Aspectes espeleocronol�gics del carst de Mallorca : speleochronological aspects of karst in Mallorca
ENDINS, n." 20 1 Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 3.1995. Palma de Mallorca.
ASPECTES ESPELEOCRONOLOGICS
DEL CARST DE MALLORCA
SPELEOCHRONOLOGICAL ASPECTS
OF KARST IN MALLORCA
Joaquín GINÉS 1 2 & Angel GINÉS 1 3
Resum
Les illes carstificades són arees geografiques excepcionals de cara a la realització de
treballs espeleocronologics interdisciplinaris. Els estudis desenvolupats fins al present a
Mallorca demostren que diverses circumstancies, com ara el nivell de base fluctuant que
afecta les illes -controlat per les oscil.lacions marines-
o les tendencies evolutives
dels vertebrats endemics fossils que visqueren en medis insulars, poden proveir un marc
cronologic molt útil per abordar I'estudi morfo-estratigrafic de les coves illenques i els seus
sediments. Les fluctuacions pleistoceniques del nivell de la mar es mostren especialment
significatives en aquest sentit: els canvis altimetrics en la situació de la Iínia de costa que-
den de vegades enregistrats, a I'interior de les coves carstiques, per mitja de la deposició
d'espeleotemes freatics, així com a través de la interacció de complexos canvis en les con-
dicions geomorfologiques, hidrodinamiques i geoquímiques que es donen a les zones cars-
tiques litorals. A tot aixo, hi hem d'afegir la gran rellevancia que adquireixen els processos
de formació d'espeleotemes en ambients climatics com el mediterrani, amb la consegüent
possibilitat de portar a terme programes de datacions absolutes mitjancant el concurs de
metodes físico-químics adequats (UiTh, ESR ...).
Les dades espeleocronologiques disponibles sobre la nostra illa posen de manifest
que les coves han sofert una escassa evolució morfologica durant el Pleistoce mitja i su-
perior. Per regla general, aquesta evolució recent de les cavitats carstiques es limita a la
deposició d'espeleotemes i de rebliments detrítics (bretxes ossíferes, graves, arenes) re-
lacionats ambdós sovint amb les oscil.lacions pleistoceniques del nivell marí. Les fases prin-
c i p a l ~
de carstificació que originaren les coves de Mallorca es remunten amb bastant pro-
babilitat al Plioce, o fins i tot a la transició Mioce-Plioce.
Abstract
The karstified islands are exceptional geographical areas with regard to
speleochronological interdisciplinary works. Until now, the studies which have been carried
out in Mallorca show that various circumstances such as the fluctuating base level that affeci
the islands -controlled by the sea oscillations-

or the evolutionary trends of the endemic
fossil vertebrates that lived in insular environments, can provide a very useful chronological
framework in order to approach the morpho-stratigraphic study of insular caves and its

sediments. The Pleistocene fluctuations of the sea level are specially significant N, this
cense: the altimetric changes concerning the situation of coast line are recorded inside some

karstic caves by means of the deposition of phreatic speleothems, as well as through the
interaction of complex changes in the geomorphological, hydrodynamical and geochemical
conditions that are to be found in the coastal karstic areas. In addition to this, we have to

point out the great relevance that the processes of speleothem formation acquire in climatic
environments such as the case of the Mediterranean area; therefore, the possibility arises
1 Grup Espeleologic EST. Palma de Mallorca.
3 Museu Balear de Ciencies Naturals. Ctra Palma - Port de Sóller
2 Departament de Ciencies de la Terra. Universitat de les Illes Ba-
km 30. E-07100 Sóller (Mallorca).
l e a r ~ .
Ctra de Valldemossa km 7,5. E-07071 Palma de Mallorca.

of carrying out absolute dating programmes by means of the adequate physico-chemical
methods (Ullh, ESR ...).
The speleochronological data which are available on our island clearly show that the
caves have undergone a scarce morphological evolution during the middle and upper
Pleistocene. Generally speaking, the recent evolution of our karstic cavities is limited to the

deposition of speleothems and detrital infillings (ossiferous breccias, gravels, sand) both of
them often related to the Pleistocene oscillations of sea level. The main phases of
karstification that originated Majorcan caves, in al1 probability go back to the Pliocene or
even to the Miocene-Pliocene transition.
Introducció: illes carstificades
lntroduction: karstified islands
i espeleocronologia
and speleochronology
Les illes que posseeixen una constitució geolo-
The islands that have a geological constitution
gica de la qual formen part majoritaria les calcaries
mainly integrated by limestones, present a great
presenten una bona varietat de fenomens carstics,
variety of karstic phenomena that stimulate the
que estimulen la realització d'estudis espeleocro-
fulfilment of sp.eleochronological studies which are
nologics especialment prometedors (GINÉS &
specially promising (GINÉS & GINÉS, 1986; 1993a).
GINÉS, 1986; 1993a). Diverses circumstancies, les
Severa1 circumstances, that we will now enumerate,
quals s'enumeraran a continuació, col.laboren en
contribute in this cense.
aquest sentit.
On one hand, the active morphogenic
D'una banda els actius mecanismes morfogenics
mechanisms that take part in the coast line, together
que actuen en la Iínia de costa, en conjunció amb el
with the progressive development of karstic
progressiu desenvolupament dels processos de cars-
processes produce a complicated range of very
tificació, produeixen un complicat ventall d'inter-
specific interferences between karstic and Iittoral
ferencies molt específiques entre els modelats cars-
landforms evolution (Figure 1). Ob viously, the
tic i litoral (Figura 1); obviament, les illes carstificades
karstified islands offer a wide spatial distribution of
ofereixen una amplia distribució espacial d'aquest in-
this interesting geomorphological environment. A
teressant ambient geomorfologic. A I'argument citat
further important point must be taken into account,
cal afegir-n'hi un altre, no menys transcendent, re-
represented by the chronological component
presentat per la component cronologica introduida
introduced by the following fact: the sea leve1
Figure 1:
Interactions between karstification and littoral landforms
evolution, which are interesting for the achievement of
speleochronological studies.

1: Marine abrasion near a karsfic cave. 2: Phreatic
crystallizations. 3: Submerged stalagmites. 4: Brackish
cave-pools. 5: Phreatic crystallizations paleolevel.

6: Eolian sands. 7: Aerialstalagmitization. 8: Breccia with
vertebrate bones. 9: Ground-water flow. 10: Active

horizontal cave. 11: Clay sediments. 12: Ancient sea
cave. 13: Marine gravels. 14: Mixing zone (sea water
-
fresh water) subsaturated with respect to calcite.
15: Solutional cavities. 16: Submarine spring.
Figura 1 : Interaccions entre carstificació i modelat litoral, que re-
sulten interessants p e r a la realització d'estudis espe-
leocronologics.
1: Abrasió marina a prop d'una cova carstica.
2: Cristal.litzacions freatiques. 3: Estalagmites submer-
gides.
4: Llacs salobrosos. 5: Paleonivell de cristal.litza-
cions freatiques. 6: Arenes eoliques. 7 : Estalagmitització

aeria. 8 : Bretxa arnb ossos de vertebrats. 9: Flux de les
experimented significant altimetric fluctuations during
aigües subterranies. 10: Cavitat horitzontal activa.
the Pleistocene that was responsible, among other
11: Sediments argilosos. 12: Antiga cova marina.
effects, for successive shifts of the coast line, as well
13: Graves rnarines. 14: Zona de mescla (aigua marina -
aigua dolca) subsaturada respecte a la calcita.
as repetitive immersions of karstic morphologies that
15: Cavi-
tats de dissolució. 16: Surgencia submarina.
before were located above the sea level.

