Quinzenari portaveu de l'ilssoeiaeio ''piliner va,,-Defensor dels interessos morals i...

Quinzenari portaveu de l'ilssoeiaeio ''piliner va,,-Defensor dels interessos morals i materials d'Arta i sa Gomarsa
Dels treballs publicats ne son responsables e1s autors


NO'S TORNEN ELS ORIGINALS
.~~


~ ~~~


Rsdacci6 i Admioistraci6


Quatre Cantons, 3 -:. A R T A
I


Se uaga P R E U W
Trimestre. . 050 Pies.


EWANYA. /Any. . . ZOO B a
ESTRANGER . . . . . . Doble. la bastreta


Num. 8
- -. __ .


Art8 (Mallorca) 7 de Abril ds 1917
~~. I


~~


Any 1
__


Endevant ... !
Arta, deia. uii fill i lusro de I:r nmtra aiin.


Arth es u n ~ poble mttliilr, un poble que du i i i f i l -
tra.t dins la seua sane el veri de I'euvejik que
intaxica leu inteligencies i seca els cors, n n poble
on nns son jutges i fiscilisadors dels altres. on miren
amb mal8 ulls el qui va envant, desitjeir l'unifornii-
dat en tet i cerqueii lit nivclncib univors:il. 1111 poblr
per fi i i on tothom desconfia i rnim a m b mals ulls i al-
gunes vegades amb intencions egoistea s'estorhen
cualsevols millores que ilmb esperit noblc i emprenr-
dor s'intentin dur a la prhctica


Aixb es ver; tant es ver, que fins i tot el mtiteixos
que critiquen el descontent i pesimisnie ;rrt:inenc, qiie
reprimeix i snula totes ies forces vitzls del poblr dei-
xant-les come atrofiades, seiiten i rnanitesteq el ma-
teix descontent i pesimisnie que critiqoen i il ines EO
queixen de lee queises dels altres.


Pcr6, encara que Art& si% un pohle malalt, 6s
un nirlalt de vida robustn, de forsa poderosa capis
de transformnr a m b energiu aprofitahle e! inoteix ve-
ri del deacontent i pesimisme que l'infieciona, ja que
segons Stuart Mill, *els esperits ilescontents engeii-
dren e1 p r o g r b . Sa gent d'hrt6 6s bonn gent, i!s
honriida, gent de pqu i de bones costnmd, de s*iiti-
meiits nohies, hospitalttri;t, de caracte franc i s e s -
sill; del nostro poble no se'n contrn citsi m:ti tets cri-
minals ni tan sols cscandalos0s; la segur:diit perso-
nal, 1 3 moralidat, les costuins ptibliques, 1'ncet:imeii~
a l'autoridnt, el respeetc i casi teiiior a ICY sews dis-
posicioiis, f i n s i tot la religiosidat, si b6 no eiitnsi;is-
ta, sori qualidats que honren eis itroriidors il'questa
Benauruda >-ila, i dins l'orde inoial i:onstitueixeii el
seu pwtrimoni realrnent envidiCIble per cilsi totes les
altres.


I 'no h u es manco euridiiihle li% nostra posicio dins
l'orde material. Els vells oliverars que umplen valls i
costes fan l'oli que *ab i t a c q e!s ausinars fron-
dosos i els pinars ombrivols que uniplcn grans ylem-
res i vesten les nostres mnntitnyes, qui? come muuii-
des excelses 1x10s guardcn i etirevolten, el3 vnlls fCr-
tils regats per fonts perpetues, t0rrent.s que serpeii-
tet,jen i per la. lrescor que donen, orieii per ses vore:-
res el temps d'aetiu canyars verdosos. el eel pu r i lii
mar hlnva que q u i 6s mcs pur i n i ~ s b1;ivtt qua l'al-
tre cel i l'altre mar, i tot lo que tnnim que corn que s'
arnlori i ennltcaca dins aquest conjuiit ;irnioiii6s, son
altres tarites pinsellades que forinen el quad1 o gr'iii-
di6s de beldat indescriptihle que 1 i i n;rturalcsn s'en-
tretengue en pintrtr quatit foririd, el terme d'ihtd,. --I
els ries propietaris, i les ,artistiques fatxiides de cn-
sen d'un interior de mes bon gu'st i profit, i una Eaglo-
s is que se pot cotmparar autb les prinieres de Xailor-
ea per la. sou& riquesii i bprra ornamentaci0, i lL% gron
millora que ainb tanta prcssa se'du a boil terme, el
ferro-carril d'Art6, i el CortB de In Ouardiit-Civil, i la
Canalizaci6 de l'aigo per beiire d'unii. ~niin~rit tan c6-
mod& i higienica que no 6s igualads ni d'uii bon tros,,
per cap dels pobles de iUallorca ni per la niateis ea-
pital, la conduccib modernn i completa de les aigos
brutes coni a poques parts se tt5, i la coniunicaci6 te-


Icara,fic;t i I'esfnfeta otc. no m x posm !& s'altoril dala
puhli+s nde1;tntats i que caminen per vie? del progres'?


iQoina 116stirn;t. que no h u vegin tots a lo molt qne
vii,!otii i ilcsprecittnt ela nostros defect@-, cr>rcaiit r e -
niei a la n o s t r ~ malaltia, o mes he empmos i mo-
guts pel nuireix pes.imisme i descontenr que tenirn
infiltrht, enruinmi tt bon p-rs pel m m i del progrksl


