L L E V A. N T _." .. . _ _ , _ " , ._I_-. .. ..--._-.-.__.._-- PEW I . P A...

L L E V A. N T
_." .. . _ _ , _ " , ._I_-. .. ..--._-.-.__.._--


PEW I . P A t R 1 A
Any X l V Mbm 501,


ARTA 10 de Julio1 de 1930
_ I _ . _ _ _ C C _


DECENARl CATOLIC MALLORQUI
~ ~ - -


P R E U S
PhtB i comarca, un any
A fora . i d 6


id I @ E Extranger


.C p e s L


~ ~ . - _


VISIONS DE CATALUNYA


M A L L O R C A
ARTA Y CAPDEPERA


La nostra vinguda ;I k'orio-Ct.is1o
fou' a m b I'intenr de wisitar tvs Coves
-de1 Drach, drls Hams i del PirAta--*
veritabtes meruvelles subtel-i!inrs que
no tenan, tal volta parella a tot el
mbn, llevat de le+ d'At.i&, que sbn Its
mCs grans i imponents de %.latlnrca.
Pzrb el cerc PS que f ins al cap de vuit
dies d e l nostre plaent sojorn en aquesl
P w , l i l t 1 agradivol, no vaig dccidir-
m e a visitav les tafs Cove.;, pcr tal
que 1 1 0 tos dIt que aquesta vegada ens
e11 H I I B V ~ I I ~ d'aci S e n s t : haver f r u i t un
cop me1 1'inenai.rable especiacle que
ofereixrn per exemple, I'Escenari d e
~ r s Fades, i'estany de les Ilelicies i el
larrihs!ic llac blartet vistos a la llum
d'uiles beitgales de CoIors.


U s SCIC franc: no m'ebelleixen gaii e
+iqii$ixeS mecavelles de I'espeieologia.
hi'cstenrordeixen infantilrnent les se-
w s I'bbt.t.gues pregoneses i em t-epug-
na el biif llefiscos i combal que q.n
hoiii ha de respirar tot admirant arnb
I'ktnima opi-et.a els jocs i capi'icis de
IPS estelagtitrs i estelagmites, el mis
tei-i espaveiitable de les carnbres i
passadissos, la gklida rnusica dels de-
gotalts i la, sinistra inmobilitat dels


ti 11% d 'u igua negra i fada En aixbsoc
coni t!n irrf:tn!; per a mi corn si hi ha-
gues el a p a p u r ~ l l l Jintre, Si he de dir
1 1 w r i t a t , le5 uniques cases que sem
I re m 'ban fer basarda-tan ridicula
corn vulgueu, perb que ern deixa acer-
vellat-han estat els avencs i Ics c'o
v e h , els i rons, Irs r'atrs i les arariyes
N o puc fer hi rnes .. M;li 110 he duL
cdp arrna a sobre, i aixb q u e fie rodat
toi sol per le6 cinc paris del mbn; h e
de af ia t serenament tot^ meria d e pe-
I ills i d'aventures i , sense voler Csser
vnlenr, cam a cara no m'ha fet rnai
pol- riingu Per contra estic cert q u e
no m'e!z;iveraria [ant si em c a l ~ u k s
afruntar me amb un lleb afiimegat que
no pas que em sortis de sobte, u n mi-
nhscul rat0 i . .


He prefet i t , doncs, passar a plr a i r 1
i a ple sol aquesta bella twgslda a
Portci Cristo, vivint corn un niaori a
la vorera de la mar, enti e ebs pins i
els tamareits floiits de la platja, ;Ira
nedant e11 l'aigua lebia i blava de le
cala re:splandeiir corn U D H cai-culiii de
petxina, a r a Ilegiilt o somiant dehpei t
tombat damunt I'iiiirja franja de soria
que la ciimirnda, ara caqsnt crancs en


els forats i salinatls de la cosca Two-
sa, ara nienjan t guisots de peix i lia
gostes a Ia brasa, ara remanc rndr en-
tiins o doriatit la vela al vent a i'hora
del ruflet f r e s o i de la marinada, I 31 H ,
en caure el capvespre, sor[inr atnh el
patrd Farruc a pescar der~~trls I artfcr-
sos a la l l a r g a , que ks la pescn me5
eitiocionarit i diteriida que us p i r d t ~ r
imagi 1 1 ~ 1 ' .


