Quini-enari pcrtaveu de 1'Assoeixi6 ''!#nerva,,-Defersor dels inte'assos aords i materials...

Quini-enari pcrtaveu de 1'Assoeixi6 ''!#nerva,,-Defersor dels inte'assos aords i materials d'Art6 i sa Comarea
' Dels t rebal ls pub l i ca ts n e son responsables e l s autors ,. R e d a c c i 6 i Admin is t rac i6


l,T's',T -------.T ZLZ ,. -I--- ! I I i -. . - . L i b <.3.-c.L* ALS Quaire C:ar,tons, 3 -:- A R T r i
S e paga I ' I < 1.: L' 5- Trirnestre. . 0 '50 Ptas.


ESI'.TY.A ' a t Any. . . 2'00 n
f<srasaari . . . . . . Uohle. la bastrefa


Iliad? d'a1egri;l universal cs i.qii.sta eii < l i l t se cot i -
niemnra cri totes parts la ven::iida iil tnoti d'un L k i i fct
homo, o nies be. 1111 Deu fet K in . Els poblrs sc coii-
moueii t o t s davant aquest record. i ningfi pzssa sc
fer rsnicnt en tal dia d'un fet tant inistei-ids


Denou sirgleshan ptissat diirarit els quais el mcii
s'ha capgirat rnoltes vegades demuntdavall; a urias g e
neracidns n'haii seguit unes altres sense apeiies deisar
rastre; s 'han aisecats nous reinats que han caigut ;,lire
volta dins l 'o lv i t , han sortit de tant en quant homos que
hari pu/a t RI rinial de la gloria, tiit's tots passireti y res
en qceda d'ells nies que'! sensil! recort que lcn dediqiteri
els qui estudien ses obres; m e i , venguk en l a Itlenitut
del tecps el Deu huniaiiat i tot se conniogue, i aq .esta
conmoci6 no ha passat, dura encara i r1itr;irii scmpri..


Tots els pobles renoven cada any en les fesles de
Nadal ei record de sa venguda al nion entregaiit-sc a una
francs pero sublim alegria. T o t pareix que se mou ainh
e.l mateis ressort. Les viles i ciutats Iiri'neri tins aiies
festii,o!s coni en cap altre temps del tiny; les i . ini l ies
se ieuneixen en inriins coiivits, els atiiic:; se fcliciteii
mutuametit i I'lglesia adornada amb ses niillors gales,
hull d'alegria i d'anintacid.


P ' e k vellets que ja han vist passar taiites vcgades
aquest dia soleninial. evoquen els tenips i les persones
que ja finiren i posats a cap de taula contemplant sa
desceridencta que elshonra amh els tipics Molts UA!IS
de l a nostra pagesia, senten son cor qiii hatega anib
igualforsa i calor qu'en temps de sa joventut.


Els tiini tambe h i volen la seva part en aquesta fes-
ta simpit ica i damunt una taula. a un rec6 de la casa o
dins I'armari de psret trobeii uti lloc avont cunsiruir un
Betlem per rrmemorar el rnisteri inefablc del tiaixement
del Nin Jepils.


En veritat se pot dir qu'aquesta festa es la nies po-
pular de les que celebra I'!glesia, e. la i i ics alegre. pero
en tota l'alrgria an'e qu'el poble s'entrega no perd mai
la suhlimidat que li escau b'el fet que cmniemora; i es
que els homos en aquest dia conswvcn diris son cor la
pau i la geubansa que fa denou siglei els angels aiiuri-
ciaren ari els pastors de Betleni


El moii esta COT a trasbalssat despuCs d'aqurts anys
que s'ha passat en lluita formidable destrossant-se els
pobles mutitament; mes enguany i Drecisamertt en aques
ta feniporada de festes taiit simpiitiques se pot coloiii
brar ;a l a f i d'aquesta destrossa. puis algunes n;.cicins
han convengut un arniistici per tractar i iiegociar la pau
com a recordant les paraules del angels: Gloria a Deu
en les altures i Pau en la twra an els homos de borru
uoiuntat.


