Art& i comarca, un any 4 ptes, -_ ~ _ . _ _ - - - --__~ Any XIV id 6 3 ARTA 30de...

Art& i comarca, un any 4 ptes,
-_ ~ _ . _ _ - - - --__~


Any XIV id 6 3
ARTA 30de Juny de 1930


____-_L_c_ _-- -___ -.--.- I__-- I


4


* *


1 t .


#En efecto, el valeiqczniio y el nanllovqzriM sot1 t(i?t so10 variedades de
una lengua 6nica de secular nbolrligo, cityo nombl e genkrico y custixo
MO es o t m yzre el de ln Ieiigua twto1niia.o


. *
~“l)ue oti?o mejor y iizds oportzirto coi9aeidavio bodfatnos poiiev nho-


y a al cuadro qiie ncutainos de tvozar, que el dorrosisilno qlse este rtlis.
nzo heclzo sugirib a iiuestro I> Jiinii Valern? Bueitc, dice, que se es.
cribnil tves leizguas literarias P I L la Perzziiszrlq I)orttigtiks, cns t~ l lnno y
catnlhz; pero si timbieii se ~1;11pefitiii eit qire sign hnbieniio . niallor.
quin y vnleiwinno, ipovque iio ha de haber leiigiin wnlagurfin y /en-
gua jeyezana o covllobesa? ,. H,iyir ei i la peilirisz:ln tws zdioiiaas Etle
?*arias, pevo 120 hnyn inds jpor 10s clmos de Cnsto!.


A


* .


Del discurs pronunciat quant el sei) ingres a la Real Ac~den9in d-. la
Leizgua pel Dr. Rubis i Lluch,


NOTES ZOOTE(’N1QUE.S


EL PORC
El porc & u n animal arlioduclil dzl


genere SilS i especie scropha. Dels
noms que sc I i donen scgons I’edat i
condicions de vida no direin res j a que
segurament , per la seva gran vulgari
tat, tots els lectors les sdbran: Es ex
clusivamerit comestibie, dona u n h re-
sultats considerabies per ser l’animal
que rnes valor dona a les SubstRncies
que consumeix i s’alimenta amb poc
gast perque tot ho aprofita.
Ik les races d’aquest animal objec.


te del nostre estudi s’en fan dos g rup ,
u n anomenat de les races Broquicifa-
ies i i’altre de les Dolicocdti~les figtirant
dins el primer I’.Assihtica i ia Ceitica i
dins el segbn la Ibkrica.


La rata Assiatica (Sus Asiaticus)
t e corn a carhcters especifics el front
ampla i pla, te els supranassals arnb
una depresci6 de tal manera que el
IIRS queda dirijit cap amunt; les ore
lles curtes, estretes i ben dretes; la
coua enrevoltiliada; les cames curtes
i quant esta gras el ventre I’hi pega
encerra. Es molt rustic i molt vorac i
la seva producci6 es saim i xuia. Viu


a d e l Jap6, a la Xina i a Siam.
R : - q Celtica (Sus CtAIicus), Aques.


la r - a p que habita I’Anglaterra, la
Franca i casi t o h I’Espanya (Cerclo
jam) le coqi a carhcrers especifics els
seguents: el cap ampla i el front pla,
els suprenasals molt llargs que fan
a m b el frontal u n angle csbtus entrant
donrrnt aixi a la cai’a, una forma ca-
racteristica, les ordies amples i pen-
dules tapant c l s i els dis, el c14 Ilarg
i prim, les cames llarciies i la coua
caiguda Corn dhquesis c a r h e r s se
pot deduir, la seva producci6 6 , carn
magre; casj tols els individus d’aques-
la raqa s6n de color blanc groguenc
a m b una retxa o faixa negra rrans-
versa1 a les espatles.