Avti i , f inalment, d c v P s +et hlirrs !.IC+
m s t i , ja ens hsurieu visi tots mostit s I
ent abits diris aqueixa vermella b a -
luerna del camid del ~ L l o i i t o n , t n 1a
qual pellsem d'anar A Ar~ tA , i< I'rriiiiiit
de Beilem, it la plaija d e Ua i iy?rne l . i i
PHeretat, a l e s Coves i ir calii Kiitjudn,
I)'rnqh d'abans d a h i r qiie hem est;tt
esperant qlir v i n g u C s a cer nos UTI
auto d e t'ollensa, el qual f;i d + \ s out:
vaig fer- enipni.aiilat. perSOnalmerir 1'rJ
h k i t t i de I r s Perdius a fi i afecie d e
fer el viatge rocs S O I S i tarnbe iiies d e > .
canstit?; per6 veient que I auto I el
Marri tr igaveii tant a compal.eixri, t i
*Llotito* m'ha donat eitierlenr. que me
ri'anes arnb ell, j a que ern sortirja rne,
a compte i Adhuc mtfs cornode I 1 0 1 -
. , . , . . . . I . . . . , .


A dos qunr is de IIOLI ja $rem R A r i h .
1 s q u I ens hem acoiniadat del eLtoii-
tor, tola vegada que l w resta dels pas-
satgets >'ha eritrsiat a volrr passar de
Irarg4 NosaIrt~es en carivi, no t ~ ~ m
cap mena de pressa, i per aixb I M I ~


d w i d i t de i.ornandt-e u11 pi l reI I
d e dies a Ia viiw d ' A ~ t h , la V I
si la de la q u n l bC es mereix
aquesr wjtrrn i ellcat R moilis-
aim mes. Hem dcixat el CUIXC,
doncs, R 1ii placa de la fun1, 1
i i)guns pessatgers, hnn t ingti t
la gentilew rl'abastar nos les
ma!Ptes, ajudal- :I baixrir la
me1 n csposa i ciirar deis rntlus
niaiircs mentre wbanava a1
6VLloriioa la modeata messid
q~ir m'ha tlrrnanat en p a p -
rntrril de trsn5portar-nos des
de l'orio+Crls1o flrrs aci. Ei
primer que hem fer, despres
d'rsmortar i :iposenrar. nos a
!a fonda, ha ebiat artar a veu.


l'esglesia, la silueta de la
qual , vista de la ptaqa estznt,
dona l'imprehsid d'ksser u n
mixinrnent molt norable i mag-
rrilic. L'rsgl&sia est& a iiiig ai-
LLEVANT


re del serrat que fa de suport a la Vila.
voltada de camps i horrs feracissims;
i at c im de tot, corn una llantcrna d’a.
ram brunyit, hi ha I’oratori de Sant
Salvador, a1 capdamunt d’una ampla
i Ilarguissirna ebgraonada que va sal-
vant, bo i formant replctns, el tirds
pendent de la cbnica muntanyola,a
I’entorn de la qual s’apinyen les cases
i els jardins. Som a la vigiiia de la
Mare de DCu d’Agost,,. Es clar que el
sol rstavella, perb la calor, tanmateix
Cs beo passadora. De vegades, d’un
carrer a I’altre hi ha tin fort decnivell,
i aleshores us cal agafar unes escale-
tes de pedre picada arnb dibuixos de
codolins que us menen, f rut z gazaga,
al carter de la part alta. Per be que
aixb no us cansa, perqae tot s o v i n t us
heu d’aturer a cootemplnr ta f a p n a o
e l p a t i arnb arcades 1 testos de ffors
d’una casa senyotial, Alerarnent, la
verascop no pal a d’ilriar e n doina. Si
uii 1-econet ks hell , I’altre de In& cnllA
encara el supera; si u u detall us emo-
ciona, ef seguent us daisa ernbadclit.
Jo no he visc enlloc 110 poble tan net
i plhcit corn aquest d’AitR, Val a dir
que tot hla1lorL.a Cs talrnerit coin uria
tasseta de plata, puix yi ie aqtresta
gent insular t k I‘instint de la senyor ia
i de la piilcritut Perb, Artit, eii aquest
sentit, e 5 un joicl: exquisidi-sim, amh
i ina claror d‘alegria, atnb un sol d e


sen a tocar les bataljades de I’oracib
del migdia que s’han escampar pel-
l’aire embafar de flors amb un deixa-
merit de dolqor i de borniassa.


