L L E V A N DECENARI CATOLIC MALLORQWI P R E U S k i th i comarca, uri any A fosa i...

L L E V A N
DECENARI CATOLIC MALLORQWI


P R E U S
k i th i comarca, uri any
A fosa i d 6


4 ptes. DEU I PATRIA
Any XIV N a m . 504 i


ARTA 10 d’Agost de 1930


VISIONS DE CATALUNYA


M A L L O R C A
ARTA I CAPDEPERA


A m bemenf


Aleshores hem reculat i hem
anat altra vegada a la platja de
Canyamel, que estava a1 print dol^
de la seva boniquesa, des d’on
hem trencat de seguida per la ca.
rretera de Capdepera, la qual s’en.
fila en lfnis recta a traves del ma-
ssis de la peninsula del mateix
nom El poble de CaDdepera n o ds
gaire gran. perb Qs bell a tot ser-
ho. Ho d i t sense dttirambe. Cert
que jn rm comenqo de chnsar d’
haver d’emprar sovint uns atjec
tius tan cbmodes Ara que, no t s
culpa m e w , perqu& qualsevol que
hagi de trescar gaire per aqtlest i l
illa admirable avial esgotiit B els
mots encomihstics del diccionnri i
les formules d’elogi posades en
circulacio Altrament, heu de te-
nir en compte que aquesta part
extrema de Mdllorcil 6s de les co-
ses rn& reeixides que ban sortit de
les mans projigioses de la mare
naturalesa, i on es multipliqiien a
bocons i arnb u n s forca insupera-
ble els millors pmorarnes, els es
pectacles mtfs engrescadors i els
punts de vista sentirnentals rnes
diversos.


El turisme quasi n i co-
neix aquesta pun ta de l’illa
El turisrne no passa m6s
eriilh de Manpcor. [No te
cap noctd d‘aquesrs cimals
paemtitics de Cnpdepera,
de la imponderable b a d h
d’ i lcudia , de I’excelsa i de-
Iicadissima badia de Po
lleiisa i de les miintanyes,
valls i cales cncantades d’
aquelld Ilenca de terra de
Formentor que es fica mal
endins i que d’acf estant
hom I’aEigura a1 lluny vol
tnda d’un volveig d’espur-


Guaiteti ara les casetes del PO-
hle de Cirpdepera arrarnadades a la
soca de la vella ciutadrtlla que hi
ha al cim, corn si cerqurssin la
frescor dels s e w murs. Mcs us a-
agradarh el poble, encara, si 11s
d+cidiu a dardar pels seus carrers
que fan u n olor salobrenca de PO!,
sina d’onesi un a & fort d‘herb2s
de serra; uns petits carrers que te.
nen un+ placit kilenci i una Ilum
manyaga de claustre de convent,
Perb, a h r t a it badar massa; pen-
seu que no som a la fi de la jot-na
da Iincara ens manca d’anar a la
platja d e i’Agulla, a la punta del
F a r j a Id cala ’$atjada, que 4s on
hant-em de fer nit


Calit Ratjada! Htu’s aci un al-
tre nom que no o b l i d m m mai
mes, hen’s act un altre reconet de
paradts del qual no CIS en moiii ieu
per tal de viure hi iluny del rnon i
de les Hordes miseries i hi deixa-
rleu descabdellar els dies i els
anys en u n Gxtasis continu. Bena.
venturat aquell que p ~ g u t s fer ho,
Serrpot ; si Vos vulgnessiu escol-
tar-me, nom& us denana r i a que a
les meves velleses. quan ja tin-


gues la mainada esquerada i eman=
cipada, em deixdissin recloure en
una de les badioles de aqueixa
costa, on em bitstiria ran de les
ones una caseta blanca i hi tendria
sempre nna barca amb la vela his.
sada diivant ia porta i on l’ecposa
em feria cornpanyia i em tancaria
els ulls a 1’hor.a del meu ’.trasphs ...


