. . i.. ‘ Deis treballs publicats ne son responsables els autors NO’S TSXNEN EL9...

. .
i.. ‘


Deis treballs publicats ne son responsables els autors


NO’S TSXNEN EL9 ORIGINALS
~ ~ .


Redacci6 i Administracid


Quatre Cantons, 3 + A R T A


Quinzenari portaueu de l’llssoeiaeio “flinerva,,-Defensor dels interessos morals i materials d’Arta i sa Gomafa
Se paga


a


P R E U m
Trimestre. . 050 has. 1 Any. . . . 2 0 0 s E s P A N Y A.


EsrnmGen . . . . . . Dchle. la bastreta
Art6 (IQal1:rca) 16 de Juny d:, 19i7


De temps enrera
De nou arribim a lcs fortors del estiu i corn


cada any mos t r o b a r h i amb ses males olors del
torrent de Es Milluc i s’aciquia que du ses aigos
briites de la vila. Aixb es perjudicial a la salut
publica i seria necessari que s’hi cercis un pron-
ta remei. El considerar aixb mos fa pensar que
avui mos trobim mes o nianco aixi coin se tro-
baven els nostros veis de final del sigle XVIII, lo
qual dcrnostra que avansani a passes de tortuga i
que d’alfavors a ara, poc e-hi ha poc e-hi direni.


Vejem lo que ’n diuen els documents bistb-
ics s o b r e l’estat sanitari d’aquell t emps i sa trans-
acib dels rentadors publics.


Toth6m sap que els rentadors no han estat
sempre an es punt qu’ ara ocupen, s ino que fa
un poc mes d’ un sigle, eren a dins sa finca a m -
menada Su Ciniu. Tota la gent d’ara, major de deu
anys ha tengut encara remps de veure les ruines
d’aquells rentadors qu‘ estaven just abaix de sa
carretera de Capdepera, que s’anomenaven els ten-
iadurs ucis, i era el feiner dc tothom; alli hi duien
tots els tests, animals niorts; espardenyes veies,
caragols buits i dernCs desperdicis d’uiia casa,
essent casi el lloc obligat per cremar’hi la paia de
les mirfegues dels morts. Per aixb fercn una san-
ta cosa desfer aquelles ruines i adesar-ho, arnb lo
que sempre hi hauri gonyat la higienc i estetica
del poble.


Idb a final del sigle dessct els renkm‘ors wcis, es-
taven liabilitats i era el Hoc avon ses doiies acu-
dien a netetjar sa roba; per0 dcspedien inales olors
ses aigos brutes, i corn eren tan aprop del poble
an aixb s’atribuien la major part de les malalties
qu’ en aquell temps hi havia, qu’ eren moltissi-
mes, especialment tercianes. Hi havia ja llavonces
a Ar t i una poblacio de 5.384 persones i la hnica
potecaria qu’ existia aqui no donava basto an es
despaig de cap manera, segons consta en una so-
licitut demanant un altre potecari, o permis per
que I’cstudiant D. Lloreiis Massanet que estava de
practicant a Palma i li faltava poc peracabar els
estudis, poguks establif-se aqui inme.diatament.


Tal cstat morb6s de la.poblaci6 va fer qu’ el
metge D. Jeroni Quetgles Massanet, titular d‘ Ar-
t i fes una solickut a1 ajuntament perque, aten.
guent als danys publics que les aigos brutes oca-
sionaven, fes mndar els rentadors de dins Sa Ciniu,


:-i 10s establis a devora el torrent del Millach. Anib
aquella solicitut donava la culpa de totes les ma-
lalties del poble a la proximidat d’aquelles aigos
brutes, i fins feia constar qu’ aquell mateix any
1791, s’havien mor t son pare i sa mare, i que en
els moment s de solicitar tenia tota la gent de cas-
seva qui feia llit i per s’assistencia s’havia de ser-
vir de gent esterna.


Com h e m dit, la solicitut va esser presentada
Yany 1791, perb com sempre sol esser precari
Pestat dels fondos municipals, se donh llargues a1
assunto fins que dia 22 de Juriol del 1792 un ret-
gidor proposd la translaci6 dels rentadors al lloc


indicat , amb motiu de febrcs que h i liavia a t o -
ta la part de Ilevant del poble.


Tampoc fou escoltada la veu de l‘opinio i les
qiicises piibliques. Perb no se deixi de mans
aquest assunto i durant un pnrei d‘aurs se discuti
continuament.


Se coneix que hi havia barra de cap qui s‘hi
oposava, perque l‘any I 793 dia z j de febrer, per
ordre superior D. Bartomeu Castellb participava
en el batlc que s‘havia aprovat lasolicitut de donya
Maria Dureta demanant l’aigo sobrant dels renta-
dors i abeurador quc tenen els desaigos per dins
Sa Cinia; i li concediren ainb cinc sous d‘entrada
i per el c inon o cessal reservatiu d‘una lliure qui-
table an el 3 per cent.


Perb la cosa sa posava malament, els malalts
auinentaven de cada any fins que a1 I 794 D. An-
toiii Togores propietari qu‘era de la finca de de-
vora es Es Milluc promet6 cedir a la vila el trast
necessari per la construccib dels rentadors publics
y per fi a1 any I 795 acordi l‘ajuntarnent que se
procedis tot d‘una a sa construccib, empleant per
ella un jornal de cada vesi del poble.


El cas d‘avui no es ben igual del d‘aquell
temps, per6 s‘assernbla. Les aigos brutes i estan-
Lades dels rentadors actuals i de I‘aciquia de la Vila
reilamen una pronta deterrninaci6 d‘higienisar
aquesta mateixa part de poble.


