Ally I1 Arts, (Mafloi*ca)-ai3 de de Juny 1318 Rerum Novarum Del eclat actual d8ls Obrers...

Ally I1 Arts, (Mafloi*ca)-ai3 de de Juny 1318


Rerum Novarum
Del eclat actual d8ls Obrers


v11
Doa soJames coiitisa aqucst d i ~ .


.:' P. 15--Aquest, perque amb la lnte'lgenria
abraca coses innuinerables I a les presents
hi ajunta I afegeix les futures. i perque ende-
mks e8 am0 de ses propies accibns, per aix6,
rublecte a la llei eterna I a la potesta! de Deu
que tot ho governa amb provldencla infinita,
ell 8e governa a si mateix ainb la prevldencia
de que rs cape$ sa raO. i per aix6 tambi tc
ltibertat d'elegir aquelles c o m que cregui
mtis sdecuadea aE'seu propi bB, no solament
per ara, slno fins, i tot p'el pervenir. D'aiad
Sen despren que I'homo ha de tenir domini
no sols dds fruits de la terra sin6 tambe da-
niunt la terra mateixa, perque de la terra veu
qu'en surten per posar-se ai scu servci le8
C O B ~ S qu'ell m q endevsn! puga neimitat.
En ceria manera, leu necesidats dels hoinos
rluneti vultes seguit, seg!!it. i aixi satisfetes
BVUi. tornen rebrotar~demd. .%xi! id& la na-
turirlesa deu haver donat a! tionto CUI, pa cosa
est&le 1 que'per a'sen¶;;te dufi, perque d'e-
1;s puguin 'perrtuament espera! I'aiivi dc
ses necesidats. ' aquc%!a .perperuidat, ningli
~ i r & que la terra atnb sur fiuiis gut donsr-la.


IH---No hi ha perqui. s 'k;ii;i de mesclar-
sthi I'esmrnr i providencia dei Estat, perque
m& antic que,l'Estat $6 i'horno i pcr aixd


&tat se forinds, ja degue re-
la niturelasa el dret dc ctii-


l$-Perb, I'hsver donat Deu la terra a
tot el Ilinatge hum6 perque us1 d'ella i la dis-
frutl, de cap manera 8 ' 0 osa a I'existencia de


hum& noes dir que tots €18 homes indistin-
tainent alguin am03 de tota elid, sln6s que no
va senyalac Deu a ningtl en particular la part
qu'havia de posse%, deixant al judici dels
homos a le6 lleis dels pobles !a determina-
ci6 de lo que cada un en yartirular havia de
posselr .


Per lo demes, fins i tot despres de repar-
!ida entre persones particulars, no deixa la
@trade sertrir a I'utilidat comma, ja que no
lit henlngd nat del mon que no se nodres-


doh prQductgsde la terra. Els qu i no t$-


vida I del YLU cos.


ropledats partlsulars. ! erque dir que Deti P ia donada la terra en coma a tot el Ilinatge


. .,


nen capital el supleixen amb treball i aixi se
pot afirniar veritablemixt, que tot art de ad-
quirir lo neccssari per la vida I manieniment,
se fonainen:a en el trebali que, o s'emplea en
una f!nca oen u n a industria lucrafiva el salari
de la qual , al cap i a la fi ae trcu del$ fruits de
la terra (i amb ells se Darafa,


V!I!
coMiris~6 d@i/i/L;Ca a iaoof' d'aqucsc di*el,


Id-D'aqui se dedueix tambe que lapro-
pledat privada es ciarament conforine a la na-
turalesa. Perque 1 totes I'.? roses que per con.
serval la vida, i inks encara, per perfeccio-
narla son necesaries, le$ produeix la terra, ea
verltzt, elrib gran abundor, per6 8ense el
conror i I'esment deis tionios no k s podr!a
produir. Ara be; quant I'horno per preparar
aquests bens naturals gasta ],industria de la
setia inteligencia i le3 forces del S ~ U S COY,
p'el mateix fst s'apiica s si mateix aquella
part de la naturalasa material que cultiva i en
ia que hi va deixa: marcada una petjada o f!-
gura de sa propia persona de maneta que pet
fot$a ha de s a conforme a rao qu'aquesta
part I:, possecsca I'hono coni a veva i de
cap maiiera sla liclta nhgd vlolarli aquest
dret.