pel següent fet: el nivell de la mar va experimentar
On the other hand, insularity conditions favour a
durant el Pleistoce importants fluctuacions altimetri-
differentiated evolution of the fauna that inhabits the
ques que foren responsables, entre altres efectes, de
islands. The evolutionary trends of certain endemic
successius desplacaments de la Iínia de costa, així
species often remain registered -such as the case
com de repetides immersions d'aparells carstics que
of terrestrial fossil vertebrates-
with a relative
abans romanien per damunt el nivell marí.
richness of information in the stratigraphies that can
D'altra banda les condicions d'insularitat pro-
be observed inside some insular caves, intercalating
mouen I'evolució diferenciada de la fauna que habita
occasionally ossiferous breccias among sediments
a les illes. Amb freqüencia les tendencies evolutives
and morphologies from a littoral origin.
de certes especies endemiques queden enregistra-
It is also worth mentioning the intense processes
des -en el cas dels vertebrats terrestres fossils-
of speleothem deposition that by interferring with
amb relativa riquesa de dades en les estratigrafies
other morphogenic mechanisms mentioned above,
observables a I'interior d'algunes coves illenques, in-
contribute to give complexity and to provide greater
tercalant-se ocasionalment bretxes ossíferes entre
possibilities for the study of endokarst in limestone
sediments i morfologies d'origen litoral.
islands.
Mereixen també menció especial els intensos
We will now pay attention to some of the
processos de deposició d'espeleotemes que, interfe-
speleochronological aspects of karst in Mallorca,
rint-se amb els altres mecanismes morfogenics ja es-
which constitutes, without doubt, a paradigmatic
mentats, contribueixen a donar complexitat i a dotar
example of the varied casuistry that we have just
de majors possibilitats I'estudi de I'endocarst en les
outlined.
illes calcaries.
Ens ocuparem a continuació amb més detall d'al-
Some geomorphological
guns aspectes espeleocronologics del carst de Ma-
llorca, el qual constitueix sense dubte un exemple pa-
evidence
radigmatic de la variada casuística que tot just hem
esbossat.
Throughout our island we encounter numerous
endokarstic features whose characteristics indicate a
very long and complex morphogenic evolution. In
Algunes evidencies
some cases, it concerns cavities that clearly
correspond to geomorphological conditionings totally

geomorfologiques
different from the present ones, such as TRIAS et al.
(1990) point out when they refer to Avenc de Fra
Al llarg de tota la nostra illa són nombroses les
Rafel (Escorca). In other occasions we encounter
formes endocarstiques, les característiques de les
caves with important sedimentary assemblages that
quals denoten com és de dilatada i complexa la seva
include paleontological remains, which reveal the
evolució morfogenica. En uns casos es tracta de ca-
relative great antiquity of the main speleogenetic
vitats que arnb total claredat corresponen a uns con-
phases that can be acknowledged in Mallorca; in this
dicionants geomorfologics radicalment diferents dels
sense, examples such as Cova de Canet (Esporles)
actuals, tal com assenyalen TRIAS et al. (1 990) en
allow to establish that excavation of some Majorcan
referir-se a I'Avenc de Fra Rafel (Escorca). Altres ve-
caves goes back al least to Pliocene times (PONS-
gades ens trobam davant coves amb importants con-
MOYA et al., 1979).
junts sedimentaris, que inclouen restes paleon-
In a different context, we must point out the
tologiques, els quals posen de manifest la relativa
speleochronological possibilities that derive from the
gran antiguitat de les principals fases espeleogeneti-
study of coastal karstic zones. These areas are
ques que es poden reconeixer a Mallorca; en aquest
subjected to intense erosive and sedimentary effects
sentit, exemples com la Cova de Canet (Esporles)
-that are a direct consequence of the waves action
deixen ben establerta la cronologia pel cap baix
and of the whole of littoral geodynamics-
which
pliocenica de I'excavació d'algunes cavitats (PONS-
interfere in various ways in the evolution of coastal
MOYA etal., 1979).
caves. For example, grave1 and sandmarine in origin,
En un context prou diferent, s'han de destacar
transported by the sea or by the wind, can penetrate
les possibilitats espeleocronologiques que es deriven
inside the caves and contribute to their sedimentary
de I'estudi de les zones carstiques litorals. Aquestes
record. It is frequent to observe morphologies of sea
arees es veuen sotmeses a intensos efectes erosius
erosion in the entrances of littoral cavities; we are
i sedimentaris -que són conseqüencia directa de
also able to observe that a great number of caves
I'acció de les ones i del conjunt de la geodinamica li-
situated near the coast line are the result of the
toral-
els quals interfereixen de diverses formes en
capture of caverns that -after having been formed
I'evolució de les coves costaneres. Per exemple, gra-
through processes of karstic dissolution-
have
ves i arenes d'origen marí, transportades per la mar
begun to be destroyed by mechanisms of littoral
o pel vent, es poden introduir dins les coves i incor-
erosion (MONTORIOL-POUS, 1971; TRIAS, 1992).

porar-se al seu registre sedimentari. També és fre-
It is now necessary to refer to the oscillations of
qüent observar morfologies d'abrasió marina en les
the sea level during Pleistocene times, which offer
entrades de cavitats litorals, essent possible consta-
valuable chronological information that facilitate the
tar com un gran nombre de les coves situades devo-
dating of determinated paleoforms of Iittoral erosion
ra la Iínia de costa son el resultat de la captura de ca-
or of marine sediments which are endowed with a
vernes que -després d'haver-se format mitjanqant
faunistic content and/or significant altimetry. In this
processos de dissolució carstica-
han comenqat a
sense, the glacio-eustatic fluctuations of the sea level
ser destruides pels mecanismes d'erosió litoral
originate a wide range of geomorphological,
(MONTORIOL-POUS, 1971 ; TRIAS, 1992).
hydrological and geochemical effects that affect the
És necessari fer referencia ara a les oscil.lacions
coastal areas of the karstified islands; a
del nivell de la mar durant el Pleistoce, les quals por-
systematization of the extense range of interactions
ten implicites valuoses informacions cronologiques,
that exist between sea level changes and the littoral
que faciliten la datació de determinades paleoformes
endokarst, appears in Table l.
d'abrasió litoral o de sediments d'origen marí dotats
The eustatic oscillations do not only affect karst,
d'un contingut faunístic ¡/o altimetria significatius. En
considered as a passive object of the littoral
aquest sentit, les fluctuacions glacioeustatiques del
dynamics. One must take into account that both the
nivell marí originen una amplia gamma d'efectes
spring lines and the whole of the mixing zone between
geomorfologics, hidrologics i geoquímics que afecten
continental and sea waters are affected by alternative
les arees costaneres de les illes carstificades; una
pulsations, and react by moving vertically according
sistematització de I'extens ventall d'interaccions exis-
to sea leve1 fluctuations. Therefore, the vicissitudes
tents entre els canvis del nivell de la mar i I'endocarst
that occur in the sea level acquire an active role by
litoral apareix recollida a la Taula l.
conditioning preferential speleogenesis areas; in this
- control mari de la posició altimetrica del pla de les
- sea level controls water-table altimetric position in
aigües freatiques litorals
littoral areas
- establiment de llacs d'aigües salobroses en les
- brackish pools are established in coastal caves,
a
n
.-
coves costaneres, en relació amb les fluctuacions
according to sea leve1 fluctuations
m
WJ
O

del nivel1 de la mar
- sea controlled base leve1 determines drainage flow
2
- el nivell de base mari controla les Iínies de
paths of underground waters and likewise coastal
E
drenatge de les aigües subterranies i la localització
springs location
u
E
de les surgencies costaneres
- phreatic solution of carbonates and porosity
2
- es produeix dissolució freatica de carbonats i
creation occur in coastalmking zone between fresh
creació de porositat. en la zona de mescla entre
and marine waters
aigües continentals i marines
- control marí de les zones preferencials d'espe-
- sea level controls preferential zones of speleo-
,
leogenesi
genesis
o .Z
;
'
- existencia de coves de genesi marina actuals, ilo
- present-day marine caves are common, as well as
k g
corresponents a paleonivells de !a mar
the ancient ones corresponding to sea paleolevels
= 4) e
o ,

