El Problema Escolar _t__ 1. "l'ois %Is qui sabieu la ii~lsiia curoila en ...

El Problema Escolar
_t__


1.


"l'ois %Is qui sabieu la ii~lsiia curoila en
1a.resolucih del prubleiiia e s c u ~ ~ ~ r i Luncixien
les nostreweiteraues ciliipaiiyes a lavoi de
la canstsuccih del iiou ii.)cili eii pruj!cir: en
IKS a f o m de la v.iia, s'hao queuat surpresos
a1 veure que aplaudieiii la i rova d'haver-se
camprad&ma casa dins la,. v i l l i per instalar-
hi.t'escola graduada.


Sobre 'aquesta quesliu vuleiii dir el nos-
pgnsament, clar i liaiii, ali i , a ii uc que iio
mos atribuesquen intensiui1.i iiiiii iiiesquiiies
com equivocades, i n u se CICI;UI que ciaucii-
dicam en uii pun t que C ~ I ~ ~ ~ ~ ~ C I L I I I I ue capi-
tal importancia. ',


Posats en el terre d'cxpiicar sinccraiiirnt
io que seniiiii s&re p i o h i - m ut i i i i p r m -
sa resoluciu, no vvitiii C:(,LIIC el i i u m u pa-
rer dins unes sei ic i i i rs ~u i~ .merac~u i is , Liii,
que en uns quanis ait icieb c x [ ~ o ~ ~ ~ i e i i i i 'cs at
actual de l es iiostres rscuirs pei ucuiiir que
la resolucio del prooieiiia i-s t i r ~ ~ i i t , que'l
local es un graii pas cap XI iiqutixa resuiu.


I'ide&mes aavam l'urgeiicia de la irturiiia
i les diticuitars piesrntaucs ptr constiuii- irs-
hi es precis cedir uii puc ue la iiostra part
i aconteniar-nos aiiib ia casa adquirida re-
ceptmeut, ja que uins ia viia es uiticil tru-
bar-ne arnb rniliors coiidicions.


Anem avui a veuie ies escoies actuais.
bins fa nuines iiiit] ariy I'escoia I." de


nins estava dins ~ 'a i i i i c Liaustie del cwivriit
efi uLia sala vcila, huiiiida a iiies rio puder,
pol: ventilada, ruii~usa, l lc t ja i per piijur
amb varies l inesties que duiiavdii uma el cu-
rral uei e s c u r x a w r pu del qu;i1 eii sur-
tien niiasmes I tetor i i isuportautc que posa-
veil en periii ILL saiui &ia aluii iwb.


Gracies i its gcsitGi1s ti'alguiia pdres d'a-
lumnes i especiaiiiiwt del jurgc U. juan bdii-
cho, i el regidor U. Miquii iiiurey, i'Ajiiiiia-
ment acurda 4 rraslat provisional d i .~s&-
sia de Santa Caralina ,ia que i iup dewiiri-
vament ei ,,dssai i d ig~~ ia~ i i i i bdii\: 0. zItiioiii
Clno. A4,est iiou iucai capis, ~~IIIIILLI i
decent, le la desveiiiatja de ienii una sula
salai uii sui corralcr que iio serveix iiws que
tle pas per uii escusat dc i i i i i ics cuiid.ciu~is;


a b , peru no i'unic; que'i lucal a Iura VI' 1 d is
L L E V A T T -
.- . .