1 Q ~ Es tan Clara la foqa d'aquests argu-
ment:, qu'admira el 'i-cure qne n'hi Ha que
pcnsen d'altra manera, ressucitant velies
opini6ns; les qua!s, si be es vet que conce-
deixen al homo, i encara com a particular,
I'us de la terra. dels fruits qu'elia si la conran
produeix; obertainent li neguen ei dret de
possel'r coni a srnyor i amo, ei solar damunt
ei (pal h i aixeca uti ediiici, o la hizenda que
conrii. I no venen qu'al negzr aquest dret at
homo li lleveit les coses qu'nmb son treball
ha adquirides. Id6 un camp, quant el coiira la
ma i el trehalla I'industria del I'homo, canvia
completatneilt; de selvatge se fa frultet I d'erm
se torna fkrtil. I le3 cases que I'han millorat
de tal manera s: uneixen i tant intiiiiament se
mesclen amb el terrre, que nioltes d'elles ja
no se podcn separar per cap vent del mon.


Ara be; que hi vergui niiigtl a apoderar-
se i disfrutar del tros dc ferra qu 'un altra ha
regatamb sa snor i h o periiietra la justicla?
Aixi com eis efectes q u e i x e n ia causa d+
qu!? h u son, ai:<! e l fruit del [rebaii es just que
Fertriiesca a15 q u i uebail.iren. Id6 arnb tota
riib, la totaildal d d liinatgf huma, fent poc
cas de lea desacort!alrs opinions bc: tiioit
pocs, i estudi:int di:iyanament la oaturaiara,


troba en la mateixa llei natural el foiiament
de la divisio de bens i la propieclat privada,
de tal manera que corn a niolr ccntormes i
convenients a lapau i tranquilidat de la vida,
le6 ha consagrats amb I'us de tots cis sigleles.


20-Aquest drct de que pariGill, ei Con;
firinen, i finsamb Ia fcrqa ei dctenscn les lleis
civils, que quant son justes, de ia inateixa
llei natural treuen la seva eficacia,


21 -1 aquest mateix dret raiiclnnaien
amb ia seua autoridat les llels divin;is, que
Sins 1 tot prohibeixen el dcsitjar r ls bens del
germ& proi'sine. No cle8;tjw.h~ :ti. muller de
ton ptobme, ni BC caaa ~ i ' i CCLWI/J. T a i :;n 8ii*-
centa ni'l boa, ni l'ase ai r a de bjt cuutat
4s seu, (U


(Segiiirdj
(1) bent. if, $1;


ep$3w.+.3**eG{.%e? 1Sr,mQh%e


BabIands UB rat0
_Ip__


Pronto a inangurarse el ferro-rarril Ma-
nacor-Arta, no quiero dejar de hacer mi co-
mentario, como cada ctiiil lo habra hecho a
su modo y a su leal saber.


lnteresa al buen patriota la matcha pro-
gresiva de su patria, v a 10s maiiorquines
parecenos un deber ineiuJible iiitercsarnos
mas, senclllsmetite porque 10s pai;anos
del inmortal Ramdn Llull. Soimu mi.


Para la Comatca Levantina, qiie e: i breve
va a saborear las deiicias de !a I
seguridad del traspoite, cwstiLuyc t i : ~ i m-
~era i i te riecesidad el ferro-carrii
productividad en todo ei orllen de c


lLBstitna quepor siete u echo !i
mhsse deje a la actividad g i h iiiiw ii iiiar
ced de sus pa!lebot.s!