Bo! ]it rri’ht. tnternii , . . I Cs que
mentre g u a i t a w la mar assegut
en un freu del roster de roques de
sobre el far, ha ani?[ caient 12 tar-
d a , i la blavor de trrbernacit. de la
c d a s’ha einpal lidit a poc a poc i
en la llisor a t : f i i i del c r i han apun.
tat potugamenr els rnoquissos de
11um de!s primers ts te ls de la nit .
Ek mrus f i I s j b g a v t n baix in plat.
joiit. i, de $ob!c. ha coniparegut ‘ t in
pollard i h;i cornencat a citlitr foc
a les mates de chrr ix , dels coixins
de bruixa i dels ga.rbeifons que
creixen a les juntures del rocatam,
J:i c ’b i ha hagut prou; etls h;in vol-
gut imicar-lo i r 4 v i ; r t rot el costet
s’ha convertii e n i i n j rraguerons de
xeres i de blariques furneres,


Hixb m’ha duit a 1’ esment a -
quell cordialjssim episocii de la
crbnica del rei don J;-iume. esde-
vingrit tal volts --2nau a saber!-
en aqurst mat eix lloc 011 ara seiem
r-iosaltres. Contra el Coriqueridor
que trrrbantse cjvgant a deportat.
en terr-es d’Alcilnyis, 3nitren a v i -
sitar lo el Mrstre de I’Hospital i don
B l i i s ~ d’Alag6 a 1‘objec.te de propo-


siirli que es decidis a entrar
ir prendre el regne de Va.
h c i ; i $ que era, segons a.
queils prohorns, a l a millor
terra e la pus bela del mbn.,
El rei escolth el consell i el
tingue per bo i Iieiai, perb,
de seguida, en un tsclat de
passib va exclamilr: a D i .
reus iira una cosa, que
apar que Del; ho vui la . Nos
erem a hlailorques, a i Cap
de la Peta, q u a n Maxor.
yues se rete* (refetitnt se
a aquell conegut passarge
de la mateixa Crbnica, en


nes de sol, CAPDEPERA-VISTA GE NEAAL el qual descriu la rendici6
de Metiorcn als
embaixadors que
hi va trametre,
meotre ell i I’exi-
gua colla que I’
acompanyava ca.
laven foc a les
mates de la co2ta
de C a p d e p e r a ,
per tal de fer
creure als moros
menorquins que
en aquest lloc es
tava atendat un
gran exkrcit)-. .e
era ab Nos don
Sanq d’Horta, e CALI-RATJADA (CAPDEPERA) - VISTA GENERAL
don Garcia d’HorcaB i altres corn.
panyons .E Nos gabam 10s molt
la terra de Mailoi-ques, e men
tres nos la gabavem dix don SanC
d’Horta: Senyor, \’os gabats tot
dia Mailorques, mas conquerits a
VdlknciaB, puix que si per ventura
mai la tingucs ill seu poder, ales-
hores apodrets ben dir que sots lo
rnilor rei del mhnu.


Ah, quin disbarat! * E sobre a.


questes pa rau le s - afegeix don
Jaume en una rauxa d’ira,-aNos
som somoguts, per qo quan des-
loaven Mailorques e loaven Va-
lencia.


Es clar qri m6s avant li calgut!
rectificar i que tan bo li donava de
sentir la lloanqa d’una terra coni
d e I’aIItre, perque si Mallorca es
bella, q u k me’n direu de Valencia?


Joan SANTAMARIA


ISALUT, POBLE M E U !
Q u tnt ai cap d’uns anys de viure


allungnt de tu, torn trepitjar amords
la teva terra benei’da i per mi sagra-
da, poble meu benvolgut, teng per id
aquesta paraula de salutaci6 que surt
gojosa de lo mds endins del meu cor:
qSa1utn


Fou l’etzar qui’m sustrague a la
vida calmosa que’m brindaves: no
voig deixar el teu breqol perque hi
faltiic calor ni perque estigues cansat.
T perque lo teu cel fou sempre tot blau
per mi, perque mai em donrlres do’ors
I sempre amors i goig, sempre que
tornen mos ulls a mirar-se en lo teu
espai, sent el cor qu i se batega d’emo-
cib, i mirant els teus carrers i les te.
ires plasses, la teva quietut, la vella
eGgtesia on vaig fer la prirnera cornu.
nib, la pobre caseta on ma jovintut va
passar depressa i feliq-corn una vo-
lada d’oronelta-se desperten en la
membria dolcos recorts que rnai PO
drhn seguir el cami musteit de I’oblit.