~ -


ftj;-;i ijue duia, fer-s'ho tot seu.
Desaparaguda I'administracib imperial, que


aideiiia el llati clAssic, que ja ningti parlava,
ni els mi iteis granidtics el llati uulgai, sense
!es traves iii barreres que fins llav6 t'havien
assocat, domina absolutament i segui amb
nies forsa que ma; el desplegament i evolu-
cl6 quc t!s natural a tota llengua i que eii fa
niis de ies seues en no tenir el fre ni el vin-
cle de la literatura, que sempre la deten i cap-
tura. Quant s'esfondra I'lmperi, ja feia sigies
que s'era perduda la quantidat (silabes Ilar-
p e s o breds); de ia decliiiucid casi no que-
daven m6s que dos cassos un p'el regoit i
I'altre p'el rctgit, suplint-se el regiin dels
altres casos per via de ies preposicions; tam-
bP s'eraabolit el gcnere neutre, confonent-se
anib el ilrasciili els verbs deponents s'eren
fet actiu.;, hoviaa desaparegut la forma assi-
va- susiituint-la per circunioquis mitjansant
el verb esse; ha1 ien sustituit, tambC el futur
per les dificultats i confusi6ns que resultanve,
servint-sk tambe de circunloquis per via de
l'iufiniliiidel verb que s'havia deoonjugar i el
presende habere o tenere; molts de preterits
perfett havien dcixada anar llur forma simple
adop tarit al composts de participi passiu 1 el
pressent o imperfet de habere casi per tot ha
vien arreconat l'imperfet de subjrintiu do-
nant el eentit d'aquest an el plusquamperfet
que perdi aixi el sentit propi; el plusquam-
pcl;/ i ' l indicatiu havia fet uil i s'eren fuso-
el tu ic i i , perfet d'indicatiu i el de subjuntius
c i e ' ~ . i ~ i i ~ i t i * i i i t :) que quedava ines qu'el pre-
sent. i no sols ereu ies formes de paraule-
que se tramudaven a la vela, sin6 eis sons
vocals i consonants que feien llur via cap-
girant-se de tots vents segons llur jaent i
circunstancies.


ANTON1 M.a ALCOVBR.
(Acabal-iij


F R I T 1 B O L L I T
.


iVaja u n titol! quaiqu dir8, ara que les
asuosi,ten-ie>,> SL s ? n entilades tant, qu'els se-
nyors i':~ c a s t a grossa>> ja cast no li poren pegi
bin6 de pancuiict clB I escaldums borts, (paste-
nagucs) termob tornar els uis rerts ainb on ume-
nu, taiit susiancios, wianda di radicali de *Le-
r r o u m a 4 a u lglesiesn i <<pots perdonsw (en te
rra caigai mal no tassiji altra carn venuda.,.
Idb, xiaqui e s t j s dau!m coni diu es meu taco-
ncr; perque hcu de saber i entendre que desde
qu'entrarcni a ii' es seguii any de goerre econo-
niica, les iiieues sabates (vu; di botines, perque
a!xA de sahatcs ta tamella, i io som beii mas-
&, g:mxb a b e u ) ja hail pcrduda s~ iasoinia
de taiits de rivets i mitjas soles (algunes d e
lienyam veil que les upobresn han soportat sen-
se Droli'siar. ;Sabeu aue hu son de bones at-


ell mateix ja ha perdut es conta dels anys i
anvs que fa de l'ofiei. iVet quin'una! Quin
pebre me feia coure els uis a n i a cercar na Ma-
ria e sa cuina, i perde ses manades p'es rostoi,
parfant de sabates i sabatPs i altrea empirreu-
mes, per justificar de qualca manera el titol
d'aquest *sector* (sa guerra ha vulgarissat a-
auest mot. i sa nrensa el >.ha fet seu i l'aolica
&nt SI ve a s,en' endret com a s'en re!&) de
LLEVANT


Parlar de &it i bollitw en temps de fartu-
ra, quant a n'es paladar li han de fer moixo-
oies per fer-io entrar e n gana. sdria una bufe-
tada a sa ll6gic.i (si cs qu 'en questi6 de bucb-
lica e-hi cabi suc de cetuell-que no siasalya
de cerve!l-i pcrrj, e o te;np:: ?: ru:.cn. qua:it un
s'engoliria inacs de to1 rent, que segurament
l'assaciarien casi tant corn els panetois qu'avui
s'estilen, uii poc de *frit 1 bollit, fa posar d .un
peu, i fins i tot aquells ines xcibaritew i devots
de Ikp?lies e n tan &epa-dits.*> m


Avui en die sa norma ( i 'a q u e escrit que-
escritqu':da aquest mot. dec haver de dir que
jo, que vaig *cap a ponent* encara que acce-
desca a escriure qua lca cosa damunt uLlevantn
no he d'aturar-me gaire a estudiar certes nor-
mes, que no cal dir si son totes bones i rebedo-
res) es de seriedat i f& de Pare Bestard, i la jovin-
tut <<dmteiei'tualsu ,ha pres es troti d.escriurc
enserio, oblidant o m J sabent que'lsgrans mes-
tres dels reineixanient de "nostra paria" te-
nien tots u n csril festivol i manjivol que tocant
ses castanyetes fereii preiide sabor an als pala-
dars in& rrefracraris.