A. F.


La manifestacid popular . .
de dilluns


Diumenge passat eren generals e s comentaris so-
bre s’cscrit que publicava E.Y Gallet de Palma insultant
la persona des nostro Rector.


Si alga pogues haver-hi qui haguts duptat de certa
parciaiidat en el Sr Rector sobre fets mes o manco
publics socceits aqui, queda tot cobert, completament
esvart davant I’insult dirigit contra la primera autoridat
esplesiastica. Es comentaris no pararen en tot es dia .
eren molts es qui trobaven que necessitava un escari
ment aquell indigne peribdic que desgraciadament tant
llegit es dins Art&; mes aquest escarment no podien do-
narlo els tribunals de justicia ja que sa caricatura pu-
blicada p’el paper aludit esta en forma molt velada.


Mes unes cuantes persoues, amigues del. ordre i
zeloses de la honorabilidat del qui retgeix la vida espi-
ritual dels Artanencs, vegent aquesta arrossegada i vi-
lipendiada per aquell escrit indecords que corria de ma
en ma, tengueren I’idea d‘organisar una protesta popu-
lar contra I’escrit esmentat i de simpatia al nostro dig-
nissim Rector. Mes, essent aixb a altes hores de la nit
del diumenge, dia en que de fer-se hei hauria pres part
es poble en massa, se pens& de fer-se si era possible el
dilluns. Durant el d a se va an6 fent atmosfera a favor
de I’idea, I’entusiasme ana cresquent; se proposa la di-
recci6 an el Circol d’Obrers Catblics, que heu prengue-
ren en tot el calor necessari; s’invit6 algunes entidats i
persones prestigioses i vist I’entusiasme general s’acor-
d& durant sa vetlada acudi an el Teatro del Circol per
determinar lo que procedia.


A les 9 i mitge del vespre, a pesar de ser un temps
de molta feina en el camp, i dies en que molts romanen
o venen cansats de fora-Vila, el Teatro aont hei oaben
be cuatrecentes persones era ple de gom en gom, pai-
cos i passadissos tot estava a vessaf, i a Mora hei


Rum. 13
_ _ _ _ _____~


quedaven mcs de doscentes persones que no podien
entrar.


Els empressaris del Teatro principal cediren espon-
taneament aquest per veure de q-e tothoni ehi pogues
quebre, per0 atesa !’hora tan avanqads qu’ era, se de-
sisti d‘ anar-hi i s’acorda passar envant, a lo que pro-
cedia.


Sorti al escenari sa Junta Directiva del Circol i el
seu president mestre Andreu Femenias, expos& es mo-
tius d‘aver cridat es poble all&, qu’cren, determinar en.
tre tots lo que se cregues convenient fer i que per la
seua part trobava que devia organisar-se iina pacifica
manifestacid de protesta per I’insult inferit a 1.a persona-
lidat dci Sr. Rector i aue si a l a i creia u n aitra cosa. -
heu exposas.


D’ entre el oliblic s’aixech D. Pere Morcll i de Ole-
za dels Olors, ; digue qu’ estava molt conforme amb
ses manifestacions fetes p’el President Sr. Femeniaa,
qu’ ell creia molt oportuna sa protesta i que s’adheria
amb tota s’8nima an aquella determinacio.


Salsa despues D. Pere Gili (de Son Caminal) i va
recalcar la baixesa de mires amb que Es Gullet atacava
de temps enrera a varies persones d’ArtB, lo qual me-
reisia I’execrecid de tots e k amics del ordre, perb que
ara havia arribat a lo maxim, atacant s’honor del nos-
tro dignissim Sr. Rector Digue que creia s’havia d’or-
ganisar sa manifestacio i acudir a sa casa rectoral a des-
agraviar-lo


Parla despuks el mestre d’escola D. Andreu Fcrrer
qu’abunda en els conceptes dels Srs. citats, i digue que
tothom, sense distinci6 de classes, idees ni partits de-
via pendre part en la manifestacio ja que la protesta
tenia el doble caracter; de protesta contra l’insult al
Rector com a simple ciutada i corn a revestit tie la pres-
tigiosa autoridat que li dona el carrec qu’ocupa.


El public manifesta la seva conformidat amh lo ex-
posat per aquells senyors i s’alsa el Vice-president del
Circol Mestre Miquel iMorey, que dona lectura a la pro-
testa redactada amb aquesta forma:


Sr. Cura Parroco de Artti:
Los abajo firmados en nombrc propio i en represen-


tacidn de todos 10s que aqui:presentes i de cuantos por
sus ocupaciones, a pesar de sus deseos no han podido
asistir, protestan con la mayor energia contra 10s con-
ceptos indecorosos e insultantes vertidos sobre su dig-
nisima persona como tambien contra las manifestacio-
nes todas que en referencia a V. hace cierto periodic0
palmesano.


Queremos que conste nuestra protesta doblemente
por el insult0 personal a V . inferido, no solo como sim-
ple ciudadano que merece ya la reprobation de clan.
tos se precien de bien educados, sin0 muy especialmen-
te por la altisima autoridad de que est& V. investido
como director espiritual de la grey .catjlica artanense.


Art& 11 de Junio de 1917.
Segueixen les firmes.
lnmediatament sorti es public an es carre i s’orga-


nisa la manifestacid qu’ era imponentissima, no sols
per el numero extraordinari que la constituia que no
baixaria de setcentes persones, tot homos barba cerra-
da, sino tambe per figurarhi lo mes granat i distingit
de sa poblacio. Segui aquesta els cartes de Sa Plassa i
Sant Salvador i entra dins I’espaiosa sacristia, desfilant
dun a un per davant el Sr. Rector an aqui besaven sa
ma, i se colocaven per dins les sales vehinades, dins
la mateixa sacristia i passadissos, tots ben apinyats.


