wgra.iossa i a1 1natei.i temps molt profitosa pera e!s qui i'htibitziii!. Aqili ja es 1...

wgra.iossa i a1 1natei.i temps molt profitosa
pera e!s qui i'htibitziii!.


Aqili ja es 1 rovvrbiai la -.-ostra saDiesa
que tcr:i:ii :4cmustr.i,;a ai totes I ~ s nianifes-
tauoils que de p r r u i a o per.escrit han fet


l a vostra Visita Pastoral ha de sr r prolific8
amb bens espirituals de que n'estam molt
necessitats.


Perque la nostra Vila esta ja atacada de
les modernes malaltfas que arreu fan tant de


--*>~*X~Ci-<< . ~ maig, que son I'indiferentisme,


Es precis que hu sapiguen, 1 perque estam segurs que vos-
I ra saoiesa t:obdra co i i se~s a-


! iiitusos, i i iedcti ia ajaquada i
: remai eticac par estirpar ilquei- : xes Iiague, que iiios riivileixen


Avui que per primera vol-
ta te~ i im l'altissiiii honor de re-
bre la vostra santa Pastoral ,
Visita, els nostres cars seriten :
una ioia inusitada com a p e s - ;
sags de ventures esp1ritu;lis. :


3 i aiiiaiiaLeii brupagar-si i dur Tal vegada no t robxeu en i
aqueixa poblacio aque.1 ebal- : E la mort espiricuai a tut elpo-
tament que en .nioIts altres se 5 ble.
nostra vila no esei i s i estre. eii ;il quai tots eis pobics citren
mosa, i li costamolt arribar al 4 l'e+eraiisa Aquei..a ;oieotut


: iiostra ciliiiiiis u'ei iia d i i s yks entusiasme delirsiit nies iio
-2er aixo, podria dirse que : S perills de la v i m irobaiit seiii-


mancous estima, ans ai coil- : pre a soil pasejschaiiipicsque
tfari, senten lo nies Iiitiin urn i ia durii pkis turtuokos visrariy
veneracio profuncia per el Pas- i ciei iiioii iiiodern. 1..6. Aiiioros L torque I'Espertt Sant ha p sa t i; Pretat, aqueiia juveiitut iio te
per retgir 111glesia de Crista 3 Director, i io tc ~ium qui guii sos
en aqueixa Diocesis, una amor % gassos i la neLewta irreio8isi-
viva i ardenta per vos Prelat a I bieiiieiit, criiiieuidtarnriit, sin0
insigne que tenim I'honra d'hos- : a rastard rnoraliiieiit prrvertida.
tetjar per uns quants dies. L;r iiiateixa ainor que per


Vo~tada ia nostra viia d'ai- I Z ella seiitim 1 iier la c a w cato-
tes mmtanyes, ajassada dins 5 i i ica es IO que iiios ha eiicorat-
I'ampla vall llevantina al redos ; E ]at il e.qwsar-vos eis iiostres
del pujol de Sant Salvador, ,'6 +++ ma~s iiies greus. perque estain
posh el temple parroquiai en $ t segurs d e qtir ,os, beiivoigut
tront i ais& un Santuari a la I : Vastor, cii aquests i i l t s ii'l~aoi-
Verge en som cini, per deinos- ; tar etitre nosaltres vos ii'ocu-
lrar que par daniunt tot esra E pareu, i inos deirareii ariib i'es-
i'iglesia Catolica i que voi per- # 5 peransa de v e u r e reiiieiats
tnaneixar sempre sumtsa i obe- 3 ; proritameiit eis nostres m81s.


1 Beiivi:.gut siau. Benvol#ut dient ais qui regeixen eis des- : ins d'aqueixa Diviria Institu- 3 . Pdstor, 1 aoib vas airioiga fins
! a noltros IaPauue Jesucrist. cio.