Que ' I Deu-Nin, tan amic com es de l a pau, fassi
qu'aquesta revisqui domunt tot8 l a terra. entre torrs Ies
nacions i se conseri-i per a sempre, per gloria sew i
pro+it del tiion.


Awci.


Lo que ferem
Exposarem en el numero passat lo que sentiem so


hre la nostra primera anyada, qu'es estada una especie
de prova, d iguet t que a pesar de no afavorir-nos gens
les circunstancies, a is i per la carestia del paper corn
per la crisis que te er-Fantat al poble. no obstant empen.
driem la segona anyada dispois a arribar a dalt. si Deu
mos dona forces i el poble corresp6n aixi coin d tu per
poder tenir un orga d'espressio que reculli el$ seus
b a t e s 4 sigui un etern memorial de tots els aconteiza-
ments qu'en ell se desenrotllin.


Mes ja que tenim e l prophit de seguir endavant en
. l a tasca comensada, es convenient que exposem lo que


ri'liceni trct del eslimt:n de coiicicticiii qtr ),lt:i :i*. f t Y .
i ?Is propGsits qiic forin,


Per i!c proiitii. recti i i i t v i c..qi,!scil x r uiia
qr:',ti part del: n w m - s i is r i i iJ iors , <!ti ~ L I C c<'ii', wilri;r
ac'iirsar ?I p!a- ili. siirti:la. tiixC8 e., ti,: ilpi. 81' ;iithliqiii
n i r s espesses w@es per tctiir i cs iioticics nics ires-
qufs, hem penrat de que e i i l loc i lc ser qtiincim:il sigui
decenal, snrtirit aixi tres vegades cat1.i mils que seria
els dics tws. l i t . t /e i vint i tres. Csc i i l l i i i i nqucsts dies i
no u t i . deli i trcwii . pcr poder diiiiar 1t.s ;iuticics locals,
de registre, ajuiitamriit. etc. Der decenes justcs. Ik
niaiicra qi'cl niinicro corresponent al il ia trt7tzt. ilurii
tot lo ocorregitt diris l a nostra vilit dt,l iiii al deu: el t l d
vint i tres, to t io socceit del deli ;I[ h t : el de! ti'i's tot


' I dv l %. i:t a1 :ri.rlta
10s r ip i i r iard u r i auiiieiit cimsi:!cratiIe eii CIS


gastos i suposat que la crissis del paper auciirtita en
lloc de disiitiiiuir, nios veim ohligars a pujar irn poc
el prci: dc suscripcii, i fer niltixw lust m a tnica mes
pctitct. Crc in i qt:c,'ls 'rioslros :.!iecrip!ors veur;in aiiih
gust iquesta iniiovaci6 i no regatetjariii i el petit sacrifi-
c i pt ci'i i iari q':e Ies deiiisiia!ii i tiies su!wsat ciiit: l i i d a
ecoridr;,ii.a dc l.t.!.v.yr i i r i es del tot d


El peridiltc scguira esseiit itidepmdeiit eii politica. Io
qual no voi dir que no r i u p i i ciintar. cotii ha f i , t iins ara,
tots els acotiteixetnents pdit :cs amb tiita iii iparciiil id$it
i fins doiiar la opiriid en tots aquells cassos en que d ' ~ l l : i
en pugui venir til seu eiiteridre uii beriefici i i la poblacid
Mes, de cap matiera I.i.ivih I ferll pnlitica, si per po l i t im
eiitenctn aqiieix l levat dod i s i favoritismes personals
que tant correiits sol i en l a niaior pal) d& pobles de
Mallorca, antes be: si possible iiios firs e k e arrabassa-
r i m de trel, i si tnai hwi de dir la riostra en acjuestes
questibns sera sempre prr cotithatre aqiiesta f i :nest i~
dat que tatits de perjriis ocasiotia an els pobles que per
ella se d e i s m apasiotiar.