Llarguissima fou la desfilada i una vegada acabat,se
llegi la protesta i el Sr. Rector emocionadissim i amb
Ildgrimes an ets uis dona les gracies an el poble que
d’aquella manera li manifestava ia seva simpatia i pro-
testava contra el fet d‘esser insultat per un paper que
tant rebaixava a Arta. Tengue conceptes dura per la
mala prensa i aprofita s’ocasi6 per explicar la seva ac-
titut an I’assunto de mtisiques en I s darreres proees-
s6ns.


Dig& que si es @le pacific#se havia sentit moles-
2 LLEVANT


tat per sa determinaci6 li demanava dispensa i que re-
flexionas el cami estret en qu' es trobava; per0 que si
anib aixb havia sols llevat el gust an ,a<uells bullan-
guers que sols disfruten ainb bulks i xerrameques, que
gens sertia haver obrat aisi com ho ha.via fet


Durant ei seu parlament fou interromput varies ve-
gades amh forts aplaudiments que al final se converti-
ren en ovaciii eiitusiasta i sinip&tica.


El pdblic ana sortirit; i conientant io soscelt foren
molt els qae convengueren en que era necesari que es
poble no se deixas arrossegar mai mes per u n perio-
dicutxo que no fa sin0 sembrar xismeries i odis dins sa
pob:aci6.


1) I'R ITAS,


L a ~ o s t r a iic5essi6
Sentits en io mes intitii de I' insult que s'lia inferit


al nostro dignissim Rector, ridicdisant-lo adavant tota
Mallorca, damiwt !.in peribdic indecor6s que profusa
ment s'escampa cada sehiiaiia dins aqueisa ;ocalitlat,
mas iidherini arnb tote I'energia de que s(,m capassos
a la pmiesta qu' el poble cntreg;i al Sr. k c t o r dilluiJs
passa:.


L' i i is i i l t dirigit a qualsevol aitre persoita riios m e
reix tota la nostra reprovacid. per6 an aquest cas no
trobani calificatiu suficient per expressar tl sentiment
amb que hem vist con hei ha q u i vol restarli el presti-
gi i la dign-idat de qu'esth i deu esiar sempre revcsfida
la primera Autoridat parroquial.


LA R~o.\cc,ilj.


La prsva d'nutomouils
Va constitui mi exit la prova ti'autoniovils que orga-


iiisada per e: Reiai Autonibvil Club de Ciutat se va fer
el Diumenge dia 10 del corrent.


Com Art& era el cap darribada de la primera mar-
xa, de bona hora comparagueren anib els seus respec-
tius autos els jutjes, senyors Amords i Riera eis quzls
acabaren els preparat,ius fets per ia rebuda dels qui con-
corrien a .la prova.


A I'entrada del poble se situarei, dits senyors junta-
metit amb una comisio de I'Ajuntament presidida per el
Batle i nnmerbs public desit.jbs sempre de veure festa;
la banda @ e dirigex el mestre Rodriguez alegrava els
aila reuriits ainb hwmoses tocades del seu repertori.


Per disposici6 del Ajuntament s'havia preparada
una tauia amb refrescs i licors per obsequiar an els au-
tomovilistes.


Poc mes, poc menos a I'hora senyalada anaren arri-
bant els difererits corredors, els quals se situaren adins
la carretera per emprendre tots junts el cami de Son
Forte Vey aont havier de dinar.


Aquest va esser servit amb molta cura per el Grand
Hotel de Ciutat el qual havia trasladat el servici amb
el gran autom6vii que fa el trajecte entre Andraitn i
Ciutat.


Devall les centenaries auzines s'hi aplegaren unes
Ho persones entre els quals ehi havia, previament invi-
tada, una comiaid del Ajuntament formada per el Batle i
els senyors Sard i Gil.


El resultat de la prova va esser com seguex:
I." premi, copa de la Infanta Isabel, el Dietrich de


D. Sebastia Roses qui obtengue ademes ia copa de la
casa Zurich.


2 premi, la copa del Club i ademes I'objecta
d'art de I'Ajtmtament d'Arta, el Benz de D. Miquel
Bestard.


3." Una medalla del Club que I'obtengue el Fiat
de D. lgnaci Segui.


Sembla que els organisadors quedaren molt satis-
fets de la Drova. Der la aual les felicitam.


Confer encia
Continuacid.


Si rniram els medis de que s'ha valgut,notarem tot
d'una uii aument proporcional en I'us dels adobs pot&
sics que son els principals i mentres a Franpa s'em-
pleen 80 KI. per kilometre quadrat de terra conrada,
141 an els E . K i 202 a Inglaterra, Alemanya n'emplea
1.205. tries que aquells tres paisos junts, i d'aixb que
es la consecuoncia de l'ensenyansa agricola que se do-
na en les escoles, en foquen be els resultats, lo qual
mos prova que amb un bon ensenyament agricola que
desterras del camp els medis rutinaris i que se sustituis-
sen per medis moderns, de bones labors i l 'us raonat
dels adobs, se conseguiria un considerable aument en
la-nostra produccio,


Ara porem veure, ja que es lo que de tries aprop
mas interessa, lo que referent an els queviures i d'a
quests el blat que es la basse, passa en el nostre po-
ble, i la manera d'atenuar el peril1 de la fam.