iQue de coses diu ai mru cor la ce
va vista, poble del meu amor! Torn
a reviure els rnys daurats i color de
rosa de ma infantesa, quant corria
per aquests carrers amb I’alegria prb
pia dels infants, quant encarlt tenia
ma mare i no havia sentit la freda ca-
rich de I’fiorfanesa, quant sercava I’
amiitat coral dels llibres amb afany d’
i l iu \ t t a r la Meva intel ligencia, cow
vencut de que els llibres s6n els nos-
tres millors amics. I entre I’aglomrn-


cib de recordanqes aimades, s’alqa
corn u n imatge srgrada, la figura sim.
phiica i apostblica del Mestre Seg6n,
aquell tnikioner de I’ensenyanqa q w
volgue descftnsar baix :a terra hum-
da d’aquesr ccmenteri despres de liar.
ga vida destinada a la sembra de les
hcrmoses llavors de I‘ i n s t r u c c i b.
IUorm en pau, mestre Segbn, baix
aquesta terra que, si no fou fa teva,
la sapigueres estimar corn S I ho fosl


Durant els anys passats a I‘itla
gerniana, he recullit aires artanencs;
el poble rnenorqui guarda bona recor-
danqa d’un paisa nostre que fou algun
temps mestre nacional tie Miljot n -
Gran, el qual, adernes del minisreii
insti uctiu que li fou coufiat va realit-
zar molta labor folk-ldrica: el mes.
tre Andreu Ferrer. Tambe vaig tenir
ocasi6 de Ilegir, encara que no arnb
I’espai desitjat. el llibre UCroquis Ar-
tanencs., del qui 4s Hutor un modest
francesch que sap esiiniar el poble d’
Art& amb afecre de bon f i l l No fer4
alabarices d’aqutsi tom, perque no hi
ha necessitat: per si sol parla elo
qitentement dels dois literat is del es-
criptor que I’ha donat a Ilum, Sols di
re que’els paratgcs, Ies figui e5 bas-
quejades, s’ofereixen precises, plenes
do tota la beltess creativa, adorwdes
per la galanura de que les ha sabut
vestir I’autor, que ha posat en Ics des-
cripcions un torrent d’inspiracib me
ravellosa i un riu d’amor a l‘hittbria


i 8 les Coses rrtanenques. Senzill i bell
4s aquest Ilibret, que tenen dever de
llegir tots e16 artanencs qui’n saben,
per amprendre l’agraiment que me-
reix el modest francescii que I’ha es-
crit.


El teu avant 4s pur motiu de satis-
faccid per tots, poble d’ArtB. Aixam-
ples toncontorn urb8,i t’estens,sercanl;
un horitzd m6s p a n . Perb per lo que
jo mes t’estini 6s perque conserves el
teu carkcier humil, perque et5 quiet,
calmos i acullidor corn quant jo era
petit.


Les teves festes-que s6n meves
tambe- 6613 rioler es i galanes coin les
(eves joveoetes; tenen saba forta de
la teva tradici6 i perfums de la Verge
que de dalt el puig sagrat, reina da-
m u n t les cases i dintre els cors i les
hnimes. Ella te guiarh, poble meu, per
els camlns florits de la prosperitat i
de la diixa.


Quant hagin passat les festes PO-
pulars, deixart! altre vegada el teu
breqol. Perb t‘estimare amb l’amor
fort dels bons fills, com estimen a la
seva mare rls que la tenen Iluny.
I si I’etzaI em dugues a terres molt
Ilunyanes-coni se’n dud el vent les
falles-i no pogues tancar els ulls
dins de la rneua llar,els meus Ilavis die
rhn , fibans de cIourer.se per sernpre,
j u n t a m i l t arnb els noms de les perso-
nes aimades, el leu nom.