Sempre n'hs donades pro-
ves, la nostia vila, (;e relligio- :
zidatferma i respecta profond *
a sos Pastors, i fins conta en- :
tre els nurnerosos fills ilustres 3
aue ha infantat, les vides dels : : a%-x&%3occ"~-A3


/~~DI.... ... u.=....r.-wu..rinc~~~.c=..~.=t:~~rl-...r..........-,.,,tg~~ la fredor espirituai.
P


jl nota en semblants festes. La I. hiirau la nostra joventut,
;


a *


r
I


E E
r: i iualsson pagines hermoses de ;


l'historia maliorquina, gran
niimero de sacerdots, relligio- A


Ila. i Rods. Sr Br. D. PigDberi Bimeaacb V a l k
C3lSiE3E DE MALLOXCA


bisbes, j fins Venerables @rcy[ I...... .. ....... ... .... I..L..t=9...I....+~~Y.s...DT..I..L,P~~.~,~** .... .*
.)


d c d:jis l ' l l la dortmdu 01 mes humil r'ecd,
,A?(ci, 1 4 oiia ingtnuo, la nostra Vila austera
ucui esld exaltada per intima ?mock%


Lu mou costra uenguda. Per ella es la pri.
[mcra


visita qu'ha de t ebre de Vos, Inclit Pastor,
per a z o mes cos anyora i a m b mes delit es c-


per rebra de mans oostres la santa bendicid.


Vullau pendye '1s obsequis hurnils ue UOP
ftributa


un poble que us uenera, un poble qu'us ad-
[ niira


i a& !a cash-a aenguda se sent avui honrat.
Sencilles son .ws f w i e s , ~ I'Entrada humil,


[ airuca,
mes yrara 1rritiIs;esme i el foc que les inspira:
lo qu'er la mes g r a n proua d'arnor a son


[ P r e l a l .


Pra


A. FERRER
- - - + & s - J - ~ * ~ ~ * ~ -- -


Coni ja es sabut e l dia 3 es el designat per
veiir ei Kuri i . e l ! ~ . Sr Bisbe a paser la
h i t a Pastcral Visita. Si rio hi ha canvi, en
la uisttibu~i6 <.el teiiip, arribara el ala 3 a
ies 7 y iii.tjb Lei cab rcsbre hora oficlal, en- . ciinir~iaiitse a la F'arroquia p'els carrers de
Antoni Biaiies, Major, Centro Plassa de la
Constitucid, Yiassa I Parroqiiia. Arribat, a
ella i resaies les prw es d e ritual, dirigirh
la seva parauia ai poble.


Ai eiiueiiia deniati, Comuiiio general anib
assistencia deis nins i ninas de tes escoies
pubiiques; a les 10 confirmara I al capves-
yre visitara les e s d e s , i eis convents de
Gernianes tic la Carldat, i rebra en audien.
cia ;articular a les monges i als sacerdots.


El diniecres anirit a i'ermita de Betlem i
visitara el cementeri i les Coves.


Ei uijous anira a Capdeyera aoiit confir-
niara a leo ueu uel niati regressant a d a ,
deade orit sorlira ei divenres. t n el iiuinero
qui ve ressenyarein la seva venguda.


. . .. . .... ~ G ~ s . ; ~ ~~~
........ ...... ...... .. .... ~. .. .


*-.-5i 67.51- ... , ..... . , .. .. . . . . . . . . . ... ..... . . ......, ... . . .., . .. , .......... , .... ... ......... .


Rerum Novarum
__I


Del estat actual dels Obrerr
1


L a questid


1.-Una volta despert l'afany de novedatr
que mou ais h a t s !a taut de temps, precisa-
iiieiii havia tic socce.ir qu'el desitx de fer niu-
u8nse.s drris lurdre puiitic, s'exiengues
tan,bk al ordre economic que amb aqueil le
tant de parentesc.


2--tfectivament; els auments actuals de
I'industria i els noveils camins que prenen
les arts, el canvi operat en les reLci6ns niu-
tues d'amos i jornalers, I'haver-se acumulades
les riqueses en uns quants i empobrit a la
m d t i i u t ; i en cis obrl-rs :a major opioio qu'han
concebuda de SA piopia viiiua I son puuer, i
l 'unio nies estirta iiriib que a'han aluiitats uns
anib ejs allics i tiiiaiiiiciir la Lorrupcio de les
cosIunis, hail fet estauai ia guerra.