La falta absoluta diestadistiqi1t:s.-dificulten I'estudi,
el qual sols el porem fer, d'una manera empirim, pe-
gant a l'uy, com deim ordinariament i encare nom& .en
lo que fa referencia an el blat. Segous la meva infot-
tnaci6 a Arta els anys bons 8e cui blat, ixr.mitn my, S I


prenim el promitd de qiiatre corteres per cap, que es lo
que se diu necessitsm d e pa !per individu, mas resulta,
que el nostro poble necessita 24 OOO corteres; si es cert
que els anys bons se cui blat per mitx any, tenim que
se aplegueri 12.oOO corteres, de modo que mos ne fal-
ten altres 12.000, la major part de les quals mos venen
en saques de farina blanca poc nutritiva .j en consecuen-
cia cara.


Aquestes 1 2 . 0 0 es lo que haurieni de procurar pro-
duir o al menos sustituir, compensar amb aliments que
les igualiii en forsa. Enguany gracies a Deu, I'anyada
es bona; si mos dona pel nii ts any eti papa, pero. . <i
I'altre mitx? ;coni itios arreglam? Perque, pot donarse
el cas que iio (!tugtiin fariiies. Per evitar el mal tot lo
possible ic. propos qite els q u i puspiin comprar blat, no
compriii farina, qite I:/ fassin ells arnb les condicions
que dirk; que per sustitiiir el pa que rnanca, se sembri
tota la terra possible. que no qbedi cn reconet sense
apiofitai-, senibrarit amb prefewiicia aquelles sustaxies
que i'ssent aliments cornpietj. patatcs. moitiatos, Ile-
m i i ~ ; . . D 2tx. ~ii.ccssiteii poca a ' ao p'ir cirr!b:ir a la seva
imaduracid, ja que es precis tenir vi co;ite que I'aigo es-
cassetja; adegks. seria una ohra social digria de la ma-
jot. iloanca, q:!e totes l i ' s persotics que miisfruten de reti-
des sobratites pcr la set-3 vida. Fc!rsin uti acte d'anior
an el seu pob'e, compr'liit uiia o tnes saques de b!at o
farina pardaiitlcs fiiis que se fassi ticcessaria la seva
utilisacio, nixi consrguiriem teiiir els
i podriein resistir la provable escasiedat.


He dit de farines bones i doleiitcs i he recoiiianat
amb prefe encia !a coiirS ii'algtins a!iments perque son
tnes nutritius, aiiem a vcure el pcrqui', fent tin lleuger
estudi dels alime~its


El nostro organism el nostro cos, est6 coinpost
principalmeiii de cartwrio, oxigeti, hidrogen i nitrogen,
per lo taut aqiiets elements s o n (?is que h a n de integrar
les sustancies q w mos han de servir d'aliment, les
quals se divideixeti amb tres grupos: fitcules i sucres,
grasses i materies nitrogenades.


L'homo s'alimcnta- be per crexer. o be per com-
pensar les perdues sufriaes anib el trehat, per conser-
var la temperatlira del cos, per axb, se necessita cremar
sempre combuslible; I'lioiiio es com una maquina qual-
sevol que per fer trebai, necessita moviment i aquest
moviment se l i dona amb energia. amb calor. El carb6
que s.empiea per nia:iteiiir els fogons de Ics maquiiies,
quant mes bo es, inenos s'en consumeix, perque la seva
bondat es, major coi~centracid de calories; id0 be, cis
aliments que son el carb6 del nostro cos, tenen diferen-
tes calories segons la seva composici6 i aixi ten im que
les grasses guanyen a !es fecules i substaiicies nitroge-
nades, perque anib igualdat de pes produexen doble
cantidat de calor.


En els paissos frets i aquelles persones que fan tre-
bai mecanic. necessiten una alimentaci6 rica en griis.
ses.'amb la fi de coniwtir una major cantidat, de calor
en trebai t r t i l .


Tenguent e n conte les propiedats nutritives dels ali-
ments en J. RaoeiMs, les dividex en 4 grupos: 1 ." ali-
ments de poc valor nntrifiu; son aquells en els quais no
passen pe 15 les unidats nutritives. En aquest primer
grupo si conten les fruites pomes, peres, meiicotons,
melous, tombtigues, i les verdilres cols, ensiam, espi-
nacs, sebes, monjetes tenres, etz.


Les unitats nutritives s'obtenen una vegada sabuda
la composici6 de una sustancia, sumarit les calories de
cada un dels elemerits que les i n k , wren.


2.O" Aliments de mit ja valor nutritiu en els quals
el numero de unidats oscila entre 15 i 40. An aquest
grupo e-hi formen les prunes, reims, panaes. patates.
v i , llet, carn magra, gallina, bacalla, etz.


Aliments de gran valor nutritiu que tenen de
40 a 100 unidats i son: ia farina de blat, arros, monje-
tes i siurons sees, castanyes, figuas seques, pa, ous,
formatje, sucre. carn grassa etz.


4,"" Aliments concentrats. es dir, que tenen mes
de 100 unidats nutritives: son, les metles, vellanes,
anous, cocovets, oli, xicolati, mantega, cuxot, eti.;
totes aquestes sustancies son molt riques en grasses i
per io tajit tenen un valor superior.


-


3."


ileabard.


Cr6nica
D e . Canostra


Molt costa el surar una anyada; no porem brevetjar
el temps d'aquesta quinzena, en la qual si be es v e que
ha fet dios bons que han ajudat a madurar els fruits de
la terra, en canvi quatre o cinc dies de xeloc han contri-
buit a minvar part de la cuita, sobre tot en els olivars i
els grans especialment la xexa i el blat estan aiacats a
rotlos d'un petit insecte de color vermeia, anornenat
salserd que fa una recgadina inmensa destruint gram
cantidats de gra. '.


