k r u m Novarum -uc- Tal voita colqu s'h,.j.i exlreayat dc que aJrib&m a f i ...

k r u m Novarum


-uc-


Tal voita colqu s'h,.j.i exlreayat dc que
aJrib&m a f i de cL!r$ de l Y i 8 , i ,to hajeni do-
nat coiita eytara del resuirut definitiu de ia
Suscr'rycid per .Llase/'ial escolar, conierisada
a final del passat. Es horlt d'explicar e15 ino-
tius i aquests son ben sencilis; Que per dar ne
conta voliem po.,er publicar una liquidacio
total i exacta. Fins ala hem esperat i'encara
no hi hem arribafs, per6 no soi6m que passi
meslemps sense qu eis quihaii pagat dpigued
lo qu'hem fet.


lust comcnsada la suscfipci6 i vist el bon
cami que pienia, posarem til a i'aguila a ad-.
quirir rnaferial poc m6s o nianco per la can-
tidat siiscrha. Aqurst material est& avlri en
l'eucoia de nins suposat 0112 la caniidat
suscrlta no bastava per airetgiar una soia es-
cola, quam mds quaire. l'er pusar-io an aquei-
xa escoia denianareni I'asseiitiinent de la gran
majoria dels q u i havirn paps!.


t r ibui i Iii, ho fcmi. S'hi hagut' qii; IIJS di,ue-
ren W J , eii redh. &tie, uc cwii g:di si: suscri-
guer.en i per caiirid..is iiipoilms coin se va
v ~ u r e per iils llisics q u e puo!icare:n.


Anaquesres lcs dain ies inerc6s rnks corals
i le6 assegurain qu'els hoinus de daina ten-
drrn d'elirs uii ho:i r e ~ w t I ela ho agrairaii,


I


NO !CI~OS I ~ S i i e iSOi ies CoiivlJadeS 3 con-


, .


e8;.T;f&e d'pvquesta injusticia, se veu
inassa clar quina stria en tetes les ciae5es
el trastorfl i er urbaci6, ail a que seguiiia
una fort5 Pa 8 / ib a esclavitut deis ciutailaris.
S'obrlrfa la DOfta a odis enconlrats, niurmu-


, ~. ~~ " ~ ~- ~- .~ ~~~~
necessarlamxtle,s fopts r t e i x e s de \a ai:
quesa i aqu te:-lgue!dat yu%n son pensa-
rnent se forgen no seria,~. en veritat, a h a
cosa,aQ'un ertat tan( trkt con innoble de tots
ell homos sense cap dlstincid Amb tot air6
IC vw-pu'aquell dtctat del8 socialistes de
q U c 8 W a prPpledrt ha dq ser coiriil, s'ha ae
rebutjar &olubtltantr gerque perjuciica ais
mrtClxag Bn a quid ha de wcorre: pugna amb
els,@err hrrtutals d'ek individur i perturba
rls;W&?s C I Qfaf i !a fwi;tjuii!dst coniuiia.
Qug@#: ktq6lert. que'quant Sa 'cerca la
paltiie~ticcom a-bnilnici t tit tots'iia Lie tenx
b ei&h: .que s'ha d- #uarJj:r i ld i lc td la pro-
fliedat priva:ia. Provat :ti%& ~msseiii a tie-
Clarnr aQnt hi ha qu'aiiar a Leicar d reriiei
que redesitja.


XI1
Ins&ibilidat de miIlor;Er la sort dcls putj ia


pp+ziqdht c+ I'fylesia.


,2&Chratjbs i amb, dret clararnent Nos-
troceatrsm a tractar aquesta materia, perque
aqaerta eauna queetio a la qual no s'hi tro-
barb eiVaeluci6 aceptable, si no s'acudeir a
la Relligld i a I'lglesia. I corn la guarda de
l8Rellipi6 i I'Administraoi6 de la pofestat de
I'lglcsta.a Nosattres principalissimitinent per-
to@, at& ra6 si ,callissim, se creuria que
faltaueni ai nostre &%re.


