t D E U I P A T R I A A n y XlIl &bin. 450 A R T A 30 de Novembre de 1929 ...

t


D E U I P A T R I A A n y XlIl &bin. 450 A R T A 30 de Novembre de 1929


DECENARI CATOLIC MALLORQUI


lJl< klJb ’
A r t a i co narca u n any . I p s ,
A fora id 6 ))
E xt 1-3 n per id 10 *


NO DESTRUIGUEU ELS OLIVARS
Enguany, q u i i’ilrbre dels desen.


g a n y ens h t duita considerable
riquesa, ens sembla siri bona ocn
sic> per parlar una mica, de con-
venierrcia de deixai dretes les oli-
veres i provar la sevrn renovacid6
abans de fer-Ies caure baix del tall
tprrible de les destrals.


Unit parrida d’mys hem carninat
a les fosqires hem observat com
l’olivera les va passant sense frui
tar i en molts d’ells ens ofereix el
sziplici de Tkzitnl, ens mostra la
pni~l l i i , per6 a u n moment donat,
aquella borra tan esperanq tdora
ha desaparescut totalment No ha-
guent-hi f ru i t , no s’ha hagut de
collir, n i s‘han posiit en moviment
les tafones, ni s’ha venut oli i per
lo tant, no han entrat a la vila eis
mils i mils de pessetes que repre
senta la mitjana cullita de les mol
tes corterades d’oiivar que hi hz
en el costre terme.
Estudianl la psicologia del riostres


conradors, hem obsrrv{it que, anys
de bones cullites estan animats per
posar per l’any segrrent les terres
en bones condicions, cuidailt tam
be els arbres, els quals, de rebot,
Seneficien de la llacor i trehal!ades,
donades an aquelles. Esserit en
guany-un d’aquets en que I’olivera
s’ha mostrada generosa , creim que
s e r i bd aprofitar I’ocasi6 per posar
al devant del nostres agi icultors,
algunes de les experiencies fetes
en petit en el nostre terme les quals
demostrm galpablement que l’oli,
vera, corn e! g a r r o v e p s arbre que
perinet el sei1 renovellament total,
de tal manera que I i fnssi produir
regularment una cantitat de f ru i t
suficient per pagar les despeses
que, per el seu bon cultiu, son ne
cessaries fer durant I’any, i en con-
secuencia s’animin a respetar els
arbres.


D’el garrover que no fruita, se
pot ben dir qtie es, perque I’amo ng
necessita g a r r o v q I’cmpelt de vq-
rietats poligames, dona inmillord


I * f


,


.


+


bles resultats i avui veim un sens
f i d’arbres que apenes donaven
f ru i t convertits en font de riqutsa
gracies a haver 10s practicada a.
q u Q h senqlla operilcid.


A m b I’olivera passa iina rosa
semblan t ; a mb 1’01 i vera , pet-6, no PO
d e m contar amb I’influencia de la
varietat floral Der6 si,amb’ el reno-
vellament de saba que representa,
l’empelt d’altres varietats i amb la
ventatge demunt el garrover que
aquella apenes se r e s e n t de les fe.
rides les quals acursen considera.
blement la vida dels garrover s,


L’experiencia a la qual al-ludim
fou feta sense orientaci6 definida,
sense inktode i per mera casuali.
tat, apesar de lo qual, els seus re .
sultats han estat esplendits. L’oli-
var no fruitava corn la major part
dels del nostre terme: un any el
propietari pens& de renovellar-lo
pel sistemli de tanys, en deixB al
guns i al cap de dosangsquant
tengut.ren gruix suficieiit les e m
pelta; l i rrcomenaren la varietat
-nzorvzidn i 4 proporcionaren mu.
des. Posats els escuts a1 arribar
la seva kpoca come@ I’arbre B
,.c! eixer %rnhvna ufana inex.plica-
ble, si tenim en conte que rebia els
aliments per les mateixes arrels
que la vella olivera que tenia. ai
seu costat.


Aquestes oliveres, en nombre re-
l la t ivament petit,no h a n perdut mhi
ia cre!xensa, tenen la rama mds
sana que les velles del seu voltant,
fruiten regularment cada any, I’un
i n & que I’altre i en aquesta darre-
Ia cul!ita l’oliva s’ha sosteriguda
rnes temps a les Tames.