E m
- captura de cavitats carstiques per part de meca-
- karstic caves are ofien captured by IRToral erosion
nismes d'erosió litoral
mechanisms
- presencia en coves costaneres de reompliments
- coastal caves lodge variegated infillings, rnarine
- ~b
&
in
diversos d'origen marí ¡lo eolic (graves, arenes
andlor aeolian in orgin (gravels, marine or aeolian
,- e
marines o eoliques ...)
sands.. .)
- té lloc la deposició freatica de carbonats, en llacs
- phreatic carbonate precipitation occurs in
E
,-
m a
hipogeus litorals controlats pel nivel1 mari actual o
hypogean littoral pools, that are control~ed by
,S
preterit
current or ancient sea levels
y
a
- abundancia d'estratigrafies complexes en les quals
- complex stratigraphies are abundanf. and Iittoral
r
es barregen sediments litorals, bretxes carstiques,
sediments, karstic breccias, palaeontological
3
2'
m
restes paleontologiques i diposits estalagmítics
remains and stalagmitic deposits intermingle there
- les cristal.litzacions freatiques de carbonats
- phreatic carbonate crystallizations constitute a good
a
constitueixen un bon registre dels paleonivells
record of pleistocene sea paleolevels, corres-
marins pleistocenics interglacials
ponding to interglacial episodes
I m-
-
e
o m
- diposits estalagmítics vadosos, submergits en els
- vadose stalagmitic deposits drowned in present-
c
2 2
Ilacs hipogeus actuals, enregistren esdeveniments
day cave pools are evidentes of past low sea leve1
climatics que impliquen descensos del nivel1 marí
events
c
a
- les formes endemiques de vertebrats terrestres
- endemic species of fossil terrestrial vertebrates,
fbssils incioses en els sediments de cavernes
included in coastal caves sediments, supply
U E
E
costaneres, aporten valuoses dades estrati-
valuabb stratigraphical and chronological data
O
grafiques i cronologiques
CL
9
Taula 1:
Conseqüencies geomotfologiques de les oscil.lacions del
Table 1:
Geomorphological consequences of sea leve1 oscillations
nivel1 marí sobre I'endocarst litoral.
on littoral endokarst.

Les oscil.lacions eustatiques no es limiten a
respect, recent investigations (BACK et al., 1984)
afectar el carst, entes com un simple objecte passiu
have proved that this mixing zone is particularly
de la dinamica litoral. S'ha de tenir en compte que
interesting from a geochemicalpoint of view, and that
tant les Iínies de surgencies, com el conjunt de la zo-
a significant increase of the karstic dissolution
na de mescla entre aigües continentals i marines, es
processes can take place in phreatic conditions.
veuen afectats per pulsacions alternants i reaccionen
A speleochronological approach to the
desplacant-se en vertical al cornpas de les fluctua-
geomorphology of karstic coastal areas in the
cions del nivel1 de la mar. Així doncs, les vicissituds
Balearic lslands is well-documented by the
experirnentades pel pla de les aigües oceaniques ad-
publication of MONTORIOL-POUS (1961) among
quireixen un protagonisme actiu en condicionar zo-
others, which refers to the cavities of Cabrera.
nes preferencials d'espeleogenesi; en aquest aspec-
Following a similar criteria, GINÉS et al. (1975)
te, investigacions recents (BACK et al., 1984) han
associate some morphological characterktics of two
demostrat que aquesta zona de mescla és particular-
caves situated in the eastern coast of Mallorca
ment interessant des d'un punt de vista geoquímic, i
(Secret des Moix and Cova de na Mitjana) with
que s'hi pot produir un increment important dels pro-
severalpaleolevels of the Mediterranean; at the same
cessos de dissolució carstica en regim freatic.
time, they outline the morpho-sedimentary history of
Una aproximació espeleocronologica a la geo-
both cavities . during the middle and upper
morfologia carstico-costera de les Balears es veu ben
Pleistocene.
representada, entre d'altres, per la publicació de
The available examples of caves which lodge
MONTORIOL-POUS (1 961) referent a les cavitats de
alochthonous eolian fossilizations, present a
Cabrera. Seguint criteris semblants, GINÉS et al.
remarkable interest. These sands that penetrate
(1 975) associen algunes característiques morfologi-
through the entrance of littoral cavities occasion
ques de dues coves de la costa oriental de Mallorca
perfect conical accumulations, which result from the
(Secret des Moix i Cova de na Mitjana) amb diversos
gravitational deposition of the sandy material. We will
paleonivells de la Mediterrania; a la vegada esbossen
mention the Würmian deposits from Cova de sa
la historia morfo-sedirnentaria d'ambdues cavitats du-
Bassa Blanca (GINÉS & GINÉS, 1974), as well as the
rant el Pleistoce mitja i superior.
Riss eolian sands that fossilize a great part of the
Així mateix resulten d'interes els exemples dis-
entry of Secret des Moix (GINÉS et al., 1975). Similar
ponibles de cavernes que allotgen fossilitzacions
cases of subterranean infillings integrated by eolian
al.loctones d'origen dunar. Es tracta d'arenes que, in-
material had already been mentioned in the small
troduint-se per la boca de cavitats litorals, donen lloc
islands near Mallorca; we are referring to the Riss
a perfectes acumulacions coniques resultants de la
dune (EGOZCUE, 1971) deposited in the interior of
deposició per gravetat dels materials arenosos. Es-
Cova de sa Font (Dragonera island), and the sandy
mentarern els diposits würmians presents a la Cova
sediments of Cova des Frare (Cabrera island)
de sa Bassa Blanca (GINÉS & GINÉS, 1974), així
attributed to the lower Pleistocene (Calabrian) by
com les arenes dunars del Riss que fossilitzen bona
MATEU et al. (1979).
part de I'entrada del Secret des Moix (GINES et al.,
1975). Casos similars de reompliments subterranis
integrats per materials eolics ja s'havien assenyalat
The paleontological regisfer
a les petites illes properes a Mallorca: ens referim a
la duna del Riss (EGOZCUE, 1971) dipositada a I'in-
The progressive development of endokarstic
terior de la Cova de sa Font (illa Dragonera), i als se-
phenomena, together with the active morphogenic
diments arenosos de la Cova des Frare (illa de Ca-
dynamics that takes place in the surrounding areas of
brera) atribuits al Pleistoce inferior (Calabria) per
the coast line, propitiates that a certain proportion of
MATEU et al. (1 979).
littoral cavities becomes communicated with the
exterior by means of quite wide openings that can be
used as a shelter for determined vertebrate species.