Joan SANTA3lARIh --
C 0 M E N T A X I S


..
que ells anyoi’en !a rasrta i el por.~ de
Pollens.i, on han f e t ’ d i a i vida tot 1’
estiu, lliures i contents coni uns moi-
xonets del ccl. Tnnmateix a v u i no
1 ondinen ni mostren posats d’enuig.
Ue mes a m h , demh Cs fesLa gr-ossa i
anirem a dinar a Catlyarnel, i entra-
rem a les Coves i segurrern f i n s a Cap.
depera, des d’on, si fa bo, veuiem M t
norca i la magna badisl d’Alcudia i les
mootanyes d’Atberctlix, d e Uocquer i
de Formentar...


-Guaiteu!-els crido en ai- i ibar a
la placeta de I’otaturi de Sanl Salva-
dor.


A l I f i , a1 nort, uria llaiga i abrup-
. !a cresteria d e StIres encav?l iades ,
{ransparents corn l‘arnhre i polsoses
de sol, retallen el coiifi de i’hori126
aflamat. Alli hi ha casa i l’encis mi-
~.aculds d’aqucll bocinfit de mar ya-
Ilensina, blava i r nanyaga que mal-ru-
c a tot l’any a1 ratrpcu de la nostra
porta,.. I en ptnsar en ella, agaZo una
mh de l’esposa i l i dic a pleret, a C B U
d’orella, tot rjoler:
--Em seritodhabielr ..,
L’esposa, enrre cofoia i enutjada,


m’anava a tussar la cara, peth, ales-
tloros les campanes de I’oratari es pa-


Vice-president primer: Sr. Jnume
Suiiu i Pons, Barle president de I’Excm.
AjuntarnenL de Palrna.


Vice prebideot segdo: Sr. F ~ s t Mo-
reif i Gual, president de la Sociciat Ar-
queolbgica Luliana.


Vocals: St, Josep Raniis d’Ayreflor i
Sureda, dtgh dels cori.esponents de la
Reial Academia de IR Eis tb t i a ; Sr .
Edmrd Gdintz Iharier, Catellrntic de
Histbr-ia de I’Iastitut Naciorial de se-
gona Enscnyanca; Sr . Joori Pons i
MnrqnPs, A rxirier~13ibli~t.~cari d e la
Excrna. Diputaci6 Provincial ; Senyor
Froncesc Vidai i Sirredo, Secreriiri de la
Sociecat Foment del Turismc.


Sect-etari: Sr . iylvir Sans i Kosse l ld ,
Cap de: la Seccid provincial de 1’i-essii-
posts municipals de Ra1eai.s.


Vice.secretaris: Rvt. S r . ilrrtoni Pons
i Pnsm, Pvre., i Sr. Lliris Amords i
Anrords, vocals de la Socielat Arqueo-
lbgi c~ i l Lu lian a.


-1 resol ei- comptador: S r . W r w s Jonn
i Serrn, Tresorer- de la Soc ie ta t AI.-
q ueo I b g i w L u 1 i a na ,


En la sessid de clausuia de l’ultim
Ctrrgres, tengut a \:’aIenciR pel juiiol
de 1923, fou pres 1’acoi.d que’] prbxim
hagtlcs de reriir lloc en la nostra ciu-
lat.


AI I‘onsfituir se per donar compli-
merit H 18 sew3 honr-osa ( clmesa, la Co-
mixsid oi~ganicadoi a del IV Carrgres
d’Histbrta de Is Coi ona d’r\!.ag6, cele.
hrrrdor a Pitlma de hlwllorra pel niaig
de 1931, creu inrtecessari de cridar 1’
iliepcih fobre ! ‘ inter& d‘aquehta r-eu-
nib, I la q u e t s comp’au en c i i d a r a
tots el.; rmreadots d e les ciericies his-
tb; iques en les +eves distintrs b r a n


.. . . .


CORgreS


de la Corona d’Aragb
IV d’Histbria


PALhlh DE MAT-LORCA
hIaig de 3931


BAIX EL PATRONATGE R E LA EXCMA.


DIPUTACIO DE BALEARS I L’EXCM.


AJUNTAMENT DE PALATA -
C0MlT.G EXECUTIU BEL


CONGRE.5
President: Sr, Joon Mossanel i Morn


giles, president de la Excma, Diputa-
cib provincial de HiiIears.


joi. exit de la assamblea i a I’avanqa-
mer11 d r l s fins que aquesta es pioposa.