28--V%itat BY qu'una questid de tanta
graveUst, demana la cooperacid i esforqos
d'ffMe6, aix6 es: del6 Priilreps i c a t s WIS
EFtats, delis nmos i deis r i a , i fins deis
irmteixot proletaris de la sort dels quais se
tracta. Per6 sells tap du>te, efirmain, qne
oaran viaiiq tot: eir esf0rc;m qu'eis honros


mapereij'J P visr ari els I oIr!e~, 10 que princi.


i t


* I


~ ~- ~~ .


fassiri, si deixen l'lgiesia de baitda. I'erque
I'igiesia es la qui lieu uel Evangeli tals doLfri.
lies que basteii o per arretbliir ~o!iiplela-
nient aquesla liuita, o j x r lo niaiico a iievqr-
li tota assror i fer.la nies siiau: elia es la que
trebelia iio sols i;er iiiitruir I'entmlniect,
siiio per regir ainb s u s intiiitsiients la vi& I
lescostuiss de tots I cads u n ueis homod;
eiia, ia qui ainb iiio;ta utiIie,mes institucions
proriiou la miiioril. tieis proietaris; ella, la
que voi i ueriian.3 que a'ajuiitiii eis perisa-
iiieiits i les forses d e totes ies clases, per
yosar remei, el inillor que sia possible, a les
necesddats deis b b r w ; i Fer coiist.guir-iio
creuque a'haa u'eiiipieu, SI be aiiib prs
i mesura, les niateizes iieir I i'autori,iet c l d
Estat:


I. >egjni, " I
."""") -.ai-


Suscripcib p'gi
Material Cscolar


(8), . . le, Y"


___~ ~~ ~.-~... -
-11.. _I_ .--===L-


Rftres nos proineteren cuntiibuir, i no ho han
fek no sabein si s'han olvidais de fer-ho o si
esperen qu'eiu ho denrani~ni di: iiou. Aitrrv
$peren,,que hi pens L i i w i.. cncara hi deven
p ngar;.! tinainicrir n'hi lia d'aitr2s qu'esrdn en
llirta de;suscripiors i no nos lim eniregat en-
can ta caridai suscrita, si bz c., de creure que
a la primere ocaaio que renguin la khan etec-
tiva,


Pefesperar que tota la rccaudaci6 pogues
sortif . arrrgiada de!inItivsm?iii, es qu'hern
tsht tailr'a publicar el rcsuitat


Com se veu 'per la liquidacid que posam
inks avail, s'ha cumprai iiioii lie ui.iterial, el
mes impiescindibie, supusat qu'rra inut i i casi
tot el quo existla. ivies c s iiiuit el qu'encara


z t : w i l u n apaiell.
de projecxions dc cossus ii,~tizs, aixo es, una
maquina de vistes fixes, un aririari per ama-
gar els ,napes, una vidricrd [J'; iil biblioteca i
uria per IIIUSBU. Aixc) coin a de necessitat,
que de inoita conveiiieiiccu poiriem fer-ne
una llisld Ilarga.


Cota uwii s'im adqd'tii ia niajor part
dels tex,b ~ c u i i ~ ; i i i c ~ de ia i i s a &'IUL' et bla-
I w 1 perqur: de nium t els iiiiis lenguin uns
bons ilibles sense h r ds coiiipidr-los que
SI els parrs ho haii Ile fdr C i S i wripre hi ha
la iiiitat deis aiunines seiise Il ibie,


Esperaiu que tois eis qui iiqm de coniri-
buir a tan boiia obra ho kissen uurant aquest
estiu perque trissadi ]a d; p o A el quddro
honoriric en projecte, aunt hi haja eis noms
dels subcrits a i m les caii!idai; per cada un
pagades. Aquest quadio ~ s i d r a seinpre en
I'escola a fi de qur 'Is nins i L!S glans. sipi-
piguen seinpre q u i boil cij qui o'ndn voiput
sacriiicar en beneiiui seu.


A cootinuacio va io:;iis iiiil :C>LI; i gastat,.
esperant que a priticq
diem j?ubllcar ei resuira: di~i : i i .~ .


