sinquq S a tipica revet-la de Sant Salvador va esser un de- sastre....


sinquq
S a tipica revet-la de Sant Salvador va esser un de-
sastre. Vertaderament no se poria esperar mes d' En
Correo; e1 poble el va xiular i proteslB amb crits i ex-
pressibns que no s'ensenqen n i'esco!a. no falta algh qu i
el voiia axencar demunt u n cuct i enviarlo a Ses Ca
brelles. ;Pobre homo! Mo e-hi lia res pitjor que I'igno-
rancia; per ignorant. u n any a sa revetla de S t . Rarto-
meu a Capdepera, va explots una Cuba de carro, e-hi
hague ferits i casi el crivyllarcn; am. per estuviar una
pesseta va compra matertal dolerit i els focs no przn-
gueren. iPobre homo!


i
;i .s


Ja teni.i! 5W pessetes per u n c0f.w d? /~iorfs . La
cosa es niaravellosa. iQuants ni haurd que per prinieia
vegada onirdn en cotxo! ].'idea es hona, perb el profit
me sembla dupt6s.


* i


Els forners han fetes moltes errsaimades, per0 no
les ban venudes totes a causa de que tots els dies de
festa a posta de sol, les han surtil inis conipatidoi-s no
matriculals, an el carrer de la Soinbra; rcspetuosarneiit
dcinanam an el nostro Batle que procuri agafar u i i d 'a-
wets contrabandistes, per escmiient dels de:nes.


* * *
Dia 30 se va axecar la censura i dia 8 scs tornada


posar. Aquestes anades i Tengudes son la lluita fim;
entre el sery i 10s oligarquies; i el seny gonj-ar& iio
mos hi cap dupte. Ei restatlimtnt de la previ.? cens!ira
es uti dels derrers estiraments d:l nialalt, i qtiaiit ia
mort lluita .....


Filicimis .


Cr6nica
T)e Canostra


-El dia 30 del passet mCs, re desencaden6 tiiia
gran tempestat de Itanips i trons ainb aigo a voicr que
dur2 nies de dues hores. Ventura que no h i hagire des-
gracies, ni ocasiona grans perjudicis a I'Agrtciiltiira.
(g. a. D.)


-AI endema dia 31, ehtigue ettiiigulat tot es dia,
i per f i se posa a ploure i plogiil copiosament; va fer
una bona saw impropia del temps eii a que estam. Es
qui batieti troharen que hi era de mes.


-El dia 1 I c i d'Agost persisteix ertcara el mal temps,
coni que esliguem an es Novembrc; ". fins i tot s'ha re-
frascat. Torna a ploure.


-- Dia 2-An es Convent dels PP. Pranciscans s'hi
celebra el Jubileo de la Porcihticula. L'iglesia se veil
molt concorreguda de getit qu i fa visites de:.otament.
A la Parroquia tarnhe.


-Din 6, i tsta de Sant Salvador a les dues des cap-
vespre altra vegada fa uii batut just q u a n t la geat \;e-
nia de veure corre; dura uti parei d'hores. A Manacor
fa una gran tempestat sense desgracies que Ilarnentar.


-Dia 7-Mestre Juan Casellas (a) Garameu, fuster,
arretglava an es trespolet es cadafalc damunt es qual
e-hi havia de tocar sa mlisica de vetlada; va caure ma-
lament i se mal feri a u n costat i a sa boca. Queda ainb
una dent rdmpuda i tQt es bartam remogut. Sentim sa
desgracia.


-Es molt visitada a Son Servera la possessid de
Cas-Hereu aont funciona molt be, donant gram resul-
.tats una maquina de batre moguda amb forsa electrica.


--S'assegura que dins brcu temps se comensara
'~ dobra de reforma des Camaril de la Verge de Sant


Salvador. Diven qu'es projecte es molt herm6s. Nol-
tros no I'hem vist, pero pensatn ocuparmos d'ell tot
d'una que tendrem ocasi6 de veurerlo.