La nodra iiiiparcialidat politica en lo local no tnos
veda e! donar coiita i cometitar al riostro gust els fets
iiacioiials i rex iu i iak, cero pro:urar>in fer-ho senipe
amb altesa de tiiires i sols eti el cas de que ?e tracti de
SUCESSOS d'ititportaiicia i trascciideiicia per In Petria.


IJn altrii ptiiit voleiii anittic ar qite sera ohjecte de
intrres especial pcr part riostra i es e! iiiovitnc!it social
mallorqiti, tiloit especialnient el ti'Ohrers Cutcilics, ja
qiie voldriem qu'aqueisos obrci.s s'clevasseti, s'asso-
ciassen i prucurasst'ii son propi iiiil!oraiiient sempre
d ins les doctrines soriologjques d c l'iglesia i per aqiies
ta causa cstani dispots a ter campanyes intcnses a f i
de lograr :a dignificacio dels obrers tiiallorquiiis.


Atnb ais6 qucda ja dit q;ie la nostra publicacid Sense
deixar de ser artiitir'nca. sera i i ies mallorquina, lo qiie
o l dir que ,:o sols recttllirli tots C I S batecs del nostro
poble. contara la scva historia i I'eiiipeiiyera cap al
progres moral, indi,strial i coniercial. sin6 que tambi.
s ocupara dels problenies qi1'atanyt.n a la r i d a de la
nostra reeio. Mailorca. i aidara a son dt-svetlament i
niillora en tots els ordres.


Firis avui ban resposts molt poc els pobles qu'inte-
tegren l a nostra Comarca natural i sols Capdepera,
que te fama de progressiva i treballadora. ha contcstat
a la nostra crida. enviant soil actiu Correbponsal la cr6-
nica setmanal de lo qu alla passa. D e nou convidant
a les demes i voldriem se desvetlassen. donarit prova de
que volen quv Li.i V A X T sigui e l ressd de ses aspiracions
i sos esdeveriimeiits fins que tenguin forces per soste-
nir per si. sols u n peri6dic que reculli tots sos senti-
ments-


Com fins ara el periodic seguira estarit redactat -en
la nostra estimada llengua donant cahuda aixi mateis
a tots els trahalls que mos arripiguen escrits en llengua
castellana. s i a iudici del cos de l?edacctd mereisen
els himors de pubiicacio. Convb fer una aclaracid.
corn a contes!a a tots aquells que mos ban dit que
escrivim massa catalanesc, i es que e n la part de
fons es molt dii ici l tractar assuntos de liter.itura,
hi i tor ia o de una ciencia qualsevol sense usar els


s l rop is KaqLi .iI;i ciciic
& t i c i ! i ss im i t i q i t I s'h:i pitsiit :ii i)s i i i i r s aiiys llegint i
c x r y i i n r i t . sitsirwrcr-sc t ie l i i i i , t i for:iies qric per
~ ' i i ~ i i ~ i c t e s'h.itird ashirniiai.. i (iii!i i w l o s ra i l i~ i i l t i i r r i t eri
t,lb 1 itlxars qii'cl pohlc t w i I)<: t ~ t e s nianeias iiios
estorsarciii rii fer-ho aisi. esp,,cialiiicrit c i i la part de
nnt,iPi's. Mcs tntiih? vii!ctii fcr avinciit qu'a v d t e s es


sti6 d'aprcci;icici i i iot i i imt i i i ica a caii::i dc! t i ' J, (4 i
r q i i s ticls escrits literaris. A i s kc tors qtic trribin


itnio ais6 uiia i l i i icultat les volein dir que Ilegestiuin
fJ.s en lloc de c / i sn en lloc de la i veurfin con; per ~
encant Io que crcien cntald de Barct'loiiii s'haura
tr;iafl,rinat ? t i t i i i i l iorqul d'.rt<t. :I> aquesta pro'a i'hem
fetti i ioltro$ darsnt lectors q i i t tnos esposavtvi l a
tli i iciiltnt i en ciitcdareii ciitiveti,uis.


