, -.,.’. Rvt, D. Llorens Lliteras Pvr. . Palma Semi o a ri ...

, -.,.’.


Rvt, D. Llorens Lliteras Pvr. .
Palma Semi o a ri


.......................... ................. -.....*.- ........................... I L‘ .L V A
DECENARI CA’I’OLIC MALLOR


Any XlV Ntim. 502
DEU I PATRIA


I_I ____I-.-- -I_-


P R E U S
P t tii i comarca, un any
A fora id 6 1


4 ptes.


VISIONS DE CATALUNYA


M A L L O R C A
ARTA I CAPDEPERA


Per anar a les Coves d’Arth la L a -
rretera us mena, de primer, fins a la
llinda de la platjl de Canyamel, plena
de pins i d’ornbres amables, i , des d’
all i , un ramal IIOU obert damdrit el
tr.aC.rt del veil cami de la costa, s’en.
vola sobtadment tot seguint I’escorqa
de I’acantilat d‘ametista del nior:’o de
Capdepera, a \ fons del quiil, a dret f i l
de I R timba, rondina amb u n rum-ruin
de plaer la mar blava i infinita.


Tota la tarda d’ahir va’ii passar.la
passetjant pels encontorns de lii Vila
-el poblat prehistbric de I’Alzinar de
les Paisses, eb talaiot de la Canow,
els que hi ha a les engires del trrncall
de can Picapoc ...- passejatla que va
deixar.rios I’esperit satulat del baf lu
xuri6s del paisatge grits i puixatit d’
aquest clap de terra, i els ulls amb
una purita d’espalmament proluit pel-
la l lum fina i pura que I’amara d‘una
gracia miracu1o.a.


Es veritat. La llum d‘aquestes j w
cundes i menudes brebsolades d’At I&,
esbadellades entre flanc i flanc d’uiis
serrats suaus, tapissats de garrofers
florils, de figueres de mor0 i coronats
per unes males d’un verd Ilustr6s de
menta, us dona com una niena de tras.
torn d’embriaguesa. Fa com aquells
vinets clars i Ilaminers, amb un pen-
samerit de gt’ogor de ginesta,
que us els empasseu a grat
cient, pero. que aviat us pu-
gen H I cap i us encenen a la
boca del cor una flameta vi.
va.


L’olgueresi intenlar, oi mes,
I ‘ e ~ e n s i 6 a I‘ertnita de Bet-
rem, des d’on s’atalaia la mag-
nifica i majtrstuosa baliia d’
A Icudia. Tanmateix, no t en -
gucrem esma d’airibar-hi Ens
senliem lapses i enlluernats,
i a mitjan cami de la pujada
e l is poPhrem a seure i a hadnr
en silenci menrreel sol es de-
cantava cap a ponent i r~ fo-
nia corn una rodella escarlata


del Puig h’tajor, la terra i el cel s’ajun-
taven a mig aire en una besada vo-
luptuosa, els camps tornaven morata,
la mar llunyana es feia esborradissa
sota 1111 tel de calitja, les carenes dels
serradals i r p f a v e n una Iluentor de
perla i la Vila d’ArtB, caragolada i
barbaflorida a I’erttorn d’un pujolet
punxagri t , 5’abrandava pomposameri t
corn una p a n custodia d’or.


Aqiiest moti , doncs, a la fresqueta,
qua i l les prrdtus escotxinaven en els
rostos tous de murtra, i els rerrero‘s,
amagats per dintre I‘entercor carriosa
dels figuerals, comencaven a entoiiar
llurs canturies lentes i monotones,
hem sorrit pel cami de Canyamel. El
riostre xofer, ultra esser un guia molt
expet t , resulta que tambe escriu vcr.
sos d’allb mCs ben fets, de bell antusi
ens ha advertit que era debades el
nostre desig de voler visitar Ies coves
en hora tan mnlinera, posat que el
que te les claus de la reixa de les tals
coves 6s u n vellet que es lleva tart i
que no l i ve d’un pani de posar-se a la
feina. El mes prudent, per lant seria
anar de dret a la Tot le d e Cniiyamel,
vetusta consli ucci6 militar-, molt cu-
riosa i ben conservada, siluada eii u n
planell tot rornhtltic ceriyit de pins i
de mar,i, despres, aturar-nos a la plat.


ja que tk a I‘espona, lloc deliciosa-
ment poetic i fresquivol, digne a’esser
cantat per la pulcra i sobirana musa
de Virgili.