La giavedai qu'dqucixa yuerra enclou se
dedueix de la VI: a e x y c c i a ~ ~ u q e te suspe-
SOs eis esperiis i de IU qu'exrrcita I'ingen-
dels siibis, ~ e s juiites tieis pitdents les assam-
bites popuiats, t.1 J L C ~ UIS iiegislaaoia, els


L L E V A W T


consells dels princeps; de tal manera que no
se Lroba cap questid per gran que sia, que
amb mks for$a qu'aquesta preocupi an el:
homos.


%-Per aixo, proposant-nos com a fi la
defensa de l'lglesia i el be cornu, i corn altres
vegades os hem escrit sobre el govern dels
pobles, la llibertat humana l a constitucio cris-
tiana dels Estats i altres coses parescudes, i
quant sembiava a aprop6si: per refutar les
opinions enganyoses, aixi ara i per les ma-
teixes causes creini qu'es u n dever escriurer-
vos colca cosa sobre I'estat i condici6ns dels
obrers.


4.-Aquesta es una materia que ja altres
vegades, quant s'ha presei,tada ocasi6, hem
tocada; per6, en aquesta Enciclica mos amo-
nseta la conciencia del nostro dever apostblic
que tractem la questi6 a posta i completa-
ment, de nianera que se vegen be els prin-
cipis que ban de donar an aqueixa lluita la
solucio que denianen la veritat i la justicia.


11
L)ijkidtul del problenia


5.-PerO es dificil de resaldre i enclou
cert peril]. Perquc es dificil doiiar 1. mida justa
dels drets i deveis en que rics I pobres, capi-
taiistes i obrers i i ~ ~ i i ce bassai-se, I es periilo-
sa una disputa que per hoi!ios csvaloiadors
i maliciosos sovint sc ,or? per pervertirel judi-
cide la veritat i tragir~ir la inuiiiiut il aedici6irs.


6.--PerO, si2 foi i i sia, vriin ben clar i en
aixo hi coiire tothum qu'es precis donar
pronta i oportuna ajuua als nomos de la classe
nies baixa, ja que beiise inereixer-s'ho se tro-
ben ia niajor part a'& en una condicib des-
giaciada i calaiiiitusa.


III
. .


Causes de la coiidi,:id actuul dels obrers


7.--Id6, deskti eii el sigie passat els antics
gremis d'obreia i no iidgU~liI-tOS donat ai seu
ltoc cap closse de defeilsa, per haver-se apar-
Lades Ies insritucioiis I iieis publiques de la
Reiligio dets iioDiioJ pres, ii ~ C J C a poc ha
roccrit qu'els obreib st: >on rrvbats entregats,
tots sols i seiisr defens,i, per la condici4 del
temps, a la iiihurnanitlad ue OS amos i a la
desentrenada codicia deis aeus competidors.


b\.-Vengue a auineniiir el mal, I'usura de-
voiadura, la quai eiicaia que condrmnade
nioltrs vrgadcs ye1 soiitciicia de i'iglesia, sa-
gueix sriiiyre baix diverses formes. essent la
niakixa exeicitada per homos avars i codis
CIoSoJ.


9.-An aixi si ha d'afegir qu'els contractes
da les obres i el comer$ de totes les coses
esta casi tot en mans de pocs, de tal manera
qu'uns quants honios opuients i tiquissims
han posac Oaniunt les eppabes de la niultitut
incontable du proletaris uii juu que se diferen.
cia molt poc del dels esclaus.


Seyuira.
...... .. ... ~ ...,. ~ .... n.ii.n.,n. .n Lz::n .,. ~ .:.. a...n.,:n


ALt mESTRE
D. Segon Diaz Cordetro


___cI


Tambe heu passat. Mes, el vostre pas es
estat el pas dels herois,delv qui tomben sobre-
cumplint el seu dever.


ka mes de Y i l r t ariys quell desti vos du-
gut a iegentar una de Irs nosties abandona-
des escoles oficials. Veriiau de teires ilunya-
nes a un pais desconeguti iamb tot el &el del


vostre cor dedicareu els vostres esfor
vostres anhels, la vostra vida a pujar
ter que se vos confiava. El planter era
gran, la kina feixuguissima, mes,
aturareu a midar les vostres forps '
llareu ainb delit, amb entusiasme jov
treure tant de jove esgarriat de dins la


roic; a ell vos hi empenyien las dcuns taq
cies i el vosti e entusiasme per la noble caua
a vos confiada, i en aqueix treball feixuc'i
mal-mirat per el qui'l desconeixen hi
trobadala malaltia que us ha duit ai f i fata
vostre existencia.