La fertiiidad de io5 C~;TI;I% 2! L a " 1 a:, ci?-
marca es asoinbrosa y si i i e m : r i r z t w atrz-
vo a decir que ha padeciJo rs tz i - i i i i r i . ! , qiie
no ha dado su maxiinu,n cie pm : t i ~ i . ~ ~ j I, de
fecundidad, pues e! cainpesi~;:> iio !! I d Iqui.
rid0 su deaawolio iiiaxi!no de iii!2sii33 tiem-
pos. Y noes falta tie 1aborios;Ja 1 ni e:cceso
de negIigen\ia, nada ,le cso. A e s i ..o.iiar~11
le ha faitado el trzn, u:riio ini!io i-. C ~ ; I I U .
nicaci6n rdpiJa con $us co:~~t i : i , : : -~:~,


Sabido e3 cos0 hen t ,
para la srportacibii lor i;:dc!:tC
L L IC v Q x 'i' .; -
. - -


< / ~ p i i t i ~ i ! ~ , y twios sabenios que la iriiciativa
coniercial e industrial de IosJtrzicios de la
coinarm ,:w/&/iizs no tiene limites, estre-
11,'. clll. 1 oae . , siempre . Itortiblemente en 10s esco.
l i o s de ii l i~oiiiunicaciiin.


Pcr t'so. 4.0 que soy un sofiador de reali-
(lades, 11ie regocijo iriteitsaniente a1 figurar-
nie 10s arrastres deflaterial imported0 para
s a c k apetitos de trabajo de mis emptende-
dores paisanos.


Y suetio con rcbailos de ovejas vlrgenes
de todo 10 que no sea natural, asustandose
ai oi re l estrideiite sonido de la iocomotora
y el ruido unifornie ,del convoy, a su paso
entre frondosos pinares, armottiosos alnten-
dros y o!ivares simetricos. Las poorecitas
no han oldo iiunca mas que la meloJia clasi-
cad'csfluriol y el canto nton6tono de su
pastor, entonando aquella vkja c m l Q n de


JCL ~ ~ L Y L U ~ d i d a ('8 pasado
.'/ Il!' f??.h.i!. dit adios ..I.


*
/ ( L


E1 progreso rompe la rutina est6tica de
10 primitivo y en inuchas ocasiones con da.
fios artlsticos y poetioos, restdndole lozania
a la aaturale~a.


Per0 hay que sacriiicar lo bello en aras
de la marcha prcgresiva de la5 cosas.


Bello tiiinbieri ser& Id aparici6nen la os-
w i d a d inmensa de la iejania del tren que
avanza rapiuameitte taapndo el esperado
blen queriao, auseiite drsde muchos afios,
aguuizando Is nostaigie subiirne del que lle-
gay lagrinteatido Ue alegrie 3 que espera.


Seacabo, [oh jo.eries gabellins, la ir6-
biCR y CaStlZtl ctliiCldfle


L J I : G ? ? ~ dt. &'Upii?[J?1%?
yi coleta u~nh a Ltutat


'Iettdrdis UII f e r roa t r i i peta ir a Ciutat
misrectu que el que pregona la aludida
Cancidti y eaa ea !a suprema asyiracibn de
Is comarca levantina.


Jam V, ALZINA
Caait, &yo !9J%


perb-fu:n coni, era- :'dli3 cas1 t a u t m n e
carb6 qilit romatiia en term:
nya; vinagre, acetoria, t t c . etc. tats pro In?
tes carisinis son periluts ai seri'ici d'una tra.
dici6 que no admet procedimerits noveils
ACtres vegacleu trobava brns de cals qri'em.
praven itiutilment una cantida.1 inverosimi
.de combustible que havian hagut de coil
prar a bon preu, tot per igrioriir Ies reglei


