L L E V A N T DECENARI CAT,OLIC MALLORQUI llArrOS P A R A LA HISTORIA DE ARTA ...

L L E V A N T
DECENARI CAT,OLIC MALLORQUI


llArrOS P A R A LA HISTORIA DE ARTA


RECONSTRUCCI~


( A L M U D A ' ~ ~ N A IMRTA!
DE LA FORTALESA DE SANT SALVADOR


SEGLE XVI


LXXX VI


Que s'entregue a Miquet Pelagri
10s diners de la talla feta


( 1563)


i .o lochtiocnt General
Bnlle y jurat3 dz la vila d e aita.


Petquant lo t a l l fet y assenyalat
per la Eortrlesa de aqui segons la
determinacio del consell ha de en
trar en mans y poder demiquel
palagri notiiri y iiquexa sia no u a
voluntat y intencio y fins asi to dit
t a l l no li sia s tat donat per lo que
hauern manades Its presens ab te
nor de Ies quals (boos diem) y ma-
nam en pena etc. que vistes etc.
sens n i dilacio algu.
na doneu e Iiureu donar e liurar
fnssats a dit miquel palegri notari
10s dines proceents de dit tail per
dit effecte assenyalilt y efferrnat
per tal que 10s mestres 10s quals
han de fer dit3 obre puxan posar
mans enaquella, rnes vous manam
ables preser&ts a dit miquel palegri
que copria en son poder 10s dits
dines de dit tall y de aquells fasse
segons lo orde ab dim determinacio
de consell donat etc. per res etc.
certi€icant nos a1 peu de les pre-
sents etc. datt e n MalIorques a v i j
de setembre MDIxiij.-DDon Guiem
de Kocafutl, v t . Xarnrnar Regens,


ARCH. HIST. DE MALL O R C A - L ~ ~ .
de Llelves Comwzes de 156364,
n.O 3 3 6 , €01 63, v.'


LXXXVIl


Tabes d'Arta u Capdepera
(1%)


Q u e sien o b l i g l t s a ralirfer !a que t e r ? n
tatvats no solamerit IDS habitadlrs d'krta
si tambe Ias de Capdepera, mncar: que VU!-
quen whirnine *quests.


Lo lochtinent General.
Milpnifich capita balle y juritls


de Ia V i l a de arta per 10s sertieis
de sa magestat be vt i l i l a t y bona
custodia de aquexa v i h y terme y
particulars de aquella conue molt
que la fortelesa de Sant Salt lador
ab iota la diligensia poqsible s k
auentadii y acabada per GO vos
diem encarragam y manain que
tingau m e n 1 diligencia en la ditii
obrir sagons ja ab alrres fonch mri-
nades rnes vos manam que no sois
lts partirulars y habitants de i i -
quexa Vila pero en rnes 10s al tres
habicadors de dita vila y assenya-
ladament 10s del cap de la pedra
sien tenguts y obIigats a pagar lo
que a cade hu de ells toca del tall
per dit effectc fet y axirnatex en
aportar e fer aportar 10s peti.eix a
l ad i ta obre neressaris GO es se
gons tots 10s altres particulars ha
bitadors de dita vila y terme son
obligills compellint aqueils corn dit
es no sols en pagar pero encare en
fer tot lo dernes que siari tinguts
no obstant que per part lur se pre-
tenga no esser obligats en contri-
buir en dita fortelesa de Sant Sal-
uador per quiint ells en lur trast
altre fortelesa corn artes que 10s
predits son de vn matex terme y
parrochia y lo tall fet per lo con-
sell sia vniuersal ,y per conseguent
nos puxen en manera ajguna exi-
mir n i scusar y aquesta es nostra
voluntat e intrncio. Dnt en Maltor
ques ii x v j de setembre MDlxiij
postaata que si tindran rahons en


contrari que vinguts deuant nos
pero entretant sien exequtades Ies
presents. Dat. v t suppra. Don gui-
em de Rocaful1.-Vt. xamrnar Re-
gens.


ARCH. HIST. DE MALLORCA-LT~.
de LEetres Comzinss de I563 64, n .'
336, tol. 06 v.'


