IDEAL COL-LECTII) 2 L L E V A N T __ de lea /Lucidris. Mullorquins! no mos...

IDEAL COL-LECTII)
2 L L E V A N T
__
de lea /Lucidris.


Mullorquins! no mos deixem engariar
;?I., la vuriable, ildyicu, perniciosa, tarnbe-
letJant po l l t i cah Mudrl t . Fassern uiiu po-
l i l ica nids reduidu e n el rhdi de sa extcrwid
p i - d mes a h , m&s rsponerosu, mea intimu-
nierit espirituul, me* profundarnerit fami-
lair, fnes suiiitoaament 'concebuda, L aixd
sols ho podrern f e r si ILO rims desuiant de
l'orieratacici que dicta el seiiy trudiciotial
de lu terra nrallorqubia, que 6s I'orieritucid
de rej'uir toty tutela i l'orientacid de .u-
n w i t de cada dia en rnullorquinitut i en
upassionanera& pel rmstre putrimoni aalio-
sissina: la tradici6 que aervam eri el cor i lo
llengua que .brolla uivu dels riostres llauis
arnb uroiries d'etei-nidut.!


He dit.
3-Mars-1318


GUILLEM FORTE%


H m B U l S


Dos herois nies:-L'un conegut de tot-
horn, es heroi en qudnt te I'atrrviinent d e
negar, devant Ueu i tot io inon, virtualidat
a la iiirpetuosa corrent de rerlovacio de nos-
tres costums ciutadanes. En Dato, el pobre
Dato, el defensor dels vells sistemes, d e la
gripid. .. corn els Cora de I!enya, qui roe-
pant la btyd pel seu sustent, acaben per
uesp,ucar I'editici. iSi! es heroi en Dato, i
heroi d e ceguera tambe; el tragueren per
corcat, i ell, persisteix encara en un slstema,
que ocasiona la seva treta. plai mes! . I teu
lioc es I'arriu.


L'gitre, es conegut no mesque dels ma-
llor.iuiris, es D. Pep, una d e tantes estatues
del torn. c1 cacic inaxim ti'aquzsta insula.
qui a1 veure ai entrcliutl, coiii el Uuinanaret
blau de la rondaila, el perill i!e son enderro-
cament, pren positions. Es un caw, qui
seriiint corre per ies seves venes, sanc dels
nustr is oemocratics reis, declara que, el
seu essttr ria sutett transforrnacio, se sent
mallorquinista ue cloveia gruixada, per&
Es heroi D. Pep; bon exemplar per uii Mu-
SeU D*rWiillStd.


Filicumis
Fz*-qm-- .-- ~, _, ><.-- - ..


AJUNTAMENT
Sessib del dia 24 de Febrer.


Baix la Presidencia del batie D. Bartomeu Es-
teva i amb asintencia dels dos Tinents D. Andreu
P'emeuiaa i D. Juan Casellas i el6 Regidors Sra.
Espioosa, Carrib, Nebot, Esteva, Amor6s. Riera
Llabres i Pieo se ceiebra lo aensib ordinaria mor-
dant:


1, Aprovar Pacta anterior iratiflcar I'extrAor-
diuaria del aorteig dels quiutos.


2. Se proclamaren 4 s vocals assuciata que
per worteig bortiren.


3. xprorar per unauimid4t el dictamen ie
la tiumiaio da kliaienda sobre la finacid dela cuu-
tea muriicipalu dei predaupuat de 391; ueda i t
aixi "11 (iarieu de o',773Y'4b ulaa. i uua ?lala tie


demaob el motiu perque no s'bavia obert el por-
tell dnlcaini drl cemriiteii c iv i l i perqne s'havia
pmme8 asnibrar equrst caiiu, I'Ajuolamri~t acor-
d a pasar a I* coruiaaio de Cementeris.


Expos;tls p'ei batle ela treballs fete pels cami-
ners duraiit la s~111ini:n airaca la seasi6.


Sossk5 del dia 3 do Mar9
Presidiiit el primer tiuaut de batla D. Andreu


Femetiies i aasistireii eis Hetgidoru SIB. Nabol,
Erpinusa. Eatava, Lhbrea. Amoroa I Picd, 80 c b
labra la asaaib. k'rucediiit-se a1 regoneirameut
i mida de16 1iiosw11 fent-st: la decbracio de aol-
dals.