El registre paleontologic
Besides, quite often, the entrances of the shafts or
some sectors in the inner part of the caves act like

El desenvolupament progressiu de les formes
traps, at the bottom of which remains of animals that
endocarstiques, unit en ocasions a I'activa dinarnica
have fallen accidently get piled up. In any case,
morfogenica que té lloc en les immediacions de la Ií-
frequently the sediments of the caves include
nia de costa, propicia que una certa proporció de ca-
ossiferous breccias, resulting from the accumulation
vitats restin comunicades amb I'exterior mitjancant
of vertebrate remains that are extinguished at present
obertures més o menys amplies que poden ser utilit-
(Photo 1).
zades com a refugi per determinades especies de
In addition to this, in the case of insular
vertebrats. Endemés, sovint, les entrades dels
environments, the possibility that the vertebrates should
avencs o alguns sectors interiors de les coves actuen
present endemic forms emphasize even more the
com a trampes, en el fons de les quals es van acara-
interest in the anatomical and morphometric study of the

mullant restes d'animals que hi han caigut de mane-
paleontological remains. In this sense, the respective
ra accidental. D'una forma o d'una altra, es bastant
evolutionary trends that can be deduced frorn the study
freqüent que els sediments de les coves incloguin
of the rernains of endemic vertebrates, have an obvious
bretxes ossiferes, producte de I'acumulacio de restes
chronological value which has to be taken into account.
de vertebrats que actualment es troben extingits
In Mallorca there is a well-known paleontological
(Foto 1).
register of their rnammals endernic fauna. The
evolutionary lines of the
Myotragus, Hypnomys and
Nesiotites genera possess an undoubtable chrono-
stratigraphic value (Figure 2)' which is reflected in the
important work of ALCOVER et al. (1981); these
authors assemble an up-to-date synthesis on the

endemic forms of plio-pleistocenic vertebrates in the
Balearic Islands.

-
Extincio
A
Foto 1:
Bretxa ossífera amb Myotragus antiquus del jaciment de
la Cova des Fum (Sant Llorenq des Cardassar).
Photo 1:
Ossiferous breccia with Myotragus antiquus from Cova
M. balearicus - - - -?- - -c M. balearicus
des Fum site (Sant llor en^ des Cardassar).
Cal afegir, en el cas de les illes, la possibilitat que
els vertebrats presentin formes endemiques que ac-
centuen encara mes I'interes de I'estudi anatomic i
morfometric de les restes paleontologiques. En
aquest sentit, les propies tendencies evolutives que
I
M.
es puguin deduir a partir de I'estudi dels vestigis de
binigausensis
I
vertebrats endemics tenen un valor cronologic evi-
I
dent que s'ha de tenir en compte.
I
A Mallorca es disposa d'un ben conegut registre
paleontologic de la fauna endemica de mamífers. Les
línies evolutives dels generes Myotragus, Hypnomys
i Nesiotites posseeixen un valor crono-estratigrafic
indubtable (Figura 2), que queda reflectit en la im-
portant obra dJALCOVER et al. (1 981); aquests au-
tors reuneixen una síntesi convenientment actualit-
zada sobre les formes endemiques de vertebrats
plio-pleistocenics de les Illes Balears.
Ja que la major part dels jaciments paleontolo-
gics coneguts a la nostra illa corresponen a cavitats
MALLORCA
MENORCA
carstiques, no es estrany que algunes estratigrafies
especialment destacables de coves mallorquines
Figura 2: Probables línies evolutives del genere Myotragus, a les
-com la Cova de Canet (Esporles) i la Cova des Fum
illes de Mallorca i Menorca (segons ALCOVER et al.,
1981).
(Sant Lloreng des Cardassar)-
s'hagin estudiat des
d'un punt dle vista crono-estratigrafic. Aquestes loca-
Figure 2: Probable evolutionary lines of the Myotragus genus in
litats inclouen materials de Myotragus antiquus, for-
Mallorca and Menorca islands (according to ALCOVER
et al., 1981).
ma arcaica del genere, que es pot situar en el Plioce
superior. Les datacions efectuades a la Cova de Ca-
net, basades en el paleomagnetisme dels sediments,
Since most of the well-known paleontological
han contribui't a confirmar la cronologia pliocenica
sites in our island correspond to karstic cavities, it is
d'aquests diposits ossifers (PONS-MOYA et al.,
not surprising that some specially outstanding
1979).
stratigraphies of Majorcan caves -such as Cova de
Determinades coves litorals com la Cova de na
Canet (Esporles) and Cova des Fum (Sant llor en^
Barxa (Capdepera) presenten histories morfogeni-
des Cardassar-
have been studied from a chrono-

ques cornplexes, en les quals alternen episodis de
stratigraphic point of view. These locations include
sedimentació terrestre arnb Myotragus, del Pleistoce
Myotragus antiquus material, an archaic form of the
superior, juntarnent arnb processos de deposició
genus that can be situated in the upper Pliocene. The
d'espeleoternes i rnecanisrnes d'erosió litoral (AN-
dating carried out in Cova de Canet, based on the
DREWS et al., 1989).
paleomagnetism of the sediments, has also
Per acabar, convé consignar les abundants da-
contributed to confirm the pliocenic chronology of
tacions disponibles sobre els rnaterials procedents de
these ossiferous deposits (PONS-MOYA et al., 1979).
la Cova de Muleta (Sóller), realitzades al llarg de prop
Certain littoral caves such as Cova de na Barxa
de vint anys mitjancant tecniques de Carboni 14 i ra-
(Capdepera) presenta complex morphogenic history,
cernització d'aminoacids (WALDREN, 1982). Aques-
in which episodes of terrestrial sedimentation,
ta localitat ha afavorit notablernent el coneixement
including Myotragus from the upper Pleistocene,
precís de les formes rnés recents dels vertebrats
alternate together with processes of speleothems
endemics de Mallorca, fins al rnornent de la seva ex-
deposition and mechanisms of littoral erosion
tinció coincidint arnb I'arribada de I'horne a les nos-
(ANDREWS et al., 1989).
tres illes.
Finally, it is necessary to record the abundant
chronological data available concerning the
paleontologica~
material from Cova de Muleta
(Sóller), obtained throughout twenty years 'of using
Els espeleotemes
Carbon- 14 and amino acids racemisation techniques
(WALDREN, 1982). This locality has remarkably

Els processos de deposició d'espeleoternes ac-
favoured the precise knowledge of the most recent
tuen de manera intensa en les coves carstiques de
forms of endemic vertebrates in Mallorca, up to their
climes temperats o calids, corn és el cas de Mallorca.
extinction with the arrival of Man to our islands.
Els productes resultants d'aquests processos queden
integrats en les estratigrafies de les nostres coves
illenques, intercalant-se entre rnaterials sedimentaris
de característiques rnolt diverses, alguns dels quals
Speleothems
són d'origen rnarí.
Estratigrafies corn la queja hern esmentat de la
The processes of speleothems deposition act
Cova des Furn presenten restes paleontologiques
intensely in karstic caves from areas of warm or
arnb Myotragus antiquus, així corn sedirnents litorals
temperate climates, such as the case of Mallorca. The
arnb forarninífers, inclosos en un complicat rnarc de
resulting products of these processes are integrated
potents colades estalagmítiques. GINÉS & FlOL
in the stratigraphies of our insular caves,
(1 981) reconstrueixen les vicissituds d'aquest jaci-
intermingling with sediments that have very diverse
rnent en base a les dades paleontologiques i morfo-
characteristics, some of which are marine in origin.
sedirnentaries, fet que els perrnet situar el cornenca-
Stratigraphies such as the one lodged by Cova
rnent de la carstificació en aqueixa localitat pels vol-
des Fum, which we have already mentioned, present
tants del final del Mioce.
paleontological remains with Myotragus antiquus
La possibilitat d'obtenir datacions absolutes a
as well as littoral sediments with foraminifera included
partir de rnostres d'espeleoternes, mitjancant I'ús de
in a complex framework of thick stalagmitic
tecniques físico-químiques corn les series d'Urani i
flowstones. GINÉS & FlOL (1981) reconstruct the
les mesures d'ESR, deixa obert un carnp molt sug-
vicissitudes of this site on the basis of the
gestiu p e r a la consecució de dades espeleocronolo-
paleontological and morpho-sedimentary data, which
giques precises sobre les coves carstiques de Ma-
allows them to situate the beginning of karstification
llorca. Així ho posen de rnanifest investigacions corn
in this locality around the end of the Miocene.
les ja citades d'ANDREWS et al. (1 989), les quals
The possibility of obtaining absolute datings from
aporten precisions cronologiques sobre les fases
the speleothem samples, through the use of physico-
d'estalagmitització del Pleistoce superior i la seva re-
chemical techniques like the Uranium series and the
lació estratigrafica arnb I'important jacirnent paleon-
measures of ESR, opens up a very suggestive field
tologic existent en aquesta localitat.
concerning the achievement of precise speleo-
La forrnació d'espeleoternes en les coves litorals
chronological data on the karstic caves in Mallorca.
presenta endernés interessants particularitats que
Investigations such as that published by ANDREWS
s'han de tenir en cornpte, jaque les relacions altime-
et al. (1 989) make this point clear by bringing forward
triques d'aquests diposits cristal.lins respecte a I'ac-
chronological precision about stalagmitization phases
tual o a passats nivells de la mar són susceptibles de
of the upper Pleistocene, and its stratigraphic
proporcionar valuoses inforrnacions. Per exernple,
relationships with the important paleontological
espeleoternes aeris (com les estalagrnites) no es po-
deposit that exists in this location.
den desenvolupar quan una cova costanera resulta
The formation of speleothems in the littoral caves
inundada per mor d'eventuals pujades del nivel1 frea-
also presents interesting particularities which have to

