L L E V A N T ~ ~~ DEU I PATRIA Any XlV N6m. 514 A R T A ‘LO d e N o v e m b r e de...

L L E V A N T
~ ~~


DEU I PATRIA
Any XlV N6m. 514
A R T A ‘LO d e N o v e m b r e de 1930


DECENARI CATOLlC MALLORQUI


P R E U S
P 3 tB i cornarca, un any
A fora
Exiranger


4 ptes.
id 6 =
id IO


--


En 10s arricutos anteriarcs quedd


CONFERENCIA D‘EN MIQUEL MASSUTI


la memoiia, stl lea integra J se estu-


B I O L O G I A M A R I N A


La tercern conferencia fou donada
per el Dr. en Ciencies Naturals. Aju-
dant per oposici6 del Laboratori bio-
lbgic rnai I de Ciutat.


Et tema no podia esser rnbs atractiu,
la mar arnb tots rls fenomens que en
ellcl se desenro’l.len desde els fisics
(movimcnts) als biolbgics (vida.)


Feta la presentacid del conferen-
ciant, pel Conservador del Museu Sr.
GPrcias aquell pren la paraula, ssluda
P la distingida concurrencia i pass& a
l‘ex posicib i desenrol‘lo del tema. Llifi-
ni la ciencia de la mar cnnsiderada
avui corn una de les mCs importants,
ja que ks u n a de les principals fonts de
riquesa perque en ella hi viuen infini
tat d’essers de pran utilitat per f’ali-
rnentacid de I’home.


En I’Oceanografia explicg la gran
importhncia de la pesca i la necessitat
del seu estudi si se’n vol treure bon
profit. Pat Iatit de Mallotca diguC que
la noslra mares pobre de peix I aques-
la pobresa se veu aumentadtl cada din
degut a la pesca d’arrastr la qual des-
trueix UR sens f i de cries qtre forsosa
men t s’ha de transcullir en resultats
desastrosos.


TraclB de la salhifuf i la seua influ-
encia en la vida de peixos, tarrt, que
segons el grau d’aquella, s’han pogut
formar dues agrupacions de aquells
esser +, estenohalius i heurialius segons
visquin sempre dins l’aigua salada o
les sigui indiferent viure en aqutlla
o a la dolca, St: detenguk explicant
e ] desent-ol‘lo de I’anguila, niagnific
exemple dels derrers, I’anguila una
vegada adulta i a punt de reproduirrst,
surt dels rius cap a la mar ernpren-
guent un l larg pelegrinatge fins a
arrjbar a1 mar dels sargussos vora le?
Ilks Bermudes, on f a la posta, desprta
de la qual provirblernent mor; Ics peti
tes, arrastcades per IC; currents arr i
hen a les costes agrfant les aigue!
doiqrs dins tcs quals van cresquenl
fins a] seu complet desenrot’lo. Aques
sicle es l larg, a1 rev& d ‘ a l t r e peixo!
el seu cteixement es molt pausat


Exemple dels salins es la tonyiina
la quai cerca per reproduir-be ut1 rned
mes sali que el corrent, arreplegantsi


Is voltants de les ilks de Cdrcega i
k d e n y a on fan la posta, segons ha
emostrat el profesor.
La femperofura d e I’aigua del mar
ut no sols varia en la profunditat
in6 tarnbe segons els punls, influeix
lotableinent en la vida dels peixos, de
a l manera, que els pescador-s noruegs
rer sercar Ies moles de peix user,
ermdmetres,


La pesca de bacalt& Ee fa als Bancs
le Terranova, all& se topen dues co-
rents marines, una catenta procedent
le 1’Atlantic equatozial que d u una
;ran cltntitat de planklon que consti-
uiex la basse de I’alimentacib dels
Ieixos i una corrent freda el Golf
jtreeam; de la topada, en resulta u n
[ran canvi de ternperrttura el qual
irodurix la mort del plankton donaiit
i n a gran canti iat d’alirnent 21 qual es
rprofi t :I! pel baca i l A


t’oss& tot s- guit a explxttt- la dindrni-
VI dela mar classificant els inovimenis
:II peribdics. les maiees. dtgudrs a I’
nfluencia de la Iluna i el sol, i de les
Iuats no n’hi ha a la mtdilerrania i I r s
me5 i els de transhcib currents subma.
-ines arnb 1 i i seua infruencja sobre la
vida de la mar.