Ses faves ja se baten a ~ l a carremi la operacions
del segar conlensen a pendre increment,. les Oivades
estan casi totes en tetra. . I


Lag& no s'ha descuidada, s'han donat .conta del


mal temps que correm i procuren sembrar tot lo posible.
Endevant arknencs! Sembrau molt y be que es de L'Clni-
ca menera que poreu umplir les sales, i resoldra la cris-
sis dels queviures.


* * *
Despuds de brillants exercicls ha ingressat en el ~,


Cas de Telegrafos coni Oficisl Quint el nostro amic'
D. Daniel C :no Cantallops. Tot dcsitjant-li grans exit$ ,'
en sa carrera, dels quals ja n'es garaniia sa estudiosi- :
dat e inteligencia, el felicitam efusivament, coin tamb6
a tota sa distinguida farnilia.


*"* . ,
H m vengudes ja unes quantes families a estivetjbr, :


fugint de sa calor que fa per Ciutat. Sien ben veiigudes i:
i que les sia agradable el temps que passaritri per aqlri,


Hati arribai, procedeiits de Puel'to-Rico ainb ses res. ;
pectives families, 1). J u a n Casellas i D. I'zre Gelebeit
que veneti a passar una teinpoiada a iH sew terra nati-
va. Procedent de \'eracrux aont te sa resi,!
gut! tamb? arnb sa familia i amb el mateix obiecte, d@
Xerefi Ginart. Sicn tots ben arribats i qiw I'estancia
q u i les sia tan agradable qne no obliditi niai aquest
poble.


d * *


. ,
$?
:i *


Diii I d'aqiiest imes un jovenet. eii Pcrr Faiet mon-
tava una bixicleta devailant pes carre Major amb massa
velocidat i no poguent dcteilir-se va aiiar a p e g 8 a sa
cantonada de Can Prohens en es 'l'respolct. Se fe uti
ban treric an es cap i li hagueren de doner nri parei de
put1ts. *


* P


Dia 2 Arribaren dexcursi6 els Gerni&ns de S P Doc-
trina Cristiana, de Manacor amb varies cotxades de ,:
alumnes del seu Col-legl, que despues de recorre els ~
carr6s principals i visitar els nostros temples, anaren
a I'Ermita de Betlem i Sa ('olonia.


*
:/i -


A vistu de que caigiie un tros mes de volta en CIS
Ciaustre del Convezt, i s'alarma que reinava entre els "
pares dels infants qu'asistien a s'escola .tiid instalada, ,
I'Ajuntamertt acorda tancar inmediatament squell local i
deiiiariar irilerinainent a1 Sr. Rector i'esglesieta de San-
ta Oatalina, inenires se tracta de adobar ei local vei.
Cedit aquell iocaf, el dilluris meteis hei passa I'escola i
al manco a vui esta en x a sala que en molt poc gast
se pot posar en condicions, si ve el cas de haver la de
Ilogar.


* .~*
Dcspu6s de brillants oposicions ha obtenguda la


notaria de Manacor D. Josep Vidal que tenia ja una
plassa en el Continent. Sia enhorabona.


* * *
D. Arnau Llinbs Lllteras (a) Virell ha obteugat un


empieo i es estat destinat a les factories niilitars de Vl-
calvaro, provincia de Madrid. El felicitam.


* *',
Enguany, atesa ia mort recent dels dos clavaris de


la festa de Sant Antoni de Padua, D. Andreu Servera
i D. Llorens Joy, coin tarnb2 ies critiques circunstancias
actuals s'ha suprimida sa part civica o popular d'aquei-
xa festa i unicament s'ha celebrada la relligiosa. Aix6
ha~donat xasco a una partida de gent quz coin els demes
angs, es venguda dels poblea circumvesins.


A junta me nt
,Sesaid o id i s ln ia e n negoiin coiii'ocnto& d e l dia 5 de Juny


En aqiresta sessi6 s'acordi six-ovar I'extracte dels
acorts presos p'el mateix Ajuntament i Junta mnnicipal
durant el maig, i enviar-los al Governador.


SacordB tambe la distribuci6 de fondos per satisfer
les obligaci6ns de Contaduria p'el nies de Juny.


Pagar les suscripcibns corresponents al any actual i
que iiguren en pressupozt.


Aprovar el projecte durbanisaci6 de eNa Caragob
ia que cap reclamacib se presenta, reservant-se I'Ajun-
tament els drets adquirits p'el pas de la canyeria pdbli..
ca. lgualment s'acorda referent a la finca anomanada
=Es Cos., sortint de la sessio al tractar aqueix assunto
el retgidor interessat D. Guieni Carrilj Pons.


Rebuda una comunicaci6 de D. Juan Sancho i Don
Juan j. Oliver manifestant estar ruin& el local i acces- ~ .
saris de la escola nacioual 1 .a de nins que dirigeix Dod :
Andreu Ferrer, i suplicani a1 Ajuntament que camvib
aquest local per uii altre, per evitar desgracies, s'acor-
da enviar dos picapedrers a examinar el local aludit.


El~Batle donhconta al Ajuntament de que D. Antoc
ni Genovard Esteva havia demanat cuatre mil cuatre.
centes pesvetes de la finca SSes Forques. que ae prg
posAper solnr destinat a la constmccio d'un edifh


,L
LLEVAXT 3


per Escola Graduada. S'Ajuntament heu prengue en
consideracid.