I


Pel e ESTEVA SANCHO


DE SON SERVERA
El passat dia 4 a les vuil del wspre,


se declarh u n incendi en el carrer de
Lourdes en la casa d’en luau Vives
Bauqh (a) Martina, el qual pujava la
paia al sostre. Se wpora seria un mo-
viment fals amb el qual volcA la
Iiimpara de pexoli, escampant-se el
liquit que ocasiona la rapida pro-
pngacin del foc &sent inutils els es-
forcos del Vives i de la seva esposa
na BBibara Sans6 Sanxo per apagar-
lo.


Sorti I’esposa donant crits d‘ajuda
que foren sentits per alguns carabi-
ners i el cabo del mateix cos Eduardo
Rico, corrcgucnt a auxiliar LI la BBr-
bara que tenia j a tota la roba enceaa,
resultant amb varies cremadures.


Als pocs momenis s‘hi congrega un
nombr6s public coni tambe !a Guardia
Civil i Rat le, desiijosos tots de pres-
tar auxili. Tot fou inutil, el desgraciat
va mor i t entre les Ilamaradcs.


Es digne d’elogi I’afany i s e m i
prestats per el cabo i carabiners,
guardia civil i public en general, per
B Sitlvar a la victima de tan horrorosr
desgi a d .


Rebi la sera esposa i familia el nos-
tre mbs sentit condol.


-Se troba entre nosaltres, e1 jove
LLEVANT


D Deixa I’olivar enrera
passa I’hort i passa el pont;
per I’amagada dressera
s’atanqa fins a la font.


-.Que tC la minyona mia,
que te que la fa plorh?
Torna, torna a I‘alqueria,
jo t’hi dure de la ma.


I encara te msravellb
I’encis de la visi6
de l’intfable parella
que dins la dolqa Clara


que espandeix la lluna plena
s’allunya pel caminet
qne es perd dins la vall serena
oberta damunt I’Estret,..


0 fontana crestallina
que amb la Cartoixa vei‘oa
i amb el Molinet vei
serves encar‘ara aqui
el record de Catalina.


Joan Raniis d’Ayreflor
Una de les poesies premiades en el


Certamen literati que arnb honor a
Sta. Catalina Thomas sc va celebrar
a Valldemossa el passat dia 16


gla J o h essoleo
Qunnt estava a punt de conce-


dir-se la subvenci6 per a construir
1’Escola Graduada, se rebd a Ma.
drit un ofici del Ajuntament d’Ar
th comunicant l’acoi d desqrnczai
pel qual se vol abandonar el solar
adquirit per I’nnrerior i gesrionar
la compra d’un altre, per la rab
dubtosa que aquell no 6s del agra
do de la majoria del poble.


Hixi se fa patria, fent obra dis.
continua, paralitzant o destruint lo
que els altres han comensat, a m b
l’excuoa de que la majoria no voi,
majoria que hi ha que regoneixer
que ning6 ha polsrt; aixf tornarem
passar uns anys mes sense escoles
sumant a les actuals generacionn
incultes, algunes mes.


Ni escoles, ni aigues, ni rCs de
lo qae els Ajuntaments anteriors
iniciaren. Aquesta sembla h e r la
consigna del actual, consigna que
no volem creure, si be males llen
gues La repeteixen i Cs el menjare
de certee tertulies.


DE CA NOSTRA
--Dia 16 va morir en la pau del Se


nyor el bon amic Sr. Antoni Genovar
Estrva (a) de Son Terrarsa a I’edat dc
54anys. A. C. S,


De famila humil, sc tranrladh a POP
D-Rico, on amb e1 seu diligent treball
abt? crear se una regular posici6, la
pal vengue a disfrutar a la seua esti-
nada Vila.


Rebi la seua familia i d‘una manera
special la seua viuda i fills, l’cxpre.
&si6 mCs sincera del nostre cendol.


- L a festes de San Roc.-Aquestes
estes. avui les mes populars i profa-
ies de la nostra Vila, han transcorre-
gut en mig del major entussiasme a
)esar de l‘amenassa del temps que
ibatacutiqa el que moltes families yue-
lassen a romandre a les nostres pls-
res.