(’orresport al rioctre Congrks, quart
de la S P r i e , seguint w l pas dels anys
CIS fets hisibr~jcs, ri’rstudiai*-ammb tot
el corniirornis de Casp, q u e quedA fora
de la assambtea anterior,-I’&rea his-
rbrica que va drs de l’elccci6 de Fe-
rrnn d’Antequem (1412) ;I la mort de
!;erran el Catblic (15161, Prhcticarnenc
doncs, tot el s. XV, temps de tilnra
trascendgncia per la transformacid
dels estariierits I les t i asrnutaLioiis eco-
nbn1iL.o socials que’! f r i en pnrticular-
ment m o r u t i fecund en sanguinhries
convulsions sovint, cam a la nostra
mateixa ilia.


Sembla I i , d’nltra banda, indtil a
aquesta Comissid nprafitar l‘ocasi6 d’
crlviar, jmiamen t a m b 18 present Ile-
ire de coovic, leu condicjons i regta-
merit de la reiini6, per posar una ve-
Kada mes de ielteu Ia irnpvrlhncia i la
necessita: culfurai i general d e ~ s estu-
dis d’histbriii. Si aquttsta ha d!Csser,
d‘acord amb la seva clhcsica eocen-
dencia Ilum de l a veritat i meslra de
la vida, i si el seu coneixatnent ha de
tenir la part que ii cori-espon en el
govern dels homes, qui no podritn de.
fugir les ensenyances de l'expei.ien-
cia, importa aixb mes que rnai en
epoques transicib cotn sembla esser
la nostra; periodes Blgids de I'ince-
mant pl-oces evolutiu de la humanitat ,
en que es veuen posats en entredit-
no j a sols er, el camp purament espe-
cuiatiu de les noves ideologies, sin6
amb despiadada franquesa en Its vies
del fet,-idees de govern i de civiiisa-
ci6 que han esrat a I'art-el de Ilnrgues
i estables kpoques passndes.


I al mal-ge encat-a d'aquesr inter&
general, eri u n fi1ii.e aspecie m C s acos-
tar , s'atreveix a posar aquests Coinis-
sid l'espei-anca a I'dliura del seu de.
sig, en pun t a irascerrdertcia i possi-
b l e ~ beneficis del l u t u i - Congr&. I Cs
no rnengs que e11 voler.lo coin a putit
de parcida per a lit iniciacib d'un re.
neixamerjt dels es i i id i~ histbrics a la
nostia terra, on el conreu obsctir i
ben sov in t irigrat de tiiles dibcipiines
decau vicibiement als riostres ulls,
mancar d'estimul, de pcoteccio i d'am
bient. Cosn doblernent de Iiarnentiir,
per q u a r i t podem o-ttntar u n a tradi-
c id - no trerlcada. e n m i A a v u i malgrrrt
tot,-de docks i e r u d i t s t l .ebal ,adois
de la histbria local, ewdd o rn& aviar
familia de inrestigadors pacienis que
h a n poblat p e r temps e! silenci l i c . 1 ~
nostrcs atxius, i q u e pre5idejx i'oni-
bce ilustr-e, gloriow f i n s en nies tlu-
riyancs froiitei-e;, del nosti e Quatlra -
do.


Per B tot dernxna, cloncs, i a 1 0 , s UKL
esfoi-c aquesta cotnis5iO 0 1 ganisidoi-a.
AIS de Eora ('a-a, arnb el seu { oiicuis
i assis!encis, I'oreig que vt? tkls # I a n s
centres d'crstutti i et.; mPialcs rrniifics
modems, Als tiosti es, una rnteiisif,ca.
cid pales,$ del treball, perqite i'esit del
Congtes , pati or:in;it des d'ara per i t s
corporations oficials, siauj Ilaterii ills
1111s (le tots; i tot pirgat qi1;llque cosa
rnes qile u n a efeiiiPridr vu~gai e11 la
no massa atiuiidosa v i d s cu!iural de
l a no5ti.a ciulxt.


De bell noli ha trioiifat en tcrreb
valeri c i a ritrfj e L n US rre :or red 01- Bc$ r -
torneu Flaquer, esserri aquesta vegada
el seu triorif per tot mire bril lant, do-
nat quc d'ell n'liait sortit rnal parats
dos "asties" de! ciclisme iiaciunal:
LlorenC, ex-campi0 de w l o c i t a t d'Es-
panya i lbaiiez que ho ts actualiiterit
de Valerrcia.


l'er haver-nos d ' a d a p a r a la falta
d'espai que patitti, anunclarem sulsa-
nient ei resultai dc Its carrei~cs, dei-
xant el5 cornelliaris a disyosicib del
lector, que, no duptotn, I'hi drdicarh
del Lot favorable.