En11 h en I’estudi de Ia Biologia muri-
in, la ciassificacid dels essers tnariris.
El plnncfon o conjunt d’essers ordina-


-iament petitissims que son transpor-
ats independcntament perks corretns
’ins a aquelles mes febles. El beuthos
lue son els que viuen en el rnateix fons
I el necfon grup format per e15 que
podea resistir e k movirnents de I’aigua
movent-se a volwntat plena, peixos en
general.


La reproduccib, ta questid m t s impor-
tant de la 3iologia marina relacionado
amb fa pesca, per io q u a l als Esrats
que se preocupen d e 1’Explotacib d e
aquesta riquesa, tenen bones ]leis i
bons reglaments per fer respectar les
epoques de reproduccib-


Els peixos emigronts, el coneixement
dels quals es una font gran d’ingressos
per els pescadors. C i t v n t ires exemples
de le5 tres claases d’rmigracions: La
Tonyina que se reuneix pels voltants
de CbrcPga, no sortint per tant de la
mar es SI tipus de ernigracib estuciona-
ria L‘Anguila que drixa les aigucs
dolqes per anar a devorar en PIC At-
lantic. ialasotoqaes i el Salmon que del
mat va a les aigues d o l ~ e s , potornoto-
qnes.


Acabh fent algurics consideracions
sobre la pehca a Malloica iernarcant
la pobresa de peix d e la noslra mar i
la destruccid de que es c,bjecre per I’
abu5 que es fh de ta ptbca d’arrastr.


El Sr. Massuti fou Ilai’gamentaplau-
dit i felicitar per la sea interassanti-
ssima discrtacib.


En e l nombre prbxirn donarem 1’
extracle de la confereiicia del Sr.
BIanes Boysen


. - -I


El problema de abastecirniento de aguas potables.
1 1 f


EL PRUYECTO DE D. ANTON10 S


consignada la opinidn de D. Rartolo-
mC Dardet y D. Jose Zaforteza En el
prerente intentare decir algo del pro-
yeclo del cornpetentiqimo ingenicro
de caminos, D. Antonio S~stre, t an
conocido de tndos 10s artaneiises.


Dada la extensib5 de estt trabajo
no hay medio de hacer ni sjquiera una
dntesis, teniendo que contcntarme
con la rapia de algun pequeflo f r m
rnento y de Ftlgunav eifrns; sin ornitir
tmpero el ruego de que, por lo menos


die deieoidamrnre. COmO ts inter-esan.
iisirna, una vex empezada la teeran to.
doscot1 gusto, y estuy seguro de que
entorices podt a n hkblar del probkma
con mbyor conocimiento de causa.


Erupieza dic.ha memoria haciendo
unas comideraciones generales sobre
el pi oblema de oguas potables, y lue-
go en la pagina 5 a dice:


({En 10s aAos 1717 y 1774 adquirid
el rnunjripio de Art&, unos pequefios
manantiales que surgian a1 pi8 du la
loma de &on CaktaSD lindaado con
el rorrente. Recojidas posteriormente
fueron transportadas a la Villa gor
mcdio dc una calzada de Ia que ape-
i u s qtiedan vestig-ios,


Dichos primitivos manantiales han
desaparecido scguramente por der-
ccnsode nivel de la mass acuifera
que 10s manlenia.


Postcriormente en el afio 1892, EC
practjcaron obras de alumbramienlo
de una fuente situada en la misma la-
dera, y LL unos 60 metros aguas arriba
de 10s prirneros..PracticadHs las cxca-
vnciones indispensabks, se encontrb
un caudal que can. tuba ia de hie1 ro
de 0 14 m. luC trnnspor.tado, a la po-
blacidn pues. parecia de momento que
el problerna del suministro se habia
resuclto definitivarnente. Desgrncia-
damente no ha sido asi y en el nuevo
manantiat se ha ptescntado et descen-
EO de nitre1 igual, que 10s anleriores.
Eslo did tugar a pensar en seriu acer-
ca de la maaera de atender tan im-
portante servicio.