Es precis, hen necessari, per aix6 m:tt,eix, que dos-
twreiii dc iioltros i q i i e s t esperit pi:ssimist,~ i despre-
ciiidi)?, licrque els pobles, iuizi coin els iiidividnus,
que no se coneixeu, que n I tenmi conciencia de si
mat.eixos, del seu vitlor, de la seuii missid, defseu po-
der, dc tot lo q?ic coiistitueix la seuit ~wsonaliditt
ni:lteriitl i mor.d vim drets cmii dc i;i tornbil. I aixi
nprofitiint tots aquets doua iimb qui: la niS 1Iiber;il de
Deu nios ha cnriquit, unificnnt els esforso.*, donctn
grossn seinpenta a1 nostro poble, i amh l'armouia del
trabulls individnals hais de bones direcc,ions, vegem
creixer dins eil la vertadem coltura que mos posi it
l i b retxa dels pobles mhs adelmta.ts.


Endevant, id6; estimern el nostro poble i trabaiem
per fer-lo grsn. Que el$ pares de fiimilia infundes-
qurn dins c;t seua XIS seus Piits nits sentiinefiits de bon
patriotisme, que 01s niestres en scs escoles ensenyin
als deixebles a estimnr i engriindir la s e w Vila, que
els qiii tenen cmrrecs o oficis, an els quals van vin-
c h t s l'esrneiit i direccib dels nltres, tr..b:tiin tamh8,
qui: els cirpit:rlisti:s in\-ertrsquin heneficiosement
diiis Ar tb cls seus c Lpit,;tls, que 01s po!iticx pospbsiii
elu iiiteresos dels partits i s'iit~osqui?n per fer Arta
graii, quc cls mancstrals vagen estndiiint i apxen-
gucnl 01s inoI.1os moderns, ci)is timt p d r m contribnir
i i aumeilt,lr el profit i l'iirt de les scues obres, que
tots ~ u n b i i i i r t pxi tu la coiitrihu#?squon a i:tigrtiiidir
:iqu\:si, scntiiiiept putribtic ; m b el ' mcrifici del seu
indiridnnlisme egoistit, i ti';i!xtin :]nib totes ses Eor-
ses per "stuhlir uiiit vcrtitdera i sdlids uni6 qiie trans-
f o ~ i n i i els poblcs eii utiit Ltini!i:t i 11:s SCI grans; SI, ;ler
que coin dvia ~ q u a l l cscr i tos rouni, tot ser6 poc i coin
si rBs, por lo yuc lit nosti'a piitria necessita. Ndlus est
bonis patrine mnsaloidi ,iuodus et f in is .


Lndevant, id6, i sempri: cndevirmt!


~ R T ~ F I L .


__


A 10s hombres de "Llevant"
aQritt sia a Deu, que Art& cap de l e Comnrcn


Ilevmtina de Nilallorca, eomenp a. desxondir-se de
hon de \.ere.; i vol i;tiiibC 1;+ part que l i pertoen en
I'boitrosa tnsca de procorar el re,joveniment de la
nosti'ii 111~ en tots els ordes.,


ESLC es el primer parrafo de la eRs'scomesa* que in-
sertn LLEVAXT en las eolumnas de su primer niimero.


La alegria que me produjo el nuevo pericidico, me
hizo exclamar: ~(Xriiciits a Uios, que Art&, poco n poco
desliiertn y de algun tienipo a esta pzirte, paulatinn-
mente se acisenta ese letnrgo tipico y csa rnonotouia
eiic;inc.tdor;r de qsc estan iifectados sin6 todos, la iiin-
yoritk de 10s pueblos de rL'Illa de I:& C i l m a n .


Lo que (1s u l muiido. Htrrti dos meses, que &ando
en la redac.cian de *Bnlenres, f6rgano deniensor de la
colectividad hnlearica residentr en las Repirblicns
del Plats) hablundo con su fundador y ex-director


Si.. 1). Eusebio Qnasp. le decia era vardsdernmente la-
mentiihle que eo Artit, sierido uiia de Lts Villas inas


esisras de Xallorca, no. vies:, la luz una hoja que
fie1 defensora dr su pueblo; qoe inrulc.dr;i entre


iiipoiientcs drl mismo, ciiltura y iinior a las le-
t rm; q u o fucr.1, propuhor;~ del progreso; que unieri
10s hi@ de su pueblo, coil 10s dernds hermiinos de la,
i s h ; que si11 apasionamieiito poi, ut10 u ocro hando,
dolendicra hi v e r d d . cornhatiendo todo lo quo pudic.
r , ~ ser perjudicial para ellos. Uua hojit, en fin, que'
f.st;iblcciorido el ciingo eutre aas colega,s de esit y 10s
de ullende 10s mtrcs, pusierit de relicve, todos, 10s RC-
tos de ade!anto que ci1 el acitecierirn, dando it copo-
CUI el espirirw biitallador, progresista e inteligente de
('sit j n - ~ m t n d niodern:i, ,Iuc rnicit.ndo obsta :alos foi-
ma nna sociedad completoinetite nuevi~, 1lam:bdn a
ser parit e! futuro, la que hag& evolucionar la mono-'
toilis (la 10s pueblos de Yallarr.ii, tr;tn-;formd,iidola en
actividxl que ri:d,undarii e11 multiples beneficios.


Y he iiqui, como cuitndo yo expomi:$ ideas, hnbia
hot~bres que la8 ponian a lo practica.