Jo, que a m b aixd de ploma, sempre he es-
tat uu. .. fresco que no pi si tou per ass6 ue me
donaren el Diploma ud'ignorants de &atre-
Sdles, per haver fet de pellasso alguns an s
damunt "L'lgnorancia,, me propds, (m'hi
han duit corn un xotet d e cordeta) di quatre
ubataionades, de tant en quant, si e-hi ha vent
a sa trompa, per-a fer riure al public.


Si lo4f fer mallorquinisme, h a d guanyat
el plet. 51 meresc censures, als censurodors
a-Is donark ei joc per escampat 0'1s osare el
cabreste damunt es coll. Ja lieu s d e u criti-
cons ...,


No usafanyeu, lectors volguts, ni us rom-
peuses banyes per resoldre i.1 meu problema;
som una u incdp i t a irressoiuble.* L'autur de
,'Frit i bollit" es un cuiner que tambe. faaigo
gelada i trenipa resolis. Si sou bons atlots vos
tare. qualca pic. rmentecatos i vos douare rca-
ramel,losw


En Tort- Toni.
uiuiiUIY11iIiuHiinifflii~iiiii~uiiiu~nininiiiiuiuiiiiiiiiuiiiiu~iiiii


Hospital de Sta. Rosa
. . . "..


Contaqu'el SI. Regidor encarregat del Es-
tabliment de Beneficencia d'aquesta vila,
Hospilal de Sta. Rosa presenta al Magni-
fic Ajuntament de les entrades i sortides en
metaiic qu'en el mateix s'han fets dusant el
passat any de 1917.


_ _ E N T R A D A -:-
lmer-Exintencics del any passat. 4'45
jurinl--Rtlliudes del Ajiintatiic,:it pdr


13 subvencio d'enquany . 75300
Sapbre. D'utta inulta posada p'el


batie i cedida ai asil. . . 1'00
Ocbre. De D. Andreu Sureda San-


cho llegat de la famiiiaMorey 80'00
Dbre-De les captes v rificades per


la Vila duraiit I'any. . . I 1 1'17
Donatiu . . . . . 90'00


Suinu L'c~nti~udu. , 1036.62


- .- S O R ~ ~ D A -:-
Entregat 31 Magni!ic Ajunrament en


rebuts dels gastos !.-ts en I'Hos-
pita1 durant l'any 1317 . . 1027'20


Resumerrt quopussa 01s eolites de 1918 9 4 2
-


E m B U I S
~


Els dos caps de partit del nostre poble
fa temps que les se donen sobre questl6ns
de politique i administracio municipal; no
mos ii'hauriem ocupat en aquestes columnes
si no vesslm que la cosa pren un mal cami,
ja que u n tercer en surt perjudicat i per cert
que es del s-xedebil. Si senyors, el fer obra
de cultura inereix sempre I'aplaudiment de
tot ban patriota, per6 es obra de incultura
mal-ferir la Sra. Gramhtica terriblement corn
se f i en una de les fuies derrerament impre-
ses. Noltros que despres de la nostra, la
Ilengua ~ caslellana es la que mes estirnam
mas consideram obligats a defensxla i no
porem consentir que sela trepitji d: insnera
tan poc delicada.


I: * *
Ja tenim I'article 29 pels morros. Ben


segur, que no era I'idea del llegislador que
se burlas d'aquesta manera. El cas de Ma-
llorca demostra, que ail0 de I'Illa de la cal-
m a aquella esecracio que mos lira en cara,
un gran coneixedor de nostra caracter es
una gran veritat i tambe que aqui no se co-
neix la ciutadania, iii st: vol coneixer, ni
volen que se conegui, _I ~. ,.