,a seguir per uncabal aprofitainent de tttt e
material i una major econonia eo la produc.
ci6. Un dia cridava la meua &mi6 el mol:
primitiu ct'una giiixeria, poc riies, poc i r ia i icc
el nioteix qu'haguereti einprat, si e k h a p i :
pasat per es cap d'enguixii els taloyuls, ell
pobles qu'ens feren hereus d'a:luets mariti.
merits, Un altre dia entrava dins uiia t2foiii
aon feyen d'un moJo beii r e i m curiiiu, UT
oil vert, !OX, i 10 qu'cs i i iBs iia
\a mitat de i'oli de les o
ellas gracies a l'iiiiperie


No vu11 r;eguir mes per aquest c a i i i . Ca-
si tot viu dins el riostro poble, coin si el inoil
ectigu6s aturat. Tot no, hi ha aiguires w s e s
qu'han avensat, aitres cum ies filadores i eis
teixidors, han desf,ie~escut. No piorem, pe.
r6, la seva desaparicid; son estat lea vi;ti-
mas, i poren sei, exein;)ie, per k s iii..ttistries
que restan, de que ia lldy itiexurdble del
pro@ arriba fins ais recsns inks aparlats,
i exigeis imperiosainciit ja i'adaptacio a ies
noves noimes, ja i a fetal desa,iaric!d. Prom.
rem qu'el nostre poble s'adapti a ia \ iJa m u .
derallunyem de noitros I'!iicultura, no sign eo
saqu'es desfaci, a poc a poi: Id vila? q i ~ r k n -
bB lee vilas moreti i s i fon ei seu recort dins


fas la pereirinacio a la vilz: beii am&
Sempre hi venc amb I'ilusib de que troirark
alguna cosa nova, un avenG deinui~t io
d'antany, I es ver, una mica s'ha avensat pe-
ro tan poc i el r ~ o n corre tan Jeprrsal


hl'acost a Art& a I'horabaixa, cuant les
otnbrrs tombant de les montartyas s'allar-
gati lentarnent. Foriniguetjen por sa Carrs
tera NOW, jornaiers I corridors que vtnen
de foravila acabada sa tasca, ilslu demunt
son front el sznq" de nobiesa que dona el tfa-
vaii honrant, per6 tambd ies apagades nines
d'eis Seus ulls mostran Io fadigosa que la
tasca rs estada. De dins cuslqut. can6 sur'
teri feixucs, hieratics el5 brasaos inrncvibies
d'una aiada prehist6rica. Passa g!scanl es-
contlnlosa:iieiit, pcr el costst de 1'aL;to~dilj-
gratia, uti carro Uc pate!, quines bistias
presoiieks d'titi Juu irraciorial sa retorcan
dolorosamet& que .ne dueii a la ineiiruria
aoueiis cartelis Iletgits, a indiites clutars
ci'Etcropa. ni ::otneiiC tie ies iustes: t;s!u-
viau el bestiar, eL'itdu ferlo p i j a r per aquzs.
ta costa) Perrj, j a soin a la viia, airevesarn
carters de casds noie8, les IainLwea eiktri .
ques i ~ l r s ~ i a i t st:^ ciarors a ie.S d r i d i d iiiori-
dor, diiis les o:iibriis sd Jestriati jt!s cbre,
dci tren qx'auguran a la vila uii esdeuwidoi'
pl6 de protnese&


De riosaitrzs deiiendiri que's torniii dol-
ses reaiihts, tengurni p ress i t les parauies
de Carhie: 6Trebai!a, trabaiia aril qu'rs
de dia, mira qiue !a t i i t erriba aviul, la n i t
fosca d ! m ia ti iai i ietigii pot obi.iir> Traba-
lletn tots pwque se uagiit depuratil les cos
fuiiis dels nsstros paisaiis. No ;bcii.luri~:i~
io at:tic perque siga antic, per6 110 dii9tein
gens ni niica d'aban&x:ar lo q x sjga imper-
f-cte, trsbaliam arGi qu'el s o l ~ i i ~ : : ~ i t i a e tcara
ia viiii esliiiiada, no siga cosa dc que la n i t
i i iuttii i (itis t r , m w i r n i l l : , .