Se revisurrn duspu6a 4 s dela reainyian de 1915
1916 i leu.


Y se dona per terminal l'acte.


Sessib del dia -1'0 de Mar9
Baix de la prasideotiia del batle D. Bartomeu


Esteva, amb aasisteiicia deln d o l tiueula Srs.
Feiueoiaa i O a ~ a e i l a s i r ia Kegiiiora *ea. &leva
Eavitioaa, halrot. Llaurda, itiera. Pic6 i Larrio
aeiryaui


1. Aprovar I'Atta de la anterior i ratiflchr


4. Aprovar l'e8trrcte de18 ncorta preaow per


6. Acordar til uiatriuucio deis diners a KLLLI-


I'extraordioaria del uia 3.


I~Ajuntamcoti J. Y. Uurant el men de Pebrer.
* ~~


tar dumii t at meb de Pdra .
4. AcepLar la cana n.u 48 del Carr6 de Palma


per allvtJrr id yutdda de demeutals del Estat, am),
30 ptaa. de haira.


4. Dar-ne par enteratr de haver-ae aeoya-
lada I'aiuiwacio a D. Xutoui Sureda Estera per
una pared an @ carretera de Yaima en sn fiiica
&a h u t .


5. Cauviar ei grifo del Convet per ease1 M-
aervible.


6. Llovar I'ucera del carre de Son Server8
lliudaut amb el UYI Yuu rl'Avall fen1 hi al cap de
~au10 uu &ubeIIu pnr Uonuc iea aigos a I& clav&-
guera.


7. E l regidor Sr. Nabot proposl qua al far
alpatrd de la praatacio par~uiial deuguany ne
ILqmJi el n." de Jornala uu ~ e r raO de lea peraonen
auujectea a1 impost siuo per rao de la riquena
que yuaaeeaqum.


e a t t i u ~ a p'd bdtle dala traballs dele c'lui-
uern muoicipaia dona par akeoacra 18 sassio.


.Q,I-v~-~
P


C R O N l C A


Durant aquesta decena el temps es estat
propi del lLlars e n que mos trobam, variable
a mes no pore. XarS marcetja diu I'adagi, i en-
guany, en efecrc, ha dit be11 vcr. Moltssonestat
eis dies que hen comensats, umb sol calent i
tot, cas1 tot amb u s'es eiinigolat i s'ha posat
a ploure. Dies ha plogur tot lo dia i la nit,
com el dia 14 en qua iianipetja tot I'horabai-
xa i vetlada i plogue cari tom la nit i tot el
dia 15, tent estoiieb de calabruix. Yoc o*molr
casi cada dia ha piovai ile ploure, hi ha bona
savo.


VI, Els camps amb tan bon tempssepre-
sent en de lo midor. U s wnbrars verdetjen
de lo mcs I les taverea tciiui tiers a balquena
i colcuna cremaiuns. Lcs oliveres que tant
malaspecte tan encara pcr ia trenca de la ne-
vada, he vcsteixc~i i l lno raiiyadcs esponeroxs
I ehuran farsidia LF pdicla. Tot ta esperar
una borih anyadd quL uu icra si Deu ho vol.


w, El co8icte de Corrcus i Telcgrafs que
u n t greu cardcier irssri,uaL a pcnure arreu
amb penes ha repercuui q u i . bois mos hem
tcmuIs per ia I I I W I I ~ U I I I L I I L ~ ~ eii que ebum
rc5pecIc del Cotiiicnr, 1 pcr iwfiii que rebt el
Daik de !a iomaiidaiici* d'enKiiiyers. orde-
niiil-li que a v i ~ s ail, L;ui hav.en Xrv i t an
aqueih cob del igoj u L , ~ c a t a banda perque
csiiguiii p r e p a l ~ a d iiiioriioiar-re ai primer


an Dia 13 tcnguc iioL la Conlessid aiiyal
de IF5 n i r l C S LlL I C s L d J , d 2 5 , i uia 15 !a deis
nins. Li uicb 13 , i u . ' ~ . , . , ~ . ~ i i .cu i,ui hail
UG ivr ia p ~ . i ~ i i < r , i ~ i i i r w i ~ ~ U C SVG Uiib ,5


avis.


nins i altres tantes nines i se i d soleninial-
men! el diwndres de Parsi6 d13 2 2 a IC. 7 i
mitja del mrtii.