tic, com les que es produiren durant els períodes in-
be taken into account, since the altimetric relations of
terglacials. Així, la presencia d'estalagmites submer-
these crystalline deposits with respect to the present
gides en els llacs de certes coves litorals implica la
or past sea levels are capable of providing valuable
inundació parcial de la cavitat amb posterioritat a una
information. For example, aerial speleothems (like
fase d'estalagmitització aeria, la qual es correspon
stalagmites) cannot develop when a coastal cave is
amb un descens del nivell marí lligat a un estadi
flooded due to eventual risings of the phreatic water-
climatic de caire fred. Aquestes qüestions ja foren
table, like the ones which took place during the
plantejades per JOLY & DENIZOT (1 929) en obser-
interglacial periods. Therefore, the presence of
var les estalagmites submergides de les Coves del
stalagmites submerged in the pools of certain littoral
Drac (Manacor); així mateix, les datacions isotopi-
caves involves the partial flooding of the cavity
ques realitzades per HENNIG et al. (1981) sobre
subsequent to a phase of aerial stalagmitization,
mostres de la Cova " A de Cala Varques documenten
which corresponds to a descent of the sea level
la deposició d'espeleotemes aeris per sota del nivell
connected with a cold climatic stage. These issues
marí actual, esdevinguda durant una etapa de des-
were brought forward by JOLY & DENIZOT (1929) on
cens relatiu de la mar Mediterrania.
observing submerged stalagmites in Coves del Drac
Foto 2:
Espeleotemes freatics a les Coves del Drac (Manacor),

que enregistren un nivell marí del Pleistoce superior.
Photo 2:
Phreatic speleothems in Coves del Drac (Manacor), that
record an upper Pleistocene sea paleolevel.

Recentment diversos autors han descrit espe-
(Manacor); likewise, the isotopic dating carried out by
leotemes freatics que delimiten paleonivells assolits
HENNIG et al. (1981),on samples from Cova "A" de
per les aigües freatiques, dins coves properes a les
Cala Varques establishes the deposition of aerial
costes orientals de I'illa. Ja que la transcendencia d'a-
speleothems below the present sea level, during a
quests fenornens és notable, dedicarem un apartat in-
stage of relative descent of the Mediterranean sea.
dependent als espeleotemes freatics i a les seves im-
Recently, severa1 authors have described
plicacions cronologiques.
phreatic speleothems that delimit paleolevels attained
by phreatic waters, in caves near the eastern coast of
the island. Since the importance of these phenomena
Espeleotemes f reatics
is notable, we will dedicate an independent section to
phreatic speleothems and their chronological
i paleonivells marins
involvement.
Un dels aspectes més cridaners de I'endocarst li-
toral de Mallorca és la presencia d'espeleotemes
Phreatic speleothems and
freatics. Aquest tipus de diposits és abundant en els
llacs hipogeus de les nostres coves, en corres-
marine paleolevels
pondencia amb la cota actual de les aigües marines
(POMAR et al., 1979). De totes maneres, I'interes
One of the most outstanding aspects of the
principal d'aquests processos de precipitació de car-
littoral endokarst in Mallorca is the presence of
bonats esta relacionat amb el següent fet: antigues
phreatic speleothems. This kind of deposits is
fluctuacions positives del nivell de la mar -corres-
frequent in the hypogeum pools of our caves, in
ponents a episodis interglacials-
han quedat enre-
correspondence with the current level of sea waters
gistrades a I'interior de nornbroses cavernes costa-
(POMAR et al., 1979). In any case, the main interest
neres mitjancant alineacions rigorosament horitzon-
of these processes of carbonate precipitation is
tals d'espeleoternes freatics (Fotos 2 i 3). La forrnació
related to the following fact: ancient positive

d'aquest tipus de diposits cristal.lins esta lligada a pa-
fluctuations of the sea level -corresponding to
leonivells assolits per la superfície de les aigües frea-
interglacial periods-
have been recorded inside
tiques, com a conseqüencia de les oscil.lacions gla-
numerous coastal caves by means of strictly
cioeustatiques marines (GINÉS & GINÉS, 1974;
horizontal alignments of phreatic speleothems
GINÉS et al., 1981a; POMAR et al., 1987).
(Photos 2 and 3). The formation of this kind of
crystalline deposits is related to paleolevels attained
by the ground water-table, as a result of glacial-
eustatic sea oscillations (GINÉS
& GINÉS, 1974;
GINÉS
et al., 1981a; POMAR et al., 1987).
The phreatic speleothems of the Majorcan caves
offer a great morphological, textura1 and
mineralogical variety, that is showed in severa1
publications (GINÉS et al., 1981b; POMAR et al.,
1976). These authors pointed out the paleoclimatic
significance of their mineralogy, by relating the
presence of aragonite to a warm event which, in
marine sediments, results in the appear,ance of
malacological thermophile fauna typical of the
Eutyrrhenian (interglacial Riss
- Würm).
In the case of Mallorca, a great number of
phreatic crystallizations paleolevels have been
observed between the current sea level and +40
meters above (Figure 3). In some papers, it has been

considered the possibility of correlating altimetrically
these deposits with ancient coast lines corresponding
to the middle and upper Pleistocene, identified in the
exterior by means of the stratigraphic and

paleontological study of the fossil pleistocenic
beaches of our island, which are well-known due to
Quaternary investigators such as BUTZER (1975)
and CUERDA (1975).
Following the above mentioned argumentation,
GINÉS & GINÉS (1974) suggested that the phreatic
crystallizations situated 30 meters above the present
sea level should go back to the interglacial Mindel-

Riss at least. The absolute datings carried out on this
Foto 3 :
Seccio d'un espeleoterna freatic procedent de les Coves
del Drac (Manacor). Observi's I'estalactita aeria que ser-

kind of speleothems, which we will give further details
ve¡>:
de suport al sobrecreixernent cristal.lí subaquatic.
later on, confirms that these higher paleolevels
belong to the stages 9 or 11 of marine oxygen isotope
Photo 3:
Lorrgitudinal section of a phreatic speleothem from Coves
record, since they bring forward ages over than 300 ka.
del Drac (Manacor). We can observe the aerial stalactite
The possibilities that derive from the
that acts a s support to the crystalline underwater
overgrowth.