No hi havia dret a exigir-vos la vos
vida, i an aquesta I'heu dad3 tota, I'heu pre~
sentada en holocauste august en I'altar
I'instruccid de la juventut artanenca, qu
vas deura etemarnent.


La vostra mort es estada la dels bons i del6
hCrois. Heu lluitat fins a la fi, i al arribar al ter.
me de vostre vida en que veieu consu mir,
lcntament coni ui i l lum qui s'apaga, vos
despedit per senipre del moil amb aque
paraules: M o r . tra.nyui1, lu riirca conclen
me diu que hc ciinapler~ el. m,eu dever.


&om vos han pagar? Els gover
tant ldeurien mirar p'els mestrev de
res Iletres, vegent-los dkbils, sumisor,
tents no s'han preocupat d'aliviar-los
dament en sa penosa situaci6, i vos,
tants d'altres, despres de tota una vida c
grada a cumplir arnb escreix la missi6 d
us encarregareu, heu trobat la mort en
brassos de la pobresa.


Ni'lpoble actual, els homos davui,aqu
que vos confiaren 4 s seus fills ignoranb i
ho tornareu fets homos, sols no han envia
vostre enterro la seva mes geuina represe
taci6; iTant prest vos han oblidal! Aix6
menta encaia el deute au'ei oobie hacon%&


',


anib vos.
Mes si aui devia no s'ha ouidat de recorn-


pensar-vos' corn ~mereixieu, no falten
agraits que vos veneren i regoneix
dament el galardb de que us heu
Els joves, avui en cami d'homos p
truits, vos recorden diariament
els petits qu'encara rebien les YO
nyanses no vos han abandonat en
ra i en llagrimes an eis ulls vos h
nyat a l a vostra darrera posada. E
que en el cor de tots els vostres
hei peraurard per a sempre el record mes d
d'aquell que despres dels pares fou eis qui
ensenyh els camins de la vida i tal volta de
a vos s'han elevats o s'elevarAn pardam
el nlvell de la vulgaridat.


1 el bon Deu tainpoc pot haver-vosab
donat. Ell qui veu amb ullada penetrant
injusticies d'aqueixa terra, Ell qu'es la Justi
Suprema i recompensa uegudarnent amb
premi etern als qui aqui s'han esforsats en
cumpliment del deure sense trobar lagratitu
merescuda, Ell a hores d'ara us haurA ja otof
gat ja el premi que te estorjat p'els bons. , '


Un deixeble
L L E V A N T


AJUNTAMENT
Sessi6 del a i d 5 de maig dd 19 18


Nu aqrie.bt d i i bnir i a presidto;,ia del Ratle
0. Usrtumeu &sieva i amb asriuteacin dale tinelit8
Srs. Espiooea. Cnrrio, Nnbot, Llal,rea, Esteva i
Yieo scoelebri mei6 ordinaria scurdanl:


ler. Aprovar L'act;i rip l a reasi" dariura.
Z m . Al~roval I'exlraetr d e l i "cords prpstrs d u -


rant al darrer mea d'"brii i cnviario al hxceieilli.
6111) SI-. Guvrrnador.


S'acorda la distrihuciOde iondiis ael wt,s W.
corrent.


&art. aboiiar on rebut suscrit p'el Majordrim
deia C a ~ a Pruvin,cial de Misericordia p?r I'irisrrcio
e11 slBolEeti O f i c d d ' u n aiiuuci de lu subiala per
i'adquisicio a'una casa.


Siut. Teair eo cunta, eu son dm, l e s peticioos
#le l a Prderaiio Obrera relatives e l tancament de
grifniis partioulara durant e18 metius de Juliol,
Aguat, Segtembre i Octu bre, ai cementer1 civii i a
ia euutiuuacio de la elaveguers pdhliea.


tie. Cuncedir permii a D. Quiilem Amoros
Tuus per construir una fatrada en el carre de
Sta; Marpalida.


in. El Batle d o n i coda deli lrebrlla fela p'els
pt%ns caminers duraut la 8etmana paasnda.