LXXXVIII
Rebudes per en Miqual Pelegri, no-


tari, del Clavari Miquel Orpi
(1563-64)


yo miquel pelegri nott.
depositari per io ill.
S tnor visrey per rebre
la. rnoneda ques proce-
hira de la talla ta txa-
da per fer la fortelesa
d e Sant Saluador he
rebut en partidas €ins
lo die present d e vos
honorable en rniquel
orpi clauari de la V i l a
de arta w i t liuras pro
cehidas de dita talla
fet a1 primer de agost
MDlxiij , . . . viij 11,
mes he rebut yo dit
rniquel pelegri nott. en
dit nom de vos dit ho-
norable en miquel orpi
clauari leuador de dita
talfa sis liuras per dita
mho fet a xxiij de a-
gast any MDlxiii . , vi 11.
mes he rebut yo dit
miquel pelegri nott. en
dit nom de vos dit ho-
norable en rniquel orpi
clauari y leuador d e
dita talla trenta sis liu-
tas dic xxxvj I t . per di-
ta raho fet a xiiij de
setembre any MDlxiij
an la qual partida son
compresas xiij 11. que
per mi haueu donadas
a miquel socks calsi-
ner . , . . xxxvj 11.
mes he rebut yo dit
rniquel pelegri nott. en
LLBVANT


dit nom de vos dit ho
norable en miqutl orpi
clauari y leuador de
dira talla sis iiuras dic
v j I 1 per la raho de-
muo t dita compres j l l .
xiij s. vos he pres en
compte p e r gabriel
messanet fet a vj de
octubre any MOlxiij . v j !I.


mes he rebut yo dit
miqutl petegri nott. en
dit nom de vos dit mi-
quel orpi sis liuras de
una part y de part al-
tre he rebut deu liuras
y tres sous l i son per
la raho demunt drta
€et a xx de setembre
any MDlxiij . , . xvj 11. i i j s.
m e s he rebut y o dit
miquel pelegri nott en
dit nom de vos dit ho.
norable en miquel orpi
en pertidas cent setan-
ta tres liures y dos di
ners G O es a xx de
mars proppassat i i j 11.
de qts y viij 11. hauieu
pagat per mi a mwthia
gili rnes a xxiij de a-
brit iiij I!. de comp-
tants. rnes a x j de juny
vij 11. xiij s d e q t s . y
i i i j 11. vij s que haueu
pagat a francesch ca-
sellets. mes lo die w e -
sent l j ll. x s. que ha-
ueu donadas a mestre
Joan stelrich rnes cent
I iuras haueu donadas
a mestre Joan crespi.
rnes vint sotis haueu
pagat a sabastia orpi,
mes xiiij haueu pagat
H cristophol mora. mes
viij 11. i j haueu pagat
a sabastia ribot que
tot pren surna de ditas
cent setitnta tres Iiu-
ras y dos diners e son
per la dita raho fet a
xiij de j u n y a n y
MDlxiij , , , Clxxiii 1 1 . ij d .


Clxxxviiij 11, i i j s . ij


mes he rebut yo dit
rniqliel peiegri nott. e n
dit nom de vos dit ho-
iiorable en miqucl orpi
d e comptants deuuyt
Iiuras per di ta raho fet
a xiij de juny any Mil
Dtxiiij , . . . xviij 11.


rnes dit die he rebut
yo dit miquel pelegri
not en dit nom de vos
dit honorable en mi.
quel orpi Ieuador so-
bradit de comptancs
duas liuras dic . . i j I I .


ARCH. MUNICIPAL DE A K T R - L ~ ~
dr Clavaria de 1562 63, n O 28, ens
foliar. .


RAMIS DE AYREFLOR Y SUREDR
( Seguirli)


SABEU CATECISM E ?
Per descomptar, arnables lectors,


que,no es a wsaltres R qui s’ordtins
la pregunta, Parto l’interrogant una
mica mPs enllh.