R;iCa lberica (Sus Ibericus). Es la
que rnks importancia piactica te per
nosaltres ja que djns ella estan corn-
preses totes les subrraqes que se crien
a Espanya i particularment a hlallor-
ca i els cari’cters que la distingeixen
de les altres s6n: el cap estret, llarc i
f i , el fiont deprimit ai centre, les ore-
lles petites dirigides obliquament per


envant, la coua ’caiguda verticalment
i les extremitats no molt Ilargues,
Com d‘aquest carhcter se pot deduir,
es un ternie mig entre r’AssiAiica i la
Celtica i per [ant la ceva apl i tut i pro-
ducci6 es mixta, donant carri magre,
saim i xuia. Les subraqes principals
son, la Balear, Exti-emenga, Espanyo.
la, Portuguesa, Austro-Hongaresa i
Grega Napolitana


Aquestes t res raqes que havem es-
tudiiit sdn els ires tipus coin podriem
dir, nets i purs, perb, coin el porc des-
de temps molt primitiii ja ha sigut ob-
jec!e d’explotacib per part de I’home i
aqukst unes vegilrles per tractar de mi-
Iloriir i irlires per pures conveniencies
pi-oximes h a an i r t creuarit exemplars
de ififerentts races obtengueiit aixi
individus a m i ) caihcters d’una i altta
raqa. i aden-&s, ell mateix, per mons
de n)cdi, h a anat adaptwnt-se; per ai.
x b , t1 n’e! din se Dot dii qse no se ire,
ba cap exemplar ariib lots els carat-
ters que :;bails havem descrit sino,
sempre conservant-ne qualqun, en te
ur:s de ri:& ex:iltals i altres de nous,


X


A u n errat de Gontes
Perque estalviau D. Minim


(Qu’es tant d’afany de gordar?
{Teniu por de gastar rnassa
0 un gran desig d’aumentar?


Entrwu en rah6 mon amo
1-es coses heu d’ordenar
Si sabeu lo que vos cntra
Sakreu que podeu gastar.


Dlridiu les vostres rendes,
D’eIIcs feis-ne quatre Fal’lS
I a cada ti Io que pertaca
Dor;au :ei:.ia eccatimar.


El dcu per cent a n els pobies,
Als gtrrnans necesitats,
1 per fei dir qualca Missa
A vostres avantpassats.


El trenla per fer millores
I aurnentar vostre caudal,
El deu pel Rei i la sala
1 refer la mal desat.


Amb 10s cinquanta que resten
Viureu amb comoditat
a
rnori cristianament el di2 27 passat a i’edat


de 71 anys, haguent rebuts: els Sal?,ts
Sagraments
- (A. C. S.)


Els qui la ploren: sos fills Juan, Cristbfol, Andreu i Sor luar:a c!ct Salvador Fe-
rrer Ginard, germans gerrnans politics i demds parents a1 fer a sebre a tots els


seus amics i coneguts pdrdua tan gran, ies pregucn vulguin
tenirla present en las seves oracions.


(A. E. R. I. P. A.)


Pollastres i golosines
Poreu menjar tot sol any.


Poreu rossegh autombvil
Poreu ben vesti i tal@
Poreu fer yualca viatge
I guarnir vostre palau.


[Que d’obres de caritatl
Porieu p+,gar didatges
Aid% a viudes amb infants.


Fer viure dins la decenci


Si el deu per cent repartisseu


molts de yobres vergonyants
Fundh escoles amb bons mectres
Pel jovent encaminar.


Donar per la bona Prensa
Sa cosa m& important
Ingress& a les conferencies
1 I’Esglesia reparar.


Donat;eu vostres despulles
La roba de fa tres anys,
Aixi vestiteu de moda
I els pobres anirhn tapats.


No guardeu si se pot perdre
Res que s’hagi de menjar
Feis obsequi als amies vostres
An els parents i veinats.


Pagau be a vostre servici
AIS jornalers i criats
1 encara una propineta
Afegireu al jornal.


I aixi vos veureu dels pobres
Ren volgut i respectat


I al cridarne un o s’altre
Sempentes 5e donarln.


Quant vos dernanin llimosna
Iam8i lieu de remugar
Heu de ferlos cara alegre
Heu d’aixampldr be la ma


I encara donareu gracies
A I X u qu’el vos ha enviwt
Que qnant a vos el presenta
Es obsequi que POS fa.


Que uri dia vos pot faltar.
El que te virtut i ordre
No fa bancarrota mai.


Voo diveu qu’es donar massa


Les vostres rendes D. Minim
Ningu les discutirh
Que io que el sol i1,lumina
Es dificil d’amagar,


I ho posau a I’aumentar
L’hereu tendl B la gananci
Mes vos els perjuis i dnnys.
Espargint en luxe i festes


Lo que hajeu vos aumentat
Lluent sei8 el seu pelarje
hfes vos partireu pelat.


