I Quinzemi portaueu de 1'8ssoeiaeiO "/Rinerva,,-Defensor dels interessos morals i...

I Quinzemi portaueu de 1'8ssoeiaeiO "/Rinerva,,-Defensor dels interessos morals i materials d'Arta i sa Gomarea
Dels treballs publicats ne son responsablns els autors


NO'S TORNZN ELS GRIGINALS
~~


~ ~~ -. .
R ~ d a c c i 6 i Administracid.


Qiiatre Cantons, 3 I. aRT/i
~ ~~


Se paga I ' K I 3 U S
Trimestre. . 0'50 Ptas.


ESPANYA.) a
ESTRANGER . . . . . . Doble. la bastreta


I Any. , . . 2'00 D


Llevant i
4 r ta (Mallorca) 24 de Febrer d3 1917 I Any I


l 'anv 1x20, a tuia ~ ~ ~ e l l o r c 2 , il la
mitjaiiiii'cn prirnis, sa iniseria i sa fan1 goveriia-
ven. Izii ia i ine Gauml:s (2.) Bat-rotes, carboncr des
hIitjoiii-Giui, vciiguC e11 sabuda quc de feina
des SCLI ofici n'hi havia de sobranra an es cap de
Llevant de Mallorca. I cap alii s 'embarci amb cn
Guitni de n:i Kagura i en Toni Serra que, ainb sa


cin K i m i un fib, en Toniet, vivien a
una barraca dins el C m a l dets ,Amcrudo,s, parti6
qu' en temps vel1 pertanyin a Albratica. A-les-
h o w ja era de Seuarrct. E n Serra teia de mis-
satgc, de jornnler o dc barquerer p'els llocs d'aquell
encontorn. i quant no tenia fe incc d':qucstes. fcia
cu7l.d (it w 1 r i ~ 7 ~ (hosc); aix6 es, carbb de rabaces de
bruc, aladerri, xhosser, inu r t a> ... c:irbb que ben
venut a Mahb o a Ciutadella, surtia 4 quatre sous
es quinti!! ... Pet- as6 vivi2 dins sa mizrfw o dins es
box. 1 en Serra a m sa dona i s'atlot, varcn deisar
sa barraca. i cap a A r t i falta gent.


Ai cap de temps, en Barrotcs i en G u i h de
na Bagiura, ben contents de sa surrida, wen tor-
nar a ca.seva de Mitjorn-gran. Per6 s : ~ fanilia Scrra
n o va tornar. A A r t i no s'hi c a m p a w n tail mala-
ment coin d i n s cs Canal ciets Ameradors, seghns
va cscriure i i a Ratela :I son p r c en M . i ~ ~ i Ricra (a)
1,ledani:i. Pert) p c rcinps dcsprtk toma :I esii-iure
qu'en Toni s'era mort, (ai cel lo vcgeiii) i qu'ella i
es fiet se l ~ i campaveil ... coin porisii. Va passar un
anv, i ti:^ Rs fc ia vri t o r n a r a escriure que s'era casa-
da-inni) uii )astor; i cluc meiijtcen.


:ircn sebrc noves'incii mcs, des pator
ni de Na itzfcla Per6 si, d'cn Tonier, que jici- de-
vks i ' m v 1840 va escriure ii.em:inaiit .sa fc de ba-
tistne a sa puroquia cic Sant Crist,6loi de Mitjorn-
Gran. ILo quc \-ol dirque tal voitn a x t i , a Llevam
de Mallorca, h i Iiagi Sans des X t j o r i i dc Menor-
ca. Sang ._ i Serres.


I dins es Csnai dets Amadors s ' h i wuc i i cnca-
ra scs qiiatrc pirets de sa barraca d'en T o n i Serra,
a 1.: vora de s;! font, qu 'en aquci teiiik>s cncara f t i a
corre cs lorrcntet i ilonava aigo ii13 els bassais
d'amerar iii [un t s :I SR barraca hi ha u n a pica i L I ~
t ros dc cbssii. Dit canal es u n enfony desert, entre
rnontanyetes d c cot vcrmci t n p i c s clc bruc i iiiur-
teres, que semhis aiivoriir a algii. I d 'anyoranss, sa
font fa i i i i ) ! ts d ' a n j s que's va iiiorir; se \ a es-
troncar


'?