* * *
Lo que passa amb el servici d'autom6vils


de Manacor a Capdepera, no es tolerable. :
De deu dies nou no arriba; va guiat per un 5
aprarient d e maquinista i no te panyqui se t
serv. Mas consideram, per aixo, obligatr: ,i::
1 . e ~ a demanar al Adrninistrador de Correus :;{;
de la Provincia que obligui al arrendatari del
servici Manacor-Capdepera a cumplir amb
puntualidat, ja que fa una temporada llarga
qne el comers se sent perjuJ!cat ainb el, no
arribd d'hora el correu; i 2.on suplicar al
Exin SI. Governador que envii un inspec-,..
tor perque vigili per la salut dels viatjers.


Per imprevid6
-_)-


El dilluns de aqueisa setmana, dia 18, ten-
guereti lloc a Ciutat aconteixements greus
quepodien haver estat de futiestes consecuen-
cies. El inotiu fou Io falta de Carbo que,
repetitit-se utiapartida d e dies seguits posa-
rei1 en estreto necessitat a les families, que
ni arnb els dobbers amb la ma podian trobar.
ne.


Aixo ocasioild uiia iriariifestaci6 espon-
kinen dels t izmsitats, .atlots i dones qu'a-
cu.iir<iiiil Gov-ritaJor i 81 sortir-ne toparen
uIi carro carregat J'aqurst combustible i el
dzscarregarrii i s'i! r;9iirt.r-,i . co ii feren
igualriiznt aiiib carh6 del moll, i amo farina
patates i aitres que W e s . Aiao inotiva la
sortida d e i o foraa inAiar, taitcarnents de
ten tes, tirs i pedrailes aiiib alguns ferits.


Aquest coofiicte p l i e haver estat pre-
vist i no haur ia teligudes les fatals consec
quericies que s'exprrirn~rita.;eit. Ainb un PO-,
ines de previssid, i'Ajuntament hauria PO'
gut abastir sufiiieiiteiiienZ tota Palina d'a-
quest articie suposnt son molts els pobles
qu'enterleti en abimda~icia.


Sentim molt io ocorregut i voldriem fos
estat aquesta ut13 i l isso bsii a,~rofitadfl ,per
qui dau.


4
Se:rrhla ! j i ~ ~ - i ('t,:,r,,:, 12~:~
estabiert a C : x a i , i I:! 5 e , :.io , le ,\'iisti.a


ar ia s'n;ii! pro;:c~a r tiisi:a prtrtotica de
de bon tieveres ;:er i ..onJir ?Is qui .'oi-
men.


Vo l~ i i ?!n;,re!m:re ii:!;! . rru.ia !-?r tots e!s
pobles cle 2Raiiurc:i iiii p ~ r ter i'oliti i : I ~ ~ r : l a
ni rerioLerir, siiio )>
dencio a despert.:r i
nal, I'esperit de m s t


tant Iiohle tasca. Se'is ~:ostiv:s wtr- ;'.L,II
cantads a la Patri,; be i a ariys que se sent
bategar 1'Aniii:a mallorquina, iter boca dels
cantairesd<: ses glories. Per0 iiur veu tro-
bava sols resso en el cor i l 'eis enatnorats d e
les i8trrs i en canti el pohle, va alluuyat d e
I'esper it dels escriptors, 110 ha tengut qui
l i pilrlBs a m u d'orelio i li feris IYS fibres
.neb sensihles del cor; ii dtspertbs .:I srn-


' ' rqutsta tasca es la qu- vb a cmdedre
ei Ccntrc i<r:jroiiulista esinentat, i per tlit-
xa?rostra, hrcd en rebra ie:; primii.ies. Aque-
Ila entidat S'ha d i r i g d a $1 L'hsociacio Mi-
ner'oa que ha .org:iiisa,:a una l b d u /&.
i'aria tnusical p'el dia 3 de Mars en la qual
psriaran a i ~ u n s drls ca,iv!i)vanters del Cen -
lie, d w a n i Loliiererices sobre la Llengua i
I'Historia de Mallorci.


S'han comensat'els trebalis d'orgaiiisa-
ci6 i es de creure que aquzsta festa patri6-
tica tendra gran exit.
0 Q a o"o d ~ ~ o ~ 0 ~ G . h o' '6 0 0


Era hor.1 qud hi i


~ .~ ....... . .... . .. ~.