Si ho Ilevan B qui pertoca


CLARA


Qui en te la culpa? ...
Amb aquesta interrogant acaba-


yem la noticia en la qual donavem


compta en el nornbre passat de I’ac-
cideot ocorregut davant el Cine de la
carretera nova, La falta de lloc ens
irifpedi fer el degut cornentat-i i corn
qae hem sitbut que qiialcu ha cregut
veuie una almsid en les nostres pa,
raules,ens apressam a exposar el nos-
tre judici.


Els principals culpables s6n els
pares. Sobre d’ella pesa la deljcada
inissib de educar eis seus fills i no
podem capir com hi ha una i g n o r h -
ria tan grnssa en aquesta materia de
la quai dependeix el pervenir de la
nostra jorentut.


No hi val que se donin ordres per
l’autoritat de que els menors no poden
anar pel carrcr a certes hores, que
I’impot tii a l a autorilat? Per ventura
ella estima nits la joventut que els
prnpis pares?


I’ebr< s nios, tan estimats corn s b n ,
que tota IR setmana pesa damunt ells
el rigor del treball rnanat pels seus
t.uperiois, fnltant a totes les lleis di-
vines i humaries i que Ilavors, els dis-
saptes i diumenges no hagin de poder
anar abandonats pels carrers i places
de la Vila, a qualsevol hora, molestant
els veinats i jugant d‘arnagat els qua-
tre dobbers que les han dat o han ro-
bat durant la setmanal


No sdn extranys a I’aband6 actual
de la oostra joveritut totes aquelles
persones que per la posicid privile-
giaga que Deu els ha donat, venen
obligats moralment a procurar l’edu-


4
cacib del poble i que fa molts angs
estam mans aplegades davant els pro-
blemes que cada dia plantetja una
qiiesti6 tan delicada.


9 Corn poden conduir els fills uns
pares que no han conegut ni I’escola,
ni la religib i que han tengut com a
unic element de formacid, la preocu.
paci6 constant del viure?


No hora de que s’acahi aqriest
estat de coses?


POC podrh fer 1’atlto:it;it si no tro.
bn l’ajut d’aquells elements.


Si prevenir 6s millor que curnr,
com diu una maxima medica, fessem
tots un acte de conlrici6 i sp’iquein
amb urgencia mesures de previssib
Eduquem la nostre joventut.


VIDA SPORTIV14
CICLISME


El passat dirnecres d ia 18 embar-ch
a Palma, cami de Valenria el nostre
ja notable corredor en Bartomeu Fla.
quer, contractat per varies emprcses
de Velddronis d’aquella provincia.


El dis de I’arribada, qrie fou el 19
festa del Corpus Cristi vzt pendre part
en una reunib ciclista yu‘es celebla
en la pista de Pobla Llarga obtenguent
bona clasificaci6.


A una carrera de velocitat va esser
per ell el tercer lloc arribant-li devsnt
tant sols. n’IbaPiez campi6 d‘aquella
regi6 i el gran corredor Nicolau tan
admirat pels nostres pitbrics, entrant
a la meta despres d‘ell els no manco
notfibies Puchades, Furi6, Pintoret etc


Seguidament es va correr una ca-
rrera individual d’hora i mitjii en la
cual obtengue el ttrcer puesto a de-
vant en Puchades, I b ~ R f ’ z Esriijirst
etc.


El diumenge seguent dia 29 ua co
rrerjuntament amb en Nicolau una
carrera de 2 hores a I R i‘iliiiericaria‘’
amb puntuacib cada 10 niinuis, guan
yant el primer prerni desprks d’utla
lluita hei-bica.i en mig d’un entusias.
te aplaudiment d‘el pdblic, qu’els va
obligh a donar la volta d’honor, essent
despres obsequiats amb dos vistosos
ramells de flors per dues garrides jo-
ves.
NO cat hernanarti res mes ai nostre


Flaquer; si seg-ueix aixj, setis dubte a1
mateix temps que s’enrrol.larh de glo-
riosa diadema haurB deixat el nom del
nostre riclisme a I’altura corresponent
imitant i’exemple que li deixaren els
seus g’w iosos antrcesors i companys
com en Bover, Simo, Oliver, hicolau,
tots ells brillants figures del ciclisme
Espanyol,


Ahir havia de correr una altre ‘‘A.
mericana,“ el resultat de la qual, no
sabem encaro, per6 ho anunciarkn en
el proxim nombre, aixi corn en els


.(


vinents anirem donant detalls de sa
actuaci6 en tcrres Llevantines.