-Precisament he aduit-afegeix-
les primeres estrofes d’un poema que
esric component i que es dirh .La no.
va Arckdiaa. Si voste es digna escol
tavme jo, amb molt de gust, les hi
Ilegire.


Pel tast preliminar que el miny6 tot
marxant velosment, m’ha deixat assa.
borir dels s e w versos, dedueixo que
aqueixa nova Archdia que ell vol des-
ctiure es tracta de la plt i t ja de Canya.
mcl, vista en un jorn d’estiu, en dia de
festa, assegut a l’ombra d’un pi de la
ribalta, mentre Its brevoles ooades de
la mar tranquila s’enfilen mansamenr
damunt la llongada del sorramoll, i la
multituc s’escampa per sola l ’n i breda,
les parelles festcjadores s’arreceren
en els teudei 01s que formen els xucla-
mels, els llentiscles i les ridortes dels
ribassos, els atlots i les atlotes s’em.
paiten i nedrn ambJoi6s rebullici I la
geirt madura i entenimentada s’ajaqa
a I’herbei i roman beatamerit adormis-
cada de panxa en i’aire.


Gent felic! Ells passarhn pel m6n
sense que ningu no es recordi mai
mes de la seva existencia, perb men-
trestant, humils . i ignorats com sbn ,
en treuen tot el bon suc d’aquesta vi-.
da terrena, i gusten I’amor a desdir i
es rebegen com yns deus petits ea la
pau i borianca d’aquesta dolcissima
Arclidia de la platja de Canyamel.


-Vol devallar, el senyor?-em pre-
giinta el xofer, al bo del meii
rncis contemplaiiu.


-No, no. Avant! ;Quit1 pa-
per i fariem nosalrres, pobres
intrusos, entremig d’aquesta
muiti t u t conten ta? Hem torna t
a airencar, doncs, i hem con-
tinual carretera a m u n t fins i
la fanth tica boca de les Co-
ves ober ta al caire de I’espa-
dal, sobr-e mateix de la mat’.
Hem pujat les altes escales de
pedra que donen tic& a la
gorja fosca, pregona i tacada
de row11 corn rtgalims de
sang quallada i hem trobat el
vel1 guatda el sarpeu de la
rc ixa , tot atrafegat per encen-


rera els puntillons atnronjats Talaiot de les Paisses (Monument megalitic) ARTA (Maiiorca) CLIXE - J. Sanxa. dre una lampara de petroli
LLEVANT


entossudida a no
voler anar be.


-9ue n’hi ha per
gaire, Miquel?- li
ha dit el xofer, a1
cap d’uni llarga
estona d’ esperar.
nos veiam cbm a-
cabarien les rna-
niobres del vell.


-No; una mico.
na-ha re5post a
quest, sense aixe-
car el cap-. Un
parell d’hortts.


Tant se val que
ho deixem c6rrer,
doncs. Ja lornal em
un a h a dial a m b 1’ Torre de Canyamel.-Antiga fortalesa gdtica. CLlXf-J.S anxo.
esperanca de trobar la lhnipaia en-
cesa. Joan SANTAMARIA


(Segnirci)


FESTA DE S A N T HONAI’ENTURA
REPART DE PREMIS


Dia 13 cl’aquest niet celebrart n eri
el convent la festa de S. R o n a v r n l u i a ,
patr6 del col’legi del mateix nom.