Art& necesitaba una hoja que la pusier;r a1 nivel
de muchoq pueblos de Mallorca, como tienen: Sbllcr,
(varias) Felanitx, hndraitx, etc. etc.


~LLEVANTD, puea, vino a suplir esa necesidad im-


~LLRVANTB', lleno de energill, con u n a voluntad
feriea, augura protcccibn ai comercio, a la i;,dustria
y it In agriculture.


*LLEY.4NTa, ei~carna 10s sentimientos. nobles de
su pueblo; es el portavoz sincero do lit Corn:irca eLle-
vitnrinii de Mallorca.=


Y aliorii SiLitiL constancia. de parte do 10s que had
implantado en e s : ~ Villa: una obra, digna de aplauso
y nierecedora del mayor elogio 9 que debe ser secun-
dnda yor tndos 10s Brtanenses y baleiricos'en general,
coil ei fin de que ~LLEVANTD prospere y a1 travds $e
10s afios, pueda poiisrse it la par demwhos de sus colc-
gas.


iiiiiieiisil a1 poder dirigir a 10s
hombres de ~ L L E V A N T ~ estas linea,@, surgidas expon:
tanearnente de pi, almo, y qne, nuiique sin elcg~irici,?
y f.iltas de sabor iiterttrio, soil sineeras, sentidds por
un coraz6n joveii y iiiuante ;hpasionado de ese pueblo,
doitdc a1 regaeo do su huenit madre, ha pasado 10s
mejores dias de si1 vld-L: la iiifLkucia ...


Desde esta gran ciudnd Roniiereuso, hago votos
para la 1arg.a vida de r L L E v m T a


periosa que se hxbia impuesto en Art&. . ,


Hoy, es mi ale


. I


1,. N, JUY PASTOR.
Bueiios hires, Fnbrero 1917.


Carta oberta (I)
Senyor D. Francesc d'Albranca


3Litjorn.Gran


Srta 10 de Blnrq de 1917
lilolt Sr. men: Be iiegit mnb iiioltissim de gust el


seu iirticle 'Lleviint i Mitjorn, yuhlieibt en el LLZYAXT
de 31 des ines passat, i en p?imer lloc vui ensia.i-li
sa ines cumplida *uhorabonw perque mos a juda :I sos-
toiiir tiquest Qwi izevnr i (qunnt per cert, tiltrcs iirtkr-
ne i ic~ eatirnen inoultura. sit seua publicacib), i en se-
gbn Iloc perque aixi nios recorda. frts i relacions ha-
gudeJ eutre els dos pohles-Xitjorn i Arta - q u e nios.
tren sa, procedcticiik d'u.;os i costunis qu'iivui rrobam,
i que d'altrn mamra aerie& clificils d' entendre i
explicar.


(I! Per exces d'original deixarem de publicar aqucstn carta
en e15 dos niimeros anteiiors.
Aqui coneixem amb so nom emu o generic de
tlahonesos, a tots et8 antepassats que vengiieren de
Menorca o e8 fills d‘aquells que aqul quedaren. Sa
venguda an es nostro pohle va esaer molt profitosa,
perque es notori i conegut de tothorn que 88s dones
mahoneses ensenyaren a ses nostres d‘atnpar I rentar
ilana novella ‘fer matalassoa i einhhnquinar 88s ca-
ses. i als homos de fer carb6, compondre sitges, tainr
llenya i utilisar-la degudament. Ses numeroses fami-
lies qu‘arui tenim d‘aquella procedencia le8 coneixem
amb so mal nom de Pirris, Comelles, Oalbis i Amgo-
nesos. adcines d‘alguns altres esparramata que no han
format gran agrupacib, que inoltes d‘elles continuen
fent de carbones i inatalasseres, essent per cert en
oara m d t estimat el eeu carb6 i 8a seva netedat.


Anein ara a la familia de que vostB mos parln, en
e8 seu article.


A n es Eoli 249, iiiscripci6 15 des llibre de matrimo-
nis del any 1832, figure la partida de matrimoni que
diu: =Juan Coves Vdo con Rafaela Riera Vda dia 10
Setiembre de 1832 el bend0 con letra del M. 1. S. V. G.
dedas eii 6 dichos yo I). Antonio Ripoll despose a Juan
Coves Vdo de Francisca Solivelles e hijo de Antonio
y Catniina Petronila consortes, naturales de Vicencia
de loa Grados Romanos, eon Rataela Riera Vd* de Jo-
ab Serra e hija de Lorenzo y Rafaela Piris consort-s,
naturales de Menorea y ambon vecinos de Arta=Tes-
tigas Juan Sard, Crist6bal Massani.t y otros de que
aoy fb=Rafael hfariann Sureda Pbro. y Vrio..


No rosulta una concordanqa perferta entre alguns
noms que eita aquesta inscripcib i els que voste iuos
indica, perque no s’hi mirxven molt a11 squell temps,
i aviii tanibe hei h a camvis de noms i Ilintttges i no’s
raro trobar defectes a n es veis; pero jo crec que na
Ratels Riera (a) Lledania de Mitjorn-Gran de Menor-
ea, es sa que costa citada en la partida de matrirnoni
qu’antes queda anotada.


Respecte d’en Toniet, res n’he pogut trobar, ape-
sar de que no ha faltat diligencia per cercar ho. Tal
Volt* un altra dia trobi mes noticies i enseguida les
hi enviare.