Conferhcia a la <<Casa de
Espaiia}, de Roma.


Per iniciativa del Comite de la rCa-
sa de Espailar el R. P. Rafel Ginard
B ~ i i i ~ h T. 0. R., el dissapte passat vi-
gilia de :a solemne canonitzaci6 de la
nova Santa espanyola ha donat una
conferencia sabre el tema ~iliIallorca
i Santa Catalina Thonihs“. El celebre
escriptor Mallorqui, recrntnient 110-
rt t jat en els JOCS Florais de Barcelona
feu u n brillant parlament sobre les
condicions naturals de l’lila i el carac.
ter de la Santa, recullint grans a p l a u
diments. L’orador va esser presentat
pel 13. P. Saturnino Lopez 0, S. A. i
Vice-president de la “Casa de Espa-
ha“.


La conferencia a la qual, hi va
assistir nombrosissima la colonia es
panyola i els peregrins venguts a Ro.
ma per la canonitzacib, era presidida
per el Sr. Miranda, el qua l representa
va I’Ambaixador d’espanya aprop la
Santa Seu.


Acabada la conferencia els pere-
giins i socis de la “Casa de Espafia“
se reuniren a1 pa lau de Espaiia per
assistir a la solemne recepcib que se
donava amb honor deis Prelats i pere-
grins espanyols.


(De “L’Osservatoi e Romano“.)


PUBLICA CIONS


A la recerca d’un rei ... el Ilibre de
Leonardon suara rditat per 1‘Edito
t ial Poliglota de Barcelona 6 s el llibre
qrie vos ferh coneixer i reviurer u n a
de les epoques mes turbulentes de la
1:osrra historia,


Es d’una gran actualitat per la sem
blansa entre els esdeveniments i rea-
litats d’avdi amb els de I’epoca en que
fou escrit, inspirat en I‘acci6 personal
del general Prim dins la vida espa-
nyola de 1845 a 1870.
- Els que no saben estimar es la no-


vela que acaba de publicar Editorial
Poliglota en la seua aCol’lecci6 Rla-
van traduida per Domenec de Bell-
munt.


En les novel’les d’aquesta col’leccib
trobarhn les nostres joverietes un ele-
ment de lectura viva i honesta que les
ferh passar estones agradabilissimes.


DE CA NOSTRA
-Hem eotrat dins un estiu furi6s,els


dies se presenten clars, pel-b el xaloc
domina l’ambient i fa una xafagor


insoportable. El term6metre marca de
32 a 33 graus al sol.


-A pesar de tanta d’aigua corn hem
tengut durant I’any i de la sanitar dels
sembrats, la cullita no satisflt als agri-
cultors. De les faves no se queixen,en
general son bones, perb, els cereals
han mort malament i h a n granat en
males condicions. En el segar les tro-
ben geugers, lo qual fa pensar que
damunt l’era els caramulls seran pe-
tits. Tot just se comenea a batre, aixi
es que no podem donar cap resultat
cert.


Se sembren molts de moniatos, cul-
tiu que va aumentant de cada any,


A Sa Colonia cornensen a madurar
figues flors.


--El passat dia 27, despres de llarga
malaltia sufrida amb resignaci6 exern.
plar entregh ]’Anima a Deu a l‘edat de
71 anys la niestressa Maria Ginard
Esteva. mare del nostre bon amic N
Andreu Ferrer, mestre, ex director d’
aquest peribdic. A. C, S.


Model de mares i esposes, deixa a
sa familia amb un gran desconsol,
compartit per les s e w s nombroses
atnistats, les quals aixi ho demostra.
ren assislint a1 enterro i als funerals.


Rebi la seua familia i d’una manera
especial el ceu fill Andreu la nostra
mCs sincera condolencia.


-Els estiuetjants comensen a des.
filar cap a les plages de la coniarca i
els de fora van arribant a la nostra
vila.