I s'aixeca la sesaio.


Ssssio del 12 de moig
de leoguC. hair la preiidencia del Baile dun


Bartomru Ssteva i assidint-hi cioTinents srnyurv
Penienias I Cnenrilas i *Is reairtors S r s . Gspinusn.
Lurriit. habut, h t e v a , Llabies i Pic6, pienguent
8e 61s siguruta acurds:


lor. ~ aprovnr i'actade i a darrerssessi6.
2Un. A yruposta del w. Tiiieni Sr. Feoieiiiea


deciarar earui veeiualei qui FLL u'el publeda la Co-
lunia de St. Pera aeguiut par lavureradela mar
flns (I la %ala den camps.*


30.. Q u e pasei a informr de la comissio d'o-
brea I'auaunto de adoilar el cam1 vecinar de La-
rrossa.


(art. El Blitle d o u i cunta dr18 trebalia feta
p'els camiuers inunicipals durant la sotmima pas-
sada i tanca la sessib.


~ ~ = 8 e z % = # G S % ~ i l


PERDIOONADBS


Sabein que una de les perdyonades del
passat nurnero, ha molestat a ueterinmada


i aixo li ha bastat per uir que LLE-
VIUT s'ha posat a uii baix nivell. LS veritat
que qui te se coua de paia prest la s'eiicen,
pero, noltros estam traiiquils per haver recu-
llit lanoticia, de boca d e persona ben enle-
rada oe la mateiia i per haver tuiietjat iliorots
I mes llibrots qui u'aixo parlen, pel lo tant
seguim creguent que cualqti va taltar; ara,
&ui? no ho .sabein. I respecte al enfauo,
hem de dir, que LLEVABT iii ara, ni niai, ha
tengut el proposit de niolestar a nigu, sino
que, va donant i donare corite de totes ies
coses que cregui cumentables ue les que pas-
sin oins el nostro poble i en aquest cas con-
cret hem de dir que, boc Costa quaihi uti vol
harmonia donar wnta a qui poltiioura em-
berons. Aixi heu fari els qui no v w n grasca.


' Ek aliats tenen ei do de I'imkrevecio. En
l a 'ofensiva .actual aleniana, la prensa ue
Paris, diu que no esperaven I'atac per tal
banda, per lo qual s'hau hayut de retirar. Hi
ha pobles en que I'iiiiprevisio te ple uoinini
de I'anibent i es causa continuaua ael seu
air&.


Hem passat niig any i I'Ajuntsnient en-
cara no ha Lobrat tapalbirie. ~ G S possible,
per aquest cami, la vioa Muniupal? i u g
any seuse fer res, i ara venuran les Lonsc-
cuencies, els estorsos ue la pent per el pa-
gainent ue les cantiuats a,uii~ularies; i diao
encara, si ies propaganues dels pocs-pairiu-
iesno tan iiiaig (acuriseirn que no se pagui,
que no s'haguin irquidats els,quatrr;cunsuriis
veif), Una inica nies de stnrlereiiiis senyurs


* * *


*
11,


i ajudan eii ia desi::a,-ia, aix6 si, procurant
no tornar-hi.


I aquesta rosa, e5 causa de que I'Ajunta-
ment hagi de dexar fugir de les mans una
casa. que, coni la del carrer dels Quatre Can-
tons, tant de profit conaria a la Vila.


* * I ja que de profit parlam, voldriem que
I'estada del I!m. Sr. Bisbe entre noltros, fos
tan profitosa que, la fredor de gel, que te
corpreses totes les ovelles d'aquest remat
se tornhs febre potenta d'amor, pel Pastor
d'aquesta Diocesis.


~ . 2 3 ~ s ~ . s Y ~ ~ O ~ E ? 5 s 3 ~


x * *


1


COSME


C R O N I C A
[9) 136 G A - N O S T Q A CE)


---t.