Poques son estadcs, posteriormnnt an aquell exode
de menorquins an aquest poble. le8 families qui nova-
ment han vengndes, de manera que lo que havia de
esspr basse de noves relacions, quedaren del tot rom-
pudes i sense donar in68 fruits qu’ el% indicata.


Avui alguns artanencs van a Menorca en remps de
de la sega, molts per dur quatre dobbbs per pagar sa
renda de se8 eases qu’ habiten i per dur tambe un
poc de tabac per fumar tot l‘any; perb alguns d’ells,
tant prest hail cobrat s’escarada d’, s seg<tr, jiiguen lo
gonyat amb tanta suor i altres arribant an aquestes
costes, troben sa pareie de carabiners i les agafen
e8 tabac, quedant aixi, anib mbs mala de eaps que
antes per satiefer sa lloga de sa casa, perque sense
cap dink no porei: pagar tampoc ea deute de farina
qu’ aqui han fet sea donas per menjar ddrant la seva
ausencia.


Serla molt convenient per aumentar ses relacions
entre e8 pobles de Llevant de Mallorea, i Mitjorn i
Ponent de Menorca posar-se d’acort els ajuiitaments i
forces politiques #una i altra part per establir oficial.
ment una linea setmalral o quincenal de vapors que
unis es ports de Capdepera i Ciutadella ja qu’ estan
tau aprop, reportant aix6 molts de baiieficia a les dues
comarques. Se dira tal volta en contra, que no pro-
duirla beneficia ninglins i que e8 Govern, subvencio-
nant sa linea tiraria e8 dobbBs. @‘en fan tants de mitl
b4 a Espanya!


La distalicia mes curta entre dos punts es sa linia
recta. hvui Mallorca t B dues lineas de vapors que
l’uneixen en Menorca: de Palma a Mah6, i d’Alcudia,
a Ciutadella i Mah6. Per sa primera se tarda en fer
e8 viatge poc mks de deu hores, i per sa segona unes
quatre fins a Ciutadella i devBs si8 fins a Mah6; de
Capdepera a Ciutadella a lo mBs se tardaria una hora
i mitja o dues, i corn es temps ea or i m6s barato es
viatge, ea evident qu’adambs de mirar e8 negoci baix
des punt de vista econbmic produiria mBs beneficis
entre ses dues Illes f a d i t a n t tambbla seguredat mili-
tar i la defensa de ses mateixes.


No hi ha que perdre, id6, ses esperances. Es ferro
carril no tardara gaire any8 en arribar an e8 port de
Capdepera, si Deu ho vol, perque esta ja aprovada la
aeva concessi6 p’el rain militar i Obres Publiques;
s’expedient camina i contaut amb din& podeni asse-
gurar sa realidat pronta d’aquesta millora. Quan arri-
bi e8 ferrocarril a Calarratjada, port de Capdepera,
sera un €et, dins mBs o manco temps s’establiment de
dita linea de vapors, que tots aixi desitjam.


El saluda coralmeut i ea posa a lea seves ordes i
d’8vUi endevant tenga per amie a sou affm.


S. S. Q. E. S. M.
J. SAXOHO LLITEBAS


Es ferrocarril Manacor-A
Amb la fi d’informar I( n‘es tletjidors de LLEVAW,


de s‘estat amb que 88 troben ees obres des ferrocarril,
varem fer una pamatjada flna a. n’ei poble dc SWI
Servera.


Fill d’Arta, no ha olvidat sa 8eva proeedeneia i re-
conegut heu dernobtra a n’ee qui l’engendri amb dues
manifestacions d’afeeta, &kea manifestacions inqenues
de la sevii seutiment~1id;it. Una, e8 sa fonda de\roci6
a nostre mare la Verge de San Salvador que tant
be conserra i s’altre, es una expressio vulgar, aquc-
Ila expressi6 que desiara surt de ea bow del8 Serve-
rins, nada a n’es cor i que deiiotd anyoraiiaa: aont
anau? ...., a la vila, diuen referintse a Art$.


Bons serverins, seguiu . seguiu per aquest bon ca-
mi, que d‘aquestes cot’rents de siinpatia entre es po-
bles nexen les grans unibus que cristalisen en gratis
projectes, els quals son Ioiit de riquesa pes qui les
pructiquen


Sa suhasta de scs obres d’exphndcib dins e8 tcrine
de Son Servera 88 va fer pel me8 de Juriol de l’anr
passtit i a darrers d’hgost es contratlsta qui la tragu8,
Mestre Ju;m Quetglas (Butlo) un des primers iuenes
trals des nostro poble, v a comenaar 888 obres.


Es tros quc te a son earrec i , I referit mestrc v s
desde Sn Co7na Ssquera a, sa parti6 d‘Arta, fins a Son
Mom de S. Carri6. tot son ines de 6 Kin.


Se fa feina per tot; ensh i enlld se veuen senpals
de sa m a de s’homo, n llocs trossos acnbats, a &res
comensats tot just; *is tais principals son en els llocs
seguenta: un a n’ En Rafalet, dos a dins Pda aont sn
in08 diu que hi ha sa principal dificiiltat des torme,
sa llargaria de sa. trinxcra a m h material molt dur i
e8 gran terraple de 10 m. que segueix, d’aont en pa<-
sar e8 tren, surtint d’ityuella, gosaran els vianants
#una de ses millors vistes des c a d


N’hiha u n altre a S. Sart, un a n’es pont que se
construex a n’es Towent dea PoZlets; a n’es pont de Ala
GavaEle7,a. un altre a S’Estiici6 i es darrer a Na Penyal
dins Ga S’Hereu aont calculen que, quant acnbaran s a
trinxera s’acabarh tot e.$ tros.