FHANCESC J ) ' ~ \ L H R A X C A .
Mitjorii-Gran (Menorca)


Num. 5


Recorts
Coirtinuitnt I:& t;isi*a q i i ' ~ s ~ i p r ~ i i ~ i ~ ~ ~ i ~ e ~ i ~ an el n u


rnero passat, d't7soriurc quiitre notes i retrritre d 110s
refercuts a til diati;iKaiiiiseiiii;I C ~ L S J del J f c t p 31ore.y
i Suredii, mos toeii ;ivui histoi iar desde 1:t. iuort
d'aquest, did 17 de 3I;iis di! 1908, fins it. I'trora preseiit,
en que b;% ncabitt s'existencia, per firltir de sucesi6
directir, de i i i n riobie familia.


wti:s per conntsirir an;a bnilissiin:i. tiyirJi (ti: I:.i Puris-
siiii:i. Griardeii iiqiieix;i i!ii;it;~e l e s inor
it .(:an Morey, i l i i Congreg:rri6 dn
qiir es molt numsi'osii i e s t i dirigid;?, per la dicnisnima,
L'rcsideiita U.* Cont:epcio H~th~~ : i io i ido Esteiricli,
co ida per In solcmnc festa de diia R i lc desnmbr(~, de
trasl;i,dar-l:r. a I;t CaDella, de l;i Parroquia, i de les
dem6s Euncioiis relligioses q!i'eii aqir i lst diik t.m solein-
riemeiit st: eelebren.


hharrs d'iicabur volem e r i t a r el zel relligi6s del
~31'1:: ;irt;tnenc prrclw no ohliili i i iai 1 i f;&iniliix
Morey; pregni pal sou descans eterrr en ses oracions;
'Lssista-qni it Lotes Ies fiincioiis ri:lligiosas par 1~1lcs
dcix;idcs i pagiides. I vol, ,m tamhi. record;ir i l l8
i i i i t ius d';iqucst;i v i l n qua pol. la stivit posici6 socia!,
rigursa i aeuti8u. circuustancios qii'lieu h n possible,
imitiii sa uonducta noble, distiiigida, cristiariii i
cirritiitiva il'uquclla Ltiuiiiii, ainb la s y u x d r t dit
l u a si heu f i n :i,ixi, r cb r in l e i hcndiclons del eel,
que son le8 que m k s vdet i , i dsls morndors del iiostro
pohlr gu'ctcrnamuiit :es quedariin agrtiits.


.I. YANUHO LLITERA$.
-


Cartes a un obrer
T


Citr amic: E i i cme yne jii la. tpmps visquem sepR-
rats, 110 sols de cos, estniit llegos cnfora UII d': s'altra,,
sin6 iamb& d'idreq, j:t qu' a, l es teues IPS dius n u m m -
des, hiigilciiit per taiit, recorrrgnt rnBs eiimf que jo,
fiat ;t.iiib .-'aiiiistiit que de molt enrerii ]nos liigit, con-
f i i qne rio't s a h r i greu llegir, en que sols si., iiiiit ve-
g'iidii ;iq!iesi;i curta i scs que t':srrir& c t i v i i i i ~ t


i>Ie ti!w pi.r a in ic? Lletgiles, idb, i una voltn Ilnt-
gidcs, s i en cl lns hi trohes l'otiiargor q u e mos rrtusa la
coirtr;rricdat, tira-l~% si vols, esqueix;i,-lrs, s i no't
piaucii i pci.dona qu 'ha ja . tengut s';rtrevim?ni de par-
Inr-te di: cnsei q i ie th reliutjrs. Mrs, si CII eiles hci
tmbes aqiirlla dolsor que nios sol c i~usur es rccort de
s'umistat 1lung;tna i ets u n UPT t o l e m a t , torna.les n
lii!tgir, meditki. i r s h&, reflnsioira dnmiint elles i 31101-
trii-lcs despuOs it tots e8 qrri d'zlles n'en pngnen apro-
fitar.


Corn t u be sabs, jo sent ace:tdra,da passio per S P A
qiiasfions socinls que taiit :I til tmib6 't p1:iui.n; ,jo me
tcng i)er uii ver iiiiiic de tots els oIir6s; seiit iiiiit. loiid;i
sinipaiiu per tois es qui v 11 bmsa , i:orii solcri dir, o
niiilor, per tots PS qui ainb sa suoi' {les scii front p a -
iiyeii r s pi de cirda diti,; jo estini n tots es qui coni tu
ti.iibii,irii de sol it sol cercant ! i i r joriiii!, casi sempre
petit per creiir, nixntenir i puj;ir uriii fzLmi1ia.


Xes, per lo rimteix qu'estiin cor;rlnit:nt a si\ classe
obri.r;i, !:s que nie contrista veurc qiie ; imb so desit)
de millor;i i redei ic i6 qu' u t o t s vos ii.nimit. it volt,.s,


iii :if~l:ig,ii~ mis'ii, entrr:gS;iiit-voi ceg:rineiit.
coneisen q u e s t est:t.t des vostro Psper i t i se


v&ri des poder de s i i f i~icini~c, ih que d:tiniriit voltros
excreoixen les seves prtidiques, per cn:i,luistiir un iloc
d'honor, per populiiri%br el sell iioiri; p'r conscguir es
vostroa vots, por trobtir son propi rniilor i i i i e n t matc-
rial o per sutisfar ses niilbicions polit iques.