&a CLimMrPId
I ?
L


- _ - --- -, - -.
paper . . . . . . 66'00


Per es!irar-los i posarlos vases . 42'W
Per 46 Cadire3 de faig a F pts . . 288'00
P8rr :i lripodes denxtperpissarres 14'00
Per 18 GrnrnAtiques BmAo le? Curs


13'5Cl DIS. . . . . . 20'25
Fer 13 Grm&iques Bruilo20* Curs


14% nts. . . . . . 15'90 - . - . - ~.
Fer 12 Ej. SEaropa. perDalmau I
Per I50 Textef econdmlcs. Selx Ba-


I&$


rre! a 0'65 pts. , , , i. 97'50
Suma. . , , @?3'2~ ---c
- . --


C'A>\'TILJA TS COBRADES
De D. Pete b:oreil de Oieza . . WOO . . . . &f:l il..aties 'roiosa. . . .xK).OO
,, D.S Barban Anioibs viuda de


Ait;er25, . . , . 100'00
,, D. Lluis [Icspuig ~ . , ~00'00
,, ,, Per,: k i i c h o de la Jordana . 25'00
,, I, Ancireui7err.r . . . 15'00 . . . . M i q w l Morey . . . . 10'00 . . . . Prsi:iesc Estcva Pvre. . . 900
I, ,, Fzesc. Sureda Bianes Pvre. . 5 ' p ,, ,! Arnau Casselias de Soller . 5'00
%, , Giii!!em Bujosa, Agent d'ArtB 5'UO
I ( Crisl6fol Lliteras de Palma , 2'00
1, ,, Pere Aizamora . , , 1'00


,. MIqae i Carri6 I . , . 1!00
$1 Els riins niajots de la 1.' escoia


de nins. . : . , . 3'60
Del A ] ~ n l a r n e n k l . ~ p a r t . . . .62'w


H FS 0.M
rjastat 078'20
Receudat. . . 73900
Qcledeti a pagar. 23870
-


.................... . . . * s : s -. , .=5:;-... -.i .. .....................
. . . . . ~~, ... ~ ...


., .'.:>L> -==e- * ..................................................


Les Cores de, degotis
.- .4 * .ms--a?


I i .


... L L E; v A s 1'
amb palanques; f a l k a de g e g m f s quc
atsns (le rebre la lium de I'Evangcli, ja da
vet, teztimoni de sa f4 eii la vida eterala ...


I mes eiwant vetrgueren estols d'uns al.
tres pobles. Els grecs 1 els romans golosoc
de nies terres, uns darrera als altres, funoa-
+h &s co'onies. I els mttilorquins antic!


aren sos tresors entre el2
le$ c o ~ e [ l , que 10s esvaidors,


codicia; unipiiren d'endertOGf


I'altlva Rome, que feia obrir
esclalrs per bastir so8 temple
cakades, trobh dins eixas co.


ves el ii:armo nies hermos per esculpii
[ma) es a sos C6nsuis.


#i topi dels niarteijs tombaren tmsei.
@e'& 'ier columnes qu'havien reslstits el8
trerratreniols. ..


I m& envant vcngxren a Mailorca eir
a!stbs per cngeger al pobie cristih que ja 11,
vivia.


I.es coves gotetjwen seguit, sernpre
sekuit, cum sill seu aiarry fos per saldar el:
canyellons rornruts que espurnetjaven en.
tre'i fum de tepa encesa p'els nous esplora-
dors de ses entranyes.


Alla e!s escultors, qu'haviw de guarnii
I'Alhambra s'inspiraren; d'alih dedins prew


ueren el model per ses sotilades amb pen-
ois I per les columnores afuades de ses ga.
eries.


Mes, quent els maltactors s'hi redossen,
quant servir les P r r n per estatge dels alarbs
pirates, Rfrontant la terra de hlariorcn; IItivors
arribh l'hora que'ls btdus iiraponesos guiats
p'el .Rei Conqueridor, amb relligi6s eoratge,
doniinaren I'iila a5nb s' Almuclainn, i sos cas-
tells i coves, r a w de niaivestats i traidories;
piesoils de 10s captius que per bona sort fo-
ten Iiiberts.