Del Figueral
La tronada s'onpropera
j a ze' 1 eusiaat tardoral!
Colradq figueralera


j a pot3 de& '1 figueral.
L $1 qualqiie figa mrosa


pctLja encar D un cap de brat
dernd 'a torn@ril aiplosa
i '8 crivellqb del tot.
Ja pots acirantullar,
dairtunt el sostre, ela canyissos,
oat la fi'rcita ua cleixar
&os emmelats clegatiasos;
que ,io culjkr-nesolada
a lo. oova del Ql'tal


sa [Jf'UIt p q e l l a fw a m p l a .


Ilc I iai~ih~l la , f~i ia i'a;gunt
uerzqut de la llunyania
i ara el wrrb ssuecleqat
sa set d' estiu assacia
1?ccerien els aiibe[lons


guan liiall cle (" sal aativai
P o *


I BI BLI 00 RA F I A
__c_


El Quadern no2G3de Lcctuva Popularva.
lcdicat a1 novel1 poeta mallorqui el nustm
ion amic en Joan Kamis d' Ayreflor del qu$
10s ocuparen fa poc amb moiiu de I'aparada
iel seu- primC rolum de' poesics que tiluU
2 .zi'i.z w d


No vetldria ai cas de parlar-ne avui si le8
ioesies del quadern citfit fossen com en b.:
iajoria d'el dernes una Iranwripcid de les mi.',
,019 poesiespublicades ja per cadaautor.P@:
esulta qu 'en el de que nos ocupan molt&
I'elles son noves p r o d u c c i h de tan SOW
'le poeta qu 'avaloren la pubJjcaci6 i~ iolE
'una esqnisitesa tal que bastarien etlas &+le8
er acreditar-lo de poefa estil.lat i pulcre. ".+
D:u swi les cuinposicibns inkcrites q u W '


olten a las mes notables de les ja publicrdeb'
d'eiles mos sentim tentats a dar-ne mo


f i de que le$ assaboresquen els nus
:ctors:
Felicitain efusivament a1 autor i amb tot


?r ii qrairn I'exetnpiar ainb que nos
s%eyuiats!


A* E',
~ CIRGULAR
-c-


El Sr..,Disbe d'aquesia Dibcecis amb moth
d e la celebra&dei Dia de la Prensa Cat6lica
hd publicat la kigiient Circular que tradulm:
rCom I'aW pdssat haura de soleinnisar-se e n
la nostra h5cesis ia festa de la Prensa Cat&
lica el 29 del actual, en la forma que ssguelx:


a Isr , Celebraclo de triduos preparatoris
cn totek le8 arroqles Ce la Didcesis els dies.


Bona Prensaen la Mlssa o acte relllgfbs mes
concorre u t . ,@ l'lgwla dels S.S. Cor8 de
la cap4 et sera els 28, 2[) I 30, Eis
Srs. Rectors rebran de la Junta fulles impre-
ses at@ instruccions concretes sobre '1 partl-
cular.


I 2"". Comunld general e{ dIa de San Pe-
TE EII la nostra Santa Seu, en les Parroquies
i c p I'lglesia dels Sagrats Corsi convidarin
il @endre part en ella ales ASsoclaci611s i per-
soiies particulars a fi d'implorar les gracies


-divinals en favor-del periodisme catalic. *
3"". Colocacio da taules de capriri en les


Iglesies indicades esperant que% Reverents
Sis. Rectors donardn les lacilidats necessaries
a les Sras. encarregades d'elies. Ahont no hi
h a p Juntes de Senyores els Srs. Rectors $e
cuidardn dorganisar les captes.