Veig, i i i iric, q i ie s6u molt3 es f;iIeos 7rdenfo~s que
vas ineiten follaiiieiit ii sa dastru iij de s'ord:: exis-
tent, que vos irnpulsen cop a s, reaolrcci& social, qnc
viis encorargeii a que YOS tireu de cap A lo que 'n
diuen eonqaistn rli's oostros drcts, i q!i;t.ilt soitros vos
I :iiisitii f re i iPt icai i ier i t i i yti l lai ta de cl,isses, ells 88
qucden mitj-rigirciit, eiitronisats diimmriit I ' i i l i u ~ i , mi-
miit-vos roin peleau zirdorosamcnt, anib s'esperaosn
de poder fugir hi voltroa perdeu la lluita o si'ls hac
d'arrihar eta esquitme, i de que les alsareu rnes arnunt
enoara, si la sort voa ea favor:tble.
Tu saps, mnic estiin;tt, que jo inlr el mbn desapas-
sionadmnent, que rnir iimh term fredor ses coses dc l i t
vidit, que no sent atnbicions a i , s;itisfcr, i qu'es vt'ra
s'aniistat que te profks ~t tu i a tots es qui osteiititu e3
noin tiernibs i tionornlrle d'rrbvis i si itisi til heu re de
neixes. coiieixent-mo a Sons. ,judic;trAs sa 1le;ilt;it go-
scs meres paraules i podrds V(:U~R que tot quant en
aquestes cartes te ragi diguent, es dictzrt per ~n ran
des;ipissioondn, m r t tot des cor i no hu die per d t r i i
finalidat f4:ic per indulr-tr a tii i it tot8 a trabaiar iti-
tencament, Irenl.tir,n,ment per sit willora de la vostra
classe, si, per6 tamhe amb reflexib, iimb cl;ir judici,
tlnih srny; ;oinb coneisernent de causa: tengoent en
compte ja desde abans, ea perills quo's p u p i n salvar,
8e8 travelades que pogueu donar,, de q"i coiiv0 drfu-
s i r i quin ea el cami que conv& enipendrc per 1;t con-
quista vertadera. des vostros ideals.


TrobarB,s qu' avu i ja he fet Ilarg. Plcn aquesta
cartit coin a, preimbul, rom a prblec t ic totes ses que
segnirin RII les quals nbordnre de cop st?s qiiestibns
que drurin estudiar i coneixe sa clasqe obrera.


T,1 voltn trolmrbs r rbu i mpre es meu Ilcnguatge,
per6 recordante e1 rcfrany q u c diu: CIWL ,ads mnics d s
el& i sabmt, com snbs, que me surt dc! fons des c"r,
de segii lieu dispensarh tot ir ton nmic que de verits
t'est i rn a,


$1, RlUTi)l<,T.


__ - ___


:El Sr. Torrandell a Arta
Es mclt prob?hle la vei~giirla. nl nostro pohlc del


EamOs eonnertista de piano, 1). Antoni Torrandell,
nstnra.1 d'Inca.


Vendri , si Deu ha r o l , dia 4 dcl prdxiin mes'de
Yars i d o m r A un Concert de piano en 1.1 Teatri? Prin-
cipal d'aquesta poblacib, a1 qual cs do creure que hi
assisfira I:L plana major del poble que tant s'ha dis-
tingit sempro pe'l seu gust musical.


El Sr. 1'orr;tndell tO ronquistada fainn nii~ndial,
per0 molt especialment dins Pwrls aont se trohitvn fa
uns anys i aorit li sonrcia un hell pervenir; purb al
esclatar la guerra ten@ qu' abandanar son henester
i venir-se'n aqni a espcrar que pu,ssin les t i t i i ertiels
circunstancies per torn;tr-sc'n despues altra voltti it
cnnquistar la gloria quo li sonriu.


De miinera, que la seva desgracia inns depara
I'ocasib yu' avui tenim do poder sentir lea mBs her-
moses pcsaes de son vast repertori i tal volta mni inks
trobareni ocasib semhlant.


Artmecs, si cstinwn l'honra i l a gloria de \Ii~l!pr-
ca, si som pat,riote.. i cstin~am 1';xt bells de l i ~ niusi-
ea, nnirem ii escoltar les marevellcs que del piano
tren aqueat artista consumat.


De San Cristbbal
Seilnr Director de Liz Voz de Menoleu.
San Cristbbd e8 uno de Ins pueblos de Menorca


que mas reducida tiene su geografh lisir,a y su cLse
de poblaci6n cs &roleta,ria; con lo cual escusado es
decir que en las actules circunstancias se halla en
situacibn mug 1:iinent;rble; y creyBndolo surnaniente
necesario darla coiiocer a quien la ignore dewribire
a continuacibn algunos detalles.