Dia 11 mori despresde llar a malaltia
una nineta filla de D. Juan Torres, %inent re-
sident aqui, a l'edat de z mesos i mit]. Que
a1 cel la vejem i rebin SOE pares 61 nostro pC-
sam.


Gracias a Deu se troba ja molt di-
IIorat.de la malaltia que sofretx el nostre amic
i col.laborador D. Juan Sancho Lliteras, Jut-
ge, que hagut de fer llit desde el dia ndel
correiit mes. Ja ha comensat a aixecar-se i va
per be. Deu fassa ,que la milloransa aia com-
pleta presl, .i conve.


La noticia que donavem a n el n.. an-
terior sobre la IC resentacid que s'ha de donar
eii'les testes de {ascua el d rxna KAben-Amarp
original del nostre amic D. Daniel Cano, ha
despertat en la vila uii gran interes i son molts
els qui frissen de veure aqueixa obra posada
en I'escena. Xvui, que hem pogut fruir de la
lectura de I'obra, amb coiieixament de c a u a


orem assegurar que no quedara desfraudada
P'espectacid que reina entre el nostre pliblic;
antes a1 contrari, creim que caurd encara ines
de p a t que no s'es era, i que l'exit ha de ser
esclatant. Els fets Rcu diran i an el nirmero
proxim en darem compta. Per de pronta sa-
bem que la companyia qui la t t amb estudi
kha presa amb gran interts i delii.


I-----'- * - a=--.-.


w*


M


cm


DE CAPDEPEQA


IIOVlMeNT DEL PORT
ELVTh!AD&S


Dia 5-Llaut &an Jose> de Bdrcelona amb
lariiia i Gatdtcs.


Dia 5-Paiiebot .Minuel Cal\lentq* de Al-
meria amb paumes.


C R O N I C A
> '"1 Dcrant tot el mes. la uluies han estat fre- . ,,


El dia de S . Jusep tambi: sc celebii la fcs'a ' ' '
de la Sda. Familia o de esca elletes en la cual
va predicar el corome R. P. &arc a. T.' R.: ' ' ,'J',','


Mavimenf de poblacid


Jaume Ferrer Giuart, Alianor Moll Servera.
Yargalida Ferragut Garan, Jaume Muirfauer N&
ddl. Barbnra P o ~ o v i Sanbandreu, Mach larregvt
lussanet.


- N A T R l I " I 0 N I S
Dia % Febrer.=Adolfo J. Balbas Diaz amb na


Catalina.tua-n Maasauet, fadrins i Actoui Maasa-
net Pastor amb ua Juana 1. Calafal'Paimer,'f8-
driuw.


f l U R T S __- , ,


Dia 3, Eiisallet Cii1sar.h liiera de 2 mesos.
de bronquitis iiguda-Did 13. Matji Poiliar Yassa-
net de ;ti a i ip , d'hroiurkagia eerebral.=Din 17,
Juaii Anloui sanohu Espiuoaa de 7ti nayti. de
Lrooqultia ngnda.


correspoasal
CaUdeyBra l!+-III
Se yueda a Uetania, seiiibla que tot
Iq dia, &tre voita se reuneixen els pfiii-
ceps delssacerdots. Yacorda agsfar a Je-
sils.si es possible, sense esvaloi: Judes ofe- ' reix la seva tratci6, I


DitlOUS


XI deinati envia Jesus dos dels seus
drrxebles a prepaiar I'ariyeli pasqual. AI
Iurabaixa s.el incnja amo V I I S q o n s el
ceienioiiial de i'aii;izd Iiei:Fa,. iidvores
el gpri bU&I en que institueix el sacrifici
de [lei nova, o sia l a Sania Lucdistia,
duspub d'harer renrat eis peus an els
Apostuls. Uarrer seriiib. b u r t Judes del
Ceirailt. Dona gracies Jesus, i Durt cap ai


v~i iaadd la i i l i , s? prehctita iilid J"OCS, da-
l i i d Calidiid dcis jueh. ik cdnJui i Je-


s+ a ~ i i a s i w i i a a , I ui ,ixms &i yri-
i i l f i tail; Clci @il, d IllliJa l i lt, hi. ?drc i l t -
gaa Jasus. I oiria a oegdr-io puc dcspues
IiiIiIJ Vd!d doails Ueia SL'@Ii C i l i i i del gall
a la Ili'liiiiada.


llurt 211' le5 oiivcs, s2pC4ia CJSiditl. J., a-


surt el Salvador cap a1 calvari; arriba
apropde niitj dia el ciin d'aquest pujol.
Cruuifixin. iorneiisen !es tres tiores d'a-
gonia. Set purail~ea. Eclipse. Mor a les
tres. Teriatreniol. Ai horao-ixa, llansada
devallarnent de la cicu i enterrznient del
Sanr Cos.