Tenirii noticia d’aitres propieta.
ris que ban fet ensais semblants,
empeltant de varietats de fora,
h a g u m obtengut identics resul-
tats.


Aqiiests experiments fets en pe-
tita escala, demosrren que la s . ~ -
luci6 del problema, que ens ocupa,
es, en el nostre tetme, mes questio


de canvi de saba per mitjA del ern-
pelt, que no d’adobada dels oli-
vars.


Ihvant aqiicsts resultats, no si-
rA convenient que abans de tallar
u n olivar, per dur-lo en el foc, se
reflexiorii sob1 e el temps que se
necessi:a per formrtr u n arbre i s’
intenti l a renovacib j;i rigui per el
sisrerna descrit, ja sigui en les
branques tendres que moltes oli.
vetes tenen en el lloc de la cimala-
da o provocant la sortida de ra-
nyadcs coronantles, o t a m b e em-
peltant dins el vell, sistema que
comensa a extendrer se i que des-
criurem mes envant?


PAGGS


L‘Exposicid de Barcelona
Fins despres de visitada no hem


volgut parlar d’ella. Hi h.a C O S ~ S en
aqurst mon, les quals, per tan pon-
dewdes que son no gosa u n parlar-
ne abans de haverlts tocadt.s,abans
d’havqr les gustades, a b a n s d’ha-
verSentit les emocions que la pran-
diositat de les mateixes, produrix
en la nostra Anima el temp; que les
pat contempla- eii t.otil.41 beitat .


I reelment, aquesta visit:!, l’ex-
p:kndida visi6 de 1’ xposici6 de
Barcelona ks de les que drixcn en
el nostre cor una d‘aqueiies i ti~pre-
sions que mai se borren.


Btirctlona ha sc~brepuj:it ot pen-
sament h u m & I’esforc de Barcelo-
na sols el pot realitzar u n poble
que sent correr per les seves vcnes
la sang d’una avior consagrada
per el trebaII,sang d’una rnssa iwz-
petuosa i assenyadn que no repa-
ra- en medis per alcansar l’ided.


IZenyit en I’humilitat esth l’elogi
dels germans, perb q u a n t la bon-
dat surt de mare, es perdonat el
dontar els fets de germans que ser-
veixen d’exempie, perque imitnnt.
los, se puglri arribar a un semblant
perfeccionlzmen t.


Barcelona de justa anomenada


*
a
LLEVANT


dins el mon, per la seva hospitali
ta t , per- 1% seva cilltura, per la be-
llesa dels seus cdrrers i dels sells
casals, enguany ha consagrat la
seva fama, el seu poder i la seva
v ol 11 n ta t.


ELtrcelona desprds de I’estanca
ment en d u e la tengut! I’agitacib
sindicalista durant una serie a’
anys, ha. broslat en manifestacions
pletbriques de vida, dins totes les
disciplines del saber h u m h i a m b
motiu de la seua Exposicib, se suc
ceeixen els Congresos i Assam-
bleas on s’hi estutlien aquelles, PO
sant amb evidencia la seua espiri
tualitat.


L’ExposiciC, de Bqrcelona 6s la
in& grandiosa que en el mon s’ha
qi mai celebrat. Les’condicions es-
pecials del Hoc del seu e m p l a p
ment han fet que els enginyers i
arquitectes es vessin obligats a
treure tots els s e w enginys per
conseguir una acertada armonia
donats els irinombrables desllivells
del terrer, que abans eren pedre
res,i resolt el problema, s’aixicaren
pabellons, i m& pabellons,els quals
son altres tants exemplars de bella
arquitectura, se constriiiren exten-
sos jardins que son la delicia dels
amants de la bella Naturalesa, s’
agermand l’nigua corrent amb l’es-
clat de verdor i a m b aquella se
consegui imitar la florida de les
plantes en la forma d’aquelles fonts
lluminoses que mai cap ser humri
havia combinat i que son I’admira
ci6 de tot el mon i per f i s’ompliren
els edificis de tots, tots, els produc
tes que la ma del homo ha produit
per atendre a les seues necessitats.


Devant I’admirable conjunt, 1%’-
nima s’extassia i no pot manco de
d m a r I’knhorabona a1 pobie que
tan ajustadarnent sab inoure i coor-
dinar totes les seues aciivitats.