AI mati a les 9 i i t i i i ja se cant8 ter-
cia, i I Izs LO cornen@ I’ofici que ce-
IebrR el Rvt. 1’. Atoni Mojer assistit
dels PP. Tuan Domenge i Esteve Cla-
dera, de diaca i subdiaca respecciva-
ment. Ocup2 la chtedix de I’E*perit
Sant, el benvolgut P. Bartornru Alor-
da. Ens descrigue rninuciosainent la
vida del Sant i feu un estudi biogl8.
fic bcn comdet Desprt‘s feu remar-
car I’irnporchcia de la seua figura
corn home de ciencia concluint que
aixi com hi ha solsarnent i in hloises,
un Plato, un Dernnsfenes i u n Alexari-
dre Slagne, aixi tambi hi ha u n sol S.
Ron 4 vent lira Aza b a son p,i r l a men 1 ,
ple de belles figures i 1lu1tiinost.s corn-
paranqes, implorant les benediccions
del Sant per la distingida senyora D.a
Megdalena Vives Font que geneiosa-
ment restaura la capella i poc despres
I‘exornh amb dos valuosos quadros
que s6n :una veritable joia at’liytica
Adhuc dernitna beneis i iluminkr AIS
profes4ot-s del dit col’legi els R v w .
PP, Antoni Mojer i Esteve Cladera, i
fiiialrnent prega a1 S a n t miras als CUI.
legials i ainb sa mirada els i l . l umin8s
i els c3onduis pels drcturers camins de
la justicia santedat’


El capvespre, despres de la funcid
religiosa dedicada a1 Sant Pntrc) del
cnl’legi, se celebra en el claustre del
convent u n a tarde literari-musical se-
eons el siguent programa:


Himne a S. Bonaventura, cor0
Perks, poesia, per Bartorneu Gili.
DiAlec, per X,erafi Guiscafrk i Anto


A una rosa, poesia, per Kartomeu
ni Gspinosa,


Esteva.


I’>iAlec, per Jliquel Fcsrer i Antoni


Corrrgol treu banyn, coro.
A una cigolo poe.ia. per Juan Serra.
N o ploreit, pocsia, per Antord Este.


Salta, sa lh covalle[, core.
Sabnla per sonpeu, diRlec, pet Ber-


?at I,lodih i Xliquel L,lodra.
Els ntributs del nieu sogra, per Pau


Morey
C r q d del treball, ~ O I 0 .
Llum i fosca, per LlorenC Ray&
Gloses, per juari Amoros.
La oracidrt de la fordc, cor0
Uiin copfa a la Virgen, di8lec.
Man homo, 4 oro.
La cruz del mdrtir, rornedi‘a.
Keparrici6 de preriiis.
Acte seguit en el sa16 eljcola s’inau.


gtii 8 l‘exposici6 la qual 6s d’admirar


Brunet.


va.


ja per la gran cantitnt de traballs rea-
lirzals durarrt l’any, j a per la neiedat
i peIfecci6 en que estan fets,


En la exposicid hi trobam mapes,
dibuixos a llapis negre i de colors, di-
buixos geometries i pintures squarel-
les. Hi lrobam rambt, lamines de dic.
tat i copiat, cornposicions i cartes ori-
ginals totes elles adornades amb una
flor, o un ocellet o un paisatge que di-
buix8 la teiiclre ma del alunine. Encar
h i veim amb gran sorpresa grossos ai.
bums de lamines de rota meiia de
cornpt es


Sinceranlent donarn I’enhorabona
tils professors per llur activitat i per
I’encert i txit da I’esmenrada exposi-
rib i els pregam continuin en llurs
afr i .s rkcolars amb igoal entus’siasm6
per ti(I de contribuir a la prosperitat-
cientifira i moral del poble d’Art2.


1


--‘----..--.-cIcIcIc.c.


C R O Q U I S
A R T A N E N C S


PER


F E L I X
Esran a la venda,


NECROLOGIA
En Jaurne Sancho ha mort. ’I raidota


nialaltia que secretament rninava el
cell cos, als pocs dies de marlifestar-se
extet iotmrnt, acRb8 arnb ell.


Itec bi dins la nostra Vila per una
defg! .%via en I’escullir professib, la
s e w iritel‘ligericia privilegiada iesisti
la fossilificaci6 tan pibpia de la vida
de poble i allistarit+6 R les files dels
solitoris posh de I elleu la seva forca en
do:, dels rains del saber hum& I’un I’
estudi de la arqueologia principalment
la cet Am ca, de la qual arribh a reunir
uiia de Its rnillors col’leccions de Ma.
110: C A . I’altre, la fotografia tn la qual
era considerat corn unvertader artisla.