'.' .S'autom6vil que fa es trajecte de Manacor a Cap-
; depera per Artri, es casi sempre incapas de transportar


tots els passatgers que tenen demanat lloc, lo quai ha
." donat ja ocasid a reclamaclons de part d'aquells q u i
.' pagant volen anar en comodidat. Seria necesari que


s'estudias una fdrmula que pernietks a l'amo Antoni
seguir fent negoci, Der0 qu'al mateix temps no se
sentissen molestats es passetgers.


-Aquets dies passats a una rotlada se discutia
mament sobre es fet de no haver convidada sa Randa


estre Pep Rodriguez per tocar a la festa de Sant
vador qu'es pagada p'es poble, i n sa que totom te
t. LDeu esser ve, que se descuidaren d'invitar-lo?
-Sha feta una combinoci6 de Superiors de la Ter-


cera Ordre de St. Francesc essent nombrats de Lluch-
el P. Guillem Rigo, de Palma el P. Miquel Vi-


d'lnca el P. Pere CerdA i d'Arta el P. Juan Garcia.
aquesta combinaci6 se despedeix de noltros el


superior d'aqui dit P. Esteva Amer que passa
Residencia de Palma i en canvi ha vengut per re-
aqui el P. Juan Rubi.


Sembla qu'es poble ha rebuda amb gran alegria


I


squesta nova, no sols per les dots qu'adornen al jove
superior d'aqui. que per son caricter bondadds se cap-
:a amb facilidat la simpatia d:is que tracta, sin0 perque
2ueden de PP. en aquesta residencia tres dels qui ven-
:ueren coni estudiants quant se funda aquest Convent
aqui passaren ses ,jovcntuts, poisant a I'Ordre en ia.na


3f-r ses festevidats qu'organisaren en aquells temps,
iuposats que musics distingits tots tres crrareii una
irquesta i Orfed qur deixaren recort perdurable.


--Durani aquesta quincena hem tengut ei pier de
jaludar a Ies distingides penones que segueixcii i
qu'liai! \-engudes junt amh ses familis respcctiv.? a
Iassar la teriiporada d'ektiu unsI i uns dies ets altres:
2 Rafael Blaties Toiosa. D. Francesc Klanes, D. Pns~
~ u a l Ribot: Vda. d? D. Antoni Blaiies, D. Mati?u i
3 . Rafe! Amorirs, 11. Monserrat Saiicho, 0. Jvrdi
Descatliar. I). Juan Nidal , D . Jossep Siireda Lliteras,
D , Josep Sureda Massanet i D. Fraiicesc Esteve l'vre.
4 tots Irs donairi la benvinguda i les desikjalti felis es-
tada entre tioltros.


-Entre ies moltes cartes coratjoses que rebeiii de
persories qui estimen el progrt-s del nostre poble me-
reix especia! esirient una de D. Jautne Abrina, residerit
e n Cddiz tnolt ben escriti: i que teniem intencirj de p u -
blicat- pvr5 I'excks d'original inns ho Veda, perque su-
posat que aquest periirdic no tnes surt cada qiiince dies.
:Is asiititos d,actualidad el inns utnplen tot. Consti
per6, per ell i per tots els denies qui mos escriven, el
nostro agraimci;t per sos tnots de coratge.


De S o n Ser>?era
Dia 31 del passat tnes pass& d'aqirest tnoti ai a i m ,


despres de rebre els Saiits Sagraments 11." Carnie
Tous Caldentep.


Gosava aquesta senyora de les simpaties de tota
la poblacid per son dols caracter i belles qualitais, lo
qual se posA de manifest en son enterro i iimerals.
Aquests toren solemnissinis i la gentada que hi acudi
tnai vista per espresar son sentiment a ;a fnttrilia de ia
difuitta


Rebiga sa ciistinguida familia, especialmetit son
espos el farmaceutic 0. Monserrat Lliteras, el nostro
ines sentit condol.


P'el material escolar
hlista de sus&ipci6


Coni prometerein en el nhrnero passat avui comen-
Sam a publicar els primers inscrits a la ilista &is que
voleti ajudar a dotar de tnateriai modern a les nostres
escoles naciot3als.