Dia 22 del prop passat Maig mori repen-
tinament a les I 1 del vespre I'amo en Miquel
Roig de la Plasseta del Convent. Feia temps
qu'anava malaltis; per0 la seva mort sorpren-
gu6 a totliom per lo soptada. Durant tot el
dia havia fer feina i en la vetlada sorti, ana al
casino i a fer diligencies. AI endemd dernati
havia de partir amb I'auto i an8 per avisd al
seu carreter per I'ondama. Qtiant tornd a cas-
seua, arriba coni a atontat i sense tenir temps
de desves!ir-se tonibd mort damunt el I l k
Que Deu I'haja trobat en estanieni de gracia
y rebiga la seva familia I'expressio de, nostro
condol.


-. AI local social de Minervas'hi han
fet algune-j iiiodificaciOns, per medi de les
quais aYui Jisposa d'un salonel d'actes, capes
per prop de 200 crsoi im, adembs de les sales
destinades a lectuia, inuseu, segretaria ter-
tulia etc.
- Diuen que cercanl terra de rnata dins


!'Auzinar de 5 e s Paisse-, u n jova hi va trobar
unes quantes inoncdes roinanes iiiolr rares.
Convendria el Sr. propietari se determinas a
fer-hi excavacibns en ics que regularmwt se
trobarien resios nrqueuiogics de valor.
- Son ia ui:a partida els periodics ma-


llorquiris que han sccuiid;t amb els stus elo-
gis la cunducla del br. Governador en sa
carnpanya contra cis jocs prohibits. Un dels
qui mes hi diu, es i.c! b ' q p c m l i c ~ Lialear.
que per incident parla tatiibe del joc a la nos-
tra Vila. Noliros, no es ja la primera vegada
que cridaiii I'atrnci6 de les nusires autoridats
sobre aquesia taca que peaa sobre el nostro
poble i anib aqucsra ocas16 insiatim en ella,
tot apiaudiiit resultanient la cainpanya del
Governador que si logra esvair-lo, haura tet
una gran obra, tal voita la millor de ioia la
seva actuacio governamental.


- S'han coinensat ja els treballs de des-
fer 1'Asscirado:a tie la Carretera Nova i se
tragina tota la maquinaria a Calaratjada aont
s'lil nionta de bell nou just a1 costat del nou
Astiller de ( u s Uoiuuu. Els ireballs estan
iiiuli adelaritais i uil ieii que dins quint e dies
se [wsariit a s e m i .


b'rs drspdida LIP ii Aladrid en I'Ob-
jcclc de iencai-se per iimnja en el Convent
de AI. '4. del Sa;;:,ii L ~ < J , 1-1 disiinguida Senyo-
rkta O.d Caiaiiiia ,\ibi:s~net h i e u a M a del
Lomendant d'Ls!:ii jur el iiostio aiiiic don
Vaienti i\idsaaiict. 'i'oi sid eiiiiu~auoiia a eila
i a sa familia i Ueu i i dos,i acrrt en I'elrccio.


Quaiit edcriviisi aquesta Cioiiica s'es-
t i n fent iiioits de preparatiua per una wtu-
siasta rebuda al Sr. tlisde. s'~ixt.quen drc de
triorif en i'rnira-a ue la Carrctcra Nova at
enirar al uairrr iiiajor I a la Piasbeta de i4gle-
sia. La wsd va i i ~ u ~ i ar iiiiada. twirdsinc.


.-


-


9
_ _ _ .


QEMkIGIOSES
- --


Diumenge passat festa de Conclusio del
mes d e nlaria se feu una solemne process6
a la que assisti la major part de les filles de
Maria, cantant hermosos mctetes.


El ilia del Corpus Christi, se feu la I'acos-
tumada !brocess6 correguent Nostre Anio els
principals cairers de la Vila.


Es uti dels anys en que ha anat mes anl-
inada; Cera amb abunuancia i molta gerna-
ci6.


P'el diunienje dia 2 hi ha anunciada una
process6 soleninisima en motiu d e la festa
del Corpu que se celebrare en el Convent.
La ressenyarem en el n . O qui ve.


El triduo per preparaci6 a la venguda
del Bisbe coniensa dia 31 i segueiu el 1. i el
2. predicant el Rt. Pare Casuiieras Superior
dels PP. Dominics de Manacor.


