UN AMANECER Para p d c r adniirar el cspcctaculo, para mi niinca isto en...


UN AMANECER
Para p d c r adniirar el cspcctaculo, para mi


niinca \isto en aquellos encantadores lugares,
saturador dr poeria, rnc levantetodavii de no-
che. L i angcsioi i q u e insptra 13 derconocido
h im despegar inis Farpados, desperundo de un
ruerio agitadc por las ansias de ver rqutllo.


bali a la azotea. Desde alli pude contcm-
plar a mis anchas el hirmoso paso de 1. noche
que terniina ai dia q u e empieza.


La superhcie dc las reposadu agurs veinse
cunl cuhirrta.tenue manto de plara, que la lu-
na con su piur'eados destellos hnbia extendido
subre el merr


La iiulaacoiir'a luz lunar proyectrba en el
bwque ias Yolntxas de 10s rectos pinoo y iron-
dows alcornosuas, aaieanrAndolar con Lire ian- , ..-
fSbiiC0, lieno i e mmerio.


For nionientos iba la noche aflonizando:
la Cebil claridati del alba raogaba-paulauna-
nierize ias suiilisimas tinieoiar, opontendose a
Id i u z de la iuiie. L . T ~ una crurnta !ucha entre
ci dia q u e llegaba 7 Ir noche ...; una lntriga
entre & I astru del did y el dela noche. aqua1
para imponer bu dominio, &str.psra defender
su trono.


C1 rerplandor del crephsculo matutino iba
en eumtiito, dtlundiendo ya un tanto a la lur
iiocturna, baie PC resistia aser nrrollrda, des-
tronarta; aquelia parecia ir rniquilrndo su po-
Uer!ui cuai un lento y Fats1 dxico atecando
una sida.


El mar id cambimilo de mitiz; a! nrghn-
tic0 manentia! de lur, sucrdiru aurooa r a p s
que, acentuaadose mas y mas, 68 exlendian
pdr ia tranquiia saperiicia, tornindo en rojo
mcariata el palido color: El ascro rey asomaw
i&neu aila Iojcs en e! horisonte, drrpenando
con su ilu\*iade c d a n t e s particulas (os restoi


que atirnitas axistidii a1 fracaso de la Pesdicha-
iie luca. Mtuntras tantu, esta, rvergonzida an-
te ia derrota sutrida, desaparcoir triste en lon-
( t a n a m dciarido de brriiier....


Q6 ld I?oChc, ap?l;(ai?dO 01 fulgor de IaS estrsllas


Lra la h'ura del ananecsr,.. LQ impresion
rim LIP qua $1 sol saiia de 106 profundos abismos
de! ma<+ daiido a isre la apariancio de un Bran
charco de sangre, Luego ya se mom6 todo m-
LCrO, niajestu%o, dlril(!en& SUI csbWlos de
fucgo w a r e 10s crrstalee dcl Faro que dabr 11
rensacion de una eacanirda torre de leycnds.


LOS papralios ju~uerones por entre la6 ra.
milda~ iosarboles, ssariciadoa por e1 sol na-
cientc, seiudabancon sus alrgres trinos y ar-
monwso, 6orjoos 8 la aueva aurorn que les
anunsiana calor y vi&.


D:I suelo se eleraba, a mrd!dr que sc !ba
cllenisndo, uii tibio vapor de agur procedenre
dgl rtiente, ~ i t i m o m t o de la w e n a noche.


Alia abqo despertaban loa pintorracos pue-
tlae!toa d& Lls.tranc y C~lel la de u n suetio
eyscikrs ai i!!uiniiirio de la8 mensas oius ts-
t ibaie i . trsn z w i i ) trianadnn de blanoas oseps
que fiuiui.ei:,i! sobre el vtrde fesped de ias
f !suCh padera; ,


tnroiicL? iaa ~i:hrTfBI stistituiaii a lo; itri-


. . , , . . , , . . .. .. , ... ......,..........,... . .
i i + f h m m-


qu'en riquissima Custodia era portat p'el Cle-
IC Parroquial. Feia la capa el Sr. Rector I).
Gabriel Rluntaner.