Hi ha dues trinxerzs acabades, una a Son Lontpa-
ret i nn’ altra an Es rUt5 de 8a Bassa.


Com se veu, Hes obres van fent via, sa duresa. de
88s roques que s’han d’esmioolar per iiivellar ea caini,
es sa mks grnn dificultat a veneer, pero, sa dinamita,
notable invent de s’inteligencia humaua tot ho pot,
fins aplanar muntanyrs.


Els operflriu einpleats en aquestes obres son uns
160 que se reparteixen amb pat ts iguals entre foras-
ters, des pobles veinats i d‘altres pobles de s’Illa, axi
es que aquester obres son un rernei profit68 per sa
crisis des trabai que mos corea d‘ensk d’aquell dia
trist en que eomenezi la grim gucrra.


El8 contratistes dels termes d‘ArtB i S. Servera
son paisans nostres; amb ses empreses posen ben alt
es nom des nostro poble, que aixi coin e8 en el ram de
coostrucci6, voldriem fos en els demes rams de s’in-
dustria humiina; desde aquestes columnes les tribu-
tmm els nostres mBs corals aplaudimants.


Ajuntarnent
Sessid del 25 de Marc


Se resolgueren scs reclamaci6ns de sa prestaci6
personal d’enguany.


S’acorda que es peons camiirers donin conte tots
els diumeng. s del8 jornals de sa prestacib personal
prestats en la setinanti anterior.


En vista de que es prupietttri des predi Retleni se
presta voluntariarnent a pagar els gastos que ocasio-
ni s’arretglo des citmi vecinal de Betlern i word8 au-
xiliar-lo amb un peb caminer i sa prestaci6 pcrsonnl
de Sa Colonia.


Se noinbrh una comisi6 eompoata des Batle, don
Guiyem Garri6 i D. Miquel Payeres perqric dins es
limits de lo coilsignat amb I’actual presupost se cuidi
i dirigesqui lo que s’bjuntament cuida de ses festes
de Setmana Santa.


Sessio de I d‘Abril
S’acordS sa distrihuci6 de fondos des corrent mes.
S’aprova s’extracte d’aeorts de s‘Ajuntarnent i


Junta Municipal, presos durant e8 tnes de Spars prop
passat.


Se nomen& ea Secretari, comissionat de quinterr,
per ami tir a sa Comissi6 mirta.


SacordB donar aigo de la Vila a I’aino Eo Pere
Ginart.


SacordB que sa comissi6 d‘obres examini es pis
de ea 1.’ eecola uacional i doni conte a s’djuntament.


Cr6nica
De Ca-aostra


An e8 nitmero passat cridavem s‘stencib sobre 8 8
provable existencia entre uoltros d‘aquesta malalth
social, tan terrible corn sa pesta, que ii diucn joc; id6
an aquesta setrnsna hem tenguda sa visita d’una per-
aona extrau,ya a 8a nostra vila. la cual mos ha let a
sebre que, ens i tot es cabritn juguen jja hu vall ii
que an aixo heu haguern de sebre p’els est,erns! i i que
aqurts *’ea hagin d’enterar! i i que ningu hi bagi de
posar remei!. .


-S‘antiga cma Mangol que feia cs servici de pas3
satgc, amb carruatjps. #Art& a Manacor i sa coinpa-
nyia d‘autombvils qui fa es inateix servici, ban cihs
un contracte per un any y mitx. en virtud del qual,
queda a conta de s‘autom6vil es fer e8 servici ordina-
ri de passatjhs i en Mangol se guarda alguiis carruat-
jes per atpndre an e13 extraordinaris.


-Hem tengat es gust de soludar a I>. Enric Gai-
rnBs i cspoaa, el8 quals han vengut d.c Blrcrio t i per
ptissttr 88s festes de Pasqua tiiiib compaiiyia de sa
distingida familia.


--Vegent s’a.c titut revolucionaria do grau iiurnero
d’elements escampats per tota sa nacio, degut a se8
especials circunstancies creiides pel eonflicte europeu,
es Govern va acordar suspendre ses Garnilties Cons-
tituciomils.


--Ea temps durant aqucsta quinzena ha spguit va-
riahie; 8s primers dies foron tan cruus, que.no’n re-
cordtim d‘iguals en aquest hivern, dijous. divenres i
disaapte plogul! amb neu i calahrux que va ;t,rribar a
cubrir algunes muntanyes: 1)in 27 tambe v a ploure i
aviat s’ttigo xe carnvi8 arnb una abciiidant nevada que
vn taptrr t0t.s cs voltants.


Ses gelades que solen seguir a ses nevades i i o han
estndes desctwcrorei Coin molts cspcraven. axi es que,
i n k qac perjudici, es mal temps d‘aquesta quitieenn:
ha estat henefici6s per s’agricuiture; cls seinbrats qui,
estaven hen eiic;imin;i ts, presenten inmilioxble asr
pwte i lo niatcx els abres; aril tuos fa u n boil sol el
qual afavorex ses oporacions de cultiu, tan atraustrdes
a causa des mal temps que ha dominat aquest hivern.