En quat i t a l'(irtografiti s?'pitiririt usaiit la dc les
Nornies Orrografique-; de ~/rrsfftrif f/:s!ridis Cntn/iins;
crei:ii qi iv si cap dificulta! trubcii CIS lectors eti La lectura
tl'nqiirs.ta c-s qucsti6 de acostuiiiar~s'lii i en poc temps
aqi iel la queda resolta.


De noli r i m dirlgti im an PIS Ai-tanencs l le t r ; i~ l~~r i ts ,
pregant-los que per patriotisitic n:z;ifiii colca vegada la
nloina i mo.i envieti treballet-. qiic puguin interessar ais
lectors. Tots les ne estarem agraits i ells sentiran e l
go ig d'haver coti tr ibi~its atnh son gra d'arcna al mil lo-
ramerii del polile.


Esseiit LLEV.NT, porta-en de la Associaci6 d'antics
a l u i n x s :iMinerva* s ,guirti ressertyantos actes publics
i procurant escampar sos ideals de cultura cntre el jo-
veiit Artanenc, An aquest f i procuraretn incloiure arti-
c les sobre educacio e instruccid, que tant aiecten a la
nostrc joventut, i continuarem les nostres campanyes
eticamiiiades a la construcci6 del edifici per escola gra-
duada fins a tant que sigui un fet aquest projecte avui
eti vies de realisacio.


. ixo i la continuaci6 del articles de Folklore de la
nostra Vila. descripcions dels nostres millors moiiiiments
i panorames, industries a crear dins la localidat, espan-.
sions literaries dels nostros novells escriptors etc. exce
tra, sera el prograina que feim per aquesta nova
anyada


Deu vulgui poguem dur a cap la tasca que mos
;mposam, doni als colaboradors Hum 1 seny per aidar-
inos e11 el nostro treball i delit als l legidors per seguir
aii ih noltros firis a la f i del proxim.


, Lx Rro.cciO.


La Redacci6 de LLEV'ANT desitja a
totes les autoridats, suscriptors i iec-
tors unes bones festes de Nadal plenes
d'alegria i un felis any nou.


Vora la Riba
Era uti capvespre del mes d'Agost. Aiagut damunt


I'arena Ihenta i ardorosa. apoiat el cap demunt els bras-
sos, girat a la mar, escoltava pensatiu la remor suau de
les o:iades, qu'anaven i venirn falacueres, anib movi-
ment monoton, perdurable i se dormien tranquiles a l
peu del roquissars.


Un eiiibatol fresquivol me duia de la mar olor agra-
dable de saladina i la seva calitia suau me portava can-
sons alegres de mariners, i pescadors, tot barretjat amb
l'aspre perfum de garriga i re'ina i tonades dolses i em-
peresideh dels tocadors damiint les eres. que venien de
part de terra. Mi rava la mar hlaua i Iluexta que com un
tnirall tnmens. interminable retratava amD sa forma mes
natural e! cel emh sos nu1.01~ blanquissims; i el sol ar -
dor6s hi ballava a dins amh el bellugueix de i'aigua,
hrufant-la de perles Ilembretjantes; i tot mirant-ho, hei
veia a!lunyar-re mar endins una nau petita que, fala
23


m

c


c


C
.


a


0


m


8


0)


-.
*


I


I
.
4
C


i


e
c


V!da Social


De C a n o s t a
Les obres de I'escalonada del Convent continuen,


si be per ara molt a poc a poc a causa d+ la dificultat
de irohar carims en aquest temps en que les bisties
teneri tnnta feina en sembrnr. Pcrh s'ha acabat ja tot el
tros de nies a::.unt qu'cs tota de pedi-a viva dels
.nostros coritorns i resultara forta i hermosa. Avui ja se
compreii el cop de v i s ta que teiidrli que sera de gran
efecte. Frissani ja de veurer-la acabada.