Me dirigesc. per exemple, a1 Et-os
percentatge de senyot’es de ciutat i
de V i l a , k s quals, dient se piadoses,
acornpanyen i estimulen l l u r s falles a
lcs primiques de devocid i a I’arnor a
les C O S ~ S de Dtu i del Temple .. sense
oblidar perb la servitud ai m6n. Sabeu
Ce tecisrne?


&beu la ciencia cristiana d’rdu.
car els fills, teixit de sagr;ide.s i i i r t . 1 ~ -
dibles obligacions de tutela, I egk i i c i~
i guiatge del tresor que DPu h a posat
en les vostres mans? Sabeu tot I’,abast
de la vostra responsabilitsr?


La coneixenqa i el coni eu tl’aques-
tes obligacions comporta una udocili-
t a t absolutas a la doctriria del <-el. la
qua l obliga a treure les Bnimes-ma-
jorrnent la dels fills-del culle a Is
papsnia que avui envileix ets nostres
costurns i deshonora el nostre cargcter.


Quan se sap de debb el Catecisrne
i s’han fet prbpia suhs thc ia espiri-
lual d e la nos t ra vida les seves 1Iic;l.n~
perfectissirnes, es limita baronivol-
ment per a privar I’exhihicib ‘de fills
i filIes en espectacles lleugeiw de mo-
ral , cinerries, balls, plarges, etc , on,
sota totes les apariericies del luxe i del
bon to, domina la passid insaseiable
de l a concupischcia.


Quan se s a p ierament el Citeciu-
me no tenen lloc aquests incompren-
sibles aiguabarreig de la pietat mati-
nera en els temples i d’inmodestia a
la tarda o a1 vepre en llocs no man-
cats de perill.


Quan es porta la llum de D h , -
que t r la seva Uti,-en l’hnima, no 6s
possible tenir el nom catalogat en tls
rrgistreh d’una ~1ssociaci6 pliiclosa, i al
mateix temps, vuherar I’obediencia
que devem al Papa, als Bisbes, j , rnes
que a ningu mCs, a Deu, entossudint-
se en la prhctica de modes que rebai-
xen la dignitat moral de les dones, de
les donzelles, de les nines, i que desna-
turalitzen el caractar cristih del poble.


TambC quan se sap Catecisrne, DO
es Fa culte a la despt-eocupacid ni a la
frivolitat en cap de fes seves formes
pobrissimes i abjectes. La despreocu-
pacid es deixa, corn Cs de Ilei, pels
Cscers inferiors o pels pobres tarats d’
anormalitat La frivolitat, corn deia
un bon amic observador i talentds, cal
deix:ar.la pels seus exclusius perso-
natges: els simis,


En aquell que sap Catecisme hi ha
de senyorejar (en la vida i en les o-
bres) el bon seny, la recta rad, el ca-
racter definidament cristig, I’acepta-
cib de les privacions directes de la
sensualitat, la norma austera i la fer-
mesa tipica.


Hem de guisr.nos sempre pel judi-
CI de I’Esglesia. Fidttissima aquesta
al seu esperit inmortal (que es el pro-
pi espbir d e I X u ) , C s e l depbsit india-
cutibie del seny, de la rad i de la bo.
nesa. Rrpi;im qualsevol cantradictor
de la nostra afirmacid absoluta.


La seva enseny’ tn~a 65 santa i se-
g u l a .


EIs seus preceptes sdn sants.
I-es seves admonicions, santes.
I Ella s ntifica i clarifica I’esptrit


dels que I’obeerxen, dels que I’estimen
dels qui s’enmiralfen en Ella per l’es-
plendor i I’exit de tes sevts acciona.


CaI, doncs, utornar humiilmenb a1
Catrcihme. Es ti-acta, perb d’un are-
torn- a base de docilitat.


hln . Lwis c . PLA


Be El Mati.