--Es pla de na C;tragol est& fet i aprovat, ;ja no
hi ha remeil t ee s matexos inconveuieiits que cnai tots
els itxamplements qu? s’han fet ail el nostro poble) ak
primer cop de vista se veu que un carre de o b metro,
d’ampla an els temps moderns no pot passar.


-Dia 10 del eorrent se subas t a rh ses obres d’ex-
plamaci6 des trajecte des ferrocarril comprBs dins el
terme de Sou Carri6.


-Sa coinpanyia manacorina de diligeneies qui fa
es servici de Manacor a Capdepera, ha fet a sebre en
e8 pitblic que s’estacib d’ArtB, sera d‘aqui en devant,
an es cassino dEn Garreta des carrer de Palma.


-Amb sa solemnidat acostumada, diveures dia 30
del prop passat Mars, tengub 1100 a la Parroquia I‘ber-
m6s acte de rebre la primera comunib els nins i nines
d’aquesta pila; foren en numero de 110, i quant se va,
acabar I’iicte, varen esser obsequiats seguint antiqui-
sima costurn, per el Sr. Recror amb una estarnpa i
una cosca.


De Capdepsrs
D’aquesta vila mos diuen que divendres passat fe-


ren la primera comuni6 es nins i nines d’al18. Hi ha-
guk 14 nines i 25 nine; total 39. El decapvespre ana-
ren tots en process6 an Es Castell a visitar la Mare de
Dea de L’Euperansa, recorreguent el8 principdls ca-
rres de la poblacid.


-Encara segueix maialt D. Sebastia Sancho Hes-
tre nacionnl d‘aquella vila. Li desitjam un pront i to-
tal restabliinent.


-SA veutada que va fer dorant sa passada quin-
zena va ;!sser Teresta i molt dolenta per s’agricultura.
Srgons diu es poble s‘enduguh dues terceres parts de
sa cuita de 88s metles.


-Es moll de Cala Ratjads contar& d‘aqui en en-’
vant ainb u n barco in& per f e r transport de comes-
tibles i altres objectw entre Cala Katjada i les pobla-
cion8 de Llevant de la Peninsula, especialrnent Vic-
lencia. Es estat adquirida per I’smo Antoni Miquelet
i mestre Colau Rombo. Lea desitjam Bxit en s’em’
pressa.


Coses Vostres
Notes folkI6riques


TainbA en el numero pasaat que dedicarem total-,
ment a escoles, haguerem de deixar aquestes notee,
pero avui wprenim la tasca empresa. DeixarBm per
a h a oeasi6 lo referent an cls daw& dies que sole&
caure dim ea febrer, per6 ja arribara, a‘horrr de par-:
lar-ue, si a Deu plau.
I LLEV A S T 3


Mes de Febrer
Es poble apenea l'anomena pes sBu nom, i m4s bB


li d iuper la Candalera si es fa primeria, i pea d a w k
&e, si m8s envant. En dlven es me8 ds8 dengues per-
que sol esser mal 86, i sobre ell tarnbb hi conten
&quests refranye.


Febreret curt
fret com a tnrc. 31it.jorn-gran)


Febreret curt
pit@ que turc


FebrB mitj abeurat
any tnitj assegurat. (hfallorcal


Aigos de febrb
estuvien es feme. (Xallorca)


F16 de febri!
umpl ea g r a d . (ArtA)


Del mtk de fehr6 IPS aigw
fems estuvien aIs amos. (Brt6)


-


diuen a 4r t i . -


-


-


- *


Mai es passat (cbre
sense vesti I'arnetl0. (Id.)


Si teng ea16 pel febrb
pet Paaoo tretrtoltir6. ,{Id.)


-


Sontorsl de Febrer
Dia a


La Purificacib de Ntra. Sra.-Generalment se diu
La Candelwa.


Ref-p:
Candeiera (e* frat)
si no es davant es dlrrrera


Candelera espeses
fret darrera la cabessa. (Mallorca)


Candelera darn
fret hi ha eiicaru. (1d.i


Si IC& Candelera plora
l'hivern es fora. (Artd)


Si la Candelera riu
lluuy es 8' estitc. !Id.)


Per0 tant si plora com si riu
lluny es s'estiu
i tant si riu com's i pTm-;i
s'hiverii cs forti. (Arti)


Si es dia de la Cand lern
ea drac eNtra Ilenya
es fret.esen,rera. (Mitjorn)


(Yitjotn) -


-


-


-


- .


-


Engany


La Mare de Deu del Candeli
dia dos de retire
quin dia caul


Ets atlots per enganar a sos coinpanys 10s pre-
gunten:


I n'hi ha de afindits que hi pensen estona per
contestar.


En aquesta diada se fa una process6 que surt de
I'iglesia per un portal i entra per s'altra.,Sa gent re-
para-b8 si ses eandeles entren apagades 6 no, perque
si fa vent i les apaga, sera mal any i si romanen en-
ceses es bon any es eegur.


Dia 3
St: Blai -Advocat de. md de coll.
En aquest dia a les iglesies se beneheixen pa, lle-


vats, taronges, coquetes, ensaimades, etc. Molts de
niap i nines van ainh wit panercta a benelr.


Rcfrany . Per St. B h i
sembrau et8 ais. (Mitjom)


Dia 5
%a. Agueda.
Refrany : Per Sta. Agueda


St. Massia.
Refrany: Per St. hlassia


semhrau s'wfabeg I .
Dia 24


I'oronella v b
i ea tort s' en va. (Art@ -


De sa de&racia de Judes
St. Mass% en ten@& ventura. (Artii)


Coneixem poo el satitoral d'aquest mea, i si b6 nos
poriem eatendre en lo que 's diu de sa Corems, que
sol comenpr en aquest rue$, preferim deixar-ho per
Una altra vegada, que ja hem fet llarg rere .