I M,OSSOS qUiIldatS
El dia 17 de Febrer a les 8 se va fer a dins


el local de I'escoia 2." de niiis ei sorteig dels
mossos qu'entren a la quinta d'enguany.
L'extraccio dels nom; i nliineros se va fer
sense cap incident en mitj del tr!ii acostumat
i entre eis crits i gatzara que solen fer els qui
trewn. numero alt. Vet-aqui els noms dels
sortejats amb el nlimero qu'ls ha correspost:


N.", I -Josep Fuster i Fuster (a) Asdoro
,, 2-Juan Servcra Mestre ' (a) Leu
,, 3-Pere Massanet Lli-


teras. . , , (a) Benaula
,, 4-Bernat Dauus Dalmau (a) Rata
,, 5--Juan Riera Ginard . (a) Poleti.
,, 6-Miquel Cassellas Lla-


neras. . . . (a) Boira
,, 7-Miyuei Oliver Soli-


vellas , . . (a) Moma
:., 8-Antoni Riera Gin ard (a) Molii*et
,, %-Juan Pastor Sureda (a) Pujoli
,, IO-Jaume Torres Foiit (a) Papayo
,, 1 I-Llorens Carau Sureda (a) Gabelli
,, 12-Bernat Morey Blanes (a) Roig
,, 13-Antoni Estela Ginard (a) Violi


1%-Rafel Molinas Bassa (a) Espartb 4' ,, 15-Miduel Tor:es Nidal (a) Mcll
,, 16-Damia Casseiias Pons (a) Iuahn alias
,, 17-Miquci Muntiner Ge-


novart , . . (a) Barbassa
,. 16-Bartomeu Kibot Va-
'.. ._ .quer . , . . (a) Ribot


,, 19-Pere Josep Sureda A-
,," 20-Josep Ferrer Carri6 (a) Piulo
,, 2l-Antoni Mestre Mali (a) Puig
,, 22-juan Liiteras Vaquer (ai sa [anora
,, 23-Francesch Bianes Su-


reda. . . . (a) XuriguE
,, ,24-Bartonieu Tous Pa-


I Ilicer, . . . (a) delsOlors
,, 25-Pere Marti Llaneras (a) Colonik
,) 2ti--Kaiel Ciiiiart Liitera.; (a) Cayet.


mor& . . . (a) l'errassa


L L E V A N T
-~
,, 27-Pere Alzamora Ferra-


gut . . . . (a) Metxo
,, 28-Francesc Amor6s Ser-


vera, : . . (a) Capblanc
,, 29-Pere Servera Paris (a) Bossa _ _ 30-Antoni Sureda Mas-
I,


sanet. . . . (a) Coca
,, 31-Juan Tous Massanet (a) Sol
,. 32-Antoni Tous Massanet (a) Corred6 ;; 33-Juan Pons Garau . (a) Xino
,, 34-Pere Ginard Carr'6 (a) Fusteret
,, 35-Arnau Llinas Cassellas (a) Petaca
,, 36 ..Miquel Pastor Vives (a) Red6
,, 37-Aiitoni Mascar6 Antich a) Canai
,, 38-Miquel Buisquerr Ra


,, 39.-FrancescVaquer Mayol a) Rai
,, 40-Jeroni Juan Serra (a) Quec
,, 41-Antoni Terrassa Es-


teva . . ,,. . (a) Cirera
,, 42-Pere Ferrer dossell6 (a) Canet
,, 43-Pere Ferrer Jaume. (a) Tuniet
,, 44-Bartomeu Flsquer Es-


teva . . '. . (a, Mangc
,, 45--Llorens Ginard Ginard (a) Colon.
,, 46-Antoni Servera Sancho de Rom f
,, 47-Juan Llaneras Amords. Fornk Sua
,, 48 -Sebastid Servera Sureda, fan Pita Cava


,, 49 -BartomeuVaquer Massanet tau Per3 Pay
,, 50-Miquel Sard Cursach (a) Terres
,, 51-Juan Ginard Esteva (a) Corona
,, 5%-Francesc Casseilas -


Sancho . . . (a)Garameu
,, 53 -Antoni Sunyer Sureda (a) Sunyer
,, 54-jaume Tous Sancho la La foil talwla
,, 55-Juan Llaneras Lliteras Cm Ti lSni
,, 56-Bartomeu Sureda Fe-


rrer . . . . (a)Toro
,. 57--Jmue Sansaloni 81-


sina . . . . desaDuavay
~ ' y l . ~ . ~ , Y . : b d . u ; . . m ~ y l . . . ~ . ....... Lo y1 .....,.. y1 ~ ~~ w ir..DI ai.E


e8 America


mis . . . . (a)Carbona


I es Americ:i


. ... . ~ ~ ~ . ~ . . ... ...................... ~ ........ ............ - ...