*
r *


Dia G daqtiest me: e l nin major ,d'en Tofol !:uia.
tengue una sensible desgracia. Anava a inatanst's a ca
sa padrina dels Cuatre Cantons i s'horabaisa a eiitrada
de fosca ell I cI seu cuzi volgucreii jiigar an ci tiu tio.
Entraren a ca'i Sr. hliquel Rafak i al!d iupreii una
bona estona, sensa qu'el seny6 se' i i doiins conta.
Awxi el sei] cusi l i penjd uti diari darrera i l i enceiigiie;
el nin sorti adafora i sL' pusa a correr i atrib s'oratpe
'que feia li prenguk sa riiba, bavero, cainia i camiseta i
fent grans crits arriba davant ca I'aino'n Miquel Valent
d'ont sorti ell ainb tin sac i qual el : i' tot abiaiiiat
I'embolica aiiib so sac. salvant-lo aisi de rnes mal. No
obstaiit rengue tota s'esquena crerneda, ainb grosses
Ilagues qiie toreii crirades per de proiita per una
Germnna de la Caridat. iAierta. alrrta matansers an
el tio, tio, iiue te. niales berbes!


*
t *


Dia cinc del nies corrent I'il.lustrat Dcctor en
Medicina Dr. Juan Alz ina Melis, natural de Capdepera.
en el Col4egi de hletges de Palma va donar una
conferencia sohre Maialties mentais de diagncistic
dificib. Aqiiesta fou objecte de molts d'elogis. Sia
enhorabona.


tetiitii s:iO a volcr.
Alolts soil els u u i ia han acabat de seiiibrar i f i i is


n'hi ha que ja entrkcaven Deu e-hi d6 I:i inagt~a


De Gapdepera


r- , .


"? I!:; i " n te


.X!~I::: r i i ' i , r . ) i i i i i i r ica q!ie


I , ::tj, I , l l iLr2 CIS qui
.~!, : , > ! t i t i i i i :u,. I ! . ! , ~ : . j l i I


. . ,.; ; i l i i v i i nc: ioir l i i~ r:,: PI I: , i n


:Is iiils pnriitq, corn II tiils, s 'han ac,il,atl I per io qae fa re-
.:rcncin o! estre:~e!nei;t dol pacie ;qui I c i !la <!it an iiquests
;eiiyoi-s que el Govwn acri inl cs Ilif~eritl? .lo tenc B d e w n t
i n grirpo dels ministres les vat: contiznt i trob tres I l ibe-
.tils i eir.e d'altres partits i ;an nixt i en il iuen ininisteri Ili-
i x a l ? j,O no creueii que la rcnovaci6 vc a p.:ises de ge-


Si voiguesiiu. j a IB re i i r len a l a realidat, per6 la pas-
;i6, e l v d e i tenir sa pella pes nianec. les tapa es coneixe-
i rcn t . ;Corn aniriem s i d'ells hogoessin d'csperor In rege-
icrucid d e l a Pat r id ]Fa l l r l i t i inn! veure aquests homos tan
ancats.


i_
:i i


El-. qui desitjan fer e l nost ie pnblc gran treballen per
:onsegi~ir cl~ialca mi l lom, si ivint s 'rstrel lei i co i i tm e l poc
iat i iot i - ine del5 qiii mes interessuts hnurlen d'estar en el
iroyri.s d'Xrt6. Se comensii una suscripcid per renovar el
ncteri i l l escolar i la ci tda. salvant honl-oses escepcions,
rpencs ha estnt conieitai la. .Aru I 'Ajuntument volia adqui-
.it uii solar per escoles i a / intentar coinprarlo se li ha de-
nanat un preu, a que n o valen les millors cortarades d'hort
le1 nostre terme. Arnb tot, corn no hi ha inial que per be
10 venga, me sernbla hnvei descubert una guia per fer e l
zonsurn per ufilidats, aril que's fa la reforrna; notant aques-
:es i altres terrcs demunt els pieus qrie'n dcinunen els
i ropietoi is ta l veg-ada siria ,in medi pe r awnenfar els in-
gessos del hlunicipi, i sense por de qucires.