-


AEi Baa?&


Coverbos
Hi&&


M'ho cont6 fa nibs de v in t anys una persona ja de
Sdat que juntament amb altres havia estat protago-
nista d'nquest fet soccelt dins una casa des cirrr& dee
Quatre Cnntbns, d'Artd.


Seria dins sa primera mitat des sigle passat, q u a t
mor[ una dona veia, iur~l t wia, d'aqueiles que quaiit
?rein iltlots record que lcs deiem jaica. An e8 qultrto
&on niori hei pujaven i m b c,inc o si8 escal6ns i tenia
utia firtestra que donava a n cs carrA, tamhe de sis a
3et pains d'altaria.


LR tenien en terra a sa jaia, amortaiada dins UI
llensol; en aquell temps, t a n sols an es rics 10s feieti
be61


As vespre, qnant l i havien de passar el rossri, so
C R S ~ . s'ompli de t a l manera que cine o si8 tadrins se
w r e n ob1igat.r a entrA dins es quarto dc sa morta
perque per cap miinera ciihieri dins sa casa.


Mentres passaved el rosu i , un d'aquells fadrine
va dir a n et8 illtres:--(.Wo heu sentit a dir que SI d o
nen tres voltes a unH jaiii mort.< tornen tan agosarats
lue j a mai nibs tenon por de res?


--.lo no, ~. va dir un.
-1 Jo si,-diguB s'altre.
-Que hu feim?
-Cimina tu qu' estiis devmt i tots aeguirtim.
I jit son partits tots il revoltnr SB jaia morta.
En aquell temps no usavcn encare espardenyes ni


iabates; no mBs en duien e8 seny6s: casi tothoiii duia
rvarques que com tots aabeu, tenen una cuvioln de f e r w ,
sspeeie de p n x o s des quals pugen unesllanderes que
iuhjecten ses avarques an es peus. Id6 un d'aquests
xr iols mentres revoltaven enganxi4 es llensol que
icrvia de mort& a su jaiir,. Aquell fradf va crewe
lu'era sa jaia que I'agiifilvii per un peu, i va dir:


-iAi que sa ,jwia m'agafal
I pega tirada sect an es peu i, amb s'estirada, si1


jai:a pegti a m b sa earit per 88s came8 d'un altre. i
q u e s t diu:


-if arii rn''tgafn a mi!
I aqui tots perderen es Ky-klekoson; es qui est&%


n8s "prop de sit finastra pegit salt i ja est& as mitj des
:arre i ets altrw ferrri tots dos dobbbs de lo mateix,
m b so be11 entes, qu'es qui terria es llansol eng,tnxat
:ami)& cl s'endugui its mit) des carre.


Arnh t ~ i i t d'n.stitbeix i renou, tota sa Kent qu'esta-
b r i t diiis Y L c i i s i ~ pas3aiit el sant rosan, se fitsen i
renen aquell fradi quo s'en anava amb so llensol de
in. ruortiiia i UII diu, fort:


-+I .jiriii s'es aixecada i encalsa es fadrins. . . I
No VOY die res es susto que s'apoderd de tota


kquoim Suit; crits, gemegs, a.tacs de nirvis ses dones,
iaiirl~ciitus, bots i corregudes ets homos, i ea temps de
l ir uri Atneut sa casa v a quedar buida.


Mestre Lluch.


ES CARREEONS I)' UNA VILA QUE JO SE
Dins Mallorca s& u n a Vila
que tb molts de carrer6ns.
Sa gent eatti intranquila
perque sa brut6 s'hi apila
a dins tots e8 seus recons.


Ja s6n plene8 HCS vorkres
de paiur, vidres i macs:
tests d'olles i greixoneres,
qui cer~en per barbelleres
es verdet i es Ilimacs.


Si se romp una esdardenya
see sabates, e8 xuquins,
0 sa gerreta s'espenya.
com qui s'hagen donat senya
alla van tots e8 bocins.


Si n'eta vesi, no t'apures
que des p$blic a6n femes
alla van ses granadures
closquee, suc i peladnres
i.. . colca coseta inks.
Es fadrins en Res vetlades
si senteii necessidats,
no tenien a sea reiiyades,
se creuen que a fer ... porcades
tenen dret tots es veinats.


Es teatro i sa tnverna
un mingitori tendran,
per6 per sa gent esterna,
que ,pes jovent qui governa
ea CarFer6 n'es mbs gran.


I s'hi cria una moscada
qu' es aarrer6 n'esta ras


-


-


-


-


-


--


;I hei fa una 016 tancadal


Passau-ne colca vegada,
per6 ... tapan-vos es nas.
Be e8 batle s'empenyark
en du net u n carrer6;
res hei val; corn mes far6
es public m4s provari
de traginar~hi brut6.


Per aixb jo cndu dia
a mi mateix me pregunt:
61 1x11 remei no hi hiiuria
per llevar tal porqueria?
I trob tant b i g aquell munt
que sent una euvejir. eteriia
qu' em remoil tots es tendons,
coni veig una V i l a estrrna
que de tant neta enlluerna
i t& nets es cnrrer6ns.


-


~-


Ranidn des FujOk.