El "Mirarnar" perdu)
La setmana darrera Mallorca rebiguC una


forta sotragada amb la perdua d'uus quants
fills que finaren trhgicainent en aigues d e la
Corunya, a busa d'haver embarrancat I'her.
mos vapor de la fiota mallorquina, "Mlra-
mar.


La tragedia ten@ lloc aprop del Cap
Ortegai, a causa del temporal& que se ue-
sencadena.


El primer telegrania tirat p'el piiot D.
Jaume Forndris CausA gran sensacio, espe-
cialineut entre els qui contaven IIIernhFeS de
sa Iairiiiia alguris dels tripulants. S'anaren
repiguent, despres details i el resultat fou
ia perdua del buc i d e deu tripulants entre
elis el capita 0. Jordi Bennassar.


S'han obert arreu llistes de suscripcid
per socorre ies fakliiies de les victiines i
s'orgdiiisen a son favor funcidns benkfiques
i a la Seu se celebraren suntuosos fuiierals
ainb assislericia del Bisbe i nnnierosisima
concurrencia.


La Rcdaccio de LLEVANT, s'associa al
sentiment general, pregant v i r i'etern des-
cans de les Pnimes de k s vi$-times, i deina-
nant co!isoI per llurs fmilies.


'i L ~ ~ l _ ,i..r F. I~-'.ii.-l iri-ii~


, .


ii.b~* i.i ... ~, ~ .. ........... . ~ ~ . ~ .....


C R O N I C A ---
. .


El nostro benvolgut paisi, amic i colabo-
railor d.: LLEV.\XT\ D. h n s e r r a : Salicho


3
.-.--___L


Lliteras. estd Cent una forta canipanya electoral
a G.iiicia a tavnr dels candidats rcgionalistes
d.ali.i. Pi-en part en mitins de priipagaiida i
escriu articles e n el "Noroeste", per desprrtar
la conciencia de I 'opini6 gallega atuida p.el


taiiencs i dcsitjarn que l'exir mes ialaquer coro-
n i 4 s scus esforsos.


D. Antoui Esteva Amoros, la) Kegalat
cap del partit iliberal. ha llogat :I 'l'earre de
Ca.n Mas, q u e Bns ara havia ocupat el Cisco1
d,Obrsrs Cathhcs. Segons diven I'idea cs, insta-
lar ei Centre Lhberal err els airs i apiegar ele-
m:iits de 11 Soeiedat Obrera i alguni alires
pcr reconstitui:- la Sociedat d'instruccih i Ke-
c:eo q u en a l i i . temps eiistia, i que de tot
ti:iija manco instruccio. Aiso, es cnsi segur
que p'el Carnaval de l 'any rinent 110 ialinran
cis consabuts balls de inasccras i den]& quc
en I'alrra temporada arniaren Si aix6 hail de
ier. no li diguin d'lnstruccio, i possin bince-
ramenti .'Sociedat de balls i aitres recreos".


r u ) . A uesta setmana passadd, en Jaume
Nabor (a) ?.it tengug 1;1 d e s p c i a , mentrcs ie-
ia, Ilenya. de ferir-se a m b la destral a u n bras
teirlsk uu2. Iesida d,iniportancia. El m e t j c l i
h a g u t de d o n u u n p ! i t


8 ,EL uobtro boil amic i paiai D. J u a n
LI. Eatciric catedrdtic de I'lnstitut Gencral i
.l'ecnic de Palma se troba totalnient cusat de
la malatia que tan! de teinps,ta C I tenia pos-
trat. Senibh q u e jalno tardara a carregar-se de
nou de prossegurr ia seYa tasca. Li expresam
per aquest motiu la nostra gaubansa.