T,
EN J64UME SANCHO TOUS


APOTECA R I


mod cristianament el dia I 7 prop passat a l’edat de
45 anys, haguent rebuts els Sants Sagrarnents.


Els qui el ploren: la seua esposa Maria del Carme Tous, fills Pere,
Geroni, Francisca, Maria del Roser, Esther i Jaume;


germ6 Mateu i cunyada Agustina Barrios, tios, ties i dem&
parents, a1 fer a sebre als seus amics i coneguts perdua


tan gran, les preguen vulguin tenir-lo present en les seves oracions.
(A. E. R , I . P. A.)


t
ILEVANT


Si en la primera cawava admiraci6
a1 material tol’leccionat, contribui
amb la segona a difondred’una manera
extraordingria el coneixament de la
nostra Vila per tot el nion, els s e w
clixes, especialment els de les coves,
vertaderes obres d’art, corren per tot
arreu i son motiu perque els tu1 istes
acudesquin a admirar d’aprop lo que
ran ben presentat veuen en el paper.


El seu cargcter afdblc, atreia els q u i
el coneixien de lo quai n’es prova les
innornbrables amisrats amb que con-
tava.


Era Apotecari titular de la nostra
Vila, vocal de la Junta de Sanitat i de
la d’Instrucci6 Publica i forniava part
de la Junta del Museu C o r n a Conser
vador de la Secci6 Arqueolbgica.


La nombrosa concurrhcia a l’ente-
rro i als funerals celebrats a l dia 19
posaren de manifest el sentiment del
poble per aquesta mort.


AI associar-nos a l dol de sa familia
per aquesla irreparable perdua, dema
nam als nostres suscriptors una oracib
per l’anirna del finat. A C S.


1V Congres d’tlistbria
de la Corona d‘Arag6


PALMA DE RIALLORCA
Maig de 1931


BAIX EL PATRONATGE DE LA EXCMA.
DIPUTACIO DE BALEARS I L’EXCM.


AJUNTAMENT DE PALMA


-
C A R T E L L


El ComirB Executiu del I V Congrds
d‘Hisfbrin de la Corona d‘Aragb conipleix
gusfosamenf el deirre de fer public el tie.
giient cartell:


I
El quart congres d‘Hi4tdria de la


Corona d’Arag6, tendrh lloc a Pnlma
de hlallorca durant el mes de maig del
vinent any de 1931, en els dies, hores
i local que seran oportunainent assen.
yalats.


I1
Podran pendre part en el dit con.


ares totes les persones inscrites abans
del dia primer del dit mes,


I11
LainscripciG general es far& mit-


janqant la cuota de deu pessetes l a
qual donarh dret a un exemplar de le5
publicacions que’s fassin, a invitazit
per a les festes i actes que sien orga
nisats a honor del congressistes, i a I::
rebaixa de preus que s’obtenguin er
vapors ferrocarrils i excursions.


I V
Aquelles persones amaots de la cul.


Ira del pais que desitgin cooperar
ies intensament als fins del congres,
bonant una quota no inferior a cin-
uanta pessetes duran el titol Congre-
sistes Protectors, i amb ell gaudirhn
e totes les ventatges i drets concedits
Is congressistes numeraris.
Les Corporacions i Societats Cultu.


als podran inscriure’s com a conare-
ristes col lectius, mitjancant una
uota no inferior a vinticinc pesseres
1 qual, donara dret a la designacio de
t’t s representants.


v
Els senyors Congressistes oodrhn


nviar al Congre.; membries i cornuni
acioris relarionades amb el periode
islbric cornpres entre I’eleccib de
;erran d’hntequera i la mort de Fe-
ran el Carblic, aixi corn sobre el
:ompromis de Casp, que quedh sense
studiar en el Conpies anterior.


\:I
En els actes oficials del Congves


cran de lliure us Irs llengues de Van
iga Corona d’Arag6 1.es comunicaci.
Ins i membries s‘admetrhn igualment
writes en altres idiomes.