NECROLOGIQU E$
D. Seg6n D i e z Cordaro


Desprds de cruel malaltia que sufri cris-
tianament, i confortat amb els auxilis espi-
rituals, el dia a4 01 mitjdia entregd l ' d n i h
a Deu, el meslre de l'escola nacronal a,' de
nins D. Seg6n Diaz Corder0 a l'edat de 63
anys.


L a seva vi& es esiada totalment eonsa-
prada a l'ensenyansa i la major Bart d'ella
dins aquesta localidat aont hi ha exercit tan
espinds carreg durant aa anys. A m b el seu
treball perseverant-re va conyukstd gvans
simpaties en la poblucio i sempre ha tengut
un nbmero fabulds d'alumnos qu'cn sortken
bcn aproJitats.


A m b treball tant pends contragud una
mdal t ia fa mes de deu anys, qu'ha soporla,;
rrsignament sense abandonar el treball. A4es
drsde fa alguns mesos, s'anava agraoanl i
ainb poques setmanes d e j e r 1111 1 lad h i t a
la mort.


Son enferrn i funerals; a h que assistiren
fofs cis aliimnes de les escoles publiques foren
una vera manijesiacrd de dol.


Acompanyam a sa distinglda esposa i na-
bod4 la Srtu.U.']osepa Zu l la meslra de I.'
ensenyansa, amb el sentiment qu'nmpl son
COT amb perdua lan gran, i que UKU haja
recornpensat la seva anima amb la gloria
inmortal.


..*..8i.....


f b. CDatri&n Zaforteze i Crespi
de ValldQurQ


Desprds de rebuts els Sants Sagra-
mends i la bendicid Apos6dlica, va,fer el Iras-
pds en la sevz casa de Ciutat, despres de una
1lJrg.z maIaltia sujerls sinb crtslisna resig-
nacid, el ndble senyor D. .Ilzrian Zafovteta
i Cre,Api .de Valldaura. A . C. 5'.


. I l ~ s s a sonegut de tot-hom era D. Ma-
rian, pei.q:re mos enlrelenpuein a Jer r u t co-
menlari II la seva vida, b i s l z d ~ , que el sei6
cirscter ajJble correspuniJ en un lot a n el
del jer,'ecte cistia. Homo de yyan cir1tur.a
i honradis, v i esser disfinyil Jinb Importans
arrecv, ocnpinf ddri-eraint nt el d e cap reyio-
n.ilde la comumd t r i l l i ~ i u i i s l i s t ~ e n 1s q i i ~ l
militava drsde p c . . ~ .


Rebi L.Z s e m i d n g i d . 7 J i i n . ~ i ~ , l 'expie-
si6 sincera dLl n d ~ ~ r ~ , cuiidui.
c


~ v _ N V - . & . , - i - L -,- ----
$ E V E N E N B B N S I B A R A T O


Aquesta easa es s'uniesl depositaria dins A&& del ANIS TUflELt
Fixau-vos be en sa Dirsccib: CARWE de PALMA, 3 - ART
S'agencia Bujosa (ahanc ia seneix amb esmnt, puntualidati barato qualsauol eacarres se l i fassa per oiutat I pels altres pobles de Mallorca


Comestibles de tota casta, licors, dukes, gailetas, etc., etc, c Grandi6s surtit de Perfumerla


Pe~paig a Arfl: Carri! de Palma, num. 3 & Pespaig a Palma: Estanc d'es Banch de 8'011


I
KONDAES


DE MLNORCA
. ~~ ~ ~~ ,,*r


Andreu Ferrer
61, 4.' 2 Pesltes


F L R ~ L R 1 SUREPA
A R T A


GLI V U i U l l l


UfUllilULfS A M I U B R E A I A BE


En aquesta Admiaistrecib
podreu cn~drrcgar


tOtd Cdrtd dc


I M P R E S O S


Se swvaixen amb rmalibt


I


Ensaimades i Panets
h n I ~ o c h se troben inillob qrie a Id


Panaderisl vietori
E S F O R N N O U


U l


lMiauel oca Caste
El 8'; botiga bei trobareu


eeltipre panti, yanet
galletae, beecuite,


rollete, t tota c a m be paetlceri
TAHBE SE SERVEIX A DO#lClLl


Netedat, proptitud, i eco0on)k
DESPBIG Car'i~? de P'urnla, Y bis-AR