Este pueblo es proletnrio eri absoluto; aqui no hay
mrnercio, no hag industria, ui familias nobles que
tengan en 81 fija su residencia; y preacindiendo de to-
dns estos elementos, de Ins cuales sc deriva cl bienes-
tar y prosperidad se debe clasiflcar de pobre,. L4qui,
las generales protesiories u oficios soti zapatero y del
campo.


Pero desgraci:rdainente, el trzrbajo do este ultimo
oficio, ademis de sei pesadisima su labor, despues de
sufrir 10s azotes del rudo tiempo en la estacibn d<.l
invierno, y de ser reducidisimos sus jornales, escatsca
bastante, y para que cotnprcndai~ quo es verdadero
lo que digo, solamente hay que decir que en Ins dos
tiltiinos uRos so registran veinta familias einigradas
de estc pueblo; y transcurridos u n par de mcses de
la fecha. habra que suinar n esta cantidad la de cua-
tro Iainilias in&+, dispuestas y preparadas i t marchiir-
se donde puedan mejor.tr so estado.


Estamos eo el cas0 de tumitr resoluciones que
tiendan 41 inrjoriiiniento de estas anormales ciri:uns-
tancias; porque, do no pioseutarse o enccmtrar el me-
dicament~ que rcstablezca este enIermo de gravixhd,
rnuchas cosas se h,tr&n imposiblc; yues ia pro lo i i$~ i
ci6n de esias circunstanciaa, pose a quieii pese, t h e -
r,i malm co~~secueiicias.


Ante8 de concluir mi escrito, se me ocurre pru-
guntar:


iQui0oes seran los infectitdos de esta enferinedad
contiLgwsa prosiguiendo CII esta gra.vedad de circunh-
tanci as?


.


Kir mi conccpto snr&!i; el municipio, 10s duenos
de h s tii:nd;is (In coiiiestililrs, y las provecdores i!e
otros articulos de necucidiid.


El municipio, it pesar de ii;ihei, rcg!il;tria:ado todo
lo posible l i t eitttcl~l~d iinpuest;~ so l~ rc c ~ o n s ~ t ~ u n s y ar-
bitrios :I toda la. c1,tsr obrera, y d<spues de silr est>$
voluntariii eii s;it:slium 811s cuotas para tales cnni:ep-
to8 si ~ I Z R rcci i rsos lo perniitcii. sc ver i atacado del
mu1 fir. sus emtribuyantes; y Ins dueRos de liis tieo-
das de cotncstibles, y 10s praveedores do otros india-
prnsii blcs artieu!ns, tior ti'ii .r estiibleoido el sistet1i.i
de voiider a crcd!to (vulgo eapor;i). Estos, mientriis
no c,rtnibien Itis coiidicioiics di. vent:i t i l iletnllt:, SI:
verCn sirnipre en la iinposilbilid~iil de podrr inairti:tier
negocios, e ir&:i a e:tei- eii el fondo del misino prwi-
picio 1'11 que ~ i y e r n i i \-;trios tcndcros y coritcrui;~iitn,
de n u e s ~ r o s t i ~ ~ n ~ ~ ~ o s .


] ( h i i i q a t I scarin. ver qtie 10s piidicnt.es procrdie-
itti ti ti! cstiwiiinin &e w t i i tniseri;~. ?; ciiiii inu~:110 sc
i:clcbrari.i i j i i e i~al.urier;in >':I en ejrcui:i6n las obriis
de I* c;it.!.i!tcra de Aiiiyor it Sari Oristbliiri, qwo tali
p reoc I: pado t i c.ii e, g que co I i s t;i 11 tenw 11 t e t ra.11. I j r [)it ri L
s u alcanoo, nuestrn digno y celoso repreirntatttc crt
Cortes el distiiiguido mcnorquin Dr. doti Fniiitriw
Lliandb.


Jrrav RJUDAVETR.
Ssn Crist6b.il ti Febrcro 1916.


Nofa ri? io DireccM: Un bon ainic nwtro de hfi t jurn gran
inms demana trarisciiguern aqueiia comunicaci6 qirc publici La
Voz de nlenorcn, i noitros beu feiin amb molt de gust per trnctar-
se dona pnbiaci6 a la qual tarits i Lint bells recorts "30s Iliguiie.
Deu vulla posar remei a tant malestar coin en ella's sent.


A .I iuntament
Sessid entraordinaria de dia I1 de Febrer de I917
En Ayuestu sasih s'qjrovb la rxtificslti6 defiiiitiva


i so t:iiici l a llist.i, dcls niossos qu'en$:i;t;i:.- e:ttrcn e i i
quintti.