Son bastants els artanencs que
I’han vi:itada, son molts m& els
que podrien visitarkla, el viatge es
f a d , no falta m& que la decisi6,
es hora ja perqiie s’ha anunciat el
seu tancament, que s’animin el3
pobres d’esperit, que’s resolguin
els sabis,’i els qui esperen, que no
esperin massa Una prova de la
cultura dels pobles es el perceJ
tatge de la gent que viaija per
observar i apendre.


LL. G. b’. -
Les Obres de la Parrdquia


Els artanencs d’.\merica van res


Donent, amb vertader patriotisme
I la crida del nostre Sr. Rector,
3er tal de dur a cap ies obres im.
501 tants i tanr necesaris que st: van
’ent en el nostre primer temple.


Ara mateix ens enteram d’tin
mportant donatiu arribat d’aque-
les terres. El bon amic i honorable
2atrici, Sr. Juarl Sancho bliquel (a)
Zarreia resident a hlexic h a enviat
2n’el Sr. R e c t o r un xec de 500 pts
per ajudar a la realizacio de aque-
Iles.


No es la primera vegada que en
Sancho Miquel ha demostrat el seu
imor a1 poble on \a neixcr, en les
jeues repetidrs vengudes i en les
respostes a les (rides que en dife
rentes ocasions se fi han fet, sem-
pre s’ha mostrat dispost a donar el
m i ajud per tal de fer anar envant
el seu poble, i en mds d’una ocasio
ha dui r ell la inicizitiva.


Homes del tremp d’en Sancho
son necesaris per conduir els po-
bles per el cami de la cultui a i del
progres


AI felicitar al amic per la seua
generositat feim vots perqse la
protecci6 Divitia segiiesqui derra
m a n t demunt sa familia les seues
benediccions. -


LA SANTA MISS10
Coni ens hivia anunciat el Sr . Rec-


tor, el dimar ts passat dia 26 se feu la
rebuda deis Missioners en el carrer de
Rafel R anes devailt la Caixa Rural.
Alla s’hi havia Corlgiegiit una g ran
gentada ansiosa de veure els missat-
gers enviats del Senyor i desitjosa de
escoltar la paraula divina, la q w l , si
be en nioltes ocnsinns despreciada,
no deixa de atreure els cors de molts
de cristians indiferents, els quals con-
serven bons recorts de Ies derreres
Missions pi edicades en la nostra vila.


Aprop de les 7 arribaren els PP
Crespi, Queralt i Canyelles, 5’organi
SA la pru;essb, bastant deslluida per
falta d’organisaci6, partint cap a la
Parrbquia; alia hobarein les bancala:
des pleries d’homos aixi coni tambc era
ple el lloc de les dories.


Despi es de resat el Sant Rosari, pu
j h a la [lorla el P. Crespi el qual ainb
paraula facil i vibrant, se felicita de la
gran concurrencia de feels i exposh el
programa dels actes que se celebra-
ran diariament fins a la conclusi6 el
dia de la Purissima.


Els matins a les 5‘(5 comerisarh la
missa fent-se la pl$ica dursnt la ma.
teixa.


A les 10‘30 ensenyament dels nins,
convidant als mestres i mestresses i
als pares i mares perque cuidin de I‘


assistencia dels seus fills.
A les 6’30 del vespre comensarA el


tercer exercici: primer de tot s’ense-
nyara a cantar leu irnprecacions pro-
pies de la Santa Missib, despi es se fe-
ra una controversia i per ultim el ser-
m6.


Iliumenge se celebrarh la festa dels
infants; a les 7’30 cornuni6, i al cap-
vespre a les 2’30 process6 que sorlirli
de la Parrbquia i despres de recorrer
eIs principals carrers de la vila, segui-
ra a S. Salvador on oe feta I’Acte de
Consagracib dels iiifants a la Mare de
Deu.


El dia de la Purissima se ferh la
conclusi6 de la Sarita llissib. El mdti
H les 7’30 missa dit comiinib que cele-
brarh el PI1. 1. Sr. l ir, Francesc Este-
va a1 capvesurtta les 230 vespres i
acte segiiit la process6 Missional per
guanyar el jubilru concedit per el
San t Pare amb rnotia (le celebrar ses
noces d’or, fent se a l’arribada 1:1 des-
pedida dels PP. h l i4one r s i clouenda
de le. Quaranta Hares.


Renvengutssien els enviats del Sen-
yor i que la sembre del riostt e semen-
ter doni fruits amb abundancia.