L'Ajuntarnent ha tractat ja de la cantidat pue pensa
posar'iii perb coni falta qu' en parli sa Comisid de pre-
suposts, 110 volem fer-la a sebre fins a1 publicar la se-
gona llista:


Vet-aqdi els primers inscrits:
resctes


Don Juan Sancho Lliteras 10'00
j) Llorens Garcies 2500
)) Rafel Q. Blanes 30'00


Llorens Tous 30'00
Arnau Casellas de Soller 500


= Francesc Esteva Pvre. 500
Pere Morel1 de Oleza 200'00


r Rafel Blanes Tolosa 200'00
1 Andreu Ferrer 1500
a Miquel Morey 10'00


Suma i seguira. Ptes. 530'00
-.__


Coverbos
Un fuste que patia ferm de mal d'uis conversava


amb so se.: veinat. sabaterd de mala mort i deia tot
desconsolat.


-No 54 aii'hauria de fer Der curar-me aauest mal
du i s que pate'sc Estic apurat q u i no se per ont pendre.


-Mira Juan,-li digut- es sabatero - jo aquest hi-
vern passat tenia un caixal malait que no'm deixava
viure; I des que? me vaig treure no m'ha tornat fer mal.
Creu-me Juan, io en lloc teu no voldria sufrir pus.


-


A un homo de be s'hi acosta un desconegut, i Ii va-


-Feis-me el favor de deixar-me un duro.
-Germam-li va resoondre-io no vos conec ni


va dir:


s4 qui sou.
-Id6 justament per aix6 vos h o demin, perque de


tots es qui ja'm coneixen no n'hi ha cap que'm vulga
feres favor.


Registre
Naixernen ts


Nins 7-Nines 3-Total 10. --Benrenguts.


+' wor t s
Dia 28 Juliol. -Guiern Forties Venys (a) Porret d a


!8 anps, cssat, de Piilmonia.
Dia 2 Agost.--3lagdaiena Pastor Llaneras (a) Ga-


ova de 31 anys, carada de Febre ghstriga.
Dia g.--.%ateu Pastor Tous (a) Petit de 90 angs


:asat, de vellcsa.
Dia 10. --Marsalida Tous Guiscafr& (a) Telabarda,


le 80 anys, viuda, de Senilidat.
Dia 12. -5drbdra Torres Nadal, (a) Galbis, de 3(6


mys? casada, de Tuberculosis.
Resum: 2 hoinos i 3 dories.-Total 5.


AI c d sieiz fofs


]Vlatrirnonis
Dia 4,-.Niquel Vives Negre ainb Francin'Aina Card


;eilas Pons.---Enhorabona.


Entre teqiqents
lSoiucions 01s del nriwvn passat)


A les Preguntes: 1 .I' Perque 113 tenen mocador per
:isugarla-sc. 2.a Perque ja s aben~de c0.r lo que han de
:antar. 3 .a Primer la gelosia.


Semblances: 1 ." En que ni ha que fan ui. 2." En
lue te tinta. 3." En que te bandes.


Endevinaia: ses guies de fer calsa.
Romb


F
LL i\ 0


F A L C O
O C A


0
F u g a de vocals


Ainh so meu guitarroiiet
vaig encativh sa do;ia
escolte'l rlra qui sona
que va de vivarronet.


D'Avui
Preguntes: 1 .' @in es el temps de I'any en que se


:apen nies forats? 2." Ques lo mes clar del mon? 3.",
&e se necessiten perqite ses batid-res vagin a sa pra-
:ess6?


Semblances: i A m b qiie s'assembla Arta a I'Am6rica
Central? 2.'' <En que s'assenihla u n geperut a s'Artiile-
.ia? 3.'' i,Amb-e que s'asseinbla el rei a un butxi?


E'ndevinaies
Si som suc me beven
si som roba en duen
si som ball me ballen
si som dona em volen.