Sessid ordinaria del nratein dia If
En aqocs:;i srssib SP v a ;icorda,r:
l.*y Aprob;ir 1';wttt de lit scsii.', ;interior i r;ttific:ir


la do la extraordinaria del in:iteix di;..
2:,' Se procedi a sortcnr dos voc;tls nssociats que


han d'ocuptir las Yitcitiits produidev par estirr eseep-
tuats dos que sortircn per sort en el sorteig de s'altrs
sessili. Per sort. qnedawn nonibriLts don Pere Josep
Scrrerit Amorha ( i t ) Leu i don Fmncesc Llitcrns Su- ~.
reda (a) N o i t p .


3." Piissar a itiforme de Id Comissi6 d'1Iinenda
els contos niu~iicip;i.ls de 1916.


4.*-" C&nvi;ir els grifbns de Ins cantines de Sa
I'iassa, Llube ig i Pedru I'Zana; i Cor alguns remendos
en el Corti. de I n I? uar4in Civil.


Que lit Coinissib d'0bres estudii les reformes i
cost per tr;rsli:dar el Jutjat municipal a 1;t cas- u." 16
del CurrB de l'Estre1l;i.


6."


6


7.


Qued;ir cnterats de IC& Circular del Adm'uis


Ijoiiw un vot de gracies a don ]?ere Amorbs i
Aiuor6s propietari de la possessib de Betlem per ha-
ber ccdit ili Aji~ntainent uim faixa de sis metros d'arn-
plaria, dins l a scvit~ possessio per aont hit de passar la
carretera de Sa Culonia fins an Xs CuZ6.


Sessid de dia 18 de Febrer


trador de propied;iti relativa ii coiislims. I -


En aquesta sessio se proccdi a1 sorteig dc inossos


Vataqui !a reltrcio ditquests amb el nbinero quc ha


.Ja,urnr Ginart Rossellb (a) Fui:t, nfini. 1
Pert: Josttp Xiuntiiner Siincho ( i i ) Jkya, nuin. 2.
Cristbfol Llinis Garau (a) De Sa ~ I a r i i ~ e t a , n ~ i n . 3.
drturo Cnuh Vives De D. Benet de Sa. Rade-


qu'enguany entrcn en quintii.


correspost i1, cadit 1111:


\ ,


ya , nu,. 4.
Uorningo Llirbrds Estades ('1,) Ft:n:i, nuin. 6.
Fratrcubc Nicolau Font (;I) Coves, n6m. 6.
Jitutne Carrio Pdl icer (a)'Trebai; nuiu. 7.
Pere Josep Rossellb Rossellb (a) A;trrace, n6m. 8.
Autoni Vityu*.r Moil (dRai (Es a BniBrica),i~um. 9.
Josep Borinin Fuster (a) Guixb, n u i n 10.
Fraucvsc Hosch btasc.ar6 (a) Cenra, nu111. 11.
Pyre S;insaIorii Font (a) De Sa Colonia. nhin. 12.
Cristbfol Lliterm Ferrer (ii) Pusseta, num. 13.
Bariomtw P'istor Ferragut (a; Metxo, num. 14.
Miguei Ciissdles G;irciiis ( t i ) Boira, num. 16.
Biirtoloiii6 Pascuill SBbuter (ii, Petronet, i ~ u m . 16.
1,loi~ens Piris Servera (a) Pirris, nu,. 17.
Frdiic-sc Ese . . i i~ l la~ Bfassanet (a) Tet, nuin 18.
Josep Xi3b;il Cur io ( i i ) Capell6, nuin. 19
Higuel Artigiics Torrens [:I) Cinto, nuni. 80.
Jui i i i Pastor Llaueras (a) Rabassb (Es a AinOrica),


Platicesc Lliteras Sureda (a) Petaclt, n6m. 22.
Juarr Gelabert Sabater (t.) De Son Carrover,


n u m . 21.


num, 23.


Juan Gili Pniol (:I) Daa Piiiols, num. 24.
Josrp 1toc.1, Fehrer (a) Yiin, ntiin 25.
Sehxstii i;ela,bet't &?sq uidii ( t i ) de Son Pora-j-


Mestres trasladats
En v i r t u t dH Concnrs de traslat h;i deissda


cant una pl<iss:r do 1I;rnacor D.& .Ju:ina AI ' Snl;,
reda, vanguent a ocuptar aqui la v,ioant que dei
monja i e la Caridat Sor Clara, en el mon 11.' AI,
lena 3lesquida hdrover. La Sra. Salns. natural d'
goso aqui griins simpaties avalorades ainb la j
fama. de distingida niestra, que conquisti durttnt
temps qu' ha regentat la 1." eostura de R1;rnaoor.
poblc pot c s t u molt content d'aquwt rioinhr;\mcn ,
noltroa tot donirnt-li le Inks coral enhoraboim i be
vinguda li desitjam bon Bxit en aquesta iiovd plas
i felicidats el temps de regentar-la.