4nrts: En els poblee en que hi haja prou
eleiiients se procurari fomehtar la prdpaganda
de la Bona Prensa amb irctes Iiteraris, a corn
vetlades, conferencies etc,


Siut+ Els oradors sdgrats I piedicadors
del Evangel1 han de recordar als feels I'obii-


I. @&de prokgida Dona Ptensa fent reealtar
ais bene€!& I la necesaidat urgent'd'ajudar-la
auib tots .+la medis de-que,disponguem,


26, 27 i 28 B e Juny, recitant I'oraci6 per la


I'de Junydc IQ18.
. . . . .i. E L D m x


?--&my--
E 2 e ~ ..


BERDIGOfl.ADE$.
_I_


Ara qui ja esta Eet, tot-horn se dona conte
del carainull de desbarats que cont i el r e p m
tiindht dutilidats, ara se veu cia que no s ha
partit? d'una b a s e -fixa, coni era d'esperar
hiill) una COS^ de la seriedat de la que'ns
ocupa i aixi veim que Fientres hi ka faiiiiiies
qui pagiicn per lo coflepu! i lo descoiicgut,
jxrqne ~ W ~ U Q S el criterl dc la cuiiiissid, io
curtcgut 110 buatava. ai t ivs n.iii Ira, $11; per-
qui: aobrhva,~ srpw e! mateix ciitei: xh j t r a -
I! cir I B rriateixa coritissi6, no W ' L Y ha writat
b e uif,,.o que, C L ~ I K P S ~ prrquc no hi ha
liirgiit UII crittri linu i d'aiau PI lrari surlii UII
ciliiiiiiuil de desb,rats. L i r u tie diirs o s'lia
d'ayaiar la riquesa 1ua1 (I lo ,ieceusuri p:r
la ~ i d d i si n b que se sus:ituesqui per albi-


, 8;sql-a iiritjan any i es ben hora que ae
cbmsw~& treballs per I'any qui v6, es ne-
cessari quc I'Aiuntament coniensi quant an-
tes la corrrcci6, tenguin en conte' que s'ha
d'enibrutar molt de paper perque lo unic
q r e hi ha je t es I'estadisticz~, lo dem& no
srrve&y.


ties.


C0S.U .'$ *' :, * -, y


El,dla 13 del'mes que correm an el-Con-
vent celebraren els PP Franciscans la tradicio-
iBI lesta de Sant Antoni de Padua
' Aquesta se feu antb gram solemnidat. El
cliosapte demati recorreguB la vi!a una banda
de musica a companyant els clavaris 1 obreria
Que fela la cspta


I, L E v A N T


A l'orobaxa se cantaren solemnisimes
Comi'letes i durant elles i tot el restant de la
vetlada estigue il'luminada la capella del
Sant rica i artisticainent adornada qu'era ob-
jecte de l'admiracih i elogi de gran part del
poble que I'an4 a visititr.


Desprks de completes surti la Carrossa
a fer la voita a que acompanyava la banda que
dirigeix D. A tonio Gill, aturant-se a molts de
runts per cantar les ja popularisades cansons
del Hirnne a1 Sant


El poble va an& alt tata ia vetiada fin molt
cntrada la nit.


AI endemd h i ! l a p $ OIicl major en el que
hi predicd el P. Josep SOIS& de St Felip-Ned.
La Capella del Convent cantd amb ajust la
Missa pontifical d'en L. Percssl.


El temple e s t p a de gom en gom
AI decapvespre sorti de nou ia Cartossa,


despres de ia Novena qiiant regress& a la plas-
seta del Convent hi hngue corirgudes de
hiz ic lc lns en les que hi prrnguet en part un
pard de dotzenes de corredors i en le vetlada
se feu una herinosa revetla anib focs artlficials
amenisada i:er la banda de niusica ja citada.


Pocs anyss'havia ceiebrada aqueixa festa
amb tanta pompa. Sia enhorabona per la nova
obreria i que no mancabi el seu entusiasme
en honor a1 Sant.


=%== ~ i x l


W D B G A - N Q S T R A CH,
- ,


Diurncnge dia i i vengueren a visitar les
nostres firnoses Coves i'lnspector General
d'Rizenda de Madrid D. Victor Garcia de Ja-
Ion i el Jcfe de Scgociat dela mateixa Inspec-
cid D. Pere Perez Cabiillaro Alfarc.