El disapte dia 23 en el Vetbdrom de
Pob!a Llarga t enguk lloc una reunid
ciclista nocturna, consistint e n una
Americann de dues hoi-es i altres carre
r e s de rtiznco interes, obtenguent 5'
equip Niculau-Flaquer el primer pues-
to pel una gran ventatja de punts de.
munt als altres equips, integrats prr
no'abiex corr edttrs.


El d i a eeguent, 29, a1 capvespre a
una carrera de veloritat per elirnina.
tories, quedarrn finalistes en Nicuiau,
F laquet i en liodi-iguez, essent e l imi-
nats n ' l b ~ c . 2 , t'ucba~ies, Fillrid, etc,
cntrtirit a la meta en Nicolau scgui t
d'en Flayuer i den Rodriguez en scgdii
i I ei-c'er I I o r respect i v a 111 en t I


A u n a rar.i'er'~ individual se clasifi
cai-en per aqr~est ordre. 1 hicolau, 2
Ibhtiirz, 3 Flaqurr.


El diiirnetige a v a n t pzssat, ilia 6 a
una .Arnciicatra de 3 hores fou tambe
la viclbiia p e r \'equip h'icolaii Ftequer,
una victhria brill;iritissin1a per motius
diferenrs, &serit tins dels principals la
potPncin deis contrincarits que ho
w e n en I.,iorenC, n'fP.:ifies, Puchades. .
figut-es 101s ells q u e gosseti de I-enom
en et inon crcIIsta; i u t i altre de no
MBIIC'O rellru coni es haver trionfat,
no t an sols pel- e! n'ihxi~n de puniuacid
s ine que rambC pet' ha! er ai-i~ihat a la
mela , ijmb vcrlia de ver,:aija als demes
e q u i p .


Son toter nque5tt.s rjcluacions del
noscre roi redor-, no ies b ~ ~ i l l a i ~ t s que
u n tles a Les qite j k t t C a soil cnrnp~e,
for mrii un cctnjurit d hiarb1 ia q u e va
przngueil t forniii de prrrnerx f lgur i i
quc conr-e<u;rh bcn pres[, stguti i t per
ayuest caiiii ja corner~sat.


El passHt dia 2, poc temps despres
d 'hnve r ai-ribat de Ciutat on havia su.
frida una operacid en la clinica del
Dr. P k n a s , mori voltfit de la seva €3-
miljs el bon amic J u a n Servera SaId,
el qual, dui-ant molts anps havia estat
corresponsal d'aquest derenari.


Hagucot estada w r t a la malaliia,
per lo qual el poble apenes tengue
temps d'iriiormai-.se, produi general
sorpt-esa la ceua mort.


Per les seues clots esperials de bon-
dat i amor al trrball, se distingia dt.1
jovrrit d'avui en dia, aernpre pi O C U ~ -
va estar ocupat en alguna cos& i el
seu cathctrr el duguC a ocurar j a de
molt jove t l ccZrrrc de Secrrlari de la
Congregacib khr iana i Direclor de la
seua Seccirl d e Declarnacib.


El pt imer de febrer del 24, dtixh c i s
c 8 1 - l - e ~ ~ que ocupava en la tlosti-ii v i l i i ,
per haver-se d'incorporar a files h.Io;t


nviat fau objectc de distiacions per el
Capita General de la reg.i6, e l qual *I
nomen& per diferrnts chtrecs; en $e-
temhre del mateix a n y fou.+rasIadat a
Larache on acabh el servei, &sent es-
timat de tois els seus company*.


Dux-an t les tern pora des hi vernak
corn sfjcionat que era a la rn$sica;, se.'
dedicava a1 enrenyamerit amb ins?ruT;
meiits d e i ordtt.


Humit , admatent i estimat de to!-
horv, deixa a SR famiiia en eI major '
desconsol conipartit per eis seus nom-
bi.woc arnicr, els quals a i d ho de-
mostraren aseistint al enlerr-0 i fune,.~
rills cettbrats en aquesta Par-rbquia.
A1 Cel si:% el hon amic i reM la Seua


familia d'utra nianet'a especial el seu
pare Antoni Servera Serra. gerrnans
Antoni i Bernadiria i lamb6 la ~ e u a
promesa Catatiria Lliteras la mCs si1.1-
cera expressid (le la nostra condelea-
cia.