* * *
Tambe hail obtengut el traslat en el mnteis c


curd D. Pore Nicolnu. ntttural d'aquesta vilu i
tan bons recorts deisa durant el temps que rege
la 1.' de nins d'aqui. Nil obteugudil la vacant
Lluchni;ijor i la, seva esposa D." Catalinu Coll pass
tambe a ocupar la de nines de la mateixr. Ciarat, de
xant tots dos vacants les de Sineu. Les felieitarn
tots dos i les desitjatn bencrstar en les iioves escoles.


En virtud del niateix coricurs ha obtengut la pla
sa de Petra D. Mateu Rlelis, natural de Capdeper
deixarit vacitnt Capdell&.


A consequencia d'aquest nomh~ament b. Bart
ineu Pujol que fa t e y x estava de inevtre interi aqu
ha passat desde Petra a. ocupar iuterinement la
Biniamar.


sos noua tiestins.


* * *


Desitjatn a tots aquests mestres prosperidats e


.~ -


Vida social
Gaixa REiurnI d'Art6


Dia 28 del prop pavsat janer la Caisa Rural d'A
c.elebrB l e sessio general ordinaria. i s'iicordb per g
majoria: l e r Aprov:ir l'acta do I'aurerior. 20" Apro
la Btemoria-Bdzns, que presentaren els (!onseits.


3er Aniortiwr el 10 p 8 del conta. de fabricacib
conserves amb el benefici que dona el halans, i qu'
restant se posi al Zous de reserva.


4*cr Que se puguin concedir a un sol aoci dcu
pessetes en prestitm.
Sindicat Agricola


gelligioses
Les Coranta IIores qiie drmtnt els t r r s darr6s dies


de Ciirn;i,v;tI b e celt:br;i,reii :I l i ~ Piirroquiit,, resiilta IYV!
molt soleiiiues, j : ~ yur I& gent seria v i correspoiidri:
comparc~~ueirt i t les funcions, esseiit hiistiint rcgular
l':tssistenci;i i t totes.


El p r e d i r n d o t v a iigrad;i,r molt tertii, perquc se
d e i s i ciiure iins bons scrrnii i is ben profltosos i h:in
estat eon1cnt;itc: fnv:t'nblerncnt. lo q u a l vol dir q u e
podeii doliar fruit..


-Tei i i i i i J:I comelisttila l a Coretna i Alossen Jord i
Carboitcll. el Corerner. fa uiis sermons de pr iniem,
Predicitrj. eIs dinwcrcs i dissaptes, i e18 diuinenges i t
I'ofici i si c a p v w p i e . iQue no hi fitlti geiit, qu ' iarit n u
hi h,i i ' s~us i t '


-El prirner diumenge de Mtirs, dia 4, ir la< 7 *:i:
h i haor8 la Yissa de Coniui i iu pi:r 1;t Coiigreg.ici6 del
Sagrat %I;. tie .Jesiis.


S' Adomci6 Kocturna en j u n t u gener;il elcgi h e -
sidcnt a D. Uohrici IIassanet Fornbs (;I) Porret. Sin
enhorabonit.
____~~.. ~ .___ - ~~


bas siembras de primavera
y el Gobierno Italiano


Pora Ftivorccor en lo posib!o I i ts sienihws c k tri-
gos treiiresinos o de prin.;ri:r;L, cl 3Iinistro di: Agr i~
cultiirit dc I td iu ac;i,bu do piibliciir UII decreto c~iciir-
gando it Ias CBtedras ainbriliiutes de agricultur:! ,y
demBs iastitucioiies agra,riii,s, que pongan it coiitribu-
ci6n toilos 10s inrdios qite les sear1 hacederos ptra
yue en todo el reitlo 80 rsiiendan 13s siembras dcl
trigo trcrnnsiiio o de primavera, recoinend.irido it l a
par se refieran las vwriedddes caiaadionses y dc
ellas la conocida con el noinbre de Iroques.


Se conceden prcinios cii dineru >% 10s agricultoras
que con 10s cit;:dos trigos pongm en cultivo 10s terre-
110s que no lo liuliiereii a i i i o seiiibr:l.rlis eii invierno y
lo w8.n con ti.igos de priui,i.vera, disporiiendo quo pa-
ra solicit:tr diclios pteniios presrnten a las auto-
ridedes locales I;ls correspondientes solicitudes,
en las que se harkn coustar las superficies sembra-
das coil trigos de prinievar:~, el nomhre de la finca p
sitaacion, para q u e Itis coniprobaciones puedan ser
hechits iriiiiediatirrneiite.