En,ios estirrjes ha t-enido ntcesidad
el Ayuntarpieiito d e acudir por me-
dim mechnicos,a elevar el agua a un
pequeflo depbsito, si.tuado rnuy cerca
de la fuentey a cinco metros sobre el
tubo de toma.. ..


Eazudia lut.go.la cueslidn del nivel
de la fuente de la vi l la , emuy bajn en
relacidn con el centro de gravedad de
la misma..


Sefiala mas adelante 10s discintos
yutitos que acaso pudieran ser apro-
vechablcs y extracrn las opiniones
emitidas. inclinaridose por la de Za-
fortera; y abrigando asimisrno Itr cre-
ancia de que si el Sr . Dwrder hubiera
visitado S'Hort: de Caiross;1, no hu,
biera dudado en aconsejarlo para el
abastecimiento que se deseaba.


AAade titmbien que el procedi-
miento que ha seguido uen la invcsti-
gacidn de las a g u a s ocultas ha sido el
examcn- de la formacisn geoldgica
que nos da la posibilidad de su exis-
tencia, e s t 0 confirinado por el resu'lttl-
do obtenido en la comprobacidn dit-ec.
ta, es deci,r praclicando pozos, C S ~ L I -
diando su regimen, determinando l a s
oscilaciones del plano de c a r p , prac-
ticando aEaros y f i jdndo la pocicidn de
l a s galerias de captacidn, como con-
secuencia de iodo lo ob:ervado.i (Pa;
gina 26. 2." parte de la memoria.)


L U P ~ O , partiendo del 'supuesto de
que lo mismo,en la Fyqnte de In Villa
que en S'Hort de Carrossa, hay sufi
ciente canridad de a g u a . y d e la nece-
sidad dC resolver de una manera dkfi-
nitiva este problems, seiiila ias dif i -
cuitades y peligros de la uni6n de la
Fucnte de la V i l l a y la de^ S'Hort des
&il , y afiade (pag: 13) t eEirit5ndox a
estos UItim~s apro!whamientos: . . *A-
p a r de estos inconvenientes y difi-
culiades,-aupI?nga,mos que con, obras
exprof& consiguiPrarnos agua buena . . i. . . . < I..


en calidad ycrtntidad,
-Para ,transporttarla rodada, cent@.-


mossblocon 5 metros de clrida entre
]A fucnte y la plaza del Conquistador.
Eligiendo para emplazamiento de ufi
depdsito un punto prbxirno a dicha
plaza, se alimentaria direrlsmente de
lar fuenics, por rnedio de una tuberia
de 0'20 tn. die di&mctro, C ~ Q S ~ Z 'de dar
un gaslo de 14 a 15 litros por scgundo
(la tuberia de 15 cenlimetros solo da-
ria un gnsto de 8 litros 1


Dicho dcp&ito seria receptor de
las agufis transportadas, y en el esta-
bleceriamos la casa de maquinas para
elevarla a un srgundo dcpdsito 1-egu
laclor emplezado en ia calle de las
Figuer-etas, o sea en el punlo m a s alto
de la poblacibn, del cual wldrian l a 5
tuberias de abrstecimicnto.


La centidad de aguH a elevar es de
800 metros cubicos dirrior, q u e CO-
rrespoiiden a 9'25 litros por- 5egundo.


Lo mfls econbmico scria establecer
rnaquinaria electrira y emplear ftuido
del que se produce cn la central de
At t l i Pero la central es de servicio li-
mitado, J funciona como maximo unas
9 horas a i dia o seen 32.400 seg!lnd,os
en cuyo perioilo de tiempo lendiian
que etevarse 24'68 lilros pot- segurido
o Sean 88.848 litros cada hora. Cnmo
durante el verano Ias horas de sei vi-
cio elkctrico se reducen, el caudal yor
segundo a elevar sumentarii propor-
cionalmente a la reducciclri de !as ho-
res de servicio.