TESTIMON I S D‘AMISTAT


ADEU, MON AMIC ...
A n’En Mart! Gili Sancho,


arnic de la irrfantesa, en la
seua anada a AmkriGU.


i Adeu. Marrfl Que tenaues un viatge
felic, sen5 cap de-nou; i que quant
trepitgis la terra argentina, entre 1’
emocib de I’abraq d e germanor dels
teus, q u e lluiten temps ha en aquell
paih que n’es estrrrnyable per a rots
els fills cI’Espanya, giris la mirada i
posant-la al horilzd boirds, cap a lo
que deixes darrera, recoidis un mo-
mrnt, e m b el cor emocionat per la
fresca ;Inyni+arCa, la teua Ilar, tot all6
que n’es tant teu, i abans de Ilanqar-ce
a l’activitat febrosa de la vida de lluita
per millorar lo teu estat, dcixis caure
dels teus ulls entelats una 118grirna:
una per-la de l’htiima per- nqueila dhna
siinta que queda ayorant-re i esperant
amb jnquietut el teu retorn: per a ta
male, I’anior rnks gran que lens a la
ter ra.


Corn aquells fills del camp, herbis
silenciosos del traball anbnim, que a1
mirar-se en 10s seus pares, doblegars
per el trebaI1; quaat miren a I’horitrb
reduit en qii’han de viure sernpre.
senteii i’impuls redentor de deixar
aquella pubresa d’ambient, i rompent
el8 ilaq:os de miseria parteixen cap a
llurs terres a la reqerca d’un berlesrar
que no han poguttrobara caseua, aixi
h i s fe: t l i ; a n c a t del viurr mondion
del poble natiu, v i i s a crrcar un viur e
milhw baix lo cel argenti, e n Pxode
de emigiant. Ehtavt:~ j a cancar dc
tania quietut; no le $abies resjgnnr- a
que la tertii vida p a s s h caimosa w n i
lea aigues d’un llac; no hi trobavas
objecte e n lo teu ofici humii de m e -
nestral, i nientres deixaves correr la
plana pel- damunt la fusta que pulies.
I’fmsginaci6 acariciava el daurtit pen
sameiit Iluny8, i senties un desilg fort
de romprer el cCrcol que te tenia est1 et.
Tenies un jornal segur, no t e mancarrcl
una llar ahorit sempr-e hi trobares
calor, afectes, amorosia i s o l i c i t u k
Perb I’ideaI t’ernpenyia, i no hi veyrs
ja encant en la terra quefou ton brtcol.


Ho has aicancac. Has conseguit sor-
tir del so i, deixant fa pau de conveiit
del recd que’ns vegut? neixer,has partit.
<Cap aord Cap all& OIL hi tens c.rlor i
companya, per fugir de la incertesa
f e r m t Queiis doria el caminar per u n
carrerarry on no hi trobarem una ma
arniga que’ns aixequi si queim.


All& hi trobaras prosperitat, ben
segur. All& sentii As amb m& rilleu e l
plaer de v i u t e i podr8s arreplegar uria
fortuneta a1r.b que fer fi.ont n la vellesa
i vestii- de benrstar els anvs darrei s
de la vida dr ts teus pares, :ils quais--
corn tots- tant deus.


Jo aixi 110 de5,itg-, Marti, i a n ~ b el cor
le parl: no oblidis j a mai tils qui te
doriaren le v i d a i tants de inhomiiis
hcln sofert p e r tua I perque mai porem
resquitar el deute que tenim arnb e l s
pares, fe per ells quant puguis, arnb
l’afany de que mai podrhs fer ab8sra-
rnent. Devertit, goca de la jnviritut,
aixeca una nova llar si trobes calor;
perb que en tuts els tcus recorts, a l
trav6s de tots els camins, hi vegls
sempre la figura lluminosa dels i eus
pares. I torria, torna a la Ilar, encara
que no mes sigui a morir hi. Tornrt al
poble que fou ton breq, encare que
hagin pdssar. molts mys, per desoansar
infinitament baix la terra que te veguC
neixer; per recordar amb emocib lo
que rodeija Ia teua infantesa


Jo esper poi-er-le donar un abraq
abans d e que rnos ulls se cloguin per
accmpre. (&ant la neuada dels anys
hagi blanqueijnt els nostres cabelis, i
les arrugues hagin solcat el nostre
front, i la terra ens estiri Rvara, jo
esper tornar-te a veure, i que, plegats,
recordem els dies-tan llunyans-de
quant anavem a l’escola. Pel b si aixi
no P O ~ U P S esser, si el Destf eiis tongues
prohibida aquesta ditxa, i emprengue-
ssis el darrer viatge sens porer E bra-
qar-nos, que aquestes retxes te duguin


a rneua amistar Coral, i te duguin
a a b k aqueix abraG que tal volta no
e pore donar, perque la terra esi&
:reuada de carnins i no es segur el
robar se qusnt no caminrm per el
nateix I .