!


--
NOVA SOCIETAT.. .?


Despres del t i i u i i f - d i p e m ho aixi ,
puix de tal cab el ca!iiicar-lo - del
nostre novell corredor en Battorneu
Flaquer (a) Forn, en la c,qrrera per
equips feta el diumenge passat dia 1(!
en el nostre relbdrom, I‘afici6 a i ta-
nenca en aquest sport, desborda de
goig, a1 punt, que els mes entussiastes
senyalaren corn a prova de adhessi6
a la voluntat del nostre iiecifit, la for-
macio de una societat ciclisla. L’idea
no decaigue i tot seguit se reuriiren
u n a partidil per tractar de d u r - h o en -
devant, Avui j4,cegons noticies els do-
cuments necessaric, estan encaminats
per el seu alreglo i uiia vegada de
conformitet amb la Ilei, es fer& l’inau-
guraci6 que prornet esser brillant,
puix ja es ronta amb un ample i cb-
modo sa16 per a local social-nosal.
tres l’hem visitat-i un centenar o rnks
de socis proposats.


Tenim entes, que l’objecte principal
de dita societat 6s: ajudiir al corredor,
Flaquer i fomentar el ciclisme i de-
rnes esports.


Desitjani de veres sigui un fer, lo
que anotam, per qunnt la associaci6
drmostra cultura i certa comprensi6
d’idees i sentiments, de lo qual nosal-
tres els artanencs n’estam bastant
mancats.
LLEVANT


DE SON SERVERA
Desde algitns dies a n'aquesfa part


tenim comunicaciti telefbnica arnb la
capital de I.illa i estacions per on pasa
la nova linia.


S'ha instalada I'estaci6 a'nel cafe de
D. Jaume SUI eda


Ens felicitam de tenir aquest medi
rapid i s sim de co m u ri i ca c i 6.


-C a s a m e n t . - Jusep Fortaza, de
Palma, amb Na hlargalida Foi.teza de
Cas Cdistro.


Corresponsal,
7


DE CA NOSTRA
EN PRO D'UYX ASSOCIACIO.


Et, el yei-iodic ((Heraldo de Ma
nacorD de di:i 16 del corrent, hem
tengLit la satisfaccii, de llegir tin
vibriinc nrticle, en el qual se tirri
1'ide;i de crear una associacii, de
la prensa ma I l o i quina no diaria.


No hi ha que dir que estani a1
costat dels iriiciadors i ben dispc SIS
a ajudar arnb totes les nosires for-
ces it que /'exit m& falaguer coroni
aquesta idea.
MALALT DE GRAVE'rA T.-Si
tt-obil el Kvt. D. SebastiA Esteva
Fliiquer, Rector de la Seu. Amb
tal m o t i u I i h.in estat ad:ninistrars
els S,igrarnents. Desitjiim en el
respectable amic que Deii li ajuiii
per la part que mes convengui a la
s e w hriima


tida de les escoles nocturnes son
en gran nombre els fadrinets que
s'entreteneii ;1 fer escandol per eis
carrers i places de la Vila. L'aban
do6 dels pares es inexplicable i
ells mateixos se queixen de les
malifetes dels q u i no sbn seus. No
seria possible una mica mes de zel
per par t .dels pares de familia en
quant a I'educacii, dels se'us fills?
'I'enguin en conte que quan els
mals sc fan cydnics, !'intervencib
de I'acitoritat se fa necessaria i Ila-
vors se larnenten de les seues con.
seq u en ci es.


'i- AGRTC0LES.-Els camps se van
vestint de verdor, les bones tempe-
ratures ql;e disfrutam Rjuden con
sideriblement a la creixensa dels
cereals i Ilegums. Els amet lers es-
t;ln poncellats amb abundanci?; tal
vegada el temps es massa bo pt r
ells. N'hi ha que recorden el cas
semblant de l'any passat que fou
perjudicial per la cullita.


Les operacions de la sembra s'
acaben en l'alou i estan molt ade-
lantades en les possessions.


AQUE3TS APLOfS. - -A la sor
-;\


\


L'oliva s'kacabada tambe en 1'
alou i si n 'hi ha encara en les po-
ssessions es deguc a que les tafones
no han donat abasc a la elaboraci6
de l'oii, En les tafones d p la V i l a ja
minva la feina i prest l'acabardn.
La corcada de capoll ha precipitat
considerdblement la caiguda i ha
fet perdre juntament amb l a mosca
rnoltes mils de pessetes an als pro
pi e i a r i s d ' ol i va r .