Estas consideraciones hay que le
nertas pi esentes para e l cSkulo d e ta
potencia del motor....
En lo pagina 15 inserta las sigukn-


tes cifras o cAlculo


Cantidad de agua a elevar
diafiamente . , m.3 8CQ


Altura. . . m. 27
Promedio de la5 horas de


trabajo diarins . m . 8
Lo q u e d a un caudal de 27 7 Iitros


por segundo.
Teniendo en cuenta rendirnienlos


de maquinni ia y resistencias en la tu.
betia elevatoria, rcsulta que necesi-
tamos un motor de 25 HP suponientlo
que se ernp!earan eteciro. bornbas ren-
I ri fuga s.


C'0.n el gasto esprrsado,. el c m s u -
mo de ener-gia par hora sera de 18'40
Kw. que ai precio de 0'20 pia. 'e l Kw.
cob ta rtin


18'40 x 0'20 = 3'68 ptas. por hora.
Y en las 8 horas 3'68 x 8 = 29'44 ptas,


- El rnanejo de la mclquinaria aece,
sha indispQnsablemente un mccaoico
que devengarA un jornal de.8 pesetas,


Para engrasts, rrparaciones y d&
mas gasto,s de conservacidn, ne 3 eKa-
geragcl asignar 3 pesetas al. dia.


Asi tendrqnos qu? los'gastos: dia-
rios de la elevacidn de bgtras para el
abasrecimiento sori!:


. . ,,


Energfa elCctrica I . . . 29'44
Jorna ldeun rnec8nico . . . 8'0
Engrasts, reparaciones Y de-


3'00
Total . - . . 40'44


Los gastos de inp lantach de 5er-
vjcio serian 10s retativos aI transporte
de las aguas desde la fucnte *des Bril.
para unirlas a las de la fuentc de *la
Villam. Estr transporlc con tuberia
rnuy anrha , porque el desnivd, entre
las do5 fuentes ha de ser forzosamtnte
pequeilo La distancia entre ellas es
de unos 130 metros.


Ssneamiento de 10s manantiales y
aislamicnto de 10s mismos para evitar
con t a m i n a c i ones rn i cr o bi H n a s ,


Nueva tuberia de lransporte de la
fucnte a1 depdsiio rticep~oi- de 0'20 m,
de di8rneti-o interior y longitud de
2 I09 m. (Que es la distancia desde la
fuenie d e la Villa a la entrada de la


Cunsi I urci6n de un depbsito recrp.
tor de 600 m.3 de cabida po t lo me-


Tuberin de 0'10 en t 1 e esie depdsito
y el rrgulador.


Adqiiibi, i6r1 e instalacidn de moto-
res y bombas.


ConfiEruccibn del depdsiro rrgulct-
dor.


El importr de la ejecucidn material
de ~ H S ptecedcnles obras no se aparta
mucho de 135 000 pesetas ."


Es de aplaudir que en el estudio
referente a La Fucnie de la Villa y
S'Hort d'cs Bril, no se hable para nada
de las ecoriomias que se dice podrinn
hacer se, elevhndo el agua solamente
en cierlas iemporadas, o solamente
para la pat te niAs e!evada de fa pobla-
cidn Ems economias, serian la5 del
ruenta gotas, o mejor las economias
del hambrr; exartarnente la "I,ey Se-
CB" aplicrrda al agua.


No se olvidt: que la ejecucibn de
cuatwier proyeclo para ser 1-eaimente
eficaz habria de permitir que en todas
)as horas del dia y de le norhe haya
agua a presidn en 10s telradosde todas
las casas. Se. quiere mas claro: atom
tes les hores del dia i de la nil, hi ha
de poder haver un gr i f6 que, pirgiii retjd;
i nquest grifd hn de padrr estnr fins i tot
n n'el terrat de toies ses cases.