Se troben entre nosaltres la familia
Blanes Tolosa, la viuda de Pou i fami.
lia, mossen LlorenC J,literes, major-
dom del Seminari i la familia Blanes
Boisen.


-De Rlontivideu han arribat el5
novells esposos Srs. Mateu Sancho i
Agustina Barrios. ,


-De Rorna iimissions de Teixas ha
arribat el Rvt, P, Pvlateu Amorbs T. 0.
R.


-El Rvt. Sr. Rector que va anar a
Roma per assistira les festes de la
Canonilzacio de la Beata, se troba
ahre vegade entre nosaltres.


-Han passat uns dies a Barcelona
els Metges Srs. Rafel Q, Blanes, Ra-
fel i Sebastih Blanes.


-Hem tengut la satisfaccid de s a b
dar al nostre distingit col*laboredor
Sr, Josep Sureda Blanes, el qual pa-
ssarh l’estiu a Cala-ratjada amb sa
familia.


-Per Barcelona VA sortir dies pa-
ssats el Sr. Antoni Esteva de Son
Terrassa per sofrir una sencilla opa.
raci6 a la clinica del Dr. Secanella,
Li desitjam un feliq resultat,


,-Ha sortit per Moulhouse, En Llo-
renc Mas Mora amb el seu fil l Antoni,
~ _ _ -
Eeglida exquisita, elaborada


arnb extrncte de fruites. Piovau le,
es deliciosa.


- - - - - 4 m ?
CAS§EO§ES Y SIFOMS


M. NT R
Fabricant:


FAbrica i drspaig:
P. DES IIARXANDO. ArtA


En ella hi trobareu tot lo tiecessa
ri per satisfei' e1 gust files rcfinat.


Se serveixen 1 U N C H S amb - zzzi "- prontitilt i perfeccio zsz


L'ESPEHANCA 9
P. DEL MARXAMDB 3 :-: A R T A


(A) ROTCH
t6 u t m Ageucia erne Art&, Pal.
ma i Capdepera i h v a cadn dia.


$erveix m b proii t i tut i segw
redat, tota classa J'encirregs.


Direcci6 a Palma: H;trin;t 38.
Art& Palma u . O 3.


Aiitorndviln de 1lag;ler
DELS GERMANS


S A R D (a) Terref s
Tensu serviei combin:rt amb el - Feri-ocRrt~ii,


Excursions a Ses Ccves, Calarrat-
jada i dem&s punts de Mallorca a
preus convenguts.


Carre A. Blanes, n.'41. 1 A R T A ,


(ES FORN NOU
de Bartomeu Esteva


~ ~ ~ ~ $ $ o [ de Miquel Roca Castell
A sa botlga h i trobareu aempre:


panr, panets, gnlietes, bescuits, ro-
Ilets, i tota clasa de pasticerfn,


$0 sarJoix a domitili.
Netedat, pronitut 1 economia


C. d e Palmu 3 bis. A H ? A


MAQUINAS P A R A
COSER Y BOKDAK


Es la fiibrica para dichas milquintis
mas grancle del continente.


(MARCA XLE!J 4 N 4)


Deposit a i i c ec I x (1 si v o en A li'r A


G R A N J A BAIiCINO
____________


PER TGTA C L A S S E D ' A V I R A M
DE R A C A , CUNiS, COLOMIS,
ALIMENTS ESPEGIALS PER


P O L L S , I P O N E D O R E S , IFJCU-
BADORES; AMELLES. PLANS


I COKSULTES,


CONSELL- M


~ ~ 0 . 0 ~ *---I -*-I* **o. e+*-. D PI-. -
b4


D E


3
Diariarnent elabora: pa, pa-
nets i pastes de totes classes.


58M SEWWICI, M3TEDAT I


Card del Sol, 2. Arta
ECOMOFilfA


~ ~ ~ m u m ~ i s a ~ ~ ~ ~ n ~ s ~ ~ ~ a r n ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~


aOd S a ~ l ~ ~ [
BINTOR


Ofereix els seus servicis
Especialitat en autombvih


i carretons
reproduccions i retrats


C. de la Sombra-ARTA


us
i tota c l a w de pastes alirneu-


ticks d'en
N I C 0 LAU C ARIPI 0


Carre dc: Fzlma, n.O 48
Preus seris cornpetencia