Sessirj owlimwin del diu 10
S'aprovaren les coniestacih al questionari de Ha-


ciendes locals.
Tambe s'acorda abonar del capitol d'imprevits un


rebut de 32'50 import del objecte d'art oferit com a pre-
mi ales carreres d'Automovils que el mateix dia s'efec-
tuaven.


Se dona per enterat d'uii ofici del Real Automdvil
Club de iMa!iorca en que se donara aquest RI atttom6vil
millor claisificat en el tros a recorrer dc Paltna-Arta
qu'es la primera prova.


Se dona conta d'una instancia dels empleats niuni-
cipals detrianant au!:ie:it de soils i s'scorda tei:ir ho en
conta en son dia com tambe la proposta del Sr. Sarr
retpidor, de posar uti arbitri dainunt bous i cahres.


Sentit el dictatneii'dels picapedrks sobra l'estat rui-
n6s del local de la 1 . " escola de nins s'acorda clausurar-
la inmediatament i coniunicar aquest acort a ia Junta
local de I .' enscngatic,a. i qu'els tnateixoa picapedrcrs
presentin dins viiit dies iin pi.esupost dels gastos que
pot ocassiotiar el remendar I'edifici tnencionat.


Conclusi6 del 728s de Maria
Amb l a solemnidat que ja es costtiill en el noslre


poble, la Cotigregacio de Ftyes de Maria aqui establida
obsequia el diuinenje dia 4 dcl correrit, aiiib luna festa
acabaiia a !a seiia Patt-oca nostre Mare comd. El demati
en la Parroquia, si: va ler viis comutiio general en la
qual se posh de manifest I'estat fibresent de I'associaci6
i la riligiosidat de la juvetitirt; a las 10 despres del cant
de tercia se celebra I'ofici major en el qual amb paraula
ficil i Clara exposicij, caiita IPS escelencies de la Inma-
culada e! predicador de S. M I'honorable tnossen
Antoni Artigiies de Felatiitx, (per equivocacio ep
l'anunci del niimero passzit posarein Llit .ras).


El capvesure, de la matexa parroquia sorti nna
ordenada progessii en la q u a l se passetja triunfalment
per els carrers del poble I'imatge de la lntnaculada
acompanyada d'un seiis f i de jovenetes que anaven
caiitartt cobles castelimes, dirigides per les Gernianes
de la Catidat


Una vegada la process6 en la Parroquia, el matex
orador pa@ demunt la trona. aont, despres de felicitar
a le6 Fies de Maria per I'ordre que havia reinat en la
manifestacib, les anima a que seguissen les petjades de
la Verge procurant fer crexer dlns el seu cor toley
aauelles virtuts, riauesa sense mesiira de la Qual Deu
l ava fer hereva. '


La cauella esulendidainent adornada dona molt de
relleu a 1; festa,'per el bon exit de la qual donam la
m i s coral enhorabona a ses organisadores.


Festa del Corpus Criilti
En aqtiesta diada que I'lglesia celebra en tota solem-


nidat, s'hi celebra tan:bC a la nostra Parroquia. El dis-
sapte se cantaren solemnes completes priparatories i
a1 dia de la fefita a les 9 hei hague tercia, i Ofici
major atnb E,xposici6 del 'Santissim Sagrament. Carita
les excelencies d- tan gran mistcri el novell orador
sagrat f i l l d'Arta el P. Gabriel Tous Francisca, qui teixi
un bell serm6.


s'organisa una hermosa
progess6 que no per fhltar-hi musica queda gens
desllunda. Les nines del CoLlegi de les Monies i els
nins del Convent del Franciscans, cantaren el Trissagi
i altres cantics relligiosos alternant amb les estrofes del
Fange Lingua que cantava el clero parroquial i la Co-
munidat Pranciscana.


AI capvespre a les 5


Feste. de Sant Aatoni de Padua
En el Convent dels PP. Franciscans se celebra dia


13 la festa anyal que dediquett al Titular del Convent
Sant Antoni Ce Padua. Supriniida la part civica, donaren
mes intensidat a la relligiosa que resulti molt hermosa.
Durant la vigilia se cantaren completes solemnes, i fins
a altes hores de la nit ana gent a visitar la capelia del
Sant que ja es consuetat de cada eny adornar 10 inillor
possible. Figurava aqitesta un Castell en el fons d'un
jardi, fet tot, alnienes, tortes i torreons de roses artifi-
cials blatiques i vermeies. amb gran profusi6 de bom-
billetes electriques de colors donant tot un bell cop de
vista. Fou molt,admirada i a ies felicitacions qu'en rebe-
ren sos autors e-hi unim la n'ostra.


El dia del Sant se celebbra oficl amb Exposic.ib i la
Capella del Convent centaamb ajust la Missa a tres
reus d'en Llorens Perossi. Digue les glories del Sant el
P. Mojer, novell sacerdtit francisca que per primera
vegada ocupava aqui la Catedta del Esperit Sant. Va
fer un sermo acabadissim i dwostra que pot dotiar molt
defruit arnb sa predicaci6 ja que posseeix naturals
dots oratories. El capi-espre se cantaren completes
solemnes i al horabaixa sermci p'el mateix orador.


+


I


El Sagrat Cor de Jesus
Divenres dia 15 se celebra a la Parroquia la festa


del Sagrat Cor de Jesds que resulta solemnissha.
El demati a lea 7 se fe una Comunlo general a la
que hi asistireri la major parts dels associats a1 Aposto-
lat de I'Oraci6, i a les 10 se canth Missa major anib orga
i sermd a carrec del Vicari D. Sebastia Lliteras. Hi
assistiren els pins i nines de totes les escoles pitbliques
i privades.