Sa Colonia, Calaratjada i d’una
manera especial Sa Torte de Canya-
mel, que es de dr et la nostra mtrr, 5’
ompliren de families de la nostra Vila,
que deixen el poble buit per tal d anar
a passar, anc que no sigui mPs que un
capvespre, a la vorera de la mar


A SH Colonia hi hague festa grossa,
religiosa i civil i com quc hi ha capella,
rls catolics poden cumplir amb les
se ues o bl i g a ci ons ,


A Sa Torre en canvi, es trist haver-
ho de fer notar, e15 que hi v a n per
periloctar no ae preocupen delsdevers
del CristiR i els anys que com aquest.
SI: junten amb S. Roc dos dies de
preceptc, ningu pensa mes que en
devei t i r el C ~ S , deixant \’anima que
navegui dins la mar de In iodiferencia.


Se podria en els anys venidors posar
remei a n’aquesta necessitat?


-Aprofitant la gran rebaixa en el
preu d’entrada a les Coves d’Artli, que
en ob%equi dels dos pobles A i t h i
Capdedera ha establit el p1opie:ari
Sr, Quint Zaforteza per els diumeiigrs
i dies festius a les qinc del capvesple,
han estat moltes les persones que han
aprofitada squesta ocasi6 per poder
contemphr I’irnponent espectacte.


Hem sentit algunes queixes, les
quals, espernm del bo11 sentit i gene-
rositat del propietari que sei B n ateses
aplicant el reniei apropi*it


Les cine del capvwpie Cs massa
tart per la inmensa m e j d a de gent
que aprofita els seus carros per fer
I’excuisid i per altre part, se posen
algunes dificulials per i’entrada, que
no s’avenen anib I’rsperit altruista
i gener6s que ha motivat aque’sta
coiicessib.


-Segrleix produint vertaders es-
tralls l’rpidemia del mal roig en el!
porcs de la nostra comarca, avui cas
no queda un zol lloc on no hi hagi feq
ta la seva aparrcid amb mks o mancc
destrossa. S’han fetes algunes V ~ C U
nacions amb resultats positius, fins a
present,


-De Barcelona i per passar unr
temporada a la nostra Vila ha arriba
En Francesc Ferrer amb sa familia.


-Han sortit per a Heltrhn (Argrn-
ina), CIS germans Pere i Bernat Lli-
IBS (a) Tiu at objecte d’acompanyar rl
iin Miquel fill ‘d‘en Bernat, i passat
tna temporada amb els fills establitE
11121.


-De I’Aigentina arriba dies enra
a N’Antoni Sureda Antich (a) Ta-
rassa acompanyat de la seva esposr
fillets.
-Despres de passar una curta tern-


lorada amb la familia Payeras, ha
,ortit gratameiit impresionat de la
iostravila, el senyor Antoni San-
:hez, consoci del amic Juan Payeras
le Ronaventura (Colombia.)


-Per medi d’una crida, El President
le la Junta Municipal del Cens Elec-
oral d’aquesta vila,en compliment de
o que disposa el R D. de 4 de maig
iltim, anuncia que des del dia 20 del
ictual fins al 3 de Setembre prbxim,
staran exposades les llistes dels dec.
ors del nou Cens electoral a efectes de
,eclamaclons.


-Sola la direccid de la Cornissib d’
nvestigacions del Museu, s’han co-
nensat unes excavacions al corral de
a Pl%sada de Cariossa per posar a1
le+cu bei t unes sepultures romanes
robatles ai a fa dcls anys en ocasi6 en
Iue se feien obres en q u e l l Hoc.


-Ha comensat la cullita de les a*
ne1 les, petita petita, que a moles
landes no paga les serques corn se diu
wlgarment i per si no bastava el mal
iny, les tomatigueres s‘han espanta-
Les i es moll dificultds el fer les con-
,erves.


Les figueres per ara prometen fruit
ibundant i les pomcres tambe. -- .-
DE SON SEWVE,RA
Accident mortal, disapte dev&rs les


IOU des vespre l’amon Juan Massanet
a) Srrol, se dirigia a caseva i a1 arri.
)ar a les cases de S e Cabana se topa
i m b una bit icleta niontada per n’Es.
eva Brunet (a) Rilvc el qual duia una
narxa molt moderadii. De resultes
le la iopada caigue el Massanet en tan
nrla sort, que l i hagueren de prestar
nuxili essent conduit a caseva, on mori
la mateixa nit.