aciquisine : degradant. Heu celebram coni :\r-


.m


,m A, la Piassa del Conquistador I'han
acabada d'omplir d'abres, coni tambe a1 carrC
de Alonscrsat Blaues. Ara fan els clots per sern-
brar-ne tanibC p la Piassa del Convent, par de-
muiit 13e;calonada nova i adavant el portal se-
g6n. E s aix6 una bona millora per I'higiene
I orname:it de la poblacio. El nou batle 0. Bar-
tomeu Esteva, mereix per aixo i'enhorabona.
Aixi se f6, per anar be; moguen-si i f a i t obra


wn La sociedat "Foment del Civismc"
de Palma nos comunicala renovaci6 de la scva
Junta Directiva. tigurant com a Presideut de
la mateixa D. I'raiicesc Camarra.


4


pl-otitosa.


Fa uns quants dies que varrni fer una vi-
sita al astilier que eis jermans Ferragutestan
pieparant a "Sa Farradura- de Cala Rctjada.
Actuaiment Tan c l cubert que ha de couteuir
la maquina d'asserrar; hi ha tarnbi: una par-
tida de lusters q u e adoben grossos ilenyams
per mon t i el primer bnrco a1 qual ja han po-
sat la qui l la. 'Tcndra 23 metres de l l a r c ~ de
,150 a 165 toneiades de desplagament. Dirigeix
els trebal is el mestre Antoni Nadal d'aquesta
localidat. K e b p el jernians I'erragut la nnstra
enhorabona pel bon nom quc procuren donar
an ei seu pohle.


** Els mossos sortetjats el diuntnenge
passat eren en numero de 30.


Movlrnent de poblacid
~ .


Uia 14 d e Febrrr--Na hlrrgalida Alaarnorn i
Sureda , a ) di: Cala Mo;t6, de ti9 i i i iyi , d'iiiaufici-
ancia ririti:il.
1"
L


.


Pejpaig a firi6: Carrb de Palma, num. 3 &


5 t
1


Grandes Almacenes


-~ . _ _ . ~ ~ _ ~ _
c.


Saslreria Grnirei ia Merceria Zapateria Paheria
-: Laneria Paholeria Lenceria :.


GCneros de Punto Sederia,Articuios para Viaje
OEJETOS D E R E G A L 0


I
~~ ~ ~~. ~~ ~ .. ~


~ ~


Deposit0 de maquinas parlanfes
. P A T I - l E F V N O -:-


~~ ~~~


PRECiO FiJO ~ __
Bmodo, 7 9, il. Boae. 111 Q lelllooo 217


3; . .


NO COMPREU CAFE
que no passeu abans per s a botiga d'en


JAUNE CABRER
que'l te bo i frasa


AllQ hai tnobnaeu tota ensta de
aomsstitiles i n tot pasu


Carre de Wntoni Blanes Juan - dntes Puput
A K I Z ~ J ~ S ~ C k.Rl)[ RES. I ' l l TATES, etc


F A R M A C I A
D B . __


C A P E


Pespaig a Palma: Estanc d'es Banch de doll


5e faien i cusen tota casta de vesiits d'homo
a la moda i a gust de cada qual


Direeaio: Botarcant, 14 RRTA I
' . ( 3 , , ,


LIBECCIO: , .


TEN EN MILLOS CONDlClONS Q.bE SA D'ED


isens (a) Jan
- r


Tota 'casta d'arficles, coniestibr s, gdletas, etc.


L!. % A G C I Q
TE DEPOS T DE MAQUINES DE COSlR


P A P H I i f i d C O H S
tom tambt iota casta listrumtots nusicals. Kaodurrie, Guitems, ell.


ES REPRESENTANT DE SA PERFUMERIA


A C AD HI1 A


Ferrer i Sureda
[qui twbareu paper de :ota rasla a la manu& i io mg piers.


llibretes, tinies, Ilapiceria, e l l et
Libres escolars i relligiosos
-: A PEIJ ut CATALEG ;-


s'eotomaiiiei da lotd cisla eo lata ponloaii',.ad
Q'ilA 71iE C.~4zVTOlV.S, 3 AlZTX


TID. de hutonlo &g&hr-PUUt d' 1DCd