-_
Diu, cscoltw:


-Jesus, perque du paraigo.
-Id6 no seiiy6; perque du gorra.


~ Q U ? va que no sabs perque ' 8 que
un inglbs no ye banya es capell un dia d'aigo?


-


Tant tern, tant v d s
-6Perqui du9 dol, Toni?
-Per wit mare d'uii amic.
---io era parents teva?
-Ca, no, pero tin e8 testament me deixA deu mil


duros.
-


Registre
flaixemeots


Morts
Nins G.--?Jines 6.=Totitl: 12.


Diik 11 Mars Juan Gelabert ?&manet (a) Janrhi. de


Ilia 12 id. CristMol Torrens Genovurt (a) &%-bell,


Dia 14 id. Catnlina Miauel Cantalloos (a) Petits


'0 anys de Enfitemit Pulmonar.


'9 anys de debilidat senil.
. 1


le 84 a n p , de grippe
Dia 19 id-Fraucisc t Grau Carri6 fa,) Bollona de


I .


'9 anys, de angina de pit
Dia 29 id Antoni Ferrer Bernat (a) Baster 65 anys,


3ardiopatia.


la, 26 anys, Tuberculosis pulmonar.


is. 86 anvs. de Debilidat Senil.


Dia 2 Abril.-hlargalida Pastor Llabres (a) Pela-


Dia 3 id. Elisabet 31." Sancho Sancho (a) Pambo-


'Resum: Homos 3.-Dones 4. -Total 7.


Bartopen Frrrer Pastor (a) Vermey, fadri, a a b
Metrimonis


daria Terrasa Esteva (aj Sirera, fadrina.


____


Entrater)irr)ents
Solucions als del numero passat


Preguntes: 1.* Sa nibs veia. 2.' Es des barco i mo


Semblances: I.* En que serveix. 2." Que tB espig6.


Endeuineiu: Una guiterra.
Le8 endevin:iren: Totes En L1. M. en C . P. i el. seh


A ses semblances i endevinaia: Un gabelli i Bn


!. 3." Germans.


La Tt5 ui.


Ioroi.


Baganet.


Do avui
Preguntes: Quins-son ets animals que volen mbs?


iu'es lo que uu homo t6 m&? Quin pedis e8 el &s
ionrat?


Semblance&: 1 a En que s'assembla una Bandai$e
iiusica anib un pa& qui bat? 2.' I un caval1 trota-
lor a la mar? 3.' I s'ajuntament d'ArtB a uues porf&


Fuga de vocals:


-c


C.m j. 8.r. m.1n.r.
d.s m.1. d. L. R.1.
m. f . r . .n d.v.nt.1
d. 1. fl. d. 1. v.rn.r.


Es iiogre a sa plassa
ben vert en es camp
i verniei a la casa.


Endevinaia:


Les soluaions a1 narnero qui ye
.. .”. ” - , , ... .. .. . ,- . . _ _ .LLEVABT ,. . . ~ _ _ . ,. .. ,.,.,.... ..... ..”. .. . 4


G UJ anancia
ARTAN NCS: No C Q I F ~ ~ W U res que no Dasseu abans Der aauesta casa


iMai vos ne tornareu d e b i t , Deraue es sa aue ven


Gomestisbles de tota casta, lieors, dukes, galletes, ete., ete. : : Orandios surtit de Pufumerh
A FTON P X E U T


Aquesta casa te deposit especial del celebrat ‘‘A N I S ’1’IJ N 6 L”
Fixau--v-os be en sa Direccio= CALLE DE PALMA, 3 - ART_&


Aqui s’hi despetxen tam66 els servicis de 1’Agencia Bujo,ca (a) Ganancia (rinica Agencia) que serveix amb


puntuslidad i barato qualsevol enchrrec se li fassn per Ciutat peIs altres pobles de &4allorca o p’es Continent


Despaig a Art& Calle de Palma, r r . O 3 Despaig a Palma: Estanc d’es Banc de s’Oli


EBAIVISTERIA MBDERNA II F A R M A C I A


LLORENS GARCIES B
Amb prontitut s’enliesteix qualsevol treball li encomanin OBERTA A TOTES HORES DE LA NIT


Mobles fins, de tots es estils p’el parament de casa


-tt. Vins i aixarops medicinals
Aixerops de CUCS del Doctor Morey z: t: $5 .% 9’- ‘,


prepqrat amb erba cuquera d’%rt&


-5’. ..- -“- 1, .. .% J’- a?, ‘i c -,.- 1 ,- ,, Especialidat en cordats de cadires a I’antiga Pintats i dorats fins, de tots es gusts
.% dr, J I.. Abans de casar-vos i abans de comprar a cap altra banda ,, lb- 1 Q _.


passau primer per aquesfa casa


Carre de la Parroquia - Art& Plasseta d‘es Mrtzxando


I V I - V I - VI; En la lilibreria, Papereria, i Gentre de Suseripeions DE
Ferreu- i ureda DE SA DAVESA


pogueu desitjar, manco les pornografiques II
A P R E U S MOLT L I M I T A T S I/


A TOT PREU
a la menuda i en gros les yen -


SE VENEN TAiVlBE II
paper de fofes classes i tamanys, llibrefes, quaderns,


plecs, h ipk thtes i llibres escolars o la menudo i en p o s
*__M_I


RECTE, 8 ARTA
,*. ...-..-..-.*.-.....-,


Notau be la direccio: QUATRE CANTONS, 3