geochronological study of phreatic speleothems
situated in the coastal caves of Mallorca are quite
Els espeleotemes freatics de les coves mallor-
promising, as regards to a better knowledge of the
quines ofereixen una gran varietat morfologica, tex-
recent history of the oscillations experimented by the
tural i mineralogica, com es posa de manifest en els
Mediterranean sea level.
treballs de GINÉS et al. (1981 b) i P O M A R et al.
(1976). Aquests autors insinuaven ja el significat pa-
leoclimatic de la seva mineralogia, en relacionar la
Absolute datings
presencia d'aragonita amb ambients calids que, en
els sediments marins, es tradueixen en I'aparició de
The modern incorporation of physico-chemicar
la fauna ma~lacologica
termofila característica de I'Eu-
dating techniques to the speleochronology field,
tirrenia (interglacial Riss - Würm).
enables to give further precision to the previously
En el cas de Mallorca s'han constatat nombrosos
obtained chronologies by means of stratigraphical,
paleonivells de cristal~litzacions
freatiques, situats
geomorphological or paleontological approximations.
entre I'actual nivel1 de la mar i la cota de +40 metres
We will briefly deal with the available data on this
(Figura 3). En alguns treballs s'ha apuntat la possibi-
topic concerning Majorcan karst.
litat de correlacionar altimetricament aquests diposits
The abundant datings carried out through
amb antigues Iínies de costa del Pleistoce mitja i su-
Carbon-14 method on material collected from

C A P V E R M E L L caves
vertically exa-ggerated cross -section
- - -
o phreatic speleothem paleolevels recorded inside the caves
Figura 3 : Alineacions horitzontals d'espeleoternes freatics pre-
Figure 3: Horizontal alignments of phreatic speleothems occurring
sents en les cavitats del Cap Verrnell (Capdepera), re-
in Cap Verme11 cavities (CapdeperaJ. These deoosits are
.
.
presentades sobre una secció transversal exagerada
an excellent record of ~ e d i t e r r a n e a n
sea paieolevels,
veoticalrnent. Aquests diposits són un excel.lent registre
which correspond to interglacial episodes that tookplace
dels paleonivells de la mar Mediterrania corresponents a
during the middle and upper Pleistocene.
episodis interglacials del Pleistoce rnitja i superior.
(WTh age = edat obtinguda rnitjancant el rnetode U K h )
perior, reconegudes a I'exterior mitjancant I'estudi es-
archeological and paleontological cites, such as Cova
tratigrafic i paleontologic de les platges fossils pleis-
de Muleta (WA LDREN, 1982) have provided a lot of
toceniques de la nostra illa, les quals són ben
information as regards to the holocenic forms of
conegudes gracies a les investigacions de quaterna-
terrestrial endemic vertebrates of our island, as well
ristes com BUTZER (1 975) i CUERDA (1 975).
as their extinction due to the arrival of Man.
En aqwesta Iínia, GINÉS & GINÉS (1974) sugge-
Going back in time, the paleomagnetism
rien que les cristal-litzacions freatiques situades a
measures performed by J.S. KOPPER in Cova de
més de 30 metres per damunt del present nivell marí
Canet (PONS-MOYA et al., 1979) have contributed to
s'haurien de remuntar almenys a I'interglacial Mindel-
fix the chronology of some of the most primitive forms
Riss. Les datacions absolutes realitzades sobre
of the Myotragus genus, in particular M. antiquus,
aquest tipus d'espeleotemes, de les quals es parlara
an archaic species that can be situated in the upper
a continuació amb més detall, confirmen la perti-
Pliocene. These works clearly reveal the great
nenca d'aquests paleonivells més elevats als estadis
antiquity of speleogenesis that originated the
9 o 11 del registre marí d'isotops d'oxigen, ja que
mentioned cave.
aporten edats superiors als 300.000 anys.
We have a similar case of application of isotopic
Les possibilitats que es deriven de I'estudi geo-
geochronological techniques to the study of
cronologic dels espeleotemes freatics presents en les
paleontological deposits, represented by the U/Th
coves litorals de Mallorca són bastant prometedores,
datings carried out on stalagmitic flowstones of Cova
de cara sobre tot al millor coneixement de la historia
de na Barxa (ANDREWS et al., 1989). The
. . .
... .
. .
..
recent ae les oscii~lacions
experimentades pel nivel1
mentioned locality contains two ossiferous breccias
de la mar Mediterrania.
with Mvotraaus. which belonn to the rlnnnr
Pleistocene.

Les datacions absolutes
DADES GEOMORFOLOGIQUES
GEOMORFHOLOGlCAL DATA
La moderna incorporació al camp de I'espeleo-
DEPOSICd D'ESPELEOTEMES
cronologia de les tecniques de datació per metodes
SPELEOTHGMS DEPOSITON
1
físico-químics permet donar precisió a les cronolo-
DADES PALEoNTOLbGiQUES
PALAEONTOLffilCAL DATA
gies previament obtingudes mitjancant aproxima-
cions estratigrafiques, geomorfologiques o paleon-
tologiques. Repassarem ara breument les dades
300Oka
d'aquest tipus disponibles respecte al carst de Ma-
llorca.
1 000 ka
Les nombroses datacions realitzades amb el me-
300 ka
tode del Carboni 14 sobre materials de jaciments ar-
100 ka
queologics i paleontologics, com la Cova de Muleta
50 ka
(WALDREN, 1982), han proporcionat abundants in-
formacions referents a les formes holoceniques dels
10 ka
vertebrats terrestres endemics de la nostra illa, així
com sobre la seva extinció per mor de I'arribada de
2 ka
I'home.
a
Remuntant-nos molt més enrera en el temps, les
2
E
.-
- a
2
.-
a
,!