! a les heres, 10s mes desesperats fills
de hlahoma, per.no voler viute en cautiveri,
tal'volta es cnpftcaren ditir tls avena sens
tons de les gtans coves*


f


'Alinharg,,


'jk8TOhfkX PEFIR.<
pn


El somni del artista
b.l


h nion er~tmn~ai i !* ante
1 :n'.ltPc i l . I"ii3,lr hitma


Pie d'inspiracio se domi;la i'artisla desprds
d'una tarde d'excursin i\quelis camps ver-
aosos i florila. Irs montanyes rcblertes de
pins i aizines. cis m p ? s comellars, els au-
cells qui canravrn, ia font mutmurant dolpa
remor, ,I'embatol del himbaixa brcssoleaient
lea branques dels arbres i !a mar qui besava
waurnent la terra, tot alM havia oinplit de
tal manera l'imaginaciti del pueta que tills
adormint-se li semblava co:itrrnplar-ho.


"iQu'era de beH aqucril boscafjo, ple de
cants de rosslnyols!,, deia 'I p$ma mentrey
638 PIIS se tancasen, "qwera d'hermosu la
mar qiiant el so1 hi vessava sos raigs darrersl
I Q d 6 d e tboesia! ;Quina pin:im! Quina mdsi-
Ca;,. 1 ahzort smb wnt dol~os retorts qucdh
ren,li,t 17% la son.


M e s I'nrtista en artista fins entre somnis.
S h a v i a dormi: mnh le% !res pttrauliis a la bo-
t*: / ' fv /~crc . /'ocs!,r i 114 <*ti, Miriu co!n ies
soidia 1 It% t ivs reiiics de les belirs pits,


Se t:o!)i a l'tiitr:,da 4'un ma#nifit: jardi,
I r ! rntiat*ii i qiicds adinirat per sa heilesa;
pyr Iutm pat!$ arbits majestuo;m qu'espol.
$a vcn imt i eiiient so1 atapiis rmaljes: arreu
~ i a ~ t e s fl:J!Id2$ que'omplien I'eire de luau


perfum i entre tot
geliques elr cants d


tern m6s merit que io aut dedlc la meva vida
a can8y.h. Art$$ qiels'homos senten la bc-
Mesa de la crercld, som la PocsIa, la mb me-


AI b6 de la conversa Interromp4 una vCU
rnelndlca qu'acompanykdld de tcdlin9ks ds
rossinyol digue:


La reina de l'art s0m io; orcoltwina,,,t
I cornensa el concert: Els ducells cantav 2 n


so0 cantics mes bells, els pins i &em&
rnovien suaument ses branques, produlnt
una ramor d o i p de bosc; le8 fonts i reguerols
acompaiiyaven; en b la Ndtufa tam nrmoniJdi


rltosa de les Benes AHB. ~ - ' -+<


despert eren dls acords d'un 'qunrtcto rw~;
turn qui tocava 11 P a n t o i d d'en Beethovw.3,


Aqui l'artista diguk No hl ha dupte; I&
nies bella, 13 mCs excels?, la Relita.&fqsii@
6s la Yauica. ' .~ -.a!,t BUM,


i as? l \


Artti13 de juhg de 1818 ' ' ~. . *,; :.rii&
JOAN- it&&,(;?


--L G
sw& s t ceii d e ,


ulk Ronduik


Com hwiem.,antwiat et. dia 3 d'asue%t,
niks ten&; Vic.
t d de
tesa maliorquina na Maria A. Saltd. Hi I'ren-
gueren part una cinquantena de coaensals,
rstant rrpresenlada entre ells 1'int.electualidat


W c i b de;
b@x de !o:s
othuuiava,


I senv


_ _ _ _ _ .. ....
O m Redd cia i ' p i m i a poeiemse-


guent-me a e os costa E' D. loan Alcover i el
R!. 0. AnbrraT"&t. Rector-& Llu,limajor. 52
servi delicMmmi irpI !BMaphr.se el i h a m -
pagnvfi" 8, Jyqn Alcover oferi I'd et
a Na ar a ntonia amb un aflllgranat i s -
curs aue.voldriem Ienu e w a i Der reoroduir.


poetesa i ai final, tondamen1 eniucionada.
parla b r e ~ n e n & . N ~ ~ ~ t i c c Ai+:riRia p e r teinei-
ciar i agcair I'obbrqui, que , ' ho resuini en la
cristlaria i 'balioryuina exprcs$ib: Uetr uos
t60 p?Lju;,
To!# tahs,.pl&ents goilrdarin agradabilis-


aim remtt&e tdn herhios g t e ,
ss%,.zzsim-


. .