P'el dia de Sant Antoni esta anunciada la
fesra Civic rrrliigiora que ser i molt messolem-
ne qu'ls anys passats.


Lorn a1 sortir aquesta ii.' ja estira teta, IA
resenyarkm en el qui ve.
~ ~ * ~ ~ ~ * - ~ ~ *


qqevistes


Hem rebutcls dos nlimeros 55, i 56 de La
Novel.la Nova que publica doves CanGons I
Poesies, per Josep A. Llaver el prtmer i *Cops
de Ploma per Joaquim Buigas.


Igualment hem rebut SI darrer n.' de4Qua.
dernr d'bstudia publicacid del uConseil de Ye-
dagogia, de Caraiunya qu'es interesantissitn,


La *Kc!8istu de Xcnorca, desica el seu da-
rrer 11". n !a Verlaaa Necroidgica q u e I'Ateneu
de iUaho dedica a 0. Jorep l'erez de Acevedo.
Catedratic d'iiquell inst i rur .


m----sis--~a---a@--G Eil5---ep


La Visita Pastoral


Aixi cam ho anunciaiem en el Garrer nit.
mero, el dla tres d'aquest mes a les 7 i mitja
del vespre, procedent de Santa Margalida,
arriba a la nostra vila I.llin* i Kdm. Sr. Di. Don
RigobKrt Domenech, Bisbe de Malroica.


Molt abans de s'ariibada, una gran ger-
nscib esperava a la Carretara Nuva aont
acompanyals dc la Banda de inilsica que di-
rigeix U. Antoni Gili havien comparegudes
les autoridats, Esglesiastica, Civil, Juuicial,
Militar, Ajuntament, Clero, PP. Franciscans,
els nins i nines de Ics ezcoles de la vila ainb
60s professors, representacid de les diferentes
associacions caioliques I rrioltes aitres perso-
nalidats disringidcs,


AI arribar i'Autorndvil en que venia Sa
Ilma. les cariipanrs de la Parroquia i el Con-
vent se posaien a repicar, ia baada romp6 en
la M u r ~ m cf'ln/h./m i el poble aclaniava al
Sr. Biabc ainb eritusiame inusitat. Arriba
aoompanyat dels Xds. Srs. 0. Josep Bunot i
D. Jordi rrau capeild u'boaur i Swreiari de
visited respectivament.


Mentres b Bartda iocava alepre pasdoble
el no6iro Srl Hrcior feia les drgudcs represen-
t~ci6iis a1 Si, Bsbe besanr l ' c ~ ~ i 6 i i pastoral el
Hnt. Gleio I comuitidais de Franciscans, I'A-
juntaiiient presiciit p A w. Balie U. ddrtuineu
Esieva, el Supieni de Juige L). !'ere (iili,
ei fapirii i tinenis de id Loiuandaiicia miii
d aquearaZuria Srs. U.Juan Nadar, D. Antoni
Qili i U& llliquel Tuirca, 'l.inent de Carabi-
ners D. Miqurl Lopez, el conlanilant de ia
Ciuardia Civii 5r. 12. Jaume PereiiQ, nins de la
escola ptiblica que airig\ix D. A r w e u P'errer,
Comuiiidats de Gerinaiirs de la Caridat arnb
ies nines dels seus col.legis, iepresentacio
d'tirniitans de I'Erinita de tirrlern, i grim noin-
bre de peisonalidats i una ininenri yentada
m e s'atanvavd oer besar el seu Anell#


lava una torra de guaita anib dos
en mitj I'escut de la Caixa Rural. En
bandes s'hi llegia La C'aja H w a f a
El Silrdicdo Agricoia a Su lima. En
repla de la Escala de la Parroquia un al
artistica arcada apareixia, que part
I'escut del Sr. Bisbe qu'era de grans
aidns, tenla aqueixa inscripcid: El Cle
Obispa, i a cada costat inscripcl6ns 1
adequadw