5
mesures de paleomagnetisme efectuades per J.S.
g
v
g
e
r
a
%
O
Y

e
p
g
g
g
~
z

KOPPER en la Cova de Canet (PONS et al., 1979)
2
&
-
8
-
m
-
-

han contribuit a fixar la cronologia d'alguna de les for-
O
89
; S E : E ;
mes més primitives del genere Myotragus, concreta-
ment del M. antiquus especie arcaica que es pot si-
tuar en el Plioce superior. Aquests treballs palesen
Figura 4: Representació grafica que integra les dades espeleocro-
nologiques subministrades per algunes coves significa-
amb claredat la gran antiguitat de I'espeleogenesi
tives de Mallorca.
que dona origen a I'esmentada cova.
Un cas semblant d'aplicació de tecniques de da-
Figure 4: Graphic representation integrating speleochronological
tació absoluta a I'estudi de diposits paleontologics el
data provided by come significant caves in Mallorca.
tenim en les investigacions portades a terme, mit-
jancant el metode U/Th, sobre colades estalagmíti-
The results of the first dating programme of
ques de la Cova de na Barxa (ANDREWS et al.,
phreatic speleothems related to Mediterranean sea
1989). El jaciment esmentat conté dues bretxes os-
paleolevels have been very promising. The analysis
síferes amb Myotragus, que pertanyen al Pleistoce
carried out using the Uranium series method have
superior.
confirmed the chronological model, previously put
Han estat molt prometedors els resultats del pri-
forward with regard to altimetric correlations between
mer programa de datacions d'espeleotemes freatics
phreatic speleothems and beach pleistocenic
relacionats amb paleonivells de la Mediterrania. Les
deposits (GINÉS & GINÉS, 1974). The results of this
analisis realitzades utilitzant el metode de les series
absolute dating programme show ages that ranges
d'urani han confirmat el model cronologic, proposat
from 3.9 ka (clearly post-glacial crystallizations) to
previament en base a correlacions altimetriques en-
above 350 ka, reaching the limits of the possibilities
tre espeleotemes freatics i diposits de platja pleis-
of this method (HENNIG et al., 1981; GINÉS &
tocenics (GINÉS & GINÉS, 1974). Els resultats
GINÉS, 1989, 1993b). The phreatic crystallizations
d'aquest programa de datacions absolutes donen
with ages below 250 ka are well-correlated with the
unes antiguitats que oscil.len entre els 3.900 anys
climatic events that involve a sea leve1 similar or
(cristal.litzacions clarament postglacials) i edats su-
higher to the present-day one (stages 1, 5 and 7
p e r i o r ~
als 350.000 anys, ja en el Iímit de les possibi-
which correspond to warm pulsations); the samples
litats del metode (HENNIG et al., 1981; GINÉS &
that reveal ages above 300 ka have to be assigned
GINÉS, 1989, 1993b). Les cristal.litzacions freatiques
at least to the stages 9 or 11 of marine oxygen isotope
d'edats inferiors als 250.000 anys es correlacionen
record established by SHACKELTON & OPDYKE
bé amb els esdeveniments climatics que impliquen un
(1 973).
nivel1 marí similar o superior a I'actual (estadis 1, 5
Finally, we will mention that GRUN (1986) has
i 7 corresponents a pulsacions de tipus calid); les
applied the ESR techniques to speleothem dating in
mostres que donen edats superiors als 300.000 anys
Cova de sa Bassa Blanca (Alcúdia). This author
s'han d'adscriure almenys als estadis 9 o 11 del
suggest that the complicated sequence of chemical
registre marí d'isotops d'oxigen establert per
deposits analyzed -the vast majority of them
SHACKELTON & OPDYKE (1 973).
phreatic in origin-
includes a lapse of time that goes
Per acabar, esmentarem que GRUN (1986) ha
from 700 ka until 200 ka B. P.
aplicat les tecniques d'ESR a la datació d'espeleote-

mes de la Cova de sa Bassa Blanca (Alcúdia). Aquest
Conclusions
autor proposa que la complicada seqüencia analitza-
da de diposits químics -majoritariament
d'origen
It is obvious that morphological and sedimentary
freatic-
abraqa un lapsus de temps que va des dels
environments represented by the caves of certain
700.000 fins als 200.000 anys B.P.
karstified islands, such as the case of Mallorca, are
very adequate for speleochronological inter-
disciplinary investigations (Figure 4). Among the
C O ~ C ~ U S ¡ O ~ S
available data on our island, are of great interest the
informations provided by the deposits of phreatic
És evident que medis morfologics i sedimentaris
speleothems, associated to Pleistocene paleolevels
integrats per les coves de certes illes carstificades,
of the Mediterranean sea; some complex
com és el cas de Mallorca, son molt adequats per a
stratigraphic sequences are also instructive, which
les investigacions espeleocronologiques interdisci-
include ossiferous breccias of vertebrate plio-
plinaries (Figura 4). En la nostra illa, es mostren molt
pleistocenic fauna -intercalated with stages of
interessants les dades aportades pels diposits d'es-
speleothem deposition-
and that are often mixed
aerial
phreatic
palaeon-
SPeleo-
spe~go-
spekeo-
tological
A gene,.
erosion
tbems
,.m,
remains
B
Figura 5 :
A: Reconstrucció cronologica dels processos morfo-
?
genetics implicats en I'evolució de les coves del Cap Ver-
mell (Capdepera).
w
(speleogenesis = espeleogenesi; aerial speleothems =
O
espeleotemes aeris; phreatic speleothems = espeleote-
0
-
i
J
mes freatics; palaeontological remains = restes paleon-
L
tologiques; marine erosion = erosió marina)
B: Aparenca morfologica general de les coves estudia-
des en els diferents moments de la seva evolució. 1: Ex-
cavació d'una xarxa inicial de buits freatics. 2: Els pro-
L
cessos d'ensorrament de parets i voltes alternen amb
Q,
fases d'estalagmitització aeria. 3: Diversos episodis de
l
formació de cristal.litzacions freatiques es corresponen
8
J
j
amb paleonivells de la Mediterrania durant el Pleistoce
mitja. 4: Continuen els processos d'estalagmitització ae-
W
ria, alternant amb etapes de generació de cristal.litza-
z-
cions freatiques. 5: S'acumulen restes paleontologiques
W
,
:

de vertebrats endemics a I'interior d'algunes cavernes.
O
6: Mecanismes recents d'erosió i sedimentació marina
0 2
afecten les cavitats costaneres.
l-
u
c/i
- o
r
.<O'
Figure 5:
W
A: Chronological reconstruction of morphogenetic
J
-
processes involved in the evo-tion of Cap Verme11 caves
L
(Capdepera).
S: General morphological appearance of the caves
L-
studied i n different moments o f their evolution.
Q)
1: Excavation of an initial network of phreatic voids.
n
n
5
2: Processes of wall a n d vault collapse alternate with
3
aerial stalagmitization phases. 3: Severa1 formation
I
episodes of phreatic crystallizations correspond to
Mediterranean paleolevels during the middle
Pleistocene. 4: Processes of aerial stalagmitization
W
continue, which alternate with stages o f phreatic
z
crystallizations generation. 5: Paleontological remains of
W
endemic vertebrates accumulate i n the interior of some
O
caverns. 6: Recent erosional a n d sedimentary
3
mechanisms, marine in origin, affect coastal cavities.
O
1
peleotemes freatics associats a paleonivells pleis-
with littoral sediments and/or marine erosional
tocenics de la Mediterrania; igualment instructives
morphologies. The modern techniques of absolute
són algunes complexes seqüencies estratigrafiques,
dating (U/Th, ESR, paleomagnetism ...) have
les quals inclouen bretxes ossíferes de fauna verte-
contributed to precise even more the general
brada plio-pleistocenica intercalades entre episodis
chronological framework obtained through
de deposició d'espeleotemes i que, sovint, es barre-
geomorphological and conventional chrono-
gen amb sediments i morfologies d'erosió litoral. Les
stratigraphic methods.