DespuCs de m e corto inciso volva-
rnos:al proyecto Sastre;-el ruaI breve-
mente p'asa ahora a estutdiar el coste
del aprovechamien!o d e S'Hort de
Carrossa:


"El C O S ~ C de ejecucibn
material de todas las obras para COIL-
seguir el fun propuesto, cuyas obras
luego detallaremos es de 160,$03,27
pesetas. es decir, 28000 pssetas mas
que Ius gastos de impl;inlacibn para
hrilizsr las fuentes de la' Villi.


Los gastos de rxplotaci6n del scr-
V k b , instalado con orguns pcocedentes


m&s gastos de conservecidn . -
w


pUbl aCi611.}


nos.


( rag . 18


, . , .
del huerto de Carrossa, se reducirdn ai
joraal de un Eontanero, 8 pts. diarias
y a 10s gastos d e conservacidn que
supondremos son de 2 pesetas. Total
10 pesetas.


Cornparando 10s dos procedimien-'
tos, hay una diferencia de 30 pesetas
diarias a favor. del transporte de Ca.
rrossa, que a i fin del aAo ascienden a
10.950,OO pesetas que capitalizado a1
5 'lo representan 219,000 pesetas.


Per6 las ventajds no son exclusiva.
mente las indicadas, a ellas hap que
aiiadir la reposicidn de maquinhl-ia a
cortos plazos que representan una
consta.nie arnortizacibn, partida que
habria que agregar a 10s gastos anua-
les de la explotacioa.


Con estas breves apuntaciones
creemos qurdm clararnentt: cornprn-
badas Ias ventajtts del fiprovecharnien-
to de Ias aguas de Carlossa, que pre-
sentan adern6s la inaprcci. ble condi-
cidn de poder numentar el cauda l
cuatido las necesidades lo requirran."


Y ahora, s u p o n i e ~ d o que el Sr.
Sasrre, involuntariarnentc haya exa-
gerado las notas favorabks A su tesis,
trarernus de averiguar e n que cifras


G a m s disr ios


pudo haberse equivocado. Espero
confiadamente que este respectable
ingeniero ha de perdonarme. mPs bien
ha de compadecerme, al vermt metido
en cste desgraciado ernprfio. Piense
que no se trata ahora de aquilatsr
cifras, sin6 mas bien de hacer una
pequefia concesidn a 10s adversarios
de la solucibn de S'Hott d e Carrossa.


El Sr, S a m e para la solucidn
F u m e villa cansigna 8 ptss. diarias,
jornal de un mecanico; pues bien,
supongarnos que pueda suprimit ce el
mecanico, dado que el rnoior elecrrico
es de facil cuidado.


Supongarnos lambien que por con-
ser-vacibn, rrparaciones y dom& gas-
tos d e conservwridn, pueda quital-se
la mitad de lo consignado: Pongamos
una peseta cincuenta ceniimos, en vez
de tres ptas.


El precio del fluid0 no puede dis
minuiise porque es sabido Q U ~ en
hi tii rige un precio tres o cuatro veces
mayor. Y no se vea en est0 la menor
alusi6n a ese precio; pues yo no enii-
endo esta cuest:bn, y a mayor abunda-
miento no tengo inconvenienre en de.
cir que posiblemente el coste de prodm


MecAnicu . . 8'00
Engrsse .
Conserviicidn
Keparilcidn 1 3'00


CdlCulO na0 'I , H. DE CARROSSA -
Las cifras bdsicas son tomadas del proyecto,


SAS'I RE. (pag. 19, Mernotia)
Ejecucidn, ptas. 1 60.803F27
IrlLerCs del capital, 5 'lo . . . . 8.040'16


Fontanero . 8'00
Conservacibn 2'00 Gist0 diario


Total gasto diario . . . 10'00
( N o hay gasto alguno de elevacidn
del agiia, porque dado su nivel,
puede subir il presi6n a mayor altura
que las casas mAs altas.)


10 x ,365dias, representa un gasto
a n m l d e . . , , , . , 3650'00
Gasto total a n u a l , , . . . . 11 690'16


cion cxcede nqui, de 10s veinte cts. el
Kw. que es el que sefiaia el proyecto.