De porcs grassos encara s 'm
treuen basrants, rscilant el seu
preu entre 2.15 i 2 30 pts. el quilo.
L'ASS .\1\4GLEi\ DE L'APOSTO
LA'l DE LA ORACl0.- L'anima-
cid que, per assistir a la manifesta-
ci0 religiosa f ina l , haviem notat la
setmana passada va concrecionar
amb l'assistencia d'una numeroca
representacii, de lCi nostra Vila, in&
digna de notar, si se te en conle
les incornoditats, molesties i gasts
d'un viatge t a n Ilwrg, La major par t
sortiren en el trrn de les 7 del
mati , concorregueren a tots els
actes que les p t rrnete el temps que
estaren a Ciutiit i tornaren molt
btn impressionais de la iwponent
miinifestacio i sahfets ae l 'kxi t de
1'Assamblea. Arribairen a la nos
tra Vila a les 2 de la mat i l iada del
dilIuns despres d'un viaige en fe
rrocarril de m&s de cinc hores,
temps nit% que suftcient per rpoder
contemplar amb iota la seua mag-
nificencia els esplendits panorames
de l'illa.
BENEDICCIO DE LES OBRES


El Dia de la Purissinia es el sen-
yalat per fer la bendicid de la can-
pan?, trespol i bancalada de la
Parrbquia. Se ferd a l'Ofici que
ceiebrard el bl. I. Sr. Dr. J u a n
Rolger, segretari de cambra del
bisbat i predicarA el h'l. I Sr. Dr.
A n t o n i Sancho.


MORT.- Dia 26, a les onze del
vespre, mori d'un atac a1 cor Fra.
Arldreu CaselIes en el convent de
Pares Franciscans d'aquest poble.
Feia ja devers u n any que se tro
bsva ma1ah:s i en aquests derrers
mesos, a pesar de que estava eixe-
cat, s'bqvia agravat considerable-
inent. La malaliia del cor no l i
deixava fer cap esforq ni carninar
gaire, pel 6 ningu creia que tengues
la mort tan aprop. El dia en que se
mor1 va fer vi& normal, per6 de-
vers les delJ i mitja del vespre ten-
gue un atac molt violent i en poc
temps \ a haver donada I'Anima a
Deu. A l'acompanyada, que presidf
el molt Knt. P. Miquel Vidal, Pro-


vincial dels Terciaris Regulars, hi
assisti moltissirna gent lo matrix
que a l'ofici on fou cantada la Mi-
s a de Requiem a tres veus de Pe-
rosi.


A la seua familia i a la comunitat
de Pares Franciscans, el nostre
condo1 tot desitjant que Diu els
conservi la vida molts anys per
poder pregar per la seua Anima.


R E G I S T R E
N A I xANRNTs


Octubte, - Dia 14, Calalina Llabres
Cassetlas, d'en Jusep Escolfi i n'Anto-
riia - Jaunie Flaquer Sales, d'en Tau-
me Vela i na Naria Salas.-Dia 19,
Llorens Genovai t Ginart, d'en Miquel
i na Maria Sua. - Novernbre.- 1 ja 6,
Aritani Llanei:as Frau, d'en Pau Spa i
na Catalina Carbonera.-Ilia 7, Bar-
bara Xamenw CaIri6, d'en Nadal i na
Maria Cwma.-Dia 9, Francisca Sure-
da Oliver, d'en Pere klurtd i na Maria
Moma.-Dia 13, Juan Lliteras E s ~ e v a ,
d'en Pep Vela i na Maria de Son Fanc
--L)ia 14, Antonia D a n k Pastor, d ' a
Guiliern Serra i na Catalina Monera.-
Dia 16, Catalina Bonnin Fuster, &en
Manuel i na Ger6nia.-Dia 19, Arrtoni
Sxntandieu qureda, d'en jaurne Fi-
guerota i na Mag-dalena Botera.


MCRTS
0ctubre.-Dia 25, Cri.tbfol Esteva


Ginart, dels Cabanelk, S2 anys, w a t ;
d'embolia cerebr-al.--Dia 25, Barbara
Ginart Sureda, 79 anys, fadrina; de
senilitat.-Dia 26, Bartomeu Sancho
Genovart, Mal , 75 anys, viudo; de
congesti6 cerebral.-Pere Ginart A1-
zamora, Bieu , parvul ; gastroenteritis,
-Dia 27, Sebasiiii Esteva Busquets,
Senet, 49 anys, casat; colapse cardiac.