comuarepud3.
.I -


4 4feAii ts cafes diumenge passat ja
$. lagen: en pren; no estan per
ffi te&lbla la s s asai Primer no'n
s que per St . SaIva&r.' Ara en tenim


tot s'estiu.


sa de cases que hi sol haver hi hz hagut tam-
Whn)il&kdcaCidd. tdih ont estnva i'emo 'n
Marti Xercch hei ha >assat en i1.n. !Xiin1 A I
de rap&rcr .hi ha pissat ria .\iar,a :daniela,'
an el dc can yr iB Comuna en Jaume T i t m a t
n p b na Jeronia Fio i adamwit cdn T o n i M h
&liloret.


.- W . .Scgdn noticics el nirjtre iii:eri ~ G R
s'havia n,rmbrat per 13 vaca:it que dzixa 0.
Se#h Di.it, (a. c. s.) era i n -yrcto:- dc poiicia
de Pnlma i cum es nitural iio \c i iyue ii pen-
dre possessori. Lkspi i s s.;iniiiici& In plassa a
aCoiicursetv tamp& \.ha prove;d,l. Lorn nrri-
barn a Ics vacacions. p2r lo r t i i i i u j i no se
prorciri intarinamelit i ina i l S,pt,nibrc. ~ C O -
ses d'Espanya!


, L a setmana pass~dj . arriba de A m i -
,rica & a$r una ternpoiada d costat de sa fa-
milia I%uan Saiicho (a ) Garreta del carre del
Figueral. Sia be3 arribat.


ArribaG a1 fi de: c u r s escolar, ler es-
pqles pbbliques! riyades conieosen les vaca-
cioi is ca:iiculai %i$slbmncs i rrertres deacan-
sarPn de SES f&ues i r e p s a r i t i encrgies per
el curs prbxim,


Se pd{S de la pr64ma sortida en
'&quest& Iocalida6,d,una revistii Foiki6rica ba-
lear que triidria per ti Rcobiar a tots els qui
r'interessen p e l s egtudis de a\litologian i lite-
ratura popular i reunir tot ei cdbsl folkl6ric de


M


m


les nosires liies. &s e n w i t mas ii'ocupavem
amb mhs cstensi6.


:.a %'diu qu'eis p ~ m h t i : < a p t una
fy in be4Xa.de ; m u , com ~~zmlx! ' 3 n n sufrida
algunscomesiiblos v 6. S..IFI-O En canvi se-
gueixen enfilant-se c3p a munt el sucre i el
cat'i!.


Han vengu!s ja e ac::..ir la temporada
es! i~-~l~,n. ' I~r tol i ies Box D. Yileiiti 3lassanet
D..FrunresC !d !mes; h. h!::rci! Amor6s. D. Ra-
fell Ahmck'i' D. Juan Pa?cu;!i amb ses respec-
lives tamthe., tot5 ague3ts d, h i m a i D, En-
rich Galinno i Sra. de B:ircclona. S e n tots
beovenguts i Deu vulla que 1es sia agradable
aqueira ternporada.


A'Caia Rdtj+ irmSG son tnoIter 1 s
families que hi han la co;icorrc~udes a e&
uetjar,. C q i no queden cases h ides , especiai-
m e n P p r Ilogai.


Hem rebut e1 n.' 3 del Valiiin I1 de
aQuaderns &'&studis> q i x publica uii interes-
sant sumari. Aquf ixa rcvi::a p
de cada &a mes valiosa. :\r>i I
amgftrt.s6nv@st CY../ , \d arnb dos io:lcu


w, Dimarts mori sa Cidoiiia, de St.
Pcre Francinsirla :+:G~&. riL,r: de! nc5trn
amic l.am,z~.n Llorens 2 1 ~ 3 , !a!
L'arompanyam arnb ei scn:imcr.t a eil i de-
mer familk, i qiie Deu tiaja trobat a 1% dilunta
en estameut de gratia.


vz


', . , -.
-m


M


..
E CABf3ER