Dia 5 d'aquest mes pass& a inillor vida D.a Aina
Juetgles Massanet, (a) Sargenta de 27 anys, que s'ha-
&ria casada aquest any passat i vivia a Sant Llorens des
3rdei:ar. Cotikva atnb incltes de sitnpaties i son molts
4s qui hen sentida sa mort. Rebin el tiostro condo1 son
2sp6s i dem& familia, an a qui doiii Deli el consol nc-
:essari per soporlar tat1 grai! perdua.


.-


Dia 1 I baixa tanibC al sepulcre s la edad de 38 anys
3 . jeroiii Tous I Tiius (a) de :.lordl cx~wgidor del ac.
.ita1 Ajuntament. Soti c x i c t e r bondadds a carta cabal,
lu'era il-capas de fcr t ; id a ttin:;u, i la seva relligiosidat.
i havien conqttistat u n bon nom dins la poblacio i mol-
:issims d'amics. lo qual se posa be de manifest an els
seus funerals i acotnpaiiyada q!ie iou una gran manifes
!a& de dol. Era uti entiisiasta de LLRVAWT i de tot lo
?tie poguks servir per dar vida i progres a la poblacib.
3eixa orfa de pare i mare a una nineta de 11 anys. Que
Deu haja doriat el descans etern a la seva anima, i rebi
f e part nostra tota la seva familia l'expressio del nos-
:ro tnes fondo sentiment.


m


it de liuna
Vora la mar


1


Porabuixa
L:I i i a t i i s a ciidoiniiscndn
'p:ir yiii espeti la iiit brtina.
I.vnt;:tnciit, ilcii unn. cii una
s'i' i icoit totd l'eutrellada.
A4~lnmunt I A i i i i w calixrda
s~:itthli.iit, iiicdnlla nioriii!iL
>!I I:o!.i(zb ,strrt lil llru1a
!;I 1iuii;i tot:^ cibluiiiiada.
J:i, ti? obertti lit. paipe1l;t
ai Par que a. In mar vigils
gui i t i i t l a lleugera ii;i.u; ,,
i ;ilhor;t. l i r l lu t ia hella,
coin utia araiiya qui fila
s'en puja diiis el cel hlau.


-


I1


M i t j a nit
D.iiis I s caiiibrn reliia.
si settt plor de niiis.
Cna m u c;mina
m d a n t mar endins.
L'eiiibat nie tragina.
aspre olor de pins,
del gd I la veu fina
i el giscar dels grins.
Coni liaiitin eiicesa
la I luna esblaimada
segneix lentament,
treiiiola. i csl!;ida
rodaiit atnb peresa
p 'e l blnu firiiiaiiiciit.


111


Dematinada
Per dins I u viln deserta
s'oscampa. el toe d'oraci6.
La doiicella ja dq ie r t a
'treu el cap a1 fiiiestro.


A l'auba de llurii incert;~
trit humit de salahror
cl filr canr;at d'estj. alerta
\-a adoroiintse aiub la claror.


L;i mtum sc desxoiida,


i -r-r;gs de nins q u i JIO fan boiida. . '
corn una subtil nrilnya.
In lhiia jn moribonda
m u darrem la moiitnii,ya.


I


~- aeiitiiit-se remor cxtraiiya
( i . .


. . , .
A. FEWER. ' , , >;. ? . ,


Calnratjada 1910.


Uns Jocs Florals
La prensa tota s'ha ocupat ja de la celebraci6 a mit-


jan Juriol d uns Jocs Florals, organisah per la entidat
CNostra Parla. bax del patronat del E l m . Ajuntament
de Ciutat, el qual pJengU6 I'acort per unanimidat.


El jurat qualificador estirB format per D. Miquel
S. Olwer. President; D . Gabriel Llabres, D. Lluis Ni-
colan d'Oliver i D. Magi Morim Galicia, Vocals i Don
Jusep M." Tous i Maroto, Segretari


Mos unipl de goig et veure que ~ t ! i i l k s t a tan her-
mom s'eslablir8 a la iiostra Ciutat, festa a la qual se-
yurament e-hi concurriran tots els qui en el seu cor sen-
ten batccs de vida pieno, tots els qui Fenten l'amor i
l'esser de les coses, ainb els nicdis que la in& podero-
sa de Deu n:os donti, perque les conservassiin i emplea-
sim per la seva exaltaci6


Es d'espeyar i tn grandids exit an aquesta festa de
la nostra lictigcil que servirS per eatrenyer mes i nies
!es relaci6ns entre els pobles de parla germana i siran
una de led fitcs que ssiyalar2:i aiiib raracters inborra-
Yes el desmriar de la iiostra Mailorca.


Es llastima que s' t iagi escuit u n temps iaii cdettt i
en el qual les flors no podraii concorrer amh tota la sew
va vida a einbsuinar I'hermosa diada. i ternj's en el qtial
la gent ja escampada podria licvai' Iluiineiit a la fasta.


C I .
%I 106


Es escatidalhs lo que est6 passarit an aquest poble,
se juga descaradainetit, i no,soti IeS persoties de certa
edat, aquellcs ,qui per gosar de Liibertat podrieii dexar-
se dominar per el vi$i, no; 6;s el jovent, el qui d'una
manera rnai vista, nianetja les cartes f a i t tota casta de
Jocs. els joves de 14 anys en atnunt coinpletainent aban-
donats de sos pares son els qui tiwaditit certs casinos
donen aquest espectacle taiit Ilasiiiii6s.


