsen cis homos. Altrer estols les


actividrt. Llistinia q u e uo teii,guen mes preu,
puis aixi se treurien mes dobben. Avui a penes
valen la feina que duen.


h Calamtjada !;'agdii /a setmilna pas-
sada nn colorn missatge; !crit a ctia ala, el qual
sereiugiidins unnca.;a d 'ail i . Do unane l l a u n a
cama amb u n biiicw que diu: &on las 4 y
media de la tar&. H u t n tiemp2 i r8.m HI ha


b*l


w,


M


espe 1 : lofen a una sornbra. §e nota arreu molta


m


tambd u n nbinera d'ordd i uua 8rrn& inJec.
sltnbls


3


rtlotes, cucanyes etc. Fou mull animada.


WI El msieix dip
hi h q u k tambCmo1ra
Ja eecoatum de molts
Ila festcs R la VOTS~:~,
queda c a d desartl Ya!i ij c


pbo Hem rebut d f i : + ~ : e . , ~ t . ~ de d o r e l , l a
Nova, que publica ics *Sriio?c:. Ortogrifiqucs
del Instirut d'Estudis Ca.t~laris,u i se ven a1
kreu de 0'10 pis.


dbr Lasetmanit p:i& i : ty imeni cl us(
de saludxr a1 lit. 1'. A:::.!:! : c : p '1'. R t ic ,
general de :a 'Tercel-; (>,-de ,.\de residcis habi-
tualment a Roma. Ven+:uL per- assistir a les
Bodes de data de l'iiatLtiici<j de la "I'ercera


. .


Orde en Mallorca, que sc k r a i t dins poc temps
a Lluchmajor.


A Son Serwra S U ~ L C I .iqi;rsta setmana
una seiisible desgracia. Eii cs l ' o r t I io ig s'hi ba-
n aven UIIS quants jovencts, cntrr ells n'Agusti
d v e s Servera de 17 anys, :\quest nedava i SF
supcra que ii peg6 :iii :,e i ;mi:. perque queda
tapat d'aigs i quac: ci:; ,.:'.!.: c c i m p i ~ y s 'cn a
donaren acudircn a awii; w- i ;~ pero ja,so hi
faren a temps; e?& in.:rt. 1,: ; i u t j a t hi ilnA I rat-
~ l c i les diiicanci..i.~.;?o:,::~:,.i. t i a i ms1a B ar el


ea Es estat noin!,i-;*! (~),\.!<~u::,a dc'Telk-
gruh D. Cristoioi Liaiicrn:, ( . I , aALmyaw natu-
ral i veci d'Art.4. Ha d a i a r ii ,midre possesori
8. Palma abans del slia 4 de ieptcmbrr. Tot I;
sia enhorebana.


-+"..*


D. Juan Marc ha dun4.i I / /
obres de I'lgiesia parroquiai. .I
desunessis mil pessctes per a q
tari la ruinn d'aquesta lg!c&ia


Ei d h 24 d.aquest mi: ~e L I
ta vila la ferta de S t Dartiimcu que anualment
celebram. Vat aqui el prograina:


Diaaj alvespie,solemn
sia i reretla a la plassa in
la baada d'en Pert A . :\Is


Dia 24, Missa major
Ajuotament. Predicari D.


A les 3,correyudes au c
dels premis de costurn n'lli 1r:;uri u n de 20 pes-
setes i un de srgon per h u
valls u n primer de zo pts.
muls E n primer de I O p z c J .


A1 vespre mhsica. i b,Ji
A1 s'en d e m i festu L I L


corregudes que no Iii Iiaula i T L P : ~ ~ ; exraordi-


--


naris.


1 'f.,' , .# , ,sp, ;sa~


~ ~ ~ ? ~ ~ ~ ~ ? ~ ~ 1 .
. -1
Orandes Almacenes 1


JAUME Cfz


A CAh