1 Adeut
Pere Esteva Sancho.


Ciutadella, Setenibrer 1930


E l . I’KOBL&hlA LIE LES A l G U B S -
CARTA OBERTA


Sr. U. Lorrnzo Garcias
Mi qurrido amigo: Obligado por


las varias a!usiones (In ul t ima deellns
En correspondencia de Art8 publicada
:sios d i ~ s en Palma) de que ha sido
3bjeto la labor del liltirno Ayunta-
miento , en el asunto del abastecimien-
io d e aguas potables; me dirijo a t i en
suptica de que admitas unos articulos
sobre este problema, en el periddico
d e tu dir.ecci6n.


Estos srticulos seriiin principal-
mente u n exti acto d e las upiniories y
d ic t imenes emjkidos pot^ 10s tkcnicos a
quirnrs se h a consultado el asunto.


Como estos docurnentos obran se.
guramente en las oficirtas municipa
les o en poder del Sr. lngeriiero que
ha redactado el proyeclo, me he diri-
gido hcy a r iues[~o dignisimo Sr. A l -
calde eo suptica d e que me autoi ize
para examiriar y extractar aquellos
ducumentos: El Alcalde con una defe-
rencia que le enaitece, me ha autori-
zado pal-a ello.


Me fa l ia soramente que l e atrevas
a imponer a 10s iectores de L L E V A N T
la penittncia -- no ya d e leerme, por.
que rsto es c o w que cada cual re5ol-
vera--sin0 de restarles sitio para otros
e-cr~itos segurarnente de mayor ama-
nillad.


Para evitxr torciclas interpretacio.
nes, te adelanto que no pienro ocu
parme de la compra de S“orf de’s Bril,
pues juzgo que este asunto estii com-
pletarnente fuera de mi brbita.


En espera de tu contestaci6n, te
saluda tu iiffmo. S. S.


P. Morell Oleza
Art& - 9 - 10 - 930.


SI-. D. P. Morell Oleza
Ilistingit amic: Frissava de que al-


gu e s decidis a donar publicitat a
questid tan intaressai~r i h a compli-
cada corn es 1~ del provri’mcnt d’aigua
abundant a la nostra V i l a . A m i , fran-
carnent, no me Ilevia, i aptsar de con-
sidecar necessari I’intoressar el poble
en eis afers municipals, sobretot en
les questions vansceadtntnls, les me-
ves ocupacions no me permelien estu-
diar aquesta, per tractarla amb la
serietrtt que demana.


Aixi 4s que, he ttngut una sorpre-
;a agradable al rcbre la teva carta, la
~ u a l , per comensar a interessar a1
? o w e poble, avui mateix don a 1st pu-
olicitat i no sols pubticare gustosissim
?Is articles que m’anrlncie?, s i n 6 que,
5s el meu desig, i crec que el desig
jels qui se preocupen dels pt oblemes
municipals, vture la inttrvencid d’al-
: res persones, per totes les q u a l s , aixi
:om pi tu, quecleii uhei res 10s colum-


Drsiijiint que el teti rreball sigui
srofitds per la nostra V i l a , queda a les
:eves 01 des affm. s


de LLEVANT.