Tratemos de apurar el tcma, y su-
pongamos que la fuel za motrjz resul
tara mas econdmica sirviendonos de
un motordt bencina o aceites, per0
como en este cas0 no podria prescin-
dirse del mecanico, y ademas habria
que aumentar Ins gastos de entreteni-
miento, no parrce que la economia
pudiera ser apreciable.


Supongarnos tarnbien que el Sr
Sastrc Lapuente hubiera exagcrsdo
el coste de 10s trabajos, y que en la
coristruccidn del depdsito receptor
(que pudiera acaso ser m8s pequefio)
o en alguna otra obra. pudiera hacerse
alguna otra rcononiia y quel en obras
se ahorl-arfin w a s 35 GOO plas


Pero todo est0 blur] suponiCndolo
exacio no resuelve nada; todos eslas
eCOllOniia8 no son posibtts, per0 Bun-
que 1 0 fueran n o rrpre*entarinn canti
dad aprecieble, porque tierren su con-
trayartida en otros gastc s d e relativa
impottaircia q u e no s t h*n incluido en
dirhu cuenta de S'Hort des Bril.


LOS calculos pues quedan plantea-
do% en la siguiente forma.


Kepresenta un gasto diario de . . 32'02 Representa un gasto diario de , . . 58'93
Rupresenta un capital de . . . 233.803'20 Representa un cnpitat de . . . 430.212'00
Ecoriomia diaria en relitci6n con el cBlculo n.' 2, + . . . . 26'1 9
EconomIa aizztal en relacifin con el cSlculo n.' 2, . . . . 9.820'44


I


En todos 10s cAkulos se incluye solamente el presupuesto de ej~cucadn mntt?7?al.
En 1,ingunO de 10s chlculos se incluye el coste del proyecto de dislribucidn interior (54 06322), ni la


compra de terrenas; ya que estas dos atenciones son inehdibies para la realizacidn de cualquiei a de 10s
proyectos.


Para S'Hort de Carrossa puede tambiCn couseguirse subvencidn de! listado, con lo cual rasultaria dis-
minnida la cantidad a desembohr por el municipio. Y disminuida, hasti el punto de que entonces e2 coste
de ef'ecucidn del proyecto €3. Carrossa, seria ya inferior a1 de la Fuente de la Villa.


He de confzsstr ademas que ignoro el motivo que haya podido inducir a D. A. Sastre a inchir el sueldo
del fontanero en la cuenta de gastos de S'H. de Carrossa, y no en la de S'H. des Bril, cuando parece que lo
mismo se necesita para un aprovechamiento que para otro. Si se incluyera ea ambos proyectos, resuhrfa
todavfa mds acentuada la diferencia a favor de S". de Carrossa.


Si estos cAlculos fueran exactos, no seria aventurado afirmar que el metro chbico de agua traida de la
fuente de la Villa, resultaria a doble prtcioque traida de S'H. de Carrossa. Ifupuo I I m p I g 1 ~ 1 4
Estos datos y estas cifras pareceran
fantasticas a cuantos hayan oido ha-
blar del problema sin haberlo estudia-
do a fondo. Quizas tengan raz6n y
searnos nosotros 10s que tstcrnos equi
vocados; pero, al posibfe intento de
rebatirnos con solas palabras he de
replicar que a Ia tCcriica y a 10s nd-
meros hap que combatit-los Con otr-a
tecnica y otros numerns. El charlata
nismo no sirvid nunce, mAs que par a
tntt'etener o engafiar- a 10s incautos.


f o r el rontrai-io, la critica razonada
a estos arth-ulos he de estimat-la coni0
u n favor wefialadisirno; y herno:. de
interpretarla todos como una ptueba
de elevado patriotislim


En el articulo siguiente r r a t a i e de
refutnr las objeriones que se hacen
a1 proyecto, y en genera1 ai patridtico
empefio de dar una Folucibn defiilitiva
al proyecto que nos ocupa. Dejare
pues para mBs adelanie ocuparme de
otros intere-antisirnos aspecl os de
este asunto, Todo veodra a su tiempo,
ya que este articulo. . . . . , . no ha
ter miniido a su t iempo.


P E D R O MORELL OLE24


..