VI1
El Congres acordarh, segons el peu


iropi reglament, tot quant fassa iefe-
encia a la Icckura i publicaci6 dels
reballs.


VII!
Seran organisades excursions i visi-


es col.lec[ives als indrets i moniimenls
I’interks pels Srs. Congressistes,


IX
Totes les Rdhessions i comunicacions


;leuran diripiiles a la Secretaria del
Congrks, Diputacl6 Provincial de Baa
ears, Ydlma de Maliorca.


x .
Pet. a la millor ori Antacid del Con-


grts, es recomana als Srs. comuni-
Cants, vulguen donat. compte a la Se-
cretaria del mateix dels tenies que
pensin tractar, i B ells serh comunica-
da ill mateix temps nota dels Srs,
congressistes que h-gtn t r i a t els ma-
kixos ternes, a f i de tceballar amb
unitat de col.laboraci6 i evitar repeti-
cions.


DE CA NOSTRA
- Treballant a Sa Torre el pareda-


dor Ma4h Ginard (a) Monwiu tengue
la des@ .ia de produir s# irzportant.
cremadures als bracsos, mans i cara
produides a l rnaniptllar un past6 de
calq Inmediarament fou transDot t f i t al
dispemat-i de I‘Hospital on li fou prac
ticnda la primerr cura, i despres a1
transladaran a1 Feu dornicili.


Li desitjam prbnta curacib,
-El temps segueix insegur, el batre


se fa en dificultat degut a que el so’
se tapa moltes estones per lo qual la


alla queda molt mal treballada i do-
m a .
4 1 s cereals no donen conta,lcs plu-


5s abundants han estat perjudicials
a la fi tenguereti molt mal granar.


)e faves si que n‘hi ha hagudes moltes
erb en general mal granades tambe.
-El bestih de llana va be, perb els


orcs, molt malament, la pesta fa es-
ralls per tot el terme de manera que
3 se pot contar I’anyada corn a dolen-
l i ,


--De Costa Rica va arribar el passat
iumenge el nostre bon amlc Sr. A n -
o n i Alzaniora (a) Garrit per passer
na temporada amb sa familia.


+


-La Caixa Rural celebrh el passat
iumenge Junta General ordinaria, en
a qual, despres de llegida i aprovada
‘acta de I’anrerior, se lletgi l’estat de
ornptes del primer semestre d’en-
‘uany En ell se nota un notable au-
nent en el moviment general.
Se doi a, compte amb la natural sa.


i\fncci6, de la tlkposIci6 del Ministeri
el treball, per 111 qual s’exceptuen les
Zaixes Rurals de I’Esratui de I’Estalvi.


-Se troba bastant aliviat de lei ma-
4Itia que fa una rnesada el te en el llit
I jove estudiant de medecina en


;I a n c e w Blaiies Sureda.
- El vinent dtjous dia 21 5e beneiiA


n el Carregador on bellis.im oratori
edicirt a Santa Catalina Thomas fet
ontruir per les families estiuetjants
n equelles plajes.


R E G I S T R E
N AIXAMRNTS


Maig, 29 -1uen Servera t’erell6 de
1’Andreu Rurnbante i ria Rosa Porro.


luny, 3.-Gabriel Mestre Genovard
je n’Antoni Puig i na Catalina Cunfi-
a. Dia 4, Pere Matemnles Llinas d’en
luan i 119 luanaina Paies.


MCRTS
Juny, 27.-Maria Ginard Esteva (a)


Violina, viuda, de 71 anys, de paralis.


luliol, 7,-Antoni Santandreu Sure-
je, parvul. Miquela Lliteras Lliteras
;le ses Terretes, fadrina, de tubercu-
ossi pulmonzir.


S I .


!VI A7 RIA\lONIS


hlaig, 28 -En Pere Torres Pascual
(a) Bauc amb na Maria Bisqtierra
Pilscual de sa Cova, fiidrins.