E1 Blinistro de Hitcieuda iiaril efectivos 10s pagos.


Perlodics de camvi
Wan visitii,t nostra Rrdirccid durant aquesttt q u i n -


zena l a Iieeaista dr Menoren que publica l'-4teneu Ciew
tific i Litermi de Mulib, i el nou cotifrare Foch y Fun&,
qu'hit cornensat a. puhlicar-se a Palma. .


Queda establert el canivi.


Diu que hi havia una casa, que tcnien set o vuit
ihfantoilr, i c;tmpaven primet, primet Son pnre qui
trobaw qu' 0.i pians fugieii d e p r e s a de dainunt es
raol i vi'iit que sa wtiiiii.widiL no bastava, per voltea
que li doniis. vii pens;ir:--Kes mil16 que supriinf un%
inon,$id.i. ecrb i coni lieu fwia perque 'ts atlots no Re
queisiii'? 1 S'HII pensd u n a de bona


Qoztnt ver~gue 8s vespre qu'ets infants ja acudieri
davBs sit cu in i i per si sentien 016 de menjua, son pare


Gr6nica
I'cr l(i dcspues d'on.t l larg;~ teiiipor;rdo de pliiycs


m;ils d im e11 que sii g m t Lrab;ti;rdora no poris goiiyai
joriinl, el t e i i i i ~ s s'es estirat i ha coniensadn la. boiiitii
sa. P L ~ h o i i sol i els semhrats s 'est i ren qu'es un gust
Sed Si:iiti,s '>'iiii o irera i seiubla q u ' es joru:tls piijeii


ssitcii mo!ts dc brdssos a entrecil,:;iu
136 ciiiir:i s i Duu lio vol.


Eii I'<iu Jail s'altra diaasa caigu6 abaix des c . m i
c i t r r e q i r i sa mda 1' enclogu8 per tres vegades k n t - l
i i d t d iii.iI a11 I:S pits. 1)cu li db iuillori&iisa proutii.


?I.idb G, : t ; i l i i i ; t Sant cnyiiieril., cniblanquinant vi
ci i i i iv :I iiiiii, ese,itla i se doblegit dues costeiles. Li de
sitJiiiii l io i i reniei.


* * *


* * *


* * *
i i t i w i t d'aquest nies $'ha de subnst;rr 1
ii:, I x corrcspondeireiil de Kinacor a Cap.


de i iwa p ,%in t per Sant Lloten.; i Brta a.mb autonib
vii. bis t.1 t i p de dos mil pessstes. Regulmnent
id.], diis pocs dies tendrcn la correspondencia nies de
b u n liorii lo que representa una grau miilora, perquc
devcg,itl > s se rehia iiqui iiiolt tart, i rtra so rebra eo
cl;ii.or hi, m i j o r p u t de l'aug.


***
Crid;r,in l'iitencib dels llegidors sobre I'anurici que


feini a. &rir part d'aquest numcro sobre la vengiido
del distingit coiicercista de piano D. Aiitoni To.
rrandell.


* * *
El quefe del partit lliberal d'aqui, D. I'ere Mora-


gues Billon, ha dimitit irrevocnbleniont l ; ~ yucfatura,
per secundar 1' actitut d d diputat provincial de Xi-
nacor D. Antoni LIiteras.


* * *
El Dolleti Oficial d'aquesta provincia correspouent


a1 10 d'aquest nies, publica la Ilista. de propietaris in-
tereseats e11 l'expropiaci6 de terrerivs del ternie de
Mmiicor qu ' h:tn de ser ocupats per In construcci6
del Ferrocarril de Manacor :I Art& donant 16 die3 de
tenips pcr rxposar l o yue s'els oferesc;i en contra de
la necessidat d' ocupacib de les flnques cititdes. * * *


A Sliller, iiont residia, muri dia 16 d'aqurst me6
I).* Maria 3largalida Moragues y Uilt6n de Ripoll, a
.'ed;tt de 80 nnys, desprbs de rebre els Sants Siigra-
,nents. Aquesttr senyora era germnna de D. Perc 310-
raguea, na tu rd d' ArtB, ill q u a l acompanyiini amb el
ientiirient coin t.tmb8 a xon espbs 1). Francesc lzipoll
deines funilia, desitjant-los molts d';tnys de vidil per


r e g a r per ella. * * *
Els daw& dies han est:tt rngua,ny poc bulliciosos;


:ol s'es reduit a nlguiiit brorna a 1.1 primeria, pero a
a dirrrerh 1ir cosir e . m a d a m6s seris. Dnrdnt tanta
ieriedat a1 hora-baisa del darrer diu uns quants ho-
nos d' ed;it moguerm uii poc de renou amb bombo i
platilles Total res, grzreies a Deu.