DISAPTE


Roman sepultat el Salvador. Escam-
pats els Apnstols. Kciullida Maria Santis-
siiiiil tlrnb ies piadoJes donrs i St. Juan.
i i i cdpvespre suiten aquestes a cornprar
aioiiies per uiigir ai 5rnyor en la matina-
da de1 aiuinange.


D1 u cia (YUE
Hcwcita el Senyur a la dematinada,


cuniuruic a 10 piuiiica: liesueitare a1 ter-
c:r uid; io quai iiu cxigia que iossin tres
dies cuinyicis.


Reculli la picdat dels feels aquests de-
votissirns punts de paitrda per ses medita-
cion3 uurant a q u w a setiudna.


I u aerimcursio del


--.- %-. --.---..- ._",I ,.- _I-
Essei~t la prbxiiiia uiia setniana moral-la amb ayuksta plana que hi


tam sol~~iiiiit: ciuc I'igleuia endola- dedicam, comensant p'el Diari o
da ramumbra als feels la Pasib del Hiatoria de la Sagrada Passi6 dispos
Senyor, vulem nwltrus tambe conme- ta p'el P. Lluis de Palma.
.___mi-_x___ .~~.',,s.-.y-II -


tant una serie d'antifones amb versets de
salms, que van referint les paraules iac- . ' . Surt eI Salvador de Betania, de ca'n ci6ns del Salvador rnanant i ensenyant


Llatse i arriba a Jerusalem qu'esta aprop an aqucsts humillaments damor. Ld ceri-
i ai!< e! rcben trionfalrnrtnt. rnonia es plena democio dramhtica, que's


Pi iiiicies reuniuqdc ;ai isc,us. fa inanifesta i puixant en el cBntic de I' Uhi
'loitid a Bcialaia. Chrii'itan cl uiiior, hlilibe. antifonat, qui


es una mklua i cilida exhortaci6 a la cari-
dat frarernal per I'amor de Jesucrist.


Unes darreres pregaries que fa el ce-
lebrant amb el chor, acabat el lavatori,
demanant al Srnyor acepte les rrostres bo-
nes obres, posen fl a l e s cerimoniy


AI dciilnil i w i i a jc,usa;e~ri: iiiala:;~ la
iigurra inrructuusa: treu ais piofanaciurs
del temple I surt aiira volta cap ~Betania,
qu'era aont residia ines sovint.


DICnAYS


Torna a la Ciutat. Passant p'el mateix
caini, veuen els Deixebles ia seca la figue-
rd inaldida r1 dia ailail> jsirnbol terrible
de la reprovacio dt, la binagoga); pdrla el
Salvador en e! temple ais escribes 1 fari-


Torna a Betania.


DImEGqes


PANGE LlRGLlA
Canta, canta llengua mta


el misteri glorios
de la Sonta Eucaristia,
qu'en perdd dels pecaddvs
et Rei del mon ofereria
Jruit d'un ventre gencrds:


/rui t d'.un ventre qui'l nosdam
yrui i de branca virginal.
Amb ma oberta arreu sembrava


. .. l%v,.ngeli divinal:
cent per u. Jructcficava
i ne /&iu pa vitdl.


_ I ,
Pev fer la Cenu dwrcra
rzunl ~.F'A-postolat:
Observa la llei primera
arnb inimjar preceptuat.


, A Si mateix, sense espera,
A l s Apdstols d e s donat.


: :


Se /eu Carn i P a de taula
molt en l'ara de !a Crerc.
Fa .1 iiziracle una psroula . , .
Si ~i Pull hutmi sols veu
Es Sdng divina, adorau-lz!
diu 15 J e a n el cor qui creu.


LLORWS ,RIBEK
. ~ , , N3.U :--: I
ii