DE CA NOSTRA
-A la clinica del Dr. Sacaoell a


Barcelona va Psser operat e1 paksat
dia 4, a m b exi t falagucr, el nostre
bon amic Ankorii Geriovard de S u n
Te r' ra 6 sa.


-Hem t e n g u t la satisfaccid de salu-
d a r al n o s r e boil amic Miqucl J(bp
Pastor, ?egon Contramestre del s u b -
ma! 1 8-5, el q u a l , pi ocedent de Cai tsc-
gena ha verigut per passar unH rntsa-
da amb la seua mare Uooa Maria.


---Ha sorlir per Barcelona arnb ob-
j ec te dt. pnshar' uns quants dies ari~lr
els seus fami l la is , la re i iyor~ Oolors
Beii! de Sanxo. Fetrs viatgr,
- Dia 7 prop passa t , tenguet-em el


gu4t de saludar- el propietari de I'lm
prprnpla Nova de Sbller, el qual acoin-
parlynt de sa fami l ia , fbu a la noslra
~ i l a nib objecte de visitar le: belleses
d e la nostra conlrada.


--A Son Strvrra va morir el passat
dia 2, el bon amic i ex-conesporisal
d'aqurst dcceriari e n Joan Sei vei-<l
Sabd. L a i r i * ~ i t cionxa la seva vidu
erj nii i lors anys, quan tot sembia-
va somriui-er.li.
LLhVANT s'associa al dol del seu


pare, germans i familia. Rebin tots
els el nostre tnCs aenril condol.


"La Princes que tenia el rellotge atorat"
de J. Sureda Blanes acaba de sortir. Bevande en boles t i s Ilihrerls
Royal Fruit
Beguda exquisita, elaborada


arnb extracte de. frtlites. PI ovau le,
& deliciosa.


GA8SEOSES Y SIFONS


M. MUNTANEW FLAQUER
F abri ca n E :


FAbrica i despaig:
P. DES MARXANDO. Art6


Ea dorcuidtrt ds Jfsitar
la to41ta easa


Se serveixen L U N C H S amb
>= prontitut i perfeccid G


En ella hi trobareu tot lo necessa.
ri per satisfer el gust niCs refinat.


-
G R A N COLMADO


L'ESPERANCA 9


JAUME PIC0


Autombvi l~ de I l o g i w
DEL$ G E R M A N S


S A R D (a) Teres .~ 'retleu servici cornhitint amb el
Excursions a Ses Coves, Citlarrat-
jada i demds punts de Mallorca a
preus convenguts.


Carrf A. Blanes, n,"41: 1 A R T A .


- EqrI*OCRI'I,ii


Panaderia "V I C T ll R I A"
(ES FORN NOU


de Bartomeu Esteva
ifisessor de Miquel Roca Castell


A REI botlga 111 trobareu Rempre:
panh, panet&, galleter, btscdte , co-


Ileta, f tota clacla de paetfcerta.


Netodat, pronttut I ecnnnrnls
fe $arm B domititi.


C. de Patmu 3 bis. ABZ1hA


M A Q U I N A S P A R A
COSER Y BOKDAR


Es la €Abrica para dichns rnhquinas
miis grande del continente.


(MARCA ALEMXNX)
Deposirario ec~xusivo en A R T A


CAN G A N A N S I


AlMiCEM[S
- D E -


R A F A E L FELIU BLANES
C. DE J A I M E I I NWM 39 A 149


Palma de Mallorca
Sastreiia pal a Senora y CabaIluro
Articulos y novedades pal a vestir


PER TOTA CLASSE D ' A V I R A M
DE RAGA., CUNIS, COLOMS,
A L I M E N T S ESPECIALS PER


POLLS, 1 PONEDORES, lNCU-
B A D O R E S ; A N E L L E S . PLANS


I C O N S U L T E S .


CONSELL- MbLLORCA


D E


JUAN MATEMALE5
Diariament elabura: ' pa, pa-
nels i pastes de totes classes.


BON SERVICt , NZTEDAT I
ECONOMiA


Car& del Sol, 2, ArtA
~ m ~ n ~ ~ r n ~ w a s i ~ i ~ ~ ~ ~ r n ~ ~ ~ a ~ n ~ n ~ ~ ~


PINTOR
Ofereix els seus scrvicis


Especialitat en autombviIs
i carretans


I__..I repraducciom i retrats
C. de la Sombra-ARTA


[Juan Bauza Foul


1
IIB


Q


I n - w z
m - # =