)le 8uscuideu de tisitar
la uostra ea5a


SR serveixen L U N C H S amb
prontitut i perfeccid E


En PIIA hi trnhareu tot lo necessa
ri per gatiqfer el gust mCs refinat.


Q R A N COLMADO


L'ESPERANQA
P. DEL M A R X A N D O a:-: A R T A


JAUME PIC0
(A) ROTCHET


tB uua hgeucia entre Art&, Pal-
ma i Capikpera i heiva eadn dia.


Berveix amb prorititut i segu-
redat bot8 classe d'endrregs.


Direccib a Palma: Harina 38.
Art& Palma 1.' 3.


Antomovila de l l o g u ! ~
DELS G E R M A N S


S A R D (a) Terres
Tanaa aarvici cornbinat amb el - Fqr i ocarrii


Excursions Q Ses Coves, C.aIarrat-
jada i demes punts de Mallorca a
prcm convengnts.


Carrd A. Blanes, 21.'41, I ARTA.


NF\UMF\N
MAQWINAS PARA
COSER Y BORDAR


Es la fdbrica para dichas rnfiquinas
mas grande de1 continente.


Depositario eclxusivo en ARTA


(MA RCA '4 L EM AN A)


CAN GANANSI
AlMACLNLS MATONS


- 13F -
RAFAEL FELIU BLANES


C. DE JAIME II NUM 39 A 149


Palma de Mallorca
Sastrtrfa para Sefiora y Ca ba Hero
Artfculos y novedades para vestir


de todas clases.


GRANJA BARClNO


PER T O T A CLASS5 D ' A Y I R A M
DE K A q A , C U N I S , COLOM3,
A L I M E N T S E S P E C I A L S PER.


POLLS, I PONEDORES, lNCU-
BADORES; A N E L L E S , PLANS


I C O N S U L T E S .


CONSELL- MACLURCA


qafel Silrtre (a) Vergd
PlNTOR


Ofereix els seus servicis
EspeciaIitat en autombvils


i carretons
reproduccions i retratc


C. de la Sombra-ARTA


1 F O N D A "LAS PALMERAS"
PLASSA MAJOR, 20 r 21 (PALMA)


NOVA DI R E C C ~ ~ n n
I
1


A CARHEC D'BN


Juan Bauz8 Foul


F A B R I C R DE FIDEUS
tota classe de pastes alimcn-


tides d'en
NICOLAU CARRIO


Preus sens cornpetincia
Carre de PaIma, n.O 48


- =Panadsria jYiodsr~a=
D E


J U A N MATEMALES
Iiariament elabora: pa, pa-
ets i pastes de totes classes.


EON SERVICI, NZTEDAT 1
ECONOMIA


ArtA :ard del Sol, 2.
~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ m i m u n ~ ~ a a ~ r n r n ~ a ~ ~ ~ ~ ~


.GENCIA DE ARTA A PALMA Y
-- VICEVERSA DE --


ANTON1 GILl (a) Comma
ER Y l P i l>IARI EN PROIVTITUT I


ECUNUMIA DL?' PREUS
ENCARREGS A DOMICIL1


Pitlma -- Banch de S'oli, 24
ArtR--Can C o m u n a Centro


~IRECCIO:


Balear Pensicin
T O M A S S M R T


w:+s+S FAMILIA MALLOKQUINA eeee-
Habitaciones con vipia a la I iawbla , Mcnumento il C'rlbn y


Cuarto de bafio con agua cqlieotc y €ria. ,


qtnpi6n completa W b t 8 pta8. : $atm arti$ta$ preeiop
t$peciaie$+


Josh , . A. Clavh, 3, ptal. I . * BARCELONA Telbf. 31034


MQZO a la llegada de trenes y vaperes :-: English Spoken :-: On parle frangais


Puerto. :-: Mobiliario codo nuevo :-: 'Trato familiar


(No equivocarse: junto af mnnumento a Colbn)


Ntimeros de 10s tranvias que pasan junto a BALEAR PENSION: 3, 21,
22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31. 32,33, 34, 35,49,52, 53, 54, 47. 58 y 59.