modernes tecniques de datació absoluta (UITh, ESR,
The speleochronological data available on our
paleomagnetisme ...) han contribuit a precisar més
geographical area prove that, during the middle and
encara el marc cronologic general obtingut mitjancant
upper Pleistocene, the subterranean cavities of
els metodes geomorfologics i crono-estratigrafics
Mallorca have undergone a scarce morphological
convencionals.
evolution. Generally speaking, this evolution is
Les dades espeleocronologiques disponibles so-
restricted
to autochthonous
fossilizations
bre el nostre entorn geografic, demostren que durant
(speleothems) or alochthonous ones (ossiferous
el Pleistoce mitja i superior les cavitats subterranies
breccias and detrital material either marine or eolian)
mallorquines han experimentat una evolució mor-
very often related to glacio-eustatic oscillations of the
fologica escassa. Aquesta evolució es limita, per re-
Mediterranean (Figure 5). Up ti11 now, the data
gla general, a fossilitzacions autoctones (espeleote-
obtained on our island suggest that age of more
mes) o al.loctones (bretxes ossíferes i materials
recent maximums of karstification and speleogenesis
detrítics marins o dunars) relacionades molt sovint
goes back, in al1 probability, to the Pliocene or even
amb les oscil.lacions glacioeustatiques de la Medi-
to the Miocene - Pliocene transition.
terrania (Figura 5). Fins ara, les dades obtingudes en
la nostra illa suggereixen que I'edat dels maxims més
recents de carstificació i espeleogenesi es remunta,
Acknowledgement
amb tota probabilitat, al Plioce o fins i tot a la transi-
ció Mioce - Plioce.
This work is part of the DGICYT investigation
project number PB94- 1 175.
Agraiment
Aquest treball forma part del projecte d'investi-
gació de la DGICYT número PB94-1175.
Bibliografia 1 References
ALCOVER, J. A,; MOYA-SOLA, S. & PONS-MOYA, J. (1981): Les
GINÉS, A,; GINÉS, J. & POMAR, L. (1981a): Phreatic speleothems
quimeres del passat. Els vertebrats fossils del Plio-Quaternari
in coastal caves of Majorca (Spain) as indicators of Mediterra-
de les Balears i
Pitiüses. Editorial Moll. Monografies Científi-
nean Pleistocene paleolevels. Proc. Eighth Intern. Congress
ques, 1.261 pags. Palma de Mallorca.
Speleol. 2: 533-536. Bowling Green.
ANDREWS, J. N.; GINÉS, A,; PONS-MOYA, J.; SMART, P. L. &
GINÉS, J. & GINES, A. (1993a): Speleochronological approach to
TRIAS, M. (1989): Noves dades sobre el jaciment paleontolo-
come coastal caves from <(Cap
Vermell* area in Mallorca island
gic de la Cova de na Barxa (Capdepera, Mallorca). Endins. 14-
(Spain). Proc. X I Intern. Congress Speleol. 56-59. Beijing.
15 : 17-25. Palma de Mallorca.
GINÉS, J. & GINES, A. (1993b): Dataciones isotópicas de espeleo-
BACK, W.; HANSHAW, B. B. &VAN DRIEL, J. N. (1984): Role of
temas freáticos recolectados en cuevas costeras de Mallorca
groundwater in shaping the eastern coastline of the Yucatan
(España). Endins. 19 : 9-15. Palma de Mallorca.
Peninsula, Mexico. In: LAFLEUR, R. G. (Ed.): Groundwateras
GINÉS, J.; GINES, A. & POMAR, L. (1981b): Morphological and mi-
a Geomorphic Agent. Allen & Unwin Inc. 281-293. Boston.
neralogical features of phreatic speleothems occurring in coas-
BUTZER, K. W. (1 975): Pleistocene littoral-sedimentary cycles of the
tal caves of Majorca (Spain). Proc. Eighth lnternational Con-
Mediterranean basin: a Mallorquin view. In: BUTZER, K. W. &
gress Speleology. 2: 529-532. Bowling Green.
ISAAC, G. L. (Ed.): After the Australopithecines: stratigraphy,
GRUN, R. (1986): ESR-dating of a flowstone core from Cova de sa
ecology and culture change in the Middle Pleistocene. 25-71.
Bassa Blanca. Endins. 12 : 19-23. Palma de Mallorca.
Chicago.
HENNIG, G. J.; GINÉS, A,; GINÉS, J. & POMAR, L. (1981): Avance
CUERDA, J. (1975): Los tiempos cuaternarios en Baleares. Institu-
de los resultados obtenidos mediante datación isotópica de al-
to de Estudios Baleáricos. 304 pags. Palma de Mallorca.
gunos espeleotemas subacuáticos mallorquines. Endins. 8 :
EGOZCUE, J. J. (1971): Estudio del cono de materiales alóctonos
91-93. Palma de Mallorca.
de la Cova de sa Font. Speleon. 18 : 49-53. Barcelona.
JOLY, R. d. & DENIZOT, G. (1929): Note sur les conditions d'éta-
GINÉS, A. & FIOL, L. (1981): Estratigrafía del yacimiento de la Cova
blissement des grottes du Dragon, Région de Manacor (Major-
des Fum (Sant Llorenq, Mallorca). Endins. 8 : 25-42. Palma de
que, Baléares). C. R. S. Soc. Géol. France. 5 : 65-66. París.
Mallorca.
MATEU, G.; COLOM, G. & CUERDA, J. (1979): Los foraminiferos
GINÉS, A. & GINÉS, J. (1974): Consideraciones sobre los mecanis-
plio-pleistocénicos de la isla de Cabrera (Baleares) y las con-
mos de fosilización de la Cova de sa Bassa Blanca y su para-
diciones paleoecológicas del antiguo mar balear. Bol. Soc. Hist.
lelismo con formaciones marinas del Cuaternario. Bol. Soc.
Nat. Balears. 23 : 51 -68. Palma de Mallorca.
Hist. N a t Balears. 19 : 11 -28. Palma de Mallorca.
MONTORIOL-POUS, J. (1961): El karst de la isla de Cabrera. Spe-
GINÉS, A. & GINÉS, J. (1986): On the interest of speleochronologi-
leon. 12 (1 -2) : 5-33. Oviedo.
cal studies in karstified islands. The case of Mallorca (Spain).
MONTORIOL-POUS, J. (1 971): Estudio de una captura kárstico-ma-
Actas /X Cong. Intem. Espeleol. 1 : 297-300. Barcelona.
rina en la isla de Cabrera (Baleares). Acta Geológica Hispá-
GINÉS, A. & GINÉS, J. (1989): Absolute dating of phreatic speleo-
nica. 6 (4) : 89-91. Barcelona.
thems from coastal caves of Mallorca (Spain). Proc. 10th Intern.
POMAR, L.; GINÉS, A. & FONTARNAU, R. (1976): Las cristaliza-
Congress Speleol. 1 : 191 -1 93. Budapest.
ciones freáticas. Endins. 3 : 3-25. Palma de Mallorca.
GINÉS, A,; GINÉS, J. & PONS-MOYA, J. (1975): Nuevas aportacio-
POMAR, L.; GINÉS, A. & GINÉS, J. (1979): Morfología, estructura y
nes al conocimiento morfológico y cronológico de las cavernas
origen de los espeleotemas epiacuáticos. Endins. 5-6 : 3-17.
costeras mallorquinas. Speleon. Monografia 1, V Symposium
Palma de Mallorca.
Espeleología, Espeleocuaternario. 49-56. Barcelona.

POMAR, L.; RODRIGUEZ, A,; FORNOS, J. J.; GINÉS, A,; GINÉS,
J.; FONT, A. & MORA, A. (1987): Phreatic speleothems in
coastal caves: a new method to determine sea-level fluctua-
tions. In: ZAZO, C. (Ed.): Late Quaternarysea-levelchanges i n
Spain. Mluseo Nacional de Ciencias Naturales C.S.I.C. Traba-
jos sobre Neogeno-Cuaternario. 10: 197-224. Madrid.
PONS-MOYA, J.; MOYA-SOLA, S. & KOPPER, J.S. (1979): Lafau-
nade mamiferos de la Cova de Canet (Esporles) y su cronolo-
gía. Endins. 5-6 : 55-58. Palma de Mallorca.
SHACKELTON, N. J. & OPDYKE, N. D. (1973): Oxygen isotope and
palaeomagnetic stratigraphy of Equatorial Pacific core V28-
238: Oxygen isotope temperatures and ice volumes on a 10
year and 106 year scale. Quaternary Research. 3 : 39-55. Was-
hington.
TRIAS, M. (1992): Noves dades sobre la Cova des Coloms 1 (Ma-
nacor, Mallorca). Endins. 17-18 : 21-23. Palma de Mallorca.
TRIAS, M.; ESPINAR, M. & BOSCH, J.R. (1990): L'Avencde Fra Ra-
fe1 (Escorca, Mallorca). Endins. 16 : 11 -15. Palma de Mallorca.
WALDREN, W. (1 982): Radiocarbon determination in the Balearic Is-
lands. An inventory 1962-1981. The Donald Baden-Powell Qua-
ternary Research Centre. Pitt Rivers Museum. 36 pags. Oxford.