''--At.;liribar la comltlva a la Parroqui
rebut baix pali cantante el Saccrr&v et
t$ez. Acte 3egu.t cekbrd totes ies cetimon
qu'el ritual prescrlu l desprc's p u p a la
dirigint sa paraula paternal a1 poble
plia de gom en gom el femple efipayos
cB amb santa unci6 eis tres impedime
priven al horno de cumplir els deures re11
80s i el poble escolta relligiosaimnt el8
sells saludables del Prelat; coni la ben
a tots e,s feels allA reunits I seguida
aconipanyat de Ies Autoridats i Banda d
sica i demes comitiva ana a la Casa
en la que se servl un esplendit lunch
qual el Suplent de Jutge D. Pere Gili
de tots llegi al Sr. Bisbe la salutacio e invi
a les Covcs que en altre part publicam.


El dia 4 a1 deinatl tengue lloc la Cu
General. A les 8 ceiebri la Santa Mi
Ilma, i ell mateix dona la comuiiib ala
que no balxarien d'un mi lcud , flgu
devant I'Ajuntament. Durant la inissb
lies de Maria cantaven banGonrtes ~ S C U
apropiades a I'acte,


A les 11 del mateix dia tengub lloo I
firmacid de 145 nins i 143 nines e
padrins el Sr. Batle, D. Bdrtuiaeu
D. Pere Giir i Buadcssuplant de ju
tirines Daa Bdrbara Sureda, Dea Maria
La A h a de Arcos i I).a Catalina Oleo.


El decapvespre visilana h a . les res
cies de Germane6 de la Caridat rebent-1
audiencia particular, corn ranibe ais Ermi
i al Clero parroquial.


AI vespre del mateix dla a !e$ dell
vespre hi hagu& il.luniinacid en I'escala i
pie del Oratori de Sant Salvddor qu'es
adornat igual qu'en la festa de ia nostra
trona i ac.mpanyat de les Autoridat
Ajuntament, al so de alegres Pasdob!es
puj4 el nostio Prelat admirant l ey betleses de
t;m hermos punt i visitant a la Verge veneraw
(id, i a1 baixar, en la Casa Rectoral fon o
quiat per I'Ajuntametitamb un luiich dura
qual la Banda que dirigeix el Sr. Oili 11 v
una serenata tocant io mBs escullit de
rrpertori.


El dia 6 passe cl nati visitant esccies
mensant per kd de Can Nurey, i seguint
a la N iciondl de Sta. Cataiina, la d
ra Salas, la de la Sra, Sancho, i acabd en la
de les Oermanes de la Caridat de baix.
totes fou iebut ainb cantics i kxpressives sa
tnci6ns: feu algunes yreguntes de Doctrln
don6 consells paternal5 an els nins per ess
bons I relliglosos ciutndans.


&I decapvesprc a led 3 I mitja sorti ca
le8 L'ooea d'*4! he., a les que I'havia convi
la Caixa Rural, fou dcomp.myat per les Aut
ridnts, Clero, Junta de la Caixa i alt
tingid:s personalidits en p:o>
P'si cami encontra una co in i~46
pera presidida p'el Sr. Rector d'ali
L L E P A N T


ainb son Autom6vil, d'ont regressd al hora-
baixa del milteix dia, esperant-lo una gran
gentada: en el carre de I'Abeurador i l'lassa
Vella, ainb el Clero I Agloridats al cap. L'auto
au f r i una p t i i i t ' devers el, torrent del Millach,
i ten& qu'arriba a la Vila a peu. Quam el
ptibiic qui esperava concirds, s'en vd temer
11 sorti a canii i i'acotiipanyaren ainb aclama-
cidns fins a la Caixa Kuriii aont descanra 1
desde alla se dirigi a la Casa Senyorial de la
Viuda de D, Pere Amorbs, la qual va poser
son AutornOvil a 8a disposici6, partint cap a
Palma a les Y i iniija entre lea ilclamaci6ns de
la rnultitul,