El dia I I de J u n y u*La Tor re r hi ha.
gut una sensible desgracia. El fii de l.amo
Antoni, i un missatge serveri traginaven amb
sa c u r 0 de parei; Es missargo anava
sa barana i es 51 de l'amo qualcava. E!''!%:
cioyueadavali an es misatye, el qual
mor t instantaneameiit a consecueucia
grau ferida an es cap. El fill de i'amo ten@
temp d,: b x s r i en va sortir ilks. El missatge
cr3 natural de 500 Scrvera fii d cn Calb, q u e l l
qu i iiiori v'ictirna d.un herrobi en les obresdel
tren de Son Carria, i de la qual en donireni
conta.


El jutjat l e Capdepcfa se persona en cl
lloc delsuces i ordena lacmduccio delcadavre
81 cementeri d'aquelia ph laf ib . Sentim tant
p a n riesgracia i acontpuii).~in a sa mare i de-
ines farnilin amh sa ju:,ta pei ia


La Diputacii Prowiiial en la sessid
que cclebra rl dia oiizc d'aqucst rn& acorda
concidir a l'.\juntament d'Arta una subven-
cio de mil pcsseteo per gastos de conssrvacid
dcls camins wsina!s.


Uivendrcs, dia trette en els exdmm!
d'iiigtes celebrats a1 Syniinari de Palma s'hl
prescntaen qtiatre aspirants a racerdot, fills
tots d'aques:a poblacia que feren un ban e&
men. t.ohor8bonil a scs families respective#,


Hem tengnt l'honor de saiudar ai dir-
t inp i t nietgc artanenc D. Kafei Q, Blanes i fa-
milia, e! qual despibs de passar una anyada a
Soller a m i se conquirti un bon nom hr tor-
nat ai n o w o pobie vbriiit boil deopai8 per to-
tom.


1)oii~ia la i a m adqujrida s y u i i alli , i
!a molta cIisntcPia q u e tenia obiiiis d'ana :sen


M


per desgracia va @:a amb tan ma!a sort


w,


*m


B


11 auguram moita prospertddt, tot alegrantnor
dc rd tornads.


estival, D Pere A jo rd i d.kulesa, a m b i a n u -
&le familia: Con tarn66 ha renguda a asear,hi
uti quanr temps la familia de 0. l,!uis ais*
p i g . Zien k,eiiwaQlitr+


5 - - ..
m Seg6ns noticier a P;ilm,~ iii:)ri el dia


t ? , uEs SabatG Cenra w qu'era tiici1t c o n e p t a
dins Arta, del qual era fill i wii h i r e d i fins
fa poc temps.


AI cel sin.


M Son ja difcrenter les fami
son anades a pasar I'estiu a Cs!
temps calor& reinant ha let adclati tx a molt6
,b partida. Voldriem a tots 10s 10s molt agrada-
ble 6'CStnlCia ail&


PM Ei dia zoen el eunii dcl ceniea:eri hi
h a p t u n cirroquigirl, que pcr e5sci it1 punt
qu'era podia hzver tengut m r ~ p e u a canse-
quencirs,


El s re del &orlit nou,n VC!:
uen al endret de +Son Frare,.) g i rL el carro i
nquert r n i a caureabaisdel p r c i i p t 3 qw hi ha
en apuell punt. Valga que grzcies a Ueu no si
18 fer mer qu'ura partida de cops. pcro era peri
116s fer-se molt de mal. Aqutii pui;t es!i pen-
116s seria couvenient que s'hi ics uii tros de
pare! o s'hi posasen petrils, per e v i t a r rnts dcs-
gracies.