Novenibre.-Dia 7, hlargalida Serra
Carri6, Guardiana, 90 a n y viuda, de
bronconeumonia.-Dia 17, Arnau Ca-
ssellas Cursach, Garameu de 80 anys,
fadri; uremia -Dia 19, Rosa Esteva
Homar, Ketjidora, 70 anys, casada;
afeccid orghnica del cor,-Antoni Sas.
tre Pageras, Pipeta, 76 anys, casat; re-
blaniiuent cerebral.-Dia 25, Gabriel
Nicolau Sancho, parvul; de laringitis
dif[krica.-Dia 26, Catalina Ginart
Llitei as, Me1 lera, 60 anys, casada; de
hemorragia cerebral.-Dia 27, Fra
Andreu Casse-elles Pons, Garameu, 64
anys; d'angina de pit.-Dia 28, Magda-
lena Fuster iC3ir6, Mosca, 86 anys viu-
da; de gangrena seni1.-Catalina Pas-
qual Massanet, d'Aubarca, 90 anys
viuda; hemorragia cerebra1,


MATRIMONIS
,Octubre.-Dia 19, Gabriel Massmet


Carri6, Husque, amb A h a Maria Ca-
rrib Pomar, de Sori Due, fadrinse-Dia
26, Pere Alzamora Bisquerra, Nineu
amb Na Ihabel Muntaner Cariyelles,
Rarbassa, €adrim.-Novembre. - Dia
25, Geroni Esieva Ginart, Rou amb
Na Francisca Nicolau Danus, Esiame.
ra, fadrins.
Y it
Beguda exquisita, elaborada


a m b extracte de fr-uites. Provau le,
6s deliciosil.


M e -


GASSEOSES Y SIFONS


M. MUNTANER FLAQUEW
Fabricant:


Fdbrica i despaig:
P. DES h l A R X A N U 0 . ArtA


j ta d ~ ~ ( u i ~ ~ ~ 00 ~i i tar
la nosIra c a ~ s


Se serveixen t U N C H S amb


En ella hi trohareu tot lo necessa.
ri per satbfer el gust mes refiniit.


-
=s~1= -- prontitut i perfeccio zz


GRAN COLMADO


L'ESPEK A NC 1 A


IC0


S A R D (a) Terrts


(ES FORN NOU


de Bartomeu Estewa
&[es$ir de Miquel Roca Castell


A &a botiga hi trobareu aempre:
pan!, panets, galletes, bescuits, ro-


Ilets, i tota clava de pasticeria.


Netedat. Dronltut 1 econornia


MAQUINAS PARA
COSER Y BOKDAR


Es la fdbrica para dichas mAquinas
mas grande del continente.


(MARCA ALEMAN 4)


Deposirario eclxusivo en A R T A


C A N G A N A N S I


- r x -
RhFAEL FELIU


C. DE SAIME II N G M 39 A 149


Palma de Mallorca
Sastrei ia para Sefiora y Caba llei o
Artlculos y iiovedades para ves!ir


de todas clases. - -
.e-*- 0- *-oo---. ----I oo--o-o-
-a


GKANJA BARCINO


PER TOTA CLASSE D'AVIRAM
DE R A G A , CUNJS, COLOMB,
A1,IMENTS E S P E C I A L S PER


P O L L S , I P O R E D O R E S , INClJ-
BADORES; A N E L L E S , PLANS


I CONSULTES,


CONSELL- MALLQRCA


D E


JUAN MATEMALES
Diariarnent elabora: pri, pa-
netsi pastes de totes classes.


BON SEFIVICI, MZTEDAT I
ECONOM i A


Car& del Sol, 2 . Arta


Raft1 ~~~t~~ (a) Ver$
BINTOR


Ofereix els s e w servicis
Especialitat en automovils


i carretons
reproduccions i retrats


C. de la Sornbra-ARTA


0
0 F O N D A n


"LAS PALMERAS"


FABR16R DE FIDEUS
i tota classe de pastes alimen-


ticies d'en
NICOLAU CARRIO


Preus sens competkncia
Carrt de Palma, n . O 48