Voldriem que 'Is dies passats a la nirstra
rii&!i hnyiiin ebtat ben plwnts.
~~~~~~~~~~~


DE CAPDEPERA
VISITA Dab S q . BIBBB


.El dia si6 d'aquest ines, ainb moliu de la
visita del Ilin. br. Bisba d'aquesta Uicicesis,
p'el poble de Capdepera IOU testa major, una
Iesta que no resuita ines grossa la del nostro
l'atro Sail1 kjairomeu, rant per I'ornament
clrls, carrers, coin per la gentadd inmcnsa que
enaiumenlada se tire a1 carre.


A IKS I I initla tiel mati a uentrada de Cap-
depera hi navia i*i\juntanient, pKSidit p'elbat-
le U. Juan Vaquer Font, ei w r u , le6 Autori-
dats miiirar i juclicial, els nins de les escoles
Iss Pies de la Puiissiiiia i moltisiina gent, Lias.
tiina que I'acie qurda una mica aesiiuit d con-
sersencia de brusca que feia,


Lis carrers estaven esplendidament ador-
Eats en rnurta, piiioreiis que sc tocaven, ban-
deres a cada cam i arcs trionfala molt herrno-
60s. S e n havia aixecat un a I'entrada amb
&quaeta inacrtpci6; Capdepera a su i'retado,
u n altra a la pujada de 1ii Costa que dcia:
Benvcngut SMU, 1 en la plasseta de I'tsplesia
8.hi.havia aixecat ainb pals i rests de iiiurta - un&rrtlstic templet qur triiia als quatre cos-
tate, la bandrra esyiinyula, la nrallorquiiia,
Percut del Hisbe I ei ae iapdepera, tots eii-
tielawets arnb-moltde gust4


A lariibada de Sa lima, que fou a I'hora
indiraila s'havla exteaa baix itel primer arc
una prmorusa catita de flurs naiurala] kauto-
inovii pala, ei Sr. Uisbr baixa per adtiiirar-la
I meiiilt.s D K ~eieri 16s preaeriiacians de rci-
bilsd i be Lidsava !'Anell Pastoral la niicsica


~e nins 6 1 ~ t la t'diroyuia i r, ar: Irs t'iiias de
la k"rissitna l;auiaret~ diltb n i w d'ajust aquri-
t a cobia!


*


l O C d la k r x a U'iiiIallls 1 Seg~'lddl1lKllt K l Chor


Amb el corple d'aieyria
j veasani dr >aril ;bi l iUr


Uu Il'lustrimm Seiiyor.
* VOJ rebrin ell aqUcSl dld


Despres quatre ninets de! Chor parroqul-
81 tiigueren el solo;


A la Verge de 1'Esperansa
en prerni d t vostrun zei
denianam vo8 don gaubansa
i despris !loc en el cel.


.


Acabada de iepetir !a primera cobla scgui
Id Cqnipva fins a la f'arruquid ont se feren
IC5 cur~I!toi~i~s de rubrica i $a llina. vestit d e
l'ontilical va fer un seriiio elocueiiiissim com
iuts eis sew, que iou escuitat a u i ~ u n silenci
sepulcral de part dt!i POOIC que oinylia ben
atapt el temple parroyuial.


r u c despies ye digue la niissa de Coinu-
ni6 Cieiieiai que rebe rorhoiii de mans de. Sa
h a . eii nliiiero d'uiis setwis, cridant I'aten-
cio ei gros contingent d'bomos que hi ha-
via, &I 31. B i ~ b e twgub especials eiogis pel
Ghor Jr Filres de ia Purissirna que tot GI


temps de la Cotnunib can!& motets en llati
adequats al acte i per la Congregacio Matia-
na de joves que hi Assisti aiiib sa medalia.
Acabada sa niissa i una volta berenat se pro-
cedi a la Confirmacio de 138 nins i 118 ni-
nes essent padrins el Sr. Bade L). Juan Va-
quer Font, I la Sra. esposa de! Jutge D.a
Magdalena Melis Ginarcl. Despres se feu en
