ctril; pica c;:q,ie:s, i::v,j;btea aiai i CI I I IA , prova14herb:i fresca,...


ctril; pica c;:q,ie:s, i::v,j;btea aiai i CI I I IA ,
prova14herb:i fresca, iii;qu.:tes d e calq on ne
trob i, etc., e j a dir. carn. I cwrs i verdura, a
mCs d'un poc de caiq per r c io rp r la formacio
d e /e$ clox,res dels oils, d.aix6 en deduini
q:ie i s l o quc !a heiii de dona,, en el gs!!iiiei
u corml.


Snbre to!, vaiieci, i : pcr exeinple: qmtie
dies l : ~ sc!:ii;+ii;i, biat; qu;itx civada; i un dia
ordi; coni a gra. El hlat de le.; indi-s, no es
convenient per pondre, tot se'n va en greix i
c 3 n . El mengar blan o cuinat, els es ni.tlt bd:
fGrcat especiaiment dc patates n pel6dures de
p;l!ata, arrdu, desperdicis de cuiiia, faiiiia


* Mota Agricola
111)__


a.
%tam de ple dins le$ messes de! batre,


jiiitiu',pel camps, i per tot arreu la tonada
noruna dels nostres conrradors, a!egren @IS
wsircs cors, cornpatint ai mateix temps
sqJeils cossos qui torren tocant dernunt l'era.
Si ei vent ha M a t devers les tres ja v w e n
?Iguns caramulls de gra, fruit del sacrifici
i'!m any, qui ha de servir per alimcntar el
iiow a:n d d any seguent, Acostzumos en-
guany ales eyes i trobarcu cares rioleres,
mh!a nob!e mor qui 18s banya les quals


o es lo que s'espe-
regular, a derreri ho.
rcn, especiairnentels
en geueral, bons.
ren a vendre a 5'75


p:;. (4 qiuint;), jzei-6 , ' , , y a 3.50 pts. no es
preii r~n i i : i i~ r~ i t :o r ; i , hair perdut mo!ts.


Els p r m verdet: ,. les aiguts eacare a-
gwrtten i ::i IAw h a 101 1'an;adr. d'estiu que
:s tan importan: c ~ i n le d'hidern, sir& millor
q i i ' q ~ e ! ~ ~ ; les ioiiiatigu:,s i prebes son base
3e i'aiim~ciiraclb obi\.r:\. en aquests mesos, i


111, Servexen per la
roSucte deiv cc..Is


aqui, le9 eresson
i1~11tcs dr.;;ut a q ~ i ~ , !a piopiedat estd moit di-
.;i$i:i.i i c?::i d i l se retirn la batuda, de la
a i i i l S L ~ d ~ i i d ~ i ~ i c i e 3anisii Io que s'hadeba
re i KI vesiire io retirat, e13 pajesos (amos de
loc o de I)iiss:ssid) ies fan per seimaneg.'',''


Aloit dc tsinps 1ieia anat diguent a'n'els
ie! nostre Sindicat que fessin aquesta fel~aa,'
?era ies pariiu!es queien dins et buit, 1 itao,
:rcpi c o n cs aquesta feins, dais Sindicats:
4gricoid Lcs es!adisdques an aqui favoret-
rfii principaiincnt es a:) cis conredofs, sen@
Ales! conJiu e! distingit director de la Re&*
tn ilg:icuii.rm, cap producci6 econdmiea pol


zrc, scnsc esiadisti:juer 110 se pot eY?Ct
,i.iiiior cn el Setltit de !'h..iine qui trebaiia i


-' . i r b !a terra. Per aix6, iigricultorsdt
cii Llevantina esforseutvos amb cui&
Is;msisioiis d+! comisari n'bbastl-


i i ie i i l+. ja que d'elies, eis principals bepefi@-
:.'; ioiii nllltioS.


i
4


~


U:i agcnt de poli que roiidetjava per
u n cmii troba un homo mort i envia an el
h i e aqufsi teiegraiiia;


. A la carretera d 4 po!ile s'hi ha trobat el
:adaver d'dii hriiiio dssirossat. Te es cai,qs
peui, es b:-assus i ses cdines teiades en red6
3 r suspiia q:~'<s un siicid!, pero Sen desio.
neixcn scs ~auses .* : i


.. , .
M-


.I


li 1 ii.iiic cLi,it:iva 'biavetzs srfvcs a un altre
i ci i ;r t a t i es CUSI'S l i dipue:


--FiJt, recort qu'una vcgada quaiit era
i:)!? vaig c ' I w : : ~ set kilometres per anar 8
tioiiar un:i I U J ~ ? ~ a : ~ ncontrari meu.


--.?I to! d ' u i ~ a rei1 !ornares a peu? conks-
t i l'iiitie.


..--
, --I cocjcrvi s'ciitciii~:irmt ,::I.; a d w c r a
hora?


-iJa li:i crcc--conieald a i j i i r : l - ~ Figucau-
vos que pocs i i i inuts abaris d s iiiorir eiicara
nte t i ra p'es cap sa botzlla de sa medicina.


DO$ coneguts entraren dins uii estany. uo
d'ells va fer treure xigarros i digue an el seu
amic:


-Permetem que t'zn oferesca un!
' - -No graciw-digue s'aitra, io no fum;


per6 pendreno h u prenpes per desairr-pen.
drL un sello per una ~ m .


6


-
i t'n tdrisla s'aturd a u n pobie i entre en u n


cafe. Li havien dat niais inforinrs del china
d'aquell pais, i al seurer-se devoia uii sinyor
que preniquna cerves3 tot Ilcgiiii el uiari i de
tiira alegre com iiii Pam], li \adi t :


-SegOns m'han dit ayuest;pais cs iiioit
mal SA.


: -Pot ser que sigiii aixi-respongiif 1%
1% pero per mi no ii'hi hd an el inon cap de
tiiillor:


- K o m es aixd?
-Jo l i dire, som e3 nielge des poble.


Per


Festa de Sane
_I_


: J o ! i e m a n aquesl ntiinero j a pubticar el
p"rograma de les ftstes qu'eii Iioncii d e la
nostra Patrona La Verge. de St. Salvador
s'h&u.d%l?elebrsr el 5, 6 i '7, per6 no esca erica.
ra ultimat el programa.


L'Ajuntarnent ha anomanac?a !!in Lo:nis-
sic).per confeccionar-io 1 en el nilinem prdxim
el,Qonarem ben detailat.


-De totes maneres el Sr. Batle accideiltal
nos ha assegurat que seniii iiiiide~, iiibs que
n c ~ s'esperava.


;s@-G@&. 84
,~


' AJUNTAMENT
SsSsiS del dio Y de duriol de 19 18


Ea11 Cariiaix i'ai c,tar eiic.iiiiei!adi'damuiit
una escalj. de peu disposla a ler buits r a caure


Sr. l ) / r c t w LLEVAST'
Muy Si-. mio: iilrrego a V. tenga la bon-


did de f lu6 l ;c i i - iiii adjiinta c n t a en el pe-
~ i d d i c o de S I L digna dii-eccidn de lo que day a v. antici$.&s gracias, SIL aJmo. s. s.


ANTONIO SOLIVELLAS.


MUJ S r . mio: Hace ya mds de ocho diua,
csla espar.clhtdose $or este pueblo una noticia
q i i c iizc ~orprsndc rririchisimo. y ijuc me piteke


F3 E r, I s T R E