FILICC l IS


Qegi s t r e
A m-


V d a . de I n a c i o F iguerc la
Sostrema, Camiserm, mepeeria, Zapateria, Paiieria,


Laneria, PoAoleria, Leneenio,
Generos de Punto, Sederlo, Artieulos pora VloJe


OBJET3S PARA REGAL0


e mirguisao parllantot PATHEFONO
F R E C I Q F I J O


se taien i cusen t3t csta de yestits d'homo
a la moda i a gust de cada qual


J Direccio: Bofavant, 14 $it ARTA


I


1
NO CMOPREU CAFE


que no paeu aban per sa botiga d'en


J A U M E C i % B
que'l te bo i fresc.


Alla hei t robareu tota casta de
comestibles i a tot preu.


Arr6s, w i d u r e s , patates, etc., etc.


Carre de Anion; Blanes Jucn (anies Pupui)


Pes t re Arnau Gasellas ,(a) Garameu
VEX A TOT PRELT


Vins de tacla i Vins blancs
D E S A D A V E S A


Recta, .8 -w-. BRTA


FARMACIA


LLOWENS GARCIES
OBEKTA A TOTh:S H0Nb-S


Vins i aixonops rnedieionals
AixoFops de cues del Dtr. movey


p r e p a m t a m b e rba ' cuquem d'Arta.


PLASSETA D'ES MARXANDO


G R A N BOTIGA
emb generc de tota casta i a tct preu;


caieat f i i de moda


A C A N A V I V E S
Cadrre e Parroquia, 1


7" 'i: C A P B O I ,GA.
c n cn rniii6s condicions qve sa d'en


4 V#
To a easto d'artieles, comestibles, golletes. ete.


Es representant d e sa Perfumeria
I.,. C'A C C I 0


TC. depdsit de MAQUIMES DE COSIR


com tambe tota casta d'instruments musicals,
guiterres, bandnrries, etc.


P A P B A U C O


I>IRECCIO: ALCAKIO?', 3 -
EBANISTERIA' MBDERNA


M I Q U E L MbPREY
DE


mobles fins de tots els estils p'el p a m m e n t d e eosa
Espeeialidat e n eordots d e eadives a I'untiga


Pintots i deeoFets fins, de tots eis g u s t s


Carre de la Parroquia, 7 0 ARTA


ACADEMIA
de 1." i 2." ensenyansa


amb clases especials de


FrancCs i Contabilidad
~~~


Preparadd poringres e n Ins-
tituts, Normals, Correus i Te-
legrafs.


Professors especials
. ,


Per preus e informer dirigir-
je a son Director


D. Andreu Ferrer
Mestre Nacional


aondaier de fionorta
Per


Andreu Ferrer


ua velum en 4"2f
2 PESSETES


Demanaules a la llibierin de


FEQRER YSUREDA
A K 1' A


-


En aqaorta Administrati6
pideu t o m r i l g a r


tot8 o&sta de


I M P R E S O S


Sa sewsixen amb prontitut
_v


FERREW Y SUKEDA,
' aqui trobareu paper de tota casta a la menuda i en


gros, plecs, libretes, tintes, Hapiceria, etc.


Ltibres escolars i relligiosos
A P R E U DE CATAEEC


s'encomanden de tota casta en tota puntualidat
2UATRE CANTONS, 3 . ~~


Ensaimndes i Pmets
En floc se troben millos que a la


RS F O R N N O U .
D'I3,X


A sa botiga hei trobareu
sernpre pans, panets,


galletes , bescuit,
rollets i tota casta de pasticeria


TAPBE SE SEQYEIX A DOPICILI
Netedat, prontitut i economia


DESPAIG: Garre de Palma, 3 bis ARZA