Teng cames sens teni peiis
teng tela i no som tale
i en sostenen dues creus.


cieroglific:


~


Nota
Per excks de original deisam per s'altre ntimero


Arta-Irnpresions i Som~is de D. Francesc Esteve.
Pvre. i ViscaJexis! de Fr. Francesc FornBs, &s.Wm
deLAjuntamen1, Bibliografia i altres treballs intwesants
entre 4 1 s una Necrologia de D. Gabriel Melis deCap-
depera (Q. E. P. D.) que sentim haver de deixar p'el
nlimero vinent, pero no hi ha mes remei.


-. ~-~ -
Estamps d'en Ainengual!- ~"ntaspr.-Palma.-tgr7.
.


A N 4-
DE


Sostreria, Carniseria, m e r e e r i a , Zapateria, pafieria,
baneria, Paholeria, i l e n e e r h ,


Cleneros de Prrnto, Sedeaia, Antieulos para Viade


O B J E T O X PARA REGAL0
)episito de ~ ~ a ~ ~ i i ~ ~ ~ p ~ r l a ~ e s PATHEFOMO


P R E C I O F I J O


CERTRAI.: Brondo, 7 g , ~ , Borne 118 TELEFONO, 211


I,' E N


- I-
EU CAFE


que no passeu abans per sa botiga d'en


J A U
qtne'l tk bo i fresc.


alia hei trobareu t o t a casta d e
comestibles i a tot preu.


Arrcis, yei-dures, patates, etc., etc.


Carre de Anioni Blanes Juon (antes Puput)


pestre Hrnau Gssellas (a> Garameu


Vins de tacla i Vins bliancs
VEX A TOT PREU


DE S A L > A V E S A


Recta, 8 41+.2*.. ARTA


, FABrnACIA,
1) I.)


ENS GARCIES
OBECK'l-A A ' T O T E S HOXtCS


Uins i a i x a v o p s rnedieionols
A i lorops d e sues del Dlr. mot.ey


preparat amb e r b a euquena d 'Art l .


PLASSETA D'ES M A m A N D O


G R A N BOTIGA L
amb genere de tota casta i a t o t preu;


calaat f i i de moda


A C A N A VIVES
Carre de Parroquia, 1


C.: A P B 0 ?I' T G A.
s e n en mlilos condicions que sa d'en


3u
r o t a e a s t a d'antieles, comes t ib !es , gal letas . em.


Es representant d e sa Perfumeria
L. c A c c-: I O


T6 dep6sit de RaAQUlNES DE COSIR


corn larnbe tota casta d'instruments musicals,
guiterres, bandnrries, etc.


1 ~ 1 ~ 1 3 3 ~ ~ 1 6 : ALCAKIUT, 3


P


EBANISTERIA M ~ D E R N A


M I Q U E L M O R E Y
V E


m o b l e s fins d e tots els es t i l s p'el panament d e easa
Espee ia l idat en eordats d e e a d i r e s a l 'antigo


P i n t a t s i deeorat s fins, d e tots e l s g u s t s


Carrd de la Parroquia, 7 0 ARTA


Llibres d'ocasio
S'en venen en aquesta


Administracid
Quatre Cantons, 3


UN SENYOR
Vol vendre una His-


toria Universal d'en
Cesar Cmtd; 43 toms
bellament enquader-
nats, planches dora-
des, cas1 nous a bon
preu.
InformarBn en aques-


ta administraci6.


Rotrdaios de jllerorta
Per


Andreu .Ferrer -
uu - o I ~ - en 4-


2 PESSETES


Dernnnauies a 121 Ilibmia dc
FERRER Y 5UR.EDA


AFZTA


En aqaorta Adfniairfratii
pediu encarregar


i7a*e, Casta de


I M P R E S 0 S


Se serveken emb PrOntitUt


I, I3


squi trabareu paper de tota casta a ia menuda i en
gros, plecs, libretes, tintes, Iiapicetb, etc.


Llibres escolars i reliigiosos
A PREU DE CLAT'ALE3:C


s'encomanden de tota casta en tata puntualidat
QUATP-E C A N T O N S , 3