Dues vegades, hem fei indicarions en aqiiestes co-
Iumnes i cap de les dues que s a p i g u h mos han ente-
sos, per axo, mos hem resolt a posar-ho clar a f i de que
iio s e pugui alegar ignorancia i e-hi posin reinei els qui
deuen de vel.lar per la moralj'dat pdblica. -


Naixemerrts
Nins 0.-Nines 5.=Total 5.


DiSur)ks
Dia 2 Juny--Maria Margnlida Sureda Esteva (a)


Terrassa, viuda de i 9 anys d'akcci6 orxanica del cor.
11 id.-Jeroni Tous Tous (a) de Morell, viudo, de


38 anys, de Pulmonia.
14 id.-Tonina.Cursach Esteva (a) de Sa Bugura,


viuda de 50 anys.


Entre teqiqents
~~ ~~ ~.


(Soliicions als del ndmero passat)
A les preguntes: 1." Tenir qui la vuiga. 2." Una


A les semblances: 1 .' En que te RanxCs. 2.8 En que


Endevinaia: Un llibre.


Semblances: 1.' LAmb que s' assembla Ark4 'a una
gerra? 2." (Un col4egi a u n retgiment d'infaiiteria'?
3." ?,Y sa Normal de Mestres atnb so Congres?


Preguntes: 1 CQuaiites voltes fa un ca abans de
ieurerse? 2." Qu'es lo que passa per dins s'aigo sense
fe ombra ni banyar-se?


campana.


han de fer contes 3.* En que te faldes.


D' Avui


A SA71 I


XMNA. -DIA
- Xarada


Prima es un qui esta ben sa
i ma segana tambe
I es Tot amolts fa posa
sa pel1 blanca lo mes bi..
d' UI i


Gomestisbles de tota casta, lieors, dukes, galletes, ete., etc. : : Grandids surtit de Pufumeria
Aquesta casa es s'unica depositaria dins Art i del celebrat ANIS TUNEL


g'igettia ~ w j ~ o a ( ~ ) Carantia seritix amb esmest, pwataalida~ i barato qwalseiol eacbrrec st li fasta per ciatat i peloaltreo pobleo defiallorca.
F i ~ a u - ~ o s be en sa Direccioz CARRE DE: PALMA, 3-ARTA.


Despaig a Art&: Carre de Palma, n.' 3 Despaig a Palma: Estanc d'es Bane de s'Oli


GRAN ES ALMACENES 11
a S I/ A N


DE II
I a n w i o F i a u e r o l n


U 7 U


Sastneria, Comiseria, measenin, Zapateria, Patieria,
Yonerio, Pnfiolerio, beneeric,


Generos de Punto, Sedepio, Afitieulos PSF'O Viaje


OBJETOS PARA REGAL0
Pepboito de mPqaiaao parlaates PATHEFONO


CENTRAL: Brondo, 7 ~ , I I , Borne 118 TELEFOMO, 21'1
P R E C I O F I J O


NO CBNPREU CAFE
que no passeu abans per sa botiga d'en


que'l tB bo i fresc.
All6 hei trobareu tota caste de


comestibles i a tot preu.
Art-&, verdures, patates, etc., etc.


Carre de Anton; Blones Juon (antes Pupui)


Pes t re Hrnau Gasellas (a) Garameu
T E N A TOT BREU -


Vins de taEla i Vins blancs
DE S A DAVESA


Recta, 8 +e+.- ARTA
~


FA€?IMACU


LLORENS GARCIES
D E


O B E K T A A T O T E Y H O K E S


Vins i aixarops medicinals
Aizorop de cues del Dr. morey preparot amb


erba euquem d'Aatc


PLASSETA D'ES MARXANDO


G R A N BOTIGA
d


amb genero de tota casta i a to t preu;
calsat ti i de moda


A CANA VIVES
Carre de Parroquia, 1


C A P B O T P G A
ven en mill6a condlclons que sa d'en


JUAN VICENS (A) JAN
Toto eosta d'orticles, comestibles, galletes. ete.


Es representant de sa Perfumerfa
L. C A C C I O


Tb dep6sit de MAQUINES DE COSIR
P A P I A U C O # S


corn tambe tota casta d'lnstruments musicals,
guiterres, bandnrrles, etc.


DIRECC16: ALCARIOT, 3


EBANISTERIA MODERNA
DE


M I Q U E L M O R E Y
mobles fins de tots els estils p'el parament de eosa


Fspeeialidot E n eordats de eodires a I'antiga
Pintrts i deeorcts tins, de tots els gusts


Carre de la Parroquia, 7 ARTA


Llibres d'ocasib
3'en venen en aquesta


Adrninistracid
Quatre Cantons, 3


UN SENYOR
Vel vendre una His-


:oria Universal d' en
Cesar Cantd; 43 toms
oellament enquader-
aats, planches dora-
les, casi nous a bon
preu.
Informaran en aques-
n administracib.


-


Roadaieo do Moaorta
Per


Andreu Ferrer -
Un volum en 4-


2 PESSETES
Demanaules a la llibreria de
FEQQEQ Y SUREDA


A R T A


Ea aqucsta Administracib
p d * l O n U l r q l r


tote Oesta ae
I M P R E S O S


_I


Sa Mneixen wnb pmntitul


Ilibrerfa, Papererfa f Ceafre de Sustr\pcpciow


FERRER Y SUKEDA


Llibres escolars i relligiosos


'


DE


aqui trobareu paper de tota casta a la menuda i e%
gros, plecs, Ilbretes, tlntes, Ilapiceria, etc.


A P R E U D E C A T A L E C
s'encomanden de tota casta en tota puntualidat


QUATRE CANTONS, 3


W
U


CA
"CI
0
2