Dia 222 d'aquest mea se casaren en la nostrn
Iglesia Pnrroquiul D. Ju l i i Soriano Morel], distingit
Jefe de Telegraios d'Arta, ninb la simy6tir:t senyore-


t * *


Reg i st re


Sznclio.
I). Rutoni Itoi: Ifelis itiub U.* Cat;blinn Kossellb "


1Iascar6
D. J u l i i Soriiino v lIorell a ~ n b I).& C k i l i n o Pas-


Solucions als delnlimero passat
A les Piegunten: l.s Dir sa segon;i. 2." Sa de Sant


A les Sembhnses: 1.' Perque t B ciaus, 2." Perque


A la Xarrtda: Pilota.
A la Fuga de rocir.ls:


Joumi.. 3.a Ski Son.


t6 ea de bou. 3.' Pcrcpie tB coliinnes.


J o no sB yue pag;iri;i
que niu mare a1 m6u torn&
si i i o poria ;imb u n brits,
a m b sos dos 1 . i ibrassda.


A 1' Endeviniiia: Ei plats.
AI Jerogliflc: 13e dcjuii;i qui mil rnenja.


Les han endcvintits: Tots ; Uii Serverf i En DL R.
Les pregiintes, fiiga, xar;tda i Jeroglific: En (3. B.
D. Jon. C. E i i Juan de sa dids. El Sen Xorop i En
Perxaneta. B s'Eudeviii;i,i.i: Uti musaol.


D A v i i
Preguqtes


1.' ;Ou'es I : oiie oorci i i te.nir arub una ma i ainb
j i I I L


i'altra no:,
2."


larrera dos ;.yu:iiit siiii?
3."


IJn a.se davant dos, u n en rnitj de dos, i un


iQu'cs lo que s:: treinpa sensa oli ni vinagre?


liiort ainb uti carre b.inyat?
Endevinnio


{,Qu'cs lo qu'es diu una urquda iirnb UII minut, due#
.mb uii mom$nt i cap a m b u t i ~ % y ?


Xarnda
L a p , iinern es animal
i sit sagona tsinbe
i per r e ~ h gencr,cl
cs bot moltea fruiteq t B


Le8 solutions sl numero qni YB
Estampa d'cn Amengoal y Muntaner.-l'3lma.-rg,~.
4 LLEVAST


EPJCS: Noco
Mai vos ne torn reu de buit, Deraue es sa que ven


preu res que no asseu abans Der auuesta cas8


Gomestisbles de tota casta, lieors, dukes, galletes, ete., ete. : : Orandlios surtit de PLrfurnaria


Ayuesta casa te deposit especial del celebrat ‘‘A p++i I ‘-1‘u j, 7 )
Fixau-vos be e n sa D i r e c c i o z CXXSlT’BO, 7, 9 ;1;~ XL-ARTA


Aqui s’hi despatxen tarnbB els servicis de 1’Agencia Bujosa (a) Ganancia (rinica Agencia) que serveix amb


puntualidad i barato qudsevol encarrec se li fassa per Ciutat pels altres pobles de VaIlorca o p’es Continent


Despaig a Arta: Centro, 7, 9 y 11 Zespaig a Palma. Estanc d’es Banc de s’Oli


DE


Amb prontitut s’enllesteix qualsevol treball Ii encomanin
Mobles fins, de tots es estils p’el parament de casa


Especialidat en cordats de cadires a I‘antiga
Pinlats i dorats fins, de tots es gusts


Abons de casar-vos i abans de comprar a cop ultra banda
passau primer per aquesta cas0


Carre de la Parroqnia - ~ r t &


En la klibreria, Papereria, i Centre de Suseripeions


Vos servirhn en puntualidad qualsevol llibre o publi:aAo
pogueu desitjar, t anco les PO nografiques


A P R E U S MOLT L I M I T A T E
SE VENEN T A M B E


paper de tctes ciasses i tamanys, llibretes, quaderns,
piecs, lapis, tintes iliibres escolars o /a menuda i en gros


,.....*-.-....I-...-...-...-...-.


Notau be la direccio: QUATRE CANTONS, 3


EL @ARC
OBERTA A TOTES HORES DE LA NIT


JC JI. -“r -‘I. JI-
7 f 1.- 7,- .,- 7c 4; Vins i aixarops medicinals


J G -.L
1,- I.


J 7. “kixarops de cucs del Doctor Morey <: 1 ,- I .
preparat amb erba cuquera d’Arti3 J r, -% k 1 .- I_ .% lL- 1,


Plasseta d‘es Marxando


I - I - I.
8


Vins de ‘Taula i Vim Blancs 4
A TOT PREU


a la menuda i en gros les yen


RECTE, 8 ARTA