~ur , L'eaposa del Batie tnajer 1) Udrtomzu
Estevahadatallum feiismciitunniii. Que Deu
les ho conservi i rebin els pares lo iioslra fcli-
citaci6.


ea carro 7 'aquest i quant tou a: pas de la via del


DECAPDEPEflR
.I.c-


Hi ha molts anirnacid per ceirbrar la iesta
de S. Joan. El rograma es senciil pert; dels que
animen ais potles. Dissapte conipieres solem-
nes i el dia ofici major en el qual predicara el
noshe Rector; la part civica consisttrd amb vet-
lada musical el dissa te i el dia, correpdes de


rird a I'unib del carrer de Palma amb el de la
aEsparraguere.*


t a caitil sembia que ha G'esrer bond,
ja sc rsega a Is. carreram i se baten ia\cb.


El moriment dc pob tc io tn lo que va
de mes h i eatu F O ~ seguein:


cintes, correguder d' g onio E i m tisica. LI <truin


-
-


anyr, natural de son Servera a causa de conmi-
ciB cerebral.


Dia I ? , Antonia Moll M e l i s dc sb any$. de . .
tuberculch pulmonar.


Dia 1 5 , Francinaina Garau Terressads 78
anys, arsistciia i Pera Lliteres R i m de z mesos
de meningitis,


NtMef lEf lT ,


Dia 6, Manuel Llabata i Larcu.
Dia io. Antoiiia Morales Liull.
Dialtz, Maria Enriqueta bIercant Melis.
16 Juny 1918,


CG/ i ~ : S p ! d
"liui~ui.uiili,lii~il~,i~il,~~i~~ .. ..... ..__


Per etkes d'original
lliilllil ~~


deixam do Pubtioar, WOTM ~ c i r i r -
COLlR, AJUMTAEiEET, GoBE€+
909, t


, .. . , . , . . . , . .
$E;: V E N E N B B N S I B A R A T O


Aqassta easa BS a'uniea depositaria dins Art& del A f i h TUfiBk


$'agema Buiosa (a)Ganancieserveix smb esnient, puntualidat i barato qualsasl encirreo s# li fasaa per Mat I pels sltrss poblst L fl8llorcc


~~~~~~~~~e~ de tota casta, Ilcors, tiuices, Saifetas, etc., etc, 3 Grandids 6urtU de Perfumerla


os be en sa Direcci6: GARRE de PALMA, 3 -ARTA


2qpaig a fir%: Carre de Palma, nPm. 3 & Pespaig a Palma: Estanc d'es Banch de ~'011


@ @
Orandes Almacene NO IMPORT'A .
0 P MA1 ME$ SORT1 D' ARTA PER VESTIR DE SASTRE


KNLA -- d a w J@&6 :


I~ . _. I D'BN :-: >.'
. , . I- ~.


.A"-* .
Sartreiia Ca xiseri Merceria Zapateria-PaEeria


-: Laneria Paholeria Lencerla :-
Ghneros de Punto Sederia,Articulor para Viaje


ORJEfQS DE REOALO 5
5 . 0


!I *p b-3
8 -.-


Pcpcisito de aiquiaas par'abtes


IrPnia f !,I\, BP,UE,HB o TS!~I~W, i;1 Dirsrteio: Bolavant, 14


.
se faien I cuusen tota casta de vestits d' homo ' a; -._


a la moda I a dust de eada qual , P A T H E F O N O -:- __
~.- PReCiU PlJO --


CABfiER


C R P B O T J O A
V t N Eh' BlILJ,OS CONDICION OUE A D'EK


Ferrer i Sureda


Ensaimades i Panets
,


En Iloch se troben millos que a la


Panoderia Victoria
6 S F O Q N N O U
- DE -


IKiauel Roca Castell*
P 5; botiga bel trabarelt


eeinpre pane, panete,
galtetae, beecutte,


roIlete, 1 tofa casta be paetlcerfa
TAlBI? $E SEVEIX il DOMlClbl


Nttedaf, progtiiud, i oc01)wb
UES'PrlIC Carw? de IWrna, 3 ~wARTA'


.