la Casa rectoral un gustbs rafresc en el que
foren invitats els Ptidrins, Ajuntdnent i de-
mbs autoridats.


Dedici3 part del capvespre a :a visita
d'cscoles cornensant per la parrequial del


la Congregscio Marinna, secciO ;ndjor i me.
narsaludanr-lo arnb el cant de le8 cobies
aludides, Tant en aqueixa escold coin en !e$
nationals de nins i iiines,i de les Qermanes
Pianciscanes fou rebut anib cdiitics poesies;
1 salutacibns; contestant, amb u n serrnonet
adecuat. An eser ai Convent de les Monjes
1es rebk en audiencia particular,


L'horaeraavansadd i n m t a pesar scu
haguE de suspendre la visita a1 Castell de
I'Esperanse,perquc era hora de partir.


El pobie anava alt, per tot una inrnensa
gentada I'acompanyava i molta mes a la par-
tida. Se pet dir qu'ei pobie en massa el segui
fins al cdmi d'Artii i ai partir i'auto ioren niot-
tes tes mansballeles i que ressonareii al Crit
de Vi03 el Obi8po fou contestat arnb viva
unhnim de la muititlit,


Desitjam que ii !idja estat grata la visita
feta a1 nostro pobie coin per noltros ho sera
per molt de temps son recort,


C~r i eg i de St. AifOiIs i l O i t t hi bavi3 t s W d a


Z;'or~sesponsctl;


C R 0 iY I C A
a 0 8 G A - N O S T R A 81


El temps dhn pcsat d'estiu La a l a r c'ea
tntrcpda tot d'uo cop Uurant la dczena ha
ier unes quantas brusquetes per6 de pocs im-
portancia: la major part dels dies han estaf
estivalr, lo qu'ha tet qu.els sembrats s.ade1an-
tassen fexm a groguerpr. Lis coilradors a'en
han ternus de vercs, p t r aixoson moliselsqdi
ja ha11 pres signt. De Iareres j a no'n quedeii de
dretcs, son totes arrebassados. 1 els segddorsse
donen de valent a taliar ordis i ctvaws. Lxs-


-.1p--


pier BS gros s i no engana. L,eaperansa es d um
botia anysda general.


<a Engumysee'sm emhrcets una osrtida
grosIa de sqpdors cap a Giutadelia. Sc rcu
qu,alli ti! ha ternbe una hona rnyada, segoos
diuen els jornais que te pagucn 8011 sis pessetes
i panxa plena. iJa hu crec que n'hi van mcltsl


= Sagsnt en Sebastii Bosch, s'ha pegat
una kusada a un dit de sa ma i casi el deixP
curonat El Metge Sr. Solireliea tengud que
dunar-ii ciiic punts dc m w r a


T'ermiiiat !a i sprovat el repirtiment
del ccnstiin, se proccdeis a fer papeletes per
repartir. a fi de corneiisar el cobro quam antes.
!ts ben koral


nustro ~ i n i ~ i ctil.!aborador don
Urniel Lano Can!dlors s'ha despedit de n.ob
tros a1 anar-sen a G a h a peridre posccsbori de
la piasa de Oncial qu in t de tclegralos per la que
ha estat anomaim Keoiga ell i la &evil dirtin-
Bid! timilia la nostra rnes coral eiihoril~loiia~
doritjant4i la mesgran sort en 52 cerrera.


Li C I S c ~ i i ! i c i i i ccitbrntsal l iw i tu t de
Palma iirn i r C t bolirs iiotcs cis joves Eduardo
Lopez, Come Obradir I hliquel klorey prrpa-
rats en 1'Academia q u e dtrigox U, Anareii i- e-
rror. Ho caiebram )elicitant a i rnateix temps a
rlla i a IFI r 0 1 ' e s i i v t a w l i c r ,


w


m


.m


8 -
m Tarnbe ha tret notes brillants en la