Juny, 5.-Jaume Femenias Lliteras,
(a) Guriies amb na Maria Lliteras Na-
dal (a) Figuereta, fadrins. Ejlatcu Ni-
colau Ginard (a) Met16 amb na Mar
galida Jaume Canet (a) Pistola, fa-
drins, Dia 18, Anroni Sard Lliteras de
S, Pussa de Son Servera amb na Isa-
bel-Maria Esteva Eskeva de 4a Caba-
neta, fadrins.


- -- ..._-_ -
Per falta d‘espai deixam de publicar la crdnica de Vida@Mfvi


_1*_
oyal Fruit
f3eguda exquisita, elaborada


a m b extracte de f r ilites. PI ovau le,
6s deliciosii.


GASSEOSES Y SIFONS


M. MUNTANER FLAQUER
Fabricant:


Fdbi ica i dcspaig:
P. DES hIARXANI?O. At td


s$o dtstwidol dt Jirilar
la n o s h (as8


Se serveixen 1 U N C H S amb
-- prontitut i perfeccio


En ella hi trobareu tot lo necessa
ri per satisfer el gust i i iPs rt f inal .


-
GRAN COLMAOO


L'ESPERANCA 9
P. DEL MARXANDO 3:-: ARTA


J.AUME PIC0


;;A,R D (a) Terres
Terieu servici ~ornbir~rrt titnb el


FerrocarriI.
Excursions it Ses Ccves, Calarrat-
jadn i dern4s punts de Mallorca a
pr e u s con v en g u t s .
Carrd A 'Blanes, n.'41. 1 ARTA .


Panaderia "Y I C T 0 R I A"
(ES FORN N O U '


de Bartomeu Esteva
flcessor de Miquel Roca Castell


A 88 botiga hi trobareu Rempre:
pans, panets, galletes, bescults, ro-


Ilets, 1 tota clasa de pasticeria.


So ~erJdx a dotnitili.
Netedat, pronitut 1 economia


C. de Palmu3 bis. A R 7 A


NRUMRN
M A Q U I N A S PARA
COSEK Y BOHDAK


Es la f8brica para dichiis mAquinai
tnas grande del coiitii iente.


(51 IRC.1 .i\LE\I \ N \ )


Depositttrio eclxusivo en A R T A


CAN G A N A N S I


- I ) E . -


C. DE JAIME I I NUM 39 A 149
RAFAEL FELlU BLANES


Palma de Mallorca
Sawel ia pal a Seiior-~ y CilhaIltl-o


GKANJA BAHCINO


PER TGTA C L A S S E D ' A V I R A M
DE R A q P } C U N I S , COLOMS,
ALIMENTS ESPECJALS PER


P O L L S , I P O N E D O R E S , INCII-
BAD0HF.S; A N E I , L E S . P L A N S


I C O N S U L T R S ,


CONSELL- MBLLOWCA


AGENCI \ DE A I<'l.A A P A LR1 i\ Y
- - VLCEVEliSi\ --


ANTON1 GlLl ( a ) Coiriuna


L C O N O M l i DE PREUS
E N C A R I W S A L)OMICIl,I


Pnlrna -- I3anch de S'ol i , 24
A r t (1 -. Ca n Corn II na Cent 1.0


S E R V I ( I i ) l A R I E N I 'KONTI'IU'I ' I


DIliEl . CIO:


=Panaderia - jliodtma _I-
D E


JUAN MATEMALES
Diariarnent elabora: pa, pa-
nets i pastes de totes classes.


EON SERVICI, NFTEDAT I
ECOMOM i A


Carrk del Sol, 2. Arta
1 8 8 8 8 8 8 1 @ @ 1 1 8 1 D 8 . 8 S 8 8 8 8 W ~ ~ ~ ~ ~ O i


Raft1 $ a s h (a) Vorgd
BINTOR


Ofereix els seus servicis
Especialitat en autombvils


i carretons
rcproduccions i retrats


C. de la Sombra-ARTA


. o 1Juan Bauza Fouf


FABRICPI. D E FIDEUS
i tota classe de pastes alirnen-


ticies d'en
NICQLAU CARRIO


Carre de Palma, n.O 48
Preus sens competencia


1 ~ 1 a 8 o ~ m a ~ s i m ~ m ~ m ~ e 8 ~ ~ 8 8 ~ 8 8 D ~ r n


w
0