-Se troba entre noseltres el fill
[lustrissitn de aquest poble, el Canonge
D. Antoni Sancho Ben vingut sia.


Corresponsal.


“La Princesa que tenia elrel lotge aturat“ ~
de J. Sureda Blanes icaba de sortir. De vmde en totes 18s llibreries


~.


C R O Q U I S
A R T A N E N C S


PER
F E L I X


Estan a la venda.
Beguda exquisita, elaborada
arnb extracte de frgites. Provau le,
4 s delictosa.


---- -, a/'--
GASSEQSES - . .. Y SIFQNS


Fabricant:
M. MUNTANER FLAQUER


4


Fdbrica i drspaig:
P, DES MARXANL\O. Ai-tA


11 d ~ ~ c ~ ~ ~ ~ u dt Jisitar
la no~tta caja


Se serveixen 1 U N C H S amb
En ella hi trobareu tot lo necessa


ri gar satisfer el gust mCs refinat, - zsT prontitut i perfeccio ZE
GRAN COLMADQ


L'ES PE R A NC; A


JAU I


Antomhi18 de I l o g w
DELS G E R M A N S


rSAR D (a) T e r m
Teneu servici combinnt arnb el
__c Fwocarr i i


Excursions a Ses Coves, Calarra t-
jadb i dtrnds punts de Mallorca a
prers convenguts.


C a r d A Blanes, n."41. 1 ARTA.


(E§ FORN NOU
de Bartomeu Esteva


~ ~ f i ~ s ~ ~ de Miquel Roca Castell
A 88 botiga hi trobareu sempre:


pans, paaets, galletes, bescults, ro-
Ilets, i tota clasa de paeticeria.


$t sori& a d Q ~ ~ ( i ~ ~ ,
Netedat, ptonitut 1 economie


6'. de Palmu 3 bis. A tH 4


AUMF\N
MAQUINAS P A R A
COSEK Y BOHDAR


Es la fi\ brica para dichas rnilquiniis
mas grwnde del continente.


(MARCA .4LEMAN 4)


Deposititrio eclxusi v o en ARTA


I .__-


C A N G A N A N S I


- { k i -


RAFAEL FELIU BI-ANES
C. DE JAIME II NUM 39 A 149


Palma de Mallorca
Sastreria para Sefiora y Caballero
Articulos y novedades para vesiir


de todas clases.


PER T O T A CLASSE D'AVIRAM
D E R A C A , GUNIS, COLOMB,
ALIMENTS ESPECIALS PER
POLLS, I PONEDORES, INCU-
BADOKES; A N E L L E S . PLANS


I CONSULTES.


CONSELL- MALLBRCA


AGENCI \ DE '4 R-1 A A PALMA Y
- - VICEVEKSA DE --


ANTOMI GlLl ( a ) COLIN~~
C E R V I f I D l A R l E N PRONT17UI ' I


kCONOMI4 Di-.. PREVS
ENCARREGS A LWMICILI


Pdltna - - Banch de S'oli, 24
Artzl--Can Comuna Centro


U I K N CIO:


- Panadoria ~ o ~ t r ~ ~ E
D E


JUAN MATEMALES
Diariament elabora: pa, pa-
nets i pastes de totes classes.


BON SERVICI, NXTEDAT I
ECONOM [ A


Card del Sol, 2 . Arta


Raft1 $astot (a) V ~ ~ g ~
PINTOR


Ofereix els seus servicis
Especialitat en autombvils


i carretono
rcproducciona i retratr


C. de la Sombra-ARTA


F O N D A B
! 0 "LAS PALMERAS'
~I'LASSA MAJOR, 20 i 21 (PALMA)
0 " . NOVA DlKECCl6
0


A CAHKEC !)'EN R -
Y


!Juan 0 Bauza Fou


FABRICP. DE FtDEUS
i tota classe de pastes alimen-


ticks d'en
NICBLAU CARRIO


Preus sens competkneia
Carre de Palma, n.O 48


m ~ ~ ~ ~ ~ r n ~ m ~ m w ~ m m ~ m ~ ~ ~ m ~ m ~ m ~ ~ ~