L1. Garcies Font


DE
Dia 23 de seternbre tenguk lloc la


Visiia Pastoral del nostre Prelst qua
va resultar a l mateix temps una ma-
nifestacib del apr-eci i veaeracid del
feligresos d’aquesta Vila al seu bonda-
dbs pare i pastor. El carrer d’entrada
estava elrgantment adornat d e p h s i
murtra fins a l’Esglesia, punt senya-
lat per esperar al Sr. Bisbe


E n mig dels sons de la mCtsica diri-
gida per U.Jue11 LIiteras i els aplau-
diments de la gernncid congregada,
Its Autoritats reberen 611 Arquebisbe-
Bisbe Dr. Rliralles, el qual baix palio
se diiigi a1 altar major mentr-es un nu-
trit chor cantava l’Antifona Sacerdos.
Acte seguit, ajudat pel Capella d’ho-
nor i Segretari de Visita Mn. Payrolb,
el Sr. Bisbe vesti els sagrats orna-
mets i desdres de fer una plhtica, co-
mens& a administrar el Saglament de
la Confirmacid. Foren padrins: el Bat-
le D. Miquel Nebot, el Jutge municipal
D. Juan Llull Sureda i el cabo de so-
matents D. Kafei Juan Galmes i padri-
nes, Da. IuanaRoea de Ca S’Hereu,
Da Pepa Villalonga d e Son Col-pi
Da. Maria Riera. Varen Csser confir-
mats 310 infants, enlre n i n s i nines.
Cantats el5 Responsos de rubrica, feu
la revisid de19 llibres parroquials i ac-
to seguit anaren a la Rectoria on ten-
gu15 lloc UII esplendit refresc.


Sa ExcelPncia tengue desig de visi-
tar el Convent de les rnonges, Esgle-
sia nova en construccid i Siridicat Ca.
tbiic, Cssent acompenyat per les Au-
torirats i gran nombre de persona.


A I’entrada de la Rectoria, el Prelat
sc despedi de totes aquelles persones
que l’havien honrar. amb la seva asis-
tencia, donant-Ius a besar I’anell.


A la a n a se servi en la rectoria un
csplendit dinar
A les tr ts , corn estava anunciat, Au-
totidat i Clero es despediren del Sr.
Btsbe, pujarrt a1 auto acompanyat del
nostre Rector, seguint cap a Sant Zlo-
rem on tenia que continuar la visita.


Corrtsponraf.
Royal Fruit
BegIda exquisita, ehborada


amb extracte de bites. PI ovau le,
fs deliciosil,
P


GASSEOSES Y SIFOMS


M. MUNTANER FLAQUER
FAbrica i despaig:
P. DES MARXANEO, ArLA


Fabi-icant :


~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~ * * ' o o o * * * ~ o D ~ ~


pfo dorruideu de W a r
la martola caja


En ella h i trobareu tot lo necessit
ri par satisfer el gust mks refinat.


Se seraeixen L U N (1 I3 S amb
prontitut i perfemid '*- -


Q R A N CULMADO


L'ESPERANGA


JAUME PIC0


S AR D (a) Terrds


NRUMIIN
MAQUINAS P A R A
COSEK Y BOKDAR


Es la fiibrica para dichas mdquina.;
mas grande dei continente.


(hlARCA ALEhl AN A )


Depositario eclxusivo en A R T A


CAN G A N A N S I
AlMACENLS MATQHS


GRANJA BARCINO


PER T O T R C L A S S E D ' A V 1 K A M
DE R A C P , C U N I S , COl.DM.3,
A I d l M E N T S ESPE01.4 L S P E R


P O L L S , I PONEDORES, INGII -
BADOKRS; A N E L L E S . P L a N S


I COMSU1,Tr-ES,


CONSELL - M h L L O R C A


- =panadoria jviodortla e
O E


JUAN MATEMALES
Diarianient elabora: pQ, pa-
nets i pastes de totes classes.


B O N SERVICl , NZTEDAT I
ECON O M I A


Car& del Sol, 2. Arta


BINTOR
Ofereix els seus servicis


Especialitat en autombvils
i carretonq


reproduccionr f cetrab
C. de la Sombra-ARTA


[Juan Bauza Foui


FABR1GA DE FIDEUS
i tota classe de pastes alimen-


ticies d'en
NICOLAU CARRIO


Preus; scns competkcia
Carre de Palma, n.O 48


i