Normal de iLlestrer el nostrormic D. Aotoni
Marsot que se prepara per obtenir e1 tltnl de
hlestre nacional. Et hlrcitam.


m Ja $.ha rebudn la notic;a del nombn-
meiit del merire qu'na de rcgent-r interina-
ment 1,escoia z: iiacional de nins d'a uesta
locrlidat, vacant per detunci6 del maqauraf
mesire 0. Scgon biaz Cordero (a c. E.) S'ano-
mena D. Tomar Homar Moreno, Suposam qua
din8 pocs dies fornarn qucdsr obrrtr i'escolc
citrda.


a=.=--=@ -E


AJUNTAMENT
Sesei6 del PI do GDaig ds 19 18


En aqlteet dia I balx la presidencia de D. Barto.
iiirii tiataua i auI) adJi8tancia dela Tiiieuls Yra.
Fz~i ieuiaai u s s e l l a s i el Helgidor Sr. Alsina no
cslebi.5 a e m i 6 de aegutia coovocalorin acordanl:


1. Aprovar 1'ac.a de la sarsio anterior.
2. Pdgar pergir podlal 19'50 Pta. al Ador. de


la Co1~ler;elo L ~ g i d l d t i ~ ~ de Espsoya p'ela toms 58,
59 i 6J ,,ue e ' l idn rebiils.


3. Ucrnaiiuv la declaracjo de Uli l idal publica
del Gar111 It'ArVd d I ' l rmi ta de Hellem per s'Alque-
ria Vttlta d'iiiis unze kuru. A i x u 011 per poder pre-
selitar prupusicihv ai wrwr Concurs de Gamjnp
vaoiiial I uG:uaoar ul Yr. Cuvernndor que dbrlga
I'iiiforinaoio publioa ratglnmenlaria.


4. Uam~i iar la deehrauio d'ulilldat pdblloa el
o ~ m i del wiiburwdur dc JJ Gulusia de Sao Parr s
la. tialu d'ra tiampa, pW muteix lootiu de Paate.
riy-


a* P'el matalx motlu s'rcordh dsmaau lamb$
la 4aclarnciu u'uiilidat pllblica del da le8 Iiovea
d'~rLrrl'aoa Is lfuia. i a l dela Ctlrratera #Art& a
Iuca u m u Llorrna d'uns 16 Kma.


6. Aulurirnr nIu habitanla del Carre de la Cs-
r lda l parquo pugui 1 coiistruir ace188 balx la di-
recuio de l& tiuuilariic d'0bras de la Vila.


7, Daunt tiuiite p'ol batie deli trebd!e dele
a&mimrs uurunt Iu satinma i tancl la aeasi6.


Srariu del 28 dr dlrig
Be cclobr6 pres!dida pel si-. Batls I), tlattemsu


Esteva, ala T i u m sra. Famsni-a i Gasmeilas i el8
Heigi4ors Sm. liapinuau, Carrib, laleva, Liabras,
Amvros i I'ioO, (Ifurdniit:


Ayruvar I nota ud 18 antarior.
Numbrar uuaoumiaaio coluposta p'sls #e.


n p i s Lhpmoea, Xuioaos. tistava i Oili amb e1
aegOii tinaot babe perque ailib muliude la vengu.
da de! Birbeddgia tot iu refereiil alurnsmant del0


3, S'Antoriai i l l Sr. Batle per que 8x1 cam 88
vngio at ipnyi l i i tr la g r i f u n ~ gubiica !as varii amb
nuua hum carreg ai pw~eupost viuant.


4. El sr, Llnlie .duiih ooiita dab treballs rsalb
eats p'aia oamiuers durant la netmana i tenci la
seaaiu.


1 ,
B.


carres.


R E G I S T R E


Maig, 26-Maria Paloti Lliieras
,, 2G-tiabriel Morey Mesqu ia ,, 29-Mique! Ferragut Juan


30-Margalida Pereilo Riera
Juny . 4-Magdalena Artiyues Quiscafri,


Total: 3ninei i 2 nins-3
.Ifon rs


Mais, 23 -hl!qcei Roig Pied ( a ) Roia, catst
de 73 ariys de Assistolid.


:, 24-D. Seg6ri Oiaa Cor ,kra , c a s 4
62 anys, de Rroriqiiitis tritiiica.


'Total, 1


J u n y , 8 -Josep Sanlandreu Cairl6, arnbJua-
na Eiina Amarda Servera, fadriiis,
Easaimades i Panets
E ~ I ilncii sc r r g h w nilld, q u e a la